Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Protiinfekční léky na předpis » Léky na předpis na bakteriální infekce

ROXITHROMYCIN-RATIOPHARM 300 MG 7X300MG Potahované tablety

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 20356

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: LUDWIG MERCKLE GMBH, VÍDEŇ
Kód výrobku: 20356
Kód EAN: 4030096845687
Kód SÚKL: 10874
Držitel rozhodnutí: LUDWIG MERCKLE GMBH, VÍDEŇ
Roxithromycin-ratiopharm se používá u dospělých a dětí s tělesnou hmotností vyšší než 40 kg k léčbě infekcí způsobených mikroorganizmy citlivými na roxitromycin zejména v oblasti krční, nosní, ušní, dále u infekcí horních i dolních dýchacích cest, pohlavních orgánů a kůže a v zubním lékařství.

Příbalový leták

1/5
sp. zn. sukls144807/2013

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Roxithromycin-ratiopharm 150 mg
Roxithromycin-ratiopharm 300 mg
potahované tablety
(roxithromycinum)

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože
obsahuje pro Vás důležité údaje.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i
tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové
informaci. Viz bod 4.

V příbalové informaci naleznete:
1. Co je přípravek Roxithromycin-ratiopharm a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Roxithromycin-ratiopharm užívat
3. Jak se přípravek Roxithromycin-ratiopharm užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5 Jak přípravek Roxithromycin-ratiopharm uchovávat
6. Obsah balení a další informace

1. CO JE PŘÍPRAVEK ROXITHROMYCIN-RATIOPHARM A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
Přípravek Roxithromycin-ratiopharm patří do skupiny léčiv nazývaných antibiotika. Léčivá látka
přípravku, roxithromycin, je antibiotikum makrolidové řady s účinkem proti širokému spektru bakterií.
Roxithromycin-ratiopharm se používá u dospělých a dětí s tělesnou hmotností vyšší než 40 kg k léčbě
infekcí způsobených mikroorganizmy citlivými na roxithromycin, zejména v oblasti krční, nosní, ušní,
dále u infekcí horních i dolních dýchacích cest, pohlavních orgánů a měkkých tkání.


2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK
ROXITHROMYCIN-RATIOPHARM UŽÍVAT

Neužívejte přípravek ROXITHROMYCIN-RATIOPHARM
- jestliže jste přecitlivělý/á na roxithromycin nebo na jiná makrolidová antibiotika (léky ze stejné
skupiny antibiotik) nebo na některou pomocnou látku přípravku
- současně s léky obsahujícími námelové alkaloidy (ergotamin nebo dihydroergotamin)
- současně s pimozidem, cisapridem, astemizolem a terfenadinem.Upozornění a opatření
Před použitím přípravku Roxithromycin-ratiopharm se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem:

- jestliže Vám lékař zjistil závažné poškození jater (např. jaterní cirhózu se zánětem jater a/nebo
volnou tekutinou v břišní dutině) nebo se u Vás objevilo poškození jater po předchozí léčbě
2/5
roxithromycinem. Pokud Vám lékař při těchto stavech předepíše tento přípravek, bude Vám
častěji provádět vyšetření jaterních funkcí.

- jestliže užíváte přípravky, které mohou způsobit specifické změny na EKG (tzv. prodloužení
intervalu QT) jedná se o některé léky na léčbu poruch srdečního rytmu (tzv. antiarytmika),
antidepresiva, některé protiplísňové přípravky, antibiotika nebo antiretrovirotika (na léčbu HIV
infekce) bude Vám lékař častěji provádět EKG vyšetření.

- jestliže se u Vás objeví závažný a přetrvávající průjem, neužívejte žádné léky na tlumení
průjmu a poraďte se neprodleně s lékařem.

- jestliže jste v minulosti prodělal(a) anafylaktickou reakci včetně angioedému (otok
obličeje, sliznice dýchacího a trávicího ústrojí na podkladě alergické reakce). Pokud se u
Vás objeví tyto příznaky, okamžitě kontaktujte lékaře nebo nejbližší zdravotnické
zařízení.
- jestliže trpíte onemocněním svalů s názvem myasthenia gravis. Pokud se u Vás objeví
mimořádná svalová slabost nebo unavitelnost, vyhledejte neprodleně lékařskou péči.

Při léčbě trvající déle než 14 dní je nutné pravidelné provádění kontrolních laboratorních testů krve, ledvin
a jater.

Děti a dospívající
Přípravek není určen dětem s tělesnou hmotností nižší než 40 kg.

Další léčivé přípravky a přípravek Roxithromycin-ratiopharm
Informujte svého lékaře o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které
možná budete užívat.

Účinky přípravku Roxithromycin-ratiopharm a jiných léků současně užívaných se mohou navzájem
ovlivňovat. Jde především o léky na léčbu poruch srdečního rytmu, antidepresiva, protiplísňové přípravky,
antibiotika, antiretrovirotika (léčba HIV infekce), dysopyramid (léčba srdeční tachykardie), warfarin
(léčba poruch krevní srážlivosti), srdeční glykosidy (digoxin) nebo statiny (léky upravující hladinu tuků
v těle).

Jestliže Vám další lékař bude předepisovat nějaký jiný lék, informujte ho, že již užíváte Roxithromycin-
ratiopharm.

Přípravek Roxithromycin-ratiopharm s jídlem a pitím
Tablety je třeba užívat alespoň 15 minut před jídlem, polykají se celé, nerozkousané a zapijí se vodou.

Těhotenství, kojení a plodnost
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék. Pro užívání
přípravku Roxithromycin-ratiopharm v období těhotenství a kojení musí být zvlášť závažné důvody, které
posoudí lékař. Jelikož léčivá látka proniká do mateřského mléka, má být po dobu užívání přípravku kojení
přerušeno.

3/5
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Přípravek může vyvolat závratě a tak nepříznivě ovlivnit činnost vyžadující zvýšenou pozornost a rychlé
rozhodování (řízení motorových vozidel, obsluha strojů, práce ve výškách apod.). Tuto činnost je možno
vykonávat pouze na základě výslovného souhlasu lékaře.

Přípravek Roxithromycin-ratiopharm obsahuje glukózu
Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento
přípravek užívat.

3. JAK SE PŘÍPRAVEK ROXITHROMYCIN-RATIOPHARM UŽÍVÁ

Vždy užívejte přípravek Roxithromycin-ratiopharm přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste
jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Dospělí nebo děti s tělesnou hmotností vyšší než 40 kg obvykle užívají 1 tabletu přípravku
Roxithromycin-ratiopharm 150 mg 2krát denně, 1 tabletu ráno a 1 tabletu večer.
Dospělí mohou též užívat 1 tabletu Roxithromycin-ratiopharm 300 mg jednou denně. U pacientů s
jaterním onemocněním může lékař snížit dávkování na 1 tabletu Roxithromycin-ratiopharm 150 mg 1krát
denně.
Přípravek se užívá ještě alespoň 3-4 dny po odeznění klinických příznaků. U některých typů infekcí (např.
beta-hemolytickým streptokokem) je doporučená délka léčby alespoň 10 dní, aby se předešlo
komplikacím (jako je revmatická horečka nebo zánět ledvin).

Jestliže jste užil(a) více tablet přípravku Roxithromycin-ratiopharm, než jste měl(a)
Při předávkování nebo náhodném požití více tablet dítětem vyhledejte lékaře.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Roxithromycin-ratiopharm
Při vynechání dávky užijte lék ihned, jakmile si vzpomenete, a pak pokračujte v pravidelném dávkování
po 12 hodinách.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Roxithromycin-ratiopharm
Je třeba přesně dodržovat dávkování a doužívat celé množství léku předepsané lékařem. Snížení dávky
nebo přerušení léčby může vyvolat opětovné propuknutí infekce a prodloužení doby léčení.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Roxithromycin-ratiopharm nežádoucí účinky, které se
ale nemusí vyskytnout u každého.


Časté (vyskytují se méně než u 1 z 10, ale víc než u 1 ze 100 pacientů):
Bolesti hlavy, závratě, nevolnost, zvracení, bolesti břicha, průjem, vyrážka.

Méně časté (vyskytují se méně než u 1 ze 100, ale více než u 1 z 1000 pacientů)
Eozinofilie (zvýšení počtu určitého typu bílých krvinek), erythema multiforme (různě velké svědivé
červené skvrny na kůži), kopřivka.

Není známo (frekvence nemůže být z dostupných dat odhadnuta):
Superinfekce bakterií Clostridium difficile (což se projevuje jako onemocnění střev spojené s krvavým
průjmem), agranulocytóza (chybění určitého typu bílých krvinek), neutropenie (snížení určitého počtu
4/5
bílých krvinek), trombocytopenie (snížení počtu krevních destiček), anafylaktický šok, zmatenost,
halucinace, parestézie (mravenčení, brnění), dysgeuzie (poruchy chuti), ageuzie (ztráta schopnosti vnímat
chuťové podněty), anosmie (ztráta čichu), změny na EKG (prodloužení intervalu QT, komorová
tachykardie a tzv. torsades de pointes), bronchospasmus (zúžení průdušek), krvavý průjem, pankreatitida
(zánět slinivky břišní), hepatitida (zánět jater), angioedém (reakce z přecitlivělosti s náhlým otokem rtů a
obličeje, krku, případně též rukou a nohou, obtíže s dýcháním nebo chrapot), purpura (tečkovité krvácení
pod kůži), toxická epidermální nekrolýza a Stevens-Johnsonův syndrom (závažné kožní reakce
s olupováním kůže), zhoršení nebo znovuobjevení onemocnění mystenia gravis (závažná svalová slabost),
zvýšení jaterních enzymů (ALT, AST a alkalické fosfatázy).

Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři , lékárníkovi
nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou
uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:
Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48
100 41 Praha 10
webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.


5. JAK PŘÍPRAVEK ROXITHROMYCIN-RATIOPHARM UCHOVÁVAT
Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.
Uchovávejte při teplotě do 30 °C.

Přípravek Roxithromycin-ratiopharm nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce
za Použitelné do. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní
prostředí.

6. OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Roxithromycin-ratiopharm obsahuje
Léčivá látka:
Roxithromycinum 150 mg nebo 300 mg v 1 potahované tabletě.
Pomocné látky
Kukuřičný škrob, hyprolóza, koloidní bezvodý oxid křemičitý, sodná sůl karboxymethylškrobu typ A a B,
poloxamer 188, povidon 30, magnesium-stearát, mastek, propylenglykol, glukóza, oxid titaničitý,
hypromelóza a částečně substituovaná hyprolóza.

Jak přípravek Roxithromycin-ratiopharm vypadá a co obsahuje toto balení
Roxithromycin-ratiopharm 150 mg: bílé až téměř bílé kulaté bikonvexní potahované tablety
Roxithromycin-ratiopharm 300 mg: bílé až téměř bílé kulaté bikonvexní potahované tablety s půlící rýhou
na jedné straně. Tabletu lze rozdělit na dvě stejné dávky.
Přípravek se dodává v bílých neprůhledných perforovaných jednodávkových PVC/Al blistrech.
5/5

Velikosti balení:
Roxithromycin-ratiopharm 150 mg: 10, 12, 14, 16, 20, 100 potahovaných tablet
Roxithromycin-ratiopharm 300 mg: 5, 7, 10 potahovaných tablet
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.


Držitel rozhodnutí o registraci
ratiopharm GmbH, Ulm, Německo
Výrobce
Merckle GmbH, Blaubeuren, Německo


Tato příbalová informace byla naposledy schválena
25.9.2013

Recenze

Recenze produktu ROXITHROMYCIN-RATIOPHARM 300 MG 7X300MG Potahované tablety

Diskuze

Diskuze k produktu ROXITHROMYCIN-RATIOPHARM 300 MG 7X300MG Potahované tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Akční nabídka do vaší schránky

Výhodné nabídky nemusíte hledat, pošleme vám je e-mailem.

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.

Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám