Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na nervový systém » Léky na předpis používané v psychiatrii

RISPOLUX 2 MG POTAHOVANÉ TABLETY 100X2 MG Potahované tablety

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 37334

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: SANDOZ s.r.o.
Kód výrobku: 37334
Kód EAN:
Kód SÚKL: 50045
Držitel rozhodnutí: SANDOZ s.r.o.
Co je Rispolux a k čemu se používá Risperidon je jedním z takzvaných antipsychotických léčiv (antipsychotik) a je určen k léčbě schizofrenie - stavu, který ovlivňuje způsob Vašeho myšlení, cítění, vnímání a/nebo jednání. Tento stav může být příčinou příznaků, jako jsou zmatenost, halucinace (tj. sluchové, zrakové nebo tělesné vjemy něčeho, co neexistuje), bludy, neobvyklá podezřívavost (paranoia), emoční a společenská uzavřenost. Kromě toho je risperidon účinný též: - jako udržovací léčba u pacientů, kteří reagovali na počáteční léčbu risperidonem; - v léčbě těžké agresivity u pacientů s pokročilými formami demence (úbytek duševních funkcí a schopností).

Příbalový leták

1/11 

sp.zn. sukls144933/2017 

Příbalová informace: informace pro uživatele 

 

Rispolux 1 mg potahované tablety 

Rispolux 2 mg potahované tablety 

risperidonum 

 

 

Přečtěte  si  pozorně  celou  příbalovou  informaci  dříve,  než  začnete  tento  přípravek  užívat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje. 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

Tento  přípravek  byl  předepsán  výhradně  Vám.  Nedávejte  jej  žádné  další  osobě.  Mohl  by  jí 

ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo 

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

 

Co naleznete v této příbalové informaci  

1.  Co je Rispolux a k čemu se používá 
2.  Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Rispolux užívat 
3.  Jak se Rispolux užívá 
4.  Možné nežádoucí účinky 
5.  Jak Rispolux uchovávat 
6.  Obsah balení a další informace 
 
 

1.  

Co je Rispolux a k čemu se používá 

 
Rispolux obsahuje léčivou látku risperidon. Patří do skupiny léků nazývaných „antipsychotika“. 
 
Rispolux se používá k léčbě těchto stavů: 
•  Schizofrenie, kdy můžete vidět, slyšet nebo cítit věci, které nejsou skutečné, věřit věcem, které 

nejsou pravdivé, nebo se cítit neobvykle podezřívavě nebo zmateně. 

•  Mánie, kdy se můžete cítit velmi vzrušeně, radostně, neklidně, nadšeně nebo příliš aktivně. Mánie 

se vyskytuje u onemocnění nazývaného „bipolární porucha“. 

•  Krátkodobá léčba (do 6 týdnů) dlouhodobé agrese u osob s Alzheimerovou demencí, které mohou 

ublížit sobě nebo ostatním. Předtím se mají použít jiné léčebné postupy (bez použití léčivých 
přípravků). 

•  Krátkodobá léčba (do 6 týdnů) dlouhodobé agrese u intelektuálně postižených dětí (starších než 5 

let) a dospívajících s poruchami chování. 

 
Rispolux může pomoci ulevit od příznaků Vašeho onemocnění a zabránit, aby se příznaky vrátily. 
 

2/11 

2.  

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Rispolux užívat 

 
Neužívejte Rispolux 
•  jestliže jste alergický(á) na risperidon nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou 

v bodě 6). 

 
Nejste-li si jistý(á), zda se Vás to týká, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než 
začnete Rispolux užívat. 
 
Upozornění a opatření 

Před užitím přípravku Rispolux se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, pokud: 
•  máte problémy se srdcem. Příkladem může být nepravidelný srdeční rytmus, sklon k nízkému 

krevnímu tlaku nebo užívání léků ke snížení krevního tlaku. Rispolux může způsobit snížení 
krevního tlaku. Je možné, že Vám bude nutno upravit dávkování. 

•  jsou Vám známy nějaké faktory, které by u Vás mohly usnadňovat vznik cévní mozkové příhody 

(mrtvice), jako například vysoký krevní tlak, kardiovaskulární poruchy nebo problémy s cévami 
mozku. 

•  se u Vás kdykoli vyskytly mimovolní (nechtěné) pohyby jazyka, úst nebo obličeje.  
•  se u Vás kdykoli vyskytl stav s příznaky zahrnujícími vysokou horečku, svalovou ztuhlost, pocení 

nebo sníženou úroveň vědomí (známý jako neuroleptický maligní syndrom). 

•  máte Parkinsonovu nemoc nebo demenci. 
•  víte, že jste v minulosti měl(a) nízkou hladinu bílých krvinek (která mohla, ale nemusela být 

způsobena jinými léky) 

•  máte cukrovku (diabetes mellitus). 
•  máte epilepsii. 
•  jste muž a kdykoli v minulosti jste měl prodlouženou nebo bolestivou erekci.  
•  máte potíže s tělesnou teplotou nebo přehříváním. 
•  máte problémy s ledvinami. 
•  máte problémy s játry. 
•  máte nenormálně vysokou hladinu hormonu prolaktinu v krvi nebo můžete mít na prolaktinu 

závislý nádor. 

•  se u Vás nebo u někoho z Vaší rodiny již někdy vyskytly potíže s krevními sraženinami (ucpání 

cév, embolie). Užívání podobných přípravků jako je tento je totiž spojováno s tvorbou krevních 
sraženin v cévách. 

 
Nejste-li si jistý(á), zda se Vás cokoli z výše uvedeného týká, poraďte se se svým lékařem nebo 
lékárníkem dříve, než začnete Rispolux užívat. 
 
Jelikož byl v krvi pacientů užívajících Rispolux velmi vzácně pozorován nebezpečně nízký počet 
určitého typu bílých krvinek potřebných k boji proti infekci, může Váš lékař kontrolovat množství 
bílých krvinek ve Vaší krvi. 
 
Rispolux může způsobit zvýšení tělesné hmotnosti. Vysoký přírůstek tělesné hmotnosti může škodit 
Vašemu zdraví. Lékař bude pravidelně kontrolovat Vaši tělesnou hmotnost. 
 
Jelikož u pacientů užívajících přípravek Rispolux byla pozorována cukrovka nebo zhoršení stávající 
cukrovky, měl by Váš lékař kontrolovat projevy vysokého krevního cukru. U pacientů se stávající 
cukrovkou se musí krevní cukr sledovat pravidelně. 

3/11 

 
Rispolux obvykle zvyšuje hladiny hormonu zvaného „prolaktin“. To může způsobit nežádoucí účinky, 
jako jsou menstruační poruchy nebo potíže s otěhotněním u žen, u mužů otok prsou (viz také Možné 
nežádoucí účinky). Pokud se tyto nežádoucí účinky vyskytnou, je doporučeno sledovat hladinu 
prolaktinu v krvi. 
 
Je možné, že se během operace oka kvůli zakalení čočky (katarakty) Vaše zornice (černý kruh ve 
středu oka) nezvětší tolik, jak by bylo potřeba. Také může být duhovka (barevná část oka) v průběhu 
operace pohyblivá, což může vést k poškození oka. Pokud plánujete podstoupit operaci oka, ujistěte 
se, že jste svému lékaři řekl(a), že užíváte tento přípravek. 
 
Starší lidé s demencí 
U starších lidí s demencí je zvýšené riziko cévní mozkové příhody. Trpíte-li demencí způsobenou 
cévní mozkovou příhodou, neměl(a) byste Rispolux užívat. 
Během léčby risperidonem byste měl(a) často navštěvovat lékaře.  
V případě, že si Vy nebo Váš ošetřovatel všimnete náhlé změny Vašeho duševního stavu nebo náhlé 
slabosti nebo necitlivosti obličeje, rukou nebo nohou, zejména pouze na jedné straně, nebo nejasné 
řeči, i když jen na krátký okamžik, je nutno ihned vyhledat lékařské ošetření. Mohou to být příznaky 
cévní mozkové příhody. 

 
Děti a dospívající 
Dříve  než  se  zahájí  léčba při poruše chování,  měly  by  se  vyloučit jiné  příčiny  agresivního  chování.

 

Před zahájením léčby může být Vám nebo Vašemu dítěti změřena tělesná hmotnost. Ta pak může být 
během léčby pravidelně sledována. 
Objeví-li  se  během  léčby  přípravkem  Rispolux  únava,  mohou  být  potíže  s udržením  pozornosti 
zmírněny změnou denní doby, kdy se lék užívá. 

V malé a neprůkazné studii byl hlášen nárůst tělesné výšky u dětí, které užívaly risperidon, ale není 
známo, zda k němu došlo v důsledku účinku přípravku nebo z nějakého jiného důvodu. 

 
Další léčivé přípravky a Rispolux 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době 
užíval(a) nebo které možná budete užívat. 
Zejména je důležité informovat lékaře nebo lékárníka, pokud užíváte jakýkoli z těchto léků:  
•  léky působící na Váš mozek tak, aby Vám pomohly utišit se (benzodiazepiny) nebo některé léky 

užívané k mírnění bolestí (opiáty), léky proti alergii (některá antihistaminika), protože risperidon 
může zesilovat jejich tlumivý účinek 

•  léky, které mohou měnit elektrickou aktivitu v srdci, jako jsou léky proti malárii, léky užívané při 

poruchách srdečního rytmu, při alergiích (antihistaminika), některá antidepresiva nebo jiné léky 
pro léčbu duševních poruch 

•  léky, které zpomalují tep 
•  léky, které způsobují nízkou hladinu draslíku v krvi (jako jsou některá diuretika, tj. močopudné 

léky) 

•  léky užívané k léčbě vysokého krevního tlaku; Rispolux může snížit krevní tlak 
•  léky užívané k léčbě Parkinsonovy choroby (např. levodopa) 
•  močopudné léky (diuretika) užívané při onemocněních srdce nebo při otocích některých částí 

Vašeho těla, způsobených nahromaděním nadměrného množství tekutiny (např. furosemid nebo 
chlorothiazid); Rispolux užívaný samostatně nebo spolu s furosemidem může u starších osob 
s demencí zvýšit riziko cévní mozkové příhody nebo úmrtí 

 
Tyto léky mohou snížit účinek risperidonu: 

4/11 

•  rifampicin (lék proti některým infekcím) 
•  karbamazepin, fenytoin (léky užívané k léčbě epilepsie) 
•  fenobarbital  
Pokud začnete nebo přestanete užívat některý z těchto léků, může být nutno upravit dávku risperidonu. 
 
Tyto léky mohou zesílit účinek risperidonu: 
•  chinidin (užívaný u některých typů onemocnění srdce) 
•  antidepresiva jako paroxetin, fluoxetin, tricyklická antidepresiva 
•  léky známé jako beta-blokátory (užívané k léčbě vysokého krevního tlaku) 
•  fenothiaziny (jako např. léčiva užívaná k léčbě psychóz nebo na zklidnění) 
•  cimetidin, ranitidin (léky blokující tvorbu žaludeční kyseliny) 
•  itrakonazol a ketokonazol (užívané k léčbě plísňových infekcí) 
•  určité léky užívané k léčbě HIV/AIDS, jako je ritonavir 
•  verapamil, lék užívaný k léčbě vysokého krevního tlaku nebo nenormálního srdečního rytmu 
•  sertralin a fluvoxamin, léky užívané k léčbě depresí a dalších psychických poruch. 
 
Pokud začnete nebo přestanete užívat některý z těchto léků, může být nutno upravit dávku risperidonu. 
Nejste-li si jistý(á), zda se Vás cokoli z výše uvedeného týká, poraďte se se svým lékařem nebo 
lékárníkem dříve, než začnete Rispolux užívat. 
 
Rispolux s jídlem, pitím a alkoholem 
Při užívání přípravku Rispolux byste se měl(a) vyvarovat pití alkoholu. 
 
Těhotenství, kojení a plodnost 
•  Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, 

poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. Váš lékař 
rozhodne, zda ho můžete užívat. 

•  U novorozenců, jejichž matky užívaly Rispolux v posledním trimestru (poslední tři měsíce 

těhotenství) se mohou vyskytnout tyto příznaky: třes, svalová ztuhlost a/nebo slabost, spavost, 
neklid, problémy s dýcháním a potíže s příjmem potravy. Pokud se u Vašeho dítěte objeví 
jakýkoliv z těchto příznaků, prosím, kontaktujte dětského lékaře. 

•  Rispolux může zvyšovat hladiny hormonu zvaného „prolaktin“, který může ovlivnit plodnost (viz 

bod 4. Možné nežádoucí účinky). 
 

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Během léčby přípravkem Rispolux se mohou vyskytnout závratě, únava a poruchy vidění. Neřiďte 
dopravní prostředky ani neobsluhujte stroje bez předchozí porady s lékařem. 
  
Rispolux obsahuje laktosu. 
Pokud Vám Váš lékař sdělil, že trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, spojte se před užitím tohoto 
léku se svým lékařem. 
 

3.  

Jak se Rispolux užívá 

 
Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se 
svým lékařem nebo lékárníkem.  

5/11 

Váš lékař Vám řekne, kolik léku máte užívat a jak dlouho. Závisí to na Vašem stavu a liší se u 
jednotlivých osob.  
Doporučená dávka přípravku je: 
 
Pro léčbu schizofrenie 
Dospělí 
•  Obvyklá úvodní dávka je 2 mg denně, druhý den ji lze zvýšit na 4 mg denně. 
•  Dávkování může lékař dále upravovat podle toho, jak odpovídáte na léčbu. 
•  Většina lidí se cítí lépe při denních dávkách 4 až 6 mg. 
•  Tato celková denní dávka může být užívána jednou denně, nebo rozdělena do dvou dávek za den. 

Váš lékař Vám řekne, jaká dávka je pro Vás nejlepší. 

Starší osoby 
•  Úvodní dávkování je obvykle 0,5 mg dvakrát denně. 
•  Dávkování potom může lékař postupně zvyšovat na 1 až 2 mg dvakrát denně. 
•  Váš lékař Vám řekne, jaká dávka je pro Vás nejlepší. 
 
Pro léčbu mánie 
Dospělí 
•  Úvodní dávka je obvykle 2 mg jednou denně. 
•  Dávkování potom může lékař postupně upravovat podle toho, jak odpovídáte na léčbu. 
•  Většina lidí se cítí lépe při denních dávkách 1 až 6 mg jednou denně. 
Starší osoby 
•  Úvodní dávkování je obvykle 0,5 mg dvakrát denně. 
•  Dávkování potom může lékař postupně zvyšovat na 1 až 2 mg dvakrát denně podle toho, jak 

odpovídáte na léčbu. 

 
Pro léčbu dlouhodobé agrese u osob s Alzheimerovou demencí 
Dospělí (včetně starších osob) 
•  Úvodní dávka je obvykle 0,25 mg dvakrát denně. 
•  Dávku potom může lékař postupně upravovat podle toho, jak odpovídáte na léčbu. 
•  Většina lidí se cítí lépe při denních dávkách 0,5 mg dvakrát denně. Někteří pacienti mohou 

potřebovat 1 mg dvakrát denně. 

•  Trvání léčby u pacientů s Alzheimerovou demencí nemá být delší než 6 týdnů. 
 
Osoby s poruchou činnosti ledvin nebo jater 
Bez ohledu na druh léčené nemoci mají být všechny úvodní i následující dávky risperidonu poloviční. 
U těchto pacientů se dávky mají zvyšovat pomaleji. 
Risperidon se u této skupiny pacientů má používat s opatrností. 
 
Použití u dětí a dospívajících 
•  Děti a dospívající do 18 let věku by neměli užívat Rispolux na léčbu schizofrenie a/nebo mánie
•  Pro léčbu poruch chování závisí dávka na tělesné hmotnosti Vašeho dítěte: 

Pro děti, které váží méně než 50 kg 
•  Úvodní dávka je obvykle 0,25 mg jednou denně. 
•  Dávku může lékař postupně zvyšovat obden o 0,25 mg denně. 
•  Obvyklá udržovací dávka je 0,25 až 0,75 mg jednou denně. 

6/11 

Pro děti, které váží 50 kg a více 
•  Úvodní dávka je obvykle 0,5 mg jednou denně. 
•  Dávku může lékař postupně zvyšovat obden o 0,5 mg denně. 
•  Obvyklá udržovací dávka je 0,5 až 1,5 mg jednou denně. 
Trvání léčby u pacientů s poruchou chování nemá být delší než 6 týdnů. 
Poruchy chování u dětí ve věku do 5 roků nemají být léčeny přípravkem Rispolux. 

 
Způsob podání 

•  K perorálnímu podání (ústy) 
•  Tabletu spolkněte a zapijte vodou. 
•  Rispolux můžete užívat s jídlem i bez jídla. 

 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Rispolux, než jste měl(a) 
•  Okamžitě vyhledejte lékaře. Balení léku vezměte s sebou. 
•  V případě předávkování se můžete cítit ospalý(á) nebo unavený(á) nebo můžete mít neobvyklé 

pohyby těla, problémy se stáním a chůzí, můžete mít závratě v důsledku poklesu krevního tlaku, 
nenormální tep nebo záchvaty křečí. 

 
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Rispolux 
•  Jestliže jste zapomněl(a) užít dávku, vezměte si ji, jakmile si vzpomenete. Je-li však už téměř čas 

na další dávku, vynechejte zapomenutou dávku a pokračujte v užívání obvyklým způsobem. 
Zapomenete-li užít dvě nebo více dávek, kontaktujte svého lékaře. 

•  Nezdvojnásobujte následující dávku (neužívejte dvě dávky ve stejnou dobu), abyste 

nahradil(a) vynechanou dávku. 

 
Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Rispolux 
•  Nepřestávejte tento lék užívat bez porady s lékařem. Vaše příznaky by se mohly vrátit. 

Rozhodne-li o zastavení léčby tímto lékem Váš lékař, Vaše dávky se mohou snižovat postupně 
v průběhu několika dní. 

 
Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 
lékárníka. 
 

4.  

Možné nežádoucí účinky 

 
Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 
Okamžitě oznamte svému lékaři, pokud se u vás vyskytne jakýkoli z následujících závažných 
nežádoucích účinků: 
Méně časté: mohou postihnout až 1 ze 100 osob 
•  pozdní dyskineze (záškuby nebo trhavé pohyby Vaší tváře, jazyka nebo jiných částí Vašeho těla, 

které nemůžete ovládat). Okamžitě jednejte, pokud se u Vás objeví mimovolní rytmické pohyby 
jazyka, úst nebo obličeje. Může být nutné ukončit léčbu risperidonem. 

•  náhlá změna Vašeho duševního stavu nebo náhlá slabost nebo necitlivost obličeje, paží nebo 

nohou, zejména pouze na jedné straně, nebo nezřetelná řeč, i když jen na krátký okamžik. Může 
se jednat o příznaky mozkové příhody (mrtvice)

 

nebo malé mozkové příhody způsobené náhlou 

ztrátou krevního zásobení mozku. Existuje větší riziko, pokud trpíte demencí. 

Vzácné: mohou postihnout až 1 z 1 000 osob 

7/11 

•  „neuroleptický maligní syndrom“ (zmatenost, snížená úroveň vědomí, nebo ztráta vědomí, 

vysoká horečka a závažná ztuhlost svalů). Může být nutná okamžitá léčba. 

•  priapismus (prodloužené nebo bolestivé ztopoření penisu, které může vyžadovat chirurgickou 

léčbu). 

Velmi vzácné: mohou postihnout až 1 z 10 000 osob 
•  život ohrožující komplikace nekontrolované cukrovky. 
•  závažné alergické reakce s otoky, které mohou postihnout hrdlo a vést k potížím s dýcháním. 
Není známo: z dostupných údajů nelze frekvenci určit 
•  krevní sraženiny v žilách, zvláště dolních končetin (příznaky zahrnují otok, bolest a zarudnutí 

dolní končetiny), které mohou putovat žilním řečištěm do plic a zapříčinit bolest na hrudi a 
dýchací obtíže. Jestliže zpozorujete některý z těchto příznaků, vyhledejte okamžitě lékařskou 
pomoc. 

 
Mohou se vyskytnout tyto další nežádoucí účinky: 
 
Velmi časté: mohou postihnout více než 1 z 10 osob 
•  Obtíže s usínáním nebo se spánkem. 
•  Parkinsonismus: Tento stav může zahrnovat: pomalé nebo omezené pohyby, pocit napětí nebo 

ztuhlosti svalů (způsobující trhavé pohyby), a někdy dokonce i pocit "zamrznutí" pohybu a poté 
jeho opětovné pokračování. K dalším příznakům parkinsonismu patří pomalá šouravá chůze, třes v 
klidu, zvýšené slinění a/nebo slintání a ztráta výrazu ve tváři. 

•  Pocit ospalosti nebo snížené pozornosti. 
•  Bolest hlavy.  
 
Časté: mohou postihnout až 1 z 10 osob 
•  Zápal plic, infekce hrudníku (bronchitida), běžné známky nachlazení, infekce vedlejších nosních 

dutin, infekce močových cest, zánět středního ucha, pocity podobné příznakům chřipky. 

•  Zvýšení hladiny hormonu zvaného "prolaktin", což lze zjistit z krevních testů (a může nebo 

nemusí to vést k výskytu příznaků). Příznaky zvýšené hladiny prolaktinu se vyskytují méně často 
a mohou zahrnovat u mužů otok prsou, obtíže s dosažením nebo udržením erekce, snížení sexuální 
potřeby nebo jiné sexuální poruchy. U žen mohou zahrnovat nepříjemný pocit v prsou, výtok 
mléka z prsů, vynechání menstruace nebo jiné problémy s menstruací nebo potíže s otěhotněním. 

•  Přibývání na váze, zvýšená chuť k jídlu, snížená chuť k jídlu. 
•  Poruchy spánku, podrážděnost, deprese, úzkost, neklid. 
•  Dystonie, což je stav, zahrnující pomalé nebo přetrvávající nechtěné stahy svalů. Přestože může 

postihovat jakoukoliv část těla (a může mít za následek abnormální držení těla), dystonie často 
postihuje svaly v obličeji, včetně projevů, jako jsou neobvyklé pohyby očí, úst, jazyka nebo čelistí. 

•  Závratě. 
•  Dyskineze, což je stav, zahrnující nechtěné pohyby svalů, a může zahrnovat opakované, křečovité 

nebo kroutivé pohyby nebo záškuby. 

•  Třes. 
•  Rozmazané vidění, oční infekce nebo zánět spojivek 
•  Rychlý srdeční tep, vysoký krevní tlak, dušnost. 
•  Bolest v krku, kašel, krvácení z nosu, ucpaný nos. 
•  Bolesti břicha, nepříjemné pocity v břiše, zvracení, nevolnost, zácpa, průjem, poruchy trávení, 

sucho v ústech, bolest zubů. 

•  Vyrážka, zčervenání kůže. 
•  Svalové křeče, bolesti kostí či svalů, bolesti zad, bolesti kloubů. 

8/11 

•  Inkontinence (únik moči). 
•  Otok těla, paží nebo nohou, horečka, bolest na hrudi, slabost, vyčerpání (únava), bolest. 
•  Pád. 
 
Méně časté: mohou postihnout až 1 ze 100 osob 
•  Zánět dýchacích cest, zánět močového měchýře, zánět oka, zánět mandlí, plísňová infekce nehtů, 

infekce kůže, infekce postihující určitou oblast kůže nebo část těla, virová infekce, zánět kůže 
způsobený roztoči. 

•  Snížení množství určitého typu bílých krvinek, které pomáhají k ochraně proti infekci, pokles 

počtu bílých krvinek, pokles počtu krevních destiček (krevní buňky, které pomáhají zastavit 
krvácení), chudokrevnost, pokles počtu červených krvinek, zvýšení počtu eozinofilů (typ bílých 
krvinek) v krvi. 

•  Alergické reakce. 
•  Cukrovka nebo zhoršení cukrovky, vysoká hladina krevního cukru, nadměrné pití vody. 
•  Úbytek tělesné hmotnosti, ztráta chuti k jídlu vedoucí k podvýživě a nízké tělesné hmotnosti. 
•  Zvýšená hladina cholesterolu v krvi. 
•  Povznesená nálada (mánie), zmatenost, snížená sexuální touha, nervozita, noční můry. 
•  Omezené reakce na podněty, ztráta vědomí, nízká úroveň vědomí. 
•  Křeče (záchvaty), mdloby. 
•  Nutkání neustále pohybovat částí těla, poruchy rovnováhy, poruchy koordinace, závratě po 

napřímení, poruchy pozornosti, problémy s řečí, ztráta nebo poruchy chuti, snížená citlivost kůže 
na bolest a dotyk, pocit mravenčení, píchání, nebo znecitlivění kůže. 

•  Přecitlivělost očí na světlo, suché oko, zvýšené slzení, zarudnutí očí. 
•  Pocit točení hlavy (vertigo), zvonění v uších, bolest ucha. 
•  Fibrilace síní (abnormální srdeční rytmus), přerušení vedení vzruchu mezi horní a dolní částí 

srdce, abnormální elektrická vodivost srdce, prodloužení QT intervalu Vašeho srdce, pomalý 
srdeční tep, abnormální záznam elektrického vedení v srdci (elektrokardiogram neboli EKG), 
pocit chvění nebo bušení v hrudi (bušení srdce - palpitace). 

•  Nízký krevní tlak, nízký krevní tlak při napřímení (někteří lidé užívající risperidon se proto mohou 

cítit na omdlení, mít závratě, nebo mohou omdlít, pokud rychle vstanou nebo se posadí), návaly 
horka. 

•  Zápal plic způsobený vdechnutím potravy, překrvení plic, překrvení dýchacích cest, chrčivé zvuky 

v plicích, sípání, poruchy hlasu, poruchy dýchacích cest. 

•  Žaludeční nebo střevní infekce, inkontinence (únik) stolice, velmi tvrdá stolice, obtíže při 

polykání, nadměrné nadýmání nebo větry. 

•  Vyrážka (nebo "kopřivka"), svědění, vypadávání vlasů, ztluštění kůže, ekzém, suchá kůže, změna 

barvy kůže, akné, šupinatá a svědící pokožka hlavy nebo kůže, onemocnění kůže, kožní léze. 

•  Zvýšení hladiny kreatinfosfokinázy v krvi, což je enzym, který se může uvolňovat při rozpadu 

svalů. 

•  Abnormální držení těla, ztuhlost kloubů, otoky kloubů, svalová slabost, bolesti šíje. 
•  Časté močení, neschopnost močení, bolest při močení. 
•  Porucha erekce, porucha ejakulace. 
•  Ztráta menstruace, vynechání menstruace nebo jiné problémy s menstruačním cyklem (u žen). 
•  Zvětšení prsou u mužů, vytékání mléka z prsou, sexuální poruchy, bolest na prsou, nepříjemné 

posity v prsou, výtok z pochvy. 

•  Otok obličeje, úst, očí nebo rtů. 
•  Zimnice, zvýšení tělesné teploty. 

9/11 

•  Změna ve způsobu chůze. 
•  Pocit žízně, pocit slabosti, bolesti na hrudi, pocit kdy "nejste ve své kůži", nepříjemné pocity. 
•  Zvýšené hladiny jaterních transamináz v krvi, zvýšená hladina GGT (jaterní enzym zvaný gama-

glutamyltransferáza) v krvi, zvýšení hladiny jaterních enzymů v krvi. 

•  Bolest spojená s podáním. 
 
Vzácné: mohou postihnout až 1 z 1 000 osob 
•  Infekce. 
•  Nepřiměřená sekrece hormonu, který kontroluje objem moči. 
•  Cukr v moči, nízká hladina cukru v krvi, vysoká hladiny triglyceridů (tuků) v krvi. 
•  Nedostatek emocí, neschopnost dosáhnout orgasmu. 
•  Problémy s cévami v mozku. 
•  Kóma (hluboké bezvědomí) způsobené nekontrolovanou cukrovkou. 
•  Třes hlavy. 
•  Glaukom (zvýšený nitrooční tlak), problémy s pohybem očí, protáčení očí, tvorba krust na okraji 

víčka. 

•  Oční problémy během operace šedého zákalu. Během operace šedého zákalu může dojít ke stavu 

zvanému peroperační syndrom plovoucí duhovky (IFIS), pokud užíváte nebo jste užíval(a) 
risperidon. Pokud potřebujete podstoupit operaci šedého zákalu, ujistěte se, že jste informoval(a) 
svého očního lékaře, že užíváte nebo jste užíval(a) tento přípravek. 

•  Nebezpečně nízký počet určitého typu bílých krvinek, potřebných k boji proti infekci, v krvi. 
•  Těžká alergická reakce projevující se horečkou, otokem úst, obličeje, rtů nebo jazyka, dušností, 

svěděním, kožní vyrážkou a někdy poklesem krevního tlaku. 

•  Nebezpečně zvýšený příjem vody. 
•  Nepravidelný srdeční tep. 
•  Krevní sraženiny v nohou, krevní sraženiny v plicích. 
•  Problémy s dýcháním během spánku (spánková apnoe), rychlé, mělké dýchání. 
•  Zánět slinivky břišní, ucpání střev. 
•  Otok jazyka, rozpraskané rty, poléková vyrážka na kůži. 
•  Lupy. 
•  Rozpad svalových vláken a bolest svalů (rabdomyolýza). 
•  Opoždění menstruace, zvětšení žláz v prsou, zvětšení prsou, výtok z prsů. 
•  Zvýšená hladina inzulínu (hormon, který reguluje hladinu cukru v krvi) v krvi. 
•  Ztvrdnutí kůže. 
•  Pokles tělesné teploty, chlad v rukou a nohou. 
•  Příznaky z vysazení léku. 
•  Zežloutnutí kůže a očí (žloutenka). 

 

Velmi vzácné: mohou postihnout až 1 z 10 000 osob 
•  Nedostatečný pohyb střev, který způsobuje ucpání střev. 
 
Následující nežádoucí účinky byly pozorovány po užití jiného léku, zvaného paliperidon, který je 
velmi podobný risperidonu, proto se jejich výskyt může očekávat také po užití tohoto přípravku: 
rychlý tlukot srdce po postavení se do vzpřímené polohy. 

 

Další nežádoucí účinky u dětí a dospívajících  

10/11 

Obecně se očekává, že nežádoucí účinky u dětí budou podobné nežádoucím účinkům u dospělých. 
Následující nežádoucí účinky byly hlášeny častěji u dětí a dospívajících (od 5 do 17 let) než u 
dospělých: ospalost nebo snížená pozornost, únava, bolest hlavy, zvýšená chuť k jídlu, zvracení, 
příznaky nachlazení, zduření nosní sliznice, bolest břicha, závrať, kašel, horečka, třes, průjem a 
inkontinence (únik) moči. 
 

Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo  lékárníkovi. 
Stejně  postupujte  v případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou  uvedeny  v této  příbalové 
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:  
Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, webové stránky: 

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

. 

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku. 

 

5.  

Jak Rispolux uchovávat 

 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na blistru a na štítku lahvičky za 
"Použitelné do:" nebo "EXP:". Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 
prostředí. 
 

6.  

Obsah balení a další informace 

 
Co přípravek Rispolux obsahuje 
Léčivou látkou je risperidon (risperidonum).  
Jedna potahovaná tableta přípravku Rispolux obsahuje risperidonum 1 mg nebo 2 mg. 
 
Pomocnými látkami jsou: 
V jádru tablet:  
monohydrát  laktosy,  mikrokrystalická  celulosa  (E460),  předbobtnalý  kukuřičný  škrob,  koloidní 
bezvodý oxid křemičitý (E551), magnesium-stearát (E470b). 
V potahové vrstvě tablet:  
Rispolux 1 mg potahované tablety: 
hypromelosa (E464), oxid titaničitý (E171), makrogol 4000, monohydrát laktosy. 

Rispolux 2 mg potahované tablety: 
hypromelosa (E464), oxid titaničitý (E171), makrogol 4000, monohydrát laktosy, žlutý oxid železitý 
(E172), červený oxid železitý (E172). 

 

11/11 

Jak přípravek Rispolux vypadá a co obsahuje toto balení 

Rispolux  1  mg  potahované  tablety:  bílá,  oválná  potahovaná  tableta  s půlicí  rýhou,  na  jedné  straně 
s vyraženým označením “1 

Rispolux 2 mg potahované tablety: meruňkově zbarvená, oválná potahovaná tableta s půlicí rýhou, na 
jedné straně s vyraženým označením “2 

Tabletu lze rozdělit na stejné dávky. 

PVC/COC/PVDC/Al blistr: 6, 10, 20, 30, 50, 60, 100, 100x1 a 250 potahovaných tablet. 

HDPE obal s PP uzávěrem s vysoušedlem: 6, 10, 20, 30, 50, 60, 100 a 250 potahovaných tablet. 

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 

 

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 

Držitel rozhodnutí o registraci  

Sandoz GmbH, Kundl, Rakousko 

Výrobce 
Lek Pharmaceuticals d.d., Ljubljana, Slovinsko 
Salutas Pharma GmbH, Barleben, Německo 
Salutas Pharma GmbH, Gerlingen, Německo 
Lek S.A., Varšava, Polsko 
Lek Pharmaceuticals d.d., Lendava, Slovinsko  
S.C. Sandoz, S.R.L., Targu-Mures, Rumunsko 
 

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci: 

Sandoz s.r.o., Praha, office@sandoz.com 

 

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy: 

 

Česká republika: 

Rispolux 

Maďarsko: 

Rispolux 1 mg filmtabletta 
Rispolux 2 mg filmtabletta 

Nizozemsko: 

Risperidon Sandoz 1 
Risperidon Sandoz 2 

Polsko 

Rispolux 1 mg tabletki Powlekane 
Rispolux 2 mg tabletki Powlekane 

Portugalsko 

Risperidona Sandoz 1 mg Comprimidos 
Risperidona Sandoz 2 mg Comprimidos 

Rakousko: 

Risperidon Sandoz 1 mg – Filmtabletten 
Risperidon Sandoz 2 mg – Filmtabletten 

 

 

Slovinsko 

Rispolux 1 mg filmsko obložene tablete 
Rispolux 2 mg filmsko obložene tablete 

 

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 11. 8. 2017 

Recenze

Recenze produktu RISPOLUX 2 MG POTAHOVANÉ TABLETY 100X2 MG Potahované tablety

Diskuze

Diskuze k produktu RISPOLUX 2 MG POTAHOVANÉ TABLETY 100X2 MG Potahované tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám