Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na srdce a cévy » Léky na předpis na srdeční nemoce

SEDACORON 50X200MG Tablety - recenze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 17451

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: EBEWE PHARMA GES.M.B.H NFG.KG, UNTERACH
Kód výrobku: 17451
Kód EAN: 9088880750780
Kód SÚKL: 96599
Držitel rozhodnutí: EBEWE PHARMA GES.M.B.H NFG.KG, UNTERACH
Sedacoron se užívá k léčbě některých těžkých poruch srdečního rytmu, které neodpovídají na jinou léčbu nebo kde jiná léčba není možná. Přípravek je určený pro dospělé, ve výjimečných případech též pro děti od 3 let věku.

Příbalový leták

1/5
Příloha č. 1 ke sdělení sp.zn.sukls270397/2012

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE
SEDACORON
Tablety

Amiodaroni hydrochloridum


Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.
Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to
i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to
svému lékaři nebo lékárníkovi.
V příbalové informaci naleznete:
1. CO JE PŘÍPRAVEK SEDACORON A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
Přípravek zpomaluje vedení vzruchu ze srdečních síní na komory, čímž zpomaluje srdeční rytmus a
zároveň svým působením na hladké svaly některých cév snižuje nároky srdečního svalu na spotřebu
kyslíku.
Sedacoron se užívá k léčbě některých těžkých poruch srdečního rytmu, které neodpovídají na jinou
léčbu nebo kde jiná léčba není možná.
Přípravek je určený pro dospělé, ve výjimečných případech též pro děti od 3 let věku.
2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK SEDACORON
UŽÍVAT
Neužívejte přípravek SEDACORON
Přípravek nesmí být užíván při známé přecitlivělosti na léčivou látku nebo ostatní složky přípravku
nebo přecitlivělosti na jód. Dále nesmí být užíván při sinusové bradykardii (zpomalený srdeční tep),
některých poruchách tvorby a vedení srdečního vzruchu, při současné léčbě přípravky, které mohou
způsobit závažnou poruchu srdečního rytmu,
při poruše funkce štítné žlázy, v době kojení.

V těhotenství může být přípravek užíván jen pokud je to nezbytně nutné a po co nejkratší dobu.
1. Co je přípravek SEDACORON a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek SEDACORON užívat
3. Jak se přípravek SEDACORON užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek SEDACORON uchovávat
6. Další informace

2/5
Amiodaron nesmí být podáván nedonošeným dětem a novorozencům.
Zvláštní opatrnosti při použití přípravku SEDACORON je zapotřebí
Sedacoron může způsobit poruchy štítné žlázy, zvláště u pacientů, u kterých se vyskytla již dříve
porucha štítné žlázy nebo se tato porucha vyskytla u některého z rodinných příslušníků. Proto by mělo
být před zahájením léčby, během léčby a několik měsíců po ukončení léčby prováděno klinické a
laboratorní vyšetření štítné žlázy.
Během léčby se vyhýbejte slunci nebo používejte ochranné prostředky proti slunci.
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a)
v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
Účinky přípravku Sedacoron a účinky jiných současně užívaných léků se mohou navzájem ovlivňovat.
Proto než začnete užívat zároveň se Sedacoronem jakýkoliv další lék a to na lékařský předpis i bez něj,
informujte o tom ošetřujícího lékaře.
Vzhledem k vlastnostem přípravku mohou lékové interakce nastat i několik měsíců po ukončení léčby.
Během léčby Sedacoronem by neměly být podávány některé další léky k léčbě poruch srdečního
rytmu (tzv. chinidinová antiarytmika, bepridil a sotalol), neměl by být též podáván injekční
pentamidin (protiparazitární látka) a injekční erytromycin (antibiotikum). Jejich současné podání se
Sedacoronem by mohlo způsobit závažnou poruchu komorového rytmu. Z důvodu zvýšeného rizika
zpomalení srdečního rytmu a poruchy vedení srdečního vzruchu se nedoporučuje současné užívání
přípravku Sedacoron a diltiazemu, verapamilu nebo beta-blokátorů (léky snižující krevní tlak a
užívané při srdečním onemocnění) a také některých dalších antiarytmik (léky užívané k léčbě poruch
srdečního rytmu). Z důvodu zvýšeného rizika závažné komorové poruchy rytmu se nedoporučuje
současné užívání Sedacoronu a některých léků proti zácpě (např. cisaprid).
Současné užívání Sedacoronu a tricyklických antidepresiv, fenothiazinů (léky užívané při duševních
onemocněních), astemizolu či terfenadinu (léky užívané při alergiích) způsobuje poruchy srdečního
rytmu.
Současné podávání Sedacoronu a cimetidinu (lék užívaný ke snížení kyselosti žaludeční šťávy) vede
ke zvýšení hladin Sedacoronu v krvi a tím ke zvýšení jeho nežádoucích účinků.
Sedacoron může ovlivnit funkční testy štítné žlázy.
Těhotenství a kojení
Poraďte se s lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Užívání přípravku může ovlivnit pozornost při řízení motorových vozidel či obsluze strojů. Tyto
činnosti byste měl/a vykonávat jen na základě souhlasu Vašeho lékaře.
Důležité informace o některých složkách přípravku SEDACORON
Přípravek obsahuje monohydrát laktosy. Pokud Vám lékař sdělil, že trpíte nesnášenlivostí některých
cukrů, kontaktujte jej dříve, než začnete tento přípravek užívat.
3. JAK SE PŘÍPRAVEK SEDACORON UŽÍVÁ
Vždy užívejte přípravek SEDACORON přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý/á,
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Obvyklá dávka přípravku SEDACORON je:
Počáteční dávka: obvyklá počáteční dávka je 1 tableta 3x denně po dobu 8 až 10 dní. V některých
případech může lékař doporučit zvýšení dávky až na 6 tablet denně.
3/5
Udržovací léčba: používá se nejnižší účinná dávka v závislosti na odpovědi pacienta. Obvyklá dávka
je půl až 2 tablety denně.
Přesné dávkování u dětí určí lékař v závislosti na tělesné hmotnosti dítěte.
Nežádoucí účinky jsou obvykle závislé na dávce; proto by měla být používána nejmenší účinná
udržovací dávka za účelem předcházení či snížení nežádoucích účinků.
Tablety polykejte celé (mohou být i rozpůlené nebo rozdrcené), s trochou tekutiny, nezávisle na jídle.
Děti a dospívající:
O účinnosti a bezpečnosti užití přípravku u dětí jsou jen omezené údaje. Váš lékař rozhodne o vhodné
dávce.
Jestliže jste užil(a) více přípravku SEDACORON, než jste měl(a)
Při předávkování nebo náhodném požití přípravku dítětem se poraďte se svým lékařem.
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka.
4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek SEDACORON nežádoucí účinky, které se ale
nemusí vyskytnout u každého.
S jistou četností se mohou vyskytnout tyto dále definované nežádoucí účinky:

velmi časté (1/10)
časté (1/100 až <1/10)
méně časté (1/1 000 až <1/100)
vzácné (1/10000 až <1/1000)
velmi vzácné (<1/10000), není známo (z dostupných údajů nelze určit).

Poruchy krve a lymfatického systému:
Velmi vzácné: trombocytopénie (nedostatek krevních destiček), jednotlivé případy hemolytické
(vyvolána předčasným a nadměrným zánikem červených krvinek) a aplastické anémie (způsobena
útlumem kostní dřeně).

Srdeční poruchy
Časté: Sedacoron zpomaluje srdeční tep a u některých pacientů může způsobit bradykardii
(zpomalený srdeční tep ). Pokud máte srdeční tep nižší než 55 tepů za minutu, poraďte se s lékařem.
Méně časté: Amiodaron může zhoršit existující arytmie nebo vyvolat nové arytmie.
Amiodaron může vyvolat srdeční selhání nebo zhoršit již existující (nutná je průvodní léčba
kardiotoniky).

Gastrointestinální poruchy
Velmi časté: Mezi nežádoucí účinky ze strany zažívacího ústrojí patří pocit na zvracení, zvracení,
zácpa nebo ztráta chuti k jídlu.

Poruchy jater a žlučových cest
Velmi časté: na počátku terapie může dojít k izolovanému, obvykle ne příliš vysokému vzestupu
transamináz (1,5-3x). Obvykle vymizí se snížením dávek nebo i spontánně.
Časté: Nežádoucí účinky se mohou též projevit jako poškození jater. Proto pacienti s existujícím
poškozením jater budou zváni ke kontrolám jaterních funkčních testů a, je-li to nutné, může být léčba
lékařem vysazena.
4/5

Poruchy oka:
Velmi časté: Léčba Sedacoronem může vést ke změnám v horních vrstvách rohovky (obvykle
nepůsobí žádné potíže), může se však projevit jako rozmazané vidění s barevnými kruhy kolem
předmětů a sníženou zrakovou ostrostí. Vysazení léčby obvykle nebývá nutné, ale doporučuje se oční
vyšetření.
Vzácné: Dále se vyskytlo několik případů zánětu optického nervu, ale jejich souvislost s podáváním
amiodaronu nebyla jednoznačně prokázána. Nicméně při jakýchkoli poruchách vidění je nutné oční
vyšetření.

Respirační, hrudní a mediastinální poruchy
Časté: Projevem nežádoucího účinku na plicní funkce jsou kašel a postupující dušnost. Tyto
nežádoucí účinky obvykle vymizí po přerušení léčby.

Poruchy kůže a podkožní tkáně
Velmi časté: Fotosenzibilizace - pacient by se měl během terapie vyhýbat slunečnímu záření (a UV
záření vůbec).
Časté: Během léčby Sedacoronem a během několika týdnů po jeho vysazení se může objevit
přecitlivělost na světlo na exponovaných částech těla, která se projeví jako vyrážka nebo šedomodré
zbarvení pokožky. V létě byste proto měl/a používat ochranné krémy proti slunci k ochraně částí těla
vystavených slunci.
Velmi vzácné: Také během radioterapie se může objevit erytém (červené zbarvení kůže). Někdy se
mohou vyskytnout kožní vyrážky, obvykle velmi nespecifické, velmi zřídka exfoliativní dermatitis.
Jejich souvislost s užíváním amiodaronu nebyla jednoznačně prokázaná. Alopecie (ztráta vlasů).

Poruchy nervového systému
Časté: Nervové poruchy vyskytující se při léčbě Sedacoronem se mohou projevit jako bolesti dolních
končetin, poruchy citlivosti, třes, bolesti hlavy, závratě, noční můry.
Méně časté: polyneuropatie (nezánětlivé onemocnění více nervů), zvýšení intrakraniálního
(nitrolebního)tlaku.
Velmi vzácné: sluchové halucinace.

Poruchy ledvin a močových cest
Velmi vzácné: poškození ledvin

Gastrointestinální poruchy
Velmi časté: nauzea (nevolnost), zvracení, zácpa, ztráta chuti k jídlu, kovová chuť.

Poruchy reprodukčního systému a prsu
Velmi vzácné: epididymitida (zánět nadvarlete), impotence.

Celkové a jinde nezařazené poruchy a lokální reakce po podání
Časté: únava.
5/5
Velmi vzácné: vaskulitida (zánětlivé onemocnění cév).

Během léčby Sedacoronem či po jeho vysazení se mohou vyskytnout poruchy funkce štítné žlázy,
které se projeví jako snížená funkce štítné žlázy (přibývání na váze, zvýšená únava aj.), nebo zvýšená
funkce štítné žlázy (úbytek na váze, průjem aj.). V tomto případě může Váš lékař doporučit vysazení
léčby. K normalizaci funkce štítné žlázy obvykle dochází během několika měsíců po ukončení léčby.

Případný výskyt výše uvedených nežádoucích účinků nebo jiných neobvyklých reakcí oznamte svému
ošetřujícímu lékaři.
5. JAK PŘÍPRAVEK SEDACORON UCHOVÁVAT
Uchovávejte při teplotě do 25°C.
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Přípravek nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu.

Přípravky nesmějí být používány po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na obalu za Použitelné do:.
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit
životní prostředí.
6. DALŠÍ INFORMACE
Co přípravek SEDACORON obsahuje
Jedna tableta obsahuje 200 mg Amiodaroni hydrochloridum.
Pomocné látky: monohydrát laktosy, kukuřičný škrob, mikrokrystalická celulosa, magnesium-stearát.
Balení:
30, 50 a 60 tablet
Držitel rozhodnutí o registraci
EBEWE Pharma Ges.m.b.H.Nfg.KG, 4866 Unterach, Rakousko
Výrobce
EBEWE Pharma Ges.m.b.H.Nfg.KG, 4866 Unterach, Rakousko
Salutas Pharma GmbH, 39179 Barleben, Německo
Lek Pharmaceuticals d.d., Ljubljana, Slovinsko
Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:
Sandoz s.r.o., Praha, office.cz@sandoz.com

Tato příbalová informace byla naposledy schválena:
21.12.2012

Recenze

Recenze produktu SEDACORON 50X200MG Tablety

Diskuze

Diskuze k produktu SEDACORON 50X200MG Tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám