Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na dýchací cesty

SALBUTAMOL WZF POLFA 2 MG 30X2MG Tablety

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 15426

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: WARSZAWSKIE ZAKLADY FARMACEUTYCZNE POLFA, WARSZAWA
Kód výrobku: 15426
Kód EAN:
Kód SÚKL: 91083
Držitel rozhodnutí: WARSZAWSKIE ZAKLADY FARMACEUTYCZNE POLFA, WARSZAWA
Používá se při křečových stavech hladkého svalstva průdušek při průduškovém astmatu, chronickém zánětu průdušek a při rozedmě plic.

Příbalový leták

sp.zn. sukls80250/2016

 

 

Příbalová informace: informace pro uživatele 

 

SALBUTAMOL WZF Polfa 2 mg, tablety  
SALBUTAMOL WZF Polfa 4 mg, tablety 

 

Salbutamolum 

 

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje. 
 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.  

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.  

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí 
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.  

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

 
 
Co naleznete v této příbalové informaci 
1. 

Co je přípravek Salbutamol WZF Polfa 2 mg a Salbutamol WZF Polfa 4 mg a k čemu se 
používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Salbutamol WZF Polfa 2 mg nebo 
Salbutamol WZF Polfa 4 mg užívat 

3. 

Jak se přípravek Salbutamol WZF Polfa 2 mg a Salbutamol WZF Polfa 4 mg užívá 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak přípravek Salbutamol WZF Polfa 2 mg nebo Salbutamol WZF Polfa 4 mg uchovávat 

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1. 

Co je přípravek Salbutamol WZF Polfa 2 mg a Salbutamol WZF Polfa 4 mg a k čemu se 
používá 

 
Salbutamol je přípravkem, který rozšiřuje průdušky. Používá se při křečových stavech hladkého 
svalstva průdušek při průduškovém astmatu, chronickém zánětu průdušek a při rozedmě plic. 
 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Salbutamol WZF Polfa 2 mg nebo 
Salbutamol WZF Polfa 4 mg užívat 

 
Neužívejte přípravek Salbutamol WZF Polfa 2 mg nebo Salbutamol WZF Polfa 4 mg: 
 

jestliže jste alergický(á) na léčivou látku nebo kteroukoli další složku přípravku uvedenou v bodě 

6. 

Upozornění a opatření 

předtím, než začnete užívat tento přípravek poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem; 

když trpíte onemocněním srdce a cév, zejména nedokrvením srdečního svalu (ischemickou 
chorobou srdeční, ICHS), poruchami srdečního rytmu (arytmií) a zvýšeným krevním tlakem 
(hypertenzí) - v takovém případě se mohou objevit příznaky, jako je např. bušení srdce, zvýšení 
krevního tlaku, zrychlení tepu; 

když trpíte zvýšenou činností (hyperfunkcí) štítné žlázy, epilepsií; 

když trpíte cukrovkou - salbutamol může být příčinou zvýšení glykemie (koncentrace glukózy v 

krvi); 

jestliže je užíván jako jediný nebo základní přípravek u pacientů s těžkou nebo nestabilní formou 

astmatu, protože zde vystupuje nebezpečí těžkého záchvatu astmatu. V takovém případě může 

lékař doporučit pravidelné kontroly včetně provádění testů na zhodnocení činnosti plic a zvážit 

perorální užívání kortikosteroidů a (nebo) maximální dávku kortikosteroidů v inhalační formě. 

když trpíte vzácným případem přecitlivělosti na salbutamol - tehdy se může objevit kopřivka, 

vazomotorický otok, vyrážka, křeče průdušek a otok hrtanu a u dětí zvýrazněné kožní projevy. 

V takových případech se musí léčba salbutamolem přerušit a o dalším postupu se poradit s lékařem. 

 
Zvláštní opatrnost u speciálních skupin pacientů užívající tento přípravek 
 
Nebyl zjištěn negativní vliv salbutamolu na činnosti vyžadující pozornost, soustředění a koordinaci. 

 

Pediatrická populace 

Opatrnosti je třeba používat salbutamol ve vysokých dávkách u dětí; pokud se objeví nežádoucí 

účinky, přestaňte lék užívat. 

 

Starší pacienti 

Při použití tohoto přípravku u starších pacientů je třeba dbát zvýšené opatrnosti a dodržovat 

doporučené dávkování. 
 
Další léčivé přípravky a přípravek Salbutamol WZF Polfa 2 mg nebo Salbutamol WZF Polfa 4 
mg 
Informujte, prosím, svého ošetřujícího lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste 
užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. 
 

Nepoužívejte současně se salbutamolem jiné léky, které stimulují adrenoreceptory (např. léky s 
podobnými účinky salbutamolu k rozšiřování průdušek) perorálně nebo injekční formou, 
protože to může vyvolat těžké nežádoucí účinky u krevního oběhu, např. bušení srdce nebo 
zrychlení srdečního rytmu. Ve výjimečných případech se mohou naopak s opatrností současně 
aplikovat inhalační formy β-adrenomimetik. 
Salbutamol a β- adrenolytika působí antagonisticky (protichůdně) a nesmí se užívat současně. 

β-adrenolytika mohou vyvolat zúžení průdušek u pacientů s astmatem. Jestliže nelze aplikovat 
jiné léky, pak je třeba při současném užití β-adrenolytik a salbutamolu u osob např. s infarktem 
myokardu dbát zvýšené opatrnosti. 

Se zvýšenou opatrností se musí používat salbutamol současně s antidepresivy, inhibitory 
monoaminooxidázy (MAO) a močopudnými léky nešetřících draslík. 

Při použití digoxinu a salbutamolu musí lékař doporučit stanovení koncentrace digoxinu v 
plazmě. 

 
Přípravek Salbutamol WZF Polfa 2 mg a Salbutamol WZF Polfa 4 mg s jídlem a pitím  
Přípravek můžete užívat současně s jídlem nebo po jídle, neovlivňuje to negativně jeho vstřebávání ani 
účinek. 
 
Těhotenství a kojení 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 
 
Těhotenství 
Přípravek se v tomto období může užívat pouze v případech, kde prospěch pro matku převáží 
nebezpečí možného ohrožení plodu. 
 
Salbutamol může blokovat kontrakční činnost dělohy, proto používání přípravku při porodu je 
povoleno pouze v případě absolutní nezbytnosti. 
 
Kojení 
Salbutamol pravděpodobně přechází do mateřského mléka. 
Pokud je jeho užívání nezbytné, pak pacientka musí přerušit kojení. 
 
Přípravek Salbutamol WZF Polfa 2 mg a Salbutamol WZF Polfa 4 mg obsahuje laktózu 
Tento přípravek obsahuje laktózu. Trpíte-li nesnášenlivostí některého cukru, kontaktujte svého lékaře 
dříve, než začnete tento přípravek užívat. 

 
 
3. 

Jak se přípravek Salbutamol WZF Polfa 2 mg a Salbutamol WZF Polfa 4 mg užívá 

 
Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se 
svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Dospělí a děti starší 12 let 
Obvyklá počáteční dávka je od 2 do 4 mg, maximálně 3 až 4 krát denně. 
 
Jednotlivé dávky je možno užívat v intervalech ne kratších než 6 hodin. V případě nedostatečného 
účinku lze dávku postupně zvyšovat, avšak neměla by překročit 8 mg 4 krát denně. 
Během zvyšování dávek je třeba dbát zvýšené opatrnosti (v případě projevu nežádoucích účinků se 
musí přerušit podávání přípravku). 
Jednorázové dávky větší než 4 mg se mohou užívat pouze v případě, že nižší dávky jsou neúčinné. 
 
U pacientů v pokročilém věku a u lidí zvýšeně citlivých na sympatomimetické aminy se musí použít 
počáteční dávka 2 mg maximálně 4 krát denně. 
Maximální denní dávka salbutamolu je 32 mg. 
 
Pediatrická populace (děti ve věku od 6 do 12 let) 
Obvyklá počáteční dávka je 2 mg maximálně 3 až 4 krát denně. Jednotlivé dávky je možno užívat v 
intervalech ne kratších než 6 hodin. V případě nedostatečného účinku lze dávku postupně zvyšovat, 
avšak neměla by překročit 6 mg 4 krát denně (24 mg). 
Během užívání vysokých dávek je třeba dbát zvýšené opatrnosti (v případě projevu nežádoucích 
účinků se musí přerušit podávání přípravku). 
Nezvyšujte počet dávek ani četnost užívání přípravku bez předchozí konzultace s lékařem, protože 
může dojít k předávkování a vzniku nežádoucích účinků. 
Pokud aplikace doporučených dávek nepřináší zlepšení, nebo pokud máte pocit, že přípravek je příliš 
silný, je třeba se poradit s lékařem. 
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Salbutamol WZF Polfa 2 mg a Salbutamol WZF Polfa 4 mg 
než jste měl(a) 

Mohou se objevit příznaky předávkování: bolest na hrudi, svalové křeče, vysoký krevní tlak nebo 
nízký krevní tlak, zrychlení srdečního rytmu, poruchy srdečního rytmu, bušení srdce, nervozita, 
bolesti hlavy a závratě, chvění, suchost sliznice dutiny ústní, nevolnost, nespavost, snížení 
koncentrace draslíku v krvi. 

V případě projevu těchto nežádoucích účinků se musí přerušit podávání přípravku a vyhledat co 
nejrychleji lékařská pomoc. 
Jestliže od okamžiku užití přípravku neuplynula více než jedna hodina, pak lze zvážit vypláchnutí 
žaludku. Jestliže uplynulo více času, pak se musí zavést podpůrná a symptomatická léčba. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Salbutamol WZF Polfa 2 mg a Salbutamol WZF Polfa 
4 mg 
V případě, že zapomenete užít jednu dávku přípravku měl(a) byste ji poté užít co nejdříve. Pokud se 
již blíží doba užití další dávky, neužívejte již dávku vynechanou, ale až dávku regulérně následující. 
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. 
 
Jestliže jste přestal(a) přípravek Salbutamol WZF Polfa 2 mg a Salbutamol WZF Polfa 4 mg 
užívat 
Z jakýchkoli příčin bez předchozí konzultace s lékařem, vždy se poraďte o dalším postupu s lékařem. 
Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 
lékárníka. 
 
Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 
lékárníka. 
 

 
4. 

Možné nežádoucí účinky 

 
Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
Velmi časté (postihují více než 1 pacienta z 10) 

neklid a třes. 

 
Časté (postihují 1 až 10 pacientů ze 100) 

bolesti hlavy, nespavost, slabost, závratě, 

poruchy srdečního rytmu (např. fibrilace síní, extrasystoly), bušení srdce, 

svalové křeče, 

nevolnost. 

 
Méně časté (postihují 1 až 10 pacientů z 1 000) 

ospalost, podrážděnost, 

hrudní diskomfort, zčervenání pokožky, 

potíže při močení. 

 
Po použití salbutamolu byly vzácně zaznamenány reakce přecitlivělosti, které se vyznačovaly 
kopřivkou, vazomotorickým otokem, vyrážkou, zúžením průdušek (bronchospasmem) a otokem 
hrtanu, poklesem krevního tlaku, kolapsem. Ve vzácných případech dochází k poklesu koncentrace 
draslíku v krvi (hypokalemie). 
 
Také se může objevit: vysoký krevní tlak, bolesti na hrudi (srdečního původu), zvracení, stimulace 
centrální nervové soustavy, suchost a podráždění sliznice dutiny ústní a hltanu. Tyto reakce převážně 
samy ustupují a není nutné přerušit léčbu. 
 
V některých případech se však musí po konzultaci s lékařem přechodně snížit dávka a pak ji postupně 
zvyšovat k optimální dávce. 
 
U některých osob se mohou při užívání přípravku Salbutamol WZF Polfa 2 mg a Salbutamol WZF 
Polfa 4 mg vyskytnout i jiné nežádoucí účinky. 
 
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli 
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři. 

 

Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit na adresu: 
 
Státní ústav pro kontrolu léčiv 
Šrobárova 48, 100 41 Praha 10 
Webové stránky: 

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

 

 
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku. 
 
 
5. 

Jak přípravek Salbutamol WZF Polfa 2 mg a Salbutamol WZF Polfa 4 mg uchovávat 

 
Uchovávejte při teplotě do 25 °C v dobře uzavřeném původním obalu, aby byl léčivý přípravek 
chráněn před světlem a vlhkostí. 
 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 

 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu. Údaj doby 
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni v měsíci. 
 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 
prostředí. 
 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co přípravek Salbutamol WZF Polfa2 mg a Salbutamol WZF Polfa 4 mg obsahuje  
 
Salbutamol WZF Polfa 2 mg  
Léčivá látka: salbutamolum 2 mg (ve formě salbutamolum sulfas 2,41 mg) v 1 tabletě 
pomocné látky: kukuřičný škrob, monohydrát laktózy, mikrokrystalická celulóza, magnesium-stearát. 
 
Salbutamol WZF Polfa 4 mg  
Léčivá látka: salbutamolum 4 mg (ve formě salbutamolum sulfas 4,82 mg) v 1 tabletě 
pomocné látky: kukuřičný škrob, monohydrát laktózy, mikrokrystalická celulóza, magnesium-stearát. 
 
Jak přípravek Salbutamol WZF Polfa 2 mg a Salbutamol WZF Polfa 4 mg vypadá a co obsahuje 
toto balení 
 
Salbutamol WZF Polfa 2 mg jsou bílé, ploché tablety se zkosenými hranami, na jedné straně je 
vyraženo písmeno S pod půlicí rýhou. Půlící rýha není určena k rozlomení tablety. 
 
30 tablet - 2 blistry po 15 tabletách PVC/Al blistr, krabička 
 
Salbutamol WZF Polfa 4 mg jsou bílé, ploché tablety se zkosenými hranami, na jedné straně vyraženo 
písmeno S pod a číslice 4 nad půlicí rýhou. Půlící rýha není určena k rozlomení tablety. 
 
30 tablet v lahvičce 
Lahvička z bezbarvého skla uzavřená PP zátkou se stlačitelnou spirálou (plnící funkci výplně), 
krabička. 
 
nebo 
 
25 tablet v blistru PVC/Al blistr, krabička. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
Držitel rozhodnutí o registraci
 
Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A. 
ul. Karolkowa 22/24; 01-207 Varšava, Polsko 
 
Výrobce 
Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A. 
ul. Karolkowa 22/24; 01-207 Varšava, Polsko 
 
Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA SA  
Oddział Produkcyjny w Nowej Dębie 
ul. Szypowskiego 1; 39-460 Nowa Dęba, Polsko 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 3.6.2016 
 

 

Recenze

Recenze produktu SALBUTAMOL WZF POLFA 2 MG 30X2MG Tablety

Diskuze

Diskuze k produktu SALBUTAMOL WZF POLFA 2 MG 30X2MG Tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám