Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na nervový systém » Léky na předpis používané v psychiatrii

RISPOLUX 2 MG POTAHOVANÉ TABLETY 100X2 MG Potahované tablety

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 37334

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: SANDOZ S.R.O.
Kód výrobku: 37334
Kód EAN:
Kód SÚKL: 50045
Držitel rozhodnutí: SANDOZ S.R.O.
Co je Rispolux a k čemu se používá Risperidon je jedním z takzvaných antipsychotických léčiv (antipsychotik) a je určen k léčbě schizofrenie - stavu, který ovlivňuje způsob Vašeho myšlení, cítění, vnímání a/nebo jednání. Tento stav může být příčinou příznaků, jako jsou zmatenost, halucinace (tj. sluchové, zrakové nebo tělesné vjemy něčeho, co neexistuje), bludy, neobvyklá podezřívavost (paranoia), emoční a společenská uzavřenost. Kromě toho je risperidon účinný též: - jako udržovací léčba u pacientů, kteří reagovali na počáteční léčbu risperidonem; - v léčbě těžké agresivity u pacientů s pokročilými formami demence (úbytek duševních funkcí a schopností).

Příbalový leták

1/11
Sp.zn. sukls76106/2013

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Rispolux 1 mg potahované tablety
Rispolux 2 mg potahované tablety
Rispolux 3 mg potahované tablety
Rispolux 4 mg potahované tablety
risperidonum


Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny
v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci
1. Co je Rispolux a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Rispolux užívat
3. Jak se Rispolux užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak Rispolux uchovávat
6. Obsah balení a další informace


1. Co je Rispolux a k čemu se používá

Rispolux obsahuje léčivou látku risperidon. Patří do skupiny léků nazývaných antipsychotika.

Rispolux se používá k léčbě těchto stavů:
Schizofrenie, kdy můžete vidět, slyšet nebo cítit věci, které nejsou skutečné, věřit věcem, které
nejsou pravdivé, nebo se cítit neobvykle podezřívavě nebo zmateně.
Mánie, kdy se můžete cítit velmi vzrušeně, radostně, znepokojeně, nadšeně nebo hyperaktivně.
Mánie se vyskytuje u onemocnění nazývaného bipolární porucha.
Krátkodobá léčba (do 6 týdnů) dlouhodobé agrese u osob s Alzheimerovou demencí, které mohou
ublížit sobě nebo ostatním. Předtím se mají použít jiné léčebné postupy (bez použití léčivých
přípravků).
Krátkodobá léčba (do 6 týdnů) dlouhodobé agrese u intelektuálně postižených dětí (starších než 5
let) a dospívajících s poruchami chování.
2/11

Rispolux může pomoci ulevit od příznaků Vašeho onemocnění a zabránit, aby se příznaky vrátily.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Rispolux užívat

Neužívejte Rispolux
jestliže jste alergický(á) na risperidon nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou
v bodě 6).

Nejste-li si jistý(á), zda se Vás to týká, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než
začnete Rispolux užívat.

Upozornění a opatření
Před užitím přípravku Rispolux se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, pokud:
máte problémy se srdcem. Příkladem může být nepravidelný srdeční rytmus, sklon k nízkému
krevnímu tlaku nebo užívání léků ke snížení krevního tlaku. Rispolux může způsobit snížení
krevního tlaku. Je možné, že Vám bude nutno upravit dávkování.
jsou Vám známy nějaké faktory, které by u Vás mohly usnadňovat vznik cévní mozkové příhody
(mrtvice), jako například vysoký krevní tlak, kardiovaskulární poruchy nebo problémy s cévami
mozku.
se u Vás kdykoli vyskytly mimovolní pohyby jazyka, úst nebo obličeje.
se u Vás kdykoli vyskytl stav s příznaky zahrnujícími vysokou horečku, svalovou ztuhlost, pocení
nebo sníženou úroveň vědomí (známý jako Neuroleptický Maligní Syndrom).
máte Parkinsonovu nemoc nebo demenci.
máte cukrovku (diabetes mellitus).
máte epilepsii.
jste muž a kdykoli v minulosti jste měl prodlouženou nebo bolestivou erekci.
máte potíže s tělesnou teplotou nebo přehříváním.
máte problémy s ledvinami.
máte problémy s játry.
máte nenormálně vysokou hladinu hormonu prolaktinu v krvi nebo máte nádor, který může být
závislý na prolaktinu.
se u Vás nebo u někoho z Vaší rodiny již někdy vyskytly potíže s krevními sraženinami (ucpání
cév, embolie). Užívání podobných přípravků jako je tento je totiž spojováno s tvorbou krevních
sraženin v cévách.

Nejste-li si jistý(á), zda se Vás cokoli z výše uvedeného týká, poraďte se se svým lékařem nebo
lékárníkem dříve, než začnete Rispolux užívat.
Rispolux může způsobit zvýšení tělesné hmotnosti. Vysoký přírůstek tělesné hmotnosti může škodit
Vašemu zdraví. Lékař bude pravidelně kontrolovat Vaši tělesnou hmotnost.

Jelikož u pacientů užívajících přípravek Rispolux byla pozorována cukrovka nebo zhoršení stávající
cukrovky, měl by Váš lékař kontrolovat projevy vysokého krevního cukru. U pacientů se stávající
cukrovkou se musí krevní cukr sledovat pravidelně.

Starší lidé s demencí
U starších lidí s demencí je zvýšené riziko cévní mozkové příhody. Trpíte-li demencí způsobenou
cévní mozkovou příhodou, neměl(a) byste Rispolux užívat.
3/11
Během léčby risperidonem byste měl(a) často navštěvovat lékaře.
V případě, že si Vy nebo Váš ošetřovatel všimnete náhlé změny Vašeho duševního stavu nebo náhlé
slabosti nebo necitlivost obličeje, rukou nebo nohou, zejména pouze na jedné straně, nebo nejasné
řeči, i když jen na krátký okamžik, je nutno ihned vyhledat lékařské ošetření. Mohou to být příznaky
cévní mozkové příhody.

Děti a dospívající
Dříve než se zahájí léčba při poruše chování, měly by se vyloučit jiné příčiny agresivního chování.
Před zahájením léčby můžete být Vy nebo Vaše dítě zváženi, přičemž během léčby může být hmotnost
pravidelně sledována.
Objeví-li se během léčby přípravkem Rispolux únava, mohou být potíže s udržením pozornosti
zmírněny změnou denní doby, kdy se lék užívá.

Další léčivé přípravky a Rispolux
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době
užíval(a) nebo které možná budete užívat.
Zejména je důležité informovat lékaře nebo lékárníka, pokud užíváte jakýkoli z těchto léků:
léky působící na Váš mozek tak, aby Vám pomohly utišit se (benzodiazepiny) nebo některé léky
užívané k mírnění bolestí (opiáty), léky proti alergii (některá antihistaminika), protože risperidon
může zesilovat jejich tlumivý účinek
léky, které mohou měnit elektrickou aktivitu v srdci, jako jsou léky proti malárii, léky užívané při
poruchách srdečního rytmu, při alergiích (antihistaminika), některá antidepresiva nebo jiné léky
pro léčbu duševních poruch
léky, které zpomalují tep
léky, které způsobují nízkou hladinu draslíku v krvi (jako jsou některá diuretika, tj. močopudné
léky)
léky užívané k léčbě vysokého krevního tlaku; Rispolux může snížit krevní tlak
léky užívané k léčbě Parkinsonovy choroby (např. levodopa)
močopudné léky (diuretika) užívané při onemocněních srdce nebo při otocích některých částí
Vašeho těla, způsobených nahromaděním nadměrného množství tekutiny (např. furosemid nebo
chlorothiazid); Rispolux užívaný samostatně nebo spolu s furosemidem může u starších osob
s demencí zvýšit riziko cévní mozkové příhody nebo úmrtí

Tyto léky mohou snížit účinek risperidonu:
rifampicin (lék proti některým infekcím)
karbamazepin, fenytoin (léky užívané k léčbě epilepsie)
fenobarbital
Pokud začnete nebo přestanete užívat některý z těchto léků, může být nutno upravit dávku risperidonu.

Tyto léky mohou zesílit účinek risperidonu:
chinidin (užívaný u některých typů onemocnění srdce)
antidepresiva jako paroxetin, fluoxetin, tricyklická antidepresiva
léky známé jako beta-blokátory (užívané k léčbě vysokého krevního tlaku)
fenothiaziny (jako např. léčiva užívaná k léčbě psychóz nebo na zklidnění)
cimetidin, ranitidin (léky blokující tvorbu žaludeční kyseliny)
Pokud začnete nebo přestanete užívat některý z těchto léků, může být nutno upravit dávku risperidonu.
Nejste-li si jistý(á), zda se Vás cokoli z výše uvedeného týká, poraďte se se svým lékařem nebo
lékárníkem dříve, než začnete Rispolux užívat.
4/11

Rispolux s jídlem, pitím a alkoholem
Tento lék můžete užívat s jídlem i nalačno. Při užívání přípravku Rispolux byste se měl(a) vyvarovat
pití alkoholu.

Těhotenství, kojení a plodnost
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět,
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. Váš lékař
rozhodne, zda ho můžete užívat.
U novorozenců, jejichž matky užívaly Rispolux v posledním trimestru (poslední tři měsíce
těhotenství) se mohou vyskytnout tyto příznaky: třes, svalová ztuhlost a/nebo slabost, spavost,
neklid, problémy s dýcháním a potíže s příjmem potravy. Pokud se u Vašeho dítěte objeví
jakýkoliv z těchto příznaků, prosím, kontaktujte dětského lékaře.
Rispolux může zvyšovat hladiny hormonu zvaného prolaktin, který může ovlivnit plodnost (viz
bod 4. Možné nežádoucí účinky).

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Během léčby přípravkem Rispolux se mohou vyskytnout závratě, únava a poruchy vidění. Neřiďte
dopravní prostředky ani neobsluhujte stroje bez předchozí porady s lékařem.

Rispolux obsahuje laktosu.
Pokud Vám Váš lékař sdělil, že trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, spojte se před užitím tohoto
léku se svým lékařem.

3. Jak se Rispolux užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se
svým lékařem nebo lékárníkem.
Váš lékař Vám řekne, kolik léku máte užívat a jak dlouho. Závisí to na Vašem stavu a liší se u
jednotlivých osob.
Doporučená dávka přípravku je:

Pro léčbu schizofrenie
Dospělí
Obvyklá úvodní dávka je 2 mg denně, druhý den ji lze zvýšit na 4 mg denně.
Dávkování může lékař dále upravovat podle toho, jak odpovídáte na léčbu.
Většina lidí se cítí lépe při denních dávkách 4 až 6 mg.
Tato celková denní dávka může být užívána jednou denně, nebo rozdělena do dvou dávek za den.
Váš lékař Vám řekne, co je pro Vás nejlepší.
Starší osoby
Úvodní dávkování je obvykle 0,5 mg dvakrát denně.
Dávkování potom může lékař postupně zvyšovat na 1 až 2 mg dvakrát denně.
Váš lékař Vám řekne, co je pro Vás nejlepší.

Pro léčbu mánie
Dospělí
Úvodní dávka je obvykle 2 mg jednou denně.
Dávkování potom může lékař postupně upravovat podle toho, jak odpovídáte na léčbu.
5/11
Většina lidí se cítí lépe při denních dávkách 1 až 6 mg jednou denně.
Starší osoby
Úvodní dávkování je obvykle 0,5 mg dvakrát denně.
Dávkování potom může lékař postupně zvyšovat na 1 až 2 mg dvakrát denně podle toho, jak
odpovídáte na léčbu.

Pro léčbu dlouhodobé agrese u osob s Alzheimerovou demencí
Dospělí (včetně starších osob)
Úvodní dávka je obvykle 0,25 mg dvakrát denně.
Dávku potom může lékař postupně upravovat podle toho, jak odpovídáte na léčbu.
Většina lidí se cítí lépe při denních dávkách 0,5 mg dvakrát denně. Někteří pacienti mohou
potřebovat 1 mg dvakrát denně.
Trvání léčby u pacientů s Alzheimerovou demencí nemá být delší než 6 týdnů.

Osoby s poruchou činnosti ledvin nebo jater
Bez ohledu na druh léčené nemoci mají být všechny úvodní i následující dávky risperidonu poloviční.
U těchto pacientů se dávky mají zvyšovat pomaleji.
Risperidon se u této skupiny pacientů má používat s opatrností.

Použití u dětí a dospívajících
Děti a dospívající do 18 let věku by neměli užívat Rispolux na léčbu schizofrenie a/nebo mánie.
Pro léčbu poruch chování závisí dávka na tělesné hmotnosti Vašeho dítěte:
Pro děti, které váží méně než 50 kg
Úvodní dávka je obvykle 0,25 mg jednou denně.
Dávku může lékař postupně zvyšovat obden o 0,25 mg denně.
Obvyklá udržovací dávka je 0,25 až 0,75 mg jednou denně.
Pro děti, které váží 50 kg a více
Úvodní dávka je obvykle 0,5 mg jednou denně.
Dávku může lékař postupně zvyšovat obden o 0,5 mg denně.
Obvyklá udržovací dávka je 0,5 až 1,5 mg jednou denně.
Trvání léčby u pacientů s poruchou chování nemá být delší než 6 týdnů.
Poruchy chování u dětí ve věku do 5 roků nemají být léčeny přípravkem Rispolux.

Způsob podání
K perorálnímu podání (ústy)
Tabletu spolkněte a zapijte vodou.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Rispolux, než jste měl(a)
Okamžitě vyhledejte lékaře. Balení léku vezměte s sebou.
V případě předávkování se můžete cítit ospalý(á) nebo unavený(á) nebo můžete mít neobvyklé
pohyby těla, problémy se stáním a chůzí, můžete mít závratě v důsledku poklesu krevního tlaku,
nenormální tep nebo záchvaty křečí.

6/11
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Rispolux
Jestliže jste zapomněl(a) užít dávku, vezměte si ji, jakmile si vzpomenete. Je-li však už téměř čas
na další dávku, vynechejte zapomenutou dávku a pokračujte v užívání obvyklým způsobem.
Zapomenete-li užít dvě nebo více dávek, kontaktujte svého lékaře.
Nezdvojnásobujte následující dávku (neužívejte dvě dávky ve stejnou dobu), abyste
nahradil(a) vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Rispolux
Nepřestávejte tento lék užívat bez porady s lékařem. Vaše příznaky by se mohly vrátit.
Rozhodne-li o zastavení léčby tímto lékem Váš lékař, Vaše dávky se mohou snižovat postupně
v průběhu několika dní.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.
Okamžitě oznamte svému lékaři, pokud se u vás vyskytne jakýkoli z následujících závažných
nežádoucích účinků:
Méně časté: mohou postihnout až 1 ze 100 osob
mimovolní rytmické pohyby jazyka, úst nebo obličeje. Může být nutné ukončit léčbu
risperidonem.
náhlá změna Vašeho duševního stavu nebo náhlá slabost nebo necitlivost obličeje, paží nebo
nohou, zejména pouze na jedné straně, nebo nezřetelná řeč, i když jen na krátký okamžik. Může
se jednat o příznaky mozkové příhody (mrtvice). Existuje větší riziko, pokud trpíte demencí.
Vzácné: mohou postihnout až 1 ze 1000 osob
horečka, ztuhlost svalů, pocení nebo snížená úroveň vědomí (onemocnění zvané Neuroleptický
Maligní Syndrom). Může být nutná okamžitá léčba.
Není známo: z dostupných údajů nelze frekvenci určit
krevní sraženiny v žilách, zvláště dolních končetin (příznaky zahrnují otok, bolest a zarudnutí
dolní končetiny), které mohou putovat žilním řečištěm do plic a zapříčinit bolest na hrudi a
dýchací obtíže. Jestliže zpozorujete některý z těchto příznaků, vyhledejte okamžitě lékařskou
pomoc.
prodloužená nebo bolestivá erekce. Tento stav se nazývá priapismus. Může být nutná okamžitá
léčba.

Mohou se vyskytnout tyto další nežádoucí účinky:

Velmi časté: mohou postihnout více než 1 z 10 osob
Parkinsonismus. To je lékařský termín, který zahrnuje mnoho příznaků. Každý jednotlivý příznak
se může vyskytnout u méně než 1 z 10 osob. Parkinsonismus zahrnuje: zvýšené vylučování slin,
ztuhlost svalů a kloubů, slinění, cukání při ohýbání končetin, pomalé, omezené nebo
nekoordinované pohyby těla, bezvýraznou tvář, napětí svalů, ztuhnutí šíje, ztuhlost svalů, krátké,
šouravé, uspěchané kroky a nedostatek normálních pohybů rukou při chůzi, přetrvávající mrkání
jako odpověď na poklep na čelo (abnormální reflex).
Bolesti hlavy, potíže s usínáním nebo udržením spánku.

7/11
Časté: mohou postihnout až 1 z 10 osob
Ospalost, únava, neklid, neschopnost klidně sedět, podrážděnost, úzkost, ospalost, závratě, špatné
soustředění, pocit vyčerpání, poruchy spánku
Zvracení, průjem, zácpa, nevolnost, zvýšení chuti k jídlu, bolesti nebo nepříjemné pocity v břiše,
bolesti v krku, sucho v ústech
Zvýšení tělesné hmotnosti, snížení chuti k jídlu
Ztížené dýchání, infekce plic (pneumonie), chřipka, infekce dýchacích cest, rozmazané vidění,
překrvení nosní sliznice, krvácení z nosu, kašel
Infekce močových cest, pomočování
Třes, svalové křeče, mimovolní pohyby obličeje nebo rukou a nohou, bolesti kloubů, bolesti zad,
otok rukou a nohou, bolesti rukou a nohou
Vyrážka, zarudnutí kůže
Zrychlený tep, bolesti na hrudi
Zvýšení hladiny hormonu prolaktinu v krvi.

Méně časté: mohou postihnout až 1 ze 100 osob
Nadměrné pití vody, neschopnost udržet stolici, žízeň, velmi tuhá stolice, chrapot nebo poruchy
hlasu
Cukrovka, vysoká hladina krevního cukru
Infekce plic způsobená vdechnutím potravy do dýchacích cest, infekce močového měchýře, zánět
spojivek, zánět vedlejších dutin nosních, virová infekce, infekce v uchu, infekce mandlí, infekce
v podkoží, infekce oka, infekce žaludku, výtok z oka, plísňová infekce nehtů
Nenormální šíření elektrických vzruchů v srdci, pokles krevního tlaku po vzpřímení těla, nízký
krevní tlak, závratě při změně polohy těla, nenormální záznam elektrické aktivity v srdci (EKG),
nenormální srdeční rytmus, uvědomování si tlukotu srdce, zrychlení nebo zpomalení tepu
Neschopnost udržet moč, bolest při močení, časté močení
Zmatenost, poruchy pozornosti, snížená úroveň vědomí, nadměrná spavost, nervozita, povznesená
nálada (mánie), nedostatek energie a zájmu
Zvýšení hodnot jaterních enzymů, snížení počtu bílých krvinek (včetně těch, které pomáhají při
ochraně před bakteriální infekcí), snížení hemoglobinu nebo počtu červených krvinek (anémie),
zvýšení počtu eosinofilů (zvláštních bílých krvinek), vzestup kreatinfosfokinázy v krvi, pokles
množství krevních destiček (krevních buněk pomáhajících zastavovat krvácení), zvýšení
cholesterolu a triglyceridů v krvi (krevní tuky)
Svalová slabost, bolesti svalů, bolesti ucha, bolesti šíje, otok kloubů, nenormální držení těla,
ztuhlost kloubů, svalově-kosterní bolesti na hrudi, pocit tíže na hrudi
Poškození kůže, kožní poruchy, suchá kůže, silné svědění, akné, vypadávání vlasů, zánět kůže
způsobený roztoči, změna zbarvení pokožky, ztluštění kůže, návaly horka, snížená citlivost kůže
na bolest a dotyk, zánět mastné kůže
Ztráta menstruace, sexuální selhání, poruchy erekce, poruchy ejakulace, výtok z prsů, zvětšení
prsů u mužů, snížení pohlavní touhy, nepravidelná menstruace, výtok z pochvy
Mdloby, poruchy chůze, netečnost, snížení chuti k jídlu vedoucí k podvýživě a snížení tělesné
hmotnosti, pocit rozladěnosti, porucha rovnováhy, alergie, otok, problémy s řečí, zimnice,
nenormální koordinace pohybů, poruchy chuti
Bolestivá přecitlivělost na světlo, překrvení očí, otok očí, suchost očí, zvýšené slzení
Poruchy dýchacích cest, překrvení plic, chrčení v plicích, zduření dýchacích cest, problémy
s mluvením, polykací obtíže, vlhký kašel, drsný/hvízdavý zvuk při dýchání, onemocnění podobné
chřipce, ucpané vedlejší dutiny nosní
Chybějící reakce na podněty, ztráta vědomí, náhlý otok rtů a očí spolu s dechovými obtížemi,
šelesty v uších, otok obličeje
8/11
Nemožnost se vymočit nebo neúplné vyprázdnění močového měchýře
Zvýšení tělesné teploty.

Vzácné: mohou postihnout až 1 z 1000 osob
Neschopnost dosáhnout orgasmu, menstruační poruchy
Lupy
Léková alergie, pocit chladu v rukou nebo nohou, otok rtů, zánět rtů
Zelený zákal (glaukom), snížená ostrost vidění, zvýšená tvorba ospalků, protáčení očí
Nedostatek emocí
Změna stavu vědomí se zvýšením tělesné teploty a záškuby svalů, otok po celém těle, abstinenční
příznaky, snížení tělesné teploty
Rychlé mělké dýchání, problematické dýchání během spánku, chronický zánět středního ucha
Ucpání střeva
Snížené prokrvení mozku
Snížení počtu bílých krvinek, nepřiměřené vylučování hormonu, který kontroluje objem moči
Rozpad svalových vláken a bolesti ve svalech (rhabdomyolýza), pohybové poruchy
Třes hlavy
Hluboké bezvědomí (koma) v důsledku nezvládnuté cukrovky (diabetu)
Zežloutnutí kůže a očí (žloutenka)
Zánět slinivky břišní
Nízká hladina krevního cukru.

Velmi vzácné: mohou postihnout až 1 z 10 000 osob
Život ohrožující komplikace nezvládnuté cukrovky (diabetu).

Není známo: četnost z dostupných údajů nelze určit
Těžká alergická reakce vedoucí k dechovým obtížím a šoku
Vymizení granulocytů (určitého typu bílých krvinek, které pomáhají při obraně proti infekci)
z krve
Nebezpečný nadměrný příjem tekutin

Dlouhodobě působící injekční lékové formy risperidonu
Následující nežádoucí účinky byly hlášeny při používání dlouhodobě působících injekčních lékových
forem risperidonu. Objeví-li se u Vás některý z dále uvedených nežádoucích účinků, oznamte to
svému lékaři, i když nejste léčen(a) dlouhodobě působícími injekčními lékovými formami risperidonu.
Infekce střeva
Absces pod kůží, brnění, mravenčení nebo necitlivost kůže, zánět kůže
Deprese
Křeč
Mrkání očí
Pocit otáčení nebo vrávorání
Pomalý tlukot srdce, vysoký tlak krve
Bolest zubů, křeče v jazyce
Bolest hýždí
Snížení váhy.
9/11

Další nežádoucí účinky u dětí a dospívajících
Obecně se očekává, že nežádoucí účinky u dětí budou podobné nežádoucím účinkům u dospělých.
Následující nežádoucí účinky byly hlášeny častěji u dětí a dospívajících (od 5 do 17 let) než u
dospělých: ospalost nebo snížená pozornost, únava, bolest hlavy, zvýšená chuť k jídlu, zvracení,
příznaky nachlazení, zduření nosní sliznice, bolest břicha, závrať, kašel, horečka, třes, průjem a
inkontinence (únik) moči.

Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:
Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, webové stránky:
www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto
přípravku.

5. Jak Rispolux uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na blistru, štítku lahvičky za
"Použitelné do" nebo "EXP:". Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní
prostředí


6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Rispolux obsahuje
Léčivou látkou je risperidon (risperidonum).
Jedna potahovaná tableta Rispolux obsahuje risperidonum 1 mg, 2 mg, 3 mg nebo 4 mg.

Pomocnými látkami jsou:
V jádru tablet:
monohydrát laktosy, mikrokrystalická celulosa (E460), předbobtnalý kukuřičný škrob, koloidní
bezvodý oxid křemičitý (E551), magnesium-stearát (E470b).
V potahové vrstvě tablet:
Rispolux 1 mg potahované tablety:
hypromelosa (E464), oxid titaničitý (E171), makrogol 4000, monohydrát laktosy.
Rispolux 2 mg potahované tablety:
hypromelosa (E464), oxid titaničitý (E171), makrogol 4000, monohydrát laktosy, žlutý oxid železitý
(E172), červený oxid železitý (E172).
Rispolux 3 mg potahované tablety:
hypromelosa (E464), oxid titaničitý (E171), makrogol 4000, monohydrát laktosy, chinolinová žluť
(E104).
Rispolux 4 mg potahované tablety:
10/11
hypromelosa (E464), oxid titaničitý (E171), makrogol 4000, monohydrát laktosy, indigokarmín
(E132) (nerozpustný), chinolinová žluť (E104) (nerozpustná).

Jak přípravek Rispolux vypadá a co obsahuje balení
Rispolux 1 mg potahované tablety: bílá, oválná tableta s půlicí rýhou, na jedné straně s vyraženým
označením 1
Rispolux 2 mg potahované tablety: meruňkově zbarvená, oválná tableta s půlicí rýhou, na jedné straně
s vyraženým označením 2
Rispolux 3 mg potahované tablety: žlutá, oválná tableta s půlicí rýhou, na jedné straně s vyraženým
označením 3
Rispolux 4 mg potahované tablety: zelená, oválná tableta s půlicí rýhou, na jedné straně s vyraženým
označením 4
PVC/COC/PVDC/Al blistr: 6, 10, 20, 30, 50, 60, 100, 100x1 a 250 potahovaných tablet.
HDPE obal s PP uzávěrem s vysoušedlem: 6, 10, 20, 30, 50, 60, 100 a 250 potahovaných tablet.
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Držitel rozhodnutí o registraci
Sandoz GmbH, Kundl, Rakousko
Výrobce
Lek Pharmaceuticals d.d., Ljubljana, Slovinsko
Salutas Pharma GmbH, Barleben, Německo
Salutas Pharma GmbH, Gerlingen, Německo
Lek S.A., Varšava, Polsko
Lek Pharmaceuticals d.d., Lendava, Slovinsko
S.C. Sandoz, S.R.L., Targu-Mures, Rumunsko

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:
Sandoz s.r.o., Praha, office@sandoz.com

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Česká republika: Rispolux 1 mg potahované tablety
Rispolux 2 mg potahované tablety
Rispolux 3 mg potahované tablety
Rispolux 4 mg potahované tablety
Maďarsko: Rispolux
Nizozemsko: Risperidon Sandoz 1
Risperidon Sandoz 2
Risperidon Sandoz 3
Risperidon Sandoz 4
Polsko Rispolux 1 mg tabletki Powlekane
Rispolux 2 mg tabletki Powlekane
Rispolux 3 mg tabletki Powlekane
Rispolux 4 mg tabletki Powlekane
Portugalsko Risperidona Sandoz 1 mg Comprimidos
11/11
Risperidona Sandoz 2 mg Comprimidos
Risperidona Sandoz 3 mg Comprimidos
Rakousko: Risperidon Sandoz 1 mg Filmtabletten
Risperidon Sandoz 2 mg Filmtabletten
Risperidon Sandoz 3 mg Filmtabletten
Risperidon Sandoz 4 mg Filmtabletten
Slovenská
republika
Rispolux 1 mg
Rispolux 2 mg
Slovinsko Rispolux 1 mg filmsko obložene tablete
Rispolux 2 mg filmsko obložene tablete
Rispolux 3 mg filmsko obložene tablete
Rispolux 4 mg filmsko obložene tablete

Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 10/2013


Recenze

Recenze produktu RISPOLUX 2 MG POTAHOVANÉ TABLETY 100X2 MG Potahované tablety

Diskuze

Diskuze k produktu RISPOLUX 2 MG POTAHOVANÉ TABLETY 100X2 MG Potahované tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám