Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: PFIZER
Kód výrobku: 97348
Kód EAN: 8595060905409
Kód SÚKL: 121241
Držitel rozhodnutí: PFIZER
Sayana je antikoncepční přípravek. Může se používat: - Jako dlouhodobá antikoncepce, v případě kdy Vy a lékař, který Vám antikoncepci předepsal jste se rozhodli, že tato metoda je pro Vás nejvhodnější. Nicméně pokud si přejete užívat přípravek Sayana více než 2 roky, Váš lékař může přehodnotit rizika a přínos užívání přípravku Sayana, aby se ujistil, že je to pro Vás stále ta nejvhodnější volba. - U adolescentů, ale jen poté, co byly s lékařem prodiskutovány ostatní antikoncepční metody a tyto byly shledány nevhodné nebo nepřijatelné.

Příbalový leták

1/12
Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls24130/2011
a příloha k sp.zn. sukls159714/2011, sukls115505/2011
PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE
SAYANA 104 mg/0,65 ml injekční suspenze
medroxyprogesteroni acetas
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i
tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte
to svému lékaři nebo lékárníkovi.
V příbalové informaci naleznete:
1. Co je přípravek SAYANA a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek SAYANA užívat
3. Jak se přípravek SAYANA užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5 Jak přípravek SAYANA uchovávat
6. Další informace
1. CO JE PŘÍPRAVEK SAYANA A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
SAYANA je antikoncepční přípravek. Může se používat:
Jako dlouhodobá antikoncepce, v případě kdy Vy a lékař, který Vám antikoncepci předepsal
jste se rozhodli, že tato metoda je pro Vás nejvhodnější. Nicméně pokud si přejete užívat
přípravek SAYANA více než 2 roky, Váš lékař může přehodnotit rizika a přínos užívání
přípravku SAYANA, aby se ujistil, že je to pro Vás stále ta nejvhodnější volba.
U adolescentů, ale jen poté, co byly s lékařem prodiskutovány ostatní antikoncepční metody a
tyto byly shledány nevhodné nebo nepřijatelné.
Léčivá látka přípravku SAYANA, medroxyprogesteron acetát (MPA), je podobná (ale nikoliv stejná)
přírodnímu hormonu progesteronu, který je produkován ve vaječnících během druhé poloviny
menstruačního cyklu. Přípravek SAYANA brání úplnému dozrání vajíčka a jeho uvolnění z vaječníku
během menstruačního cyklu. Pokud se vajíčko neuvolní, nemůže být oplodněno spermií a nemůže tudíž
dojít k otěhotnění.
2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK SAYANA
UŽÍVAT
Neužívejte přípravek SAYANA
jestliže jste alergická (přecitlivělá) na medroxyprogesteron acetát nebo na kteroukoli další
složku přípravku SAYANA
jestliže máte podezření, že jste těhotná
jestliže máte vaginální krvácení z nejasných příčin
jestliže máte onemocnění jater
jestliže máte nebo se domníváte, že máte karcinom pohlavních orgánů
jestliže máte krevní sraženinu v žíle na noze ("hluboká žilní tromboza") nebo krevní sraženinu,
která se Vám dostala do plic nebo jiných částí Vašeho těla ("embolie")
2/12
jestliže máte problémy s oběhem (např. bolesti nohou nebo na hrudi během chůze), nebo s příliš
rychlým srážením krve ('tromboza' nebo 'embolie')
jestliže máte problémy s kostním metabolizmem
jestliže máte nebo jste měla onemocnění postihující krevní cévy mozku
Zvláštní opatrnosti při použití přípravku SAYANA je zapotřebí
Předtím, než Vám lékař přípravek SAYANA předepíše, absolvujete lékařskou prohlídku. Je důležité
sdělit Vašemu lékaři, zdali máte nebo jste v minulosti měla některé z následujících stavů. Váš lékař poté
s Vámi prodiskutuje, jestli je přípravek SAYANA pro Vás vhodný.
Sdělte svému lékaři, pokud máte
Migrény (záchvatovité bolesti hlavy)
Cukrovku (diabetes) nebo se cukrovka vyskytuje v rodině
Velké bolesti nebo otok lýtka (ukazující na možnou sraženinu v noze - flebitida)
Krevní sraženinu v plicích (plicní embolie)
Krevní sraženinu v oku ovlivňující vidění (retinální trombóza)
Srdeční onemocnění v minulosti nebo problémy s cholesterolem včetně výskytu v rodině
Jestliže jste dříve měla hydatidní molu, což je druh abnormálního těhotentství
Deprese v minulosti
Nepravidelné, slabé nebo silné menstruační cykly
Neobyklý rentgenový snímek prsu, fibrocystické onemocnění prsu, bulky nebo uzlíky v prsu,
krvácení z prsní bradavky
Mrtvici
Výskyt nádoru prsu v rodině
Onemocnění ledvin
Vysoký krevní tlak
Astma
Epilepsii.
Ochrana před pohlavně přenosnými chorobami
Přípravek SAYANA neposkytuje ochranu před infekcí HIV (AIDS) ani jinými pohlavně přenosnými
chorobami.
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Informujte, prosím, svého lékaře nebo lékárníka, pokud užíváte nebo jste v nedávné době užívala
jakékoliv další léky, včetně léků dostupných bez lékařského předpisu. Některé léky se mohou
s přípravkem SAYANA vzájemně ovlivňovat, k takovým lékům patří léky, které ředí Vaši krev
(antikoagulační přípravky).
Léčivé přípravky se mohou někdy vzájemně ovlivňovat. Pokud Vám je předepsána léčba jiným
lékařem, informujte ho o tom, že užíváte přípravek SAYANA jako antikoncepci.
Těhotenství a kojení
Přípravek SAYANA neužívejte, pokud jste těhotná. Jestliže si myslíte, že jste otěhotněla během užívání
přípravku SAYANA, sdělte to okamžitě lékaři.
Pokud kojíte, injekce Vám nebude podána dříve než 6 týdnů po porodu, kdy je organizmus
novorozence vyvinutější. Přípravek SAYANA může být předáván mateřským mlékem kojenému
novorozenci, nicméně nebyly zaznamenány žádné známky poškození dítěte.
Poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Žádný účinek na schopnost řídit nebo obsluhvat stroje nebyl u přípravku SAYANA pozorován.
3/12
Důležité informace o některých složkách přípravku SAYANA
Přípravek SAYANA obsahuje rovněž následující dvě složky: methylparaben (E218) a propylparaben
(E216). Ty mohou způsobit alergické reakce (případně opožděné).
Tento léčivý přípravek obsahuje méně než 1 mmol sodíku (23 mg) na 104 mg/0,65 ml, t.j. v zásadě bez
sodíku.
3. JAK SE PŘÍPRAVEK SAYANA UŽÍVÁ
Způsob a cesta podání
Přípravek SAYANA se podává podkožní injekcí do přední části stehna nebo břicha. Injekci musí podat
Váš lékař, sestra nebo zdravotnický pracovník. Podrobné pokyny o postupu podání injekce jsou
uvedeny na konci této příbalové informace a měly by být dodrženy. O délce podávání přípravku
SAYANA rozhodne Váš lékař.
První injekce
Dávka 104 mg přípravku SAYANA se podává subkutánně (těsně pod kůži), do přední části stehna nebo
břicha každé 3 měsíce (12 až 13 týdnů). Přípravek SAYANA bude účinný pouze v případě, že budete
dostávat injekce ve správnou dobu. První injekce Vám bude aplikována POUZE během prvních 5 dnů
normálního menstruačního cyklu z důvodu vyloučení možnosti těhotenství.
Po porodu: Pokud užíváte přípravek SAYANA po porodu dítěte a nekojíte, MUSÍ být první injekce
podána během 5 dnů po porodu.
Bylo prokázáno, že pacientky užívající přípravek SAYANA bezprostředně po porodu nebo ukončení
těhotenství mohou zaznamenat dlouhotrvající a silné krvácení. Vzhledem k této skutečnosti je nutné
přípravek SAYANA použít s opatrností.
Další injekce
Další dávky přípravku SAYANA budou podávány každých 12 až 13 týdnů (ale ne později než 14 týdnů
po poslední injekci), bez ohledu na to, kdy a jak silné máte menstruační krvácení.
Je důležité, abyste dostala další injekci ve správnou dobu.
Pokud zmeškáte injekci přípravku SAYANA
Pokud zmeškáte injekci nebo pokud je interval mezi jednotlivými injekcemi delší než 14 týdnů, riziko
otěhotnění se zvyšuje. Váš lékař Vám sdělí další termín injekce přípravku SAYANA a zároveň
doporučí typ antikoncepce, který byste měla do té doby užívat.
Přechod z jiné metody antikoncepce
Pokud přecházíte z jiných metod antikoncepce, lékař Vám podá první injekci v takovou dobu, aby se
vyloučila možnost otěhotnění. Pokud přecházíte z perorální formy antikoncepce, bude Vám první
injekce přípravku SAYANA podána během 7 dnů po užití poslední pilulky.
Co když se rozhodnete, že chcete otěhotnět
Po vymizení účinku poslední injekce se obnoví Vaše obvyklá schopnost otěhotnět. Doba návratu se liší
u každé ženy a nezávisí na délce podávání přípravku SAYANA. U většiny žen účinek vymizí 5 až 6
měsíců po poslední injekci. Více než 80% žen otěhotní během jednoho roku po ukončení podávání
přípravku SAYANA. Otěhotnět lze první měsíc po poslední injekci.
4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky může i přípravek SAYANA způsobit/vyvolat nežádoucí účinky, i když se
neprojeví u každého. Pokud kterýkoliv z nežádoucích účinků začne být závažný nebo zaznamenáte
4/12
jakýkoliv nežádoucí účinek, který není uvedený v této informaci, sdělte to svému lékaři nebo
lékárníkovi.
Existuje malé riziko těžké alergické reakce na přípravek SAYANA. Tyto reakce vyžadují naléhavou
lékařskou pomoc.
Další nežádoucí účinky zahrnují:
Velmi časté nežádoucí účinky (objeví se u více než 10 z každých 100 pacientů)
Nárůst tělesné hmotnosti
Pokles tělesné hmotnosti
Časté nežádoucí účinky (objeví se u méně než 1 z každých 10 pacientů)
Bolesti břicha (křeče)
Akné
Amenorea (velmi slabý nebo žádný cyklus)
Bolestivost prsů / zvýšená citlivost
Deprese
Slabost nebo únava
Bolest hlavy
Reakce v místě vpichu (zahrnující bolest, citlivost kůže, tvorbu bulky, trvalé prohloubení
kůže/tvorbu dolíčků v kůži)
Nepravidelné menstruační cykly
Podrážděnost
Snížená pohlavní vzrušivost
Silné, časté krvácení a/nebo krvácení z nejasných příčin
Změny nálady
Méně časté nežádoucí účinky (objeví se u méně než 1 z každých 100 pacientů)
Mezi ně patří:
Závrať
Abnormální ochlupení (hirsutismus)
Nauzea
Pocit nadýmání
Retence tekutin
Dráždění nebo svědění pochvy
Poševní výtok
Suchost pochvy
Bolestivost při pohlavním styku
Vaječníková cysta
Bolest v pánvi
Premenstruační syndrom
Změna velikosti prsů
Změna chuti
Bolesti zad
Svalové křeče
Bolesti končetin
Úzkost
Nespavost
Migréna
Návaly horka
Vysoký krevní tlak
5/12
Křečové žíly
Vyrážka
Ztráta vlasů
Podráždění kůže
Abnormální cervikální stěr (stěr z hrdla dělohy)
Abnormální testy jaterní funkce
Bolestivá menstruace
Podlitiny
Skvrny na obličeji
Krevní sraženina v noze
Krevní sraženina na plicích.
Nežádoucí účinky s neznámou četností
Bolest kloubů
Osteoporóza (řídnutí kosti) včetně osteoporotických zlomenin
Záchvaty
Ospalost
Změny menstruačního cyklu (nepravidelné, silné, slabé krvácení)
Galaktorea (tvorba a vylučování mléka mléčnou žlázou mimo období kojení)
Ucpání cév krevní sraženinou, jako je hluboká žilní tromboza nebo plicní embólie
Zrychlený srdeční tep
Závažné alergické reakce (např. anafylaxe, silná kopřivka)
Žloutenka (zežloutnutí kůže nebo očí)
Svědění
Kopřivka
Kožní strie
Slabost
Horečka
Snížená tolerance glukózy (zvýšený obsah cukru v krvi)
Zvýšené hodnoty funkčních jaterních testů
Ztráta kostní hmoty (diagnóza osteoporózy nebo řídnutí kostí)
Nervozita
Karcinom prsu
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři,
sestře, zdravotnímu pracovníkovi.
Možný účinek na Váš cyklus
Většina žen užívajících přípravek SAYANA pociťuje změnu ve svém menstruačním cyklu. U malého
počtu žen se vyskytne nepravidelné krvácení, po 12 měsících užívání je u 60 % žen krvácení slabé nebo
vůbec žádné.
Možný účinek na Vaše kosti
Přípravek SAYANA snižuje hladiny estrogenu a dalších hormonů. Nízké hladiny estrogenu mohou
způsobovat slábnutí kostí (snížením hustoty kostní hmoty). Ženy, které užívají přípravek SAYANA,
jsou náchylnější k nižší hustotě kostí než ženy stejného věku, které nikdy přípravek neužívaly. Účinek
přípravku SAYANA je nejvyšší v prvních 2-3 letech podávání. Poté se hustota kosti ustálí. Po ukončení
užívání přípravku SAYANA dochází k částečnému návratu k původním hodnotám. Doposud není
možné určit, zda přípravek SAYANA zvyšuje riziko osteoporózy (řídnutí kosti) a zlomenin v pozdějším
věku.
6/12
Níže jsou uvedeny rizikové faktory pro rozvoj osteoporózy v pozdějším věku. Pokud se Vás týká
některá z uvedených skutečností, poraďte se se svým lékařem před zahájením léčby přípravkem
SAYANA; jiná metoda kontracepce může být pro Vás vhodnější:
Dlouhodobé požívání alkoholu a/nebo kouření.
Dlouhodobé užívání léků snižujících kostní hmotu, např. léky pro léčbu epilepsie nebo steroidy
Nízký BMI nebo poruchy příjmu potravy, např. anorexie a bulimie
Anamnéza spontánní zlomeniny (nezpůsobené pádem)
Přítomnost osteoporózy u předků
Adolescenti (do věku 18 let) Kosti adolescentů jsou rychle rostoucí a zesilující. Kosti jsou nejsilnější v
době dosažení dospělosti, což je důležitý ochranný faktor proti osteoporóze v pozdějším věku.
Přípravek SAYANA může způsobit oslabení kostí adolescentů v době růstu, tento účinek je zvláště
důležitý v této věkové skupině. Kostní hmota se začíná nahrazovat po ukončení užívání přípravku, ale
dosud není známo, zda se hustota kostí po ukončení podávání přípravku SAYANA vrátí do hodnot,
které by odpovídaly hodnotám bez užívání přípravku SAYANA.
Měla byste proto ještě předtím, než začnete přípravek SAYANA užívat, prodiskutovat s lékařem,
který Vám antikoncepci předepisuje, jiné vhodné formy antikoncepce.
Při užívání přípravku SAYANA může mít pravidelné cvičení, dodržování zdravé životosprávy včetně
dostatečného přísunu vápníku (např. mléčné výrobky) a vitaminu D (např. v rybím oleji) pozitivní vliv
na Vaše kosti.
Možné riziko karcinomu
Studie žen, které užívaly antikoncepční přípravky, prokázala, že u žen užívajících injekční progesteron
(podobný přípravku SAYANA) není zvýšené riziko rozvoje karcinomu vaječníků, dělohy, děložního
čípku nebo jater.
Karcinom prsu se vyskytuje vzácně ve věku méně než 40 let, riziko se s věkem zvyšuje.
Zdá se, že riziko karcinomu prsu je mírně zvýšené u žen, užívajících injekční antikoncepci v porovnání
s ženami stejného věku, které hormonální antikoncepci neužívají.
Toto by mělo být zváženo při předepisování přípravku SAYANA. Není jasné, zda podávání injekcí
SAYANA způsobuje zvýšené riziko karcinomu prsu. Může to být způsobeno tím, že tyto ženy jsou
vyšetřovány častěji a tak je karcinom prsu diagnostikován dříve. Stupeň rozvoje karcinomu prsu se zdá
být nižší u žen užívajících přípravky podobné přípravku SAYANA oproti ženám, které tyto přípravky
neužívají.
Riziko nálezu karcinomu prsu není ovlivněno délkou podávání injekčního přípravku, ale věkem, ve
kterém je podávání ukončeno. Důvodem pro to je, že s věkem se významně zvyšuje riziko karcinomu
prsu. Deset let po ukončení podávání injekční hormonální antikoncepce je riziko nálezu karcinomu prsu
stejné jako u žen, které hormonální antikoncepci nikdy neužívaly.
U 10 000 žen, které užívaly injekční antikoncepci podobnou přípravku SAYANA po dobu až pěti let,
ale ukončily její užívání do dvaceti let věku, byl vyhodnocen méně než 1 případ karcinomu prsu navíc
do deseti let po ukončení podávání injekčního přípravku v porovnání s počtem zjištěným u 10 000 žen,
které nikdy injekční antikoncepci neužívaly.
U žen, které ukončí užívání injekční antikoncepce po pěti letech do 30 let věku, by byly odhadem 2 - 3
případy karcinomu prsu navíc (oproti 44 případům karcinomu prsu na 10 000 žen v této věkové
skupině, které nikdy neužívaly injekční antikoncepci).
U žen, které ukončí užívání injekční antikoncepce po pěti letech do 40 let věku, by bylo odhadem 10
případů karcinomu prsu navíc (oproti 160 případům karcinomu prsu na 10 000 žen v této věkové
skupině, které nikdy neužívaly injekční antikoncepci).
7/12
Další rizika:
Jestliže se u Vás rozvine
náhlá částečná nebo celková ztráta vidění, dvojité vidění, poruchy srážlivosti krve jako je plicní
embolie (krevní sraženina v plicích) nebo mrtvice, nesmíte dostat další injekci přípravku
SAYANA
migréna, konzultujte toto s lékařem ještě předtím, než dostanete další injekci přípravku
SAYANA.
žloutenka (zežloutnutí kůže nebo očí), konzultujte toto s lékařem ještě předtím, než dostanete
další injekci přípravku SAYANA.
5. JAK PŘÍPRAVEK SAYANA UCHOVÁVAT
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Chraňte před chladem a mrazem.
Přípravek SAYANA nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na předplněné
stříkačce a na krabičce. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Po otevření: okamžitě spotřebujte
Pečlivě zlikvidujte suspenzi přípravku SAYANA, která nebyla injekcí podána. Stříkačky a jehly nesmí
být NIKDY znovu použity. Všechen nepoužitý přípravek musí být po podání bezpečně zlikvidován
v souladu s místními požadavky.
6. DALŠÍ INFORMACE
Co přípravek SAYANA obsahuje
Léčivou látkou je medroxyprogesteron acetát (MPA).
Předplněná injekční stříkačka přípravku SAYANA obsahuje 104 mg medroxyprogesteron acetátu
(MPA) v 0,65 ml.
Pomocnými látkami jsou makrogol, methylparaben (E 218), propylparaben (E 216), chlorid sodný,
polysorbát 80, monohydrát dihydrogenfosforečnanu sodného, dodekahydrát hydrogenfosforečnanu
sodného, methionin, povidon, hydroxid sodný/kyselina chlorovodíková na úpravu pH, voda na injekci
Jak přípravek SAYANA vypadá a co obsahuje toto balení
Přípravek SAYANA je bílá nebo téměř bílá suspenze pro subkutánní injekci (injekce podávaná pod
kůži). Přípravek je dodáván v předplněných stříkačkách s pryžovým krytem.
Přípravek je k dispozici v balení obsahujícím 1 předplněnou stříkačku a 1 jehlu 26G 3/8 nebo 6
předplněných stříkaček a 6 jehel 26G 3/8.
Na trhu nemusí být k dispozici všechny velikosti balení.
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Držitel rozhodnutí o registraci
Pfizer spol. s r.o.
Stroupežnického 17
150 00 Praha
Česká republika
8/12
Výrobce
Pfizer Manufacturing Belgium NV
Rijksweg 12
B-2870 Puurs
Belgie
Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:
Rakousko SAYANA 104 mg/0,65 ml Injektionssuspension
Belgie SAYANA 104 mg/0,65 ml suspension for injection
Česká Republika SAYANA 104 mg/0,65 ml injekční suspenze
Německo SAYANA 104 mg/0,65 ml Injektionssuspension
Maďarsko
Irsko, Nizozemí, Norsko, Polsko, Velká
Británie
SAYANA 104 mg/0,65 ml szuszpenziós injekció
Sayana
Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 17.4.2012
9/12
Následující informace je určena pouze pro zdravotnické pracovníky:
SAYANA 104 mg/0,65 ml injekční suspenze
medroxyprogesteroni acetas
POKYNY PRO PODÁNÍ: PŘÍPRAVA A PODÁNÍ SUBKUTÁNNÍ INJEKCE PŘÍPRAVKU
SAYANA
Úvod
Přípravek SAYANA musí být podán lékařem, sestrou nebo zdravotnickým pracovníkem, vyškoleným
v podávání subkutánních injekcí.
Následující pokyny vysvětlují, jak se přípravek SAYANA připravuje a injekčně aplikuje. Pokyny je
nutné pečlivě přečíst a důsledně dodržovat.
Injekce se nesmí mísit s žádným jiným léčivým přípravkem.
Pokyny pro podání přípravku SAYANA pro subkutánní podání
Příprava
Nenechejte zmrznout. Zajistěte, aby lék měl před aplikací pokojovou teplotu (k zajištění správné
viskozity suspenze). Ujistěte se, že máte k dispozici všechny následující komponenty (Obrázek 1 a 2).
Obrázek 1 Obrázek 2
Přípravek SAYANA je nutné, stejně jako ostatní parenterální léčivé přípravky, před podáním
vizuálně zkontrolovat, zda neobsahuje částice nebo nemá jinou barvu.
Krok 1: Vyberte a připravte místo pro podání injekce.
Vyberte místo pro podání injekce buď v horní části stehna, nebo oblasti břicha, viz vyznačené plochy
(Obrázek 3). Vyhněte se oblastem kostí a pupku.
Horní část stehna nebo břicho
Obrázek 3
10/12
Otřete místo vpichu tampónem napuštěným alkoholem. Kůži nechte oschnout.
Krok 2: Příprava stříkačky
Jemně otočte konec ochranného krytu jehly tak, že se přeruší ochranný spoj (Obrázek 4). Jehlu i
s krytem odložte.
Obrázek 4
Stříkačku držte pevně náplní směrem vzhůru a silně ji protřepávejte po dobu alespoň 1 minuty, aby se
lék řádně promíchal. (Obrázek 5).
Silně protřepávejte po dobu alespoň 1 minuty.
Poté sejměte ochranný kryt horní části stříkačky.
11/12
Obrázek 5
Držte stříkačku pevně a na horní část stříkačky nasaďte jehlu tak, že jemným krouživým pohybem
stlačíte plastový kryt jehly směrem dolů (Obrázek 6).
Obrázek 6
Stříkačku pevně držte a opatrně z jehly odstraňte ochranný plastový kryt, krytem přitom nekruťte.
Ujistěte se, že je jehla stále pevně nasazena na stříkačce (Obrázek 7).
Obrázek 7
Držte stříkačku jehlou směřující vzhůru a stiskněte jemně píst tak, že se lék dostane až do horní části
stříkačky. Ve stříkačce nesmí zbýt žádný vzduch (Obrázek 8).
12/12
Obrázek 8
Krok 3: Aplikace injekce
Jemně stiskněte palcem a ukazováčkem plochu kůže ve zvoleném místě vpichu a odtáhněte ji od těla.
Zasuňte jehlu pod úhlem 45 stupňů tak, aby většina jehly byla v tukové tkáni. Plastový úchyt jehly by
se měl téměř dotýkat kůže (Obrázek 9).
Obrázek 9
Lék aplikujte pomalu, dokud se stříkačka nevyprázdní (Obrázek 10)
Aplikace trvá cca 5-7 sekund.
Je důležité, aby byla podána celá dávka přípravku SAYANA.
Podávejte pomalu (5-7 sekund)
Obrázek 10
Po podání celé dávky vytáhněte jehlu jemně z kůže.
Na místo vpichu přitlačte na několik vteřin čistý bavlněný tampón. Místo vpichu nemasírujte.
Odstranění použitých jehel a stříkaček
Stříkačky a jehly se nesmí NIKDY znovu použít.
Všechen nepoužitý přípravek musí být po podání bezpečně zlikvidován v souladu s místními
požadavky.

Recenze

Recenze produktu SAYANA 104 MG/0,65 ML INJEKČNÍ SUSPENZE 1X0.65ML/104MG Injekční suspenze

Diskuze

Diskuze k produktu SAYANA 104 MG/0,65 ML INJEKČNÍ SUSPENZE 1X0.65ML/104MG Injekční suspenze

Přidat nový příspěvek do diskuze