Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: ROCHE S.R.O.
Kód výrobku: 26288
Kód EAN: 8594040192099
Kód SÚKL: 16557
Držitel rozhodnutí: ROCHE S.R.O.
K čemu se Roferon-A používá? Roferon-A je předepisován lékařem k léčbě virových infekcí jako je chronická aktivní hepatitida B a chronická hepatitida C a ke zpomalení růstu určitých typů buněk. Pokud si nejste jisti, proč vám byl Roferon-A předepsán, měli byste svůj zdravotní stav a léčbu konzultovat s lékařem.

Příbalový leták

1Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls155580/2012
Příbalová informace: informace pro uživatele
Roferon-A 3 MIU/0,5 ml, (3 miliony mezinárodních jednotek (IU))
Roferon-A 6 MIU/0,5 ml, (6 milionů mezinárodních jednotek (IU))
Roferon-A 9 MIU/0,5 ml, (9 milionů mezinárodních jednotek (IU))
injekční roztok v předplněné injekční stříkačce
Interferonum alfa-2a
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat,
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny
v této příbalové informaci.
Co naleznete v této příbalové informaci
1. Co je přípravek Roferon-A a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Roferon-A používat
3. Jak se přípravek Roferon-A používá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek Roferon-A uchovávat
6. Obsah balení a další informace
7. Jak aplikovat přípravek Roferon-A
1. Co je přípravek Roferon-A a k čemu se používá
Roferon-A obsahuje antivirovou látku nazývanou interferon alfa-2a, která je podobná přirozené látce,
kterou tělo produkuje, aby se bránilo virovým infekcím, nádorům, nebo cizorodým látkám, které
mohou tělo napadnout. Jakmile jednou přípravek Roferon-A cizorodou látku rozpozná a zaútočí na ni,
pozmění ji zpomalením, zablokováním nebo změnou jejího růstu nebo funkce.
Roferon-A se používá k léčbě následujících onemocnění:
Virové infekce, jako jsou chronická hepatitida (žloutenka) B a C.
Rakovina krve (kožní T-buněčný lymfom, leukemie z vlasatých buněk a chronická myeloidní
leukemie).
Některé další druhy rakoviny (karcinom ledvin, Kaposiho sarkom související s AIDS,
folikulární non-Hodgkinský lymfom a maligní melanom).
Pokud si nejste jistý(á), proč Vám byl přípravek Roferon-A předepsán, měl(a) byste svůj zdravotní
stav a léčbu konzultovat se svým lékařem.
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Roferon-A používat
Nepoužívejte přípravek Roferon-A
jestliže jste alergický(á) na interferon alfa-2a nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku
(uvedenou v bodě 6).
jestliže trpíte nebo jste trpěl(a) závažným onemocněním srdce.
2 jestliže máte zhoršené funkce ledvin nebo jater.
jestliže máte poruchu funkce kostní dřeně.
jestliže trpíte záchvaty, např. epilepsií a/nebo jinými chorobami centrálního nervového
systému.
jestliže máte onemocnění jater nebo jaterní cirhózu.
jestliže v současnosti jste, nebo jste v nedávné době byl(a) léčený(á) přípravky na léčbu
chronického jaterního onemocnění, které snižují Vaší imunitní odpověď.
Roferon-A se nedoporučuje používat u dětí, pokud to nedoporučí lékař. S benzylalkoholem je
spojen gasping syndrom (syndrom lapavého dechu, závážný stav u dětí do 3 let věku).
Benzylalkohol je neaktivní složkou přípravku Roferon-A, a proto Roferon-A není vhodnou léčbou pro
malé děti (včetně nedonošených dětí, novorozenců nebo kojenců).
Při určitých onemocněních je možné kombinovat Roferon-A s jinými léčivy. V těchto případech Vám
všechna další omezení pro použití přípravku Roferon-A objasní Váš lékař.
Upozornění a opatření
Před použitím přípravku Roferon-A se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.
Informujte svého lékaře:
jestliže máte mentální (duševní) potíže (psychiatrické poruchy) nebo pokud jste někdy
mentální (psychiatrické) onemocnění měl(a).
jestliže máte psoriázu (lupénku, onemocnění s opakujícími se suchými, skvrnitými a šupícími
se kožními lézemi).
jestliže máte potíže s ledvinami, srdcem nebo játry.
jestliže jste někdy měl(a) autoimunitní onemocnění, např. potíže se štítnou žlázou, vaskulitidu
(zánět krevních cév).
jestliže jste někdy podstoupil(a) orgánovou transplantaci (např. ledvin) nebo transplantaci
kostní dřeně, nebo pokud je plánována v budoucnu.
jestliže jste nebo můžete být těhotná.
jestliže máte nízký počet krvinek (anémii).
jestliže máte diabetes (cukrovku, onemocnění vyplývající z vysoké hladiny cukru v krvi).
jestliže máte jakékoli jiné potíže s krví.
jestliže se léčíte pro hepatitidu C (žloutenku typu C).
jestliže máte současně infekci virem HIV nebo se léčíte léky proti této infekci.
jestliže užíváte jakékoli jiné léky (včetně těch, které jsou dostupné bez lékařského předpisu).
Řekněte svému lékaři, pokud trpíte onemocněním krve nebo diabetem (cukrovkou). Lékař Vám může
pravidelně odebírat vzorky krve, aby kontroloval její složení, které se může v průběhu léčby měnit.
Pokud to bude nutné, může lékař upravit dávkování přípravku Roferon-A a všech dalších Vámi
současně užívaných přípravků.
Další léčivé přípravky a přípravek Roferon-A
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době
užíval(a) nebo které možná budete užívat. Pokud jsou podávány ve stejný čas s interferony, mohou být
jejich účinky zvýšené, snížené nebo může být pozměněna jejich funkce. Zvláště plazmatické hladiny
teofylinu (lék na astma z xantinové skupiny) mohou být zvýšeny, pokud jsou podány ve stejný čas, a
mohou tak vyžadovat úpravu dávkování.
Pacienti, kteří mají současně HIV infekci: Nežádoucími účinky spojovanými s HAART léčbou (velmi
aktivní anti-retrovirová léčba), typem léčby HIV, jsou laktátová acidóza a zhoršení jaterních funkcí.
3Pokud podstupujete HAART léčbu, přidání přípravku Roferon-A a ribavirinu může zvýšit riziko
laktátové acidózy nebo jaterního selhání. Lékař bude sledovat známky a příznaky těchto onemocnění.
Prosím, přečtěte si příbalovou informaci k přípravku obsahujícímu ribavirin.
Krevní testy: Pokud půjdete na krevní testy, měl(a) byste upozornit lékaře nebo sestru, kteří budou test
provádět, že používáte přípravek Roferon-A. V některých méně častých nebo vzácných případech
může přípravek Roferon-A ovlivnit výsledky těchto testů.
Těhotenství a fertilita
Nepoužívejte přípravek Roferon-A, pokud jste těhotná, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo
plánujete otěhotnět, dokud Vám lékař neřekne, že jej používat můžete. To je proto, že přípravek
Roferon-A může ovlivnit Vaše nenarozené dítě. Je důležité, abyste Vy i Váš partner, pokud
podstupujete léčbu přípravkem Roferon-A, používali účinnou metodu antikoncepce.
Pokud je přípravek Roferon-A používán v kombinaci s ribavirinem, musí jak pacientky, tak pacienti
podstoupit zvláštní opatření týkající se jejich sexuální aktivity v případě, že je zde možnost otěhotnění,
protože ribavirin může velmi závažně poškodit nenarozené dítě:
- pokud jste žena v reprodukčním věku, která používá přípravek Roferon-A v kombinaci
s ribavirinem, musíte mít před zahájením léčby, každý měsíc v průběhu léčby a 4 měsíce po
jejím ukončení negativní těhotenský test. Vy a Váš partner musíte každý používat účinnou
antikoncepční metodu v průběhu léčby a během následujících 4 měsíců po jejím ukončení.
Poraďte se o tom se svým lékařem.
- pokud jste muž, který používá přípravek Roferon-A v kombinaci s ribavirinem, neměl byste
mít nechráněný pohlavní styk s těhotnou ženou. To sníží možnost ribavirinu proniknout do
ženského těla. Pokud Vaše partnerka není těhotná, ale je v reprodukčním věku, musí být
vyšetřena pro možné těhotenství každý měsíc v průběhu léčby a v průběhu 7 měsíců po jejím
ukončení. Vy a Vaše partnerka musíte každý používat účinnou antikoncepční metodu
v průběhu léčby a během následujících 7 měsíců po jejím ukončení. Poraďte se o tom se svým
lékařem.
Kojení
Pokud kojíte, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.
Není známo, zda je tento léčivý přípravek vylučován do mateřského mléka, proto se poraďte se svým
lékařem, zda máte ukončit kojení, nebo přerušit léčbu přípravkem Roferon-A. Pokud je přípravek
podáván v kombinaci s ribavirinem, věnujte pozornost také příslušným příbalovým informacím
k léčivým přípravkům obsahujících ribavirin.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Neřiďte dopravní prostředky ani neobsluhujte stroje, pokud se při používání přípravku Roferon-A
cítíte ospalý(á), unavený(á) nebo zmatený(á).
Přípravek Roferon-A obsahuje benzylalkohol
Roferon-A obsahuje benzylalkohol, proto se nesmí podávat nezralým nebo novorozeným dětem. Může
způsobovat toxickou nebo alergickou reakci u kojenců a dětí do 3 let věku.
Tento lék obsahuje méně než 1 mmol sodíku (23 mg) na 0,5 ml, tzn. je v podstatě bez sodíku.
3. Jak se přípravek Roferon-A používá
4Vždy používejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se
se svým lékařem nebo lékárníkem.
Roferon-A může aplikovat lékař nebo sestra, nebo Vás lékař nebo sestra může naučit, jak si můžete
Roferon-A aplikovat sami. Nepokoušejte se přípravek Roferon-A aplikovat sami, pokud nemáte
dostatečnou zkušenost. Pokud si nejste jistý(á), měl(a) byste se poradit s lékařem nebo sestrou.
Roferon-A předplněné injekční stříkačky jsou určeny k podkožnímu podání. Pro další podrobné
instrukce viz bod 7.
Předplněné injekční stříkačky jsou pouze pro jednorázové použití.
Dávkování přípravku Roferon-A
Lékař Vám určí nejvhodnější dávku. Množství přípravku Roferon-A, které budete potřebovat, závisí
na důvodu léčby a na nežádoucích účincích.
Vaše dávka by obvykle neměla být vyšší než 36 milionů mezinárodních jednotek (IU) denně.
Pokud si myslíte, že jsou účinky léku příliš slabé nebo příliš silné, řekněte o tom svému lékaři.
Neměňte sami předepsané dávkování dříve, než se poradíte se svým lékařem.
Doporučená dávka přípravku je:
Leukemie z vlasatých buněk
3 miliony IU denně po dobu 16-24 týdnů.
Chronická myeloidní leukemie
Dávka bude obvykle zvýšena z 3 milionů IU na 9 milionů IU podávaných jednou denně během
zahajovacího léčebného období v délce 12 týdnů.
Kožní T-buněčný lymfom
Dávka bude obvykle zvýšena z 3 milionů IU na 18 milionů IU podávaných jednou denně během
zahajovacího léčebného období v délce 12 týdnů.
Kaposiho sarkom ve vztahu k AIDS
Dávka bude obvykle zvýšena z 3 milionů IU na 18 milionů IU podávaných jednou denně až do
maximální dávky 36 milionů IU v průběhu zahajovacího léčebného období v délce 10-12 týdnů.
Karcinom z ledvinných buněk
Kombinace s vinblastinem
Dávka bude obvykle zvýšena z 3 milionů IU na 18 milionů IU podávaných třikrát týdně v průběhu
zahajovacího léčebného období v délce 12 týdnů.
Kombinace s bevacizumabem (Avastin)
9 milionů IU podávaná podkožně (subkutánně) třikrát týdně až do doby zhoršení Vašeho onemocnění
nebo až po dobu 1 roku.
Chronická hepatitida B
2,5-5 milionů IU/m2 tělesného povrchu 3x týdně po dobu 4-6 měsíců.
Chronická hepatitida C
3-6 milionů IU 3x týdně po dobu 6-12 měsíců.
Folikulární non-Hodgkinský lymfom (s chemoterapií)
6 milionů IU/m2 tělesného povrchu od 22. dne do 26. dne v každém z 28-denních cyklů.
5Maligní melanom
3 miliony IU 3x týdně po dobu 18 měsíců.
Pokud budete na zahajovací léčbu přípravkem Roferon-A dobře reagovat, Váš lékař může rozhodnout,
že budete pokračovat v léčbě delší dobu (udržovací terapie) a tomu přizpůsobí dávkování.
Kombinovaná léčba s ribavirinem u chronické hepatitidy C
Pokud používáte přípravek Roferon-A současně s ribavirinem, postupujte přesně podle dávkovacího
režimu, který Vám doporučil Váš lékař.
Lékař Vám řekne, kdy ukončit používání přípravku Roferon-A. Některá onemocnění mohou
vyžadovat léčbu v délce několika let.
Jestliže jste použil(a) více přípravku Roferon-A, než jste měl(a)
Okamžitě kontaktujte svého lékaře, lékárníka nebo nejbližší nemocnici.
Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek Roferon-A
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.
Jestliže jste přestal(a) používat přípravek Roferon-A
Kontaktujte svého lékaře nebo lékárníka, jak nejdříve je to možné.
Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře, lékárníka
nebo zdravotní sestry.
4. Možné nežádoucí účinky
Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.
Jakmile zaznamenáte jakýkoliv z následujících závažných nežádoucích účinků, okamžitě
kontaktujte svého lékaře. Možná budete potřebovat neodkladné lékařské ošetření:
Pokud se u Vás při používání tohoto přípravku objeví známky závažné alergické reakce (jako
jsou obtíže s dechem, dýchavičnost nebo kopřivka).
Pokud během nebo po ukončení léčby přípravkem Roferon-A zaznamenáte zhoršení zraku.
Pokud se u Vás rozvinou jakékoli příznaky deprese (jako je smutná nálada, pocit bezcennosti
nebo myšlenky na sebevraždu).
Další možné nežádoucí účinky:
Velmi častými nežádoucími účinky jsou chřipce podobné příznaky, jako je únava, zimnice, bolest
svalů nebo kloubů, bolest hlavy, pocení nebo horečka. Tyto nežádoucí účinky mohou být obvykle
zmírněny podáním paracetamolu. Váš lékař Vám poradí, jaké dávky užívat. Tento druh nežádoucích
účinků se obvykle při pokračování v léčbě zmírňuje.
Další velmi časté nežádoucí účinky (mohou postihnout více než 1 z 10 osob):
snížený počet bílých krvinek. Tyto známky zahrnují zvýšený počet infekcí.
ztráta chuti k jídlu
nevolnost
6 snížená hladina vápníku v krvi
průjem
snížení chuti k jídlu
oslabení nebo vypadávání vlasů (toto obvykle po ukončení léčby ustoupí)
onemocnění podobné chřipce. Příznaky mohou zahrnovat únavu, horečku a třesavku.
bolest hlavy
zvýšené pocení
bolest svalů
bolest kloubů
Časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 10 osob):
snížený počet červených krvinek nebo anémie (známky zahrnují pocit únavy, bledou kůži a
dušnost)
snížený počet krevních destiček (známky zahrnují malé modřiny na těle nebo krvácení)
změny v počtu krevních destiček a červených krvinek se s větší pravděpodobností objeví při
současné léčbě nádorového onemocnění, včetně chemoterapie, nebo při snížení aktivity kostní
dřeně. Po ukončení léčby přípravkem Roferon-A obvykle dojde k úpravě krevního obrazu
k normálním hodnotám.
nepravidelný srdeční tep
palpitace (bušení srdce)
namodralé zbarvení kůže nebo rtů (způsobené nedostatkem kyslíku v krvi)
zvracení nebo nevolnost
bolest žaludku
sucho v ústech
hořká chuť nebo změna vnímání chuti
bolest na hrudi
otoky
úbytek hmotnosti
Méně časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 ze 100 osob):
dehydratace a porucha elektrolytové rovnováhy (abnormální krevní testy sodíku nebo
draslíku)
deprese
úzkost
zmatenost
změny nebo poruchy chování
nervozita
zapomnětlivost
poruchy spánku
svalová slabost
změny citlivosti kůže, např. pocit píchání špendlíků a jehel, znecitlivění
závratě
třes rukou
ospalost
zánět spojivek nebo zarudnutí očí
poruchy zraku
přechodné snížení nebo zvýšení krevního tlaku
svědění kůže
lupénka nebo zhoršení lupénky
vyšetření moči může prokázat přítomnost proteinů (bílkovin) a zvýšený počet buněk v moči
krevní testy: prokazující změny jaterních funkcí
7Vzácné nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 1000 osob):
zápal plic (pneumonie)
opary na ústech
opary na genitáliích
závažné snížení počtu bílých krvinek (lékařsky nazývané agranulocytóza)
abnormální snížení množství červených krvinek (lékařsky nazývané hemolytická anémie)
autoimunitní stavy (kdy na tělo omylem útočí vlastní buňky)
reakce přecitlivělosti, které zahrnují kopřivkové pupeny, otoky obličeje, rtů a hrdla,
dýchavičnost a alergické reakce
zvýšení nebo snížení funkce štítné žlázy
krevní testy prokazující vysokou hladinu cukru v krvi nebo diabetes (cukrovka, onemocnění
způsobené vysokou hladinou cukru v krvi)
sebevražda nebo myšlenky na spáchání sebevraždy nebo sebepoškozování
kóma
mozková příhoda
křeče (záchvaty)
přechodná nebo dočasná impotence (porucha sexuálních funkcí u mužů)
poruchy zraku z důvodu nedostatečného prokrvení zadní části oka (lékařsky označováno jako
ischemická retinopatie)
srdeční infarkt
srdeční selhání
závažné poruchy funkce srdce a dýchací potíže
nahromadění tekutiny v plicích (které může způsobovat dýchací potíže)
zánět krevních cév (vaskulitida)
dýchavičnost
kašel
zánět slinivky břišní (lékařsky nazývaný pankreatitida)
zvýšená aktivita střev (to může způsobovat průjem)
zácpa
pálení žáhy
plynatost (větry)
snížení funkce jater, které může vést k závažným jaterním abnormalitám, včetně jaterního
selhání nebo zánětu jater (také známo jako hepatitida)
vyrážka
suchá kůže, ústa nebo rty
krvácení z nosu
suchost nosních sliznic nebo příznaky rýmy
autoimunitní onemocnění, kdy Váš imunitní systém napadá omylem části Vašeho těla. Toto
často způsobuje vyrážku a bolesti kloubů, ale mohou být zasaženy i další části těla (lékařsky
označováno jako lupus nebo SLE)
artritida nebo bolest kloubů
selhání ledvin nebo zhoršení funkce ledvin (především u pacientů s rakovinou, kteří již
předtím trpěli onemocněním ledvin)
krevní testy: prokazující změny funkce ledvin
krevní testy prokazující změny látek nazývaných kyselina močová a laktát dehydrogenáza
Velmi vzácné nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 10000 osob):
autoimunitní onemocnění, kdy Váš imunitní systém omylem napadá krevní destičky (buňky
zajišťující srážení krve). Toto může způsobit závažné snížení počtu krevních destiček a může
u Vás dojít ke vzniku malých skvrn podobných modřinám na kůži.
8 sarkoidóza (onemocnění, které je způsobené zánětem tkání těla; sarkoidóza může ovlivnit
téměř jakýkoliv orgán, ale nejčastěji začíná v plicích nebo lymfatických uzlinách)
hypertriglyceridemie a hyperlipidemie (vysoké hladiny některých lipidů/tuků v krvi)
poškození sítnice (zadní části oka) nebo krevních cév v sítnici (může vést k rozmazanému
vidění nebo v závažných případech ke ztrátě zraku)
Váš lékař si může všimnout změn sítnice při vyšetření oka, včetně otoku hlavního nervu
v zadní části oka
problémy se zrakem spojené s hlavním nervem v zadní části oka
zhoršení nebo návrat peptického vředu (vřed žaludku nebo dvanácterníku) a krvácení do
střeva
reakce v místě vpichu injekce přípravku Roferon-A, která se projeví zčervenáním, otokem a
bolestí a může způsobit odumření kůže v místě vpichu
problémy spojené s mentálním stavem, jako jsou potíže s myšlením, koncentrací, osobnostní
změny nebo změny stupně vědomí. Lékařsky označováno jako encefalopatie.
Nežádoucí účinky, jejichž frekvenci nelze určit:
odmítnutí transplantátu
Váš lékař se může rozhodnout zkombinovat léčbu přípravkem Roferon-A s dalšími léky. V takových
případech se u Vás mohou objevit i další nežádoucí účinky. Pokud se objeví, lékař Vám je vysvětlí.
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové
informaci.
5. Jak přípravek Roferon-A uchovávat
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za Použitelné do:.
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Uchovávejte v chladničce (2 °C až 8 °C). Chraňte před mrazem. Uchovávejte předplněné injekční
stříkačky v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.
Nepoužívejte přípravek Roferon-A, pokud si všimnete, že roztok je zakalený, že jsou v něm vysrážené
částice, nebo pokud má léčivo jakoukoli jinou barvu kromě bezbarvé až světle nažloutlé.
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní
prostředí.
6. Obsah balení a další informace
Co přípravek Roferon-A obsahuje
- Léčivou látkou je interferonum alfa-2a, 3 miliony IU/0,5 ml, 6 milionů IU/0,5 ml nebo
9 milionů IU/0,5 ml.
- Dalšími složkami jsou amonium-acetát, chlorid sodný, benzylalkohol (10 mg/1 ml),
polysorbát 80, kyselina octová, roztok hydroxidu sodného a voda na injekce.
Jak přípravek Roferon-A vypadá a co obsahuje toto balení
9Roferon-A je injekční roztok (0,5 ml v předplněných injekčních stříkačkách). Roztok je čirý, bezbarvý
až slabě nažloutlý.
Velikosti balení: Balení po 1, 5, 6, 12 nebo 30 předplněných injekčních stříkačkách. Na trhu nemusí
být k dispozici všechny velikosti balení.
Držitel rozhodnutí o registraci
Roche s. r. o.
Dukelských hrdinů 52
170 00 Praha 7
Česká republika
Výrobce odpovědný za propouštění šarží
ROCHE PHARMA AG
Emil-Barell-Strasse 1
D-79639 Grenzach-Wyhlen
Německo
Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:
Roferon-A: Rakousko, Belgie, Kypr, Česká republika, Estonsko, Finsko, Německo, Řecko, Maďarsko,
Irsko, Itálie, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Nizozemsko, Portugalsko, Slovenská republika,
Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Velká Británie.
Roféron-A: Francie.
Roceron-A: Norsko.
Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 21.12.2012
7. Jak aplikovat přípravek Roferon-A
Ilustrovaný návod pro podkožní injekci přípravku Roferon-A předplněné injekční stříkačky
Injekční stříkačka s injekčním roztokem Jehly pro podkožní podání
píst ochranný uzávěr zadní uzávěr ochranný kryt

Důležité: Před použitím nechte roztok zahřát na pokojovou teplotu (podání).
1
Vyjměte jehlu z krabičky. Sejměte zadní uzávěr z jehly.
Poté z krabičky vyjměte injekční stříkačku a odstraňte ochranný
uzávěr. Nasaďte jehlu na injekční stříkačku. Sejměte ochranný kryt z
jehly (viz obrázek 1).
Obrázek 1
10

2
Držte injekční stříkačku
svisle, jehlou vzhůru.
Opatrně odstraňte
všechen vzduch
pomalým stlačováním
pístu injekční stříkačky.

Obrázek 2
3
Roferon-A může být
aplikován buď do stehna,
nebo do dolní části
břicha.
Pro každou injekci je
vhodné zvolit nové místo
vpichu. Obrázek 3
4
Před podáním injekce otřete místo vpichu vatovým tampónem
namočeným v alkoholu.
Obrázek 4
5
Pomocí palce a ukazováčku vytvořte kožní řasu, do které
vpíchněte jehlu pod úhlem 45° tak daleko, jak je to možné (viz
obrázek 5).
Jemně povytáhněte píst injekční stříkačky. Pokud se v injekční
stříkačce objeví krev, vnikli jste do cévy. Pokud se to stane,
nemůžete přípravek Roferon-A aplikovat. Vyřaďte nepoužitou
injekční stříkačku i jehlu a začněte znovu s novou injekční
stříkačkou a jehlou do jiného místa. Obrázek 5
6
Pomocí
rovnoměrného tlaku
aplikujte obsah
předplněné injekční
stříkačky přípravku
Roferon-A pod kůži,
dokud není injekční
stříkačka úplně
prázdná.
Obrázek 6
7
Jemně přitlačte vatový
tampón namočený v
alkoholu na místo
vpichu a vysuňte jehlu
pod malým úhlem. Obrázek 7
11
Předplněné injekční stříkačky jsou pouze pro jedno použití. Měl(a) byste vyřadit všechny nepoužité
přípravky nebo odpadní materiál. S dalšími dotazy se obraťte na svého lékaře nebo lékárníka.
Následující pokyny mají být přísně dodržovány, pokud jde o použití a znehodnocení jednorázových
injekčních stříkaček a dalších ostrých předmětů:
Jehly a jednorázové injekční stříkačky nemají být nikdy znovu používány.
Odložte všechny použité jehly a injekční stříkačky do zvláštní nádoby na ostré předměty
(nádoba z nepropíchnutelného materiálu).
Uchovávejte tuto nádobu mimo dosah dětí.
Použité naplněné nádoby na ostré předměty neodkládejte do domácího odpadu.
S naplněnou nádobou nakládejte v souladu s místními požadavky nebo dle pokynů
poskytovatele lékařské péče.

Recenze

Recenze produktu ROFERON-A 6 MIU/0,5 ML 5X0.5ML/6MU S Injekční roztok

Diskuze

Diskuze k produktu ROFERON-A 6 MIU/0,5 ML 5X0.5ML/6MU S Injekční roztok

Přidat nový příspěvek do diskuze