Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis léčba nádorových onemocnění

RIBOMUNYL GRA 12KS(SÁČKY) - diskuze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 21329

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE TCHEQUIE
Kód výrobku: 21329
Kód EAN: 3573991513837
Kód SÚKL: 98189
Držitel rozhodnutí: PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE TCHEQUIE
Přípravek se používá u jedinců, kde je nutná prevence často se opakujících infekcí dýchacího ústrojí a jejich komplikací. Je vhodný u opakovaných infekcí v oblasti ušní (záněty středouší), nosní (záněty nosohltanu), krční (záněty hrtanu) a u opakovaných zánětů průdušnice, průdušek a plic. Rovněž se používá u osob s onemocněním zvané astma. Ribomunyl povzbuzuje obranné reakce organismu, zvyšuje odolnost vůči popsaným infekcím, ulehčuje jejich průběh a snižuje pravděpodobnost jejich opakování a komplikací. Přípravek mohou užívat dospělí, mladiství a děti starší 1 roku.

Příbalový leták

 

1/4 

sp.zn.:  sukls142142/2011 
a sp.zn.: sukls77185/2013 

  

 
Příbalová informace: informace pro uživatele 
 
 
RIBOMUNYL, granule  
Ribosomální frakce Klebsiella pneumonie, Streptococcus pneumonie, Streptococus pyogenes 
(skupina A), Haemophilus influenzae a membránová frakce z Klebsiella pneumoniae. 
 
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by 
jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou 
uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

 
Co naleznete v této příbalové informaci 
1. 

Co je přípravek RIBOMUNYL a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek RIBOMUNYL používat 

3. 

Jak se přípravek RIBOMUNYL užívá 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

Jak přípravek RIBOMUNYL uchovávat  

6. 

Obsah balení a další informace 

 
1. 

Co je přípravek RIBOMUNYL a k čemu se používá 

 
Přípravek  RIBOMUNYL  ve  formě  granulí  se  užívá  k  prevenci  často  se  opakujících  infekcí 
dýchacího ústrojí (uši, nos, krk) u dětí starších než 2 roky.  
 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek RIBOMUNYL používat 

 
Neužívejte přípravek RIBOMUNYL: 
-  jestliže jste alergický(á) na léčivé látky nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku 

(uvedenou v bodě 6). 

-  jestliže máte jakoukoli autoimunitní poruchu. 
-  jestliže máte akutní střevní infekci, nezahajujte léčbu, dokud nebude tato střevní infekce 

vyřešena. 

 
Upozornění a opatření 
Před užitím přípravku RIBOMUNYL se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Zvláštní opatrnosti při užívání přípravku RIBOMUNYL je zapotřebí v následujících 
situacích: 

 

2/4 

-  Pokud se u Vás objeví horečka (≥39  C) při užívání tohoto léku, ukončete léčbu a poraďte 

se co nejdříve se svým lékařem. 

-  Pokud se u Vás objeví alergie na tento lék, ukončete léčbu. 
-  Pokud podstupujete imunosupresivní terapii, neměl(a) byste užívat tento léčivý přípravek.  
-  Pokud máte astma. Pokud se objeví astmatický záchvat, ukončete léčbu a neopakujte ji. 
-  Nepodávejte tento přípravek dětem do 2 let věku. 
 
Další léčivé přípravky a přípravek RIBOMUNYL
 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné 
době užíval(a) nebo které možná budete užívat. 
 
Těhotenství a kojení 
Užívání přípravku RIBOMUNYL v těhotenství a během kojení, se nedoporučuje.  
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, 
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 
 
 
3. 

Jak se přípravek RIBOMUNYL užívá 

 
Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si 
nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem 
 
Doporučená dávka je: 1 sáček denně ráno nalačno.  
První měsíc 4 po sobě jdoucí dny v týdnu během 3 po sobě jdoucích týdnů, dále 4 po sobě 
jdoucí dny v měsíci během 5 po sobě jdoucích měsíců.  
 
Obsah sáčku se rozmíchá v půlce sklenice vody a vypije se. 

Jestliže jste užil(a) více přípravku RIBOMUNYL, než jste měl(a) 
Měl(a) byste kontaktovat svého lékaře. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek RIBOMUNYL 
Nezdvojnásobujte dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. 
 
Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek RIBOMUNYL 
Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře 
nebo lékárníka. 
 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky 

 
Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
Četnost výskytu není známa 
 
- alergie (vyrážka, potíže s dýcháním) 
- závažná alergická reakce, která způsobuje otok obličeje a hrdla 
- zánět hrtanu 
- astma 
- malé nachově červené skvrnky v kůži způsobené krvácením a uzlíky pod kůží  

 

3/4 

- ekzém, zčervenání kůže (erytém), kopřivka 
 
Časté (mohou postihnout až 1 z 10 lidí): 
- zánět nosohltanu, ušní infekce, zánět mandlí  
 
Méně časté (mohou postihnout až 1 ze 100 lidí): 
- zánět dutin, bronchitida, izolovaný kašel 
- zvýšení slinění na začátku léčby 
- porucha lymfatických uzlin 
- poruchy trávicího ústrojí, jako je: nevolnost, zvracení, průjem nebo bolest břicha, 
gastroenteritida 
- zvýšená teplota, slabost 
 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo adresu:  
Státní ústav pro kontrolu léčiv  
Šrobárova 48  
100 41 Praha 10  
webové stránky

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

 

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku.  

 
5. 

Jak přípravek RIBOMUNYL uchovávat  

 

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.  
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.  
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za 
„Použitelné do:“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se 
svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit 
životní prostředí. 
 

 
6. 

Obsah balení a další informace 

 

Co přípravek RIBOMUNYL obsahuje 
Obsah RNA z ribozómů následujících bakterií: 
Klebsiella  pneumoniae……………………………….3,5dílu  
Streptococcus pneumoniae…………………………..3,0 díly  
Streptococcus pyogenes (A)………………… ………3,0 díly 
Haemophilus influenzae……………………………… 0,5 dílu 
 
Membránová frakce 
Klebsiella  pneumoniae……                                      15 dílů 
Pro 0,525mg lyofilizátu ribozomální RNA 
 
Pomocné látky: povidon, manitol, čištěná voda 

 

4/4 

 

 

Jak přípravek RIBOMUNYL vypadá a co obsahuje toto balení 
Přípravek RIBOMUNYL je dodáván v baleních obsahujících 4, 12 nebo 20 sáčků v 1 
krabičce.  
 
Držitel rozhodnutí o registraci 
Pierre Fabre Medicament 
BOULOGNE - Cedex 
Francie 
 
Výrobce 
PIERRE FABRE MEDICAMENT PRODUCTION 
GIEN 
Francie 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována  
19.3.2014 

Recenze

Recenze produktu RIBOMUNYL GRA 12KS(SÁČKY)

Diskuze

Diskuze k produktu RIBOMUNYL GRA 12KS(SÁČKY)

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám