Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na srdce a cévy » Léky na předpis na srdeční nemoce

RIVOCOR 5 30X5MG Potahované tablety

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 39242

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: PRO.MED.CS
Kód výrobku: 39242
Kód EAN: 7612619362115
Kód SÚKL: 47740
Držitel rozhodnutí: PRO.MED.CS
Rivocor je určen dospělým a dětem od 12 let věku pro léčbu vysokého krevního tlaku (hypertenze), ischemické choroby srdeční (angina pectoris), při bezpříznakovém nedostatečném prokrvení srdeční svaloviny (němá ischemie myokardu), u stavů po překonaném infarktu myokardu, při některých poruchách srdečního rytmu (zejména supraventrikulární tachyarytmie), při zrychlené srdeční akci (hyperkinetická cirkulace) a v některých stádiích chronické srdeční nedostatečnosti.

Příbalový leták

1/5
Příloha č. 1 k opravě rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls 31002/2010, 31003/2010
PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE
Rivocor 5
Rivocor 10
potahované tablety
(bisoprololi fumaras)
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.
- Ponechte si tuto příbalovou informaci. Možná, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i
tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte
to svému lékaři nebo lékárníkovi.
V příbalové informaci naleznete:
1. Co je Rivocor a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Rivocor užívat
3. Jak se Rivocor užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak Rivocor uchovávat
6. Další informace
1. CO JE RIVOCOR A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
Léčivá látka přípravku Rivocor je bisoprolol. Bisoprolol patří mezi skupinu léčivých přípravků
označenou jako beta blokátory. Tyto léky působí tak, že ovlivňují odpověď těla na některé nervové
podněty, zvláště v srdci. Výsledkem toho je, že bisoprolol zpomaluje srdeční frekvenci, a tím zvyšuje
výkon srdce jako pumpy. Zároveň se snižují požadavky srdce na zásobení krví a kyslíkem.
Rivocor se používá pro léčbu vysokého krevního tlaku, anginy pectoris a některých poruch srdečního
rytmu.
2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE RIVOCOR UŽÍVAT
Neužívejte Rivocor
jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na léčivou látku bisoprolol nebo na kteroukoli další
složku přípravku Rivocor
jestliže máte těžké astma nebo chronický zánět průdušek a plic se zúžením průchodnosti
dýchacích cest (chronickou obstrukční plicní nemoc) těžkého stupně,
jestliže trpíte závažnými problémy v krevním oběhu končetin (tzv. Raynaudův syndrom), které
se projevují jako brnění nebo bledost až zmodrání prstů na rukou a nohou,
jestliže máte neléčený feochromocytom (nádor dřeně nadledvin, který vylučuje látky
vyvolávající závažné zvýšení krevního tlaku),
jestliže trpíte metabolickou acidózou, což je onemocnění, kdy dochází k nahromadění kyselých
látek v krvi,
jestliže máte některé z následujících onemocnění srdce:
- akutní srdeční selhání, které není léčeno,
2/5
- zhoršení srdečního selhání vyžadující injekci léků do žíly, které zvýší sílu srdečních
stahů,
- kardiogenní šok, což je akutní závažné onemocnění srdce vyvolávající nízký krevní tlak a
oběhové selhání,
- určité onemocnění srdce, které způsobuje velmi nízkou srdeční frekvenci nebo
nepravidelný srdeční tep (druhý nebo třetí stupeň AV bloku, sinoatriální blok, nemoc
chorého sinu),
- nízký krevní tlak, který vyvolává potíže,
- pomalou srdeční frekvenci, která vyvolává potíže.
Rivocor se pro nedostatek zkušeností nepodává dětem.
Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Rivocor je zapotřebí
Pokud máte některé z následujících onemocnění, informujte svého lékaře před tím, než začnete užívat
přípravek Rivocor; lékař může vyžadovat speciální léčbu (například podání další léčby nebo provedení
častějších kontrol):
diabetes,
přísnou dietu,
probíhající desenzibilizační léčba (např. pro prevenci alergické rýmy),
některá onemocnění srdce (jako jsou poruchy srdečního rytmu nebo Prinzmetalova angina),
méně závažné problémy s krevním oběhem v končetinách,
méně závažné chronické onemocnění průdušek (astma nebo chronická obstrukční plicní nemoc),
lupénka,
nádor dřeně nadledvin (feochromocytom),
porucha funkce štítné žlázy.
Před zahájením léčby informujte svého lékaře v následujících případech:
- pokud trpíte onemocněním srdce,
- pokud máte těžkou formu onemocnění periferních tepen (zejména Raynaudův syndrom),
- pokud jste prodělal(a) chronické onemocnění průdušek,
- pokud máte cukrovku, onemocnění štítné žlázy, dnu, lupénku nebo poškození funkce ledvin,
- pokud podstupujete desenzibilizační léčbu.
Oznamte lékaři, že užíváte Rivocor
- před chirurgickým výkonem v anestezii,
- před zahájením desenzibilizační léčby.
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a)
v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
Může dojít ke vzájemnému ovlivnění účinků přípravku Rivocor a řady dalších léků, proto informujte
lékaře, jestliže užíváte zejména:
- léky na léčbu srdečních onemocnění a vysokého krevního tlaku, např. amiodaron, bepridil,
diltiazem, verapamil, propafenon, chinidin, disopyramid, amlodipin, nitrendipin, digoxin,
spironolakton aj.,
- oční kapky pro léčbu glaukomu (zeleného zákalu), které obsahují také léky ze skupiny beta-
blokátorů,
- léky proti bolesti a zánětu ze skupiny tzv. nesteroidních antiflogistik,
- lithium a další léky na léčbu psychických onemocnění (tricyklická antidepresiva),
- léky pro léčbu deprese označované jako inhibitory monoaminooxidázy (kromě inhibitorů MAO-
B),
3/5
- léky ze skupiny glukokortikoidů a mineralkortikoidů,
- léky s projímavým účinkem (tzv. stimulační laxativa),
- inzulin a další léky na léčbu cukrovky.
Jestliže budete podstupovat chirurgický zákrok v celkové anestezii nebo rentgenové vyšetření
s jodovou kontrastní látkou, oznamte lékaři, že užíváte Rivocor.
Těhotenství a kojení
Informujte svého lékaře, pokud jste těhotná nebo pokud plánujete těhotenství. Lékař se rozhodne, zda
můžete v průběhu těhotenství užívat Rivocor.
Není známo, zda se bisoprolol vylučuje do mateřského mléka. Proto se kojení během léčby
přípravkem Rivocor nedoporučuje.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Vaše schopnost řídit nebo obsluhovat stroje může být ovlivněna v závislosti na tom, jak dobře budete
lék snášet. Buďte, prosím, zvláště opatrní na začátku léčby, pokud se dávka zvyšuje nebo když
dochází ke její změně a rovněž při kombinaci s alkoholem.
3. JAK SE RIVOCOR UŽÍVÁ
Léčba by měla být v zásadě zahájena postupně nízkými dávkami, které se poté pomalu zvyšují.
V každém případě by měla být dávka upravena individuálně, zvláště podle srdeční frekvence a
terapeutického úspěchu.
Dávkování
Pro obě indikace je obvyklé dávkování jedna tableta přípravku Rivocor 5 nebo 1/2 tablety přípravku
Rivocor 10 (odpovídá 5 mg bisoprololu) denně.
Je-li to nutné, může být dávka zvýšena na jednu tabletu přípravku Rivocor 10 nebo 2 tablety přípravku
Rivocor 5 (odpovídá 10 mg bisoprololu) denně.
Doporučená maximální dávka je 20 mg denně.
Délka léčby
Léčba přípravkem Rivocor je obvykle dlouhodobá.
Dávkování u pacientů s poruchou funkce jater a/nebo ledvin
U pacientů s poruchami funkce jater nebo ledvin mírného až středně závažného stupně není normálně
nutná žádná úprava dávkování. U pacientů se závažným porušením funkce ledvin (clearance
kreatininu < 20 ml/min) a u pacientů se závažnými poruchami funkce jater je doporučeno, aby nebyla
překročena denní dávka 10 mg bisoprololu.
Způsob užívání
Tabletu užívejte ráno před, během nebo po snídani a zapíjejte vodou. Tablety se nedrtí a nekousají.
Jestliže jste užil(a) více přípravku Rivocor, než jste měl(a)
Jestliže jste užil(a) více přípravku Rivocor, než jste měl(a), informujte o tom ihned svého lékaře. Váš
lékař se rozhodne, jaká opatření budou nutná.
Příznaky předávkování mohou zahrnovat snížení srdeční frekvence (bradykardie), akutní zúžení
dýchacích cest vedoucí k dechovým obtížím (bronchospasmus), výrazný pokles krevního tlaku, akutní
srdeční selhání nebo snížení hladiny krevního cukru.
Jestliže jste zapomněl(a) užít Rivocor
4/5
Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.. Užijte svou obvyklou dávku
další den ráno.
Jestliže jste přestal(a) užívat Rivocor
Nikdy neukončujte užívání přípravku Rivocor bez porady s lékařem. Vaše onemocnění by se mohlo
ještě zhoršit. Zvláště u pacientů s ischemickou chorobou srdeční nesmí být léčba náhle ukončena.
Pokud musíte ukončit léčbu, Váš lékař Vám obvykle poradí snižovat dávku postupně.
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka.
4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Rivocor nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.
Tyto nežádoucí účinky jsou uvedeny níže podle frekvence, s jakou se mohou objevit:
Časté (vyskytují se u 1 až 10 ze 100 léčených osob):
únava, závratě, bolesti hlavy: Tyto příznaky se vyskytují zvláště na začátku léčby. Jsou
obvykle mírné a obvykle odezní během 12 týdnů.
pocit chladu nebo necitlivosti v rukou a chodidlech
poruchy žaludku nebo střev, jako je nevolnost, zvracení, průjem nebo zácpa
Méně časté (vyskytují se u 1 až 10 z 1 000 léčených osob):
zpomalení srdeční frekvence (bradykardie)
zhoršení srdečního selhání
nízký krevní tlak
pocit slabosti
poruchy spánku
deprese
porucha srdeční frekvence
dechové potíže, zúžení průdušek u pacientů s astmatem nebo chronickým onemocněním
dýchacích cest
svalová slabost a křeče
Vzácné (vyskytují se u 1 až 10 z 10 000 léčených osob):
zvýšení hladin tuku v krvi
snížení tvorby slz
potíže se sluchem
ucpaný nos z alergických příčin
zvýšené hladiny jaterních enzymů (ALT, AST), zánět jater (hepatitida)
reakce z přecitlivělosti jako je svědění, návaly, vyrážka
porucha erekce
noční můry
Velmi vzácné (postihují méně než 1 z 10 000 léčených osob):
podráždění nebo začervenání očí (konjunktivitida)
kožní vyrážka s olupováním kůže (lupénka), vyrážka podobná lupénce.
vypadávání vlasů
5/5
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři
nebo lékárníkovi.
5. JAK PŘÍPRAVEK UCHOVÁVAT
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Přípravek Rivocor nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce po Použitelné
do. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné podmínky pro uchovávání.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit
životní prostředí.
6. DALŠÍ INFORMACE
Co Rivocor obsahuje
- Léčivá látka je bisoprololi fumars.
Rivocor 5: Jedna potahovaná tableta obsahuje 5 mg bisoprolol-fumarátu.
Rivocor 10: Jedna potahovaná tableta obsahuje 10 mg bisoprolol-fumarátu.
- Pomocnými látkami jsou:
Jádro tablety: kukuřičný škrob, mikrokrystalická celulóza, krospovidon, hydrogenfosforečnan
vápenatý, koloidní bezvodý oxid křemičitý, magnesium-stearát.
Potah tablety: hypromelóza, oxid titaničitý, makrogol 6000, dimetikon 350, žlutý oxid železitý,
červený oxid železitý (pouze Rivocor 10)
Jak Rivocor vypadá a co obsahuje toto balení
Potahované tablety Rivocor 5 jsou kulaté bikonvexní potahované tablety barvy slonové kosti s půlicí
rýhou na jedné straně.
Potahované tablety Rivocor 10 jsou kulaté bikonvexní potahované tablety barvy světle hnědé s půlicí
rýhou na jedné straně.
Potahované tablety Rivocor 5 a Rivocor 10 jsou dodávány v blistrovém balení po 30 nebo 90
tabletách.
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
PRO.MED.CS Praha a.s.,Telčská 1, 140 00 Praha 4, Česká republika.
Tato příbalová informace byla naposledy schválena : 29.2.2012

Recenze

Recenze produktu RIVOCOR 5 30X5MG Potahované tablety

Diskuze

Diskuze k produktu RIVOCOR 5 30X5MG Potahované tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám