Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na nervový systém » Léky na předpis používané v psychiatrii

RILEPTID 1 MG 20X1MG Potahované tablety - recenze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 68844

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Kód výrobku: 68844
Kód EAN:
Kód SÚKL: 8565
Je určen k léčbě schizofrenie a jiných psychických poruch spojených s halucinacemi (sluchovými, zrakovými apod.), bludy a jinými mentálními poruchami, hostilitou (nepřátelským chováním), neobvyklou podezíravostí, emoční a sociální uzavřeností a jinými poruchami chování. Rileptid lze užívat jak u náhlých (akutních), tak u dlouhodobých (chronických) onemocnění. Kromě toho lze použít přípravek po ustoupení příznaků k udržovací léčbě z důvodu předcházení relapsů (návratů onemocnění). Rileptid lze také používat k léčbě poruch chování jako jsou agresivita, nedůtklivost, zmatenost, zvýšená impulzivita a sebepoškozování u mentálně zaostalých dětí a dospělých a u starších osob se senilní demencí. Rileptid lze přidat k lékům stabilizujícím náladu (např. lithium, karbamazepin, kyselina valproová) u léčby mánie, což je neobvykle zlepšená nálada spojená s příliš vysokým sebevědomím, sníženou potřebou spánku, překotným myšlením, nutkavou řečí a nekritickým chováním.

Příbalový leták

1/10
Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls79258/2012

Příbalová informace: informace pro pacienta
Rileptid 1 mg
Rileptid 2 mg
Rileptid 3 mg
Rileptid 4 mg
potahované tablety
risperidonum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny
v této příbalové informaci
Co naleznete v této příbalové informaci
1. Co je Rileptid a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Rileptid užívat
3. Jak se Rileptid užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak Rileptid uchovávat
6. Obsah balení a další informace

1. Co je přípravek Rileptid a k čemu se používá
Rileptid patří do skupiny léků, které se nazývají antipsychotika.
Rileptid se používá k léčbě následujících stavů:
Schizofrenie, kdy můžete vidět, slyšet nebo cítit věci, které neexistují, věřit věcem, které nejsou
pravdivé nebo se cítit neobvykle podezřívavě nebo zmateně.
Mánie, kdy se můžete cítit velmi vzrušeně, radostně, neklidně, nadšeně nebo hyperaktivně.
Mánie se vyskytuje u onemocnění nazývaného bipolární porucha.
Krátkodobá léčba (do 6 týdnů) dlouhodobé agrese u osob s Alzheimerovou demencí, které
mohou ohrozit sebe nebo ostatní. Dříve je však nutno použít jiné postupy (bez použití léčivých
přípravků).
Krátkodobá léčba (do 6 týdnů) dlouhodobé agrese u intelektuálně postižených dětí (starších než
5 let) nebo mladistvých s poruchami chování.

Strana 2 (celkem 10)
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Rileptid užívat
Neužívejte Rileptid
jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na risperidon nebo na kteroukoli další složku tohoto
přípravku (uvedenou v bodě 6).
Nejste-li si jistý(á), že se Vás to týká, poraďte se s lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete
Rileptid užívat.
Upozornění a opatření í
Před užitím přípravku Rileptid se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem:
jestliže máte problémy se srdcem. Příkladem může být nepravidelný srdeční rytmus, náchylnost
k nízkému krevnímu tlaku nebo užívání přípravků na snížení krevního tlaku. Rileptid může
způsobit snížení krevního tlaku. Je možné, že bude nutno upravit dávkování.
jsou-li Vám známy skutečnosti, které u Vás mohou vést k cévní mozkové příhodě jako
například vysoký krevní tlak, kardiovaskulární poruchy nebo problémy s cévami mozku.
pokud se u Vás nebo u někoho z Vaší rodiny již někdy vyskytly potíže s krevními sraženinami.
Užívání podobných přípravků jako je tento je totiž spojováno s tvorbou krevních sraženin
v cévách.
jestliže máte Parkinsonovu nemoc nebo demenci.
jestliže máte cukrovku.
jestliže trpíte epilepsií.
jestliže jste muž a kdykoli v minulosti jste měl prodlouženou nebo bolestivou erekci. Dojde-li
k tomu při užívání přípravku Rileptid, okamžitě kontaktujte svého lékaře.
jestliže máte problém s tělesnou teplotou nebo přehříváním.
jestliže máte problémy s ledvinami.
jestliže máte problémy s játry.
jestliže máte vysokou hladinu hormonu prolaktin v krvi nebo máte nádor, který může být
závislý na prolaktinu.
Okamžitě informujte lékaře, pokud se u Vás vyskytnou
mimovolní rytmické pohyby jazyka, úst a obličeje. Může být nutno ukončit léčbu risperidonem.
horečka, závažná ztuhlost svalů, pocení nebo snížené vědomí (porucha nazývaná neuroleptický
maligní syndrom). Může být nutná okamžitá lékařská péče.
Nejste-li si jistý(á), že se Vás cokoli z výše uvedeného týká, poraďte se s lékařem nebo lékárníkem
dříve, než začnete Rileptid užívat.
Rileptid může způsobit přírůstek tělesné hmotnosti.
Starší lidé s demencí
U starších pacientů s demencí hrozí vyšší riziko cévní mozkové příhody. Pokud máte demenci
způsobenou cévní mozkovou příhodou, neměl(a) byste užívat risperidon.
Během léčby risperidonem byste měl(a) často navštěvovat lékaře.
V případě, že Vy nebo Váš ošetřovatel objevíte náhlou změnu Vašeho duševního stavu nebo náhlou
slabost nebo necitlivost obličeje, rukou nebo nohou, zejména pouze na jedné straně nebo nejasnou řeč
i když jen na krátký okamžik, je nutno ihned vyhledat lékařské ošetření. Může se jednat o příznaky
cévní mozkové příhody.
Děti a dospívající
Strana 3 (celkem 10)
Před zahájením léčby u poruchy chování je nutno vyloučit další příčiny agresivního chování.
Pokud se během léčby risperidonem objeví únava, může problémy s pozorností zlepšit změna doby
podávání přípravku.
Další léčivé přípravky a přípravek Rileptid
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době
užíval(a) nebo které možná budete užívat.
Zejména je důležité informovat lékaře nebo lékárníka, pokud užíváte cokoli z dále uvedeného:
Léky, které působí ve Vašem mozku, aby Vám pomohly se utišit (benzodiazepiny), některé
přípravky proti bolesti (opiáty) nebo přípravky proti alergii (některá antihistaminika), protože
risperidon může zvyšovat jejich tlumivý účinek
Léky, které mohou měnit elektrickou aktivitu v srdci, jako jsou přípravky proti malárii a
přípravky užívané při problémech se srdečním rytmem (jako chinidin), při alergiích
(antihistaminika), některá antidepresiva nebo jiné přípravky na duševní poruchy
Léky, které zpomalují srdeční tep
Léky, které snižují hladinu draslíku v krvi (například některé močopudné přípravky)
Léky, které se užívají k léčbě vysokého krevního tlaku. Rileptid může snížit tlak krve
Léky užívané při Parkinsonově chorobě (jako je levodopa)
Močopudné přípravky (diuretika) používané při problémech se srdcem nebo otocích částí
Vašeho těla vzhledem k tvorbě nadměrného množství tekutiny (např. furosemid nebo
chlorothiazid). Rileptid užívaný samostatně nebo s furosemidem může u starších osob
s demencí zvýšit riziko cévní mozkové příhody nebo smrti.
Následující léčivé přípravky mohou snížit účinek risperidonu
Rifampicin (přípravek k léčbě některých infekcí)
Karbamazepin, fenytoin (přípravky k léčbě epilepsie)
Fenobarbital
Pokud začnete nebo přestanete užívat některý z těchto přípravků, může být nutno upravit dávku
risperidonu.
Následující léčivé přípravky mohou zvyšovat účinek risperidonu
Chinidin (užívaný u některých typů onemocnění srdce)
Antidepresiva jako paroxetin, fluoxetin, tricyklická antidepresiva
Léky známé jako beta-blokátory (užívané k léčbě vysokého tlaku krve)
Fenothiaziny (užívané například k léčbě psychózy nebo na zklidnění)
Cimetidin, ranitidin (blokátory kyselosti žaludku)
Pokud začnete nebo přestanete užívat některý z těchto přípravků, může být nutno upravit dávku
risperidonu.
Nejste-li si jistý(á), že se Vás cokoli z výše uvedeného týká, poraďte se s lékařem nebo lékárníkem
dříve, než začnete Rileptid užívat.
Přípravek Rileptid s jídlem a alkoholem
Tento přípravek můžete užívat buď s jídlem nebo nalačno. Při užívání přípravku Rileptid, byste se
měl(a) vyvarovat pití alkoholu.
Těhotenství a kojení
Strana 4 (celkem 10)
Jste-li těhotná, snažíte se otěhotnět nebo kojíte, poraďte se se svým lékařem, než začnete
Rileptid užívat. Váš lékař rozhodne, zda jej užívat můžete.
U novorozenců, jejichž matky užívaly Rileptid v posledním trimestru (poslední tři měsíce
těhotenství) se mohou vyskytnout tyto příznaky: třes, svalová ztuhlost a/nebo slabost, spavost,
neklid, problémy s dýcháním a potíže s příjmem potravy. Pokud se u vašeho dítěte objeví
jakýkoliv z těchto příznaků, prosím, kontaktujte dětského lékaře.
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět,
poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Během léčby přípravkem Rileptid se mohou vyskytnout závrať, únava a problémy s viděním. Neřiďte
dopravní prostředky nebo neobsluhujte stroje bez porady s lékařem.
Rileptid obsahuje 76 mg laktosy
Jestliže Vám Váš lékař řekl, že trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, informujte o tom lékaře dříve,
než přípravek začnete užívat.

3. Jak se Rileptid užívá
Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste
jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Léčba schizofrenie
Dospělí
Obvyklá úvodní dávka je 2 mg denně. Dávku lze druhý den zvýšit na 4 mg denně.
Dávku může lékař dále upravovat podle toho, jak odpovídáte na léčbu.
Většina lidí se cítí dobře při denní dávce 4 až 6 mg.
Tato celková denní dávka může být rozdělena buď do jedné nebo dvou dávek za den. Lékař
Vám doporučí, co je pro Vás nejvhodnější.
Starší osoby
Úvodní dávka je obvykle 0,5 mg dvakrát denně.
Dávku může lékař postupně zvyšovat na 1 až 2 mg dvakrát denně.
Váš lékař Vám řekne, co je pro Vás nejlepší.
Použití u dětí a dospívajících
Děti a mladiství do 18 let věku by Rileptid na léčbu schizofrenie neměli užívat.
Léčba mánie
Dospělí
Úvodní dávka je obvykle 2 mg jednou denně.
Dávku může lékař postupně upravovat podle Vaší odpovědi na léčbu.
Většina lidí se cítí dobře při denní dávce 1 až 6 mg.
Starší osoby
Úvodní dávka je obvykle 0,5 mg dvakrát denně.
Dávku může lékař postupně zvyšovat na 1 až 2 mg dvakrát denně podle toho, jak odpovídáte na
léčbu.
Použití u dětí a dospívajících
Strana 5 (celkem 10)
Děti a mladiství do 18 let věku by Rileptid na léčbu bipolární mánie neměli užívat.
Léčba přetrvávající agrese u osob s Alzheimerovou demencí
Dospělí (včetně starších osob)
Úvodní dávka je obvykle 0,25 mg dvakrát denně.
Dávku může lékař postupně upravovat podle Vaší odpovědi na léčbu.
Většina lidí se cítí dobře při denní dávce 0,5 mg dvakrát denně. Někteří pacienti mohou
potřebovat 1 mg dvakrát denně.
Trvání léčby u pacientů s Alzheimerovou demencí by nemělo být delší než 6 týdnů.
Léčba poruch chování u dětí a mladistvých
Dávka závisí na tělesné hmotnosti Vašeho dítěte:
Použití u dětí a dospívajících s tělesnou hmotnost menší než 50 kg
Úvodní dávka je obvykle 0,25 mg jednou denně.
Dávku může lékař postupně upravovat obden o 0,25 mg denně.
Obvyklá udržovací dávka je 0,25 až 0,75 mg jednou denně.
Použití u dětí a dospívajících s tělesnou hmotnost 50 kg a více
Úvodní dávka je obvykle 0,5 mg jednou denně.
Dávku může lékař postupně upravovat obden o 0,5 mg denně.
Obvyklá udržovací dávka je 0,5 až 1,5 mg jednou denně.
Trvání léčby u pacientů s poruchou chování by nemělo být delší než 6 týdnů.
Děti do 5 let věku by neměly být léčeny přípravkem Rileptid pro poruchu chování.
Osoby s onemocněním ledvin nebo jater
Bez ohledu na chorobu, pro kterou se léčíte, by všechny úvodní i následující dávky risperidonu měly
být poloviční. U těchto pacientů je nutno zvyšovat dávku pomaleji. U této skupiny pacientů je nutno
risperidon užívat s opatrností.
Jak se Rileptid užívá
Vždy užívejte Rileptid tak, jak Vám předepsal lékař. Nejste-li si jistý(á), poraďte se s lékařem nebo
lékárníkem.
Váš lékař Vám řekne, kolik přípravku užívat a jak dlouho. Závisí to na Vašem stavu a liší se u
jednotlivých osob. Množství přípravku, které byste měl(a) užívat, je vysvětleno v bodu Kolik užívat
viz výše.
Tabletu při polykání zapíjejte vodou.
Jestliže jste užil(a) více přípravku Rileptid, než jste měl(a)
Okamžitě vyhledejte lékaře. Vezměte si s sebou léky, které užíváte.
V případě předávkování se můžete cítit ospalý(á) nebo unavený(á) nebo mít neobvyklé pohyby
těla, problémy s postojem nebo chůzí, cítit závrať vzhledem k nízkému krevnímu tlaku nebo mít
nenormální bušení srdce nebo záchvat.
Jestliže jste zapomněl(a) užít Rileptid
Jestliže jste zapomněl(a) užít dávku, vezměte si ji, jakmile si vzpomenete. Je-li však již skoro
čas na další dávku, vynechejte zapomenutou dávku a pokračujte v užívání obvyklým způsobem.
Zapomenete-li užít dvě a více dávek, kontaktujte svého lékaře.
Strana 6 (celkem 10)
Nezdvojujte následující dávku (neužívejte dvě dávky ve stejnou dobu), abyste nahradil(a)
vynechanou dávku.
Jestliže jste přestal(a) užívat Rileptid
Nepřestávejte přípravek užívat bez porady s lékařem. Vaše příznaky by se mohly vrátit. Rozhodne-li
lékař o ukončení léčby, může být dávka snižována postupně během několika dní.
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky
Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.
Velmi časté: postihují více než 1 uživatele z 10
Časté: postihují 1 až 10 uživatelů ze 100
Méně časté: postihují 1 až 10 uživatelů z 1000
Vzácné: postihují 1 až 10 uživatelů z 10000
Velmi vzácné: postihují méně než 1 uživatele z 10000
Není známo: četnost nemůže být z dostupných údajů stanovena.
Vyskytnout se mohou následující nežádoucí účinky:
Velmi časté (postihují více než 1 uživatele z 10):
Parkinsonismus. To je lékařský termín, který zahrnuje mnoho příznaků. Každý jednotlivý
příznak se může vyskytnout u méně než 1 z 10 osob. Parkinsonismus zahrnuje: zvýšení tvorby
slin, ztuhlost svalů, slinění, cukání při ohýbání končetin, pomalé, omezené nebo zhoršené
pohyby těla, bezvýraznou tvář, napětí svalů, ztuhnutí šíje, ztuhlost svalů, krátké, šouravé,
uspěchané kroky a nedostatek pohybů rukou při chůzi, přetrvávající mrkání jako odpověď na
poklep na čelo (abnormální reflex).
Bolest hlavy, závažné problémy s usínáním nebo spánkem.
Časté (postihují 1 až 10 uživatelů ze 100):
Malátnost, únava, neklid, neschopnost klidně sedět, podráždění, úzkost, ospalost, závrať, špatné
soustředění, pocit vyčerpání, poruchy spánku
Zvracení, průjem, zácpa, nevolnost, zvýšení chuti k jídlu, bolest nebo špatný pocit v břiše,
bolest v krku, sucho v ústech
Zvýšení tělesné hmotnosti, zvýšení tělesné teploty, snížení chuti k jídlu
Dušnost, infekce plic (pneumonie), chřipka, infekce dýchacích cest, rozmazané vidění,
překrvení nosní sliznice, krvácení z nosu, kašel
Infekce močových cest, pomočování
Svalové stahy, mimovolní pohyby obličeje nebo rukou a nohou, bolest kloubů, bolest zad, otok
rukou a nohou, bolest v rukách a nohách
Vyrážka, zčervenání kůže
Rychlý srdeční tlukot, bolest na hrudi
Zvýšení hladiny hormonu prolaktin v krvi.
Méně časté (postihují 1 až 10 uživatelů z 1000):
Strana 7 (celkem 10)
Nadměrné pití vody, nemožnost udržet stolici, žízeň, velmi tuhá stolice, chrapot nebo potíže
s hlasem
Infekce plic způsobené vdechováním potravy do dýchacích cest, infekce močového měchýře,
červenání očí, zánět nosních dutin, virová infekce, infekce v uchu, zánět mandlí, infekce
v podkoží, infekce oka, infekce žaludku, výtok z oka, plísňová infekce nehtů
Nenormální elektrická vodivost v srdci, pokles krevního tlaku po postavení se, nízký tlak krve,
závrať po změně polohy, nenormální elektrická aktivita v srdci (EKG), nenormální srdeční
rytmus, uvědomování si tlukotu srdce, zrychlení nebo zpomalení tepu
Inkontinence moči, bolest při močení, časté močení
Zmatenost, poruchy pozornosti, nízká úroveň vědomí, nadměrná spavost, nervozita, povznesená
nálada (mánie), ztráta energie a zájmu
Zvýšení krevního cukru, zvýšení hodnot jaterních enzymů, snížení počtu bílých krvinek, snížení
hemoglobinu nebo počtu červených krvinek (anémie), zvýšení počtu eosinofilů (speciální bílé
krvinky), zvýšení kreatinfosfokinázy v krvi, snížení počtu destiček (krevní buňky, které
pomáhají zastavovat krvácení)
Svalová slabost, bolest svalů, bolest ucha, bolest krku, otok kloubů, nenormální držení těla,
ztuhlost kloubů, bolest svalů a kostí na hrudi, pocit tíže na hrudi
Porušení kůže, kožní problémy, suchá kůže, intenzivní svědění, akné, vypadávání vlasů, zánět
kůže způsobený roztoči, změna zbarvení pokožky, zesílení kůže, návaly horka, snížená citlivost
kůže na bolest a dotyk, zánět mastné kůže
Ztráta menstruace, sexuální selhání, erektilní dysfunkce, porucha ejakulace, výtok z prsů,
zvětšení prsů u mužů, snížení sexuální touhy, nepravidelná menstruace, výtok z pochvy
Mdloba, poruchy chůze, liknavost, snížení chuti k jídlu vedoucí k podvýživě a snížení tělesné
hmotnosti, pocit vykořenění, porucha rovnováhy, alergie, otok, problémy s řečí, zimnice,
nenormální koordinace pohybů
Bolestivá přecitlivělost na světlo, zvýšení průtoku krve okem, otok oka, suchost oka, zvýšené
slzení
Problémy s dýchacími cestami, překrvení plic, chrčení v plicích, překrvení dýchacích cest,
problémy s mluvením, problémy s polykáním, vlhký kašel, drsný/hvízdavý zvuk při dýchání,
onemocnění podobné chřipce, ucpané nosní dutiny
Neodpovídání na podněty, ztráta vědomí, náhlý otok rtů a očí spolu s dýchacími problémy,
náhlá slabost nebo necitlivost obličeje, rukou nebo nohou, zejména pouze na jedné straně nebo
nevýrazná řeč, která trvá méně než 24 hodin (nazývá se malá mozková příhoda nebo mrtvice),
mimovolní pohyby obličeje, rukou nebo nohou, zvonění v uších, otok obličeje.
Vzácné (postihují 1 až 10 uživatelů z 10000):
Neschopnost dosáhnout orgasmu, menstruační poruchy
Lupy
Alergie na lék, studené končetiny, otok rtů, zánět rtů
Zelený zákal (glaukom), snížená ostrost vidění, zvýšená tvorba ospalků, protáčení očí
Nedostatek emocí
Změna stavu vědomí se zvýšením tělesné teploty a záškuby svalů, otok po celém těle,
abstinenční příznaky, snížení tělesné teploty
Rychlé povrchní dýchání, problémy s dýcháním ve spánku, chronický zánět středního ucha
(otitida)
Ucpání střev
Strana 8 (celkem 10)
Snížení průtoku krve mozkem
Snížení počtu bílých krvinek, nepatřičné vylučování hormonu, který kontroluje objem moči
Rozpad svalových vláken a bolest svalů (rhabdomyolýza), porucha pohyblivosti
Koma (bezvědomí) způsobené nekontrolovanou cukrovkou
Zežloutnutí kůže a očí (žloutenka)
Zánět slinivky břišní
Velmi vzácné (postihují méně než 1 uživatele z 1000):
Život ohrožující komplikace u nekontrolované cukrovky.
Neznámá četnost výskytu (četnost nemůže být z dostupných údajů stanovena):
Těžká alergická reakce vedoucí k obtížím s dechem a šoku
Žádné granulocyty (druh bílých krvinek, které pomáhají obraně proti infekci)
Prodloužená a bolestivá erekce
Nebezpečně zvýšený příjem tekutin
Krevní sraženiny v žilách zvláště dolních končetin (příznaky zahrnují otok, bolest a zarudnutí
dolní končetiny), které mohou putovat žilním řečištěm do plic a zapříčinit bolest na hrudi a
dýchací obtíže. Jestliže zpozorujete některý z těchto příznaků, vyhledejte okamžitě lékařskou
pomoc.
Injekce s prodlouženým uvolňováním obsahující risperidon
Následující nežádoucí účinky byly hlášeny při používání injekce s prodlouženým uvolňováním
risperidonu. Objeví-li se u Vás některý z dále uvedených nežádoucích účinků, oznamte to svému
lékaři, i když nejste léčen(a) injekcí s dlouhodobým uvolňováním.
- Infekce střeva
- Absces pod kůží, brnění, mravenčení nebo necitlivost kůže, zánět kůže
- Snížení počtu bílých krvinek, které Vás pomáhají chránit proti bakteriální infekci
- Deprese
- Křeč
- Mrkání očí
- Pocit točení se nebo kymácení
- Pomalý tlukot srdce, vysoký tlak krve
- Bolest zubů, křeče v jazyce
- Bolest hýždí
- Snížení váhy
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové
informaci.

5. Jak Rileptid uchovávat
Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.
Strana 9 (celkem 10)
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce. Doba použitelnosti
se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Nevyhazujte léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka,
jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace
Co přípravek Rileptid obsahuje
Léčivou látkou je risperidonum 1 mg, 2 mg, 3 mg a 4 mg v jedné potahované tabletě.
Dalšími složkami jsou:
Monohydrát laktosy, kukuřičný škrob, mikrokrystalická celulosa, magnesium-stearát, koloidní
bezvodý oxid křemičitý, natrium-lauryl-sulfát.
Potahová vrstva:
Rileptid 1 mg
Potahová soustava Opadry Y-1-7000 bílá: hypromelosa, oxid titaničitý (E171), makrogol 400.
Rileptid 2 mg
Potahová soustava Opadry 03B21370 zelená: hypromelosa, oxid titaničitý (E171), makrogol 400,
hlinitý lak indigokarmínu (E132), hlinitý lak chinolinové žluti (E104).
Rileptid 3 mg
Potahová soustava Opadry 03B21372 zelená: hypromelosa, oxid titaničitý (E171), makrogol 400,
hlinitý lak indigokarmínu (E132), hlinitý lak chinolinové žluti (E104).
Rileptid 4 mg
Potahová soustava Opadry 03B21368 zelená: hypromelosa, oxid titaničitý (E171), makrogol 400,
hlinitý lak indigokarmínu (E132), hlinitý lak chinolinové žluti (E104).
Jak Rileptid vypadá a co obsahuje toto balení
Vzhled:
Rileptid 1 mg
Podlouhlé, nepatrně bikonvexní, bílé až téměř bílé tablety bez zápachu, z jedné strany vyraženo
stylizované E 751, z druhé strany s půlicí rýhou.
Rileptid 2 mg
Podlouhlé, nepatrně bikonvexní, světle zelené tablety, bez zápachu, z jedné strany vyraženo
stylizované E 752, z druhé strany s půlicí rýhou.
Rileptid 3 mg
Podlouhlé, nepatrně bikonvexní, světle zelené tablety, bez zápachu, z jedné strany vyraženo
stylizované E 753, z druhé strany s půlicí rýhou.
Rileptid 4 mg
Podlouhlé, nepatrně bikonvexní, trávově zelené tablety, bez zápachu, z jedné strany vyraženo
stylizované E 754, z druhé strany s půlicí rýhou.
Tablety lze rozdělit na dvě stejné dávky.
Druh obalu a velikost balení
10, 20 nebo 60 potahovaných tablet v PVC/PVDC/Al blistru a papírové krabičce.
Držitel rozhodnutí o registraci
Strana 10 (celkem 10)
EGIS Pharmaceuticals PLC
1106 Budapešť, Keresztúri út 30-38.
MAĎARSKO
Výrobce
EGIS Pharmaceuticals PLC
1106 Budapešť, Keresztúri út 30-38.
MAĎARSKO
a
EGIS Pharmaceuticals PLC
1165 Budapešť, Bökényföldi út 118-120.
MAĎARSKO

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Česká republika: Rileptid 1 mg
Rileptid 2 mg
Rileptid 3 mg
Rileptid 4 mg

Maďarsko: Rileptid 1 mg filmtabletta
Rileptid 2 mg filmtabletta
Rileptid 3 mg filmtabletta
Rileptid 4 mg filmtabletta

Lotyšsko: Rileptid 2 mg apvalkots tabletes
Rileptid 4 mg apvalkots tabletes

Litva: Rileptid 1 mg plvele dengtos tablets
Rileptid 2 mg plvele dengtos tablets
Rileptid 3 mg plvele dengtos tablets
Rileptid 4 mg plvele dengtos tablets

Polsko: Rileptid

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 17.6.2012

Recenze

Recenze produktu RILEPTID 1 MG 20X1MG Potahované tablety

Diskuze

Diskuze k produktu RILEPTID 1 MG 20X1MG Potahované tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Akční nabídka do vaší schránky

Výhodné nabídky nemusíte hledat, pošleme vám je e-mailem.

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.

Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám