Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na srdce a cévy » Léky na předpis na cévy

SECATOXIN FORTE 1X25ML Kapky, roztok

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 18788

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: IVAX - CR A.S., OPAVA - KOMÁROV
Kód výrobku: 18788
Kód EAN: 8594737044519
Kód SÚKL: 91032
Držitel rozhodnutí: IVAX - CR A.S., OPAVA - KOMÁROV
Přípravek se užívá u poruch prokrvení mozku, lehčích psychických poruch ve stáří, u poruch funkcí obvodových cév, u obtíží při vysokém krevním tlaku (zejména bolestí hlavy a závratí), u očních onemocnění (některých poruch prokrvení sítnice a cévnatky), při Meniérově syndromu (onemocnění charakterizované závratí, šelesty v uších, nevolností a zvracením) a při tinnitu (šelesty v uších). Přípravek mohou užívat pouze dospělí.

Příbalový leták

 

sp.zn. sukls244447/2015 

 

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE 

 

SECATOXIN

 

 FORTE 

codergocrini mesilas (dihydroergotoxini mesilas) 2,5 mg/ml 

Perorální kapky, roztok 

 

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se, prosím, svého lékaře nebo lékárníka. 

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by 
jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou 
uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

 
Co naleznete v této příbalové informaci:  
1. 

Co je přípravek SECATOXIN

 

 FORTE a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek SECATOXIN

 

 FORTE užívat  

3. 

Jak se přípravek SECATOXIN

 

 FORTE užívá  

4. 

Možné nežádoucí účinky 

Jak přípravek SECATOXIN

 

 FORTE uchovávat 

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1. 

Co je přípravek SECATOXIN

 

 FORTE a k čemu se používá 

 
Léčivá  látka  přípravku  SECATOXIN

 

  FORTE,  kodergokrin-mesylát  (dihydroergotoxin-

mesylát),  patří  do  skupiny  látek,  které  se  označují  jako  námelové  alkaloidy.  Kodergokrin-
mesylát  (dihydroergotoxin-mesylát)  rozšiřuje  cévy  mozku,  což  se  projevuje  zlepšením  jeho 
prokrvení.  
 
SECATOXIN

 

 FORTE se užívá k léčbě akutní migrény.  

Přípravek mohou užívat pouze dospělí. 
 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek SECATOXIN

 

 FORTE 

užívat  

 
Neužívejte přípravek SECATOXIN

 

 FORTE 

jestliže jste alergický(á) na léčivou látku nebo na kteroukoliv další složku tohoto 
přípravku (uvedenou v bodě 6). 

jestliže trpíte poruchami prokrvení srdce těžšího stupně (ischemická choroba srdeční) 

jestliže máte zpomalenou srdeční činnost 

při šokovém stavu 

současně s některými jinými léky k léčbě migrény (např. sumatriptan) 

 
 

 

 

 
Upozornění a opatření  
Před užitím přípravku Secatoxin forte se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.  
 
-  Jestliže v průběhu léčby zaznamenáte zpomalení srdeční činnosti nebo příznaky snížení 

krevního tlaku (únava, závrať), ukončete léčbu přípravkem SECATOXIN FORTE a ihned 
vyhledejte lékaře. Lékař Vám proto před podáním přípravku SECATOXIN FORTE změří 
krevní tlak.  
 

 
Děti a dospívající 
Přípravek SECATOXIN

 

 FORTE není určen pro děti a dospívající. 

 
Další léčivé přípravky a přípravek SECATOXIN

 

 FORTE  

Informujte  svého  lékaře  nebo  lékárníka  o  všech  lécích,  které  užíváte,  které  jste  v nedávné 
době užíval(a) nebo které možná budete užívat  
Přípravek  SECATOXIN

 

  FORTE  zvyšuje  účinnost  některých  léčiv  užívaných  pro  snížení 

krevního tlaku, rozšíření cév a léků tlumících krevní srážlivost.  
Snižuje  účinnost    -  sympatomimetik  a  klonidinu.  Jeho  účinnost  a  škodlivost  zvyšují      - 
sympatolytika,    -  sympatomimetika,  makrolidová  antibiotika,  inhibitory  retrovirových 
proteáz, dopamin a léky užívané k léčbě migrény ze skupiny agonistů serotoninu na 5-HT

1D

-

receptoru (viz bod 4.3 Kontraindikace).  
Účinek snižují  - sympatomimetika a vasopresin. 
O případné kombinaci s těmito léky musí rozhodnout lékař. 
Přípravek nesmí být užíván s některými léky k léčbě migrény (např. sumatriptan). 
 
 
Těhotenství, kojení a plodnost. 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, 
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve než začnete tento přípravek užívat. 
Pro užívání přípravku v těhotenství musí být zvlášť závažné důvody. 
Z důvodu potenciálního rizika nežádoucích účinků na kojence se při užívání přípravku 
SECATOXIN  FORTE nesmí kojit. 
 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Zejména  na  počátku  léčby  může  přípravek  při  zvýšené  únavě  a  závrati  nepříznivě  ovlivnit 
činnosti vyžadující zvýšenou pozornost, koordinaci pohybů a rychlé rozhodování (např. řízení 
motorových  vozidel,  obsluha  strojů,  práce  ve  výškách)  V tomto  případě  neřiďte  dopravní 
prostředky a neobsluhujte žádné stroje. 
 
Přípravek SECATOXIN

 

 FORTE obsahuje ethanol 

Tento léčivý přípravek obsahuje 37,5% obj. alkoholu tj. do 231 mg alkoholu v jedné dávce, 
což odpovídá do 6 ml piva,2,4 ml vína. Je škodlivý pro alkoholiky. Je nutno vzít v úvahu u 
těhotných nebo kojících žen, dětí a rizikových skupin, jako jsou pacienti s jaterním 
onemocněním nebo epilepsií.  
 
 
 
3. 

Jak se přípravek SECATOXIN

 

 FORTE užívá 

 

 
Vždy  užívejte  tento  přípravek  SECATOXIN

 

  FORTE  přesně  podle  pokynů  svého  lékaře. 

Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Obvykle  se  užívá  15-25  kapek  3krát  denně.  Mezi  jednotlivými  dávkami  musí  být  časový 
odstup nejméně 5 hodin. 
Dodržujte pečlivě dávkování určené lékařem.  
Kapejte z lahvičky ve svislé poloze, dnem vzhůru (nikoliv šikmo). Pro zmírnění hořké chuti je 
vhodné  dávku  nakapat  do  malého  množství  vody,  případně  vodou  zapít.  Nejvhodnější  je 
užívat přípravek asi půl  hodiny před jídlem v případě žaludeční nesnášenlivosti během jídla 
nebo po jídle. 
 
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku SECATOXIN

 

 FORTE, než jste měl(a) 

Při předávkování nebo náhodném požití přípravku dítětem se poraďte s lékařem. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek SECATOXIN

 

 FORTE: 

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil (a) vynechanou dávku. 
 
Máte-li  jakékoli  další  otázky  týkající  se  užívání  tohoto  přípravku,  zeptejte  se  svého  lékaře 
nebo lékárníka. 
 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky 

 
Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
Přípravek je obvykle dobře snášen, ale může se vyskytnout nevolnost, snížení chuti k jídlu a 
zvracení. Při výskytu těchto potíží léčbu nepřerušujte, ale užívejte přípravek během jídla nebo 
po jídle. 
Ojediněle může být pozorována vyrážka, poruchy zraku (neostré vidění), překrvení nosní 
sliznice, zpomalená srdeční frekvence, snížení krevního tlaku při rychlém napřímení. Při 
případném výskytu těchto nežádoucích účinků se o dalším užívání přípravku poraďte 
s lékařem. 
 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, 
které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo 
na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, webové stránky: 
http:/

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

.  

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku 
 
 
 
5. 

Jak přípravek SECATOXIN

 

 FORTE uchovávat 

 

 

Uchovávejte při teplotě do 25°C. Uchovávejte lahvičku v krabičce, aby byl přípravek chráněn 
před světlem. Chraňte před chladem a mrazem. 
 

Nepoužívejte přípravek déle než 6 měsíců po otevření lahvičky. 

 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce 
za Použitelné do:. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
 
Nevyhazujte  žádné  léčivé  přípravky  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se 
svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit 
životní prostředí. 
 
 
 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co přípravek SECATOXIN FORTE obsahuje 

Léčivou látkou je kodergokrin-mesylát . codergocrini mesilas (dihydroergotoxini 
mesilas). Jeden ml roztoku obsahuje codergocrini mesilas 2,5 mg (1 ml = 32 kapek). 

Pomocnými látkami jsou propylenglykol, ethanol 95% (v/v), glycerol a čištěná voda  

 
Jak přípravek SECATOXIN FORTE vypadá a co obsahuje toto balení 
Čirá, bezbarvá až slabě žlutá kapalina. 
Velikost balení: 25 ml 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce  
Teva Czech Industries s.r.o., Ostravská 29, č.p. 305, PSČ 747 70 Opava-Komárov, Česká 
republika 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 28.1.2016. 

Recenze

Recenze produktu SECATOXIN FORTE 1X25ML Kapky, roztok

Diskuze

Diskuze k produktu SECATOXIN FORTE 1X25ML Kapky, roztok

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám