Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Hormonální léky

SANDOSTATIN 0,05 MG/ML 5X1ML/0.05MG Injekční roztok - recenze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 25682

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: GLAXOSMITHKLINE
Kód výrobku: 25682
Kód EAN: 8594050584709
Kód SÚKL: 15244
Držitel rozhodnutí: GLAXOSMITHKLINE
Sandostatin se užívá: - K léčbě akromegalie, onemocnění, kdy je zvýšená produkce růstového hormonu. Normálně růstový hormon řídí růst tkání, orgánů a kostí. Příliš mnoho růstového hormonu vede ke zvětšení (prodloužení) kostí a tkání především rukou a nohou. Sandostatin výrazně snižuje příznaky akromegalie mezi které patří bolest hlavy, nadměrné pocení, změna citlivosti rukou a nohou, únava a bolesti kloubů. - K odstranění příznaků souvisejících s výskytem některých nádorů v zažívacím traktu (např. karcinoidní nádory, VIPomy, glukagonomy, gastrinomy, insulinomy a GRFomy). V těchto případech bývá zvětšena produkce některých specifických hormonů (produkty žláz s vnitřní sekrecí) a jiných příbuzných látek, které jsou produkovány v žaludku, slinivce břišní a ve střevech. Tato nadprodukce vede k rozvrácení rovnováhy přirozených hormonů v těle a má za následek vznik některých příznaků jako jsou: návaly horka, průjmy, pokles krevního tlaku, vyrážky, pokles tělesné hmotnosti. Léčba Sandostatinem pomáhá tyto příznaky upravit. - K úpravě průjmů pacientů s AIDS, u kterých se průjmy nepodařilo zvládnout běžnou léčbou. U těchto pacientů Sandostatin pomáhá regulovat množství stolice. - K předcházení komplikací po chirurgickém zákroku na slinivce břišní. Sandostatin pomáhá snižovat výskyt komplikací jako jsou hnisavá ložiska v dutině břišní, záněty slinivky břišní po operaci. - U pacientů trpících jaterní cirhózou (tvrdnutí jater) Sandostatin staví krvácení z prasklých jícnových varixů a chrání před jeho opakováním. Sandostatin pomáhá léčit krvácení a snižuje nutnost krevní transfúze.

Příbalový leták

 

1/8 

 

Sp.zn.sukls119798/2015 

Příbalová informace: informace pro pacienta 

 

SANDOSTATIN

 

0,05 mg/ml 

SANDOSTATIN 0,1 mg/ml 
SANDOSTATIN 0,5 mg/ml 
SANDOSTATIN 0,2 mg/ml
 

Injekční/infuzní roztok 

octreotidum 

 
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože 
obsahuje pro Vás důležité údaje.
 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry. 

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a 
to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo 
zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

 
Co naleznete v této příbalové informaci  
1. 

Co je přípravek Sandostatin a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Sandostatin používat  

3. 

Jak se přípravek Sandostatin používá  

4. 

Možné nežádoucí účinky 

Jak přípravek Sandostatin uchovávat  

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1. 

Co je přípravek Sandostatin a k čemu se používá 

 
Sandostatin  je  syntetická  sloučenina  odvozená  od  somatostatinu,  tj.  látky,  která  se  normálně  nachází 
v

 

lidském  těle  a  která  tlumí  účinky  některých  hormonů,  např.  růstového  hormonu.  Výhodou 

přípravku 

Sandostatin

 před somatostatinem je jeho silnější a dlouhodobější účinek. 

 
Sandostatin se používá  

  při  akromegalii,  onemocnění,  kdy  je  zvýšená  produkce  růstového  hormonu.  Normálně  růstový 

hormon řídí růst tkání, orgánů a kostí. Příliš mnoho růstového hormonu vede ke zvětšení (prodloužení) 
kostí a tkání především rukou a nohou. Sandostatin výrazně snižuje příznaky akromegalie, mezi které 
patří bolest hlavy, nadměrné pocení, změna citlivosti rukou a nohou, únava a bolesti kloubů. 

  k

 

odstranění  příznaků  souvisejících  s

 

výskytem  některých  nádorů  v  zažívacím  traktu  (např. 

karcinoidní  nádory,  VIPomy,  glukagonomy,  gastrinomy,  inzulinomy).  V

 

těchto  případech  bývá 

zvětšena  produkce  některých  specifických  hormonů  (produkty  žláz  s

 

vnitřní  sekrecí)  a  jiných 

příbuzných látek, které jsou produkovány v

 

žaludku, slinivce břišní a ve střevech. Tato nadprodukce 

vede k

 

rozvrácení rovnováhy přirozených hormonů v

 

těle a má za následek vznik některých příznaků 

jako  jsou:  návaly  horka,  průjmy,  pokles  krevního  tlaku,  vyrážky,  pokles  tělesné  hmotnosti.  Léčba 
přípravkem Sandostatin pomáhá tyto příznaky upravit.  

  k

 

předcházení  komplikací  po  chirurgickém  zákroku  na  slinivce  břišní.  Sandostatin  pomáhá 

snižovat výskyt komplikací (např. hnisavá ložiska v

 

dutině břišní, záněty slinivky břišní) po operaci.  

  u pacientů trpících jaterní cirhózou (tvrdnutí jater) Sandostatin staví krvácení z

 

prasklých jícnových 

varixů a chrání před jeho opakováním. Sandostatin pomáhá léčit krvácení a snižuje nutnost krevní 
transfuze.  

  k léčbě  hypofyzárních  adenomů  vylučujících  TSH,  onemocnění,  kdy  tělo  produkuje  příliš  mnoho 

stimulujícího  hormonu  štítné  žlázy  (TSH),  který  způsobí,  že  štítná  žláza  tvoří  nadměrné  množství 
hormonu štítné žlázy. 

 

2/8 

 

  k léčbě hypofyzárních tumorů, které vylučují příliš mnoho stimulujícího hormonu štítné žlázy (TSH). 

Přiliš  vysoká  hladina  stimulujícího  hormonu  štítné  žlázy  (TSH)  vede  k hypertyroidismu  (zvýšené 
funkci štítné žlázy). 

Sandostatin  se  používá  k léčbě  pacientů  s hypofyzárními  tumory,  které  vylučují  příliš  mnoho 
stimulujícího hormonu štítné žlázy (TSH): 
  pokud nejsou jiné typy léčby (chirurgický zákrok nebo radioterapie) vhodné nebo nebyly účinné; 
  po radioterapii, k pokrytí přechodného období, dokud nezačne radioterapie zcela účinkovat. 

 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Sandostatin používat  

 
Nepoužívejte Sandostatin 

  jestliže  jste  alergický(á)  na  oktreotid  nebo  na  kteroukoli  další  složku  tohoto  přípravku  (uvedenou 

v bodě 6). 

 
Upozornění a opatření  
Před použitím přípravku Sandostatin se poraďte se svým lékařem: 

pokud víte, že máte žlučové kamínky nebo jste je měl(a) v minulosti. Informujte o tom svého lékaře, 
protože dlouhodobé používání přípravku Sandostatin může mít za následek jejich tvorbu.  Váš lékař 
může pravidelně provádět kontroly Vašeho žlučníku. 

pokud máte problémy s hladinou krevního cukru,  buď příliš vysokou (cukrovka) nebo příliš nízkou 
(hypoglykemie).  Pokud  je  Sandostatin  používán  k léčbě  krvácení  z  jícnových  varixů;  v těchto 
případech je nutná kontrola krevního cukru. 

  jestliže jste v minulosti měl(a) nedostatek vitaminu B

12

, Váš lékař může chtít pravidelně kontrolovat 

jeho hladinu. 

 
Testy a kontroly 
Pokud  jste  delší  dobu 

léčen(a)

  přípravkem  Sandostatin,  může  Váš  lékař  chtít  pravidelně  kontrolovat 

funkci štítné žlázy. 
Váš lékař bude kontrolovat vaši funkci jater. 
 
Děti 

S použitím přípravku Sandostatin u dětí není dostatek zkušeností. 

 
Další léčivé přípravky a Sandostatin 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) 
nebo které možná budete užívat. 
 
Obvykle  společně  s  přípravkem  Sandostatin  můžete  pokračovat  v užívání  i  jiných  léků,  avšak  účinnost 
některých léků, jako je cimetidin, cyklosporin, bromokriptin, chinidin a terfenadin může být přípravkem 
Sandostatin ovlivněna. 
 
Řekněte  svému  lékaři,  že  užíváte  jiné  léky  na  kontrolu  krevního  tlaku  (beta-blokátory  nebo  blokátory 
kalciového  kanálu)  nebo  látky,  které  kontrolují  rovnováhu  tekutin  a  elektrolytů.  Může  být nutná úprava 
dávkování. 
 
Pokud jste diabetik/diabetička, může být nutné, aby Vám lékař upravil dávkování inzulinu. 
 
Těhotenství a kojení 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se 
se svým lékařem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 
 
Sandostatin by měl být používán během těhotenství pouze tehdy, pokud je to nezbytně nutné. 
 
Ženy v plodném věku musí během léčby používat účinnou metodu antikoncepce. 
 
Během používání přípravku Sandostatin nekojte. Není známo, zda Sandostatin přestupuje do mateřského 

 

3/8 

 

mléka. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Sandostatin nemá žádné nebo jen zanedbatelné účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje. Nicméně při 
používání  přípravku  Sandostatin  může  dojít  k  některým  nežádoucím  účinkům,  jako  jsou  bolesti  hlavy  a 
únava, které mohou snížit Vaši schopnost bezpečně řídit a obsluhovat stroje. 
 
Sandostatin obsahuje sodík 
Sandostatin obsahuje méně než 1 mmol (23 mg) sodíku v jedné dávce, tj. v podstatě je „bez sodíku“. 
 
3. 

Jak se přípravek Sandostatin používá 

 
Vždy používejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), 
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
V závislosti na podmínkách léčby se přípravek Sandostatin podává: 
 

subkutánní (pod kůži) injekcí nebo 

 

intravenózní (do žíly) infuzí.  

 
Pokud máte cirhózu (chronické onemocnění jater), může Váš lékař upravit Vaši udržovací dávku. 
 
Váš lékař nebo zdravotní sestra Vám vysvětlí, jak si podkožně podat přípravek Sandostatin, ale infuze do 
žíly musí být vždy podána zdravotnickým pracovníkem. 
 
 

Subkutánní injekce 

 
Paže, stehna a břicho jsou vhodná místa pro podání podkožní injekce. 
 
Vyberte si nové místo pro každou subkutánní injekci, abyste nepoškodil jednotlivá místa podání. Pacienti, 
kteří si podávají injekci sami, musí být přesně instruovaní lékařem nebo zdravotní sestrou. 
 
Pokud uchováváte lék v chladničce, doporučuje se, abyste ho před podáním zahřáli na pokojovou teplotu. 
Díky tomu snížíte riziko bolesti v místě podání injekce. Můžete ji ohřát ve Vašich rukách, ale nezahřívejte 
ji. 
 
Někteří  lidé  pociťují  na  místě  podání  subkutánní  injekce  bolest.  Bolest  obvykle  trvá  jen  krátkou 
dobu.Pokud se vám to stane, můžete to odstranit opatrnou masáží místa podání injekce několik vteřin po 
podání. 
 
Před použitím ampulky Sandostatin zkontrolujte, zda roztok neobsahuje částice nebo nemá pozměněnou 
barvu. Nepoužívejte ho, pokud si všimnete něčeho neobvyklého. 
 
Kryt lahviček pro více dávek nesmí být perforován více než 10krát, aby nedošlo ke kontaminaci. 
 
Jestliže jste použil(a) více přípravku Sandostatin, než jste měl(a) 
Při předávkování přípravkem Sandostatin nebyly hlášeny žádné život ohrožující účinky. 
 
Příznaky  předávkování  jsou:  nepravidelný  srdeční  tep,  nízký  tlak  krve,  srdeční  zástava,  snížený  přívod 
kyslíku do mozku, vážné bolesti v nadbřišku, zažloutlá kůže a očí, nevolnost, ztráta chuti k jídlu, průjem, 
slabost, únava, ztráta energie, ztráta tělesné hmotnosti, otoky břicha, dyskomfort a vysoká hladina kyseliny 
mléčné v krvi. 
 
Pokud si myslíte, že došlo k předávkování a projevují se u Vás tyto příznaky, sdělte to okamžitě svému 
lékaři. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek Sandostatin 

 

4/8 

 

Podejte si jednu dávku, jakmile si vzpomenete, a poté pokračujte jako obvykle. Pokud dávku vynecháte, 
nedojde k žádnému poškození, nicméně u Vás může dojít k znovuobjevení některých příznaků, dokud se 
nevrátíte k původnímu schématu. 
 
Neaplikujte  si  injekčně  dvojnásobnou  dávku  přípravku  Sandostatin,  abyste  nahradil(a)  zapomenuté 
jednotlivé dávky. 

 

Jestliže jste přestal(a) používat přípravek Sandostatin 
Pokud  přerušíte  Vaši  léčbu  přípravkem  Sandostatin,  mohou  se  Vaše  příznaky  znovu  objevit.  Proto 
nepřerušujte léčbu přípravkem Sandostatin, pokud Vám to neporadí Váš lékař. 
 
Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře, zdravotní sestry 
nebo lékárníka. 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky

 

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout 
u

 

každého. 

 
Některé  nežádoucí  účinky  mohou  být  vážné.  Pokud  se  u Vás  projeví,  okamžitě  informujte  svého 
lékaře: 
 
Velmi časté 
(mohou postihnout více než 1 z 10 lidí) 
  Žlučové kameny vedoucí k náhlé bolesti v zádech. 
 

Zvýšené hladiny 

cukru v krvi. 

 
Časté (mohou postihnout až 1 z 10 lidí) 
  Nedostatečná  funkce  štítné  žlázy  (hypotyreóza)  vyvolávající  změny  v činnosti  srdce,  chuti  k jídlu 

nebo tělesné hmotnosti, únavu, pocit chladu, zduření přední části krku; 

  Změny ve funkčních testech štítné žlázy. 
  Zánět žlučníku (cholecystitida),

 

příznaky  mohou  zahrnovat  bolest  v pravé  části nadbřišku, horečku, 

nevolnost, zežloutnutí kůže a očního bělma (žloutenka). 

  Snížené hladiny cukru v krvi. 
  Porušená glukózová tolerance. 
  Zpomalený srdeční tep. 

 

Méně časté (mohou postihnout více až 1 z 100 lidí): 
  Žízeň, malé množství moče, tmavá moč, suchá zarudlá kůže. 
  Zrychlený srdeční tep. 

 

Další závažné nežádoucí účinky 

  Reakce přecitlivělosti (alergie) včetně kožní vyrážky. 
  Alergická reakce (anafylaxe) působící dýchací obtíže a závratě. 
  Zánět slinivky břišní (pankreatitida); příznaky mohou zahrnovat náhlou bolest v nadbřišku, nevolnost, 

zvracení, průjem. 

  Zánět  jater  (hepatitida),  který  se  může  projevovat  zežloutnutím  kůže  a  očního  bělma  (žloutenka), 

nevolností,  zvracením,  ztrátou  chuti  k jídlu,  pocitem  celkové  nevůle,  svěděním,  lehkým  zabarvením 
moče. 

  Nepravidelný tlukot srdce. 

 

Okamžitě informujte svého lékaře, pokud se u Vás projeví některý z výše uvedených nežádoucích účinků. 
 
Další nežádoucí účinky: 
Informujte svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestru, pokud se u Vás projeví některý z nežádoucích 
účinků uvedených níže. Ty jsou obvykle mírné a s pokračující léčbou obvykle mizí.  
 

 

5/8 

 

Velmi časté 

(mohou postihnout více než 1 z 10 lidí):

 

  Průjem.  
  Bolesti břicha.  
  Nevolnost. 
  Zácpa. 
  Nadýmání. 
  Bolest hlavy. 
  Bolest v místě vpichu. 
 
Časté
 (mohou postihnout až 1 z 10 lidí):  
  Pocit nevolnosti po jídle (dyspepsie). 
  Zvracení. 
  Pocit plného žaludku. 
  Tuková stolice. 
  Únik stolice. 
  Změna barvy stolice. 
  Závratě. 
  Ztráta chuti k jídlu. 
  Změny jaterních funkčních testů. 
  Vypadávání vlasů. 
  Zkrácení dechu. 

  Slabost. 

 

Pokud  se  vyskytne  kterýkoli  z nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři,  zdravotní  sestře  nebo 
lékárníkovi. 
 
Někteří lidé mohou pociťovat bolest v místě podkožního vpichu. Tato bolest však obvykle trvá jen krátce. 
Pokud se u Vás tato bolest vyskytne, masírujte si jemně po několik vteřin místo vpichu. 
 
Ke  snížení  rizika  gastrointestinálních  nežádoucích  účinků  při  podávání  přípravku  Sandostatin  ve  formě 
subkutánní injekce Vám může pomoci, pokud v době podání injekce nebudete jíst. Proto se doporučuje, 
abyste si Sandostatin podal v době mezi jídly nebo před spánkem. 
 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud  se  u Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři,  lékárníkovi  nebo 
zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této 
příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: 
Státní ústav pro kontrolu léčiv 
Šrobárova 48 
100 41 Praha 10 
Webové stránky: 

http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

 

 
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku. 
 
5. 

Jak přípravek Sandostatin uchovávat 

 

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
Uchovávejte vnitřní obal v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem. 
Uchovávejte v chladničce při teplotě 2 - 8 °C. Chraňte před mrazem. 
 
Ampulky  (0,05  mg/1  ml,  0,1  mg/1  ml,  0,5  mg/1  ml)  mohou  být  uchovávány  při  teplotě  do  30  °C 
maximálně dva týdny. 
Obsah ampulky použijte ihned po otevření. 
 

 

6/8 

 

Vícedávkové injekční lahvičky 1,0 mg/5 ml (tj. 0,2 mg/1 ml) mohou být uchovávány při teplotě do 25 °C 
maximálně dva týdny. 
Vícedávkové  injekční  lahvičky  mohou  být  uchovávány  při  teplotě  do  25  °C  maximálně  dva  týdny  po 
prvním otevření. 
Připravené roztoky musí být použity ihned po naředění. 
 
Nepoužívejte  tento  přípravek  po  uplynutí  doby  použitelnosti  uvedené  na krabičce  a štítku za Použitelné 
do:/EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Nepoužívejte tento přípravek, pokud si všimnete drobných částeček či změny barvy. 
Nevyhazujte  žádné  léčivé  přípravky  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se  svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí. 
 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co Sandostatin obsahuje 
Léčivou látkou je octreotidum. 
SANDOSTATIN

 

0,05 mg/ml: 1 ml roztoku obsahuje octreotidum 0,05 mg 

SANDOSTATIN 0,1 mg/ml: 1 ml roztoku obsahuje octreotidum 0,1 mg 
SANDOSTATIN 0,5 mg/ml: 1 ml roztoku obsahuje octreotidum 0,5 mg 
SANDOSTATIN 0,2 mg/ml: jedna vícedávková injekční lahvička s 5 ml roztoku obsahuje octreotidum 1,0 
mg (tj. 0,2 mg/1 ml) 
 
Pomocnými látkami jsou
Ampulky: mannitol (E421), kyselina mléčná, hydrogenuhličitan sodný, voda na injekci 
Vícedávkové injekční lahvičky: mannitol (E421), kyselina mléčná, fenol, hydrogenuhličitan sodný, voda 
na injekci 
 
Jak Sandostatin vypadá a co obsahuje toto balení 
Ampulky (0,05 mg/1 ml, 0,1 mg/1 ml, 0,5 mg/1 ml): 
Ampulka z bezbarvého skla obsahující čirý bezbarvý roztok. 
Balení obsahuje 3, 5, 6, 10, 20 nebo 50 ampulek. 
Vícečetné balení zahrnuje 10 balení, každé obsahuje 3 ampulky. 
 
Vícedávkové injekční lahvičky 1,0 mg/5 ml (tj. 0,2 mg/1 ml): 
Injekční  lahvička  z  bezbarvého  skla  s pryžovou  zátkou  neobsahující  latex  (isobutylen-isoprenová  pryž) 
obsahující čirý bezbarvý roztok. 
 
Balení obsahuje 1 nebo 5 injekčních lahviček. 
Vícečetné balení zahrnuje 10 nebo 20 balení, každé obsahuje 1 injekční lahvičku. 
 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci: 
Novartis s.r.o., Praha, Česká republika 
 
Výrobce: 

Novartis s.r.o., Na Pankráci 1724/129, 140 00 Praha 4, Česká republika 
 
Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy: 
Členský stát 

Léčivý přípravek 

Rakousko,  Bulharsko,  Chorvatsko,  Kypr,  Česká 
republika,  Dánsko,  Estonsko,  Finsko,  Německo, 
Řecko,  Maďarsko,  Irsko,  Island,  Lotyšsko,  Litva, 
Malta,  Norsko,  Polsko,  Rumunsko,  Slovenská 

Sandostatin 

 

7/8 

 

republika,  Slovinsko,  Španělsko,  Švédsko,  Velká 
Británie  
Belgie, Francie, Lucembursko, Nizozemsko 

Sandostatine 

Itálie, Portugalsko 

Sandostatina 

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci. 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována 3.3.2016 
 
 
Následující informace jsou určeny pouze pro zdravotnické pracovníky: 
 
  Intravenózní infuze (pro zdravotnické pracovníky) 
 

Před  aplikací  vizuálně  zkontrolujte,  zda  u  léčivého  přípravku  nedošlo  ke  změně  barvy  nebo  výskytu 
drobných částeček. Pokud pozorujete něco neobvyklého, přípravek nepoužívejte. Pro intravenózní podání 
je nutné přípravek před podáním naředit.

 

Sandostatin  (oktreotid  acetát)  je  fyzikálně  i  chemicky  stabilní  po  dobu  24  hodin  ve  sterilním 
fyziologickém  roztoku  nebo  sterilním  5%  roztoku  glukózy.  Vzhledem  k tomu,  že  Sandostatin  může 
ovlivnit glukózovou homeostázu, doporučuje se podání ve fyziologickém roztoku raději, než v 5% roztoku 
glukózy. Naředěné roztoky jsou fyzikálně a chemicky stabilní nejméně 24 hodin při teplotě do 25 °C. Z 
mikrobiologického hlediska má být přípravek použit okamžitě. Není-li použit okamžitě, doba a podmínky 
uchovávání přípravku po otevření před použitím jsou v odpovědnosti uživatele.  
Obsah jedné ampulky s 0,5 mg Sandostatinu by měl být rozpuštěn v 60 ml fyziologického roztoku a tento 
roztok  by  měl  být  aplikován  infuzní  pumpou.  Tento  postup  může  být  opakován  tolikrát,  kolikrát  je  to 
nezbytné až do dosažení předepsané délky léčby. 
 
Kolik přípravku Sandostatin používat 
 
Dávka přípravku Sandostatin zavisí na typu léčeného onemocnění. 
 
 

Akromegalie 

Léčba  obvykle  začíná  podáním  0,05  až  0,1 mg  každých  8  nebo  12 hodin  subkutánní  injekcí.  Poté  je 
dávkování  pozměněno  v závislosti  na  jeho  účinku  a  příznacích  (jako  je  únava,  pocení  a  bolesti  hlavy). 
U většiny nemocných bude optimální dávka 0,1 mg 3krát za den. Maximální dávka 1,5 mg/den by neměla 
být překročena.  
 
 

Nádory gastrointestinální soustavy 

Léčba  obvykle  začíná  podáním  dávky  0,05 mg  jednou  nebo  dvakrát  denně  formou  subkutánní  injekce. 
V závislosti na odpovědi a tolerabilitě může být dávkování postupně zvýšeno na  0,1 mg až 0,2 mg 3krát 
denně.  U karcinoidních  nádorů  by  měla  být  terapie  ukončena,  pokud  se  po  1 týdnu  léčby  nejvyšší 
tolerovanou dávkou neprojeví zlepšení. 
 
 

Komplikace po chirurgické intervenci na pankreatu 

Obvyklá  dávka  je  0,1 mg  3krát  denně  formou  subkutánní  injekce  po  dobu  1  týdne,  léčba  je  započatá 
nejméně 1 hodinu před chirugickým zákrokem. 
 
 

Krvácení z gastroezofageálních varixů 

Doporučená dávka je 25 mikrogramů/hodinu po dobu 5 dnů v kontinuální i.v. infuzi. Během léčby je nutné 
sledování hladiny krevního cukru.  
 
 

Hypofyzární adenomy se sekrecí TSH 

Obecně  nejúčinnější  dávka  je100 mikrogramů  podávaných  3krát  denně  subkutánní  injekcí.  Dávka  může 
být upravena podle odezvy TSH a hormonů hypofýzy. Pro stanovení účinnosti je potřebných nejméně 5 
dní léčby. 
 
 

 

8/8 

 

 
Překlad zkratek a anglických termínů uvedených na malém vnitřním obalu: 
 
Štítek lahvičky (Sandostatin 0,1 mg/ml, Sandostatin 0,2 mg/ml): 
solution for injection/infusion – injekční/infuzní roztok 
SC/IV – subkutánní/intravenózní podání 
Read the package leaflet before use – Před použitím si přečtěte příbalovou informaci 
 
 

Recenze

Recenze produktu SANDOSTATIN 0,05 MG/ML 5X1ML/0.05MG Injekční roztok

Diskuze

Diskuze k produktu SANDOSTATIN 0,05 MG/ML 5X1ML/0.05MG Injekční roztok

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám