Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: N.V.ORGANON, OSS
Kód výrobku: 19412
Kód EAN: 8595145700288
Kód SÚKL: 45094
Držitel rozhodnutí: N.V.ORGANON, OSS
Estradiol je jeden z ženských pohlavních hormonů, které Vaše tělo produkuje. Během klimakteria (menopauzy) a po něm se tvorba estrogenů ve Vašem těle snižuje. Pokud jsou vaječníky chirurgicky odstraněny (ovariektomie) před obdobím klimakteria, dojde k velmi prudkému poklesu tvorby estrogenů. Toto snížení může mít za následek návaly, úbytek kostní hmoty, vaginální iritace, opakované infekce močového ústrojí a inkontinenci moči. Pro léčbu těchto potíží je možno předepsat přípravek Riselle. Po zavedení pod kůži se estradiol pomalu uvolňuje a je vstřebáván do krve, tím působí dlouhodobě a rovnoměrně. Nahrazuje přirozenou tvorbu estrogenů (substituční léčba estrogeny). Riselle je určen k léčbě příznaků provázejících klimakterium (tzv. přechod), k hormonální substituční terapii (HST) např. po chirurgickém odstranění vaječníků. Dalším z příznivých vlivů estrogenů je to, že mohou zastavit ztráty kostní hmoty, ke kterým dochází u velkého množství žen v klimakteriu a po menopauze. Pokud máte zvýšené riziko zlomenin kvůli osteoporóze (řídnutí kostí), a nemůžete být léčena jinou formou, nebo jiná léčba se ukázala jako neúčinná, Riselle může být použit také k preventivní léčbě osteoporózy. Váš lékař by měl s Vámi zvážit všechny pro Vás vhodné možnosti.

Příbalový leták

1/9

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp. zn. sukls93367/2011

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

RISELLE 25mg implantát
(Estradiolum hemihydricum)

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i
tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte
to svému lékaři nebo lékárníkovi.


V této příbalové informaci naleznete:
1. Co je Riselle a k čemu se používá
2. Před aplikací přípravku Riselle
3. Aplikace přípravku Riselle
4. Možné nežádoucí účinky
5. Uchovávání přípravku Riselle
6. Další informace

1. CO JE RISELLE A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
Riselle 25 mg je implantát obsahující estradiol.
Estradiol je jeden z ženských pohlavních hormonů, které Vaše tělo produkuje. Během menopauzy a po
ní se tvorba estrogenů ve Vašem těle snižuje. Pokud jsou vaječníky chirurgicky odstraněny
(ovariektomie) před obdobím menopauzy, dojde k velmi prudkému poklesu tvorby estrogenů. Toto
snížení může mít za následek návaly, úbytek kostní hmoty, vaginální iritace, opakované infekce
močového ústrojí a inkontinenci moči. Pro léčbu těchto potíží je možno předepsat přípravek Riselle.
Po zavedení pod kůži se estradiol pomalu uvolňuje a je vstřebáván do krve, tím působí dlouhodobě a
rovnoměrně. Nahrazuje přirozenou tvorbu estrogenů (substituční léčba estrogeny). Riselle je určen
k léčbě příznaků provázejících klimakterium (tzv. přechod), k hormonální substituční terapii (HST)
např. po chirurgickém odstranění vaječníků.
Dalším z příznivých vlivů estrogenů je to, že mohou zastavit ztráty kostní hmoty, ke kterým dochází u
velkého množství žen v klimakteriu a po menopauze.
Pokud máte zvýšené riziko zlomenin kvůli osteoporóze (řídnutí kostí), a nemůžete být léčena jinou
formou, nebo jiná léčba se ukázala jako neúčinná, Riselle může být použit také k preventivní léčbě
osteoporózy. Váš lékař by měl s Vámi zvážit všechny pro Vás vhodné možnosti.

2/9
2. PŘED APLIKACÍ PŘÍPRAVKU RISELLE
Nenechte si aplikovat Riselle, pokud:
máte nebo jste měla karcinom prsu, nebo pokud se Váš lékař domnívá, že byste mohla mít tuto
chorobu,
máte, nebo se Váš lékař domnívá, že byste mohla mít nádor závislý na estrogenech, jako je
například karcinom výstelky děložní (karcinom endometria),
máte jakékoliv vaginální krvácení, jehož příčina není známa,
máte nadměrný růst děložní výstelky (hyperplazie endometria), který není léčen,
máte nebo jste měla krevní sraženiny v žilách (žilní tromboembolie), v žilách nohou (hluboká
žilní tromboembolie) nebo v plicích (plicní embolie),
máte poruchu srážlivosti krve (trombofilní porucha, jako je deficit proteinu C, proteinu S nebo
antitrombinu),
máte nebo jste v nedávné minulosti měla onemocnění způsobené krevními sraženinami
v tepnách, jako je srdeční infarkt, mozková mrtvice nebo angina pectoris,
máte nebo jste měla onemocnění jater, pokud nedošlo k normalizaci jaterních testů,
máte nebo jste měla alergickou reakci na estradiol,
máte vzácnou dědičnou poruchu s rodinným výskytem, která se nazývá porfyrie.
Zvláštní opatrnosti při používání přípravku Riselle je zapotřebí
Vedle výhod má hormonální substituční léčba (HRT) některá rizika, která je nutno vzít v úvahu při
rozhodování, zda začít nebo pokračovat s HRT.
Lékařské kontroly
Dříve než začnete používat hormonální substituční léčbu nebo ji po přestávce obnovíte, měl by se Vás
lékař zeptat na Vaši osobní a rodinnou anamnézu. Lékař se může rozhodnout vyšetřit Vaše prsy a/nebo
břicho a může provést interní vyšetření.
Podle současných zdravotnických doporučení se mají provádět vyhledávací vyšetření včetně vhodných
zobrazovacích vyšetření, jako je mamografie (rentgen prsů). Váš lékař Vám řekne, jak často se tato
vyšetření mají provádět.
Po zahájení hormonální substituční léčby byste měla mít pravidelné lékařské kontroly (nejméně
jednou ročně). Při těchto kontrolách s Vámi může lékař probrat výhody a rizika pokračování
hormonální substituční léčby.
3/9
Jestliže jsou u Vás přítomny určité stavy, Váš lékař Vás bude pečlivě sledovat, jelikož tento lék je
může zhoršit. Jestliže se u Vás vyskytují, případně se v minulosti vyskytovaly některé z těchto stavů
nebo chorob, informujte o tom svého lékaře:
stavy postihující děložní výstelku, jako je růst děložní výstelky uvnitř Vaší dělohy (děložní
fibromy nebo leiomyomy), nebo mimo dělohu (endometrióza), nebo nadměrný růst děložní
výstelky (hyperplazie endometria) v minulosti
rizikové faktory rozvoje krevních sraženin (viz bod Vliv na srdce a oběh, kde je uvedený
seznam těchto faktorů)
rizikové faktory pro rakovinu, která je závislá na estrogenech, jako např. výskyt rakovin prsu u
blízkých příbuzných (matka, sestra nebo babička)
vysoký krevní tlak
onemocnění jater, např. adenom jater (nezhoubný nádor)
onemocnění ledvin
cukrovka
žlučníkové kameny
migréna nebo (silné) bolesti hlavy
onemocnění imunitního systému, které postihuje četné orgány v těle (systémový lupus
erythematodes)
epilepsie
astma
onemocnění ušního bubínku a sluchu (otoskleróza)
Sdělte svému lékaři, pokud si povšimnete nějakých změn Vašeho stavu během používání přípravku
Riselle.
Vyhledejte neprodleně lékaře, pokud zaznamenáte cokoliv z níže uvedeného:
zpozorujete některý ze stavů uvedených v bodu Nenechte si aplikovat Riselle, pokud
zežloutnutí Vaší kůže nebo očního bělma (žloutenka). Může se jednat o příznak onemocnění jater.
velké zvýšení Vašeho krevního tlaku (může se projevit bolestí hlavy, únavou a závratěmi)
pokud poprvé zaznamenáte bolesti hlavy podobné migréně
pokud otěhotníte
Faktory, které ovlivňují riziko vzniku rakoviny
Nadměrný růst děložní výstelky (hyperplazie endometria) a rakovina děložní výstelky (rakovina
endometria)
U žen bez onemocnění dělohy může používání hormonální substituční léčby obsahující pouze
estrogeny po delší dobu zvýšit riziko výskytu nadměrného růstu děložní výstelky (hyperplazie
endometria) a rakoviny výstelky děložní (rakovina endometria). Používání gestagenu spolu
s estrogenem pomůže toto riziko snížit.
4/9
Riselle obsahuje pouze estrogen.
Pokud máte dělohu, lékař Vám předepíše spolu s estrogenem i gestagen.
Pokud Vám byla děloha odstraněna (hysterektomie), lékař s Vámi probere, zda je pro Vás bezpečné
používání estrogenu bez gestagenu.
Pokud Vám byla Vaše děloha odstraněna z důvodu endometriózy, může být riziková jakákoliv
endometriální tkáň, která ve Vašem těle zůstala. Proto Vám Váš lékař může předepsat spolu
s estrogenem i gestagen.
U žen s dělohou, které neužívají hormonální substituční léčbu, bude diagnostikován karcinom dělohy
průměrně u 5 žen z 1000.
U žen, které mají dělohu a užívají hormonální substituční léčbu obsahující pouze estrogeny, se počet
případů karcinomu endometria navíc může pohybovat mezi 5 a 55 na 1000 léčených žen ve věku mezi
50 a 65 lety, a to v závislosti na dávce a délce používání hormonální substituční léčby. Přidání
gestagenu k hormonální substituční léčbě obsahující pouze estrogeny podstatně sníží riziko výskytu
karcinomu endometria.
Krvácení z průniku nebo špinění
Během prvních několika měsíců užívání hormonální substituční léčby se u Vás může vyskytnout
krvácení z průniku nebo špinění.
Pokud ale krvácení nebo špinění pokračuje déle než několik prvních měsíců po zahájení hormonální
substituční léčby, nebo pokračuje dokonce i po vysazení hormonální substituční léčby,
navštivte co nejdříve svého lékaře. Váš lékař vyšetří příčinu, přičemž může provést biopsii
děložní výstelky, aby zjistil, zda nemáte rakovinu děložní výstelky.
Karcinom prsu
Ženy, které mají nebo v minulosti měly karcinom prsu, nesmí hormonální substituční léčbu užívat.
Důkazy naznačují, že užívání kombinované hormonální substituční léčby s estrogeny a gestageny a
možná i hormonální substituční léčby obsahující pouze estrogeny zvyšuje riziko vzniku karcinomu
prsu. Toto riziko závisí na tom, jak dlouho užíváte hormonální substituční léčbu. Riziko navíc lze
pozorovat po zhruba 3 letech. Toto riziko se však vrací k normálu během několika let (většinou po 5
letech) po vysazení léčby.
U žen ve věku 50 65 let, které neužívají hormonální substituční léčbu, je během 5 let
diagnostikována rakovina prsu v průměru u 9 12 na 1000 žen. U žen ve věku 50 65 let, které
užívají hormonální substituční léčbu s estrogenem a gestagenem po dobu 5 let, je počet případů
rakoviny prsu navíc u 6 na 1000 žen.
U žen ve věku 50 79 let, které neužívají hormonální substituční léčbu, je během 5 let
diagnostikována rakovina prsu v průměru u 14 na 1000 žen.
U žen ve věku 50 79 let, které užívají hormonální substituční léčbu s estrogenem a gestagenem po
dobu 5 let, je počet případů rakoviny prsu navíc u 4 na 1000 žen.
Kromě pravidelných kontrol u lékaře:
pravidelně si kontrolujte prsy z hlediska případného výskytu změn, a pokud si všimnete
jakékoliv změny, jako jsou důlky nebo pokles pokožky, změny bradavek nebo jakékoliv bulky,
oznamte to svému lékaři.
docházejte na pravidelné vyhledávací vyšetření prsů (mamografie). Váš lékař Vám sdělí, jak
často máte na toto vyšetření chodit.
Existují důkazy, že u žen ve věku 50 79 let, kterým byla odstraněna děloha, je malé nebo žádné
riziko rakoviny prsu, pokud užívají hormonální substituční léčbu pouze estrogenem po dobu 5 let.
5/9
Karcinom ovária
Karcinom ovária (rakovina vaječníků) je mnohem vzácnější než rakovina prsu. Diagnóza může být
obtížná, protože často nemá onemocnění žádné zjevné příznaky.
Domníváme se, že dlouhodobé (nejméně 5 až 10 let) užívání hormonální substituční léčby obsahující
pouze estrogen má za následek mírně zvýšené riziko rakoviny vaječníku. Některé studie naznačují, že
dlouhodobé používání kombinované hormonální substituční léčby může mít obdobné nebo mírně nižší
riziko.
Vliv na srdce a oběh
Krevní sraženiny v žilách (žilní tromboembolie)
Hormonální substituční léčba zvyšuje riziko tvorby krevních sraženin v žilách (též označovaných jako
hluboká žilní trombóza) 1,3 3x, zvláště během prvního roku užívání. Není známo, zda Riselle
zvyšuje riziko stejným způsobem.
Tyto krevní sraženiny nejsou vždy vážné, ale pokud sraženina putuje do plic, může způsobit bolest na
hrudi, dušnost, kolaps a dokonce i smrt. Tento stav se označuje jako plicní embolie (PE).
Hluboká žilní trombóza a plicní embolie jsou příklady stavu označovaného jako žilní tromboembolie.
Vznik krevní sraženiny v žilách je u Vás obecně pravděpodobnější, pokud se Vás týká jedna nebo více
níže uvedených skutečností:
jste starší
jste těhotná nebo se Vám nedávno narodilo dítě
užíváte estrogeny
máte výraznou nadváhu
jste již někdy v minulosti měla nebo Vaši blízcí příbuzní měli krevní sraženinu v dolních
končetinách, plicích nebo jiných orgánech
máte problém s krevní srážlivostí, který vyžaduje dlouhodobé podávání léků používaných
k zabránění tvorbě krevních sraženin (antikoagulancia)
nemůžete dlouhodobě chodit nebo stát z důvodu větší operace, zranění nebo nemoci
(dlouhodobá imobilizace)
máte vzácné onemocnění, které se jmenuje systémový lupus erythematodes (SLE)
máte rakovinu
Pokud se Vás týká některý z výše uvedených bodů, poraďte se se svým lékařem, zda můžete
hormonální substituční léčbu užívat.
U žen ve věku kolem 50 let, které neužívají hormonální substituční léčbu, se očekává výskyt krevní
sraženiny v žilách během 5 let průměrně u 4 žen z 1000. U žen věku kolem 50 let, které užívají
hormonální substituční léčbu s kombinací estrogenu a gestagenu, bude počet těchto případů navíc u 5
žen z 1000.
Pokud se u Vás vyskytne:
bolestivý otok nohy
náhlá bolest na hrudi
potíže s dýcháním
Vyhledejte co nejdříve lékaře. Může se jednat o příznaky vzniku krevní sraženiny.
6/9
Pokud je u Vás plánována operace, dbejte na to, aby o tom byl informován Váš lékař. Může být nutné,
abyste ukončila léčbu přibližně 4-6 týdnů před operací, aby se snížilo riziko vzniku krevní sraženiny.
Váš lékař Vám řekne, kdy můžete hormonální substituční léčbu opět zahájit.
Ischemická choroba srdeční (ICHS)
Hormonální substituční léčba se nedoporučuje pro ženy, které mají nebo nedávno prodělaly
onemocnění srdce. Pokud jste někdy měla onemocnění srdce, poraďte se se svým lékařem, zda můžete
hormonální substituční léčbu užívat.
Neexistují důkazy, že hormonální substituční léčba chrání před srdečním onemocněním.
U žen užívajících hormonální substituční léčbu kombinací estrogenu a gestagenu se s mírně větší
pravděpodobností rozvine srdeční onemocnění než u žen nepoužívajících tuto léčbu. Jelikož riziko
srdečního onemocnění výrazně závisí na věku, je počet případů srdečního onemocnění navíc z důvodu
užívání hormonální substituční léčby kombinací estrogenu a gestagenu velmi nízký u zdravých žen ve
věku kolem menopauzy, ale s vyšším věkem narůstá.
Neexistují důkazy pro zvýšené riziko rozvoje srdečního onemocnění u žen bez dělohy užívajících
hormonální substituční léčbu obsahující pouze estrogen.
Pokud se u Vás vyskytne:
bolest na hrudníku, která se šíří do rukou nebo do krku
Vyhledejte co nejdříve lékaře. Tato bolest může být příznakem srdečního onemocnění.
Cévní mozková příhoda (mrtvice)
Hormonální substituční léčba kombinací estrogenu a gestagenu a estrogenem samotným zvyšuje riziko
mozkové mrtvice až 1,5x. Srovnatelné riziko pro ženy užívající a neužívající tuto léčbu se nemění
s věkem ani dobou od menopauzy.
Jelikož však je toto riziko výrazně závislé na věku, celkové riziko mozkové mrtvice u žen léčených
hormonální substituční terapií s věkem poroste.
U žen ve věku kolem 50 let, které neužívají hormonální substituční léčbu, se předpokládá průměrný
výskyt mrtvice během 5 let u 8 žen z 1000. U žen ve věku kolem 50 let, které užívají hormonální
substituční léčbu, se předpokládá počet případů mrtvice během 5 let navíc u 3 žen z 1000.
Dosud není známo, zda Riselle zvyšuje riziko stejně.
Pokud se u Vás vyskytnou:
nevysvětlitelné bolesti hlavy migrenózního typu s poruchou zraku nebo bez ní, vyhledejte co
nejdříve lékaře. Tyto bolesti hlavy mohou být časným varovným příznakem mrtvice.
Jiné stavy
Hormonální substituční léčba nezabrání ztrátě paměti. Riziko ztráty paměti může být poněkud vyšší u
žen, které začnou používat hormonální substituční léčbu po 65. roce věku.
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Jiné léky mohou účinky Riselle ovlivnit, nebo může Riselle ovlivnit jiné léky. Musíte informovat
svého lékaře, pokud užíváte (nebo máte v úmyslu užívat) jiné léky, jako jsou například:
léky proti epilepsii (jako je fenobarbital, fenytoin a karbamazepin)
léky proti tuberkulóze (rifampicin, rifabutin)
léky proti infekcím HIV (nevirapin, efavirenz, ritonavir, nelfinavir, rifampicin)
rostlinné přípravky obsahující třezalku tečkovanou (Hypericum perforatum)

7/9
Oznamte prosím svému lékaři nebo lékárníkovi, pokud užíváte nebo jste nedávno užívala jakékoliv
jiné léky, včetně léků dostupných bez lékařského předpisu, rostlinných léků nebo jiných přírodních
přípravků.
Užívání přípravku Riselle s jídlem a pitím
Při užívání přípravku Riselle můžete jíst i pít normálně.
Těhotenství a kojení
Riselle je určený pouze pro ženy po menopauze. Jestliže jste těhotná nebo kojíte, nenechte si tento
přípravek implantovat.
Jestliže při používání přípravku Riselle otěhotníte, obraťte se na svého lékaře, aby léčbu ihned ukončil.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Estradiol nemá žádný nebo pouze zanedbatelný vliv na řízení motorových vozidel a obsluhu strojů.

3. APLIKACE PŘÍPRAVKU RISELLE
Lék může zavést pouze lékař nebo sestra.
Kdy zavést přípravek Riselle
Obvyklé dávkování je jeden implantát každých 6 měsíců. Některé pacientky mohou potřebovat dva
implantáty najednou. Obecně se nový implantát zavádí, pokud se opět vrátí klimakterické příznaky
(obvykle za 4-8 měsíců).
Pokud je interval mezi zavedením předchozího a dalšího implantátu kratší než 4 měsíce, může lékař
odebrat vzorek krve, aby zjistil hladinu estradiolu v krvi.
Zavádění implantátů
Implantát se zavádí podkožně v místním znecitlivění, a to přiloženým aplikátorem k jednorázovému
použití (trokarem), do málo pohyblivých oblastí, jako je horní vnější část hýždí nebo dolní část břišní
stěny.
Implantát se postupně zcela rozpustí, nezůstávají žádné zbytky a implantát není třeba odstraňovat.
Pokud máte dojem, že jsou účinky přípravku Riselle příliš silné nebo příliš slabé, ihned to sdělte
svému lékaři.
Ukončení léčby přípravkem Riselle
Pokud byste chtěla léčbu přípravkem Riselle ukončit a máte dělohu, lékař Vám bude nadále
předepisovat perorální gestagen. Léčba gestagenem má být udržována, dokud se nepřestane objevovat
krvácení z vysazení. Je to z důvodu prevence možné pokračující stimulace dělohy. V závislosti na
použité velikosti dávek a délce léčby se může krvácení z vysazení objevovat až 1 - 2 roky po
posledním implantátu.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
V závislosti na dávce implantátu a na citlivosti pacientky může mít přípravek Riselle nežádoucí
účinky.
Příznaky, které jsou obecně připisovány estrogenům, a které by se mohly vyskytnout během léčby
přípravkem Riselle, jsou:
potíže s prsy (citlivost, bolest, otoky a sekrece)
8/9
zadržování tekutin (obvykle se projevují jako otok kotníků nebo nohou), zvýšení tělesné
hmotnosti
kožní problémy jako je např. zarudnutí (erytém), vyrážka, změna zbarvení nebo červené
skvrny, kaňkovité skvrny na kůži vystavené vnějším vlivům (chloasma)
bolesti hlavy, migréna, únava, nervozita a změny nálady
možná ztráta paměti, pokud se hormonální substituční léčba zahájí ve věku nad 65 let
pocit na zvracení, nadýmání, žlučové kameny, onemocnění žlučníku
zežloutnutí očí nebo kůže (žloutenka)
žilní tromboembolie (tvorba krevních sraženin v žilách dolních končetin nebo v plicích)
zvýšení krevního tlaku
srdeční onemocnění
mozková mrtvice
nepohodlí při používání kontaktních čoček
rakovina prsu
nadměrný růst nebo rakovina děložní výstelky (hyperplazie nebo rakovina endometria)
rakovina vaječníku
zhoršení endometriózy

Při používání přípravku Riselle se může příležitostně v místě implantace objevit modřina.
Sdělte svému lékaři, pokud Vás některý nežádoucí účinek začne obtěžovat nebo pokud přetrvává.
Rovněž je důležité, abyste svému lékaři nebo lékárníkovi sdělila, pokud se u Vás vyskytnou jakékoliv
neobvyklé nebo neočekávané příznaky během léčby přípravkem Riselle.
Pokud si všimnete jakýchkoliv nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci,
prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

5. UCHOVÁVÁNÍ PŘÍPRAVKU RISELLE

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. Uchovávejte v původním obalu při teplotě do 30°C.
Chraňte před chladem nebo mrazem.
Přípravek Riselle nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu (někdy označené
jako exp).

6. DALŠÍ INFORMACE

Léčivá látka přípravku Riselle je estradiol, jeden z přirozených estrogenů (ženské pohlavní hormony).
Estrogeny se tvoří převážně v ováriích (vaječnících). Jsou nezbytné pro normální pohlavní vývoj žen a
pro regulaci menstruačního cyklu v období plodnosti ženy. Během stárnutí ženy tvoří vaječníky stále
méně estrogenu. Období, kdy k tomuto jevu dochází (obvykle kolem 50 let věku), se nazývá
klimakterium nebo menopauza. Pokud jsou vaječníky odstraněny chirurgicky (ovariektomie) před
obdobím klimakteria, je pokles tvorby estrogenů velmi prudký.

Estrogeny hrají také důležitou roli při tvorbě kostí. Kost se tvoří v mládí a nejvyšší kostní hmoty je
dosaženo mezi 20-30 lety. Po tomto věku kostní hmoty ubývá, nejprve pomalu, ale v pozdějším
období života se ztráta kostní hmoty zrychluje, zvláště po menopauze.

Snížení tvorby hormonů má často za následek známé klimakterické příznaky, jako jsou návaly a noční
pocení. Nedostatek estrogenů může způsobit ztenčení a vyschnutí poševní stěny. Nedostatek estrogenů
může také vyvolat problémy, jako je např. inkontinence moči a opakované záněty močového měchýře.
Užívání léků obsahujících estrogeny může tyto potíže zmírnit. Může trvat několik dní nebo dokonce
týdnů než pocítíte zlepšení.

9/9
Často nepovšimnutým problémem je zrychlená ztráta kostní hmoty ve věku kolem menopauzy a po ní.
Postupně se kosti stávají křehké a mohou se snadno zlomit (osteoporóza); to platí zejména pro páteř,
kyčle a zápěstí. Osteoporóza může také vyvolávat bolesti zad, snížení tělesné výšky a ohnutí zad.
Přípravek Riselle může působit preventivně proti osteoporóze.

Co přípravek Riselle obsahuje
Léčivou látkou přípravku Riselle je estradiol. Riselle neobsahuje žádné pomocné látky.

Jak přípravek Riselle vypadá a co obsahuje toto balení
Bílý až světle hnědý matný nebo průsvitný váleček.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Držitel rozhodnutí o registraci: N.V. Organon, Oss, Nizozemsko
Výrobce: Organon (Ireland) Ltd., Dublin, Irsko

Tato příbalová informace byla naposledy schválena
6.3.2013

Recenze

Recenze produktu RISELLE 25 MG IMPLANTÁT 1X25MG Implantát

Diskuze

Diskuze k produktu RISELLE 25 MG IMPLANTÁT 1X25MG Implantát

Přidat nový příspěvek do diskuze