Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na dýchací cesty » Léky na předpis nosní léčiva

RHINOCORT AQUA 64 MCG 120X64RG Suspenze ve spreji - recenze

Kód výrobku: 15319

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Podrobné informace - RHINOCORT AQUA 64 MCG 120X64RG Suspenze ve spreji

Stránka 1 z 5
sp.zn.sukls76359/2011

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Rhinocort Aqua 64 g
budesonidum
nosní sprej, suspenze

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek
používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny
v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci
1. Co je Rhinocort Aqua 64 g a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost předtím, než začnete Rhinocort Aqua 64 g užívat
3. Jak se Rhinocort Aqua 64 g používá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak Rhinocort Aqua 64 g uchovávat
6. Obsah balení a další informace1. Co je Rhinocort Aqua 64 g a k čemu se používá

Rhinocort Aqua 64 g působí proti zánětu nebo otoku nosní sliznice. Zánět je reakcí na
vnější podněty (pyly, plísně, sekrety domácích zvířat, ). Přípravek mohou užívat dospělí i
děti (starší než 6 roků) a mladiství.

Rhinocort Aqua 64 g se používá k léčbě a prevenci sezónní alergické rýmy (senné rýmy) a
také celoroční alergické i nealergické rýmy. Rhinocort Aqua 64 g lze použít i k léčbě
nosních polypů (stopkatých útvarů) a nebo předcházení (prevenci) jejich opětovného vzniku,
pokud byly odstraněny chirurgickým zákrokem.

Léčba alergické/senné rýmy by měla být zahájena několik dnů před očekávanou pylovou
sezónou.


2. Čemu musíte věnovat pozornost předtím, než začnete Rhinocort Aqua 64 g
užívat

Nepoužívejte přípravek Rhinocort Aqua 64 g, jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na
léčivou látku nebo kteroukoliv složku přípravku. Přípravek nesmíte používat, pokud máte
plísňové, bakteriální či virové onemocnění nosu, neboť používání přípravku může maskovat
probíhající infekci.


Stránka 2 z 5
Upozornění a opatření

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Rhinocort Aqua 64 g je zapotřebí, pokud již
užíváte kortikoidy v jiné lékové formě (k inhalaci, jako tablety nebo mast) např. k léčbě
astmatu či ekzému. Informujte o užívání těchto léků svého lékaře.

V případě, že máte plicní formu tuberkulózy, onemocnění jater, glaukom (zelený zákal),
čerstvý úraz nosu nebo jste nedávno podstoupil(a) chirurgický zákrok v oblasti nosu, je nutné,
aby ošetřující lékař byl o těchto zdravotních problémech informován.

Hojení poraněné či chorobně změněné nosní sliznice (výstelky nosu) může být zpomaleno při
užívání tohoto přípravku.

Další léčivé přípravky a přípravek Rhinocort Aqua 64 g
Informujte, prosím, svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste
užíval(a) v nedávné době nebo které možná budete užívat, včetně léků dostupných bez
lékařského předpisu. Rhinocort Aqua 64 g neodstraní oční příznaky (slzení) alergické rýmy.
Pokud Vás tyto příznaky obtěžují, požádejte lékaře, aby Vám předepsal doplňkový lék.

Těhotenství a kojení
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná nebo plánujete otěhotnět,
poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete tento přípravek užívat.
Dosud nejsou žádné důkazy o tom, že by užívání přípravku Rhinocort Aqua 64 g bylo
škodlivé pro těhotnou ženu nebo kojence. Pokud otěhotníte v průběhu léčby přípravkem
Rhinocort Aqua 64 g, navštivte co nejdříve svého lékaře. Rhinocort Aqua 64 g lze užívat
v průběhu kojení při dodržení doporučeného dávkování přípravku.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Rhinocort Aqua 64 g nemá vliv na schopnost řídit motorová vozidla ani na schopnost
obsluhovat stroje.


3. Jak se Rhinocort Aqua 64 g používá

Vždy používejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á),
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Děti mohou užívat Rhinocort Aqua 64 g pouze pod dohledem dospělého, aby byla podávána
jen předepsaná dávka a přípravek byl správně aplikován.

Léčba rýmy
Obvyklé dávkování pro dospělé a starší pacienty a děti od 6 roků:

Doporučená počáteční dávka je 256 mikrogramů (g) denně.

Při použití přípravku Rhinocort Aqua 64 g jednou denně (ráno) stiskněte lahvičku dvakrát
do každé nosní dírky. Při použití dvakrát denně (ráno a večer) stiskněte lahvičku pouze
jedenkrát do každé nosní dírky.

Po zlepšení příznaků rýmy může ošetřující lékař snížit předepsanou dávku přípravku.
Pokud trpíte sennou rýmou, měl(a) byste začít užívat (podávat dítěti) Rhinocort Aqua 64 g
několik dnů před začátkem pylové sezóny.

Stránka 3 z 5
Rhinocort Aqua 64 g neodstraní oční příznaky (slzení) alergické rýmy. Pokud Vás tyto
příznaky obtěžují, požádejte ošetřujícího lékaře, aby Vám předepsal doplňkový přípravek.

Léčba a předcházení (prevence) vzniku nosních polypů
Obvyklé počáteční dávkování je 256 mikrogramů (g) denně. Dávku lze podat v jedné ranní
dávce nebo ve dvou denních dávkách; ráno a večer.

Při použití přípravku Rhinocort Aqua 64 g stiskněte lahvičku dvakrát do každé nosní dírky
pouze ráno nebo jedenkrát do každé nosní dírky; ráno a večer.

Nepřehlédněte:
Když začnete užívat Rhinocort Aqua 64 g, můžete se cítit lépe již první den. Trvá však
několik dnů a někdy až dva týdny, než dojde k plnému prospěchu z léčby.
Přípravek se nesmí dostat do očí. Pokud by se Vám to náhodou stalo, je třeba oko ihned
vypláchnout vodou.

Návod k použití přípravku Rhinocort Aqua 64 g
Předtím, než začnete poprvé užívat Rhinocort Aqua 64 g, protřepejte obsah lahvičky a
stiskněte ji asi 5-10krát do vzduchu tak, jak je nakresleno na obrázku. Pokud není přípravek
používán denně, potom je nutné před každým použitím stisknout lahvičku jedenkrát do
vzduchu.


1. Vysmrkejte se; protřepejte obsah lahvičky a sejměte hnědý ochranný uzávěr.
2. Držte lahvičku ve svislé poloze, jak je nakresleno na obrázcích.
3. Zasuňte aplikátor (bílé zakončení na lahvičce) do jedné nosní dírky a zmáčkněte lahvičku
tolikrát, kolik dávek/vstřiků chcete aplikovat. Stejný počet dávek/vstřiků aplikujte i do druhé
nosní dírky. Neužívejte více než 4 vstřiky za den.4. Hnědý ochranný uzávěr nasaďte zpět na lahvičku.

Čištění:
Hnědý ochranný uzávěr a aplikátor z umělé hmoty pravidelně čistěte nejlépe po každé
aplikaci. Sejměte ochranný uzávěr i aplikátor a umyjte je v teplé vodě. Nechte je oschnout a
znovu je nasaďte na lahvičku. Nikdy nepoužívejte k čištění špendlík nebo jiné ostré předměty.

Stránka 4 z 5
Jestliže jste užil(a) větší dávku přípravku
Vždy užívejte pouze takovou dávku, kterou Vám předepsal lékař a lékárník vyznačil na obalu
přípravku. Při užívání větších nebo menších dávek než předepsal lékař se příznaky
onemocnění se mohou zhoršit.

Jestliže jste užil(a) větší dávku než 4 vstřiky za den, nemusíte se obávat žádných nežádoucích
projevů. Při dlouhodobějším podávání (měsíce) vyšších dávek přípravku se však mohou
objevit nežádoucí účinky. Pokud máte toto podezření, navštivte svého lékaře.

Jestliže jste zapomněl(a) užít pravidelnou dávku přípravku, nezdvojnásobujte následující
dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku, pokračujte normálně až další pravidelnou
dávkou.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře
nebo lékárníka.


4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i Rhinocort Aqua 64 g nežádoucí účinky, které se ale
nemusí vyskytnout u každého.

Jsou obvykle mírné a trvají krátkou dobu/jsou přechodné. Častěji se může objevit krvácení
z nosu, krvavý nosní výtok a podráždění nosu. Méně často se může vyskytnout kožní vyrážka
ve formě kopřivky či výsevu pupínků po těle, svědění kůže a otok v obličeji či otok hrdla.
Velmi vzácně vřídky na nosní sliznici, proděravění nosní přepážky a těžká alergická reakce
po podání přípravku.

Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou
uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo
prostřednictvím: Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10,
webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.
5. Jak Rhinocort Aqua 64 g uchovávat

Uchovávejte při teplotě do 30°C. Chraňte před mrazem. Ochranný uzávěr nasaďte vždy zpět
na lahvičku.

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

Rhinocort Aqua 64 g nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a
lahvičce za Použitelné do:. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného
měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se
svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit
životní prostředí.


Stránka 5 z 5
6. Obsah balení a další informace

Co Rhinocort Aqua 64 g obsahuje
Léčivou látkou je budesonid. Jedno stisknutí uvolní 64 g léčivé látky.

Pomocnými látkami jsou: mikrokrystalická celulosa, sodná sůl karmelosy, glukosa,
polysorbát 80, dihydrát dinatrium-edetátu, kalium-sorbát, kyselina chlorovodíková a čištěná
voda.

Jak Rhinocort Aqua 64 g vypadá a co obsahuje toto balení
Lahvička z hnědého skla s bílým nástavcem do nosu a hnědým ochranným krytem. Obsahuje
suspenzi budesonidu ve vodě. Jedno balení obsahuje 120 nebo 240 dávek.

Držitel rozhodnutí o registraci
AstraZeneca UK Limited, 2 Kingdom Street, London W2 6BD, Velká Británie

Výrobce
AstraZeneca AB, Södertälje, Švédsko

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí
o registraci.

AstraZeneca Czech Republic s.r.o., Plzeňská 3217/16, 150 00 Praha 5
Tel.: 222 807 111
Fax: 222 807 221
www.astrazeneca.cz

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 10.7.2013

Informace o produktu

Výrobce: AstraZeneca Czech Republic
Kód výrobku: 15319
Kód EAN: 8595106400424
Kód SÚKL: 54267
Držitel rozhodnutí: AstraZeneca Czech Republic

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

Přípravek mohou užívat dospělí i děti (starší než 6 roků) a mladiství. Rhinocort Aqua 64 mikrogramů se používá pro léčbu a prevenci sezónní alergické rýmy (senné rýmy) a také celoroční alergické i nealergické rýmy. Rhinocort Aqua 64 mikrogramů lze použít i pro léčbu nosních polypů (stopkatých útvarů) a nebo předcházení (prevenci) jejich opětovného vzniku, pokud byly odstraněny chirurgickým zákrokem. Přípravek užívejte pravidelně podle rady lékaře. Léčba alergické/senné rýmy by měla být zahájena několik dnů před očekávanou pylovou sezónou.

Recenze

Recenze produktu RHINOCORT AQUA 64 MCG 120X64RG Suspenze ve spreji

Diskuze

Diskuze k produktu RHINOCORT AQUA 64 MCG 120X64RG Suspenze ve spreji

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám