Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na nervový systém » Léky na předpis používané v psychiatrii

RORENDO ORO TAB 2 MG 28X2MG Tablety rychle rozp.

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 71074

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: KRKA
Kód výrobku: 71074
Kód EAN:
Kód SÚKL: 105390
Držitel rozhodnutí: KRKA
Rorendo Oro Tab se užívá: - k léčbě schizofrenie (závažného psychického onemocnění, které je provázeno příznaky jako jsou šalebné myšlenky, vidění věcí, které neexistují (halucinace) a postupná změna osobnosti); - k udržení schizofrenie pod kontrolou poté co výskyt předchozích příznaků poklesl - brání návratu onemocnění ve své původní síle.

Příbalový leták

 

 

sp.zn. sukls196206/2014 
 

Příbalová informace: informace pro pacienta 

 

Rorendo Oro Tab 0,5 mg 

Rorendo Oro Tab 1 mg 
Rorendo Oro Tab 2 mg 

tablety dispergovatelné v ústech 

 

risperidonum 

 
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí 
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

 
Co naleznete v této příbalové informaci
 
1. 

Co je přípravek Rorendo Oro Tab a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Rorendo Oro Tab užívat 

3. 

Jak se přípravek Rorendo Oro Tab užívá 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak přípravek Rorendo Oro Tab uchovávat 

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1. 

Co je přípravek Rorendo Oro Tab a k čemu se používá 

 
Rorendo Oro Tab patří do skupiny léků, které se nazývají „antipsychotika“. 
 
Rorendo Oro Tab se používá k léčbě následujících stavů: 
 

Schizofrenie, kdy můžete vidět, slyšet nebo cítit věci, které nejsou skutečné, věřit věcem, které 
nejsou pravdivé nebo se cítit neobvykle podezřívavě nebo zmateně. 

Mánie, kdy se můžete cítit velmi vzrušeně, radostně, neklidně, nadšeně nebo hyperaktivně. 
Mánie se vyskytuje u onemocnění nazývaného „bipolární porucha“. 

Krátkodobá léčba (do 6 týdnů) dlouhodobé agrese u osob s Alzheimerovou demencí, které 
mohou ohrozit sebe nebo ostatní. Dříve je však nutno použít jiné postupy (bez použití léčivých 
přípravků). 

Krátkodobá léčba (do 6 týdnů) dlouhodobé agrese u intelektuálně postižených dětí (starších než 
5 let) nebo dospívajících s poruchami chování. 

 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Rorendo Oro Tab užívat 

 
Neužívejte přípravek Rorendo Oro Tab: 

jestliže jste alergický(á) na risperidon nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku 
(uvedenou v bodě 6). 

 
Nejste-li si jistý(á), že se Vás to týká, poraďte se s lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete 
Rorendo Oro Tab užívat. 
 

 

 

Upozornění a opatření 
Před užitím přípravku Rorendo Oro Tab se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, jestliže: 

Máte problémy se srdcem. Příkladem může být nepravidelný srdeční rytmus, náchylnost k 
nízkému krevnímu tlaku nebo užívání přípravků na snížení krevního tlaku. Rorendo Oro Tab 
může způsobit snížení krevního tlaku. Je možné, že bude nutno upravit dávkování. 

Jsou Vám známy skutečnosti, které u Vás mohou vést k cévní mozkové příhodě (mrtvici) jako 
například vysoký krevní tlak, kardiovaskulární poruchy nebo problémy s cévami mozku. 

Máte Parkinsonovu nemoc nebo demenci. 

Víte, že jste v minulosti měl(a) nízkou hladinu bílých krvinek (což mohlo, ale nemuselo, být 
způsobeno jinými léčivými přípravky). 

Máte cukrovku (diabetes mellitus). 

Trpíte epilepsií. 

Jste muž a kdykoli v minulosti jste měl prodlouženou nebo bolestivou erekci. Dojde-li k tomu 
při užívání přípravku Rorendo Oro Tab, okamžitě kontaktujte svého lékaře. 

Máte problém s tělesnou teplotou nebo přehříváním. 

Máte problémy s ledvinami. 

Máte problémy s játry. 

Máte vysokou hladinu hormonu prolaktinu v krvi nebo máte nádor, který může být závislý na 
prolaktinu. 

Pokud se u Vás nebo u někoho z Vaší rodiny již někdy vyskytly potíže s krevními sraženinami 
(ucpání cév, embolie). Užívání podobných přípravků, jako je tento, je totiž spojováno s tvorbou 
krevních sraženin v cévách. 

 
Okamžitě informujte lékaře, pokud se u Vás vyskytnou 

mimovolní rytmické pohyby jazyka, úst a obličeje. Může být nutno ukončit léčbu risperidonem. 

horečka, závažná ztuhlost svalů, pocení nebo poruchy vědomí (porucha nazývaná 
„neuroleptický maligní syndrom“). Může být nutná okamžitá lékařská péče. 

 
Nejste-li si jistý(á), že se Vás cokoli z výše uvedeného týká, poraďte se s lékařem nebo lékárníkem 
dříve, než začnete Rorendo Oro Tab užívat. 
 
Vzhledem k tomu, že u pacientů užívajících risperidon byl velmi vzácně pozorován nízký počet 
určitého druhu bílých krvinek, nutného k boji s infekcí, v krvi, může Váš lékař kontrolovat počet 
bílých krvinek v krvi. 
 
Rorendo Oro Tab může způsobit přírůstek tělesné hmotnosti. Vysoký přírůstek tělesné hmotnosti 
může škodit Vašemu zdraví. Lékař bude pravidelně kontrolovat Vaši tělesnou hmotnost. 
 
Vzhledem k tomu, že u pacientů užívajících Rorendo Oro Tab byla pozorována cukrovka nebo 
zhoršení již přítomné cukrovky, bude lékař kontrolovat příznaky zvýšení cukru v krvi. U pacientů s již 
přítomnou cukrovkou je nutno pravidelně sledovat hladinu cukru v krvi. 
 
Během oční operace šedého očního zákalu (katarakty), se zornice (černý kruh ve středu oka) nemusí 
zvětšovat podle potřeby. Také může v průběhu operace dojít ke změknutí duhovky (barevné části oka), 
což může vést k poškození oka. Pokud plánujete podstoupit operaci oka, ujistěte se, že jste řekl(a) 
Vašemu očnímu lékaři, že užíváte tento přípravek. 
 
Starší lidé s demencí 
U starších pacientů s demencí hrozí vyšší riziko cévní mozkové příhody. Pokud máte demenci 
způsobenou cévní mozkovou příhodou, neměl(a) byste užívat risperidon. 
Během léčby risperidonem byste měl(a) často navštěvovat lékaře. 
V případě, že Vy nebo Váš ošetřovatel objevíte náhlou změnu Vašeho duševního stavu nebo náhlou 
slabost nebo necitlivost obličeje, rukou nebo nohou, zejména pouze na jedné straně nebo nejasnou řeč 
i když jen na krátký okamžik, je nutno ihned vyhledat lékařské ošetření. Může se jednat o příznaky 
cévní mozkové příhody. 
 

 

 

Děti a dospívající 
Před zahájením léčby u poruchy chování je nutno vyloučit další příčiny agresivního chování. 
Pokud se během léčby risperidonem objeví únava, může problémy s pozorností zlepšit změna doby 
podávání přípravku. 
Před zahájením léčby může být Vám nebo Vašemu dítěti změřena tělesná hmotnost. Ta pak může být 
během léčby pravidelně sledována. 
 
Další léčivé přípravky a přípravek Rorendo Oro Tab 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době 
užíval(a) nebo které možná budete užívat. 
 
Zejména je důležité informovat lékaře nebo lékárníka, pokud užíváte cokoli z dále uvedeného: 

Léky, které působí ve Vašem mozku, aby Vám pomohly se utišit (benzodiazepiny) nebo některé 
přípravky proti bolesti (opiáty), přípravky proti alergii (některá antihistaminika), protože 
risperidon může zvyšovat jejich tlumivý účinek. 

Léky, které mohou měnit elektrickou aktivitu v srdci, jako jsou přípravky proti malárii a 
přípravky užívané při problémech se srdečním rytmem (jako chinidin), při alergiích 
(antihistaminika), některá antidepresiva nebo jiné přípravky na duševní poruchy. 

Léky, které zpomalují srdeční tep. 

Léky, které snižují hladinu draslíku v krvi (například některé močopudné přípravky). 

Léky, které se užívají k léčbě vysokého krevního tlaku. Rorendo Oro Tab může snížit tlak krve. 

Léky užívané při Parkinsonově chorobě (jako je levodopa). 

Močopudné přípravky (diuretika) používané při problémech se srdcem nebo při otocích částí 
Vašeho těla způsobených tvorbou nadměrného množství tekutiny (např. furosemid nebo 
chlorothiazid). Rorendo Oro Tab užívaný samostatně nebo s furosemidem může zvýšit riziko 
cévní mozkové příhody nebo smrti u starších osob s demencí. 

 
Následující léčivé přípravky mohou snížit účinek risperidonu 

Rifampicin (přípravek k léčbě některých infekcí) 

Karbamazepin, fenytoin (přípravky k léčbě epilepsie) 

Fenobarbital 

Pokud začnete nebo přestanete užívat některý z těchto přípravků, může být nutno upravit dávku 
risperidonu. 
 
Následující léčivé přípravky mohou zvyšovat účinek risperidonu 

Chinidin (užívaný u některých typů onemocnění srdce) 

Antidepresiva jako paroxetin, fluoxetin, tricyklická antidepresiva 

Léky známé jako beta-blokátory (užívané k léčbě vysokého tlaku krve) 

Fenothiaziny (užívané například k léčbě psychózy nebo na zklidnění) 

Cimetidin, ranitidin (blokátory kyselosti žaludku) 

Pokud začnete nebo přestanete užívat některý z těchto přípravků, může být nutno upravit dávku 
risperidonu. 
 
Nejste-li si jistý(á), že se Vás cokoli z výše uvedeného týká, poraďte se s lékařem nebo lékárníkem 
dříve, než začnete Rorendo Oro Tab užívat. 
 
Přípravek Rorendo Oro Tab s jídlem, pitím a alkoholem 
Tento přípravek můžete užívat buď s jídlem, nebo bez jídla. Při užívání přípravku Rorendo Oro Tab 
byste se měl(a) vyvarovat pití alkoholu. 
 
Těhotenství, kojení a plodnost 

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, 
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. Váš 
lékař rozhodne, zda jej užívat můžete. 

U novorozenců, jejichž matky užívaly risperidon v posledním trimestru (poslední tři měsíce 
těhotenství), se mohou vyskytnout tyto příznaky: třes, svalová ztuhlost a/nebo slabost, spavost, 

 

 

neklid, problémy s dýcháním a potíže s příjmem potravy. Pokud se u Vašeho dítěte objeví 
jakýkoli z těchto příznaků, prosím, kontaktujte dětského lékaře. 

Přípravek Rorendo Oro Tab může zvyšovat hladiny hormonu zvaného „prolaktin“, který může 
ovlivnit plodnost (viz Možné nežádoucí účinky). 

 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Během léčby přípravkem Rorendo Oro Tab se mohou vyskytnout závrať, únava a problémy s viděním. 
Neřiďte dopravní prostředky nebo neobsluhujte stroje bez porady s lékařem. 
 
Přípravek Rorendo Oro Tab obsahuje aspartam (E 951) 
Tablety dispergovatelné v ústech přípravku Rorendo Oro Tab obsahují aspartam (E 951), který je 
zdrojem fenylalaninu. Aspartam může být škodlivý pro pacienty s fenylketonurií. 
 
 
3. 

Jak se přípravek Rorendo Oro Tab užívá 

 
Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste 
jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Kolik užívat 
 
Léčba schizofrenie 
 
Dospělí 

Obvyklá úvodní dávka jsou 2 mg denně, tu lze zvýšit na 4 mg denně druhý den. 

Dávku může lékař dále upravovat podle toho, jak odpovídáte na léčbu. 

Většina lidí se cítí dobře při denní dávce 4 až 6 mg. 

Tato celková denní dávka může být rozdělena buď do jedné, nebo dvou dávek za den. Váš lékař 
Vám řekne, co je pro Vás nejvhodnější. 

 
Starší osoby 

Úvodní dávka je obvykle 0,5 mg dvakrát denně. 

Dávku může lékař postupně zvyšovat na 1 až 2 mg dvakrát denně. 

Váš lékař Vám řekne, co je pro Vás nejvhodnější. 

 
Děti a dospívající 

Děti a dospívající do 18 let věku by Rorendo Oro Tab na léčbu schizofrenie neměly užívat. 

 
Léčba mánie 
 
Dospělí 

Úvodní dávka je obvykle 2 mg jednou denně. 

Dávku může lékař postupně upravovat podle Vaší odpovědi na léčbu. 

Většina lidí se cítí dobře při denní dávce 1 až 6 mg jednou denně. 

 
Starší osoby 

Úvodní dávka je obvykle 0,5 mg dvakrát denně. 

Dávku může lékař postupně zvyšovat na 1 až 2 mg dvakrát denně podle toho, jak odpovídáte na 
léčbu. 

 
Děti a dospívající 

Děti a dospívající do 18 let věku by Rorendo Oro Tab na léčbu bipolární mánie neměly užívat. 

 
Léčba přetrvávající agrese u osob s Alzheimerovou demencí 
 
Dospělí (včetně starších osob) 

 

 

Úvodní dávka je obvykle 0,25 mg dvakrát denně. 

Dávku může lékař postupně upravovat podle Vaší odpovědi na léčbu. 

Většina lidí se cítí dobře při denní dávce 0,5 mg dvakrát denně. Někteří pacienti mohou 
potřebovat 1 mg dvakrát denně. 

Trvání léčby u pacientů s Alzheimerovou demencí by nemělo být delší než 6 týdnů. 

 
Léčba poruch chování u dětí a dospívajících 
 
Dávka závisí na tělesné hmotnosti Vašeho dítěte: 
 
Pro děti, které mají tělesnou hmotnost menší než 50 kg 

Úvodní dávka je obvykle 0,25 mg jednou denně. 

Dávku může lékař postupně upravovat obden o 0,25 mg denně. 

Obvyklá udržovací dávka je 0,25 až 0,75 mg jednou denně. 

 
Pro děti, které mají tělesnou hmotnost 50 kg a více 

Úvodní dávka je obvykle 0,5 mg jednou denně. 

Dávku může lékař postupně upravovat obden o 0,5 mg denně. 

Obvyklá udržovací dávka je 0,5 až 1,5 mg jednou denně. 

 
Trvání léčby u pacientů s poruchou chování by nemělo být delší než 6 týdnů. 
 
Děti do 5 let věku by neměly být léčeny přípravkem Rorendo Oro Tab pro poruchu chování. 
 
Pro dávky nižší než 0,5 mg jsou k dispozici jiné přípravky obsahující risperidon. 
 
Osoby s onemocněním ledvin nebo jater 
Bez ohledu na chorobu, pro kterou se léčíte, by všechny úvodní i následující dávky risperidonu měly 
být poloviční. U těchto pacientů je nutno zvyšovat dávku pomaleji. 
U této skupiny pacientů je nutno risperidon užívat s opatrností. 
 
Jak se přípravek Rorendo Oro Tab užívá 
Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste 
jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Váš lékař Vám řekne, kolik přípravku užívat a jak dlouho. Závisí to na Vašem stavu a liší se 
u jednotlivých osob. Množství přípravku, které byste měl(a) užívat, je vysvětleno v bodu „Kolik 
užívat“ viz výše. 
 
Tablety dispergovatelné (rozpadající se) v ústech přípravku Rorendo Oro Tab jsou křehké. Neměly by 
se protlačovat fólií blistru, protože se tím mohou poškodit. Vyjměte tabletu z tohoto obalu 
následujícím způsobem: 
1. 

Uchopte blistr a oddělte jednu buňku blistru opatrným tahem podél perforace. 

2. 

Nadzdvihněte okraj fólie a opatrně ji celou odtrhněte. 

3. 

Vyklopte tabletu z obalu na ruku. 

4. 

Tabletu vložte ihned po vyjmutí z obalu na jazyk. 

 

V průběhu několika sekund se tableta začne v ústech rozpadat a následně se může rozpadlá tableta 
spolknout spolu s vodou nebo bez vody. Ústa by měla být před položením tablety na jazyk prázdná. 
 
Tabletu je také možné vhodit do sklenice či šálku vody a pak okamžitě vypít. 
 

 

 

Jestliže jste užil(a) více přípravku Rorendo Oro Tab, než jste měl(a) 

Okamžitě vyhledejte lékaře. Vezměte si s sebou léky, které užíváte. 

V případě předávkování se můžete cítit ospalý(á) nebo unavený(á) nebo mít neobvyklé pohyby 
těla, problémy s postojem nebo chůzí, cítit závrať vzhledem k nízkému krevnímu tlaku nebo mít 
nenormální bušení srdce nebo záchvat. 

 
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Rorendo Oro Tab 

Jestliže jste zapomněl(a) užít dávku, vezměte si ji, jakmile si vzpomenete. Je-li však již skoro 
čas na další dávku, vynechejte zapomenutou dávku a pokračujte v užívání obvyklým způsobem. 
Zapomenete-li užít dvě a více dávek, kontaktujte svého lékaře. 

Nezdvojnásobujte následující dávku (neužívejte dvě dávky ve stejnou dobu), abyste 
nahradil(a) vynechanou dávku. 

 
Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Rorendo Oro Tab 
Nepřestávejte přípravek užívat bez porady s lékařem. Vaše příznaky by se mohly vrátit. Rozhodne-li 
lékař o ukončení léčby, může být dávka snižována postupně během několika dní. 
 
Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 
lékárníka. 
 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky 

 
Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
Okamžitě oznamte svému lékaři, pokud: 

se u Vás objeví krevní sraženiny v žilách zvláště dolních končetin (příznaky zahrnují otok, 
bolest a zarudnutí dolní končetiny), které mohou putovat žilním řečištěm do plic a zapříčinit 
bolest na hrudi a dýchací obtíže. Jestliže zpozorujete některý z těchto příznaků, vyhledejte 
okamžitě lékařskou pomoc. 

máte demenci a dojde k náhlé změně Vašeho duševního stavu nebo se objeví náhlá slabost nebo 
necitlivost obličeje, paží nebo nohou, zejména pouze na jedné straně, nebo nezřetelná řeč, i když 
jen na krátký okamžik. Může se jednat o příznaky mozkové příhody (mrtvice). 

se objeví horečka, ztuhlost svalů, pocení nebo snížená úroveň vědomí (onemocnění zvané 
„neuroleptický maligní syndrom“). Může být nutná okamžitá lékařská péče. 

jste muž a máte prodlouženou nebo bolestivou erekci. To se nazývá priapismus. Může být nutná 
okamžitá léčba. 

se objeví mimovolní rytmické pohyby jazyka, úst nebo obličeje. Může být nutné ukončit léčbu 
risperidonem. 

se objeví závažná alergická reakce projevující se horečkou, otokem úst, obličeje, rtů nebo 
jazyka, dušností, svěděním, kožní vyrážkou, nebo snížením krevního tlaku. 

 
Vyskytnout se mohou následující nežádoucí účinky: 
Velmi časté (postihují více než 1 uživatele z 10): 

Obtíže s usínáním nebo se spánkem. 

Parkinsonismus. Tento stav může zahrnovat: pomalé nebo narušené pohyby, pocit ztuhlosti a 
napětí svalů (což vede k trhavým pohybům) a někdy dokonce pocitu „zmrazení“ pohybu a poté 
jeho obnovení. Další příznaky parkinsonismu zahrnují pomalou šouravou chůzi, klidový třes, 
zvýšení tvorby slin a/nebo slinění a ztrátu výrazu obličeje. 

Pocit ospalosti nebo snížené pozornosti. 

Bolest hlavy. 

 
Časté (postihují 1 až 10 uživatelů ze 100): 

Pneumonie (zánět plic), infekce v hrudníku (bronchitida = zánět průdušek), příznaky 
nachlazení, infekce nosních dutin, infekce močových cest, infekce ucha, pocity jako při chřipce. 

 

 

Rorendo Oro Tab může zvyšovat hladiny hormonu zvaného „prolaktin“, což se projeví na 
krevních testech (a může, ale nemusí to vést k výskytu příznaků). Objeví-li se příznaky zvýšené 
hladiny prolaktinu, mohou zahrnovat u mužů otok prsou, obtíže s dosažením nebo udržením 
erekce nebo jiné sexuální poruchy. U žen mohou zahrnovat nepříjemný pocit v prsou, výtok 
mléka z prsů, vynechání menstruace nebo jiné problémy s menstruací. 

Přírůstek tělesné hmotnosti, zvýšení chuti k jídlu, snížení chuti k jídlu. 

Problémy se spánkem, podrážděnost, deprese, úzkost, neklid. 

Dystonie: jedná se o stav zahrnující pomalé nebo trvalé mimovolní stahy svalů. I když může 
postihnout jakoukoli část těla (a může vést k nenormálnímu držení těla), dystonie často 
postihuje svaly obličeje, včetně nenormálních pohybů očí, úst, jazyka nebo čelisti. 

Závrať. 

Dyskineze: jedná se o stav zahrnující mimovolní pohyby svalů a může zahrnovat opakující se 
stahy nebo svíjivé pohyby nebo záškuby. 

Třes. 

Rozmazané vidění, infekce oka nebo zánět spojivek. 

Rychlý tlukot srdce, vysoký krevní tlak, dušnost. 

Bolest v krku, kašel, krvácení z nosu, ucpaný nos. 

Bolest břicha, nepříjemný pocit v břiše, zvracení, pocit na zvracení, zácpa, průjem, špatné 
trávení, sucho v ústech, bolest zubů. 

Vyrážka, zčervenání kůže. 

Svalové stahy, bolest kostí nebo svalů, bolest zad, bolest kloubů. 

Únik moči (inkontinence). 

Otok těla, paží nebo nohou, horečka, bolest na hrudi, slabost, únava, bolest. 

Pád. 

 
Méně časté (postihují 1 až 10 uživatelů z 1 000): 

Infekce dýchacích cest, infekce močového měchýře, infekce oka, zánět mandlí (angína), 
plísňová infekce nehtů, infekce kůže, infekce omezená na jednu oblast kůže nebo část těla, 
virová infekce, zánět kůže způsobený roztoči. 

Snížení počtu určitého druhu bílých krvinek, které pomáhají k ochraně proti infekci, snížení 
počtu bílých krvinek, snížení počtu krevních destiček (krevní buňky, které pomáhají zastavovat 
krvácení), anemie, snížení počtu červených krvinek, zvýšení počtu eozinofilů (druh bílých 
krvinek) v krvi. 

Alergická reakce. 

Cukrovka (diabetes) nebo její zhoršení, vysoká hladina cukru v krvi, nadměrné pití vody. 

Úbytek tělesné hmotnosti, ztráta chuti k jídlu vedoucí k podvýživě a nízké tělesné hmotnosti. 

Zvýšení hladiny cholesterolu v krvi. 

Povznesená nálada (mánie), zmatenost, snížení sexuální touhy, nervozita, noční můry. 

Tardivní dyskineze (trhavé nebo škubavé pohyby obličeje, jazyka nebo jiných částí těla, které 
nemůžete kontrolovat). Okamžitě oznamte svému lékaři, objeví-li se u Vás mimovolní rytmické 
pohyby jazyka, úst nebo obličeje. Může být nutno ukončit léčbu přípravkem Rorendo Oro Tab. 

Náhlá ztráta zásobení mozku krví (mozková příhoda nebo malá mozková příhoda). 

Neodpovídání na podněty, ztráta vědomí, snížená úroveň vědomí. 

Křeče (záchvaty), mdloba. 

Neklidná potřeba pohybovat částmi těla, problém s rovnováhou, nenormální koordinace, závrať 
po postavení se, porucha pozornosti, problém s řečí, ztráta chuti nebo nenormální chuť, snížená 
citlivost pokožky na bolest nebo dotek, pocit brnění, mravenčení nebo necitlivosti pokožky. 

Přecitlivělost očí na světlo, suché oko, zvýšené slzení, překrvení očí. 

Pocit točení hlavy (vertigo), zvonění v uších, bolest ucha. 

Fibrilace síní (nenormální tlukot srdce), přerušení vedení mezi horní a dolní částí srdce, 
nenormální elektrická vodivost v srdci, prodloužení QT intervalu srdce, pomalý tlukot srdce, 
nenormální záznam elektrického vedení v srdci (elektrokardiogram neboli EKG), pocit chvění 
nebo bušení v hrudi (palpitace). 

Nízký krevní tlak, nízký krevní tlak po postavení se (což může u některých osob užívajících 
Rorendo Oro Tab vést k mdlobě, závrati nebo mohou omdlít po rychlém postavení se nebo 
posazení se), návaly horka. 

 

 

Pneumonie (zánět plic) způsobená vdechnutím potravy, překrvení plic, překrvení dýchacích 
cest, chrčivé zvuky v plicích, sípání, porucha hlasu, onemocnění dýchacích cest. 

Infekce žaludku nebo střeva, nemožnost udržet stolici, velmi tuhá stolice, obtíže s polykáním, 
nadměrná plynatost nebo větry. 

Kopřivka, svědění, vypadávání vlasů, zesílení kůže, ekzém, suchá kůže, změna zbarvení 
pokožky, akné, šupinovitá svědivá ložiska ve vlasech či jinde na kůži, kožní problémy, 
poškození kůže. 

Zvýšení hladiny kreatinfosfokinázy v krvi (jedná se o enzym, který je někdy vylučován při 
rozpadu svalů). 

Nenormální držení těla, ztuhlost kloubů, otok kloubů, svalová slabost, bolest krční páteře. 

Časté močení, nemožnost se vymočit, bolest při močení. 

Porucha erekce, porucha ejakulace. 

Ztráta menstruace, vynechání menstruace nebo jiné problémy s menstruačním cyklem (u žen). 

Zvětšení prsů u mužů, výtok mléka z prsů, sexuální porucha, bolest prsou, nepříjemný pocit v 
prsou, výtok z pochvy. 

Otok obličeje, úst, očí nebo rtů. 

Zimnice, zvýšení tělesné teploty. 

Změna způsobu chůze. 

Pocit žízně, špatný pocit, pocit tíhy na hrudi, pocit rozladěnosti, nepříjemný pocit. 

Zvýšení hladiny jaterních transamináz v krvi, zvýšení hladiny GGT (jaterní enzym zvaný 
gamaglutamyltransferáza) v krvi, zvýšení hladiny jaterních enzymů v krvi. 

Bolest spojená s podáním. 

 
Vzácné (postihují 1 až 10 uživatelů z 10 000): 

Infekce. 

Nepřiměřené vylučování hormonu, který kontroluje objem moči. 

Cukr v moči, nízká hladina cukru v krvi, vysoká hladina triglyceridů (tuků) v krvi. 

Nedostatek emocí, neschopnost dosáhnout orgasmu. 

Neuroleptický maligní syndrom (zmatenost, snížená úroveň vědomí nebo ztráta vědomí, vysoká 
horečka a závažná ztuhlost svalů). 

Problémy s cévami v mozku. 

Koma (bezvědomí) způsobené nekontrolovanou cukrovkou. 

Třes hlavy. 

Glaukom (zelený zákal, zvýšený nitrooční tlak), problémy s pohyby očí, protáčení očí, tvorba 
ospalků. 

Oční potíže během operace šedého zákalu. Pokud užíváte nebo jste užíval(a) přípravek Rorendo 
Oro Tab, může se při operaci šedého zákalu objevit stav, který se nazývá peroperační syndrom 
plovoucí duhovky (IFIS). Pokud potřebujete operaci šedého zákalu, ujistěte se, že jste řekl(a) 
očnímu lékaři, že užíváte nebo jste užíval(a) tento přípravek. 

Nebezpečně nízké počty jistého druhu bílých krvinek, potřebných k boji s infekcí, v krvi. 

Závažná alergická reakce charakterizovaná horečkou, otokem úst, obličeje, rtů nebo jazyka, 
dušností, svěděním, kožní vyrážkou a někdy poklesem krevního tlaku. 

Nebezpečně vysoký příjem vody. 

Nepravidelný tlukot srdce. 

Krevní sraženina v dolních končetinách, krevní sraženina v plicích. 

Problémy s dýcháním během spánku (spánková apnoe), rychlé mělké dýchání. 

Zánět slinivky břišní, neprůchodnost střeva. 

Otok jazyka, rozpraskané rty, kožní vyrážka způsobená léčivým přípravkem. 

Lupy. 

Rozpad svalových vláken a bolest svalů (rhabdomyolýza). 

Opoždění menstruace, zvětšení žláz v prsou, zvětšení prsů, výtok z prsů. 

Zvýšená hladina insulinu (hormon, který kontroluje hladinu cukru v krvi) v krvi. 

Priapismus (prodloužená erekce, která může vyžadovat chirurgický zákrok). 

Zesílení (nadměrné rohovatění) kůže. 

Snížení tělesné teploty, snížení tělesné teploty, studené končetiny. 

Abstinenční příznaky (příznaky z vysazení léku). 

 

 

Zežloutnutí kůže a očí (žloutenka). 

 
Velmi vzácné (postihují méně než 1 uživatele z 10 000): 

Život ohrožující komplikace u nekontrolované cukrovky. 

Závažná alergická reakce s otokem, který může postihnout hrdlo a vést k obtížnému dýchání. 

Nedostatečný pohyb střev, který způsobuje ucpání střev. 

 
Následující nežádoucí účinky byly pozorovány při užívání jiného léčivého přípravku zvaného 
paliperidon, který je risperidonu velmi podobný, takže je lze očekávat také u přípravku Rorendo Oro 
Tab: rychlý tlukot srdce po postavení se. 
 
Další nežádoucí účinky u dětí a dospívajících
 
Obecně se očekává, že nežádoucí účinky u dětí budou podobné nežádoucím účinkům u dospělých. 
Následující nežádoucí účinky byly hlášeny častěji u dětí a dospívajících (od 5 do 17 let) než u 
dospělých: ospalost nebo snížená pozornost, únava, bolest hlavy, zvýšená chuť k jídlu, zvracení, 
příznaky nachlazení, překrvení nosní sliznice, bolest břicha, závrať, kašel, horečka, třes, průjem a 
inkontinence (únik) moči. 
 
Dlouhodobě působící injekční léková forma risperidonu 
Následující nežádoucí účinky byly hlášeny při používání dlouhodobě působící injekční lékové formy 
risperidonu. Objeví-li se u Vás některý z dále uvedených nežádoucích účinků, oznamte to svému 
lékaři, i když nejste léčen(a) dlouhodobě působící injekcí risperidonu. 
 

Infekce střeva 

Absces pod kůží, brnění, mravenčení nebo necitlivost kůže, zánět kůže 

Snížení počtu bílých krvinek, které Vás pomáhají chránit proti bakteriální infekci 

Deprese 

Křeč 

Mrkání očí 

Pocit vrávorání, nestability 

Pomalý tlukot srdce, vysoký tlak krve 

Bolest zubů, křeče v jazyce 

Bolest hýždí 

Snížení váhy. 

 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: 
Státní ústav pro kontrolu léčiv 
Šrobárova 48 
100 41 Praha 10 
webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.
 
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku. 
 
 
5. 

Jak přípravek Rorendo Oro Tab uchovávat 

 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu za EXP. Doba 
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. 
 

 

 

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 
prostředí. 
 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co přípravek Rorendo Oro Tab obsahuje 

Léčivou látkou je risperidonum (risperidon). 
Jedna tableta dispergovatelná v ústech obsahuje risperidonum 0,5 mg. 
Jedna tableta dispergovatelná v ústech obsahuje risperidonum 1 mg. 
Jedna tableta dispergovatelná v ústech obsahuje risperidonum 2 mg. 

Pomocnými látkami jsou manitol (E 421), kopolymer methakrylátu butylovaného bazického, 
povidon K-25, mikrokrystalická celulosa, částečně substituovaná hyprolosa, aspartam (E 951), 
krospovidon, červený oxid železitý (E 172), aroma máty kadeřavé, aroma máty peprné, 
křemičitan vápenatý, magnesium-stearát. 

 
Jak přípravek Rorendo Oro Tab vypadá a co obsahuje toto balení 
Tablety dispergovatelné v ústech jsou kulaté, mírně konvexní, růžové mramorované tablety. 
 
Obsah balení: 20, 28, 30, 50, 56, 60, 98 nebo 100 tablet v blistru. 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci 
KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8000 Novo mesto, Slovinsko 
 
Výrobce 
KRKA, d.d., Novo mesto, Slovinsko 
TAD Pharma GmbH, Cuxhaven, Německo 
 
Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy: 
Název členského státu  Název léčivého přípravku 
Česká republika 

Rorendo Oro Tab 0,5 mg/1 mg/2 mg, tablety dispergovatelné v ústech 

Dánsko 

Risperidon Krka 

Estonsko 

Torendo Q-Tab 0.5 mg/1 mg/2 mg 

Finsko 

Risperidon Krka 0.5 mg/1 mg/2 mg Orodispersible Tablets 

Litva 

Torendo 0.5 mg/1 mg/2 mg, orodispersible tablets 

Lotyšsko 

Torendo Q-Tab 1 mg/2 mg mutē disperģējamās tabletes 

Maďarsko 

Torendo Q-Tab 0.5 mg/1 mg/2 mg 

Německo 

Risperidon TAD 0.5 mg/1 mg/2 mg Schmelztabletten 

Polsko 

Torendo Q-Tab 1 mg/2 mg 

Portugalsko 

Risperidona Krka 

Slovenská republika 

Torendo Q-Tab 0.5 mg/1 mg/2 mg 

Španělsko 

Risperidona Krka 0,5 mg/1 mg/2 mg comprimidos bucodispersables 

Švédsko 

Risperidon Krka 0.5 mg/1 mg/2 mg ODT tablet 

Velká Británie 

Risperidone 0.5 mg/1 mg/2 mg Orodispersible Tablets 

 
Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci: 
KRKA ČR, s.r.o. 
Sokolovská 79 
186 00 Praha 8 
Tel: 221 115 150 
info@krka.cz 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 12.3.2015  

Recenze

Recenze produktu RORENDO ORO TAB 2 MG 28X2MG Tablety rychle rozp.

Diskuze

Diskuze k produktu RORENDO ORO TAB 2 MG 28X2MG Tablety rychle rozp.

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám