Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na srdce a cévy » Léky na předpis na vysoký krevní tlak

SARTEN 40 500X1X40MG Potahované tablety

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 35645

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: QUALIPHAR N. V., BORNEM
Kód výrobku: 35645
Kód EAN:
Kód SÚKL: 18142
Držitel rozhodnutí: QUALIPHAR N. V., BORNEM
K čemu se Sarten používá Sarten se používá k léčbě vysokého krevního tlaku (označovaného jako esenciální hypertenze nebo orgánově nespecifická hypertenze). Neléčený vysoký krevní tlak, který přesahuje normální referenční hodnoty pro určitou věkovou skupinu, může poškodit krevní cévy v různých orgánech, např. srdci, ledvinách, mozku a očích. V některých případech může toto poškození vést k infarktu myokardu, selhání srdce nebo ledvin, cévní mozkové příhodě nebo oslepnutí. Rozvoji takového poškození obvykle nepředcházejí žádné příznaky vysokého krevního tlaku. Z toho důvodu jsou důležité kontroly krevního tlaku. Vysoký krevní tlak může být léčen a upraven léky jako je Sarten. Lékař Vám pravděpodobně také doporučil změnu životního stylu, která napomůže snížení krevního tlaku (např. snížit váhu, přestat kouřit, vyhýbat se alkoholu a omezit množství soli v potravě). Lékař Vám pravděpodobně také doporučil lehce cvičit (ne namáhavě), vhodná je chůze nebo plavání. Tyto pokyny lékaře je třeba respektovat.

Příbalový leták

 

1/6 

sp. zn. sukls69291/2017 
 

Příbalová informace: informace pro uživatele 

 

Sarten 10 
Sarten 20 
Sarten 40 

Potahované tablety 

(olmesartanum medoxomilum) 

 
Přečtěte  si  pozorně  celou  příbalovou  informaci  dříve,  než  začnete  tento  přípravek  užívat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje. 
-  Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 
-  Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 
-  Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, 

a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

-  Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Viz bod 4. 

 
Co naleznete v této příbalové informaci 

1.  Co je přípravek Sarten a k čemu se používá 
2.  Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Sarten užívat 
3.  Jak se přípravek Sarten užívá 
4.  Možné nežádoucí účinky 
5.  Jak přípravek Sarten uchovávat 
6.  Obsah balení a další informace 

 
1. Co je přípravek Sarten a k čemu se používá 
 
Přípravek Sarten patří do skupiny léků označovaných antagonisté receptorů pro angiotenzin II. Tyto 
látky snižují krevní tlak uvolněním krevních cév. 
 
Přípravek  Sarten  se  používá  k léčbě  vysokého  krevního  tlaku  (označovaného  jako  hypertenze)  u 
dospělých pacientů a u dětí a dospívajících ve věku od 6 do 18 let. Vysoký krevní tlak může poškodit 
krevní  cévy  v orgánech,  např.  srdci,  ledvinách,  mozku  a  očích.  V některých  případech  může  toto 
poškození  vést  k infarktu  myokardu,  selhání  srdce  nebo  ledvin,  cévní  mozkové  příhodě  nebo 
oslepnutí. Vysoký krevní tlak obvykle nemá žádné příznaky. Aby se předešlo výskytu poškození, je 
důležité, abyste si nechával(a) krevní tlak kontrolovat.  
 
Vysoký krevní tlak může být upraven léky jako je přípravek Sarten. Lékař Vám pravděpodobně také 
doporučil  změnu  životního  stylu,  která  napomůže  snížení  krevního  tlaku  (např.  snížit  váhu,  přestat 
kouřit, omezit pití alkoholu a omezit množství soli v potravě). Lékař Vás může také požádat, abyste 
pravidelně cvičil(a), např. chodil(a) nebo plaval(a). Tyto pokyny lékaře je třeba dodržovat. 
 
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Sarten užívat 
 
Neužívejte přípravek Sarten:  

-  jestliže  jste  alergický(á)  na  olmesartan-medoxomil  nebo  na  kteroukoli  další  složku  tohoto 

přípravku (uvedenou v bodě 6). 

-   jestliže  jste  déle  než  3  měsíce  těhotná  (užívání  přípravku  Sarten  je  také  lepší  se  vyvarovat 

v časném těhotenství – viz bod Těhotenství a kojení). 

-  jestliže Vám zežloutla kůže a oči (žloutenka) nebo máte problémy s odtokem žluči ze 

žlučníku (obstrukce žlučových cest, např. žlučovými kameny). 

 

2/6 

pokud  máte  cukrovku  (diabetes)  nebo  poruchu  funkce  ledvin  a  jste  léčen(a)  přípravkem  ke 
snížení krevního tlaku obsahujícím aliskiren.

 

 
Upozornění a opatření 
Před užitím přípravku Sarten se poraďte se svým lékařem. 
 
Informujte svého lékaře, pokud užíváte některý z následujících přípravků používaných k léčbě 
vysokého krevního tlaku:  
-  inhibitor ACE (například enalapril, lisinopril, ramipril), a to zejména pokud máte problémy s 

ledvinami související s diabetem.  

-  aliskiren  
 
Váš lékař může v pravidelných intervalech kontrolovat funkci ledvin, krevní tlak a množství 
elektrolytů (např. draslíku) v krvi. 
 
Viz také informace v bodě “Neužívejte přípravek Sarten“. 
 
Jestliže trpíte některými z následujících zdravotních obtíží, sdělte to svému lékaři

-  onemocnění ledvin 
-  onemocnění jater 
-  srdeční selhání nebo potíže se srdečními chlopněmi nebo srdečním svalem 
-  silné  zvracení,  průjem,  léčba  vysokými  dávkami  močopudných  léků  (diuretik),  nebo  pokud 

dodržujete dietu s nízkým obsahem soli  

-  zvýšená hladina draslíku v krvi 
-  potíže s nadledvinami 

 
Pokud  se  objeví  průjem,  který  je  silný,  nepolevující  a  působí  výrazný  úbytek  tělesné  hmotnosti, 
kontaktujte svého lékaře. Váš lékař může zhodnotit příznaky a rozhodnout, jak bude pokračovat Vaše 
léčba krevního tlaku. 
 
Podobně  jako  u  jiných  léků,  které  snižují  krevní  tlak,  by  příliš  velký  pokles  krevního  tlaku  mohl  u 
pacientů  s poruchami  prokrvení srdce  nebo  mozku  vyvolat infarkt  myokardu  nebo  cévní  mozkovou 
příhodu. Váš lékař Vám proto bude pečlivě kontrolovat krevní tlak. 
 
Jestliže se domníváte, že jste těhotná (nebo že byste mohla otěhotnět), musíte informovat svého lékaře. 
Užívání  přípravku  Sarten  v časné  fázi  těhotenství  se  nedoporučuje  a  přípravek  nesmí  být  užíván, 
jestliže  jste  těhotná  déle  než  3  měsíce,  protože  by  užívání  přípravku  v tomto  období  mohlo  vážně 
poškodit Vaše dítě (viz bod „Těhotenství“). 
 
Černošští pacienti 
Stejně  jako  u  jiných  podobných  léků  je  snížení  krevního  tlaku  přípravkem  Sarten  poněkud  nižší  u 
černošských pacientů. 
 
Starší pacienti 
Jestliže jste starší 65 let a Váš lékař rozhodl o zvýšení dávky olmesartan-medoxomilu na 40 mg denně, 
pak si budete muset nechávat pravidelně kontrolovat krevní tlak, aby se lékař ujistil, že se Vám krevní 
tlak nesnížil příliš. 
 
Děti a dospívající 
Přípravek Sarten byl studován u dětí a dospívajících. Pro více informací se poraďte s Vaším lékařem. 
Sarten se nedoporučuje podávat dětem od 1 roku a mladším 6 let a nesmí se podávat dětem mladším 1 
roku, jelikož nejsou k dispozici žádné zkušenosti. 

 
 
 

 

3/6 

Další léčivé přípravky a přípravek Sarten 
Informujte  svého  lékaře  nebo  lékárníka  o  všech  lécích,  které  užíváte,  které  jste  v nedávné  době 
užíval(a) nebo které možná budete užívat. 
Zejména je třeba, abyste ho informoval(a) o jakémkoli z těchto léků: 
 

  jiné léky snižující krevní tlak, protože účinek přípravku Sarten se může zvýšit. 

Možná bude nutné, aby Váš lékař změnil Vaši dávku a/nebo udělal jiná opatření: 
Pokud  užíváte  inhibitory  ACE  nebo  aliskiren  (viz  také  informace  v  bodě  "Neužívejte 
přípravek Sarten" a "Upozornění a opatření"). 

  doplňky  draslíku,  náhrady  solí,  které  obsahují  draslík,  močopudné  léky  (diuretika)  nebo 

heparin  (lék  k  ředění  krve).  Současné  užívání  těchto  léků  s přípravkem  Sarten  by  mohlo 
zvyšovat hladinu draslíku v krvi. 

  současné  užívání  lithia  (lék  užívaný  k léčbě  poruch  nálady  a  některých  typů  deprese)  s 

přípravkem  Sarten  by  mohlo  zvýšit  toxicitu  lithia.  Pokud  musíte  lithium  užívat,  lékař  Vám 
bude měřit koncentraci lithia v krvi.  

  při současném užívání protizánětlivě působící léků (nesteroidních antirevmatik) (léky užívané 

k úlevě  od  bolesti,  otoků  a  jiných  příznaků  zánětu,  včetně  artritidy)  a  přípravku  Sarten  by 
mohlo dojít ke zvýšení rizika selhání ledvin a snížení účinku přípravku Sarten. 

  kolesevelam hydrochlorid, lék ke snížení hladiny cholesterolu v krvi, protože účinek přípravku 

Sarten  může  být  snížen.  Lékař  Vám  může  doporučit  užívání  přípravku  Sarten  alespoň  4 
hodiny před užitím kolesevelam hydrochloridu. 

  některá  antacida  (léky  proti  trávicím  obtížím),  protože  účinek  přípravku  Sarten  může  být 

mírně snížen. 

 
 
Přípravek Sarten s jídlem a pitím 
Přípravek Sarten můžete užívat s jídlem nebo nezávisle na něm. 
 
Těhotenství a kojení 
 
Těhotenství 
Jestliže se domníváte, že jste těhotná (nebo byste mohla otěhotnět), musíte informovat svého lékaře. 
Lékař  Vám  obvykle  doporučí  ukončit  užívání  přípravku  Sarten  dříve,  než  otěhotníte,  nebo  ihned 
jakmile  zjistíte,  že jste  těhotná, a  doporučí Vám  místo  přípravku  Sarten jiný  lék.  Užívání  přípravku 
Sarten v časné fázi těhotenství se nedoporučuje a přípravek nesmí být užíván, jestliže jste těhotná déle 
než 3 měsíce, protože by užívání přípravku po třetím měsíci těhotenství mohlo vážně poškodit Vaše 
dítě. 
 
Kojení 
Jestliže kojíte nebo začínáte kojit, řekněte to svému lékaři. Užívání přípravku Sarten se nedoporučuje 
kojícím matkám. Jestliže si přejete kojit, zejména máte-li novorozené nebo předčasně narozené dítě, 
lékař Vám může vybrat jiný lék. 
 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Při  léčbě  vysokého  krevního  tlaku  můžete  pociťovat  ospalost  nebo  závrať.  Pokud  zaznamenáte  tyto 
účinky, neřiďte ani neobsluhujte stroje, dokud příznaky nevymizí. Poraďte se s lékařem. 
 
Přípravek Sarten obsahuje laktózu 
Tento  léčivý  přípravek  obsahuje  laktózu  (typ  cukru).  Pokud  Vám  lékař  sdělil,  že  nesnášíte  některé 
cukry, kontaktujte svého lékaře, než začnete tento léčivý přípravek užívat. 

 

 

4/6 

3. Jak se přípravek Sarten užívá 
 
Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se 
svým lékařem nebo lékárníkem. 

 

Doporučená počáteční dávka je 1 tableta s 10 mg jednou denně. Pokud se však krevní tlak neupraví, 
lékař může rozhodnout o změně dávky až na 20 nebo 40 mg jednou denně, nebo předepsat další léky.  
U pacientů s lehkým nebo středně těžkým onemocněním ledvin nebude dávka vyšší než 20 mg jednou 
denně. 
  
Tablety  mohou  být  užívány  s jídlem  nebo  nezávisle  na  jídle.  Tablety  se  polykají  a  zapíjejí  se 
dostatečným množstvím vody (např. jednou sklenicí). Pokud je to možné, užívejte denní dávku každý 
den vždy ve stejnou dobu, např. při snídani.  
 
Děti a dospívající ve věku od 6 do 18 let: 
Doporučená počáteční dávka je 10 mg jednou denně. Pokud se však krevní tlak pacienta dostatečně 
neupraví,  lékař  může  rozhodnout  o  zvýšení  dávky  na  20  -  40  mg  jednou  denně.  U  dětí  s hmotností 
nižší než 35 kg, dávka nesmí přesáhnout 20 mg jednou denně. 
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Sarten, než jste měl(a) 
Jestliže  jste  užil(a)  více  tablet,  než  jste  měl(a),  nebo  pokud  byl  přípravek  náhodně  požit  dítětem, 
navštivte  okamžitě  lékaře  nebo  nejbližší  službu  první  pomoci,  přičemž  balení  přípravku  vezměte  s 
sebou.        
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Sarten  
Jestliže  jste  zapomněl(a)  užít  dávku,  další  den  pokračujte  v  užívání  běžné  dávky  jako  obvykle. 
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou tabletu. 
 
Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Sarten 
V léčbě přípravkem Sarten je důležité pokračovat, dokud lékař nerozhodne o ukončení. 
 
Máte-li  jakékoli  další  otázky  týkající  se  užívání  tohoto  přípravku,  zeptejte  se  svého  lékaře  nebo 
lékárníka. 
 
4. Možné nežádoucí účinky 
 
Podobně  jako  všechny  léky  může  mít  i  tento  přípravek  nežádoucí  účinky,  které  se  ale  nemusí 
vyskytnout u každého. Pokud se nežádoucí účinky vyskytnou, jsou často mírné a nevyžadují ukončení 
léčby.  
 
Ačkoli se téměř nevyskytují, následující dva nežádoucí účinky mohou být závažné: 
 
Vzácně  (mohou  postihnout  až  1  z 1000  pacientů)  byly  hlášeny  následující  alergické  reakce,  které 
mohou postihnout celé tělo: 
V průběhu léčby přípravkem Sarten se může objevit otok obličeje, rtů a/nebo hrtanu spolu se svěděním 
a  vyrážkou.  V případě  výskytu  takových  reakcí  ukončete  léčbu  přípravkem  Sarten  a  okamžitě 
kontaktujte lékaře. 
 
Vzácně  (ale  nepatrně  častěji  u  starších  lidí)  může  přípravek  Sarten  způsobit  příliš  velký  pokles 
krevního tlaku u náchylných jedinců nebo v důsledku alergické reakce, což by mohlo způsobit silnou 
malátnost nebo mdloby. V případě výskytu takových reakcí ukončete léčbu přípravkem  Sarten, 
okamžitě kontaktujte lékaře a lehněte si.
 
 
Toto jsou další nežádoucí účinky, které byly doposud u přípravku Sarten zaznamenány:  
Časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 10 pacientů): 

 

5/6 

Závrať,  bolest  hlavy,  nevolnost,  zažívací  obtíže,  průjem,  bolest  žaludku,  zánět  žaludku  a  střev 
(gastoenteritida), únava, bolest v krku, rýma nebo ucpaný nos, zánět průdušek (bronchitida), příznaky 
podobné chřipce, kašel, bolest, bolest na hrudi, bolest zad, kostí nebo kloubů, infekce močových cest, 
otoky kotníků, chodidel, nohou, rukou nebo paží, krev v moči. 
 
Pozorovány byly také určité změny výsledků při vyšetření krve, a to: 
zvýšení  hladiny  tuků  (hypertriglyceridémie),  zvýšení  hladiny  kyseliny  močové  (hyperurikémie), 
zvýšení močoviny v krvi, zvýšení hodnot v testech funkčnosti jater a svalů. 
 
Méně časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 ze 100 pacientů): 
Rychlé  alergické  reakce,  které  mohou  postihnout  celé  tělo  a  mohou  způsobit  dýchací  obtíže  a  také 
rychlý pokles krevního tlaku, což může vyvolat mdloby (anafylaktické reakce), otok obličeje, vertigo 
(točení hlavy), zvracení, slabost, pocit nevolnosti, bolest svalů, kožní vyrážka, alergické kožní reakce, 
svědění,  exantém  (kožní  vyrážka),  kožní  bulky  (podlitiny),  angina  pectoris  (bolest  nebo  nepříjemný 
pocit na hrudi). 
 
V krevních  testech  bylo  pozorováno  snížení  počtu  některých  krevních  buněk  označovaných  jako 
krevní destičky (trombocytopenie). 
  
Vzácné nežádoucí účinky (mohou postihovat až 1 z 1000 pacientů): 
Nedostatek energie, svalové křeče, poškození funkcí ledvin, selhání ledvin. 
 
Pozorovány  byly  také  určité  změny  výsledků  vyšetření  krve.  Zahrnovaly  zvýšení  hladin  draslíku 
(hyperkalemii) a zvýšení hladin látek spojených s funkcemi ledvin. 
 
Další nežádoucí účinky u dětí a dospívajících: 
U dětí jsou nežádoucí účinky podobné jako u dospělých. Závratě a bolesti hlavy jsou u dětí častější 
než u dospělých, krvácení z nosu je častý nežádoucí účinek, který se objevuje pouze u dětí. 
 
 
Hlášení nežádoucích účinků  
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. 

Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu 

léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, webové stránky

http://www.sukl.cz/nahlasit-

nezadouci-ucinek

. 

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku. 
 

5. Jak přípravek Sarten uchovávat 
 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a blistru za „EXP“. 
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. 
 
Nevyhazujte  žádné  léčivé  přípravky  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se  svého 
lékárníka,  jak  naložit  s  přípravky,  které  již  nepoužíváte.  Tato  opatření  pomáhají  chránit  životní 
prostředí. 

 

 

6/6 

6. Obsah balení a další informace 
 
Co přípravek Sarten obsahuje 
Léčivou látkou je olmesartan-medoxomil.  
1 potahovaná tableta přípravku Sarten 10 obsahuje 10 mg olmesartanum medoxomilum. 
1 potahovaná tableta přípravku Sarten 20 obsahuje 20 mg olmesartanum medoxomilum. 
1 potahovaná tableta přípravku Sarten 40 obsahuje 40 mg olmesartanum medoxomilum. 
Pomocnými  látkami  jsou  mikrokrystalická  celulosa,  monohydrát  laktosy,  hyprolosa,  částečně 
substituovaná hyprolosa, magnesium-stearát, oxid titaničitý (E171), mastek a hypromelosa 2910. (viz 
bod 2 „Přípravek Sarten obsahuje laktózu“) 

 

Jak přípravek Sarten vypadá a co obsahuje toto balení 
Sarten 10 jsou bílé, kulaté potahované tablety s potiskem „C 13“ na jedné straně. 
Sarten 20 jsou bílé, kulaté potahované tablety s potiskem „C 14“ na jedné straně. 
Sarten 40 jsou bílé, oválné potahované tablety s potiskem „C 15“ na jedné straně. 

 

Velikost balení: 14, 28, 30, 56, 84, 90, 98, 10x28 potahovaných tablet nebo 10, 50 a 500 potahovaných 
tablet v perforovaných jednodávkových blistrech 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
Držitel rozhodnutí o registraci 
Menarini International Operations Luxembourg S.A., 1611 Luxembourg, Lucembursko 
 
Výrobce: 
Daiichi Sankyo Europe GmbH, Pfaffenhofen/Ilm, Německo 
Berlin-Chemie AG, Berlin, Německo 
Laboratorios Menarini S.A., Barcelona, Španělsko 
 
Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy: 
Rakousko:   

 

Mencord 

Belgie:   

 

Belsar 

Kypr:    

 

Olartan 

Česká republika:  

Sarten 

Dánsko:   

 

Benetor 

Německo:   

 

Votum 

Řecko:   

 

Olartan 

Finsko:   

 

Benetor 

Francie:  

 

Alteis 

Island:   

 

Benetor 

Irsko:    

 

Omesar 

Itálie:     

 

Olpress 

Lucembursko:    

Belsar 

Malta:   

 

Omesar 

Norsko:   

 

Benetor 

Polsko:   

 

Revival 

Portugalsko:     

Olsar 

Slovinsko:  

 

Tensiol 

Španělsko:   

 

Ixia 

 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 5. 5. 2017 
 

Recenze

Recenze produktu SARTEN 40 500X1X40MG Potahované tablety

Diskuze

Diskuze k produktu SARTEN 40 500X1X40MG Potahované tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám