Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na nervový systém » Léky na předpis na bolest a zvýšenou teplotu

ROSEMIG 50 MG 2X50MG Potahované tablety - recenze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 24101

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: GLAXO WELLCOME OPERATIONS LTD, WARE, HERTFORDSHIRE
Kód výrobku: 24101
Kód EAN: 8590335501539
Kód SÚKL: 14784
Držitel rozhodnutí: GLAXO WELLCOME OPERATIONS LTD, WARE, HERTFORDSHIRE
Co je přípravek Rosemig a k čemu se užívá Přípravek Rosemig se užívá pouze u prokázané migrény. Je určen k okamžité úlevě při migrenózním záchvatu jak s aurou (stav předcházející záchvatu migrény, projevující se smyslovými vjemy: zrakovými, sluchovými, čichovými), tak bez ní, včetně léčby akutního migrenózního záchvatu souvisejícího s menstruací u žen. Přípravek se neužívá preventivně (profylakticky).

Příbalový leták

Stránka 1 z 8 

 

sp.zn.sukls156407/2014, sukls156428/2014 
  

Příbalová informace: informace pro uživatele  

 

 

Rosemig 50 mg 

Rosemig 100 mg 

potahované tablety 

 sumatriptani succinas 

 

 

Přečtěte  si  pozorně  celou  příbalovou  informaci  dříve,  než  začnete  tento  přípravek 
používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje. 
-  Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 
-  Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 
-  Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí 

ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy. 

-  Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo 

lékárníkovi.  Stejně  postupujte  v případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou 
uvedeny v této příbalové informaci. 

 
Co naleznete v této příbalové informaci: 
1)  Co je přípravek Rosemig a k čemu se používá 
2)  Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Rosemig užívat 
3)  Jak se přípravek Rosemig užívá 
4)  Možné nežádoucí účinky 
5)  Jak přípravek Rosemig uchovávat 
6)  Obsah balení a další informace 
        
1. Co je přípravek Rosemig a k čemu se používá 
 
Přípravek  Rosemig  obsahuje  sumatriptan,  který  patří  do  skupiny  léků  nazývaných  triptany 
(rovněž známých jako agonisté 5HT

1

 receptorů). 

 
Přípravek Rosemig se používá k léčbě migrénózních bolestí hlavy. 
Příznaky migrény mohou být způsobené dočasným rozšířením krevních cév v hlavě. Přípravek 
Rosemig  zmenšuje  rozšíření  těchto  krevních  cév.  To  pak  pomáhá  odstranit  bolest  hlavy  a 
ulevit  od  ostatních  příznaků  migrenózního  záchvatu,  jako  je  nevolnost  (pocit  na  zvracení) 
nebo zvracení a citlivost na světlo a hluk. 
 
Přípravek  Rosemig  se  užívá  pouze  u  prokázané  migrény.  Je  určen  k  okamžité  úlevě  při 
migrenózním  záchvatu  jak  s  aurou  (stav  předcházející  záchvatu  migrény,  projevující  se 
smyslovými  vjemy:  zrakovými,  sluchovými,  čichovými),  tak  bez  ní,  včetně  léčby  akutního 
migrenózního záchvatu souvisejícího s menstruací u žen. 
Přípravek se neužívá preventivně (profylakticky). 
 
 
 
 
 

Stránka 2 z 8 

 

 
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Rosemig užívat 

Neužívejte přípravek Rosemig  
-  jestliže  jste  alergický/á  (přecitlivělý/á)  na  sumatriptan  nebo  na  kteroukoli  další  složku 

tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6). 

-  jestliže  máte  potíže  se  srdcem,  jako  je  například  srdeční  selhání,  zúžení  koronárních 

(srdečních)  tepen  (ischemická  choroba  srdeční)  nebo  bolesti  na  hrudi  (angina  pectoris)
nebo pokud jste již někdy v minulosti prodělal(a) srdeční příhodu (infarkt myokardu).  

-  jestliže  máte  poruchu  prokrvení  dolních  končetin,  která  při  chůzi  způsobuje  bolesti 

podobné křečím (ischemická choroba dolních končetin)

jestliže jste v minulosti prodělal(a) cévní mozkovou příhodu nebo přechodnou cévní 
mozkovou příhodu (rovněž nazývanou tranzitorní ischemická ataka, neboli TIA)

jestliže máte vysoký krevní tlak. Rosemig je možné užívat s opatrností, pokud Váš 
vysoký krevní tlak je mírného stupně a je léčený. 

jestliže máte závažné onemocnění jater. 

s dalšími léky k léčbě migrény, které obsahují ergotamin, nebo podobných léků jako je 
metysergid nebo jakýkoli triptan/agonista 5HT

1

 receptoru (léky, které jsou rovněž užívány 

k léčbě migrény). 

s antidepresivy (k léčbě deprese) nazývanými IMAO (inhibitory monoaminooxidázy)
nebo jestliže jste tyto léky užíval(a) v posledních dvou týdnech. 

 

Pokud se Vás cokoli z výše zmíněného týká: 

 

→ Řekněte to svému lékaři a neužívejte Rosemig. 

 
 
Upozornění a opatření 
Přípravek Rosemig se nedoporučuje 
osobám starším 65 let ani dětem a dospívajícím do 18 

let. 

 
Než začnete užívat přípravek Rosemig, Váš lékař potřebuje vědět, pokud máte jakékoli 

zvláštní rizikové faktory srdečního onemocnění: 

  jestliže jste silný kuřák/kuřačka, nebo podstupujete substituční (náhradní) léčbu 

nikotinem 

  jestliže jste muž starší 40 let nebo 
  jestliže jste žena po menopauze (po přechodu) 
  jestliže máte nadváhu 

  jestliže máte diabetes (cukrovku) nebo vysokou hladinu cholesterolu v krvi 
  jestliže se ve Vaší rodině vyskytly závažné problémy týkající se srdečních 

onemocnění 
Pokud se Vás některý z výše zmíněných bodů týká, může to znamenat, že je u Vás vyšší 
riziko rozvoje srdečního onemocnění – a proto: 
 

   řekněte to svému lékaři, aby mohl Vaše srdeční funkce vyšetřit dříve, než Vám 

předepíše přípravek Rosemig. 

 

 

Ve velmi vzácných případech se u některých osob může po užití přípravku Rosemig rozvinout 
závažné srdeční onemocnění, a to i pokud nikdy dříve žádné známky srdečního onemocnění 
neměli. 
 

Stránka 3 z 8 

 

Než začnete užívat přípravek Rosemig, potřebuje Váš lékař vědět: 

Pokud máte nebo jste měl(a) vysoký krevní tlak. 

 

Přípravek Rosemig pro Vás nemusí být vhodný.  

 

→  Řekněte to svému lékaři nebo lékárníkovi dříve, než začnete přípravek Rosemig 
užívat. 

 
 

Pokud jste někdy v minulosti prodělal(a) epileptický záchvat (záchvat křečí), 

 

nebo pokud se u Vás vyskytují některé okolnosti, které mohou znamenat vyšší 
pravděpodobnost, že v budoucnu epileptický záchvat proděláte – například úraz hlavy 
nebo alkoholismus. 
→  Řekněte to svému lékaři, abyste mohl(a) být pečlivěji sledován(a).  

 
 

Jestliže máte onemocnění jater nebo ledvin 
→  Řekněte to svému lékaři, abyste mohl(a) být pečlivěji vyšetřen(a).  

 

Jestliže jste alergický(á) na antibiotika nazývaná sulfonamidy 

 

Pokud ano, můžete být rovněž alergický(á) na přípravek Rosemig. Pokud víte, že máte 
alergii na antibiotika, ale nejste si jistý(á), zda jsou to sulfonamidy: 

 

→  Řekněte to svému lékaři nebo lékárníkovi dříve, než začnete přípravek Rosemig  
užívat. 

 
 

Pokud užíváte antidepresiva nazývaná SSRI (selektivní inhibitory zpětného 
vychytávání serotoninu)
 nebo SNRI (selektivní inhibitory zpětného vychytávání 
noradrenalinu) 

 

→  Řekněte to svému lékaři nebo lékárníkovi dříve, než začnete přípravek Rosemig 
užívat. 
Rovněž viz Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky, níže. 

 
Při užívání přípravku Rosemig potřebuje Váš lékař vědět: 
 
 

Pokud užíváte přípravek Rosemig často. 

 

Příliš časté užívání přípravku Rosemig může bolesti hlavy zhoršovat. 

 

→  Pokud se Vás toto týká, řekněte to svému lékaři. Lékař Vám může doporučit 
užívání přípravku Rosemig ukončit. 

 
 

Pokud po užití přípravku Rosemig cítíte bolest nebo tlak na hrudi 

 

Tyto nežádoucí účinky mohou být intenzivní, ale obvykle rychle odezní. Pokud rychle 
neodezní, nebo pokud se budou zhoršovat: 

 

  Okamžitě vyhledejte lékařskou péči. Další informace o těchto možných 
nežádoucích účincích viz bod 4 této příbalové informace. 

 
Další léčivé přípravky a přípravek Rosemig 
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste 
v nedávné době užíval(a), nebo které možná budete užívat. To se týká i léků, které jsou 
dostupné bez lékařského předpisu. 
 
Některé léky se s přípravkem Rosemig nesmí užívat a některé další mohou způsobovat 
závažné nežádoucí účinky, pokud jsou s přípravkem Rosemig užívány. To se týká 
následujících léků: 

Stránka 4 z 8 

 

  Ergotamin, rovněž používaný k léčbě migrény, nebo podobné léky, jako je metysergid 

(viz bod 2 Neužívejte přípravek Rosemig). Neužívejte přípravek Rosemig ve stejnou 
dobu, jako tyto léky. Přestaňte tyto léky užívat alespoň 24 hodin před užitím přípravku 
Rosemig. Neužívejte znovu žádné léky, které obsahují ergotamin, nebo látky ergotaminu 
podobné, po dobu alespoň 6 hodin po užití přípravku Rosemig. 

  Další triptany/agonisté 5HT1 receptoru (jako je naratriptan, rizatriptan, zolmitriptan), 

rovněž užívané k léčbě migrény, (viz bod 2 Neužívejte přípravek Rosemig). Neužívejte 
přípravek Rosemig ve stejnou dobu, jako tyto léky. Přestaňte tyto léky užívat alespoň 24 
hodin před užitím přípravku Rosemig. Neužívejte znovu žádné triptany/agonisty 5HT1 
receptoru po dobu alespoň 24 hodin po užití přípravku Rosemig. 

  SSRI (selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu) nebo SNRI (selektivní 

inhibitory zpětného vychytávání noradrenalinu) užívané k léčbě deprese. Použití 
přípravku Rosemig spolu s těmito přípravky může způsobit serotoninový syndrom 
(souhrn příznaků zahrnující neklid, zmatenost, pocení, halucinace, zvýšení reflexů, 
svalové spasmy (křeče), chvění, zvýšení srdeční frekvence a třes).  

 

Pokud se u Vás jakýkoli z těchto příznaků objeví, kontaktujte ihned svého lékaře. 

  IMAO (inhibitory monoaminooxidázy) užívané k léčbě deprese. Neužívejte přípravek 

Rosemig, pokud tyto léky užíváte, nebo jste je užíval(a) v posledních dvou týdnech. 

  Třezalka tečkovaná (Hypericum perforatum). Užívání léčivých přípravků obsahujících 

třezalku tečkovanou v době, kdy užíváte přípravek Rosemig, povede s větší 
pravděpodobností k objevení se nežádoucích účinků. 

 

Pokud jakýkoli z těchto léků užíváte, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
 

Těhotenství a kojení 
Přípravek Rosemig se nedoporučuje používat během těhotenství. 

  Pokud jste těhotná, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, 

neužívejte přípravek Rosemig, aniž byste se poradila se svým lékařem. O bezpečnosti 
přípravku Rosemig u těhotných žen jsou k dispozici pouze omezené informace, i když 
zatím do současné doby nejsou k dispozici žádné údaje o zvýšeném riziku vrozených vad. 
Váš lékař zváží přínos užití přípravku Rosemig v těhotenství oproti rizikům pro Vaše 
dítě. 

  Složky přípravku Rosemig mohou procházet do mateřského mléka. Po užití přípravku 

Rosemig nekojte své dítě po dobu 12 hodin. V této době odstříkejte mateřské mléko, 
znehodnoťte ho a nepodávejte ho svému dítěti. 

 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Jak příznaky migrény, tak přípravek Rosemig mohou způsobit, že budete ospalý(á). 

 

Pokud se necítíte dobře, neřiďte dopravní prostředky ani neobsluhujte stroje. 

 
Přípravek Rosemig obsahuje laktosu. 
Pokud Vám lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete 
tento léčivý přípravek užívat. 
 
3. Jak se přípravek Rosemig užívá 
 
 
Vždy  užívejte  tento  přípravek  přesně  podle  pokynů  svého  lékaře.  Pokud  si  nejste  jistý(á), 
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 

Stránka 5 z 8 

 

Tento přípravek není vhodný pro děti a dospívající do 18 let ani starší pacienty nad 65 let. 
 
Jaká dávka přípravku se užívá 
Doporučená
  dávka  pro  dospělé  ve věku od 18 do 65 let je jedna 50mg tableta přípravku 
Rosemig. Někteří pacienti mohou vyžadovat dávku 100 mg. 
 
Jak se přípravek užívá 
Tablety se polykají celé a zapíjí se vodou.  
Pacienti,  kteří  mají  potíže  s  polykáním  tablet,  mohou  užít  jinou  lékovou  formu  obsahující 
sumatriptan. 
 
Kdy se přípravek užívá 
Přípravek  Rosemig  užijte  co  nejdříve  po  nástupu  migrenózního  záchvatu.
  Přípravek 
Rosemig však můžete užít v kteroukoliv dobu během migrenózního záchvatu. 
 
Neužívejte přípravek Rosemig k předcházení záchvatu migrény. 
 
Užívání přípravku Rosemig s jídlem a pitím 
Přípravek můžete užít s jídlem i nalačno. 
 
Ke zlepšení potíží přibližně dochází za 30 minut po užití jedné 100mg tablety přípravku 
Rosemig. 
Pokud se příznaky začínají vracet 

  Pokud se po přechodném zlepšení po první dávce znovu objeví obtíže (rekurence ataky), 

lze  podat  další  dávku  v  následujících  24  hodinách  při  dodržení  minimálního  intervalu 
dvou hodin mezi dávkami). 

 
Pokud první tableta není účinná 

  Nedojde-li po první dávce ke zlepšení příznaků, neužívejte další tablety přípravku Rosemig 

(ani  jiné  lékové  formy  přípravku  Rosemig)  k léčbě  stejného  migrenózního  záchvatu. 
Můžete  nadále  užívat  obvykle  užívané  přípravky  k  léčbě  bolesti  hlavy  obsahující 
paracetamol nebo kyselinu acetylsalicylovou nebo nesteroidní antirevmatika.  
 

Pokud po užití přípravku Rosemig nedošlo k úlevě: 

 

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 

 
Tablety  se  polykají  celé  a  zapíjejí  se  vodou.  Pacienti,  kteří  mají  potíže  s  polykáním  tablet, 
mohou užít jinou lékovou formu obsahující sumatriptan. 
 
U  malého  počtu  pacientů  po  podání  přípravku  Rosemig  může  dojít  ke  zlepšení  migrény 
během 30 minut a po 2 hodinách se u většiny pacientů dostaví úleva po užití jedné nebo druhé 
dávky. 
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Rosemig, než jste měl(a) 
Je velmi důležité, abyste přípravek užíval(a) v doporučených dávkách. Jestliže jste náhodně 
překročil(a) maximálně doporučenou denní dávku:  

 

Kontaktujte co nejdříve svého lékaře nebo lékárníka. Je-li to možné, vezměte s sebou 
obal přípravku Rosemig. 

Stránka 6 z 8 

 

 
Máte-li  jakékoli  další  otázky,  týkající  se  užívání  tohoto  přípravku,  zeptejte  se  svého 
lékaře nebo lékárníka.  
 
 
 
 
4. Možné nežádoucí účinky  
 
Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého.  
 
Některé z příznaků mohou být způsobeny samotnou migrénou. 
 

Alergická reakce: okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc 
Následující nežádoucí účinky se objevily pouze u velmi malého počtu osob, ale jejich přesná 
četnost není známá. Příznaky zahrnují: 
  vystouplá a svědivá vyrážka (kopřivka
  otok obličeje nebo úst (angioedém), způsobující potíže s dýcháním 
  kolaps 
Pokud se u Vás po užití přípravku Rosemig objeví kterýkoliv z výše uvedených příznaků: 
→   Ukončete užívání přípravku Rosemig. Okamžitě kontaktujte svého lékaře. 
 
Časté nežádoucí účinky 
(mohou postihnout až osobu z 10) 
  Bolest, pocit tíhy, tlaku nebo bolesti na hrudi, v krku nebo na dalších částech těla nebo 

nezvyklé pocity, včetně necitlivosti, brnění a pocitu tepla nebo chladu. Tyto účinky 
mohou být velmi intenzivní, ale obvykle rychle odezní. 

Pokud tyto příznaky přetrvávají, nebo se zhoršují (zvláště bolest na hrudi): 
→   Vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc. U velmi malého počtu osob mohou být tyto 

příznaky způsobeny srdeční příhodou. 

 
Další časté nežádoucí účinky zahrnují: 
  Nevolnost (pocit na zvracení) nebo zvracení, i když ty mohou být způsobeny i samotnou 

migrénou 

  Únava a ospalost 
  Závratě, pocit slabosti nebo návaly horka 
  Přechodné zvýšení krevního tlaku 
  Pocit zkráceného dechu (dušnost) 
  Bolest svalů 
 
Velmi vzácné nežádoucí účinky 
(mohou postihnout až osobu z 10 000
  Změny jaterních funkcí. Pokud máte jít na krevní testy k vyšetření jaterních funkcí, 

řekněte lékaři, nebo zdravotní sestře, že užíváte přípravek Rosemig. 

 

Stránka 7 z 8 

 

U některých pacientů se mohou objevit následující nežádoucí účinky, ale není známá 
četnost, se kterou se objevují 
 

  Záchvaty/křeče, třes, svalové spasmy (křeče), ztuhlost krku. 
  Porucha zraku, jako jsou záblesky před očima, snížená ostrost zraku, dvojité vidění, ztráta 

zraku a v některých případech dokonce i trvalé postižení (ačkoli to může být způsobené i 
migrenózní atakou samotnou). 

  Srdeční potíže, kdy může být zvýšená (tachykardie) nebo snížená srdeční frekvence 

(bradykardie), změna srdečního rytmu (srdeční arytmie), bušení srdce (palpitace), bolesti 
na hrudi (angina pectoris) a srdeční příhoda (infarkt myokardu). 

  Bledost, namodralá kůže a/nebo bolest prstů na rukou i nohou, bolest uší, nosu nebo 

čelisti způsobené chladem nebo stresem (Raynaudův fenomén). 

  Bolest v levém podbřišku (levá dolní část břicha) a krvavý průjem (ischemická kolitida). 
  Průjem 
  Bolest kloubů 
  Pocit úzkosti 
  Výrazné pocení 
  Pocit na omdlení (přílišný pokles krevního tlaku) 
  Alergická reakce 

 

Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:  
Státní ústav pro kontrolu léčiv  
Šrobárova 48  
100 41 Praha 10  
webové stránky

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

  

  
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku. 

 
 

 
5. Jak přípravek Rosemig uchovávat 
 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
 
Uchovávejte při teplotě do 30 °C. 
 
Nepoužívejte  tento  přípravek  po  uplynutí  doby  použitelnosti  uvedené  na  obalu.  Doba 
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.  
 
Nevyhazujte  žádné  léčivé  přípravky  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se 
svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit 
životní prostředí.  
 
 

Stránka 8 z 8 

 

6. Obsah balení a další informace 
 
Co přípravek Rosemig obsahuje 
Rosemig 50 mg:  
-  Léčivou látkou je sumatriptani succinas. Jedna potahovaná tableta obsahuje sumatriptani 

succinas 70,0 mg, což odpovídá sumatriptanum 50,0 mg. 

-  Dalšími pomocnými látkami jsou monohydrát laktosy, laktosa, mikrokrystalická celulosa, 

sodná  sůl  kroskarmelosy,  magnesium-stearát,  potahová  soustava  Opadry  YS-1-1441G 
růžová (hypromelosa, oxid titaničitý (E171), triacetin, červený oxid železitý (E172)).  

 
Rosemig 100 mg:  
-  Léčivou látkou je sumatriptani succinas. Jedna potahovaná tableta obsahuje sumatriptani 

succinas 140,0 mg, což odpovídá sumatriptanum 100,0 mg. 

-  Dalšími  pomocnými  látkami  jsou  monohydrát  laktosy,  mikrokrystalická  celulosa,  sodná 

sůl  kroskarmelosy,  magnesium-stearát,  potahová  soustava  Opaspray  M-1-7120  bílá: 
hypromelosa,  oxid  titaničitý  (E171),  natrium-benzoát,  nebo  potahová  soustava  Opadry 
OY-S-7393 bílá: hypromelosa, oxid titaničitý (E171).   

 
Jak přípravek Rosemig vypadá a co obsahuje toto balení 

 

Přípravek  Rosemig  50  mg  jsou  růžové  podlouhlé  bikonvexní  potahované  tablety  bez  dělící 
rýhy, na jedné straně označené GX ES3 nebo „50”, na druhé straně bez označení. 
 
Přípravek  Rosemig  100  mg  jsou  bílé,  podlouhlé,  bikonvexní,  potahované  tablety  bez  dělící 
rýhy, na jedné straně označené GX ET2 nebo „100”, na druhé straně bez označení. 
 
Potahované  tablety  jsou  baleny  do  dvouvrstvých  Al/PVC/Al  blistrů  nebo  Al/PVC/Al/papír 
blistrů, zabezpečených proti otevření dětmi. Blistry jsou uloženy do papírové krabičky. 
 
Velikost balení:  
Balení obsahující 2 nebo 6 potahovaných tablet. 
  
Na trhu nemusí být k dispozici všechny velikosti balení.  
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
Držitel rozhodnutí o registraci  
Montrose Fine Chemical Company Limited, Irvine, Ayrshire, Velká Británie 
 

Výrobce 
Rosemig 50 mg:    

GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A, Poznaň, Polsko. 

Rosemig 100 mg:  GlaxoSmithKline Manufacturing S.p.A, San Polo di Torrille, Parma, Itálie. 
                             GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A, Poznaň, Polsko. 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována:  
8.9.2014 
 
 

Recenze

Recenze produktu ROSEMIG 50 MG 2X50MG Potahované tablety

Diskuze

Diskuze k produktu ROSEMIG 50 MG 2X50MG Potahované tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám