Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Protiinfekční léky na předpis » Léky na předpis na virovou infekci organismu

REYATAZ 100 MG 60X100MG Tobolky - recenze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 25929

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: BRISTOL-MYERS SQUIBB, MEYMAC
Kód výrobku: 25929
Kód EAN:
Kód SÚKL: 28045
Držitel rozhodnutí: BRISTOL-MYERS SQUIBB, MEYMAC
Váš lékař vám předepsal přípravek REYATAZ, protože jste nakažený/á virem HIV, který způsobuje onemocnění AIDS. Je bežné, že se používá v kombinaci s jinými anti-HIV léky. Váš lékař vám doporučí, která kombinace těchto léků s přípravkem REYATAZ je pro vás nejlepší. REYATAZ vaši HIV infekci nevyléčí. Nadále může pokračovat rozvoj infekce nebo jiných onemocnění s HIV infekcí spojených. Léčba přípravkem REYATAZ nesnižuje riziko přenosu HIV infekce pohlavním stykem nebo krví na jiné osoby. Proto musíte trvale dodržovat taková opatření, která přenosu viru na jiné zabrání.

Příbalový leták

 

1

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PŘÍLOHA I 

 

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 

 

2

1. NÁZEV 

PŘÍPRAVKU 

 
REYATAZ 100 mg tvrdé tobolky 
REYATAZ 150 mg tvrdé tobolky 
REYATAZ 200 mg tvrdé tobolky 
REYATAZ 300 mg tvrdé tobolky 
 
 
2. 

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 

 
REYATAZ 100 mg tvrdé tobolky 
Jedna tobolka obsahuje atazanavirum 100 mg (jako atazanaviri sulfas). 
 
Pomocné látky se známým účinkem: 54,79 mg monohydrátu laktosy v 1 tobolce. 
 
REYATAZ 150 mg tvrdé tobolky 
Jedna tobolka obsahuje atazanavirum 150 mg (jako atazanaviri sulfas). 
 
Pomocné látky se známým účinkem: 82,18 mg monohydrátu laktosy v 1 tobolce. 
 
REYATAZ 200 mg tvrdé tobolky 
Jedna tobolka obsahuje atazanavirum 200 mg (jako atazanaviri sulfas). 
 
Pomocné látky se známým účinkem: 109,57 mg monohydrátu laktosy v 1 tobolce. 
 
REYATAZ 300 mg tvrdé tobolky 
Jedna tobolka obsahuje atazanavirum 300 mg (jako atazanaviri sulfas). 
 
Pomocné látky se známým účinkem: 164,36 mg monohydrátu laktosy v 1 tobolce. 
 
Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1. 
 
 
3. LÉKOVÁ 

FORMA 

 
Tvrdá tobolka. 
 
REYATAZ 100 mg tvrdé tobolky 
Neprůhledná modrobílá tobolka označená bílým a modrým potiskem, "BMS 100 mg" na jedné 
polovině a "3623" na druhé polovině tobolky. 
 
REYATAZ 150 mg tvrdé tobolky 
Neprůhledná modrobílá tobolka označená bílým a modrým potiskem, "BMS 150 mg" na jedné 
polovině a "3624" na druhé polovině tobolky. 
 
REYATAZ 200 mg tvrdé tobolky 
Neprůhledná modrá tobolka označená bílým potiskem, "BMS 200 mg" na jedné polovině a "3631" na 
druhé polovině tobolky. 
 
REYATAZ 300 mg tvrdé tobolky 
Neprůhledná červenomodrá tobolka označená bílým potiskem, "BMS 300 mg" na jedné polovině a 
"3622" na druhé polovině tobolky. 
 
 

 

3

4. KLINICKÉ 

ÚDAJE 

 
4.1 Terapeutické 

indikace 

 
REYATAZ tvrdé tobolky podávané společně s nízkou dávkou ritonaviru jsou určeny k antiretrovirové 
léčbě HIV-1 infikovaných dospělých a dětských pacientů ve věku 6 let a starších v kombinaci s jinými 
antiretrovirovými léky (viz bod 4.2). 
 
Na základě dostupných virologických a klinických údajů u dospělých pacientů se neočekává přínos 
u pacientů s výskytem kmenů rezistentních na více inhibitorů proteázy (≥ 4 PI mutací).  
 
Volba léku REYATAZ u již léčených dospělých a dětských pacientů má záviset na individuální virové 
rezistenci a pacientově předchozí léčbě (viz body 4.4 a 5.1). 
 
4.2  Dávkování a způsob podání 
 
Terapie má být zahájena lékařem majícím zkušenosti s léčbou HIV infekce. 
 
Dávkování 
Dospělí 
Doporučená dávka přípravku REYATAZ tobolky je 300 mg jednou denně se 100 mg ritonaviru 
jednou denně spolu s jídlem. Ritonavir se užívá proto, že pozitivně ovlivňuje farmakokinetiku 
atazanaviru (viz body 4.5 a 5.1). (Také viz bod 4.4 Vysazení ritonaviru v případě striktně daných 
podmínek) 
 
Pediatričtí pacienti (ve věku 6 let až do 18 let s tělesnou hmotností nejméně 15 kg) 
Dávka atazanaviru tobolky se u dětských pacientů stanoví dle tělesné hmotnosti, jak ukazuje Tabulka 
1, a nesmí překročit doporučenou dávku pro dospělé. REYATAZ tobolky je nezbytné užívat s 
ritonavirem a musí se užívat s jídlem 
 
Tabulka 1:  Dávka u dětských pacientů (6 let až do 18 let s tělesnou hmotností nejméně 15 kg) 

přípravku REYATAZ tobolky s ritonavirem 

Tělesná hmotnost (kg) 

Dávka přípravku REYATAZ 

jednou denně 

Dávka ritonaviru

a

 jednou 

denně 

15 až méně než 35 

200 mg 

100 mg 

alespoň 35 

300 mg 

100 mg 

a

 Ritonavir tobolky, tablety nebo perorální roztok. 

 
Pediatričtí pacienti (minimálně 3 měsíce věku a hmotností nejméně 5 kg): REYATAZ perorální prášek 
je k dispozici pro pediatrické pacienty od 3 měsíců věku a hmotnosti nejméně 5 kg (viz Souhrn údajů 
o přípravku pro REYATAZ perorální prášek). Doporučuje se přechod z REYATAZ perorálního 
prášku na REYATAZ tobolky, jakmile jsou pacienti schopni důsledně polykat tobolky. 
 
Při přechodu na jinou formu podávání může být potřebná změna v dávkování. Prostudujte tabulku 
dávkování pro konkrétní typ složení (viz souhrn údajů o přípravku pro REYATAZ perorální prášek). 
 
Zvláštní populace 
Porucha funkce ledvin
 
Nevyžadují úpravu dávkování. REYATAZ s ritonavirem se nedoporučuje u pacientů podstupujících 
hemodialýzu (viz body 4.4 a 5.2). 
 
Porucha funkce jater 
Podávání přípravku REYATAZ s ritonavirem nebylo u pacientů s poruchou funkce jater sledováno. 
REYATAZ s ritonavirem vyžaduje u pacientů s lehkou poruchou funkce jater opatrnost. REYATAZ s 
ritonavirem se nesmí podávat pacientům se středně těžkou až těžkou poruchou funkce jater (viz body 
4.3, 4.4 a 5.2). 
 

 

4

V případě vysazení ritonaviru z počátečního doporučeného ritonavirem posíleného režimu (viz bod 
4.4), může být neposílený REYATAZ podáván pacientům s lehkou poruchou funkce jater v dávce 400 
mg jednou denně a pacientům se středně těžkou poruchou funkce jater, avšak se sníženou dávkou na 
300 mg jednou denně podávanou spolu s jídlem (viz bod 5.2). Neposílený REYATAZ nesmí být 
podáván pacientům s těžkou poruchou funkce jater. 
 
Těhotenství a období po porodu 
Během druhého a třetího trimestru těhotenství: 
REYATAZ 300 mg se 100 mg ritonaviru nemusí vždy zajistit dostatečnou expozici atazanaviru, 
zejména pokud aktivita atazanaviru nebo celého léčebného režimu může být problematická z důvodu 
rezistence na přípravek. Protože jsou dostupné pouze omezené údaje a z důvodu variability mezi 
těhotnými pacientkami, je možné zvážit monitorování léčby, aby byla zajištěna adekvátní expozice. 
 
Riziko dalšího snížení expozice atazanaviru lze očekávat, pokud se atazanavir podává s léčivými 
přípravky, o kterých je známo, že snižují jeho expozici (např. tenofovir-disoproxil-fumarát nebo 
antagonisté H

2

 receptoru). 

  Jestliže je třeba podat tenofovir-disoproxil-fumarát nebo antagonistu H

2

-receptoru, 

lze zvážit zvýšení dávky přípravku REYATAZ na 400 mg s ritonavirem 100 mg 
společně s monitorováním léčby (viz body 4.6 a 5.2). 

  Užívání přípravku REYATAZ s ritonavirem těhotnými pacientkami, které užívají jak 

tenofovir-disoproxil-fumarát, tak antagonistu H

2

-receptoru, se nedoporučuje. 

 

(Viz bod 4.4 Vysazení ritonaviru v případě striktně daných podmínek) 
 
V období po porodu: 
Po případném snížení expozice atazanaviru ve druhém a třetím trimestru mohou být expozice 
atazanaviru během prvních dvou měsíců po porodu zvýšeny (viz bod 5.2). Proto mají být pacientky po 
porodu pečlivě sledovány kvůli nežádoucím účinkům. 

  Během této doby mají pacientky po porodu pokračovat ve stejném doporučeném 

dávkování, které platí pro netěhotné pacientky, včetně těch, které souběžně užívají 
léčivé přípravky známé svým vlivem na expozici atazanaviru (viz bod 4.5). 

 
Pediatričtí pacienti (méně než 3 měsíce věku) 
REYATAZ se nemá z bezpečnostních důvodů podávát dětem mladším než 3 měsíce, zejména 
vzhledem k potenciálnímu riziku kernikteru. 
 
Způsob podání 
Perorální podání. Tobolky se polykají celé.  
 
4.3 Kontraindikace 
 
Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku tohoto přípravku uvedenou 
v bodě 6.1. 
 
REYATAZ je kontraindikován u pacientů s těžkou jaterní insuficiencí (viz body 4.2, 4.4 a 5.2). 
REYATAZ s ritonavirem je kontraindikován u pacientů se středně těžkou jaterní insuficiencí (viz 
body 4.2, 4.4 a 5.2). 
 
Souběžné podávání přípravku se simvastatinem nebo lovastatinem (viz bod 4.5). 
 
Kombinace s rifampicinem (viz bod 4.5). 
 
Souběžné podávání přípravku s inhibitorem PDE5 sildenafilem, pokud se užívá pouze k léčbě plicní 
arteriální hypertenze (PAH)  (viz bod 4.5). Souběžné podávání sildenafilu k léčbě erektilní dysfunkce 
viz bod 4.4 a 4.5. 
 

 

5

Souběžné podávání s léčivými přípravky, které jsou substráty izoformy CYP3A4 cytochromu P450, 
a které mají úzkou terapeutickou šíři (jako např. kvetiapin, alfuzosin, astemizol, terfenadin, cisaprid, 
pimozid, chinidin, bepridil, triazolam, midazolam podávaný perorálně (upozornění týkající se 
parenterálně podávaného midazolamu viz bod 4.5) a námelové alkaloidy, zejména ergotamin, 
dihydroergotamin, ergometrin, methylergometrin) (viz bod 4.5). 
 
Souběžné podávání s přípravky obsahujícími grazoprevir, včetně fixní kombinace dávek 
elbasviru/grazopreviru (používané k léčbě chronické infekce virem hepatitidy C) (viz bod 4.5). 
 
Souběžné podávání s přípravky obsahujícími třezalku tečkovanou (Hypericum perforatum) (viz bod 
4.5). 
 
4.4 Zvláštní 

upozornění a opatření pro použití 

 
Přestože se prokázalo, že efektivní virová suprese antiretrovirovou léčbou významně snižuje riziko 
sexuálního přenosu, nelze vyloučit reziduální riziko. Je nutno dodržet opatření k zabránění přenosu 
v souladu s národními doporučeními. 
 
Souběžné podávání přípravku REYATAZ s ritonavirem v dávkách vyšších než 100 mg jednou denně 
nebylo klinicky vyhodnoceno. Užití vyšších dávek ritonaviru může změnit bezpečnostní profil 
atazanaviru (kardiální účinky, hyperbilirubinemie), a proto se nedoporučuje. Pouze je-li atazanavir 
s ritonavirem podáván spolu s efavirenzem, je možné zvážit zvýšení dávky ritonaviru na 200 mg 
jednou denně. Tato situace si vyžaduje pečlivé klinické monitorování (viz Interakce s jinými léčivými 
přípravky níže). 
 
Pacienti se zdravotními potížemi 
 
Porucha funkce jater Atazanavir se primárně metabolizuje v játrech a u pacientů s poruchou funkce 
jater byly pozorovány jeho zvýšené koncentrace v plazmě (viz body 4.2 a 4.3). Bezpečnost a účinnost 
přípravku REYATAZ nebyla u pacientů s výrazným primárním postižením jater stanovena. Pacienti 
s chronickou hepatitidou B nebo C, léčení kombinací antiretrovirových přípravků, mají zvýšené riziko 
vzniku těžkých a potenciálně fatálních nežádoucích účinků postihujících játra. V případě souběžně 
probíhající antivirové léčby hepatitidy B nebo C, přečtěte si, prosím, příslušné souhrny údajů 
o přípravku pro tyto léky (viz bod 4.8). 
 
U pacientů s již existující jaterní dysfunkcí, včetně chronické aktivní hepatitidy, je po dobu 
kombinované antiretrovirové terapie četnost funkčních jaterních abnormalit zvýšena, a proto mají být 
monitorováni podle zásad správné klinické praxe. Objeví-li se u těchto pacientů známky zhoršování 
jaterní choroby, je nutné zvážit přerušení nebo ukončení léčby. 
 
Porucha funkce ledvin U pacientů s poruchou funkce ledvin není nutná úprava dávky. Avšak u 
pacientů na hemodialýze se podávání přípravku REYATAZ nedoporučuje (viz body 4.2 a 5.2). 
 
Prodloužení QT intervalu V klinických studiích s přípravkem REYATAZ bylo pozorováno, na 
velikosti dávky závislé, asymptomatické prodloužení PR intervalu. Pozornost vyžaduje užití léků, o 
nichž je známo, že mohou prodloužení PR vyvolat. Podávání přípravku REYATAZ pacientům s již 
existujícími převodními poruchami (atrioventrikulární blok II. a vyššího stupně nebo blok ramének) 
vyžaduje zvýšenou opatrnost a je možné jen za předpokladu, že prospěch převažuje možné riziko 
(viz bod 5.1). Zvláštní pozornost má být věnována pacientům, kterým je přípravek REYATAZ 
předepisován spolu s léčivými přípravky, které mohou prodlužovat QT interval a/nebo pacientům 
s preexistujícími rizikovými faktory (bradykardie, vrozený dlouhý QT interval, elektrolytová 
dysbalance), (viz body 4.8 a 5.3). 
 
Pacienti s hemofilií U pacientů s hemofilií typu A a B, léčenými inhibitory proteáz, byly zaznamenány 
případy zvýšeného krvácení včetně spontánně vzniklých kožních hematomů a hemartros. Některým 
pacientům byl podán navíc faktor VIII. U více než poloviny hlášených případů léčba inhibitory 
proteáz pokračovala nebo byla po přerušení znovu nasazena. Předpokládá se kauzální vztah, ačkoliv 

 

6

mechanizmus vzniku nebyl osvětlen. Hemofilici proto mají být na možnost zvýšeného krvácení 
upozorněni. 
 
Tělesná hmotnost a metabolické parametry 
V průběhu antiretrovirové léčby se může vyskytnout zvýšení tělesné hmotnosti a hladin lipidů 
a glukózy v krvi. Tyto změny mohou být částečně spojeny s kontrolou onemocnění a životním stylem. 
U lipidů existuje v některých případech důkaz účinku léčby, zatímco u přírůstku tělesné hmotnosti 
není významný průkaz spojení s touto léčbou. Při monitorování lipidů a glukózy v krvi je třeba 
sledovat zavedené pokyny pro léčbu HIV. Poruchy lipidů je třeba léčit podle klinické potřeby. 
 
V klinických studiích bylo prokázáno, že REYATAZ (s nebo bez ritonaviru) vyvolává dyslipidemii 
nižšího rozsahu než komparátory.  
 
Hyperbilirubinemie 
U pacientů léčených přípravkem REYATAZ se objevily případy reverzibilního zvýšení nepřímého 
(nekonjugovaného) bilirubinu, souvisejícího s inhibicí UDP-glukuronosyltransferázy (UGT) (viz bod 
4.8). Je-li u pacientů, kteří dostávají přípravek REYATAZ, zvýšení bilirubinu provázeno zvýšením 
jaterních aminotransferáz, je nutné posoudit, zda to nemá jiný etiologický původ. Pokud projevy ikteru 
nebo ikteru sklér jsou pro pacienta nepřijatelné, je možné zvážit alternativní antiretrovirovou léčbu 
místo podávání přípravku REYATAZ. Snížení dávky atazanaviru se nedoporučuje, protože může vést 
ke ztrátě terapeutického efektu a rozvoji rezistence. 
 
Indinavir je rovněž spojován s nepřímou (nekonjugovanou) hyperbilirubinemií, díky inhibici UGT. 
Kombinace REYATAZ + indinavir nebyly zkoumány a souběžné podávání těchto přípravků se 
nedoporučuje (viz bod 4.5). 
 
Vysazení ritonaviru pouze za striktně daných podmínek 
Doporučenou standardní léčbou je REYATAZ posílený ritonavirem při zajištění optimálních 
farmakokinetických parametrů a úrovně virologické suprese.  
Vysazení ritonaviru z tohoto posíleného režimu REYATAZU se nedoporučuje, ale může být zváženo 
u dospělých pacientů, kteří užívají dávku 400 mg jednou denně s jídlem, avšak pouze za těchto 
kombinovaných striktně daných podmínek: 

  absence předchozího virologického selhání  

  nedetekovatelná virová nálož v průběhu posledních 6 měsíců v rámci stávajícího 

režimu 

  virové kmeny bez mutací  asociovaných s rezistencí na HIV (RAMs) do stávajícího 

režimu. 

 
REYATAZ podávaný bez ritonaviru se nemá podávat pacientům léčeným v režimu obsahujícím 
tenofovir-disoproxil-fumarát jako hlavní složku a s jinými současně podávanými léky, které snižují 
biologickou dostupnost atazanaviru (viz bod 4.5 V případě vysazení ritonaviru z doporučeného 
posíleného režimu atazanaviru), nebo v případě, že je dodržování takového režimu vnímáno jako 
rizikové. 
 
REYATAZ podávaný bez ritonaviru se nemá používat u těhotných vzhledem k riziku suboptimální 
expozice, zvláště se zřetelem na infekci matky a jejího přenosu na plod.  
 
Cholelitiáza 
U pacientů léčených přípravkem REYATAZ byla hlášena cholelitiáza (viz bod 4.8). Některé pacienty 
bylo nutno hospitalizovat kvůli další  léčbě a někteří pacienti měli komplikace. Pokud se objeví 
známky nebo příznaky cholelitiázy, lze zvážit dočasné přerušení nebo ukončení léčby. 
 
Chronické onemocnění ledvin 
Během postmarketingového sledování bylo u pacientů infikovaných HIV užívajících atazanavir 
v kombinaci s ritonavirem nebo bez něj hlášeno chronické onemocnění ledvin. Rozsáhlá prospektivní 
observační studie prokázala souvislost mezi zvýšenou incidencí chronického onemocnění ledvin a 
kumulativní expozicí léčebnému režimu obsahujícímu atazanavir/ritonavir u pacientů infikovaných 

 

7

HIV s iniciálně normální eGFR. Tato souvislost byla pozorována nezávisle na expozici tenofovir 
disoproxil-fumarátu. Pravidelné monitorování renálních funkcí pacientů se má provádět po celou dobu 
trvání léčby (viz bod 4.8). 
 
Nefrolitiáza 
U pacientů léčených přípravkem REYATAZ byla hlášena nefrolitiáza (viz bod 4.8). Některé pacienty 
bylo nutno hospitalizovat kvůli další léčbě a někteří pacienti měli komplikace. V některých případech 
byla nefrolitiáza spojena s akutním renálním selháním nebo s renální insuficiencí. Pokud se objeví 
známky nebo příznaky  nefrolitiázy, lze zvážit dočasné přerušení nebo ukončení léčby  
 
Syndrom imunitní reaktivace 
Při zahájení kombinované antiretrovirové terapie (combination antiretroviral therapy, CART) se 
u HIV infikovaných pacientů s těžkou imunodeficiencí může vyskytnout zánětlivá reakce na 
asymptomatické nebo reziduální oportunní patogeny, která může způsobit klinicky závažné stavy nebo 
zhoršení příznaků onemocnění. Takové reakce byly nejčastěji pozorovány během několika prvních 
týdnů či měsíců po zahájení CART. Jedná se například o cytomegalovirovou retinitidu, generalizované 
a/nebo fokální mykobakteriální infekce a pneumonii způsobenou patogeny Pneumocystis jitroveci
Jakékoli příznaky zánětu mají být vyhodnoceny a v případě potřeby má být zahájena příslušná léčba. 
Při imunitní reaktivaci byl také hlášen výskyt autoimunitních onemocnění (jako je Gravesova 
choroba), avšak hlášená doba do jejich nástupu byla velmi různá. Tyto stavy se mohou objevit mnoho 
měsíců po zahájení léčby. 
 
Osteonekróza 
Ačkoli je etiologie považována za multifaktoriální (zahrnující používání kortikosteroidů, konzumaci 
alkoholu, těžkou imunosupresi a vyšší index tělesné hmotnosti), byly případy osteonekrózy hlášeny 
především u pacientů s pokročilým onemocněním HIV a/nebo při dlouhodobé expozici kombinované 
antiretrovirové terapii (CART). Pacienti mají být poučeni, aby vyhledali lékařskou pomoc, pokud 
zaznamenají bolesti kloubů, ztuhlost kloubů nebo pokud mají pohybové potíže. 
 
Vyrážka a s ní spojené syndromy 
Vyrážky jsou obvykle mírné až středně závažné makulopapulární kožní exantémy, které se objevují 
během prvních 3 týdnů od zahájení terapie přípravkem REYATAZ.  
 
Při používání přípravku REYATAZ byly hlášeny Stevens-Johnsonův syndrom (SJS), erythema 
multiforme, toxické kožní exantémy a léková vyrážka s eosinofilií a systémovými projevy (DRESS). 
Pacienti mají být seznámeni s těmito známkami a příznaky a kožní reakce se musejí pečlivě 
monitorovat. Léčba přípravkem REYATAZ se musí ukončit, pokud se objeví závažné formy vyrážky. 
 
Nejlepšími způsoby, jak zvládnout tyto účinky, jsou včasná diagnóza a okamžité přerušení léčby 
kterýmkoliv podezřelým přípravkem. Pokud se u pacienta rozvine syndrom SJS nebo DRESS spojený 
s užíváním přípravku REYATAZ, nesmí být léčba přípravkem REYATAZ znovu zahájena. 
 
Interakce s jinými léky 
Podávání kombinace přípravku REYATAZ s atorvastatinem se nedoporučuje (viz bod 4.5). 
 
Souběžné podávání přípravku REYATAZ s nevirapinem nebo efavirenzem se nedoporučuje (viz 
bod 4.5). 
Pokud situace vyžaduje souběžné podávání přípravku REYATAZ s NNRTI, lze zvážit kombinaci s 
efavirenzem a zvýšení dávky přípravku REYATAZ na 400 mg a dávky ritonaviru na 200 mg, za 
pečlivého klinického monitorování. 
 
Atazanavir je metabolizován zejména prostřednictvím CYP3A4. Souběžné podávání přípravku 
REYATAZ a léků indukujících CYP3A4 se nedoporučuje (viz body 4.3 a 4.5). 
 
Inhibitory PDE5 užívané k léčbě erektilní dysfunkce: obzvláštní pozornosti je zapotřebí, pokud jsou 
inhibitory PDE5 (sildenafil, tadalafil nebo vardenafil) předepsány k léčbě erektilní dysfunkce u 
pacientů užívajících REYATAZ. Při souběžném podávání přípravku REYATAZ s těmito léčivými 

 

8

přípravky lze očekávat značné zvýšení jejich koncentrací, což může být spojeno s rozvojem 
nežádoucích účinků, jako je hypotenze, zrakové změny a priapismus (viz bod 4.5). 
 
Souběžné podávání vorikonazolu a přípravku REYATAZ s ritonavirem se nedoporučuje, pokud 
zhodnocení přínosu a rizika neopravňuje použití vorikonazolu . 
 
U většiny pacientů lze očekávat snížení expozice jak vorikonazolu, tak atazanaviru. U malého počtu 
pacientů bez funkční alely CYP2C19 lze očekávat významně zvýšenou expozici vorikonazolu (viz bod 
4.5). 
 
Souběžné podávání REYATAZ a ritonaviru a flutikasonu nebo jiných glukokortikoidů, které jsou 
metabolizovány izoenzymem CYP3A4, se nedoporučuje, pokud možný přínos léčby nepřeváží riziko 
vzniku systémových nežádoucích účinků léčby kortikosteroidy, včetně Cushingova syndromu a 
adrenální suprese (viz bod 4.5). 
 
Souběžné užívání salmeterolu a přípravku REYATAZ může způsobit zvýšení kardiovaskulárních 
nežádoucích účinků spojených se salmeterolem. Souběžné podávání salmeterolu a přípravku 
REYATAZ se nedoporučuje (viz bod 4.5).

 

 
Absorpce atazanaviru může být snížena v situacích, kdy je zvýšeno pH žaludku, a to bez ohledu na 
příčinu. 
 
Souběžné podávání REYATAZ s inhibitory protonové pumpy se nedoporučuje (viz bod 4.5). Jestliže 
je kombinace REYATAZ s inhibitory protonové pumpy posouzena jako nezbytná, doporučuje se 
pečlivé klinické sledování v kombinaci se zvýšením dávky REYATAZ na 400 mg a 100 mg 
ritonaviru; dávky inhibitorů protonové pumpy srovnatelné s 20 mg omeprazolu se nemají překročit. 
 
Souběžné podávání přípravku REYATAZ a další hormonální antikoncepce nebo perorální 
antikoncepce obsahující progestogeny kromě norgestimátu nebylo studováno, a proto je třeba se toho 
vyvarovat (viz bod 4.5). 
 
Pediatrická populace 
Bezpečnost 
Asymptomatické prodloužení PR intervalu bylo častější u pediatrických pacientů než u dospělých. U 
pediatrických pacientů byl hlášen asymptomatický první a druhý stupeň AV bloku (viz bod 4.8). 
Opatrnosti je třeba při užívání léčivých přípravků, o kterých je známo, že mohou způsobit prodloužení 
PR. U dětských pacientů s již existujícími problémy převodu (druhý nebo vyšší stupeň 
atrioventrikulárního bloku nebo komplexní blokády Tawarova raménka) se má REYATAZ užívat s 
opatrností a pouze tehdy, pokud prospěch převáží riziko. Na základě přítomnosti klinických nálezů 
(např. bradykardie) se doporučuje monitorovat srdeční funkci. 
 
Účinnost 
Atazanavir/ritonavir není účinný u virových kmenů nesoucích mnohočetné mutace pro rezistenci.  
 
Pomocné látky 
Laktosa 
Pacienti se vzácnými dědičnými poruchami intolerance galaktosy, vrozené deficience laktázy nebo 
malabsorpcí glukoso-galaktosového komplexu by neměli tento lék užívat. 
 
4.5  Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce 
 
Je-li REYATAZ podáván souběžně s ritonavirem, je profil ritonaviru určující pro metabolické lékové 
interakce, protože ritonavir je silnější inhibitor CYP3A4 než atazanavir. Před začátkem léčby 
přípravkem REYATAZ s ritonavirem je nutné prostudovat souhrn údajů o přípravku pro ritonavir. 
 
Atazanavir se metabolizuje v játrech prostřednictvím CYP3A4. Tím CYP3A4 inhibuje. Proto je 
kontraindikováno podávání přípravku REYATAZ s léky, které jsou substráty CYP3A4 a mají úzký 

 

9

terapeutický index: astemizol, terfenadin, cisaprid, pimozid, chinidin, bepridil, triazolam, perorálně 
podávaný midazolam a námelové alkaloidy, hlavně ergotamin a dihydroergotamin (viz bod 4.3). 
Souběžné podávání přípravku REYATAZ s přípravky obsahujícími grazoprevir, včetně fixní 
kombinace dávek elbasviru/grazopreviru (používané k léčbě chronické infekce virem hepatitidy C) je 
kontraindikováno z důvodu zvýšení plazmatických koncentrací grazopreviru a elbasviru a možného 
zvýšeného rizika zvýšení hladin ALT spojených se zvýšenými koncentracemi grazopreviru (viz 
bod 4.3). 
 
Jiné interakce 
V následující tabulce jsou uvedeny interakce atazanaviru s jinými léčivými přípravky (zvýšení je 
označeno jako “↑”, snížení jako “↓”, žádná změna jako “↔”). Pokud je dostupný, je 90% interval 
spolehlivosti (CI) uveden v kulatých závorkách. Není-li uvedeno jinak, byly studie uvedené v Tabulce 
2 prováděny na zdravých subjektech. Je důležité zmínit, že mnoho studií bylo provedeno 
s nebustovaným atazanavirem, který není doporučeným režimem pro atazanavir (viz bod 4.4). 
  
Je-li vysazení ritonaviru lékařsky odůvodněné striktně danými podmínkami (viz bod 4.4), zvláštní 
pozornost se má věnovat interakcím atazanaviru, které se mohou lišit vzhledem k nepřítomnosti 
ritonaviru (viz informace v tabulce č. 2). 
 
Tabulka 2: Interakce přípravku REYATAZ s jinými léčivými přípravky 
 
Léčivé přípravky podle 
terapeutické indikace
 

Interakce 

Doporučení při souběžném 
podávání
 

ANTIVIROTIKA PROTI-HCV 

Grazoprevir 200 mg 1x denně 
(atazanavir 300 mg/ritonavir 
100 mg 1x denně) 

Atazanavir AUC ↑ 43% (↑ 30% 
↑ 57%) 
Atazanavir C

max

 ↑ 12% (↑ 1% ↑ 24%) 

Atazanavir C

min

 ↑ 23% (↑ 13% 

↑ 134%) 
 
Grazoprevir AUC: ↑ 958% (↑ 678% 
↑ 1339%) 
Grazoprevir C

max

: ↑ 524% (↑ 342% 

↑ 781%) 
Grazoprevir C

min

: ↑ 1064% (↑ 696% 

↑ 1602%) 
 
Koncentrace grazopreviru byly při 
souběžném podávání s 
atazanavirem/ritonavirem značně

Souběžné podávání přípravku 
REYATAZ s 
elbasvirem/grazoprevirem je 
kontraindikováno kvůli 
signifikantnímu zvýšení 
plazmatických koncentrací 
grazopreviru a souvisejícímu 
potenciálnímu zvýšenému riziku 
zvýšení hladin ALT 
(viz bod 4.3). 

Elbasvir 50 mg 1x denně 
(atazanavir 300 mg/ritonavir 
100 mg 1x denně) 
 

Atazanavir AUC ↑ 7% (↑ 2% ↑ 17%) 
Atazanavir C

max

 ↑ 2% (↓ 4% ↑ 8%) 

Atazanavir C

min

 ↑ 15% (↑ 2% ↑ 29%) 

 
Elbasvir AUC: ↑ 376% (↑ 307% 
↑ 456%) 
Elbasvir C

max

: ↑ 315% (↑ 246% 

↑ 397%) 
Elbasvir C

min

: ↑ 545% (↑ 451% 

↑ 654%) 
 
Koncentrace elbasviru byly při 

běž é

dá á í

ANTIRETROVIROTIKA 

 

10

Inhibitory proteázy: Souběžné podávání přípravku REYATAZ s ritonavirem a jinými inhibitory proteázy 
nebylo studováno, ale dá se očekávat, že zvyšuje expozici vůči jiným inhibitorům proteáz. Tudíž se takové 
souběžné podávání nedoporučuje. 
Ritonavir 100 mg 1x denně 
(atazanavir 300 mg 1x denně). 
 
Studie provedeny u HIV-
infikovaných pacientů. 
 

Atazanavir AUC: ↑ 250% (↑ 144% 
↑ 403%)* 
Atazanavir C

max

: ↑ 120% (↑ 56% 

↑ 211%)* 
Atazanavir C

min

: ↑ 713% (↑ 359% 

↑ 1339%)* 
 
* V kombinované analýze, atazanavir 
300 mg a ritonavir 100 mg (n=33) byl 
srovnáván s atazanavirem 400 mg bez 
ritonaviru (n=28). 
Mechanizmus interakce mezi 
atazanavirem a ritonavirem je inhibice 
CYP3A4. 

Ritonavir 100 mg 1x denně se 
používá k potencování (jako 
"booster") farmakokinetiky 
atazanaviru. 

Indinavir 

Účinek indinaviru je spojený s 
nepřímou (nekonjugovanou) 
hyperbilirubinemií v důsledku inhibice 
UGT. 

Souběžné podávání přípravku 
REYATAZ a indinaviru se 
nedoporučuje (viz bod 4.4). 

Nukleosidové/nukleotidové inhibitory reverzní transkriptázy (NRTIs) 
Lamivudin 150 mg 2x denně + 
zidovudin 300 mg 2x denně 
(atazanavir 400 mg 1x denně) 

Nebyl pozorován žádný významný 
vliv na koncentrace lamivudinu a 
zidovudinu. 

Na základě těchto údajů a také 
proto, že u ritonaviru se 
nepředpokládá signifikantní vliv 
na farmakokinetiku NRTIs, by 
souběžné podávání přípravku 
REYATAZ s těmito přípravky 
nemělo významně změnit 
expozici souběžně podávaných 
léčivých přípravků. 

Abakavir 

Nepředpokládá se, že by souběžné 
podávání abakaviru a přípravku 
REYATAZ signifikantně měnilo 
expozici abakaviru. 

 

 

11

Didanosin (pufrované tablety) 
200 mg/stavudin 40 mg, oba v 
jedné dávce
 
(atazanavir 400 mg jedna 
dávka) 

Atazanavir, současné podání s 
ddI+d4T (nalačno) 
Atazanavir AUC ↓ 87% (↓ 92% 
↓ 79%) 
Atazanavir C

max

 ↓ 89% (↓ 94% ↓ 82%) 

Atazanavir C

min

 ↓ 84% (↓ 90% ↓ 73%) 

 
atazanavir, podaný 1 hod. po ddI+d4T 
(nalačno) 
Atazanavir AUC ↔ 3% (↓ 36% 
↑ 67%) 
Atazanavir C

max

 ↑ 12% (↓ 33% ↑ 18%) 

Atazanavir C

min

 ↔ 3% (↓ 39% ↑ 73%) 

 
Koncentrace atazanaviru byly velmi 
sníženy, když byl podáván souběžně s 
didanosinem (pufrované tablety) a 
stavudinem. Mechanizmem interakce 
je snížená rozpustnost atazanaviru při 
zvýšeném pH vzhledem k přítomnosti 
antiacid v pufrovaných tabletách 
didanosinu. 
Nebyl pozorován žádný významný 
vliv na koncentrace didanosinu a 
stavudinu. 

Didanosin má být podán nalačno 
2 hodiny po podání přípravku 
REYATAZ, který se podává s 
jídlem. Neočekává se, že by 
souběžné podávání stavudinu 
s přípravkem REYATAZ 
signifikantně měnilo expozici 
stavudinu. 

Didanosin (gastrorezistentní 
potahované tablety) 400 mg 
jednotlivá dávka
 
(atazanavir 300 mg 1x denně s 
ritonavirem 100 mg 1x denně) 

Didanosin (s jídlem) 
Didanosin AUC ↓ 34% (↓ 41% ↓ 27%) 
Didanosin C

max

 ↓ 38% (↓ 48% ↓ 26%) 

Didanosin C

min

 ↑ 25% (↓ 8% ↑ 69%) 

 
Nebyl pozorován žádný významný 
vliv na koncentrace atazanaviru, když 
byl podáván s gastrorezistentním 
didanosinem, ale podání s jídlem 
snížilo koncentrace didanosinu. 

 

12

Tenofovir-disoproxil-fumarát 
300 mg 1x denně 
(atazanavir 300 mg 1x denně s 
ritonavirem 100 mg 1x denně). 
 
Studie prováděná u HIV 
infikovaných pacientů 

Atazanavir AUC ↓ 22% (↓ 35% 
↓ 6%)* 
Atazanavir C

max

 ↓ 16% (↓ 30% 

↔ 0%)* 
Atazanavir C

min

 ↓ 23% (↓ 43% ↑ 2%)* 

 
*V kombinované analýze z několika 
klinických studií, atazanavir/ritonavir 
300/100 mg podáváný souběžně s 
tenofovir-disoproxil-fumarátem 
300 mg (n=39) byl srovnáván s 
atazanavirem/ritonavirem 300/100 mg 
(n=33). 
 
Účinnost přípravku 
REYATAZ/ritonavir v kombinaci s 
tenofovir-disoproxil-fumarátem u již 
dříve léčených pacientů byla 
demonstrována v klinické studii 045 a 
u dosud neléčených pacientů v 
klinické studii 138 (viz body 4.8 a 
5.1). Mechanizmus interakce mezi 
atazanavirem a tenofovir-disoproxil-
fumarátem není známý. 

Při souběžném podávání s 
tenofovir-disoproxil-fumarátem, 
se doporučuje podávat přípravek 
REYATAZ v dávce 300 mg 
společně s ritonavirem v dávce 
100 mg a tenofovir-disoproxil-
fumarátem v dávce 300 mg (vše 
v jediné dávce s jídlem).  

Tenofovir-disoproxil-fumarát 
300 mg 1x denně 
(atazanavir 300 mg 1x denně s 
ritonavirem 100 mg 1x denně). 

Tenofovir-disoproxil-fumarát AUC 
↑ 37% (↑ 30% ↑ 45%) 
Tenofovir-disoproxil-fumarát C

max

 

↑ 34% (↑ 20% ↑ 51%) 
Tenofovir-disoproxil-fumarát C

min

 

↑ 29% (↑ 21% ↑ 36%) 
 

Pacienti mají být pečlivě 
monitorováni pro nežádoucí 
účinky spojené s tenofovir-
disoproxil-fumarátem, včetně 
renálních poruch. 

Nenukleosidové/nukleotidové inhibitory reverzní transkriptázy (NRTIs) 
Efavirenz 600 mg 1x denně 
(atazanavir 400 mg 1x denně s 
ritonavirem 100 mg 1x denně) 
 

Atazanavir (pm): vše podáno s jídlem 
Atazanavir AUC ↔ 0%(↓ 9% ↑ 10%)* 
Atazanavir C

max

 ↑ 17%(↑ 8% ↑ 27%)* 

Atazanavir C

min

 ↓ 42%(↓ 51% ↓ 31%)* 

 

Souběžné podávání efavirenzu a 
přípravku REYATAZ se 
nedoporučuje (viz bod 4.4). 
 

Efavirenz 600 mg 1x denně 
(atazanavir 400 mg 1x denně s 
ritonavirem 200 mg 1x denně) 

Atazanavir (pm): vše podáno s jídlem 
Atazanavir AUC ↔ 6% (↓ 10% 
↑ 26%)*/** 
Atazanavir C

max

 ↔ 9% (↓ 5% 

↑ 26%)*/** 
Atazanavir C

min

 ↔ 12% (↓ 16% 

↑ 49%)*/** 
* v porovnání s kombinací REYATAZ 
300 mg/ritonavir 100 mg 1x denně 
večer bez efavirenzu. Tento pokles v 
C

min

 atazanaviru by mohl negativně 

ovlivnit účinnost atazanaviru. 
Mechanizmus interakce 
efavirenz/atazanavir spočívá v indukci 
CYP3A4. 
** na základě historického porovnáni 

 

13

Nevirapin 200 mg 2x denně 
(atazanavir 400 mg 1x denně s 
ritonavirem 100 mg 1x denně) 
 
Studie provedená u HIV 
infikovaných pacientů 
 

Nevirapin AUC ↑ 26% (↑ 17% ↑ 36%) 
Nevirapin C

max

 ↑ 21% (↑ 11% ↑ 32%) 

Nevirapin C

min

 ↑ 35% (↑ 25% ↑ 47%) 

 
Atazanavir AUC ↓ 19% (↓ 35% 
↑ 2%)* 
Atazanavir C

max

 ↔ 2% (↓ 15% 

↑ 24%)* 
Atazanavir C

min

 ↓ 59% (↓ 73% 

↓ 40%)* 
 
* v porovnání s kombinací REYATAZ 
300 mg s ritonavirem 100 mg bez 
nevirapinu. Tento pokles v C

min

 

atazanaviru by mohl negativně ovlivnit 
účinnost atazanaviru. Mechanizmus 
interakce nevirapin/atazanavir spočívá 
v indukci CYP3A4. 

Souběžné podávání nevirapinu a 
přípravku REYATAZ se 
nedoporučuje (viz bod 4.4). 

Inhibitory integrázy 
Raltegravir 400 mg 2x denně 
(atazanavir/ritonavir) 

Raltegravir AUC ↑ 41% 
Raltegravir C

max

 ↑ 24% 

Raltegravir C

12hr

 ↑ 77% 

 
Mechanizmus spočívá v inhibici 
UGT1A1. 

Úprava dávky raltegraviru není 
potřebná. 

Inhibitory proteázy HCV 
Boceprevir 800 mg 3x denně 
(atazanavir 300 mg/ritonavir 
100 mg 1x denně) 

boceprevir AUC ↔ 5% 
boceprevir C

max

 ↔ 7% 

boceprevir C

min

 ↔ 18% 

 
atazanavir AUC ↓ 35% 
atazanavir C

max

 ↓ 25% 

atazanavir C

min

 ↓ 49% 

 
ritonavir AUC ↓ 36% 
ritonavir C

max

 ↓ 27% 

ritonavir C

min

 ↓ 45% 

 

Souběžné podávání 
atazanaviru/ritonaviru s 
boceprevirem vede k nižší 
expozici atazanaviru, což může 
být spojeno se sníženou 
účinností a ztrátou kontroly 
HIV. Pokud je to nutné, lze 
takové souběžné podávání zvážit 
případ od případu u pacientů se 
sníženou virovou náloží a s HIV 
kmenem, u kterého není žádné 
podezření na rezistenci k HIV 
léčebnému režimu. Zvýšené 
klinické a laboratorní 
monitorování suprese HIV je 
pak na místě. 

 

 

14

ANTIBIOTIKA 
Klarithromycin 500 mg 2x 
denně 
(atazanavir 400 mg 1x denně) 

Klarithromycin AUC ↑ 94% (↑ 75% 
↑ 116%) 
Klarithromycin C

max

 ↑ 50% (↑ 32% 

↑ 71%) 
Klarithromycin C

min

 ↑ 160% (↑ 135% 

↑ 188%) 
 
14-OH klarithromycin 
14-OH klarithromycin AUC ↓ 70% 
(↓ 74% ↓ 66%) 
14-OH klarithromycin C

max

 ↓ 72% 

(↓ 76% ↓ 67%) 
14-OH klarithromycin C

min

 ↓ 62% 

(↓ 66% ↓ 58%) 
 
Atazanavir AUC ↑ 28% (↑ 16% 
↑ 43%) 
Atazanavir C

max

 ↔ 6% (↓ 7% ↑ 20%) 

Atazanavir C

min

 ↑ 91% (↑ 66% 

↑ 121%) 
 
Snížení dávky klarithromycinu může 
vést k subterapeutickým koncentracím 
14-OH klarithromycinu. Mechanizmus 
interakce klarithromycin/atazanavir 
spočívá v inhibici CYP3A4. 
 

Nelze dát žádná doporučení 
týkající se redukce dávky; je 
proto třeba opatrnosti při 
souběžném podávání přípravku 
REYATAZ a klaritromycinu. 

ANTIMYKOTIKA 
Ketokonazol 200 mg 1x denně 
(atazanavir 400 mg 1x denně) 

Nebyl pozorován žádný významný 
vliv na koncentrace atazanaviru. 

Ketokonazol a itrakonazol mají 
být použity s opatrností s 
přípravkem REYATAZ a 
ritonavirem,vysoké dávky 
ketokonazolu a itrakonazolu 
(>200 mg/den) nejsou 
doporučeny. 

Itrakonazol 

Itrakonazol, stejně jako ketokonazol, je 
silným inhibitorem stejně jako 
substrátem CYP3A4. 

 

Na základě dat získaných s jinými 
posílenými PI a ketokonazolem, kdy 
hodnota AUC ketokonazolu vykázala 
3násobné zvýšení, se předpokládá, že 
REYATAZ/ritonavir bude zvyšovat 
koncentrace ketokonazolu nebo 
itrakonazolu. 

 

15

Vorikonazol 200 mg 2x denně 
(atazanavir 300 mg/ritonavir 
100 mg 1x denně) 
 
Pacienti s alespoň jednou 
funkční alelou CYP2C19 
 

Vorikonazol AUC ↓ 33% (↓ 42% 
↓ 22%) 
Vorikonazol C

max

 ↓ 10% (↓ 22% ↓ 4%) 

Vorikonazol C

min

 ↓ 39% (↓ 49% 

↓ 28%) 
 
 
Atazanavir AUC ↓ 12% (↓ 18% ↓ 5%) 
Atazanavir C

max

 ↓ 13% (↓ 20% ↓ 4%) 

Atazanavir C

min

 ↓ 20 % (↓ 28 % 

↓ 10%) 
 
 
Ritonavir AUC ↓ 12% (↓ 17% ↓ 7%) 
Ritonavir C

max

 ↓ 9% (↓ 17% ↔ 0%) 

Ritonavir C

min

 ↓ 25% (↓ 35% ↓ 14%) 

 
U většiny pacientů s alespoň jednou 
funkční alelou CYP2C19 lze očekávat 
snížení expozice jak vorikonazolu, tak 
atazanaviru.  
 

Souběžné podávání 
vorikonazolu a přípravku 
REYATAZ s ritonavirem se 
nedoporučuje, ledaže by u 
pacienta zhodnocení poměru 
benefit/riziko odůvodnilo 
použití vorikonazolu (viz 
bod 4.4).  
 
Pokud je vyžadována léčba 
vorikonazolem, má být pokud 
možno provedeno vyšetření 
CYP2C19 genotypu pacienta. 
 
Pokud se nelze kombinaci 
vyhnout, doporučují se tedy 
podle CYP2C19 genotypu 
následující postupy: 
 
- u pacientů s alespoň jednou 
funkční alelou CYP2C19 se 
doporučuje pečlivé sledování s 
ohledem na možnou sníženou 
účinnost jak vorikonazolu 
(klinické příznaky), tak 
atazanaviru (virologická 
odpověď).  
 
- u pacientů bez funkční alely 
CYP2C19 se doporučuje pečlivé 
klinické i laboratorní sledování 
možných  nežádoucích účinků 
souvisejících s vorikonazolem. 
 
Pokud není vyšetření genotypu 
možné, je třeba provádět 
kompletní sledování bezpečnosti 
a účinnosti. 

Vorikonazol 50 mg 2x denně 
(atazanavir 300 mg/ritonavir 
100 mg 1x denně) 
 
Pacienti bez funkční alely 
CYP2C19 
 

Vorikonazol AUC ↑ 561% (↑ 451% 
↑ 699%) 
Vorikonazol C

max

 ↑ 438% (↑ 355% 

↑ 539%) 
Vorikonazol C

min

 ↑ 765% (↑ 571% 

↑ 1,020%) 
 
 
Atazanavir AUC ↓ 20% (↓ 35% ↓ 3%) 
Atazanavir C

max

 ↓ 19% (↓ 34% 

↔ 0,2%) 
Atazanavir C

min

 ↓ 31 % (↓ 46 % 

↓ 13%) 
 
 
Ritonavir AUC ↓ 11% (↓ 20% ↓ 1%) 
Ritonavir C

max

 ↓ 11% (↓ 24% ↑ 4%) 

Ritonavir C

min

 ↓ 19% (↓ 35% ↑ 1%) 

 
U malého počtu pacientů bez funkční 
alely CYP2C19 lze očekávat 
významně zvýšenou expozici 
vorikonazolu.  
 

Flukonazol 200 mg 1x denně 
(atazanavir 300 mg a ritonavir 
100 mg 1x denně) 

Koncentrace atazanaviru a flukonazolu 
nebyly významně modifikovány, když 
byl REYATAZ/ritonavir podáván 
souběžně s flukonazolem. 

Není potřebná žádná úprava 
dávky při podání flukonazolu a 
přípravku REYATAZ. 

 

16

ANTIMYKOBAKTERIÁLNÍ LÁTKY 
Rifabutin 150 mg dvakrát 
týdně 
(atazanavir 300 mg a ritonavir 
100 mg jednou denně) 

Rifabutin AUC ↑ 48% (↑ 19% 
↑ 84%)** 
Rifabutin C

max

 ↑ 149% (↑ 103% 

↑ 206%)** 
Rifabutin C

min

 ↑ 40% (↑ 5% ↑ 87%)** 

 
25-O-desacetyl-rifabutin AUC ↑ 990% 
(↑ 714% ↑ 1361%)** 
25-O-desacetyl-rifabutin C

max

 ↑ 677% 

(↑ 513% ↑ 883%)** 
25-O-desacetyl-rifabutin C

min

 ↑ 1045% 

(↑ 715% ↑ 1510%)** 
 
** v porovnání se samotným 
rifabutinem v dávce 150 mg jednou 
denně. Hodnota AUC celkového 
rifabutinu a 25-O-desacetyl-rifabutinu 
↑ 119% (↑ 78% ↑ 169%). 
 
V předchozích studiích nebyla 
farmakokinetika atazanaviru 
rifabutinem pozměněna. 

Když je rifabutin podáván s 
přípravkem REYATAZ, 
doporučená dávka rifabutinu je 
150 mg 3krát týdně v určené 
dny (například pondělí-středa-
pátek). Kvůli očekávanému 
zvýšení expozice rifabutinu je 
potřebné zvýšené monitorování 
nežádoucích účinků spojených s 
rifabutinem včetně neutropenie a 
uveitidy. Další snížení dávky 
rifabutinu na 150 mg dvakrát 
týdně ve stanovené dny se 
doporučuje u pacientů, kteří 
netolerují dávku 150 mg 3x 
týdně. Musí se pamatovat na to, 
že dávka 150 mg dvakrát týdně 
nemusí zabezpečit optimální 
expozici rifabutinu, a může tak 
vést k riziku rezistence na 
rifamycin a k selhání léčby. 
Dávku přípravku REYATAZ 
není třeba upravovat. 

Rifampicin 

Rifampicin je silný induktor CYP3A4, 
který způsobuje 72% snížení hodnoty 
AUC atazanaviru, což může vést k 
virologickému selhání a vzniku 
rezistence. Během pokusů překonat 
sníženou expozici zvýšením dávky 
REYATAZ nebo jiných inbibitorů 
proteázy s ritonavirem se zjistila 
vysoká četnost jaterních nežádoucích 
účinků. 

Kombinace rifampicinu a 
přípravku REYATAZ je 
kontraindikována (viz bod 4.3). 

ANTIPSYCHOTIKA 
Kvetiapin 

Vzhledem k inhibici CYP3A4 
přípravkem REYATAZ lze očekávat 
zvýšené koncentrace kvetiapinu. 

Souběžné podávání kvetiapinu s 
přípravkem REYATAZ je 
kontraindikováno, protože může 
dojít ke zvýšení toxicity v 
souvislosti s kvetiapinem. 
Zvýšené plazmatické 
koncentrace kvetiapinu mohou 
vést ke kómatu (viz bod 4.3). 

 

17

ANTACIDA 
Antagonisté H

2

-receptorů 

Bez tenofovir-disoproxil-fumarátu 
Atazanavir/ritonavir v doporučené dávce 300/100 mg jednou denně u 
pacientů infikovaných HIV 

U pacientů, kteří neužívají 
tenofovir-disoproxil-fumarát,
 
se má REYATAZ 300 mg a 
ritonavir 100 mg podávat s 
antagonisty H

2

-receptorů, 

nepřevyšujícími dávku 
odpovídající 20 mg famotidinu 
2x denně. Jestliže je zapotřebí 
vyšší dávky antagonistů H

2

-

receptorů (např. famotidin 
40 mg 2x denně nebo 
ekvivalent), lze zvážit zvýšení 
dávky REYATAZ/ritonaviru ze 
300/100 mg na 400/100 mg. 

Famotidin 20 mg 2x denně 

Atazanavir AUC ↓ 18% (↓ 25% ↑ 1%) 
Atazanavir C

max

 ↓ 20% (↓ 32% ↓ 7%) 

Atazanavir C

min

 ↔ 1% (↓ 16% ↑ 18%) 

Famotidin 40 mg 2x denně 

Atazanavir AUC ↓ 23% (↓ 32% 
↓ 14%) 
Atazanavir C

max

 ↓ 23% (↓ 33% ↓ 12%) 

Atazanavir C

min

 ↓ 20% (↓ 31% ↓ 8%) 

Atazanavir/ritonavir ve zvýšené dávce 400/100 mg 1x denně u zdravých 
dobrovolníků. 
Famotidin 40 mg 2x denně 

Atazanavir AUC ↔ 3% (↓ 14% 
↑ 22%) 
Atazanavir C

max

 ↔ 2% (↓ 13% ↑ 8%) 

Atazanavir C

min

 ↓ 14% (↓ 32% ↑ 8%) 

S tenofovir-disoproxil-fumarátem 300 mg 1x denně 
Atazanavir/ritonavir v doporučené dávce 300/100 mg jednou denně u 
pacientů infikovaných HIV 

U pacientů, kteří užívají 
tenofovir-disoproxil-fumarát,
 
pokud se podává souběžně 
REYATAZ a ritonavir s 
tenofovir-disoproxil-fumarátem 
a antagonisty H

2

-receptorů , se 

doporučuje zvýšení dávky 
přípravku REYATAZ na 400 
mg spolu se 100 mg ritonaviru. 
Ekvivalent dávky 40 mg 
famotidinu dvakrát denně nesmí 
být překročen. 

Famotidin 20 mg 2x denně 

Atazanavir AUC ↓ 21% (↓ 34% 
↓ 4%)* 
Atazanavir C

max

 ↓ 21% (↓ 36% ↓ 4%)* 

Atazanavir C

min

 ↓ 19% (↓ 37% ↑ 5%)* 

 

Famotidin 40 mg 2x denně 

Atazanavir AUC ↓ 24% (↓ 36% 
↓ 11*%)* 
Atazanavir C

max

 ↓ 23% (↓ 36% ↓ 8%)* 

Atazanavir C

min

 ↓ 25% (↓ 47% ↑ 7%)* 

 

Atazanavir/ritonavir v doporučené dávce 400/100 mg jednou denně u 
pacientů infikovaných HIV 
Famotidin 20 mg 2x denně 

Atazanavir AUC ↑ 18% (↑ 6,5% 
↑ 30%)* 
Atazanavir C

max

 ↑ 18% (↑ 6,7% 

↑ 31%)* 
Atazanavir C

min

 ↑ 24 % (↑ 10% 

↑ 39%)* 
 

 

18

Famotidin 40 mg 2x denně 

Atazanavir AUC ↔ 2,3% (↓ 13% 
↑ 10%)* 
Atazanavir C

max

 ↔ 5% (↓ 17% 

↑ 8,4%)* 
Atazanavir C

min

 ↔ 1,3% (↓ 10% 

↑ 15)* 
 

 

* v porovnání s atazanavirem 300 mg 
jednou denně a ritonavirem 100 mg 
jednou denně a s tenofovir-disoproxil-
fumarátem 300 mg jako jednorázovou 
dávkou s jídlem. V porovnání s 
atazanavirem 300 mg a ritonavirem 
100 mg bez tenofovir-disoproxil-
fumarátu
, se předpokládá, že 
koncentrace atazanaviru se navíc sníží 
asi o 20%.  
 
Mechanizmus interakce spočívá ve 
snížené rozpustnosti atazanaviru, 
jelikož intragastrické pH je vyšší v 
důsledku působení H

2

-blokátorů. 

Inhibitory protonové pumpy 
Omeprazol 40 mg 1x denně 
(atazanavir 400 mg 1x denně s 
ritonavirem 100 mg 1x denně) 
 

Atazanavir (dopoledne): 2 hodinu po 
omeprazolu 
Atazanavir AUC ↓ 61% (↓ 65% 
↓ 55%) 
Atazanavir C

max

 ↓ 66% (↓ 62% ↓ 49%) 

Atazanavir C

min

 ↓ 65% (↓ 71% ↓ 59%) 

 

Souběžné podávání přípravku 
REYATAZ s ritonavirem a 
inhibitory protonové pumpy se 
nedoporučuje. Pokud je 
kombinace shledána 
nevyhnutelnou, doporučuje se 
pečlivé klinické monitorování v 
kombinaci se zvýšením dávky 
přípravku REYATAZ na 400 
mg se 100 mg ritonaviru; dávky 
inhibitorů protonové pumpy 
srovnatelné s dávkou 
omeprazolu 20 mg nemají být 
překročeny (viz bod 4.4). 

Omeprazol 20 mg 1x denně 
(atazanavir 400 mg 1x denně s 
ritonavirem 100 mg 1x denně) 
 

Atazanavir (dopoledne): 1 hodinu po 
omeprazolu 
Atazanavir AUC ↓ 30% (↓ 43% 
↓ 14%)* 
Atazanavir C

max

 ↓ 31% (↓ 42% ↓ 17%)*

Atazanavir C

min

 ↓ 31% (↓ 46% ↓ 12%)*

 
* ve srovnání s atazanavirem 300 mg 
1x denně a ritonavirem 100 mg 1x 
denně. 
Snížení hodnot AUC, C

max

 a C

min

 

nebylo zmírněno, když byla zvýšená 
dávka REYATAZ/ritonavir 
(400/100 mg jednou denně) časově 
oddělena od omeprazolu o 12 hodin. 
Ačkoliv to nebylo studováno, podobné 
výsledky se dají očekávat u jiných 
inhibitorů protonové pumpy. Tento 
pokles v expozici atazanaviru může 
mít negativní vliv na účinnost 
atazanaviru. Mechanizmus interakce 
spočívá ve snížené rozpustnosti 
atazanaviru, jelikož intra-gastrické pH 
je zvýšeno působením inhibitorů 
protonové pumpy. 
 

 

19

Antacida 
Antacida a léčivé přípravky 
obsahující pufry 

Snížené plazmatické koncentrace 
atazanaviru mohou být důsledkem 
zvýšeného pH v žaludku, pokud se 
antacida, včetně pufrovaných léčivých 
přípravků, podávají s přípravkem 
REYATAZ.  

REYATAZ se má podávat 
2 hodiny před nebo 1 hodinu po 
podání antacid nebo 
pufrovaných léčivých přípravků. 

ANTAGONISTA ALPHA 1-ADRENORECEPTORU 
Alfuzosin 

Možnost zvýšených koncentrací 
alfuzosinu může způsobit hypotenzi. 
Mechanizmem interakce je inhibice 
CYP3A4 přípravkem REYATAZ 
a/nebo ritonavirem 

Souběžné podávání alfuzosinu s 
přípravkem REYATAZ je 
kontraindikováno (viz bod 4.3). 

ANTIKOAGULANCIA 
Warfarin 

Souběžné podávání přípravku 
REYATAZ může způsobit zvýšení 
nebo snížení koncentrací warfarinu. 

V průběhu léčby přípravkem 
REYATAZ se doporučuje 
pečlivé sledování International 
Normalised Ratio (INR), 
zejména při zahájení léčby. 

ANTIEPILEPTIKA 
Karbamazepin 

Kombinace REYATAZ může zvýšit 
hladiny karbamazepinu v plazmě v 
důsledku inhibice CYP3A4.  
Vzhledem k indukčnímu účinku 
karbamazepinu nelze vyloučit snížení 
expozice přípravku REYATAZ. 

Karbamazepin v kombinaci s 
přípravkem REYATAZ se musí 
užívat s opatrností. Pokud je 
třeba, doporučuje se 
monitorovat koncentrace 
karbamazepinu v séru a podle 
toho upravit dávku. Má se 
provádět pečlivé sledování 
virologické odpovědi pacienta.  

Fenytoin, fenobarbital 

Ritonavir může snížit plazmatické 
hladiny fenytoinu a/nebo fenobarbitalu 
v důsledku indukce CYP2C9 a 
CYP2C19. 
Vzhledem k indukčnímu účinku 
fenytoinu/fenobarbitalu nelze vyloučit 
snížení expozice přípravku 
REYATAZ. 

Fenobarbital a fenytoin v 
kombinaci s přípravkem 
REYATAZ a ritonavierem je 
třeba užívat s opatrností. 
 
Pokud se přípravek REYATAZ 
s ritonavirem podává souběžně 
buď s fenytoinem nebo s 
fenobarbitalem, může být 
potřeba upravit dávku fenytoinu 
nebo fenobarbitalu. 
 
Má se provádět pečlivé 
sledování virologické odpovědi 
pacienta. 

Lamotrigin 

Souběžné podávání lamotriginu a 
přípravku REYATAZ s ritonavirem 
může snížit plazmatické koncentrace 
lamotriginu v důsledku indukce 
UGT1A4. 
 
 

Lamotrigin v kombinaci s 
přípravkem REYATAZ a 
ritonavirem se má užívat s 
opatrností.  
 
Pokud je třeba, doporučuje se 
sledovat koncentrace 
lamotriginu a podle toho upravit 
dávku.  

CYTOSTATIKA A IMUNOSUPRESIVA 
Cytostatika 

 

20

Irinotekan 

Atazanavir inhibuje UGT a může 
interferovat s metabolizmem 
irinotekanu, což vede ke zvýšené 
toxicitě irinotekanu.  

Pokud je REYATAZ/ritonavir 
podáván souběžně 
s irinotekanem, pacienti mají být 
pečlivě monitorováni kvůli 
nežádoucím účinkům 
irinotekanu. 

Imunosupresiva 
Cyklosporin 
Takrolimus 
Sirolimus 
 

Koncentrace těchto imunosupresiv 
může být zvýšena, když jsou podávány 
souběžně s přípravkem REYATAZ, a 
to v důsledku inhibice CYP3A4. 

U těchto léčivých přípravků se 
doporučuje častější sledování 
jejich terapeutických 
koncentrací, dokud nedojde ke 
stabilizaci plazmatických hladin. 

KARDIOVASKULÁRNÍ LÉKY 
Antiarytmika 
Amiodaron,  
Systémově podaný lidokain,  
Chinidin 

Koncentrace těchto antiarytmik mohou 
být zvýšeny při souběžném podávání s 
přípravkem REYATAZ. Mechanizmus 
interakce amiodaronu nebo systémově 
podaného lidokainu s atazanavirem 
spočívá v inhibici CYP3A. Chinidin 
má úzké terapeutické okno a je 
kontraindikován kvůli potenciální 
inhibici CYP3A přípravkem 
REYATAZ. 

Je potřeba opatrnosti a pokud je 
to možné, doporučuje se 
sledovat terapeutické 
koncentrace. Souběžné užívání 
chinidinu je kontraindikováno 
(viz bod 4.3). 

Blokátory kalciových kanálů 
Bepridil 

REYATAZ se nemá užívat v 
kombinaci s léčivými přípravky, které 
jsou substráty CYP3A4 a mají úzké 
terapeutické okno. 

Souběžné podávání s bepridilem 
je kontraindikováno (viz bod 
4.3). 

Diltiazem 180 mg 1x denně 
(atazanavir 400 mg 1x denně) 

Diltiazem AUC ↑ 125% (↑ 109% 
↑ 141%) 
Diltiazem C

max

 ↑ 98% (↑ 78% ↑ 119%) 

Diltiazem C

min

 ↑ 142% (↑ 114% 

↑ 173%) 
 
Desacetyl-diltiazem AUC ↑ 165% 
(↑ 145% ↑ 187%) 
Desacetyl-diltiazem C

max

 ↑ 172% 

(↑ 144% ↑ 203%) 
Desacetyl-diltiazem C

min

 ↑ 121% 

(↑ 102% ↑ 142%) 
 
Nebyl pozorován žádný významný 
vliv na koncentrace atazanaviru. Ve 
srovnání s podáním samotného 
atazanaviru došlo k prodloužení 
maximálního PR intervalu. Souběžné 
podávání diltiazemu a přípravku 
REYATAZ s ritonavirem nebylo 
studováno. Mechanizmus interakce 
diltiazem/atazanavirem spočívá v 
inhibici CYP3A4. 

Počáteční dávku diltiazemu se 
doporučuje snížit o 50% s 
následnou titrací dle potřeby a 
monitorováním EKG. 

 

21

Verapamil 

Sérové koncentrace verapamilu mohou 
být zvýšeny při podávání přípravku 
REYATAZ v důsledku inhibice 
CYP3A4. 

Opatrnost je potřebná při 
souběžném podávání verapamilu 
a přípravku REYATAZ. 

KORTIKOSTEROIDY 
Intranazální flutikason 
propionát 50 µg 4x denně po 
dobu 7 dní 
(ritonavir 100 mg tobolky 2x 
denně) 

Plazmatické hladiny flutikazon- 
propionátu se výrazně zvýšily, zatímco 
vlastní hladiny kortizolu byly sníženy 
zhruba o 86% (90% interval 
spolehlivosti 82-89%). Výraznější 
účinky lze očekávat při inhalaci 
flutikazon-propionátu. Systémové 
účinky kortikosteroidů včetně 
Cushingova syndromu a suprese 
nadledvin byly zaznamenány u 
pacientů, kteří dostávali ritonavir a 
inhalovali, nebo jim byl intranazálně 
aplikován flutikazon-propionát; toto se 
může vyskytnout i u jiných 
kortikoisteroidů metabolizovaných 
cestou P450 3A jako např. budesonid. 
Účinky vysoké systémové expozice 
flutikazonu na plazmatické hladiny 
ritonaviru jsou zatím neznámé. 
Mechanizmus interakce spočívá v 
inhibici CYP3A4. 

Souběžné podávání přípravku 
REYATAZ s ritonavirem a 
těmito glukokortikoidy se 
nedoporučuje, pokud možný 
přínos léčby nepřeváží rizika 
účinků systémových kortikoidů 
(viz bod 4.4). Mělo by se zvážit 
snížení dávky glukokortikoidů 
spolu s pečlivým monitorováním 
lokálních a systémových účinků 
nebo přechod na glukokortikoid, 
který není substrátem CYP3A4 
(např. beklometazon). Navíc v 
případě vysazení 
glukokortikoidů může být 
potřeba progresivního snižování 
dávky po delší dobu. 

EREKTILNÍ DYSFUNKCE 
Inhibitory PDE5 
Sildenafil, tadalafil, vardenafil  Sildenafil, tadalafil a vardenafil jsou 

metabolizovány CYP3A4. Souběžné 
podávání s přípravkem REYATAZ 
může vést ke zvýšeným koncentracím 
inhibitorů PDE5 a ke zvýšení 
nežádoucích účinků PDE5 včetně 
hypotenze, vizuálních změn a 
priapismu. Mechanizmus této 
interakce je inhibice CYP3A4. 

Pacienty je třeba na tyto možné 
nežádoucí účinky upozornit, 
pokud užívají inhibitory PDE5 s 
přípravkem REYATAZ kvůli 
poruchám erekce (viz bod 4.4). 
Viz také část PLICNÍ 
ARTERIÁLNÍ HYPERTENZE 
v této tabulce ohledně dalších 
informací týkajících se 
souběžného podávání přípravku 
REYATAZ se sildenafilem. 

ROSTLINNÉ PŘÍPRAVKY 
Třezalka tečkovaná 
(Hypericum perforatum) 

Souběžné užívání třezalky tečkované a 
přípravku REYATAZ může vést k 
výraznému snížení plazmatických 
hladin atazanaviru. Tento účinek může 
být způsoben indukcí CYP3A4. Je zde 
riziko ztráty léčebného efektu a vzniku 
rezistence (viz bod 4.3). 

Souběžné podávání přípravku 
REYATAZ s přípravky 
obsahujícími třezalku 
tečkovanou je kontraindikováno. 

 

22

HORMONÁLNÍ ANTIKONCEPCE 
Ethinylestradiol 25 μg + 
norgestimát 
(atazanavir 300 mg 1x denně s 
ritonavirem 100 mg 1x denně) 

Ethinylestradiol AUC ↓ 19% (↓ 25% 
↓ 13%) 
Ethinylestradiol C

max

 ↓ 16% (↓ 26% 

↓ 5%) 
Ethinylestradiol C

min

 ↓ 37% (↓ 45% 

↓ 29%) 
 
Norgestimát AUC ↑ 85% (↑ 67% 
↑ 105%) 
Norgestimát C

max

 ↑ 68% (↑ 51% 

↑ 88%) 
Norgestimát C

min

 ↑ 102% (↑ 77% 

↑ 131%) 
 
Zatímco samostatným podáváním 
atazanaviru byla koncentrace 
ethinylestradiolu zvýšena díky jeho 
inhibičnímu efektu na UGT a 
CYP3A4, výsledným efektem 
podávání atazanaviru/ritonaviru bylo 
snížení hladin ethinylestradiolu díky 
indukčnímu efektu ritonaviru.  
 
Zvýšená expozice progestinu může 
vést k souvisejícím nežádoucím 
účinkům (např. inzulinové rezistenci, 
dyslipidemii, akné a špinění), a tím k 
možnému ovlivnění kompliance. 

Pokud se perorální antikoncepce 
podává s přípravkěm 
REYATAZ/ritonavir, 
doporučuje se, aby perorální 
antikoncepce obsahovala 
nejméně 30 μg ethinylestradiolu 
a aby byla pacientka upozorněna 
na přísné dodržování tohoto 
dávkovacího režimu. Souběžné 
podávání přípravku 
REYATAZ/ritonavir a další 
hormonální antikoncepce nebo 
perorální antikoncepce 
obsahující progestogeny kromě 
norgestimátu nebylo studováno, 
proto je třeba se tomu 
vyvarovat. Doporučuje se 
vhodná alternativní 
antikoncepční metoda. 

Ethinylestradiol 35 µg + 
norethisteron
 
(atazanavir 400 mg 1 x denně) 

Ethinylestradiol AUC ↑ 48% (↑ 31% 
↑ 68%) 
Ethinylestradiol C

max

 ↑ 15% (↓ 1% 

↑ 32%) 
Ethinylestradiol C

min

 ↑ 91% (↑ 57% 

↑ 133%) 
 
Norethisteron AUC ↑ 110% (↑ 68% 
↑ 162%) 
Norethisteron C

max

 ↑ 67% (↑ 42% 

↑ 196%) 
Norethisteron C

min

 ↑ 262% (↑ 157% 

↑ 409%) 
 
Zvýšená expozice progestinu může 
vést k souvisejícím nežádoucím 
účinkům (např. inzulinové rezistenci, 
dyslipidemii, akné a špinění), a tím k 
možnému ovlivnění kompliance. 

HYPOLIPIDEMIKA 
Inhibitory reduktázy HMG-CoA 
Simvastatin 
Lovastatin
 

Simvastatin a lovastatin jsou z 
hlediska jejich metabolizmu vysoce 
závislé na CYP3A4 a souběžné 
podávání s přípravkem REYATAZ 
může mít za následek zvýšení 
koncentrací.  

Souběžné podávání simvastatinu 
nebo lovastatinu a přípravku 
REYATAZ je kontraindikováno 
kvůli zvýšenému riziku 
myopatie včetně rhabdomyolýzy 
(viz bod 4.3). 

 

23

Atorvastatin 

Riziko myopatie včetně 
rhabdomyolýzy se může zvýšit při 
podání atorvastatinu, který je také 
metabolizován CYP3A4.  

Souběžné podávání 
atorvastatinu a přípravku 
REYATAZ se nedoporučuje. 
Pokud je užití atorvastatinu 
nezbytně nutné, lze při pečlivém 
sledování bezpečnosti podat 
nejnižší možnou dávku 
atorvastatinu (viz bod 4.4). 

Pravastatin 
Fluvastatin 

Ačkoli to nebylo studováno, při 
souběžném podávání inhibotrů 
proteázy jsou možné zvýšené expozice 
pravastatinu nebo fluvastatinu.

 

Pravastatin není metabolizován 
CYP3A4. Fluvastain je částečně 
metabolizován CYP2C9. 

Je nutné dbát zvýšené 
opatrnosti. 

INHALAČNÍ BETA AGONISTÉ 
Salmeterol 

Souběžné podávání s přípravkem 
REYATAZ může způsobit zvýšené 
koncentrace salmeterolu a zvýšit 
nežádoucí účinky spojené s užíváním 
salmeterolu. 
 
Mechanizmem interakce je inhibice 
CYP3A4 atazanavirem a/nebo 
ritonavirem 

Souběžné podávání salmeterolu 
s přípravkem REYATAZ se 
nedoporučuje (viz bod 4.4). 

OPIOIDY 
Buprenorfin 1x denně, stabilní 
udržovací dávka 
(atazanavir 300 mg 1x denně s 
ritonavirem 100 mg 1x denně) 

Buprenorfin AUC ↑ 67% 
Buprenorfin C

max

 ↑ 37%  

Buprenorfin C

min

 ↑ 69% 

 
Norbuprenorfin AUC ↑ 105% 
Norbuprenorfin C

max

 ↑ 61% 

Norbuprenorfin C

min

 ↑ 101% 

 
Mechanizmem interakce je inhibice 
CYP3A4 a UGT1A1. 
Koncentrace atazanaviru (souběžně 
podávaného s ritonavirem) nebyly 
významně ovlivněny. 

Souběžné podávání s 
přípravkem REYATAZ s 
ritonavirem si vyžaduje klinické 
monitorování kvůli sedaci a 
kognitivním účinkům. Může se 
zvážit úprava dávky 
buprenorfinu. 

Methadon, stabilní udržovací 
dávka 
(atazanavir 400 mg 1x denně) 

Nebyl pozorován žádný významný 
vliv na koncentrace methadonu. 
Vzhledem k tomu, že se prokázalo, že 
nízké dávky ritonaviru (100 mg 
dvakrát denně) nemají žádný 
signifikantní vliv na koncentrace 
methadonu, na základě těchto údajů se 
nepředpokládá žádná interakce, je-li 
methadon podáván souběžně s 
přípravkem REYATAZ. 

Není potřeba úprava dávky, je-li 
methadon podáván spolu s 
přípravkem REYATAZ. 

 

24

PLICNÍ ARTERIÁLNÍ HYPERTENZE 
Inhibitory PDE5 
Sildenafil 

Souběžné podávání s přípravkem 
REYATAZ může způsobit zvýšené 
koncentrace inhibitoru PDE5 a zvýšit 
nežádoucí účinky spojené s užíváním 
inhibitorů PDE5.  
 
Mechanizmem interakce je inhibice 
CYP3A4 atazanavirem a/nebo 
ritonavirem. 
 

Bezpečná a účinná dávka v 
kombinaci s přípravkem 
REYATAZ nebyla pro sildenafil 
stanovena, pokud se užívá k 
léčbě plicní arteriální 
hypertenze. Sildenafil užívaný k 
léčbě plicní arteriální hypertenze 
je kontraindikován (viz bod 4.3). 

SEDATIVA 
Benzodiazepiny 
Midazolam 
Triazolam 

Midazolam a triazolam se extenzivně 
metabolizují pomocí CYP3A4. 
Souběžné podávání s přípravkem 
REYATAZ může vést k významnému 
zvýšení koncentrace těchto 
benzodiazepinů. Nebyly provedeny 
žádné studie interakce souběžného 
podávání přípravku REYATAZ a 
benzodiazepinů. Na základě údajů o 
jiných inhibitorech CYP3A4 se 
předpokládá výrazné zvýšení 
koncentrací midazolamu, pokud je 
midazolam podáván perorálně. Údaje 
získané ze souběžného parenterálního 
podávání midazolamu a jiných 
proteázových inhibitorů naznačují 
možné 3-4násobné zvýšení 
plazmatických hladin midazolamu. 

REYATAZ nemá být souběžně 
podáván s triazolamem nebo s 
perorálně podávaným 
midazolamem (viz bod 4.3), 
zatímco při souběžném podávání 
přípravku REYATAZ a 
parenterálně podávaného 
midazolamu je potřebná 
opatrnost. Pokud je REYATAZ 
podáván souběžně s 
parenterálním midazolamem, má 
tomu tak být na jednotkách 
intenzivní péče nebo podobných 
odděleních, která umožňují 
pečlivé klinické monitorování a 
vhodný lékařský zásah v případě 
respirační deprese a/nebo 
prodloužené sedace. Má se 
zvážit úprava dávky 
midazolamu, zejména pokud se 
podává více než jednorázová 
dávka midazolamu. 

 
V případě vysazení ritonaviru z doporučeného posíleného režimu atazanaviru (viz bod 4.4) 
Platí stejná doporučení pro lékové interakce kromě následujících:  

  nedoporučuje se souběžné podávání s tenofovir-disoproxil-fumarátem, boceprevirem, 

karbamazepinem, fenytoinem, fenobarbitalem, inhibitory protonové pumpy a 
buprenorfinem. 

  nedoporučuje se souběžné podávání s famotidinem, ale pokud je třeba, má se 

atazanavir bez ritonaviru podávat vždy 2 hodiny po podání famotidinu nebo 12 hodin 
před jeho podáním. Jednotlivá dávka famotidinu nemá přesáhnout 20 mg, a celková 
denní dávka famotidinu nemá přesáhnout 40 mg.  

  je třeba zvážit, že  

 

souběžné podávání vorikonazolu a přípravku REYATAZ bez ritonaviru může ovlivňovat 
koncentrace atazanaviru, 

 

souběžné podávání flutikasonu a přípravku REYATAZ bez ritonaviru může zvýšit 
koncentraci flutikasonu ve srovnání s podáním flutikasonu samostatně, 

 

pokud je souběžně podávána perorální hormonální antikoncepce s přípravkem 
REYATAZ bez ritonaviru, doporučuje se, aby hormonální antikoncepce neobsahovala 
více než 30 µg ethinylestradiolu,  

 

není nutná žádná úprava dávky lamotriginu.  

 

25

 
Pediatrická populace 
Interakce byly studovány pouze u dospělých. 
 
4.6 Fertilita, 

těhotenství a kojení 

 
Těhotenství 
Údaje získané ze středně velkého souboru těhotných žen (mezi 300-1 000 ukončených těhotenství) 
nenaznačují žádné malformační účinky atazaniviru. Studie na zvířatech neprokazují reprodukční 
toxicitu (viz bod 5.3). Podávání přípravku REYATAZ s ritonavirem v těhotenství lze zvážit pouze 
tehdy, převyšuje-li předpokládaný prospěch potenciální riziko. 
 
V klinické studii AI424-182 bylo podáváno 300 mg přípravku REYATAZ se 100 mg ritonaviru nebo 
400 mg přípravku REYATAZ se 100 mg ritonaviru v kombinaci se zidovudinem/lamivudinem 41 
těhotným ženám během druhého a třetího trimestru. U 6 žen z 20 (30 %) s kombinací 
REYATAZ/ritonavir 300/100 mg a u 13 žen z 21 (62 %) s kombinací REYATAZ/ritonavir 
400/100 mg se vyskytla hyperbilirubinemie stupně 3-4. Ve studii AI424-182 nebyly pozorovány žádné 
případy laktátové acidózy. 
 
Studie hodnotila 40 kojenců, kteří dostávali antiretrovirovou profylaktickou léčbu (která nezahrnovala 
přípravek REYATAZ), a byli HIV-1 DNA negativní v době narození a/nebo během prvních 6 týdnů 
po porodu. U 3 kojenců z 20 (15 %) narozených ženám, které byly léčeny kombinací 
REYATAZ/ritonavir 300/100 mg, a u 4 kojenců z 20 (20 %) narozených ženám, které byly léčeny 
kombinací REYATAZ/ritonavir 400/100 mg, došlo ke zvýšení celkového bilirubinu (stupeň 3-4). Nic 
nenasvědčovalo výskytu patologického ikteru a 6 kojenců ze 40 v této studii podstoupilo maximálně 
4denní fototerapii. Nebyly hlášeny žádné případy kernikteru u novorozenců. 
 
Doporučené dávkování viz bod 4.2 a farmakokinetické údaje viz bod 5.2. 
 
Není známo, zda podávání přípravku REYATAZ s ritonavirem těhotným ženám může exacerbovat 
fyziologickou hyperbilirubinemii a vést až ke kernikteru novorozenců a kojenců. V období před 
porodem je nutné zvážit častější sledování. 
 
Kojení 
V mateřském mléce byla zjištěna přítomnost atazanaviru. Všeobecně platné pravidlo je: doporučit 
ženám infikovaným HIV své děti nekojit, aby se zabránilo přenosu HIV na dítě. 
 
Fertilita 
V neklinické studii zaměřené na plodnost a časný embryonální vývoj u potkanů pozměnil atazanavir 
cyklus hárání (estrus) bez vlivu na páření nebo fertilitu (viz bod 5.3). 
 
4.7 Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje 
 
Pacienti mají být informováni o tom, že v průběhu léčby, jejíž součástí je přípravek REYATAZ, byly 
hlášeny závratě (viz bod 4.8).  
 
4.8 Nežádoucí 

účinky 

 
Shrnutí bezpečnostního profilu 
Bezpečnost přípravku REYATAZ v terapeutické kombinaci s jinými antiretrovirovými léky byla 
sledována u 1 806 dospělých pacientů, kteří dostávali přípravek REYATAZ 400 mg jednou denně 
(1 151 pacientů, medián trvání 52 týdnů a maximální doba trvání 152 týdnů) anebo REYATAZ 
300 mg se 100 mg ritonaviru jednou denně (655 pacientů, medián trvání 96 týdnů a maximální doba 
trvání 108 týdnů). 
 

 

26

Nežádoucí účinky byly shodné mezi pacienty, kteří dostávali REYATAZ 400 mg jednou denně a těmi, 
kteří dostávali přípravek REYATAZ 300 mg se 100 mg ritonaviru jednou denně, kromě ikteru 
a zvýšení hladin celkového bilirubinu, častěji hlášených u kombinace REYATAZ plus ritonavir.

 

 
Mezi pacienty, kteří dostávali REYATAZ 400 mg jednou denně nebo REYATAZ 300 mg se 100 mg 
ritonaviru jednou denně, byly, bez ohledu na závažnost, nejčastěji hlášenými nežádoucími účinky, u 
nichž se předpokládala aspoň minimální souvislost s léčebným režimem, obsahujícím REYATAZ 
spolu s jedním nebo více NRTI: nauzea (20%), průjem (10%) a ikterus (13%). Mezi pacienty 
dostávajícími REYATAZ 300 mg se 100 mg ritonaviru frekvence ikteru byla 19%. Ve většině případů 
byl vznik ikteru hlášen v průběhu několika dnů až několika měsíců od začátku léčby (viz bod 4.4). 
 
Během postmarketingového sledování bylo u pacientů infikovaných HIV užívajících atazanavir 
v kombinaci s ritonavirem nebo bez něj hlášeno chronické onemocnění ledvin. Rozsáhlá prospektivní 
observační studie prokázala souvislost mezi zvýšenou incidencí chronického onemocnění ledvin a 
kumulativní expozicí léčebnému režimu obsahujícímu atazanavir/ritonavir u pacientů infikovaných 
HIV s iniciálně normální eGFR. Tato souvislost byla pozorována nezávisle na expozici tenofovir 
disoproxil-fumarátu. Pravidelné monitorování renálních funkcí pacientů se má provádět po celou dobu 
trvání léčby (viz bod 4.8). 
 
Tabulkový přehled nežádoucích účinků 
Zhodnocení nežádoucích účinků u přípravku REYATAZ vychází z bezpečnostních údajů z klinických 
studií a postmarketingových zkušeností. Četnost výskytu nežádoucích účinků, uvedených níže, je 
definována následovně: velmi časté (≥ 1/10), časté (≥ 1/100 až < 1/10), méně časté (≥ 1/1 000 až 
< 1/100), vzácné (≥ 1/10 000 až < 1/1 000), velmi vzácné (< 1/10 000). V každé skupině četnosti jsou 
nežádoucí účinky seřazeny podle klesající závažnosti. 
 

Poruchy imunitního systému: 

méně časté: hypersenzitivita 
 

Poruchy metabolizmu a výživy: 

méně časté: úbytek tělesné hmotnosti, zvýšení tělesné 
hmotnosti, anorexie, zvýšená chuť k jídlu 
 

Psychiatrické poruchy: 
 

méně časté: deprese, dezorientace, úzkost, nespavost, 
poruchy spánku, abnormální sny 
 

Poruchy nervového systému: 

časté: bolesti hlavy; 
méně časté: periferní neuropatie, synkopa, amnézie, 
závratě, somnolence, dysgeuzie 
 

Poruchy oka: 

časté: oční ikterus 
 

Srdeční poruchy: 

méně časté: torsades de pointes

a

 

vzácné: prodloužení QTc intervalu

a

, edémy, palpitace 

 

Cévní poruchy: 
 

méně časté: hypertenze 
 

Respirační, hrudní a mediastinální 
poruchy: 
 

méně časté: dyspnoe 

Gastrointestinální poruchy: 

časté: zvracení, průjem, bolesti břicha, nauzea, dyspepsie; 
méně časté: pankreatitida, gastritida, abdominální 
distenze, aftózní stomatitida, flatulence, sucho v ústech 
 

Poruchy jater a žlučových cest: 

časté: ikterus; 
méně časté: hepatitida, cholelitiáza

a

, cholestáza

a

vzácné: hepatosplenomegalie, cholecystitida

a

 

 

Poruchy kůže a podkožní tkáně: 

časté: exantém; 

 

27

 

méně časté: erythema multiforme

a,b

, toxické kožní 

exantémy

a,b

, léková vyrážka s eosinofilií a systémovými 

projevy (DRESS)

a,b

, angioedém

a

, urtikarie, alopecie, 

pruritus;  
vzácné: Stevens-Johnsonův syndrom

a,b

, vezikobulózní 

exantém, ekzém, vazodilatace 
 

Poruchy svalové a kosterní 
soustavy a pojivové tkáně: 

méně časté: svalová atrofie, artralgie, myalgie;  
vzácné: myopatie 
 

Poruchy ledvin a močových cest: 

méně časté: nefrolitiáza

a

, hematurie, proteinurie, 

polakisurie; intersticiální nefritida, chronické onemocnění 
ledvin

a

vzácné: bolesti ledvin 
 

Poruchy reprodukčního systému a 
prsu: 
 

méně časté: gynekomastie 
 

Celkové poruchy a reakce v místě 
aplikace: 

časté: únava; 
méně časté: bolest na hrudi, malátnost, pyrexie, astenie; 
vzácné: poruchy chůze 
 

a

 Tyto nežádoucí účinky byly identifikovány během postmarketingého sledování,  nicméně četnost byla stanovena ze 

statistické kalkulace založené na celkovém počtu pacientů exponovaných přípravku REYATAZ v randomizovaných 
kontrolovaných a jiných dostupných klinických studiích (n = 2321). 

b

Pro bližší informace viz Popis vybraných nežádoucích účinků. 

 
Popis vybraných nežádoucích účinků 
Při zahájení kombinované antiretrovirové terapie (CART) se u HIV infikovaných pacientů s těžkou 
imunodeficiencí může vyskytnout zánětlivá reakce na asymptomatické nebo reziduální oportunní 
infekce. Byl také hlášen výskyt autoimunitních onemocnění (jako je Gravesova choroba), avšak 
hlášená doba do jejich nástupu byla velmi různá. Tyto stavy se mohou objevit mnoho měsíců po 
zahájení léčby (viz bod 4.4). 
 
Byly hlášeny případy osteonekrózy, a to především u pacientů s obecně známými rizikovými faktory, 
s pokročilým onemocněním HIV nebo při dlouhodobé expozici kombinované antiretrovirové terapii 
(CART). Jejich frekvence není známa (viz bod 4.4). 
 
Metabolické parametry 
Během antiretrovirové léčby mohou stoupat tělesná hmotnost a hladiny lipidů a glukózy v krvi (viz 
bod 4.4). 
 
Exantém a s ním spojené syndromy 
Exantémy jsou obvykle mírné až středně závažné makulopapulární kožní exantémy, které se objevují 
během prvních 3 týdnů od zahájení terapie přípravkem REYATAZ.  
 
Při používání přípravku REYATAZ byly hlášeny Stevens-Johnsonův syndrom (SJS), erythema 
multiforme, toxické kožní exantémy a léková vyrážka s eosinofilií a systémovými projevy (DRESS) 
(viz bod 4.4). 
 
Laboratorní abnormality 
Nejčastěji se vyskytujícími laboratorními abnormalitami u pacientů léčených kombinací přípravku 
REYATAZ s jedním nebo více NRTI byly zvýšení celkového bilirubinu vyskytující se převážně jako 
zvýšení nepřímého [nekonjugovaného] bilirubinu (87% stupně 1, 2, 3 nebo 4). Zvýšení celkového 
bilirubinu 3. nebo 4. stupně bylo pozorováno u 37% (6% 4.stupně). U 53% z celkového počtu pacientů 
již léčených přípravkem REYATAZ 300 mg jednou denně se 100 mg ritonaviru jednou denně v 
mediánu trvání 95 týdnů byly hladiny celkového bilirubinu zvýšeny na 3.- 4. stupeň. U dosud 
neléčených pacientů, kteří dostávali REYATAZ 300 mg jednou denně se 100 mg ritonaviru jednou 

 

28

denně v mediánu trvání 96 týdnů, 48% pacientů mělo hladiny celkového bilirubinu zvýšeny na 3.-4. 
stupeň (viz bod 4.4). 
 
Jiné klinicky významné laboratorní abnormality (stupně 3 nebo 4) zaznamenané u ≥ 2% pacientů, 
léčených kombinací obsahující REYATAZ s jedním nebo více NRTI zahrnovaly: zvýšení hladiny 
kreatinkinázy (7%), zvýšení hladiny alaninaminotransferázy/sérové glutamát-pyruvát-
aminotransferázy (ALT/SGPT) (5%), nízký počet neutrofilů (5%), zvýšení hladiny aspartát-
aminotransferázy/sérové glutamát-oxaloacetát-aminotransferázy (AST/SGOT) (3%) a zvýšení hladiny 
lipázy (3%). 
 
U 2% pacientů, léčených přípravkem REYATAZ došlo k současnému zvýšení hladin ALT/AST 3-
4 stupně a zvýšení hladiny celkového bilirubinu 3 - 4 stupně. 
 
Pediatrická populace 
V klinické studii AI424-020 u pediatrických pacientů ve věku od 3 měsíců až do < 18 let, kteří užívali 
buď perorální prášek či tobolky, byla průměrná doba léčby přípravkem REYATAZ 115 týdnů. 
Bezpečnostní profil v této studii byl celkově srovnatelný s tím, který byl pozorován u dospělých. U 
pediatrických pacientů byl hlášen asymptomatický první stupeň (23%) a druhý stupeň (1%) 
atrioventrikulárního bloku. Nejčastěji hlášenou laboratorní abnormalitou u pediatrických pacientů 
užívajících REYATAZ bylo zvýšení celkového bilirubinu (≥ 2,6krát horní hranice normy, stupně 3-4), 
které se vyskytlo u 45% pacientů. 
 
V klinických studiích AI424-397 a AI424-451, u pediatrických pacientů od 3 měsíců do méně než 
11 let věku, byla průměrná doba léčby přípravkem REYATAZ perorální prášek 80 týdnů. Nebyla 
hlášena žádná úmrtí. Bezpečnostní profil v těchto studiích byl celkově srovnatelný s předchozími 
studiemi u pediatrických a dospělých pacientů. Nejčastěji hlášenými laboratorními abnormalitami u 
pediatrických pacientů užívajících REYATAZ perorální prášek bylo zvýšení hladiny celkového 
bilirubinu (≥ 2,6násobek ULN, stupeň 3-4, 16%) a zvýšení hladiny amylázy (stupeň 3-4, 33%) 
většinou nepankreatického původu. Zvýšení hladin ALT v těchto studiích bylo častěji hlášeno u 
pediatrických pacientů než u dospělých. 
 
Další zvláštní populace 
Pacienti současně infikovaní virem hepatitidy B a hepatitidy C 
Mezi 1 151 pacienty léčenými 400 mg atazanaviru jednou denně bylo 177 pacientů současně 
infikováno chronickou hepatitidou B nebo C a mezi 655 pacienty, kterým bylo podáváno 300 mg 
atazanaviru se 100 mg ritonaviru jednou denně, bylo infikováno chronickou hepatitidou B nebo C 
97 pacientů. U takto infikovaných pacientů byla pravděpodobnost zvýšení jaterních aminotransferáz 
oproti normálu vyšší než u těch bez chronické virové hepatitidy. Nebyly pozorovány žádné rozdíly 
v četnosti zvýšení hladiny bilirubinu mezi těmito pacienty a pacienty bez virové hepatitidy. Frekvence 
léčbou vyvolané hepatitidy nebo elevace aminotransferáz u takto infikovaných pacientů byla 
srovnatelná mezi režimy s přípravkem REYATAZ a s komparátorem (viz bod 4.4).  
 
Hlášení podezření na nežádoucí účinky 
Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to 
pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky, 
aby hlásili podezření na nežádoucí účinky prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích 
účinků uvedeného v 

Dodatku V

 
4.9 Předávkování 
 
Zkušenosti s akutním předávkovaním přípravkem REYATAZ u lidí jsou omezené. Jednotlivé dávky 
až do výše 1 200 mg podávané zdravým jedincům byly bez příznaků nežádoucích účinků. Při 
vysokých dávkách, vedoucích k vysoké expozici byly zaznamenány případy ikteru způsobeného 
hyperbilirubinemií nepřímého (nekonjugovaného) bilirubinu (bez přítomných změn funkčních 
jaterních testů) nebo k prodloužení intervalu PR (viz body 4.4 a 4.8) 
 

 

29

Léčba předávkování přípravkem REYATAZ spočívá v použití obecných podpůrných opatření včetně 
monitorování vitálních funkcí, elektrokardiogramu (EKG) a sledování klinického stavu pacienta. 
V indikovaných případech lze neabsorbovaný atazanavir odstranit ze žaludku vyvoláním zvracení 
nebo laváží. K odstranění neabsorbovaného léku lze použít i aktivní uhlí. Na předávkování přípravkem 
REYATAZ neexistuje žádné specifické antidotum. Jelikož se atazanavir extenzivně metabolizuje 
v játrech a váže se významně na bílkoviny, je nepravděpodobné, že by použití dialýzy bylo přínosné 
pro odstranění signifikantního množství léku. 
 
 
5. FARMAKOLOGICKÉ 

VLASTNOSTI 

 
5.1 Farmakodynamické 

vlastnosti 

 
Farmakoterapeutická skupina: antivirotika pro systémovou aplikaci, inhibitory proteázy, ATC kód: 
J05AE08 
 
Mechanizmus účinku 
Atazanavir je azapeptidový inhibitor HIV-1 proteázy (PI). Sloučenina selektivně inhibuje virově 
specifické štěpení virových proteinů Gag-Pol v buňkách infikovaných viry HIV-1, čímž brání tvorbě 
zralých virionů a infikování dalších buněk. 
 
Antivirová aktivita in vitro: atazanavir vykazuje anti-HIV-1 aktivitu (včetně všech testovaných druhů) 
a anti-HIV-2 aktivitu v buněčné kultuře. 
 
Rezistence 
Antiretrovirová léčba dříve neléčených dospělých pacientů 
V klinických studiích antiretrovirové léčby u dříve neléčených pacientů, kteří byli léčeni neposíleným 
atazanavirem, je substituce I50L, někdy v kombinaci se změnou A71V, známkou substituce pro 
rezistenci na atazanavir. Stupeň rezistence na atazanavir se pohyboval v rozmezí 3,5 až 29násobku bez 
důkazů pro fenotypovou zkříženou rezistenci na ostatní PI. V klinických studiích antiretrovirové léčby 
dříve neléčených pacientů léčených posíleným atazanavirem se substituce 150L neobjevila u žádného 
pacienta bez výchozích substitucí PI. Substituce N88S byla vzácně zaznamenána u pacientů s 
virologickým selháním léčených atazanavirem (s nebo bez ritonaviru). Zatímco její výskyt s jinými 
substitucemi proteáz může být jednou z příčin snížené citlivosti na atazanavir, samotná N88S v 
klinických studiích nevedla vždy k fenotypové rezistenci vůči atazanaviru anebo měla stálý vliv na 
klinickou účinnost. 
 
Tabulka 3. Substituce de novo v léčbě dosud neléčených pacientů, u kterých selhala léčba 
atazanavirem + ritonavirem (studie 138, 96 týdnů) 
Frekvence 

de novo substituce PI (n=26)

a

 

>20% žádná 
10-20% žádná 

a

 počet pacientů s párovými genotypy klasifikovanými jako virologické selhání (HIV RNA ≥ 400 kopií/ml). 

 
Substituce M184I/V se objevila u 5/26 pacientů s virologickým selháním léčených 
REYATAZ/ritonavirem a u 7/26 pacientů s virologickým selháním léčených lopinavirem/ritonavirem. 
 
Antiretrovirová léčba léčených dospělých pacientů 
Mezi 100 izoláty, získaných od pacientů ze studií 009, 043 a 045 již dříve podstoupivších 
antiretrovirovou léčbu obsahující buď atazanavir, atazanavir + ritonavir nebo atazanavir + sachinavir, 
a která byla označená jako neúspěšná, byl potvrzen rozvoj rezistence na atazanavir. U 60 izolátů od 
pacientů léčených buď atazanavirem nebo atazanavirem + ritonavirem, 18 (30%) se objevil 150L 
fenotyp, předtím popsaný u pacientů bez předchozí léčby. 
 
Tabulka 4. Substituce de novo v léčbě pacientů, u kterých selhala léčba atazanavirem + 
ritonavirem (studie 045, 48 týdnů) 
Frekvence 

de novo substituce PI (n=35)

a,b

 

 

30

>20% 

M36, M46, I54, A71, V82 

10-20% 

L10, I15, K20, V32, E35, S37, F53, I62, G73, I84, L90 

a

 počet pacientů s párovými genotypy klasifikovanými jako virologické selhání (HIV RNA ≥ 400 kopií/ml). 

b

 10 pacientů mělo výchozí fenotypovou rezistenci na atazanavir + ritonavir (násobenou změnou [FC]>5.2). Citlivost FC v 

buněčné kultuře závislé na referenčním nekontrolovaně rostoucím typu byla analyzována použitím PhenoSense

TM

 

(Monogram Biosciences, South San Francisco, Kalifornia, USA) 

 
Žádná ze substitucí de novo (viz Tabulka 4) není specifická pro atazanavir a může reflektovat znovu 
objevení rezistence skryté během léčby atazanavirem + ritonavirem u již dříve léčených pacientů ze 
studie 045. 
 
K rezistenci u pacientů již dříve léčených antiretrovirovými prostředky dochází hlavně kumulací 
velkých a malých substitucí vedoucích k rezistenci již dříve popsaných, které způsobují rezistenci na 
inhibitory proteáz. 
 
Klinické výsledky 
U dospělých pacientů dosud neléčených antiretrovirotiky 
Studie 138
 je mezinárodní randomizovaná, otevřená, multicentrická, prospektivní studie zahrnující 
pacienty dosud neléčené antretrovirotiky a srovnávající REYATAZ/ritonavir (300 mg/100 mg jednou 
denně) s lopinavirem/ritonavirem (400 mg/100 mg dvakrát denně), každý v kombinaci s fixní dávkou 
tenofovir-disoproxil-fumarát/emtricitabin (300 mg/200 mg tablety jednou denně). Rameno 
REYATAZ/ritonavir ukázalo podobnou (non-inferiorita) antivirovou účinnost ve srovnání s ramenem 
lopinavir/ritonavir, když tato byla stanovena podle podílu pacientů s HIV RNA < 50 kopií/ml v týdnu 
48 (Tabulka 5). 
Analýza údajů z 96 týdnů léčby ukázala přetrvávání antivirové aktivity (Tabulka 5). 
 

 

31

Tabulka 5:  Výsledky účinnosti ve studii 138

a

 

Parametr 

REYATAZ/ritonavir

b

 

(300 mg/100 mg jednou denně) 

n=440 

Lopinavir/ritonavir

c

 

(400 mg/100 mg dvakrát denně) 

n=443 

 

týden 48 

týden 96 

týden 48 

týden 96 

HIV RNA <50 kopií/ml, % 
Všichni pacienti

d

  78 74 76 68 

Odhad rozdílu  
    [95% CI]

d

 

týden 48: 1,7% [-3,8%, 7,1%] 

týden 96: 6,1% [0,3%, 12,0%] 

Analýza pacientů, kteří 
dokončili studii podle 
protokolu

e

 

86 

(n=392

f

91 

(n=352) 

89 

(n=372) 

89 

(n=331) 

Odhad rozdílu

e

  

     [95% CI] 

týden 48: -3% [-7,6%, 1,5%] 

týden 96: 2,2% [-2,3%, 6,7%] 

HIV RNA <50 kopií/ml, % z výchozí charakteristiky

d

 

HIV RNA  
    <100 000 kopií/ml 

82 (n=217) 

75 (n=217) 

81 (n=218) 

70 (n=218) 

    ≥100 000 kopií/ml 

74 (n=223) 

74 (n=223) 

72 (n=225) 

66 (n=225) 

CD4 počet 
    <50 buněk/mm

3

 

78 (n=58) 

78 (n=58) 

63 (n=48) 

58 (n=48) 

    50 až <100 
buněk/mm

3

 

76 (n=45) 

71 (n=45) 

69 (n=29) 

69 (n=29) 

    100 až <200 
buněk/mm

3

 

75 (n=106) 

71 (n=106) 

78 (n=134) 

70 (n=134) 

   ≥ 200 buněk/mm

3

 

80 (n=222) 

76 (n=222) 

80 (n=228) 

69 (n=228) 

Průměrná změna HIV RNA od výchozí hodnoty, log

10

 kopií/ml 

   Všichni pacienti 

-3,09 (n=397) 

-3,21 (n=360) 

-3,13 (n=379) 

-3,19 (n=340) 

Průměrná změna CD4 od výchozí hodnoty, buňky/mm

3

 

   Všichni pacienti 

203 (n=370) 

268 (n=336) 

219 (n=363) 

290 (n=317) 

Průměrná změna CD4 od výchozí hodnoty, buňky/mm

3

 z výchozí charakteristiky 

HIV RNA  
   <100 000 kopií/ml 

179 (n=183) 

243 (n=163) 

194 (n=183) 

267 (n=152) 

   ≥100 000 kopií/ml 

227 (n=187) 

291 (n=173) 245 

(n=180) 310 

(n=165) 

a

 Průměrný výchozí počet buněk CD4 byl 214 buněk/mm

3

 (rozmezí 2 až 810 buněk/mm

3

) a průměrná výchozí plazmatická 

hladina HIV-1 RNA byla 4,94 log

10

 kopií/ml (rozmezí 2,6 až 5,88 log

10

 kopií/ml) 

b

 REYATAZ/RTV s tenofovir-disoproxil-fumarátem/emtricitabinem (fixní dávka 300 mg/200 mg tablet jednou denně). 

c

 Lopinavir/RTV s tenofovir-disoproxil-fumarátem/emtricitabinem (fixní dávka 300 mg/200 mg tablet jednou denně). 

d

 Analýza "intent-to-treat" s chybějícími hodnotami považovanými za selhání. 

e

 Analýza pacientů, kteří dokončili studii podle protokolu: vyřazení pacienti, kteří nedokončili léčbu, a pacienti s velkými 

odchylkami od protokolu. 

f

 Počet hodnotitelných pacientů. 

 
Údaje ohledně vysazení ritonaviru z doporučeného posíleného režimu atazanaviru (viz také bod 4.4) 
Studie 136 (INDUMA) 
V otevřené randomizované, srovnávací studii sledující 26 až 30týdenní indukční fázi léčby přípravkem 
REYATAZ 300 mg + ritonavir 100 mg 1x denně a s dvěma NRTI (n=85), neboostovaným přípravkem 
REYATAZ 400 mg jednou denně s dvěma NRTI podávanými během 48týdenní udržovací fáze 
(n=87), měly oba typy léčby podobnou antivirovou účinnost u subjektů infikovaných HIV s plně 
potlačenou replikací HIV. Podíl pacientů s HIV RNA < 50 kopií/ml byl 78 %ve větvi neboostovaného 
přípravku REYATAZ se dvěma NRTI  a 75 %ve větvi REYATAZ + ritonavir se dvěma NRTI. 
 
Jedenáct pacientů (13%) ve větvi neposíleného přípravku REYATAZ a 6 pacientů (7%) ve větvi 
REYATAZ + ritonavir mělo virologický relaps. Čtyři pacienti ve větvi neposíleného přípravku 
REYATAZ a 2 pacienti ve větvi REYATAZ + ritonavir měli v průběhu udržovací fáze podíl HIV 
RNA > 500 kopií/ml. Ani v jedné z větví se neprokázal vznik rezistence na inhibitory proteáz. 
U 2 pacientů ve větvi neposíleného přípravku REYATAZ a u 1 pacienta ve větvi REYATAZ + 
ritonavir došlo k substituci M184V reverzní transkriptázy, která zajišťuje rezistenci vůči lamivudinu a 
emtricitabinu. 

 

32

 
Ve větvi neposíleného přípravku REYATAZ došlo k menšímu počtu případů přerušení léčby než ve 
větvi REYATAZ + ritonavir (1 oproti 4 případům). Ve větvi neposíleného přípravku REYATAZ došlo 
k menšímu počtu případů hyperbilirubinémie a ikteru než ve větvi REYATAZ + ritonavir (18 oproti 
28 případům). 
 
U dospělých pacientů již léčených antiretrovirotiky 
Studie 045
 je randomizovaná, multicentrická studie srovnávající REYATAZ/ritonavir (300/100 mg 
jednou denně) a REYATAZ/sachinavir (400/1 200 mg jednou denně) s kombinací lopinaviru + 
ritonaviru (kombinace fixních dávek 400/100 mg dvakrát denně), každá v kombinaci s tenofovir-
disoproxil-fumarátem (viz body 4.5 a 4.8) a jedním NRTI u pacientů s virologickým selháním při 
dvou nebo více předchozích antiretrovirových terapeutických režimech obsahujících nejméně jeden PI, 
NRTI a NNRTI. U randomizovaných pacientů představoval průměrný čas předchozí antiretrovirové 
expozice 138 týdnů pro PI, 281 týdnů pro NRTI a 85 týdnů pro NNRTI. Při zahájení 34% pacientů 
dostávalo PI a 60% dostávalo NNRTI. 15 ze 120 pacientů (13%) v léčebné větvi REYATAZ + 
ritonavir a 17 ze 123 pacientů (14%) větve lopinavirové + ritonavirové mělo 4 nebo více PI substitucí 
L10, M46, I54, V82, I84 a L90. U 32% pacientů ve studii byl nalezen virový kmen s méně než dvěma 
substitucemi NRTI. 
 
Primárním cílovým parametrem byl průměrný časový rozdíl ve změnách hodnot HIV RNA proti 
výchozím hodnotám v průběhu 48 týdnů (Tabulka 6). 
 
Tabulka 6:  Výsledky účinnosti v týdnu 48

a

 a v týdnu 96 (studie 045) 

Parametr 

ATV/RTV

b

 (300 mg/ 

100 mg jednou denně) 

n=120 

LPV/RTV

c

 (400 mg/ 

100 mg dvakrát denně) 

n=123 

Průměrný rozdíl v čase 

ATV/RTV-LPV/RTV 

[97,5% CI

d

 

Týden 48 

Týden 96 

Týden 48 

Týden 96 

Týden 48 

Týden 96 

Průměrná změna HIV RNA od výchozí hodnoty, log

10

 kopií/ml 

Všichni 
pacienti 

-1,93 

(N=90

e

-2,29 

(n=64) 

-1,87 

(n=99) 

-2,08 

(n=65) 

0,13 

[-0,12, 0,39] 

0,14 

[-0,13, 0,41]

HIV RNA <50 kopií/ml, %

f

 (respondent/hodnotitelný) 

Všichni 
pacienti 

36 (43/120)  32 (38/120)  42 (52/123)  35 (41/118) 

NA 

NA 

HIV RNA <50 kopií/ml z vybraných výchozích substitucí PI,

f, g

 % (respondent/hodnotitelný) 

  0-2 

44 (28/63) 

41 (26/63) 

56 (32/57) 

48 (26/54) 

NA 

NA 

  3 

18 (2/11) 

9 (1/11) 

38 (6/16) 

33 (5/15) 

NA 

NA 

  ≥ 4 

27 (12/45) 

24 (11/45) 

28 (14/50) 

20 (10/49) 

NA 

NA 

Průměrná změna CD4 od výchozí hodnoty, buňky/mm

3

 

Všichni 
pacienti 

110 (n=83) 

122 (n=60) 

121 (n=94) 

154 (n=60) 

NA 

NA 

a

 Průměrný výchozí počet buněk CD4 byl 337 buněk/mm

3

 (rozmezí: 14 až 1 543 buněk/mm

3

) a průměrná výchozí 

plazmatická hladina HIV-1 RNA byla 4,4 log

10

 kopií/ml (rozmezí: 2,6 až 5,88 log

10

 kopií/ml).

 

b

 ATV/RTV s tenofovir-disoproxil-fumarátem/emtricitabinem (fixní dávka 300 mg/200 mg tablet jednou denně). 

c

 LPV/RTV s tenofovir-disoproxil-fumarátem/emtricitabinem (fixní dávka 300 mg/200 mg tablet jednou denně). 

d

 Interval spolehlivosti. 

e

 Počet hodnotitelných pacientů. 

f

 Analýza "intent-to-treat", s chybějícími hodnotami považovanými za selhání. Respondenti na LPV/RTV, kteří dokončili 

léčbu před týdnem 96, byli z analýzy týdne 96 vyřazeni. Procento pacientů s HIV RNA < 400 kopií/ml bylo 53% a 43% pro 
ATV/RTV a 54% a 46% pro LPV/RTV v týdnech 48 a 96. 

g

 Zvolené substituce zahrnovaly jakoukoliv změnu na pozicích L10, K20, L24, V32, L33, M36, M46, G48, I50, I54, L63, 

A71, G73, V82, I84, a L90 (0-2, 3, 4 nebo více) od výchozích hodnot. 
NA = nepoužitelné (not applicable). 

 
Během 48 týdnů léčby průměrné změny od výchozích hladin HIV RNA byly pro REYATAZ + 
ritonavir a pro lopinavir + ritonavir podobné (ne však horší). Shodné výsledky byly získány pomocí 
analytické metody použité při posledním sledování (průměrný časový rozdíl 0,11, 97,5% interval 
konfidence [-0,15, 0,36]). Podle "as-treated" analýzy, vyjímaje chybějící hodnoty, byly podíly 

 

33

pacientů s HIV RNA < 400 kopií/ml (< 50 kopií/ml) ve větvi REYATAZ +ritonavir 55% (40%) a ve 
větvi lopinavir + ritonavir 56% (46%). 
 
Během 96 týdnů léčby průměrné změny HIV RNA oproti výchozím hodnotám pro REYATAZ + 
ritonavir a pro lopinavir+ritonavir splnily kritéria pro neinferioritu na základě pozorovaných případů. 
Shodné výsledky byly získány pomocí analytické metody použité při posledním sledování. Podle „as-
treated“ analýzy s vyjmutím chybějících hodnot byl podíl pacientů s HIV RNA <400 kopií/ml (<50 
kopií/ml) pro REYATAZ + ritonavir 84% (72%) a pro lopinavir+ritonavir 82% (72%). Je důležité 
poukázat na to, že v době 96-týdenní analýzy zůstalo ve studii 48% všech pacientů. 
 
Ukázalo se, že REYATAZ se saquinqvirem je méně účinný než lopinavir + ritonavir. 
 
Pediatrická populace 
Zhodnocení farmakokinetiky, bezpečnosti, snášenlivosti a účinnosti přípravku REYATAZ bylo 
provedeno na základě údajů z otevřené, multicentrické klinické studie AI424-020 vedené u pacientů 
ve věku od 3 měsíců až do 21 let. Celkem v této studii 182 pediatrických pacientů (81 dosud bez 
antiretrovirové léčby a 101 s předchozí antiretrovirovou terapií) dostávalo jednou denně REYATAZ 
(tobolky nebo prášek) s ritonavirem nebo bez ritonaviru, v kombinaci s dvěma NRTI. 
 
Klinické údaje získané z této studie nejsou dostatečné, aby podpořily užívání atazanaviru (s nebo bez 
ritonaviru) u dětí mladších 6 let. 
 
Údaje o účinnosti pozorované u 41 dětských pacientů od 6 let až do věku 18 let, kteří dostávali 
REYATAZ tobolky s ritonavirem jsou uvedeny v Tabulce 7. U dětských dosud neléčených pacientů 
byl průměrný výchozí počet buněk CD4 344 buněk/mm

3

 (rozmezí: 2 až 800 buněk/ mm

3

) a průměrná 

výchozí plazmatická hladina HIV-1 RNA byla 4,67 log

10

 kopií/ml (rozmezí: 3,70 až 5,00 log

10

 

kopií/ml). U již léčených pediatrických pacientů byl průměrný výchozí počet buněk CD4 
522 buněk/mm

3

 (rozmezí: 100 až 1157 buněk/ mm

3

) a průměrná výchozí plazmatická hladina HIV-1 

RNA byla 4,09 log

10

 kopií/ml (rozmezí: 3,28 až 5,00 log

10

 kopií/ml). 

 
Tabulka 7:  Výsledky účinnosti (pediatričtí pacienti ve věku 6 let až do 18 let) v týdnu 48 (Studie 

AI424-020) 

Parametr 

Dosud neléčení 

pacienti REYATAZ 

tobolky/ritonavir 

(300 mg/100 mg 

jednou denně) n=16 

Pacienti již léčení 

REYATAZ 

tobolky/ritonavir 

(300 mg/100 mg 

jednou denně) n=25 

HIV RNA <50 kopií/ml, % 

a

 

Všichni pacienti 

81 (13/16) 

24 (6/25) 

HIV RNA <400 kopií/ml, % 

a

 

Všichni pacienti 

88 (14/16) 

32 (8/25) 

Průměrná změna CD4 od výchozí hodnoty, buňky/mm

3

 

Všichni pacienti 

293 (n=14

b

) 229 

(n=14

b

HIV RNA <50 kopií/ml z vybraných výchozích substitucí PI,

c

 % 

(respondent/hodnotitelný

d

) 

0-2 NA 

27 

(4/15) 

3 NA 

≥ 4 

NA 

0 (0/3) 

a

 Analýza "Intent-to-treat" s chybějícími hodnotami považovanými za selhání. 

b

 Počet hodnotitelných pacientů. 

c

 PI hlavní L24I, D30N, V32I, L33F, M46IL, I47AV, G48V, I50LV, F53LY,I54ALMSTV, L76V, V82AFLST, I84V, 

N88DS, L90M; PI méně závažné: L10CFIRV, V11I, E35G, K43T, Q58E, A71ILTV, G73ACST, T74P, N83D, L89V. 

d

 Zahrnuje pacienty s výchozími hodnotami rezistence. 

NA = nepoužitelné (not applicable). 

 

 

34

5.2 Farmakokinetické 

vlastnosti 

 
Farmakokinetika atazanaviru byla hodnocena u zdravých dospělých dobrovolníků a HIV-infikovaných 
pacientů. Mezi oběma skupinami nebyly nalezeny signifikantní rozdíly. Farmakokinetika atazanaviru 
byla nelineární povahy. 
 
Absorpce: u HIV infikovaných pacientů (n = 33, kombinované studie) opakované dávky přípravku 
REYATAZ 300 mg jednou denně se 100 mg ritonaviru podávané jednou denně s jídlem vedly 
ke geometrickému průměru (CV%) hodnoty C

max

 pro atazanavir 4 466 (42%) ng/ml, čehož bylo 

dosaženo přibližně za 2,5 hodiny. Geometrický průměr (CV%) pro hodnoty atazanaviru C

min

 a AUC 

byla 654 (76%) ng/ml, resp.44 185 (51%) ng•h/ml.  
 
U pacientů infikovaných HIV (n = 13) vedly opakované dávky přípravku REYATAZ 400 mg (bez 
ritonaviru) jednou denně s jídlem ke geometrickému průměru (CV%) atazanaviru C

max

 2298 

(71) ng/ml, s časem dosažení C

max

 přibližně 2,0 hodiny. Geometrický průměr (CV%) atazanaviru byl 

pro C

min

 120 (109) ng/ml a pro AUC 14874 (91) ng•h/ml. 

 
Vliv stravy: souběžné podávání přípravku REYATAZ a ritonaviru s jídlem optimalizovalo 
biologickou dostupnost atazanaviru. Souběžné podání jedné dávky 300 mg přípravku REYATAZ 
a dávky 100 mg ritonaviru vedlo k 33% zvýšení hodnoty AUC a k 40% zvýšení jak C

max

, tak 

i 24hodinové koncentrace atazanaviru ve srovnání se stavem nalačno. Souběžné podání s jídlem 
o vysokém obsahu tuku neovlivnilo hodnotu AUC atazanaviru ve srovnání se stavem nalačno 
a hodnota C

max

 byla pod 11% hodnoty nalačno. Hodnota 24hodinové koncentrace po vysoce tučném 

jídlu byla zvýšena zhruba o 33% vzhledem k opožděné absorpci; medián T

max

 se zvýšil z 2,0 na 5,0 

hodin. Podání přípravku REYATAZ s ritonavirem buď s lehkým jídlem nebo s jídlem o vysokém 
obsahu tuku snížilo koeficient změny AUC a C

max

 na přibližně 25% v porovnání se stavem nalačno. 

Aby se zlepšila biologická dostupnost a minimalizovala variabilita, má se REYATAZ užívat s jídlem. 
 
Distribuce: atazanavir se vázal asi z 86% na lidské sérové proteiny v koncentračním rozsahu 100 až 
10 000 ng/ml. Atazanavir se vázal jak na alfa-1-acidoglykoprotein (AAG) tak na albumín v podobném 
rozsahu (89% a 86% při 1 000 ng/ml). Ve studii opakovaného podávání HIV-infikovaným pacientům 
byl po podávání dávky 400 mg jednou denně spolu s lehkým jídlem po dobu 12 týdnů atazanavir 
nalezen v cerebrospinálním moku a ve spermatu.  
 
Metabolizmus: studie na lidech a in vitro studie s použitím lidských jaterních mikrozomů prokázaly, že 
atazanavir je metabolizován izoenzymem CYP3A4 na metabolity oxygenací. Metabolity se poté 
vylučují do žluče buď jako volné nebo jako metabolity glukuronidované. Další méně významné 
metabolické cesty představuje N-dealkylace a hydrolýza. V plazmě byly určeny dva méně významné 
metabolity atazanaviru. Žádný z metabolitů nevykazoval in vitro antivirovou aktivitu. 
 
Eliminace: po podání jednotlivé 400 mg dávky 

14

C-atazanaviru se ve stolici a v moči zjistilo 79% 

a 13% celkové radioaktivity. Přibližně 20% a 7% podaného léčiva bylo ve stolici a v moči nalezeno 
v nezměněné podobě. Průměrná exkrece nezměněného léčiva močí po 2týdenním podávání 800 mg 
jednou denně představovala 7%. U pacientů infikovaných HIV virem (n = 33, kombinované studie) 
byl průměrný poločas v rámci dávkovacího intervalu atazanaviru 12 hodin v rovnovážném stavu po 
podání 300 mg denně se 100 mg ritonaviru jednou denně, s lehkým jídlem. 
 
Zvláštní skupiny populace 
 
Porucha funkce ledvin: u zdravých subjektů bylo ledvinami vyloučeno přibližně 7% atazanaviru 
z podané dávky v nezměněné podobě. Nejsou k dispozici žádná farmakokinetická data získaná od 
pacientů s renální insuficiencí, kteří užívali přípravek REYATAZ s ritonavirem. REYATAZ (bez 
ritonaviru) byl hodnocen u dospělých pacientů se závažným renálním poškozením (n=20), včetně 
pacientů na hemodialýze, při opakovaném podávání dávky 400 mg jednou denně. Ačkoliv tato studie 
měla některá omezení (např. koncentrace volné látky nebyly sledovány), výsledky naznačily, že 
farmakokinetické parametry atazanaviru byly sníženy o 30% až 50% u pacientů na hemodialýze oproti 
pacientům s normální funkcí ledvin. Mechanizmus tohoto poklesu není znám. (Viz body 4.2 a 4.4) 

 

35

 
Porucha funkce jater: atazanavir se primárně metabolizuje a vylučuje játry. REYATAZ (bez 
ritonaviru) byl hodnocen u dospělých pacientů se středně těžkou až těžkou poruchou funkce jater (14 
pacientů s Child-Pugh třídy B a 2 pacienti s Child-Pugh třídy C) po jedné dávce 400 mg. Průměrný 
AUC

(0-∞)

 byl o 42% vyšší u pacientů s poruchou funkce jater než u zdravých jedinců. Průměrný 

biologický poločas atazanaviru u pacientů s poruchou funkce jater byl 12,1 hodin ve srovnání s 6,4 
hodinami u zdravých subjektů. Nebyl sledován dopad poškozené funkce jater na farmakokinetiku 
atazanaviru v dávce 300 mg s ritonavirem. Očekávají se zvýšené koncentrace atazanaviru podaného 
s nebo bez ritonaviru u pacientů se středně těžkou nebo těžkou poruchou funkce jater (viz body 4.2, 
4.3, a 4.4). 
 
Věk/pohlaví:
 studie farmakokinetiky atazanaviru, která proběhla u 59 zdravých mužů a žen 
(29 mladých, 30 starších) neprokázala klinicky významné rozdíly mezi osobami různého věku nebo 
pohlaví. 
 
Rasa: farmakokinetická analýza vzorků populace získaných z klinických studií fáze II prokázala, že 
neexistuje rasové ovlivnění farmakokinetiky atazanaviru. 
 
Těhotenství: 
Farmakokinetická data u žen infikovaných HIV užívajících REYATAZ tvrdé tobolky s ritonavirem 
jsou uvedená v tabulce 8. 
 
Tabulka 8:  Farmakokinetika ustáleného stavu atazanaviru s ritonavirem u HIV infikovaných 
sytých těhotných žen 
 

 

atazanavir 300 mg s ritonavirem 100  mg 

Farmakokinetický 
parametr 

2. trimestr 

(n=9) 

3. trimestr 

(n=20) 

po porodu

a

 

(n=36) 

C

max

 ng/ml 

 geometrický 

průměr 

(CV%) 

3729,09 

(39) 

3291,46 

(48) 

5649,10 

(31) 

AUC ng•h/ml 

 geometrický 

průměr 

(CV%) 

34399,1 

(37) 

34251,5 

(43) 

60532,7 

(33) 

C

min

 ng/ml

b

 

 geometrický 

průměr 

(CV%) 

663,78 

(36) 

668,48 

(50) 

1420,64 

(47) 

a

 Bylo zjištěno, že vrcholová koncentrace atazanaviru a jeho plochy pod křivkami (AUC) byly přibližně o 26-40 % vyšší 

v období po porodu (4.-12. týden) než hodnoty, které byly dříve nalezeny u HIV infikovaných netěhotných žen. 
Minimální plazmatické koncentrace atazanaviru byly přibližně 2x vyšší v období po porodu ve srovnání s hodnotami 
dříve pozorovanými u HIV infikovaných netěhotných pacientek. 

b

 C

min

 je koncentrace po 24 hodinách po podání. 

 
Pediatrická populace 
Byla pozorována tendence k vyšší clearance u mladších dětí po normalizaci na tělesnou hmotnost. 
Jako výsledek byl pozorován vyšší poměr mezi vrcholovými koncentracemi a minimálními 
koncentracemi na konci dávkovacího intervalu; ačkoliv při doporučeném dávkování se očekávají 
geometrické průměry expozice atazanaviru (C

min

, C

max

 a AUC) u pediatrických pacientů podobné jako 

ty pozorované u dospělých.  
 
5.3 Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti 
 
Ve studiích toxicity opakovaných dávek, prováděných na myších, potkanech a psech, byly nálezy 
týkající se atazanaviru obecně vázány na játra a zahrnovaly obvykle minimální až střední zvýšení 
sérového bilirubinu a jaterních enzymů, hepatocelulární vakuolizaci a hypertrofii, a - pouze u myších 
samic- nekrózu jednotlivých jaterních buněk. Systémové expozice atazanaviru u myších samců, 
potkanů a psů dávkami spojenými s hepatickými změnami, byly přinejmenším stejné jako ty, které 

 

36

byly nalezeny u lidí při dávkách 400 mg jednou denně. Expozice atazanaviru, která u myších samic 
vyvolávala nekrózu jednotlivých buněk byla 12krát vyšší, než expozice u lidí při dávce 400 mg jednou 
denně. Minimální až mírný vzestup cholesterolu v séru a glukosy byl zaznamenán u potkanů, ale ne 
u myší a psů. 
 
Ve studiích in vitro, při koncentraci atazanaviru (30 μM) odpovídající 30násobku C

max

 koncentrace 

nevázaného léčiva u lidí, byly draslíkové kanály klonovaných lidských kardiocytů (hERG) inhibovány 
z 15%. Podobné koncentrace atazanaviru ve studii s králičími Purkyňovými vlákny prodloužily dobu 
trvání akčního potenciálu (APD

90

) o 13%. Elektrokardiografické změny (sinusová bradykardie, 

prodloužení PR intervalu, prodloužení QT intervalu a rozšíření QRS komplexu) byly pozorovány jen 
v počáteční 2týdenní studii perorální toxicity uskutečněné na psech. Následné 9měsíční studie 
perorální toxicity na psech neprokázaly elektrokardiografické změny související s lékem. Klinická 
relevance těchto neklinických dat není známa. Potenciální účinky tohoto léčiva na srdce u lidí nelze 
vyloučit (viz body 4.4 a 4.8). Možnost prodloužení PR intervalu je nutno brát v úvahu při 
předávkování (viz bod 4.9). 
 
Ve studii fertility a časných embryonálních vývojových stádií u potkanů změnil atazanavir cyklus říje 
bez efektu na páření nebo fertilitu. Žádné teratogenní vlivy nebyly pozorovány u potkanů a králíků při 
dávkách pro matku již toxických. Ve studii na březích samicích králíka byly pozorovány u mrtvých 
nebo skonávajících samiček těžké žaludeční a intestinální léze při podávání dávek samicím, které 2-
4 krát převyšovaly nejvyšší dávky podávané ve studii sledující rozhodující stadia embryonálního 
vývoje. Při hodnocení vlivu atazanaviru na pre- a postnatální vývoj u potkanů bylo zjištěno, že dávky, 
pro samice již toxické, způsobovaly přechodné snížení hmotnosti mláďat. Systémová expozice 
atazanaviru při podávání dávek, které byly již pro samice toxické, byla přinejmenším stejná nebo 
o něco vyšší než ta, která byla zjištěna u lidí při podávání 400 mg jednou denně. 
 
Atazanavir byl negativní v Amesově testu reverzní mutace, ale indukoval chromozomální aberace 
in vitro jak bez, tak i s metabolickou aktivací. V in vivo studiích na potkanech atazanavir neovlivňoval 
mikrojádra v kostní dřeni, nepoškozoval DNA v duodenu (comet assay) nebo neočekávanou DNA 
reparaci v játrech při plazmatických a tkáňových koncentracích, převyšující ty, které byly klastogenní 
in vitro
 
V dlouhodobých studiích kancerogenity atazanaviru na myších a potkanech byl pozorován zvýšený 
výskyt benigních jaterních adenomů pouze u myších samiček. Zvýšený výskyt benigních jaterních 
adenomů u myších samiček je pravděpodobně následek cytotoxických změn, manifestujících se jako 
prostá nekróza buněk a tento nález je považován za irelevantní u lidí při zamýšlených terapeutických 
expozicích. U myších samců a potkanů nebyly žádné známky kancerogenního působení nalezeny. 
 
Atazanavir zvyšoval in vitro opacitu hovězí rohovky ve studii dráždivosti očí, což naznačuje, že by 
mohl mít v přímém styku s očima dráždivé účinky. 
 
 
6. FARMACEUTICKÉ 

ÚDAJE 

 
6.1  Seznam pomocných látek 
 
REYATAZ 100 mg tvrdé tobolky 
Obsah tobolky: krospovidon, monohydrát laktosy, magnesium-stearát 
 
Obal tobolky: želatina, indigokarmín (E132), oxid titaničitý (E171) 
 
Modrý potisk obsahuje: šelak, propylenglykol, koncentrovaný roztok amoniaku, hlinitý lak 
indigokarmínu (E132) 
 
Bílý inkoust obsahuje: šelak, oxid titaničitý (E171), koncentrovaný roztok amoniaku, propylenglykol, 
simetikon 
 

 

37

REYATAZ 150 mg tvrdé tobolky 
Obsah tobolky: krospovidon, monohydrát laktosy, magnesium-stearát 
 
Obal tobolky: želatina, indigokarmín (E132), oxid titaničitý (E171) 
 
Modrý potisk obsahuje: šelak, propylenglykol, koncentrovaný roztok amoniaku, hlinitý lak 
indigokarmínu (E132) 
 
Bílý inkoust obsahuje: šelak, oxid titaničitý (E171), koncentrovaný roztok amoniaku, propylenglykol, 
simetikon 
 
REYATAZ 200 mg tvrdé tobolky 
Obsah tobolky: krospovidon, monohydrát laktosy, magnesium-stearát 
 
Obal tobolky: želatina, indigokarmín (E132), oxid titaničitý (E171) 
 
Bílý inkoust obsahuje: šelak, oxid titaničitý (E171), koncentrovaný roztok amoniaku, propylenglykol, 
simetikon 
 
REYATAZ 300 mg tvrdé tobolky 
Obsah tobolky: krospovidon, monohydrát laktosy, magnesium-stearát 
 
Obal tobolky: želatina, červený oxid železitý, černý oxid železitý, žlutý oxid železitý, indigokarmín 
(E132), oxid titaničitý (E171) 
 
Bílý inkoust obsahuje: šelak, oxid titaničitý (E171), koncentrovaný roztok amoniaku propylenglykol, 
simetikon 
 
6.2 Inkompatibility 
 
Neuplatňuje se. 
 
6.3 Doba 

použitelnosti 

 
2 roky 
 
6.4 Zvláštní 

opatření pro uchovávání 

 
Uchovávejte při teplotě do 25 °C. 
 
6.5  Druh obalu a obsah balení 
 
REYATAZ 100 mg tvrdé tobolky 
Jedna krabička obsahuje HDPE lahvičku s dětským bezpečnostním polypropylenovým uzávěrem. 
Jedna lahvička obsahuje 60 tvrdých tobolek. 
 
Jedna krabička obsahuje 60 x 1 tobolku, 10 jednotlivých blistrů - jeden 6 tobolek v perforovaném 
Al/Al blistru. 
 
REYATAZ 150 mg tvrdé tobolky 
Jedna krabička obsahuje HDPE lahvičku s dětským bezpečnostním polypropylenovým uzávěrem. 
Jedna lahvička obsahuje 60 tvrdých tobolek. 
 
Jedna krabička obsahuje 60 x 1 tobolku, 10 jednotlivých blistrů - jeden 6 tobolek v perforovaném 
Al/Al blistru. 
 
REYATAZ 200 mg tvrdé tobolky 

 

38

Jedna krabička obsahuje HDPE lahvičku nebo tři lahvičky z polyethylenu o vysoké hustotě (HDPE) 
s dětským bezpečnostním polypropylenovým uzávěrem. Jedna lahvička obsahuje 60 tvrdých tobolek. 
 
Jedna krabička obsahuje 60 x 1 tobolku, 10 jednotlivých blistrů - jeden 6 tobolek v perforovaném 
Al/Al blistru. 
 
REYATAZ 300 mg tvrdé tobolky 
Jedna krabička obsahuje HDPE lahvičku nebo tři lahvičky z polyethylenu o vysoké hustotě (HDPE) 
s dětským bezpečnostním polypropylenovým uzávěrem. Jedna lahvička obsahuje 30 tvrdých tobolek. 
 
Jedna krabička obsahuje 30 x 1 tobolku, 5 jednotlivých blistrů - jeden 6 tobolek v perforovaném Al/Al 
blistru. 
 
Na trhu nemusí být k dispozici všechny velikosti balení. 
 
6.6  

Zvláštní 

opatření pro likvidaci přípravku 

 
Veškerý nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními 
požadavky. 
 
 
7. 

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 

 
BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIG 
Uxbridge Business Park 
Sanderson Road 
Uxbridge UB8 1DH 
Velká Británie 
 
 
8. REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A) 
 
EU/1/03/267/001-006; 008-011 
 
 
9. 

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE 

 
Datum první registrace: 2. března 2004 
Datum posledního prodloužení registrace: 2. března 2009 
 
 
10. DATUM 

REVIZE 

TEXTU 

 
{MM/RRRR} 
 
 
Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské 
agentury pro léčivé přípravky na adrese http://www.ema.europa.eu/. 

 

39

1. NÁZEV 

PŘÍPRAVKU 

 
REYATAZ 50 mg perorální prášek 
 
 
2. 

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 

 
Jeden sáček 1,5 g perorálního prášku obsahuje atazanavirum 50 mg (jako atazanaviri sulfas). 
 
Pomocné látky se známým účinkem: 63 mg aspartamu; 1305,15 mg sacharózy v jednom sáčku (1,5 g 
perorálního prášku). 
 
Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1. 
 
 
3. LÉKOVÁ 

FORMA 

 
Perorální prášek. 
Bílý až světle žlutý prášek. 
 
 
4. KLINICKÉ 

ÚDAJE 

 
4.1 Terapeutické 

indikace 

 
REYATAZ perorální prášek podávaný společně s nízkou dávkou ritonaviru je určen k antiretrovirové 
léčbě HIV-1 infikovaných pediatrických pacientů od 3 měsíců věku s tělesnou hmotností více než 5 kg 
v kombinaci s jinými antiretrovirovými léky (viz bod 4.2). 
 
Na základě dostupných virologických a klinických údajů u dospělých pacientů se neočekává přínos 
u pacientů s výskytem kmenů rezistentních na více inhibitorů proteázy (≥ 4 PI mutací). Volba léku 
REYATAZ u již léčených dospělých a dětských pacientů má záviset na individuální virové rezistenci 
a pacientově předchozí léčbě (viz body 4.4 a 5.1). 
 
4.2  Dávkování a způsob podání 
 
Terapie má být zahájena lékařem majícím zkušenosti s léčbou HIV infekce. 
 
Dávkování 
Pediatričtí pacienti (od 3 měsíců věku s tělesnou hmotností více než 5 kg) 
Dávka atazanaviru ve formě perorálního prášku a ritonaviru se u dětských pacientů stanoví dle tělesné 
hmotnosti, jak ukazuje Tabulka 1. REYATAZ perorální prášek se musí užívat společně s ritonavirem a 
jídlem. 
 
Tabulka 1: Dávka u dětských pacientů

a

 (od 3 měsíců věku s tělesnou hmotností více než 5 kg) 

přípravku REYATAZ perorální prášek s ritonavirem  

Tělesná hmotnost (kg) 

Dávka přípravku REYATAZ 
jednou denně  

Dávka ritonaviru jednou 
denně 

Nejméně 5 až méně než 15 

200 mg (4 sáčky

b

) 80 

mg

c

 

Nejméně 15 až méně než 35 

250 mg (5 sáčků

b

) 80 

mg

c

 

Nejméně 35  

300 mg (6 sáčků

b

) 100 

mg

d

 

a

 Pro pediatrické pacienty platí stejná doporučení ohledně načasování a maximálních dávek souběžně podávaných inhibitorů 

protonové pumpy a antagonistů H

2

-receptorů jako u dospělých (viz bod 4.5). 

b

 Jeden sáček obsahuje 50 mg atazanaviru.

  

c

 Ritonavir perorální roztok. 

d

 Ritonavir perorální roztok či tobolka/tableta. 

 

 

40

REYATAZ tobolky jsou k dispozici pro pediatrické pacienty od 6 let věku s tělesnou hmotností 
nejméně 15 kg, kteří jsou schopni polykat tobolky (viz souhrn údajů o přípravku pro REYATAZ 
tobolky). Doporučuje se přechod z přípravku REYATAZ perorální prášek na REYATAZ tobolky, 
jakmile jsou pacienti schopni důsledně polykat tobolky. 
 
Při přechodu na jinou formu podávání může být potřebná změna v dávkování. Prostudujte tabulku 
dávkování pro konkrétní typ složení (viz souhrn údajů o přípravku pro REYATAZ tobolky). 
 
Zvláštní populace 
Porucha funkce ledvin 
Nevyžadují úpravu dávkování. REYATAZ s ritonavirem se nedoporučuje u pacientů podstupujících 
hemodialýzu (viz body 4.4 a 5.2). 
 
Porucha funkce jater 
Podávání přípravku REYATAZ s ritonavirem nebylo u pacientů s poruchou funkce jater sledováno. 
REYATAZ s ritonavirem vyžaduje u pacientů s lehkou poruchou funkce jater opatrnost. REYATAZ 
s ritonavirem se nesmí podávat pacientům se středně těžkou až těžkou poruchou funkce jater (viz body 
4.3, 4.4 a 5.2). 
 
Těhotenství a období po porodu 
Během druhého a třetího trimestru těhotenství: 
REYATAZ 300 mg se 100 mg ritonaviru nemusí vždy zajistit dostatečnou expozici atazanaviru, 
zejména pokud aktivita atazanaviru nebo celého léčebného režimu může být problematická z důvodu 
rezistence na přípravek. Protože jsou dostupné pouze omezené údaje a z důvodu variability mezi 
těhotnými pacientkami, je možné zvážit monitorování léčby, aby byla zajištěna adekvátní expozice. 
 
Riziko dalšího snížení expozice atazanaviru lze očekávat, pokud se atazanavir podává s léčivými 
přípravky, o kterých je známo, že snižují jeho expozici (např. tenofovir-disoproxil-fumarát nebo 
antagonisté H

2

 receptoru). 

  Jestliže je třeba podat tenofovir-disoproxil-fumarát nebo antagonistu H

2

-receptoru, 

lze zvážit zvýšení dávky přípravku REYATAZ na 400 mg s ritonavirem 100 mg 
společně s monitorováním léčby (viz body 4.6 a 5.2). 

  Užívání přípravku REYATAZ s ritonavirem těhotnými pacientkami, které užívají jak 

tenofovir-disoproxil-fumarát, tak antagonistu H

2

-receptoru, se nedoporučuje. 

 
V období po porodu: 
Po případném snížení expozice atazanaviru ve druhém a třetím trimestru mohou být expozice 
atazanaviru během prvních dvou měsíců po porodu zvýšeny (viz bod 5.2). Proto mají být pacientky po 
porodu pečlivě sledovány kvůli nežádoucím účinkům. 

  Během této doby mají pacientky po porodu pokračovat ve stejném doporučeném 

dávkování, které platí pro netěhotné pacientky, včetně těch, které souběžně užívají 
léčivé přípravky známé svým vlivem na expozici atazanaviru (viz bod 4.5). 

 
Pediatričtí pacienti (méně než 3 měsíce věku) 
REYATAZ nebyl studován u dětí mladších než 3 měsíce a nemá jim být z bezpečnostních důvodů 
podáván, zejména vzhledem k potenciálnímu riziku kernikteru. 
 
Způsob podání 
Perorální podání.  
REYATAZ perorální prášek se má užívat/podávat současně s jídlem (např. jablečná přesnídávka či 
jogurt) nebo s pitím (např. mléko, kojenecká výživa či voda) dětem, které mohou pít ze šálku. 
Mladším kojencům (mladším než 6 měsíců), kteří nemohou jíst pevnou stravu nebo pít ze šálku, má 
být REYATAZ perorální prášek smíchán s kojeneckou výživou a podán perorální stříkačkou, kterou 
lze získat od lékárníka. Podávání přípravku REYATAZ společně s kojeneckou výživou s použitím 
kojenecké lahve se nedoporučuje, protože nemusí dojít k užití celé dávky. 
 

 

41

Podrobnější informace ohledně podávání přípravku REYATAZ perorální prášek a pokyny pro 
podávání viz bod 6.6. 
 
4.3 Kontraindikace 
 
Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku tohoto přípravku uvedenou 
v bodě 6.1. 
 
Pacienti se středně těžkou až těžkou jaterní insuficiencí (viz body 4.2 a 4.4). 
 
Souběžné podávání přípravku se simvastatinem nebo lovastatinem (viz bod 4.5). 
 
Kombinace s rifampicinem se souběžně podávanou nízkou dávkou ritonaviru (viz bod 4.5). 
 
Souběžné podávání přípravku s inhibitorem PDE5 sildenafilem, pokud se užívá pouze k léčbě plicní 
arteriální hypertenze (PAH) (viz bod 4.5). Souběžné podávání sildenafilu k léčbě erektilní dysfunkce 
viz body 4.4 a 4.5. 
 
Souběžné podávání s léčivými přípravky, které jsou substráty izoformy CYP3A4 cytochromu P450, 
a které mají úzkou terapeutickou šíři (jako např. kvetiapin, alfuzosin, astemizol, terfenadin, cisaprid, 
pimozid, chinidin, bepridil, triazolam, midazolam podávaný perorálně (upozornění týkající se 
parenterálně podávaného midazolamu viz bod 4.5) a námelové alkaloidy, zejména ergotamin, 
dihydroergotamin, ergometrin, methylergometrin) (viz bod 4.5). 
 
Souběžné podávání s přípravky obsahujícími grazoprevir, včetně fixní kombinace dávek 
elbasviru/grazopreviru (používané k léčbě chronické infekce virem hepatitidy C) (viz bod 4.5). 
 
Souběžné podávání s přípravky obsahujícími třezalku tečkovanou (Hypericum perforatum) (viz bod 
4.5). 
 
4.4 Zvláštní 

upozornění a opatření pro použití 

 
Přestože se prokázalo, že efektivní virová suprese antiretrovirovou léčbou významně snižuje riziko 
sexuálního přenosu, nelze vyloučit reziduální riziko. Je nutno dodržet opatření k zabránění přenosu 
v souladu s národními doporučeními. 
 
Souběžné podávání přípravku REYATAZ s ritonavirem v dávkách vyšších než 100 mg jednou denně 
nebylo klinicky vyhodnoceno. Užití vyšších dávek ritonaviru může změnit bezpečnostní profil 
atazanaviru (kardiální účinky, hyperbilirubinemie), a proto se nedoporučuje. Pouze je-li atazanavir 
s ritonavirem podáván spolu s efavirenzem, je možné zvážit zvýšení dávky ritonaviru na 200 mg 
jednou denně. Tato situace si vyžaduje pečlivé klinické monitorování (viz Interakce s jinými léčivými 
přípravky níže). 
 
Pacienti se zdravotními potížemi 
 
Porucha funkce jater 
Atazanavir se primárně metabolizuje v játrech a u pacientů s poruchou funkce jater byly pozorovány 
jeho zvýšené koncentrace v plazmě (viz body 4.2 a 4.3). Bezpečnost a účinnost přípravku REYATAZ 
nebyla u pacientů s výrazným primárním postižením jater stanovena. Pacienti s chronickou 
hepatitidou B nebo C, léčení kombinací antiretrovirových přípravků, mají zvýšené riziko vzniku 
těžkých a potenciálně fatálních nežádoucích účinků postihujících játra. V případě souběžně probíhající 
antivirové léčby hepatitidy B nebo C, přečtěte si, prosím, příslušné souhrny údajů o přípravku pro tyto 
léky (viz bod 4.8). 
 
U pacientů s již existující jaterní dysfunkcí, včetně chronické aktivní hepatitidy, je po dobu 
kombinované antiretrovirové terapie četnost funkčních jaterních abnormalit zvýšena, a proto mají být 

 

42

monitorováni podle zásad správné klinické praxe. Objeví-li se u těchto pacientů známky zhoršování 
jaterní choroby, je nutné zvážit přerušení nebo ukončení léčby. 
 
Porucha funkce ledvin  
U pacientů s poruchou funkce ledvin není nutná úprava dávky. Avšak u pacientů na hemodialýze se 
podávání přípravku REYATAZ nedoporučuje (viz body 4.2 a 5.2). 
 
Prodloužení QT intervalu 
V klinických studiích s přípravkem REYATAZ bylo pozorováno, na velikosti dávky závislé, 
asymptomatické prodloužení PR intervalu. Pozornost vyžaduje užití léků, o nichž je známo, že mohou 
prodloužení PR vyvolat. Podávání přípravku REYATAZ pacientům s již existujícími převodními 
poruchami (atrioventrikulární blok II. a vyššího stupně nebo blok ramének) vyžaduje zvýšenou 
opatrnost a je možné jen za předpokladu, že prospěch převažuje možné riziko (viz bod 5.1). Zvláštní 
pozornost má být věnována pacientům, kterým je přípravek REYATAZ předepisován spolu s léčivými 
přípravky, které mohou prodlužovat QT interval a/nebo pacientům s preexistujícími rizikovými 
faktory (bradykardie, vrozený dlouhý QT interval, elektrolytová dysbalance), (viz body 4.8 a 5.3). 
 
Pacienti s hemofilií 
U pacientů s hemofilií typu A a B, léčenými inhibitory proteáz, byly zaznamenány případy zvýšeného 
krvácení včetně spontánně vzniklých kožních hematomů a hemartros. Některým pacientům byl podán 
navíc faktor VIII. U více než poloviny hlášených případů léčba inhibitory proteáz pokračovala nebo 
byla po přerušení znovu nasazena. Předpokládá se kauzální vztah, ačkoliv mechanizmus vzniku nebyl 
osvětlen. Hemofilici proto mají být na možnost zvýšeného krvácení upozorněni. 
 
Tělesná hmotnost a metabolické parametry 
V průběhu antiretrovirové léčby se může vyskytnout zvýšení tělesné hmotnosti a hladin lipidů 
a glukózy v krvi. Tyto změny mohou být částečně spojeny s kontrolou onemocnění a životním stylem. 
U lipidů existuje v některých případech důkaz účinku léčby, zatímco u přírůstku tělesné hmotnosti 
není významný průkaz spojení s touto léčbou. Při monitorování lipidů a glukózy v krvi je třeba 
sledovat zavedené pokyny pro léčbu HIV. Poruchy lipidů je třeba léčit podle klinické potřeby. 
 
V klinických studiích bylo prokázáno, že REYATAZ (s nebo bez ritonaviru) vyvolává dyslipidemii 
nižšího rozsahu než komparátory.  
 
Hyperbilirubinemie 
U pacientů léčených přípravkem REYATAZ se objevily případy reverzibilního zvýšení nepřímého 
(nekonjugovaného) bilirubinu, souvisejícího s inhibicí UDP-glukuronosyltransferázy (UGT) (viz bod 
4.8). Je-li u pacientů, kteří dostávají přípravek REYATAZ, zvýšení bilirubinu provázeno zvýšením 
jaterních aminotransferáz, je nutné posoudit, zda to nemá jiný etiologický původ. Pokud projevy ikteru 
nebo ikteru sklér jsou pro pacienta nepřijatelné, je možné zvážit alternativní antiretrovirovou léčbu 
místo podávání přípravku REYATAZ. Snížení dávky atazanaviru se nedoporučuje, protože může vést 
ke ztrátě terapeutického efektu a rozvoji rezistence. 
 
Indinavir je rovněž spojován s nepřímou (nekonjugovanou) hyperbilirubinemií, díky inhibici UGT. 
Kombinace REYATAZ + indinavir nebyly zkoumány a souběžné podávání těchto přípravků se 
nedoporučuje (viz bod 4.5). 
 
Cholelitiáza 
U pacientů léčených přípravkem REYATAZ byla hlášena cholelitiáza (viz bod 4.8). Některé pacienty 
bylo nutno hospitalizovat kvůli další  léčbě a někteří pacienti měli komplikace. Pokud se objeví 
známky nebo příznaky cholelitiázy, lze zvážit dočasné přerušení nebo ukončení léčby. 
 
Chronické onemocnění ledvin 
Během postmarketingového sledování bylo u pacientů infikovaných HIV užívajících atazanavir 
v kombinaci s ritonavirem nebo bez něj hlášeno chronické onemocnění ledvin. Rozsáhlá prospektivní 
observační studie prokázala souvislost mezi zvýšenou incidencí chronického onemocnění ledvin a 
kumulativní expozicí léčebnému režimu obsahujícímu atazanavir/ritonavir u pacientů infikovaných 

 

43

HIV s iniciálně normální eGFR. Tato souvislost byla pozorována nezávisle na expozici tenofovir 
disoproxil-fumarátu. Pravidelné monitorování renálních funkcí pacientů se má provádět po celou dobu 
trvání léčby (viz bod 4.8). 
 
Nefrolitiáza 
U pacientů léčených přípravkem REYATAZ byla hlášena nefrolitiáza (viz bod 4.8). Některé pacienty 
bylo nutno hospitalizovat kvůli další léčbě a někteří pacienti měli komplikace. V některých případech 
byla nefrolitiáza spojena s akutním renálním selháním nebo s renální insuficiencí. Pokud se objeví 
známky nebo příznaky  nefrolitiázy, lze zvážit dočasné přerušení nebo ukončení léčby  
 
Syndrom imunitní reaktivace 
Při zahájení kombinované antiretrovirové terapie (combination antiretroviral therapy, CART) se 
u HIV infikovaných pacientů s těžkou imunodeficiencí může vyskytnout zánětlivá reakce na 
asymptomatické nebo reziduální oportunní patogeny, která může způsobit klinicky závažné stavy nebo 
zhoršení příznaků onemocnění. Takové reakce byly nejčastěji pozorovány během několika prvních 
týdnů či měsíců po zahájení CART. Jedná se například o cytomegalovirovou retinitidu, generalizované 
a/nebo fokální mykobakteriální infekce a pneumonii způsobenou patogeny Pneumocystis jitroveci
Jakékoli příznaky zánětu mají být vyhodnoceny a v případě potřeby má být zahájena příslušná léčba. 
Při imunitní reaktivaci byl také hlášen výskyt autoimunitních onemocnění (jako je Gravesova 
choroba), avšak hlášená doba do jejich nástupu byla velmi různá. Tyto stavy se mohou objevit mnoho 
měsíců po zahájení léčby. 
 
Osteonekróza 
Ačkoli je etiologie považována za multifaktoriální (zahrnující používání kortikosteroidů, konzumaci 
alkoholu, těžkou imunosupresi a vyšší index tělesné hmotnosti), byly případy osteonekrózy hlášeny 
především u pacientů s pokročilým onemocněním HIV a/nebo při dlouhodobé expozici kombinované 
antiretrovirové terapii (CART). Pacienti mají být poučeni, aby vyhledali lékařskou pomoc, pokud 
zaznamenají bolesti kloubů, ztuhlost kloubů nebo pokud mají pohybové potíže. 
 
Vyrážka a s ní spojené syndromy 
Vyrážky jsou obvykle mírné až středně závažné makulopapulární kožní exantémy, které se objevují 
během prvních 3 týdnů od zahájení terapie přípravkem REYATAZ.  
 
Při používání přípravku REYATAZ byly hlášeny Stevens-Johnsonův syndrom (SJS), erythema 
multiforme, toxické kožní exantémy a léková vyrážka s eosinofilií a systémovými projevy (DRESS). 
Pacienti mají být seznámeni s těmito známkami a příznaky a kožní reakce se musejí pečlivě 
monitorovat. Léčba přípravkem REYATAZ se musí ukončit, pokud se objeví závažné formy vyrážky. 
 
Nejlepšími způsoby, jak zvládnout tyto účinky, jsou včasná diagnóza a okamžité přerušení léčby 
kterýmkoliv podezřelým přípravkem. Pokud se u pacienta rozvine syndrom SJS nebo DRESS spojený 
s užíváním přípravku REYATAZ, nesmí být léčba přípravkem REYATAZ znovu zahájena. 
 
Interakce s jinými léky 
Podávání kombinace přípravku REYATAZ s atorvastatinem se nedoporučuje (viz bod 4.5). 
 
Souběžné podávání přípravku REYATAZ s nevirapinem nebo efavirenzem se nedoporučuje (viz 
bod 4.5). 
Pokud situace vyžaduje souběžné podávání přípravku REYATAZ s NNRTI, lze zvážit kombinaci s 
efavirenzem a zvýšení dávky přípravku REYATAZ na 400 mg a dávky ritonaviru na 200 mg, za 
pečlivého klinického monitorování. 
 
Atazanavir je metabolizován zejména prostřednictvím CYP3A4. Souběžné podávání přípravku 
REYATAZ a léků indukujících CYP3A4 se nedoporučuje (viz body 4.3 a 4.5). 
 
Inhibitory PDE5 užívané k léčbě erektilní dysfunkce: obzvláštní pozornosti je zapotřebí, pokud jsou 
inhibitory PDE5 (sildenafil, tadalafil nebo vardenafil) předepsány k léčbě erektilní dysfunkce u 
pacientů užívajících REYATAZ při souběžně podávané nízké dávce ritonaviru. Při souběžném 

 

44

podávání přípravku REYATAZ s těmito léčivými přípravky lze očekávat značné zvýšení jejich 
koncentrací, což může být spojeno s rozvojem nežádoucích účinků, jako je hypotenze, zrakové změny 
a priapismus (viz bod 4.5). 
 
Souběžné podávání vorikonazolu a přípravku REYATAZ s ritonavirem se nedoporučuje, pokud 
zhodnocení přínosu a rizika neopravňuje použití vorikonazolu . 
 
U většiny pacientů lze očekávat snížení expozice jak vorikonazolu, tak atazanaviru. U malého počtu 
pacientů bez funkční alely CYP2C19 lze očekávat významně zvýšenou expozici vorikonazolu (viz bod 
4.5). 
 
Souběžné podávání REYATAZ a ritonaviru a flutikasonu nebo jiných glukokortikoidů, které jsou 
metabolizovány izoenzymem CYP3A4, se nedoporučuje, pokud možný přínos léčby nepřeváží riziko 
vzniku systémových nežádoucích účinků léčby kortikosteroidy, včetně Cushingova syndromu a 
adrenální suprese (viz bod 4.5). 
 
Souběžné užívání salmeterolu a přípravku REYATAZ/ritonaviru může způsobit zvýšení 
kardiovaskulárních nežádoucích účinků spojených se salmeterolem. Souběžné podávání salmeterolu a 
přípravku REYATAZ se nedoporučuje (viz bod 4.5).

 

 
Absorpce atazanaviru může být snížena v situacích, kdy je zvýšeno pH žaludku, a to bez ohledu na 
příčinu. 
 
Souběžné podávání REYATAZ s inhibitory protonové pumpy se nedoporučuje (viz bod 4.5). Jestliže 
je kombinace REYATAZ s inhibitory protonové pumpy posouzena jako nezbytná, doporučuje se 
pečlivé klinické sledování v kombinaci se zvýšením dávky REYATAZ na 400 mg a 100 mg 
ritonaviru; dávky inhibitorů protonové pumpy srovnatelné s 20 mg omeprazolu se nemají překročit. 
 
Souběžné podávání přípravku REYATAZ/ritonaviru a další hormonální antikoncepce nebo perorální 
antikoncepce obsahující progestogeny kromě norgestimátu nebylo studováno, a proto je třeba se toho 
vyvarovat (viz bod 4.5). 
 
Pediatrická populace 
Bezpečnost 
Asymptomatické prodloužení PR intervalu bylo častější u pediatrických pacientů než u dospělých. U 
pediatrických pacientů byl hlášen asymptomatický první a druhý stupeň AV bloku (viz bod 4.8). 
Opatrnosti je třeba při užívání léčivých přípravků, o kterých je známo, že mohou způsobit prodloužení 
PR. U dětských pacientů s již existujícími problémy převodu (druhý nebo vyšší stupeň 
atrioventrikulárního bloku nebo komplexní blokády Tawarova raménka) se má REYATAZ užívat s 
opatrností a pouze tehdy, pokud prospěch převáží riziko. Na základě přítomnosti klinických nálezů 
(např. bradykardie) se doporučuje monitorovat srdeční funkci. 
 
Účinnost 
Atazanavir/ritonavir není účinný u virových kmenů nesoucích mnohočetné mutace pro rezistenci.  
 
Pomocné látky 
Fenylketonurie 
REYATAZ perorální prášek obsahuje aspartam jako sladidlo. Aspartam je zdrojem fenylalaninu, 
a proto nemusí být vhodný pro osoby s fenylketonurií. 
 
Diabetická populace 

 

45

REYATAZ perorální prášek obsahuje 1 305,15 mg sacharózy v jednom sáčku. Dle doporučeného 
pediatrického dávkování REYATAZ perorální prášek obsahuje 3 915,45 mg sacharózy na 150 mg 
atazanaviru, 5 220,60 mg sacharózy na 200 mg atazanaviru, 6 525,75 mg sacharózy na 250 mg 
atazanaviru a 7 830,90 mg sacharózy na 300 mg atazanaviru. To je třeba vzít v úvahu u pacientů s 
diabetem mellitem. Pacienti se vzácnými dědičnými problémy s intolerancí fruktózy, glukózovo-
galaktózovou malabsorpcí nebo insuficiencí sacharózo-izomaltázy nemají tento přípravek užívat. 
 
4.5  Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce 
 
Je-li REYATAZ podáván souběžně s ritonavirem, je profil ritonaviru určující pro metabolické lékové 
interakce, protože ritonavir je silnější inhibitor CYP3A4 než atazanavir. Před začátkem léčby 
přípravkem REYATAZ s ritonavirem je nutné prostudovat souhrn údajů o přípravku pro ritonavir. 
 
Atazanavir se metabolizuje v játrech prostřednictvím CYP3A4. Tím CYP3A4 inhibuje. Proto je 
kontraindikováno podávání přípravku REYATAZ v kombinaci s ritonavirem s léky, které jsou 
substráty CYP3A4 a mají úzký terapeutický index: astemizol, terfenadin, cisaprid, pimozid, chinidin, 
bepridil, triazolam, perorálně podávaný midazolam a námelové alkaloidy, hlavně ergotamin 
a dihydroergotamin (viz bod 4.3). Souběžné podávání přípravku REYATAZ s přípravky obsahujícími 
grazoprevir, včetně fixní kombinace dávek elbasviru/grazopreviru (používané k léčbě chronické 
infekce virem hepatitidy C) je kontraindikováno z důvodu zvýšení plazmatických koncentrací 
grazopreviru a elbasviru a možného zvýšeného rizika zvýšení hladin ALT spojených se zvýšenými 
koncentracemi grazopreviru (viz bod 4.3). 
 
Jiné interakce 
V následující tabulce jsou uvedeny interakce atazanaviru/ritonaviru a inhibitory proteázy, či jinými 
antiretrovirovými přípravky než jsou inhibitory proteázy s jinými léčivými přípravky (zvýšení je 
označeno jako “↑”, snížení jako “↓”, žádná změna jako “↔”). Pokud je dostupný, je 90% interval 
spolehlivosti (CI) uveden v kulatých závorkách. Není-li uvedeno jinak, byly studie uvedené v Tabulce 
2 prováděny na zdravých subjektech. Je důležité zmínit, že mnoho studií bylo provedeno 
s nebustovaným atazanavirem, který není schváleným režimem pro atazanavir. 
 
Tabulka 2: Interakce přípravku REYATAZ s jinými léčivými přípravky 
 
Léčivé přípravky podle 
terapeutické indikace
 

Interakce 

Doporučení při souběžném 
podávání
 

ANTIVIROTIKA PROTI-HCV 
Grazoprevir 200 mg 1x denně 
(atazanavir 300 mg/ritonavir 
100 mg 1x denně) 

Atazanavir AUC ↑ 43% (↑ 30% 
↑ 57%) 
Atazanavir C

max

 ↑ 12% (↑ 1% ↑ 24%) 

Atazanavir C

min

 ↑ 23% (↑ 13% 

↑ 134%) 
 
Grazoprevir AUC: ↑ 958% (↑ 678% 
↑ 1339%) 
Grazoprevir C

max

: ↑ 524% (↑ 342% 

↑ 781%) 
Grazoprevir C

min

: ↑ 1064% (↑ 696% 

↑ 1602%) 
 
Koncentrace grazopreviru byly při 
souběžném podávání s 

Souběžné podávání přípravku 
REYATAZ s 
elbasvirem/grazoprevirem je 
kontraindikováno kvůli 
signifikantnímu zvýšení 
plazmatických koncentrací 
grazopreviru a souvisejícímu 
potenciálnímu zvýšenému riziku 
zvýšení hladin ALT 
(viz bod 4.3). 

 

46

Elbasvir 50 mg 1x denně 
(atazanavir 300 mg/ritonavir 
100 mg 1x denně) 
 

Atazanavir AUC ↑ 7% (↑ 2% ↑ 17%) 
Atazanavir C

max

 ↑ 2% (↓ 4% ↑ 8%) 

Atazanavir C

min

 ↑ 15% (↑ 2% ↑ 29%) 

 
Elbasvir AUC: ↑ 376% (↑ 307% 
↑ 456%) 
Elbasvir C

max

: ↑ 315% (↑ 246% 

↑ 397%) 
Elbasvir C

min

: ↑ 545% (↑ 451% 

↑ 654%) 
 
Koncentrace elbasviru byly při 

běž é

dá á í

ANTIRETROVIROTIKA 
Inhibitory proteázy: Souběžné podávání přípravku REYATAZ s ritonavirem a jinými inhibitory proteázy 
nebylo studováno, ale dá se očekávat, že zvyšuje expozici vůči jiným inhibitorům proteáz. Tudíž se takové 
souběžné podávání nedoporučuje. 
Ritonavir 100 mg 1x denně 
(atazanavir 300 mg 1x denně). 
 
Studie provedeny u HIV-
infikovaných pacientů. 
 

Atazanavir AUC: ↑ 250% (↑ 144% 
↑ 403%)* 
Atazanavir C

max

: ↑ 120% (↑ 56% 

↑ 211%)* 
Atazanavir C

min

: ↑ 713% (↑ 359% 

↑ 1339%)* 
 
* V kombinované analýze, atazanavir 
300 mg a ritonavir 100 mg (n=33) byl 
srovnáván s atazanavirem 400 mg bez 
ritonaviru (n=28). 
Mechanizmus interakce mezi 
atazanavirem a ritonavirem je inhibice 
CYP3A4. 

Ritonavir 100 mg 1x denně se 
používá k potencování (jako 
"booster") farmakokinetiky 
atazanaviru. 

Indinavir 

Účinek indinaviru je spojený s 
nepřímou (nekonjugovanou) 
hyperbilirubinemií v důsledku inhibice 
UGT. 

Souběžné podávání přípravku 
REYATAZ/ritonaviru a 
indinaviru se nedoporučuje (viz 
bod 4.4). 

Nukleosidové/nukleotidové inhibitory reverzní transkriptázy (NRTIs) 
Lamivudin 150 mg 2x denně + 
zidovudin 300 mg 2x denně 
(atazanavir 400 mg 1x denně) 

Nebyl pozorován žádný významný 
vliv na koncentrace lamivudinu a 
zidovudinu. 

Na základě těchto údajů a také 
proto, že u ritonaviru se 
nepředpokládá signifikantní vliv 
na farmakokinetiku NRTIs, by 
souběžné podávání přípravku 
REYATAZ/ritonaviru s těmito 
léčivými přípravky nemělo 
významně změnit expozici 
souběžně podávaných léčivých 
přípravků. 

Abakavir 

Nepředpokládá se, že by souběžné 
podávání abakaviru a přípravku 
REYATAZ/ritonaviru signifikantně 
měnilo expozici abakaviru. 

 

 

47

Didanosin (pufrované tablety) 
200 mg/stavudin 40 mg, oba v 
jedné dávce
 
(atazanavir 400 mg jedna 
dávka) 

Atazanavir, současné podání s 
ddI+d4T (nalačno) 
Atazanavir AUC ↓ 87% (↓ 92% 
↓ 79%) 
Atazanavir C

max

 ↓ 89% (↓ 94% ↓ 82%) 

Atazanavir C

min

 ↓ 84% (↓ 90% ↓ 73%) 

 
atazanavir, podaný 1 hod. po ddI+d4T 
(nalačno) 
Atazanavir AUC ↔ 3% (↓ 36% 
↑ 67%) 
Atazanavir C

max

 ↑ 12% (↓ 33% ↑ 18%) 

Atazanavir C

min

 ↔ 3% (↓ 39% ↑ 73%) 

 
Koncentrace atazanaviru byly velmi 
sníženy, když byl podáván souběžně s 
didanosinem (pufrované tablety) a 
stavudinem. Mechanizmem interakce 
je snížená rozpustnost atazanaviru při 
zvýšeném pH vzhledem k přítomnosti 
antiacid v pufrovaných tabletách 
didanosinu. 
Nebyl pozorován žádný významný 
vliv na koncentrace didanosinu a 
stavudinu. 

Didanosin má být podán nalačno 
2 hodiny po podání přípravku 
REYATAZ/ritonavir, který se 
podává s jídlem. Neočekává se, 
že by souběžné 
podávání stavudinu 
s přípravkem 
REYATAZ/ritonavir 
signifikantně měnilo expozici 
stavudinu. 

Didanosin (gastrorezistentní 
potahované tablety) 400 mg 
jednotlivá dávka
 
(atazanavir 300 mg 1x denně s 
ritonavirem 100 mg 1x denně) 

Didanosin (s jídlem) 
Didanosin AUC ↓ 34% (↓ 41% ↓ 27%) 
Didanosin C

max

 ↓ 38% (↓ 48% ↓ 26%) 

Didanosin C

min

 ↑ 25% (↓ 8% ↑ 69%) 

 
Nebyl pozorován žádný významný 
vliv na koncentrace atazanaviru, když 
byl podáván s gastrorezistentním 
didanosinem, ale podání s jídlem 
snížilo koncentrace didanosinu. 

 

48

Tenofovir-disoproxil-fumarát 
300 mg 1x denně 
(atazanavir 300 mg 1x denně s 
ritonavirem 100 mg 1x denně). 
 
Studie prováděná u HIV 
infikovaných pacientů 
 

Atazanavir AUC ↓ 22% (↓ 35% 
↓ 6%)* 
Atazanavir C

max

 ↓ 16% (↓ 30% 

↔ 0%)* 
Atazanavir C

min

 ↓ 23% (↓ 43% ↑ 2%)* 

 
*V kombinované analýze z několika 
klinických studií, atazanavir/ritonavir 
300/100 mg podáváný souběžně s 
tenofovir-disoproxil-fumarátem 
300 mg (n=39) byl srovnáván s 
atazanavirem/ritonavirem 300/100 mg 
(n=33). 
 
Účinnost přípravku 
REYATAZ/ritonavir v kombinaci s 
tenofovir-disoproxil-fumarátem u již 
dříve léčených pacientů byla 
demonstrována v klinické studii 045 a 
u dosud neléčených pacientů v 
klinické studii 138 (viz body 4.8 a 
5.1). Mechanizmus interakce mezi 
atazanavirem a tenofovir-disoproxil-
fumarátem není známý. 

 

Tenofovir-disoproxil-fumarát 
300 mg 1x denně 
(atazanavir 300 mg 1x denně s 
ritonavirem 100 mg 1x denně). 

Tenofovir-disoproxil-fumarát AUC 
↑ 37% (↑ 30% ↑ 45%) 
Tenofovir-disoproxil-fumarát C

max

 

↑ 34% (↑ 20% ↑ 51%) 
Tenofovir-disoproxil-fumarát C

min

 

↑ 29% (↑ 21% ↑ 36%) 
 

Pacienti mají být pečlivě 
monitorováni pro nežádoucí 
účinky spojené s tenofovir-
disoproxil-fumarátem, včetně 
renálních poruch. 

Nenukleosidové/nukleotidové inhibitory reverzní transkriptázy (NRTIs) 
Efavirenz 600 mg 1x denně 
(atazanavir 400 mg 1x denně s 
ritonavirem 100 mg 1x denně) 
 

Atazanavir (pm): vše podáno s jídlem 
Atazanavir AUC ↔ 0%(↓ 9% ↑ 10%)* 
Atazanavir C

max

 ↑ 17%(↑ 8% ↑ 27%)* 

Atazanavir C

min

 ↓ 42%(↓ 51% ↓ 31%)* 

 

Souběžné podávání efavirenzu a 
přípravku REYATAZ/ritonavir 
se nedoporučuje (viz bod 4.4). 
 

Efavirenz 600 mg 1x denně 
(atazanavir 400 mg 1x denně s 
ritonavirem 200 mg 1x denně) 

Atazanavir (pm): vše podáno s jídlem 
Atazanavir AUC ↔ 6% (↓ 10% 
↑ 26%)*/** 
Atazanavir C

max

 ↔ 9% (↓ 5% 

↑ 26%)*/** 
Atazanavir C

min

 ↔ 12% (↓ 16% 

↑ 49%)*/** 
* v porovnání s kombinací REYATAZ 
300 mg/ritonavir 100 mg 1x denně 
večer bez efavirenzu. Tento pokles v 
C

min

 atazanaviru by mohl negativně 

ovlivnit účinnost atazanaviru. 
Mechanizmus interakce 
efavirenz/atazanavir spočívá v indukci 
CYP3A4. 
** na základě historického porovnáni 

 

49

Nevirapin 200 mg 2x denně 
(atazanavir 400 mg 1x denně s 
ritonavirem 100 mg 1x denně) 
 
Studie provedená u HIV 
infikovaných pacientů 
 

Nevirapin AUC ↑ 26% (↑ 17% ↑ 36%) 
Nevirapin C

max

 ↑ 21% (↑ 11% ↑ 32%) 

Nevirapin C

min

 ↑ 35% (↑ 25% ↑ 47%) 

 
Atazanavir AUC ↓ 19% (↓ 35% 
↑ 2%)* 
Atazanavir C

max

 ↔ 2% (↓ 15% 

↑ 24%)* 
Atazanavir C

min

 ↓ 59% (↓ 73% 

↓ 40%)* 
 
* v porovnání s kombinací REYATAZ 
300 mg s ritonavirem 100 mg bez 
nevirapinu. Tento pokles v C

min

 

atazanaviru by mohl negativně ovlivnit 
účinnost atazanaviru. Mechanizmus 
interakce nevirapin/atazanavir spočívá 
v indukci CYP3A4. 

Souběžné podávání nevirapinu a 
přípravku REYATAZ/ritonavir 
se nedoporučuje (viz bod 4.4). 

Inhibitory integrázy 
Raltegravir 400 mg 2x denně 
(atazanavir/ritonavir) 

Raltegravir AUC ↑ 41% 
Raltegravir C

max

 ↑ 24% 

Raltegravir C

12hr

 ↑ 77% 

 
Mechanizmus spočívá v inhibici 
UGT1A1. 

Úprava dávky raltegraviru není 
potřebná. 

Inhibitory proteázy HCV 
Boceprevir 800 mg 3x denně 
(atazanavir 300 mg/ritonavir 
100 mg 1x denně) 

boceprevir AUC ↔ 5% 
boceprevir C

max

 ↔ 7% 

boceprevir C

min

 ↔ 18% 

 
atazanavir AUC ↓ 35% 
atazanavir C

max

 ↓ 25% 

atazanavir C

min

 ↓ 49% 

 
ritonavir AUC ↓ 36% 
ritonavir C

max

 ↓ 27% 

ritonavir C

min

 ↓ 45% 

 

Souběžné podávání 
atazanaviru/ritonaviru s 
boceprevirem vede k nižší 
expozici atazanaviru, což může 
být spojeno se sníženou 
účinností a ztrátou kontroly 
HIV. Pokud je to nutné, lze 
takové souběžné podávání zvážit 
případ od případu u pacientů se 
sníženou virovou náloží a s HIV 
kmenem, u kterého není žádné 
podezření na rezistenci k HIV 
léčebnému režimu. Zvýšené 
klinické a laboratorní 
monitorování suprese HIV je 
pak na místě. 

 

 

ANTIBIOTIKA 

 

50

Klarithromycin 500 mg 2x 
denně 
(atazanavir 400 mg 1x denně) 

Klarithromycin AUC ↑ 94% (↑ 75% 
↑ 116%) 
Klarithromycin C

max

 ↑ 50% (↑ 32% 

↑ 71%) 
Klarithromycin C

min

 ↑ 160% (↑ 135% 

↑ 188%) 
 
14-OH klarithromycin 
14-OH klarithromycin AUC ↓ 70% 
(↓ 74% ↓ 66%) 
14-OH klarithromycin C

max

 ↓ 72% 

(↓ 76% ↓ 67%) 
14-OH klarithromycin C

min

 ↓ 62% 

(↓ 66% ↓ 58%) 
 
Atazanavir AUC ↑ 28% (↑ 16% 
↑ 43%) 
Atazanavir C

max

 ↔ 6% (↓ 7% ↑ 20%) 

Atazanavir C

min

 ↑ 91% (↑ 66% 

↑ 121%) 
 
Snížení dávky klarithromycinu může 
vést k subterapeutickým koncentracím 
14-OH klarithromycinu. Mechanizmus 
interakce klarithromycin/atazanavir 
spočívá v inhibici CYP3A4. 
 

Nelze dát žádná doporučení 
týkající se redukce dávky; je 
proto třeba opatrnosti při 
souběžném podávání přípravku 
REYATAZ/ritonavir a 
klaritromycinu. 

ANTIMYKOTIKA 
Ketokonazol 200 mg 1x denně 
(atazanavir 400 mg 1x denně) 

Nebyl pozorován žádný významný 
vliv na koncentrace atazanaviru. 

Ketokonazol a itrakonazol mají 
být použity s opatrností s 
přípravkem REYATAZ a 
ritonavirem, vysoké dávky 
ketokonazolu a itrakonazolu 
(>200 mg/den) nejsou 
doporučeny. 

Itrakonazol 

Itrakonazol, stejně jako ketokonazol, je 
silným inhibitorem stejně jako 
substrátem CYP3A4. 

 

Na základě dat získaných s jinými 
posílenými PI a ketokonazolem, kdy 
hodnota AUC ketokonazolu vykázala 
3násobné zvýšení, se předpokládá, že 
REYATAZ/ritonavir bude zvyšovat 
koncentrace ketokonazolu nebo 
itrakonazolu. 
 

 

51

Vorikonazol 200 mg 2x denně 
(atazanavir 300 mg/ritonavir 
100 mg 1x denně) 
 
Pacienti s alespoň jednou 
funkční alelou CYP2C19 
 

Vorikonazol AUC ↓ 33% (↓ 42% 
↓ 22%) 
Vorikonazol C

max

 ↓ 10% (↓ 22% ↓ 4%) 

Vorikonazol C

min

 ↓ 39% (↓ 49% 

↓ 28%) 
 
 
Atazanavir AUC ↓ 12% (↓ 18% ↓ 5%) 
Atazanavir C

max

 ↓ 13% (↓ 20% ↓ 4%) 

Atazanavir C

min

 ↓ 20 % (↓ 28 % 

↓ 10%) 
 
 
Ritonavir AUC ↓ 12% (↓ 17% ↓ 7%) 
Ritonavir C

max

 ↓ 9% (↓ 17% ↔ 0%) 

Ritonavir C

min

 ↓ 25% (↓ 35% ↓ 14%) 

 
U většiny pacientů s alespoň jednou 
funkční alelou CYP2C19 lze očekávat 
snížení expozice jak vorikonazolu, tak 
atazanaviru.  
 

Souběžné podávání 
vorikonazolu a přípravku 
REYATAZ/ritonavir se 
nedoporučuje, ledaže by u 
pacienta zhodnocení poměru 
benefit/riziko odůvodnilo 
použití vorikonazolu (viz 
bod 4.4).  
 
Pokud je vyžadována léčba 
vorikonazolem, má být pokud 
možno provedeno vyšetření 
CYP2C19 genotypu pacienta. 
 
Pokud se nelze kombinaci 
vyhnout, doporučují se tedy 
podle CYP2C19 genotypu 
následující postupy: 
 
- u pacientů s alespoň jednou 
funkční alelou CYP2C19 se 
doporučuje pečlivé sledování s 
ohledem na možnou sníženou 
účinnost jak vorikonazolu 
(klinické příznaky), tak 
atazanaviru (virologická 
odpověď).  
 
- u pacientů bez funkční alely 
CYP2C19 se doporučuje pečlivé 
klinické i laboratorní sledování 
možných  nežádoucích účinků 
souvisejících s vorikonazolem. 
 
Pokud není vyšetření genotypu 
možné, je třeba provádět 
kompletní sledování bezpečnosti 
a účinnosti. 

Vorikonazol 50 mg 2x denně 
(atazanavir 300 mg/ritonavir 
100 mg 1x denně) 
 
Pacienti bez funkční alely 
CYP2C19 
 

Vorikonazol AUC ↑ 561% (↑ 451% 
↑ 699%) 
Vorikonazol C

max

 ↑ 438% (↑ 355% 

↑ 539%) 
Vorikonazol C

min

 ↑ 765% (↑ 571% 

↑ 1,020%) 
 
 
Atazanavir AUC ↓ 20% (↓ 35% ↓ 3%) 
Atazanavir C

max

 ↓ 19% (↓ 34% 

↔ 0,2%) 
Atazanavir C

min

 ↓ 31 % (↓ 46 % 

↓ 13%) 
 
 
Ritonavir AUC ↓ 11% (↓ 20% ↓ 1%) 
Ritonavir C

max

 ↓ 11% (↓ 24% ↑ 4%) 

Ritonavir C

min

 ↓ 19% (↓ 35% ↑ 1%) 

 
U malého počtu pacientů bez funkční 
alely CYP2C19 lze očekávat 
významně zvýšenou expozici 
vorikonazolu.  
 

Flukonazol 200 mg 1x denně 
(atazanavir 300 mg a ritonavir 
100 mg 1x denně) 

Koncentrace atazanaviru a flukonazolu 
nebyly významně modifikovány, když 
byl REYATAZ/ritonavir podáván 
souběžně s flukonazolem. 

Není potřebná žádná úprava 
dávky při podání flukonazolu a 
přípravku REYATAZ/ritonavir. 

ANTIMYKOBAKTERIÁLNÍ LÁTKY 

 

52

Rifabutin 150 mg dvakrát 
týdně 
(atazanavir 300 mg a ritonavir 
100 mg jednou denně) 

Rifabutin AUC ↑ 48% (↑ 19% 
↑ 84%)** 
Rifabutin C

max

 ↑ 149% (↑ 103% 

↑ 206%)** 
Rifabutin C

min

 ↑ 40% (↑ 5% ↑ 87%)** 

 
25-O-desacetyl-rifabutin AUC ↑ 990% 
(↑ 714% ↑ 1361%)** 
25-O-desacetyl-rifabutin C

max

 ↑ 677% 

(↑ 513% ↑ 883%)** 
25-O-desacetyl-rifabutin C

min

 ↑ 1045% 

(↑ 715% ↑ 1510%)** 
 
** v porovnání se samotným 
rifabutinem v dávce 150 mg jednou 
denně. Hodnota AUC celkového 
rifabutinu a 25-O-desacetyl-rifabutinu 
↑ 119% (↑ 78% ↑ 169%). 
 
V předchozích studiích nebyla 
farmakokinetika atazanaviru 
rifabutinem pozměněna. 

Když je rifabutin podáván s 
přípravkem 
REYATAZ/ritonavirem, 
doporučená dávka rifabutinu je 
150 mg 3krát týdně v určené 
dny (například pondělí-středa-
pátek). Kvůli očekávanému 
zvýšení expozice rifabutinu je 
potřebné zvýšené monitorování 
nežádoucích účinků spojených s 
rifabutinem včetně neutropenie a 
uveitidy. Další snížení dávky 
rifabutinu na 150 mg dvakrát 
týdně ve stanovené dny se 
doporučuje u pacientů, kteří 
netolerují dávku 150 mg 3x 
týdně. Musí se pamatovat na to, 
že dávka 150 mg dvakrát týdně 
nemusí zabezpečit optimální 
expozici rifabutinu, a může tak 
vést k riziku rezistence na 
rifamycin a k selhání léčby. 
Dávku přípravku REYATAZ 
není třeba upravovat. 

Rifampicin 

Rifampicin je silný induktor CYP3A4, 
který způsobuje 72% snížení hodnoty 
AUC atazanaviru, což může vést k 
virologickému selhání a vzniku 
rezistence. Během pokusů překonat 
sníženou expozici zvýšením dávky 
REYATAZ nebo jiných inbibitorů 
proteázy s ritonavirem se zjistila 
vysoká četnost jaterních nežádoucích 
účinků. 

Kombinace rifampicinu a 
přípravku REYATAZ společně s 
malou dávkou ritonaviru je 
kontraindikována (viz bod 4.3). 

ANTIPSYCHOTIKA 
Kvetiapin 

Vzhledem k inhibici CYP3A4 
přípravkem REYATAZ lze očekávat 
zvýšené koncentrace kvetiapinu. 

Souběžné podávání kvetiapinu s 
přípravkem 
REYATAZ/ritonavirem je 
kontraindikováno, protože může 
dojít ke zvýšení toxicity v 
souvislosti s kvetiapinem. 
Zvýšené plazmatické 
koncentrace kvetiapinu mohou 
vést ke kómatu (viz bod 4.3). 

ANTACIDA 
Antagonisté H

2

-receptorů 

Bez tenofovir-disoproxil-fumarátu 
Atazanavir/ritonavir v doporučené dávce 300/100 mg jednou denně u 
pacientů infikovaných HIV 

U pacientů, kteří neužívají 
tenofovir-disoproxil-fumarát,
 
se má REYATAZ 300 mg a 
ritonavir 100 mg podávat s 
antagonisty H

2

-receptorů, 

nepřevyšujícími dávku 
odpovídající 20 mg famotidinu 
2x denně. Jestliže je zapotřebí 
vyšší dávky antagonistů H

2

-

Famotidin 20 mg 2x denně 

Atazanavir AUC ↓ 18% (↓ 25% ↑ 1%) 
Atazanavir C

max

 ↓ 20% (↓ 32% ↓ 7%) 

Atazanavir C

min

 ↔ 1% (↓ 16% ↑ 18%) 

Famotidin 40 mg 2x denně 

Atazanavir AUC ↓ 23% (↓ 32% 
↓ 14%) 
Atazanavir C

max

 ↓ 23% (↓ 33% ↓ 12%) 

Atazanavir C

min

 ↓ 20% (↓ 31% ↓ 8%) 

 

53

Atazanavir/ritonavir ve zvýšené dávce 400/100 mg 1x denně u zdravých 
dobrovolníků. 

receptorů (např. famotidin 
40 mg 2x denně nebo 
ekvivalent), lze zvážit zvýšení 
dávky REYATAZ/ritonaviru ze 
300/100 mg na 400/100 mg. 

Famotidin 40 mg 2x denně 

Atazanavir AUC ↔ 3% (↓ 14% 
↑ 22%) 
Atazanavir C

max

 ↔ 2% (↓ 13% ↑ 8%) 

Atazanavir C

min

 ↓ 14% (↓ 32% ↑ 8%) 

S tenofovir-disoproxil-fumarátem 300 mg 1x denně 
Atazanavir/ritonavir v doporučené dávce 300/100 mg jednou denně u 
pacientů infikovaných HIV 

U pacientů, kteří užívají 
tenofovir-disoproxil-fumarát,
 
pokud se podává souběžně 
REYATAZ a ritonavir s 
tenofovir-disoproxil-fumarátem 
a antagonisty H

2

-receptorů , se 

doporučuje zvýšení dávky 
přípravku REYATAZ na 
400 mg spolu se 100 mg 
ritonaviru. Ekvivalent dávky 40 
mg famotidinu dvakrát denně 
nesmí být překročen. 

Famotidin 20 mg 2x denně 

Atazanavir AUC ↓ 21% (↓ 34% 
↓ 4%)* 
Atazanavir C

max

 ↓ 21% (↓ 36% ↓ 4%)* 

Atazanavir C

min

 ↓ 19% (↓ 37% ↑ 5%)* 

 

Famotidin 40 mg 2x denně 

Atazanavir AUC ↓ 24% (↓ 36% 
↓ 11*%)* 
Atazanavir C

max

 ↓ 23% (↓ 36% ↓ 8%)* 

Atazanavir C

min

 ↓ 25% (↓ 47% ↑ 7%)* 

 

Atazanavir/ritonavir v doporučené dávce 400/100 mg jednou denně u 
pacientů infikovaných HIV 
Famotidin 20 mg 2x denně 

Atazanavir AUC ↑ 18% (↑ 6,5% 
↑ 30%)* 
Atazanavir C

max

 ↑ 18% (↑ 6,7% 

↑ 31%)* 
Atazanavir C

min

 ↑ 24 % (↑ 10% 

↑ 39%)* 
 

Famotidin 40 mg 2x denně 

Atazanavir AUC ↔ 2,3% (↓ 13% 
↑ 10%)* 
Atazanavir C

max

 ↔ 5% (↓ 17% 

↑ 8,4%)* 
Atazanavir C

min

 ↔ 1,3% (↓ 10% 

↑ 15)* 
 

 

* v porovnání s atazanavirem 300 mg 
jednou denně a ritonavirem 100 mg 
jednou denně a s tenofovir-disoproxil-
fumarátem 300 mg jako jednorázovou 
dávkou s jídlem. V porovnání s 
atazanavirem 300 mg a ritonavirem 
100 mg bez tenofovir-disoproxil-
fumarátu
, se předpokládá, že 
koncentrace atazanaviru se navíc sníží 
asi o 20%.  
 
Mechanizmus interakce spočívá ve 
snížené rozpustnosti atazanaviru, 
jelikož intragastrické pH je vyšší v 
důsledku působení H

2

-blokátorů. 

Inhibitory protonové pumpy 

 

54

Omeprazol 40 mg 1x denně 
(atazanavir 400 mg 1x denně s 
ritonavirem 100 mg 1x denně) 
 

Atazanavir (dopoledne): 2 hodinu po 
omeprazolu 
Atazanavir AUC ↓ 61% (↓ 65% 
↓ 55%) 
Atazanavir C

max

 ↓ 66% (↓ 62% ↓ 49%) 

Atazanavir C

min

 ↓ 65% (↓ 71% ↓ 59%) 

 

Souběžné podávání přípravku 
REYATAZ/ritonavir s 
inhibitory protonové pumpy se 
nedoporučuje. Pokud je 
kombinace shledána 
nevyhnutelnou, doporučuje se 
pečlivé klinické monitorování v 
kombinaci se zvýšením dávky 
přípravku REYATAZ na 400 
mg se 100 mg ritonaviru; dávky 
inhibitorů protonové pumpy 
srovnatelné s dávkou 
omeprazolu 20 mg nemají být 
překročeny (viz bod 4.4). 

Omeprazol 20 mg 1x denně 
(atazanavir 400 mg 1x denně s 
ritonavirem 100 mg 1x denně) 
 

Atazanavir (dopoledne): 1 hodinu po 
omeprazolu 
Atazanavir AUC ↓ 30% (↓ 43% 
↓ 14%)* 
Atazanavir C

max

 ↓ 31% (↓ 42% ↓ 17%)*

Atazanavir C

min

 ↓ 31% (↓ 46% ↓ 12%)*

 
* ve srovnání s atazanavirem 300 mg 
1x denně a ritonavirem 100 mg 1x 
denně. 
Snížení hodnot AUC, C

max

 a C

min

 

nebylo zmírněno, když byla zvýšená 
dávka REYATAZ/ritonavir 
(400/100 mg jednou denně) časově 
oddělena od omeprazolu o 12 hodin. 
Ačkoliv to nebylo studováno, podobné 
výsledky se dají očekávat u jiných 
inhibitorů protonové pumpy. Tento 
pokles v expozici atazanaviru může 
mít negativní vliv na účinnost 
atazanaviru. Mechanizmus interakce 
spočívá ve snížené rozpustnosti 
atazanaviru, jelikož intra-gastrické pH 
je zvýšeno působením inhibitorů 
protonové pumpy. 
 

Antacida 
Antacida a léčivé přípravky 
obsahující pufry 

Snížené plazmatické koncentrace 
atazanaviru mohou být důsledkem 
zvýšeného pH v žaludku, pokud se 
antacida, včetně pufrovaných léčivých 
přípravků, podávají s přípravkem 
REYATAZ/ritonavirem.  

REYATAZ/ritonavir se má 
podávat 2 hodiny před nebo 
1 hodinu po podání antacid nebo 
pufrovaných léčivých přípravků. 

ANTAGONISTA ALPHA 1-ADRENORECEPTORU 
Alfuzosin 

Možnost zvýšených koncentrací 
alfuzosinu může způsobit hypotenzi. 
Mechanizmem interakce je inhibice 
CYP3A4 atazanavirem/ritonavirem. 

Souběžné podávání alfuzosinu s 
přípravkem 
REYATAZ/ritonavir je 
kontraindikováno (viz bod 4.3). 

ANTIKOAGULANCIA 
Warfarin 

Souběžné podávání přípravku 
REYATAZ/ritonaviru může způsobit 
snížení, nebo méně často, zvýšení INR  
(International Normalised Ratio).  

V průběhu léčby přípravkem 
REYATAZ/ritonavirem se 
doporučuje pečlivé sledování 
INR, zejména při zahájení léčby. 

ANTIEPILEPTIKA 

 

55

Karbamazepin 

Kombinace REYATAZ/ritonavir může 
zvýšit hladiny karbamazepinu v 
plazmě v důsledku inhibice CYP3A4.  
Vzhledem k indukčnímu účinku 
karbamazepinu nelze vyloučit snížení 
expozice přípravku 
REYATAZ/ritonaviru. 

Karbamazepin v kombinaci s 
přípravkem 
REYATAZ/ritonavirem se musí 
užívat s opatrností. Pokud je 
třeba, doporučuje se 
monitorovat koncentrace 
karbamazepinu v séru a podle 
toho upravit dávku. Má se 
provádět pečlivé sledování 
virologické odpovědi pacienta.  

Fenytoin, fenobarbital 

Ritonavir může snížit plazmatické 
hladiny fenytoinu a/nebo fenobarbitalu 
v důsledku indukce CYP2C9 a 
CYP2C19. 
Vzhledem k indukčnímu účinku 
fenytoinu/fenobarbitalu nelze vyloučit 
snížení expozice přípravku 
REYATAZ/ritonaviru. 

Fenobarbital a fenytoin v 
kombinaci s přípravkem 
REYATAZ a ritonavierem je 
třeba užívat s opatrností. 
 
Pokud se přípravek REYATAZ 
s ritonavirem podává souběžně 
buď s fenytoinem nebo s 
fenobarbitalem, může být 
potřeba upravit dávku fenytoinu 
nebo fenobarbitalu. 
 
Má se provádět pečlivé 
sledování virologické odpovědi 
pacienta.  

Lamotrigin 

Souběžné podávání lamotriginu a 
přípravku REYATAZ s ritonavirem 
může snížit plazmatické koncentrace 
lamotriginu v důsledku indukce 
UGT1A4. 

Lamotrigin v kombinaci s 
přípravkem REYATAZ a 
ritonavirem se má užívat s 
opatrností.  
 
Pokud je třeba, doporučuje se 
sledovat koncentrace 
lamotriginu a podle toho upravit 
dávku.  

CYTOSTATIKA A IMUNOSUPRESIVA 
Cytostatika 
Irinotekan 

Atazanavir inhibuje UGT a může 
interferovat s metabolizmem 
irinotekanu, což vede ke zvýšené 
toxicitě irinotekanu.  

Pokud je REYATAZ/ritonavir 
podáván souběžně 
s irinotekanem, pacienti mají být 
pečlivě monitorováni kvůli 
nežádoucím účinkům 
irinotekanu. 

Imunosupresiva 
Cyklosporin 
Takrolimus 
Sirolimus 
 

Koncentrace těchto imunosupresiv 
může být zvýšena, když jsou podávány 
souběžně s přípravkem 
REYATAZ/ritonavirem, a to v 
důsledku inhibice CYP3A4. 

U těchto léčivých přípravků se 
doporučuje častější sledování 
jejich terapeutických 
koncentrací, dokud nedojde ke 
stabilizaci plazmatických hladin. 

KARDIOVASKULÁRNÍ LÉKY 
Antiarytmika 

 

56

Amiodaron,  
Systémově podaný lidokain,  
Chinidin 

Koncentrace těchto antiarytmik mohou 
být zvýšeny při souběžném podávání s 
přípravkem REYATAZ/ritonavirem. 
Mechanizmus interakce amiodaronu 
nebo systémově podaného lidokainu s 
atazanavirem spočívá v inhibici 
CYP3A. Chinidin má úzké 
terapeutické okno a je kontraindikován 
kvůli potenciální inhibici CYP3A 
přípravkem REYATAZ/ritonavirem. 

Je potřeba opatrnosti a pokud je 
to možné, doporučuje se 
sledovat terapeutické 
koncentrace. Souběžné užívání 
chinidinu je kontraindikováno 
(viz bod 4.3). 

Blokátory kalciových kanálů 
Bepridil 

REYATAZ/ritonavir se nemá užívat v 
kombinaci s léčivými přípravky, které 
jsou substráty CYP3A4 a mají úzké 
terapeutické okno. 

Souběžné podávání s bepridilem 
je kontraindikováno (viz bod 
4.3). 

Diltiazem 180 mg 1x denně 
(atazanavir 400 mg 1x denně) 

Diltiazem AUC ↑ 125% (↑ 109% 
↑ 141%) 
Diltiazem C

max

 ↑ 98% (↑ 78% ↑ 119%) 

Diltiazem C

min

 ↑ 142% (↑ 114% 

↑ 173%) 
 
Desacetyl-diltiazem AUC ↑ 165% 
(↑ 145% ↑ 187%) 
Desacetyl-diltiazem C

max

 ↑ 172% 

(↑ 144% ↑ 203%) 
Desacetyl-diltiazem C

min

 ↑ 121% 

(↑ 102% ↑ 142%) 
 
Nebyl pozorován žádný významný 
vliv na koncentrace atazanaviru. Ve 
srovnání s podáním samotného 
atazanaviru došlo k prodloužení 
maximálního PR intervalu. Souběžné 
podávání diltiazemu a přípravku 
REYATAZ s ritonavirem nebylo 
studováno. Mechanizmus interakce 
diltiazem/atazanavirem spočívá v 
inhibici CYP3A4. 

Počáteční dávku diltiazemu se 
doporučuje snížit o 50% s 
následnou titrací dle potřeby a 
monitorováním EKG. 

Verapamil 

Sérové koncentrace verapamilu mohou 
být zvýšeny při podávání přípravku 
REYATAZ/ritonaviru v důsledku 
inhibice CYP3A4. 

Opatrnost je potřebná při 
souběžném podávání verapamilu 
a přípravku 
REYATAZ/ritonaviru. 

KORTIKOSTEROIDY 

 

57

Intranazální flutikason 
propionát 50 µg 4x denně po 
dobu 7 dní 
(ritonavir 100 mg tobolky 2x 
denně) 

Plazmatické hladiny flutikazon- 
propionátu se výrazně zvýšily, zatímco 
vlastní hladiny kortizolu byly sníženy 
zhruba o 86% (90% interval 
spolehlivosti 82-89%). Výraznější 
účinky lze očekávat při inhalaci 
flutikazon-propionátu. Systémové 
účinky kortikosteroidů včetně 
Cushingova syndromu a suprese 
nadledvin byly zaznamenány u 
pacientů, kteří dostávali ritonavir a 
inhalovali, nebo jim byl intranazálně 
aplikován flutikazon-propionát; toto se 
může vyskytnout i u jiných 
kortikoisteroidů metabolizovaných 
cestou P450 3A jako např. budesonid. 
Účinky vysoké systémové expozice 
flutikazonu na plazmatické hladiny 
ritonaviru jsou zatím neznámé. 
Mechanizmus interakce spočívá v 
inhibici CYP3A4. 

Souběžné podávání přípravku 
REYATAZ s ritonavirem a 
těmito glukokortikoidy se 
nedoporučuje, pokud možný 
přínos léčby nepřeváží rizika 
účinků systémových kortikoidů 
(viz bod 4.4). Mělo by se zvážit 
snížení dávky glukokortikoidů 
spolu s pečlivým monitorováním 
lokálních a systémových účinků 
nebo přechod na glukokortikoid, 
který není substrátem CYP3A4 
(např. beklometazon). Navíc v 
případě vysazení 
glukokortikoidů může být 
potřeba progresivního snižování 
dávky po delší dobu. 

EREKTILNÍ DYSFUNKCE 
Inhibitory PDE5 
Sildenafil, tadalafil, vardenafil  Sildenafil, tadalafil a vardenafil jsou 

metabolizovány CYP3A4. Souběžné 
podávání s přípravkem 
REYATAZ/ritonavirem může vést ke 
zvýšeným koncentracím inhibitorů 
PDE5 a ke zvýšení nežádoucích 
účinků PDE5 včetně hypotenze, 
vizuálních změn a priapismu. 
Mechanizmus této interakce je inhibice 
CYP3A4. 

Pacienty je třeba na tyto možné 
nežádoucí účinky upozornit, 
pokud užívají inhibitory PDE5 s 
přípravkem 
REYATAZ/ritonavirem kvůli 
poruchám erekce (viz bod 4.4). 
Viz také část PLICNÍ 
ARTERIÁLNÍ HYPERTENZE 
v této tabulce ohledně dalších 
informací týkajících se 
souběžného podávání přípravku 
REYATAZ/ritonaviru se 
sildenafilem. 

ROSTLINNÉ PŘÍPRAVKY 
Třezalka tečkovaná 
(Hypericum perforatum) 

Souběžné užívání třezalky tečkované a 
přípravku REYATAZ/ritonaviru může 
vést k výraznému snížení 
plazmatických hladin atazanaviru. 
Tento účinek může být způsoben 
indukcí CYP3A4. Je zde riziko ztráty 
léčebného efektu a vzniku rezistence 
(viz bod 4.3). 

Souběžné podávání přípravku 
REYATAZ/ritonaviru 
s přípravky obsahujícími 
třezalku tečkovanou je 
kontraindikováno. 

HORMONÁLNÍ ANTIKONCEPCE 

 

58

Ethinylestradiol 25 μg + 
norgestimát 
(atazanavir 300 mg 1x denně s 
ritonavirem 100 mg 1x denně) 

Ethinylestradiol AUC ↓ 19% (↓ 25% 
↓ 13%) 
Ethinylestradiol C

max

 ↓ 16% (↓ 26% 

↓ 5%) 
Ethinylestradiol C

min

 ↓ 37% (↓ 45% 

↓ 29%) 
 
Norgestimát AUC ↑ 85% (↑ 67% 
↑ 105%) 
Norgestimát C

max

 ↑ 68% (↑ 51% 

↑ 88%) 
Norgestimát C

min

 ↑ 102% (↑ 77% 

↑ 131%) 
 
Zatímco samostatným podáváním 
atazanaviru byla koncentrace 
ethinylestradiolu zvýšena díky jeho 
inhibičnímu efektu na UGT a 
CYP3A4, výsledným efektem 
podávání atazanaviru/ritonaviru bylo 
snížení hladin ethinylestradiolu díky 
indukčnímu efektu ritonaviru.  
 
Zvýšená expozice progestinu může 
vést k souvisejícím nežádoucím 
účinkům (např. inzulinové rezistenci, 
dyslipidemii, akné a špinění), a tím k 
možnému ovlivnění kompliance. 

Pokud se perorální antikoncepce 
podává s přípravkěm 
REYATAZ/ritonavir, 
doporučuje se, aby perorální 
antikoncepce obsahovala 
nejméně 30 μg ethinylestradiolu 
a aby byla pacientka upozorněna 
na přísné dodržování tohoto 
dávkovacího režimu. Souběžné 
podávání přípravku 
REYATAZ/ritonavir a další 
hormonální antikoncepce nebo 
perorální antikoncepce 
obsahující progestogeny kromě 
norgestimátu nebylo studováno, 
proto je třeba se tomu 
vyvarovat. Doporučuje se 
vhodná alternativní 
antikoncepční metoda. 

HYPOLIPIDEMIKA 
Inhibitory reduktázy HMG-CoA 
Simvastatin 
Lovastatin
 

Simvastatin a lovastatin jsou z 
hlediska jejich metabolizmu vysoce 
závislé na CYP3A4 a souběžné 
podávání s přípravkem 
REYATAZ/ritonavirem může mít za 
následek zvýšení koncentrací.  

Souběžné podávání simvastatinu 
nebo lovastatinu a přípravku 
REYATAZ je kontraindikováno 
kvůli zvýšenému riziku 
myopatie včetně rhabdomyolýzy 
(viz bod 4.3). 

Atorvastatin 

Riziko myopatie včetně 
rhabdomyolýzy se může zvýšit při 
podání atorvastatinu, který je také 
metabolizován CYP3A4.  

Souběžné podávání 
atorvastatinu a přípravku 
REYATAZ se nedoporučuje. 
Pokud je užití atorvastatinu 
nezbytně nutné, lze při pečlivém 
sledování bezpečnosti podat 
nejnižší možnou dávku 
atorvastatinu (viz bod 4.4). 

Pravastatin 
Fluvastatin 

Ačkoli to nebylo studováno, při 
souběžném podávání inhibotrů 
proteázy jsou možné zvýšené expozice 
pravastatinu nebo fluvastatinu.

 

Pravastatin není metabolizován 
CYP3A4. Fluvastain je částečně 
metabolizován CYP2C9. 

Je nutné dbát zvýšené 
opatrnosti. 

INHALAČNÍ BETA AGONISTÉ 

 

59

Salmeterol 

Souběžné podávání s přípravkem 
REYATAZ/ritonavirem může způsobit 
zvýšené koncentrace salmeterolu a 
zvýšit nežádoucí účinky spojené s 
užíváním salmeterolu. 
 
Mechanizmem interakce je inhibice 
CYP3A4 atazanavirem a/nebo 
ritonavirem 

Souběžné podávání salmeterolu 
s přípravkem 
REYATAZ/ritonavirem se 
nedoporučuje (viz bod 4.4). 

OPIOIDY 
Buprenorfin 1x denně, stabilní 
udržovací dávka 
(atazanavir 300 mg 1x denně s 
ritonavirem 100 mg 1x denně) 

Buprenorfin AUC ↑ 67% 
Buprenorfin C

max

 ↑ 37%  

Buprenorfin C

min

 ↑ 69% 

 
Norbuprenorfin AUC ↑ 105% 
Norbuprenorfin C

max

 ↑ 61% 

Norbuprenorfin C

min

 ↑ 101% 

 
Mechanizmem interakce je inhibice 
CYP3A4 a UGT1A1. 
Koncentrace atazanaviru nebyly 
významně ovlivněny. 

Souběžné podávání s 
přípravkem REYATAZ s 
ritonavirem si vyžaduje klinické 
monitorování kvůli sedaci a 
kognitivním účinkům. Může se 
zvážit úprava dávky 
buprenorfinu. 

Methadon, stabilní udržovací 
dávka 
(atazanavir 400 mg 1x denně) 

Nebyl pozorován žádný významný 
vliv na koncentrace methadonu. 
Vzhledem k tomu, že se prokázalo, že 
nízké dávky ritonaviru (100 mg 
dvakrát denně) nemají žádný 
signifikantní vliv na koncentrace 
methadonu, na základě těchto údajů se 
nepředpokládá žádná interakce, je-li 
methadon podáván souběžně s 
přípravkem REYATAZ. 

Není potřeba úprava dávky, je-li 
methadon podáván spolu s 
přípravkem REYATAZ a 
ritonavirem. 

PLICNÍ ARTERIÁLNÍ HYPERTENZE 
Inhibitory PDE5 
Sildenafil 

Souběžné podávání s přípravkem 
REYATAZ/ritonavir může způsobit 
zvýšené koncentrace inhibitoru PDE5 
a zvýšit nežádoucí účinky spojené s 
užíváním inhibitorů PDE5.  
 
Mechanizmem interakce je inhibice 
CYP3A4 atazanavirem a/nebo 
ritonavirem. 
 

Bezpečná a účinná dávka v 
kombinaci s přípravkem 
REYATAZ/ritonavirem nebyla 
pro sildenafil stanovena, pokud 
se užívá k léčbě plicní arteriální 
hypertenze. Sildenafil užívaný k 
léčbě plicní arteriální hypertenze 
je kontraindikován (viz bod 4.3). 

SEDATIVA 
Benzodiazepiny 

 

60

Midazolam 
Triazolam 

Midazolam a triazolam se extenzivně 
metabolizují pomocí CYP3A4. 
Souběžné podávání s přípravkem 
REYATAZ/ritonavirem může vést k 
významnému zvýšení koncentrace 
těchto benzodiazepinů. Nebyly 
provedeny žádné studie interakce 
souběžného podávání přípravku 
REYATAZ/ritonaviru a 
benzodiazepinů. Na základě údajů o 
jiných inhibitorech CYP3A4 se 
předpokládá výrazné zvýšení 
koncentrací midazolamu, pokud je 
midazolam podáván perorálně. Údaje 
získané ze souběžného parenterálního 
podávání midazolamu a jiných 
proteázových inhibitorů naznačují 
možné 3-4násobné zvýšení 
plazmatických hladin midazolamu. 

REYATAZ/ritonavir nemá být 
souběžně podáván s 
triazolamem nebo s perorálně 
podávaným midazolamem (viz 
bod 4.3), zatímco při souběžném 
podávání přípravku 
REYATAZ/ritonaviru a 
parenterálně podávaného 
midazolamu je potřebná 
opatrnost. Pokud je REYATAZ 
podáván souběžně s 
parenterálním midazolamem, má 
tomu tak být na jednotkách 
intenzivní péče nebo podobných 
odděleních, která umožňují 
pečlivé klinické monitorování a 
vhodný lékařský zásah v případě 
respirační deprese a/nebo 
prodloužené sedace. Má se 
zvážit úprava dávky 
midazolamu, zejména pokud se 
podává více než jednorázová 
dávka midazolamu. 

 
Pediatrická populace 
Interakce byly studovány pouze u dospělých. 
 
4.6 Fertilita, 

těhotenství a kojení 

 
Těhotenství 
Údaje získané ze středně velkého souboru těhotných žen (mezi 300 - 1 000 ukončených těhotenství) 
nenaznačují žádné malformační účinky atazaniviru. Studie na zvířatech neprokazují reprodukční 
toxicitu (viz bod 5.3). Podávání přípravku REYATAZ v těhotenství lze zvážit pouze tehdy, převyšuje-
li předpokládaný prospěch potenciální riziko. 
 
V klinické studii AI424-182 bylo podáváno 300 mg přípravku REYATAZ se 100 mg ritonaviru nebo 
400 mg přípravku REYATAZ se 100 mg ritonaviru v kombinaci se zidovudinem/lamivudinem 41 
těhotným ženám během druhého a třetího trimestru. U 6 žen z 20 (30 %) s kombinací 
REYATAZ/ritonavir 300/100 mg a u 13 žen z 21 (62 %) s kombinací REYATAZ/ritonavir 
400/100 mg se vyskytla hyperbilirubinemie stupně 3-4. Ve studii AI424-182 nebyly pozorovány žádné 
případy laktátové acidózy. 
 
Studie hodnotila 40 kojenců, kteří dostávali antiretrovirovou profylaktickou léčbu (která nezahrnovala 
přípravek REYATAZ), a byli HIV-1 DNA negativní v době narození a/nebo během prvních 6 týdnů 
po porodu. U 3 kojenců z 20 (15 %) narozených ženám, které byly léčeny kombinací 
REYATAZ/ritonavir 300/100 mg, a u 4 kojenců z 20 (20 %) narozených ženám, které byly léčeny 
kombinací REYATAZ/ritonavir 400/100 mg, došlo ke zvýšení celkového bilirubinu (stupeň 3-4). Nic 
nenasvědčovalo výskytu patologického ikteru a 6 kojenců ze 40 v této studii podstoupilo maximálně 
4denní fototerapii. Nebyly hlášeny žádné případy kernikteru u novorozenců. 
 
Doporučené dávkování viz bod 4.2 a farmakokinetické údaje viz bod 5.2. 
 
Není známo, zda podávání přípravku REYATAZ s ritonavirem těhotným ženám může exacerbovat 
fyziologickou hyperbilirubinemii a vést až ke kernikteru novorozenců a kojenců. V období před 
porodem je nutné zvážit častější sledování. 
 
Kojení 

 

61

V mateřském mléce byla zjištěna přítomnost atazanaviru . Všeobecně platné pravidlo je: doporučit 
ženám infikovaným HIV své děti nekojit, aby se zabránilo přenosu HIV na dítě. 
 
Fertilita 
V neklinické studii zaměřené na plodnost a časný embryonální vývoj u potkanů pozměnil atazanavir 
cyklus hárání (estrus) bez vlivu na páření nebo fertilitu (viz bod 5.3). 
 
4.7 Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje 
 
Pacienti mají být informováni o tom, že v průběhu léčby, jejíž součástí je přípravek REYATAZ, byly 
hlášeny závratě (viz bod 4.8). 
 
4.8 Nežádoucí 

účinky 

 
Shrnutí bezpečnostního profilu 
Bezpečnost přípravku REYATAZ v terapeutické kombinaci s jinými antiretrovirovými léky byla 
sledována u 1 806 dospělých pacientů, kteří dostávali přípravek REYATAZ 400 mg jednou denně 
(1 151 pacientů, medián trvání 52 týdnů a maximální doba trvání 152 týdnů) anebo REYATAZ 
300 mg se 100 mg ritonaviru jednou denně (655 pacientů, medián trvání 96 týdnů a maximální doba 
trvání 108 týdnů). 
 
Nežádoucí účinky byly shodné mezi pacienty, kteří dostávali REYATAZ 400 mg jednou denně a těmi, 
kteří dostávali přípravek REYATAZ 300 mg se 100 mg ritonaviru jednou denně, kromě ikteru 
a zvýšení hladin celkového bilirubinu, častěji hlášených u kombinace REYATAZ plus ritonavir.

 

 
Mezi pacienty, kteří dostávali REYATAZ 400 mg jednou denně nebo REYATAZ 300 mg se 100 mg 
ritonaviru jednou denně, byly, bez ohledu na závažnost, nejčastěji hlášenými nežádoucími účinky, u 
nichž se předpokládala aspoň minimální souvislost s léčebným režimem, obsahujícím REYATAZ 
spolu s jedním nebo více NRTI: nauzea (20%), průjem (10%) a ikterus (13%). Mezi pacienty 
dostávajícími REYATAZ 300 mg se 100 mg ritonaviru frekvence ikteru byla 19%. Ve většině případů 
byl vznik ikteru hlášen v průběhu několika dnů až několika měsíců od začátku léčby (viz bod 4.4). 
 
Během postmarketingového sledování bylo u pacientů infikovaných HIV užívajících atazanavir 
v kombinaci s ritonavirem nebo bez něj hlášeno chronické onemocnění ledvin.  Rozsáhlá prospektivní 
observační studie prokázala souvislost mezi zvýšenou incidencí chronického onemocnění ledvin a 
kumulativní expozicí léčebnému režimu obsahujícímu atazanavir/ritonavir u pacientů infikovaných 
HIV s iniciálně normální eGFR. Tato souvislost byla pozorována nezávisle na expozici tenofovir 
disoproxil-fumarátu. Pravidelné monitorování renálních funkcí pacientů se má provádět po celou dobu 
trvání léčby (viz bod 4.8).  
 
Tabulkový přehled nežádoucích účinků 
Zhodnocení nežádoucích účinků u přípravku REYATAZ vychází z bezpečnostních údajů z klinických 
studií a postmarketingových zkušeností. Četnost výskytu nežádoucích účinků, uvedených níže, je 
definována následovně: velmi časté (≥ 1/10), časté (≥ 1/100 až < 1/10), méně časté (≥ 1/1 000 až 
< 1/100), vzácné (≥ 1/10 000 až < 1/1 000), velmi vzácné (< 1/10 000). V každé skupině četnosti jsou 
nežádoucí účinky seřazeny podle klesající závažnosti. 
 

Poruchy imunitního systému: 

méně časté: hypersenzitivita 
 

Poruchy metabolizmu a výživy: 

méně časté: úbytek tělesné hmotnosti, zvýšení tělesné 
hmotnosti, anorexie, zvýšená chuť k jídlu 
 

Psychiatrické poruchy: 
 

méně časté: deprese, dezorientace, úzkost, nespavost, 
poruchy spánku, abnormální sny 
 

Poruchy nervového systému: 

časté: bolesti hlavy; 
méně časté: periferní neuropatie, synkopa, amnézie, 

 

62

závratě, somnolence, dysgeuzie 
 

Poruchy oka: 

časté: oční ikterus 
 

Srdeční poruchy: 

méně časté: torsades de pointes

a

 

vzácné: prodloužení QTc intervalu

a

, edémy, palpitace 

 

Cévní poruchy: 
 

méně časté: hypertenze 
 

Respirační, hrudní a mediastinální 
poruchy: 
 

méně časté: dyspnoe 

Gastrointestinální poruchy: 

časté: zvracení, průjem, bolesti břicha, nauzea, dyspepsie; 
méně časté: pankreatitida, gastritida, abdominální 
distenze, aftózní stomatitida, flatulence, sucho v ústech 
 

Poruchy jater a žlučových cest: 

časté: ikterus; 
méně časté: hepatitida, cholelitiáza

a

, cholestáza

a

vzácné: hepatosplenomegalie, cholecystitida

a

 

 

Poruchy kůže a podkožní tkáně: 
 

časté: exantém; 
méně časté: erythema multiforme

a,b

, toxické kožní 

exantémy

a,b

, léková vyrážka s eosinofilií a systémovými 

projevy (DRESS)

a,b

, angioedém

a

, urtikarie, alopecie, 

pruritus;  
vzácné: Stevens-Johnsonův syndrom

a,b

, vezikobulózní 

exantém, ekzém, vazodilatace 
 

Poruchy svalové a kosterní 
soustavy a pojivové tkáně: 

méně časté: svalová atrofie, artralgie, myalgie;  
vzácné: myopatie 
 

Poruchy ledvin a močových cest: 

méně časté: nefrolitiáza

a

, hematurie, proteinurie, 

polakisurie; intersticiální nefritida, chronické onemocnění 
ledvin

a

vzácné: bolesti ledvin 
 

Poruchy reprodukčního systému a 
prsu: 
 

méně časté: gynekomastie 
 

Celkové poruchy a reakce v místě 
aplikace: 

časté: únava; 
méně časté: bolest na hrudi, malátnost, pyrexie, astenie; 
vzácné: poruchy chůze 
 

a

 Tyto nežádoucí účinky byly identifikovány během postmarketingého sledování,  nicméně četnost byla stanovena ze 

statistické kalkulace založené na celkovém počtu pacientů exponovaných přípravku REYATAZ v randomizovaných 
kontrolovaných a jiných dostupných klinických studiích (n = 2321). 

b

Pro bližší informace viz Popis vybraných nežádoucích účinků. 

 
Popis vybraných nežádoucích účinků 
Při zahájení kombinované antiretrovirové terapie (CART) se u HIV infikovaných pacientů s těžkou 
imunodeficiencí může vyskytnout zánětlivá reakce na asymptomatické nebo reziduální oportunní 
infekce. Byl také hlášen výskyt autoimunitních onemocnění (jako je Gravesova choroba), avšak 
hlášená doba do jejich nástupu byla velmi různá. Tyto stavy se mohou objevit mnoho měsíců po 
zahájení léčby (viz bod 4.4). 
 
Byly hlášeny případy osteonekrózy, a to především u pacientů s obecně známými rizikovými faktory, 
s pokročilým onemocněním HIV nebo při dlouhodobé expozici kombinované antiretrovirové terapii 
(CART). Jejich frekvence není známa (viz bod 4.4). 

 

63

 
Metabolické parametry 
Během antiretrovirové léčby mohou stoupat tělesná hmotnost a hladiny lipidů a glukózy v krvi (viz 
bod 4.4). 
 
Exantém a s ním spojené syndromy 
Exantémy jsou obvykle mírné až středně závažné makulopapulární kožní exantémy, které se objevují 
během prvních 3 týdnů od zahájení terapie přípravkem REYATAZ.  
 
Při používání přípravku REYATAZ byly hlášeny Stevens-Johnsonův syndrom (SJS), erythema 
multiforme, toxické kožní exantémy a léková vyrážka s eosinofilií a systémovými projevy (DRESS) 
(viz bod 4.4). 
 
Laboratorní abnormality 
Nejčastěji se vyskytujícími laboratorními abnormalitami u pacientů léčených kombinací přípravku 
REYATAZ s jedním nebo více NRTI byly zvýšení celkového bilirubinu vyskytující se převážně jako 
zvýšení nepřímého [nekonjugovaného] bilirubinu (87% stupně 1, 2, 3 nebo 4). Zvýšení celkového 
bilirubinu 3. nebo 4. stupně bylo pozorováno u 37% (6% 4.stupně). U 53% z celkového počtu pacientů 
již léčených přípravkem REYATAZ 300 mg jednou denně se 100 mg ritonaviru jednou denně  medián 
trvání 95 týdnů byly hladiny celkového bilirubinu zvýšeny na 3.- 4. stupeň. U dosud neléčených 
pacientů, kteří dostávali REYATAZ 300 mg jednou denně se 100 mg ritonaviru jednou denně medián 
trvání 96 týdnů, 48% pacientů mělo hladiny celkového bilirubinu zvýšeny na 3.-4. stupeň (viz bod 
4.4). 
 
Jiné klinicky významné laboratorní abnormality (stupně 3 nebo 4) zaznamenané u ≥ 2% pacientů, 
léčených kombinací obsahující REYATAZ s jedním nebo více NRTI zahrnovaly: zvýšení hladiny 
kreatinkinázy (7%), zvýšení hladiny alaninaminotransferázy/sérové glutamát-pyruvát-
aminotransferázy (ALT/SGPT) (5%), nízký počet neutrofilů (5%), zvýšení hladiny aspartát-
aminotransferázy/sérové glutamát-oxaloacetát-aminotransferázy (AST/SGOT) (3%) a zvýšení hladiny 
lipázy (3%). 
 
U 2% pacientů, léčených přípravkem REYATAZ došlo k současnému zvýšení hladin ALT/AST 3-
4 stupně a zvýšení hladiny celkového bilirubinu 3 - 4 stupně. 
 
Pediatrická populace 
V klinické studii AI424-020 u pediatrických pacientů ve věku od 3 měsíců až do < 18 let, kteří užívali 
buď perorální prášek či tobolky, byla průměrná doba léčby přípravkem REYATAZ 115 týdnů. 
Bezpečnostní profil v této studii byl celkově srovnatelný s tím, který byl pozorován u dospělých. U 
pediatrických pacientů byl hlášen asymptomatický první stupeň (23%) a druhý stupeň (1%) 
atrioventrikulárního bloku. Nejčastěji hlášenou laboratorní abnormalitou u pediatrických pacientů 
užívajících REYATAZ bylo zvýšení celkového bilirubinu (≥ 2,6krát horní hranice normy, stupně 3-4), 
které se vyskytlo u 45% pacientů. 
 
V klinických studiích AI424-397 a AI424-451, u pediatrických pacientů od 3 měsíců do méně než 
11 let věku, byla průměrná doba léčby přípravkem REYATAZ perorální prášek 80 týdnů. Nebyla 
hlášena žádná úmrtí. Bezpečnostní profil v těchto studiích byl celkově srovnatelný s předchozími 
studiemi u pediatrických a dospělých pacientů. Nejčastěji hlášenými laboratorní abnormalitami u 
pediatrických pacientů užívajících REYATAZ perorální prášek bylo zvýšení hladinycelkového 
bilirubinu (≥ 2,6násobek ULN, stupeň 3-4, 16%) a zvýšení hladiny amylázy (stupeň 3-4, 33%) 
většinou nepankreatického původu. Zvýšení hladin ALT v těchto studiích bylo častěji hlášeno u 
pediatrických pacientů než u dospělých. 
 
Další zvláštní populace 
Pacienti současně infikovaní virem hepatitidy B a hepatitidy C 
Mezi 1 151 pacienty léčenými 400 mg atazanivru jednou denně bylo 177 pacientů současně 
infikováno chronickou hepatitidou B nebo C a mezi 655 pacienty, kterým bylo podáváno 300 mg 
atazanviru se 100 mg ritonaviru jednou denně, bylo infikováno chronickou hepatitidou B nebo C 

 

64

97 pacientů. U takto infikovaných pacientů byla pravděpodobnost zvýšení jaterních aminotransferáz 
oproti normálu vyšší než u těch bez chronické virové hepatitidy. Nebyly pozorovány žádné rozdíly 
v četnosti zvýšení hladiny bilirubinu mezi těmito pacienty a pacienty bez virové hepatitidy. Frekvence 
léčbou vyvolané hepatitidy nebo elevace aminotransferáz u takto infikovaných pacientů byla 
srovnatelná mezi režimy s přípravkem REYATAZ a s komparátorem (viz bod 4.4). 
 
Hlášení podezření na nežádoucí účinky 
Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to 
pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky, 
aby hlásili podezření na nežádoucí účinky prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích 
účinků uvedeného v 

Dodatku V

 
4.9 Předávkování 
 
Zkušenosti s akutním předávkovaním přípravkem REYATAZ u lidí jsou omezené. Jednotlivé dávky 
až do výše 1 200 mg podávané zdravým jedincům byly bez příznaků nežádoucích účinků. Při 
vysokých dávkách, vedoucích k vysoké expozici byly zaznamenány případy ikteru způsobeného 
hyperbilirubinemií nepřímého (nekonjugovaného) bilirubinu (bez přítomných změn funkčních 
jaterních testů) nebo k prodloužení intervalu PR (viz body 4.4 a 4.8) 
 
Léčba předávkování přípravkem REYATAZ spočívá v použití obecných podpůrných opatření včetně 
monitorování vitálních funkcí, elektrokardiogramu (EKG) a sledování klinického stavu pacienta. 
V indikovaných případech lze neabsorbovaný atazanavir odstranit ze žaludku vyvoláním zvracení 
nebo laváží. K odstranění neabsorbovaného léku lze použít i aktivní uhlí. Na předávkování přípravkem 
REYATAZ neexistuje žádné specifické antidotum. Jelikož se atazanavir extenzivně metabolizuje 
v játrech a váže se významně na bílkoviny, je nepravděpodobné, že by použití dialýzy bylo přínosné 
pro odstranění signifikantního množství léku. 
 
 
5. FARMAKOLOGICKÉ 

VLASTNOSTI 

 
5.1 Farmakodynamické 

vlastnosti 

 
Farmakoterapeutická skupina: antivirotika pro systémovou aplikaci, inhibitory proteázy, ATC kód: 
J05AE08 
 
Mechanizmus účinku 
Atazanavir je azapeptidový inhibitor HIV-1 proteázy (PI). Sloučenina selektivně inhibuje virově 
specifické štěpení virových proteinů Gag-Pol v buňkách infikovaných viry HIV-1, čímž brání tvorbě 
zralých virionů a infikování dalších buněk. 
 
Antivirová aktivita in vitro: atazanavir vykazuje anti-HIV-1 aktivitu (včetně všech testovaných druhů) 
a anti-HIV-2 aktivitu v buněčné kultuře. 
 
Rezistence 
Antiretrovirová léčba dříve neléčených dospělých pacientů 
V klinických studiích antiretrovirové léčby u dříve neléčených pacientů, kteří byli léčeni neposíleným 
atazanavirem, je substituce I50L, někdy v kombinaci se změnou A71V, známkou substituce pro 
rezistenci na atazanavir. Stupeň rezistence na atazanavir se pohyboval v rozmezí 3,5 až 29násobku bez 
důkazů pro fenotypovou zkříženou rezistenci na ostatní PI. V klinických studiích antiretrovirové léčby 
dříve neléčených pacientů léčených posíleným atazanavirem se substituce 150L neobjevila u žádného 
pacienta bez výchozích substitucí PI. Substituce N88S byla vzácně zaznamenána u pacientů s 
virologickým selháním léčených atazanavirem (s nebo bez ritonaviru). Zatímco její výskyt s jinými 
substitucemi proteáz může být jednou z příčin snížené citlivosti na atazanavir, samotná N88S v 
klinických studiích nevedla vždy k fenotypové rezistenci vůči atazanaviru anebo měla stálý vliv na 
klinickou účinnost. 
 

 

65

Tabulka 3. Substituce de novo v léčbě dosud neléčených pacientů, u kterých selhala léčba 
atazanavirem + ritonavirem (studie 138, 96 týdnů) 
Frekvence 

de novo substituce PI (n=26)

a

 

>20% žádná 
10-20% žádná 

a

 počet pacientů s párovými genotypy klasifikovanými jako virologické selhání (HIV RNA ≥ 400 kopií/ml). 

 
Substituce M184I/V se objevila u 5/26 pacientů s virologickým selháním léčených 
REYATAZ/ritonavirem a u 7/26 pacientů s virologickým selháním léčených lopinavirem/ritonavirem. 
 
Antiretrovirová léčba léčených dospělých pacientů 
Mezi 100 izoláty, získaných od pacientů ze studií 009, 043 a 045 již dříve podstoupivších 
antiretrovirovou léčbu obsahující buď atazanavir, atazanavir + ritonavir nebo atazanavir + sachinavir, 
a která byla označená jako neúspěšná, byl potvrzen rozvoj rezistence na atazanavir. U 60 izolátů od 
pacientů léčených buď atazanavirem nebo atazanavirem + ritonavirem, 18 (30%) se objevil 150L 
fenotyp, předtím popsaný u pacientů bez předchozí léčby. 
 
Tabulka 4. Substituce de novo v léčbě pacientů, u kterých selhala léčba atazanavirem + 
ritonavirem (studie 045, 48 týdnů) 
Frekvence 

de novo substituce PI (n=35)

a,b

 

>20% 

M36, M46, I54, A71, V82 

10-20% 

L10, I15, K20, V32, E35, S37, F53, I62, G73, I84, L90 

a

 počet pacientů s párovými genotypy klasifikovanými jako virologické selhání (HIV RNA ≥ 400 kopií/ml). 

b

 10 pacientů mělo výchozí fenotypovou rezistenci na atazanavir + ritonavir (násobenou změnou [FC]>5.2). Citlivost FC v 

buněčné kultuře závislé na referenčním nekontrolovaně rostoucím typu byla analyzována použitím PhenoSense

TM

 

(Monogram Biosciences, South San Francisco, Kalifornia, USA) 

 
Žádná ze substitucí de novo (viz Tabulka 4) není specifická pro atazanavir a může reflektovat znovu 
objevení rezistence skryté během léčby atazanavirem + ritonavirem u již dříve léčených pacientů ze 
studie 045. 
 
K rezistenci u pacientů již dříve léčených antiretrovirovými prostředky dochází hlavně kumulací 
velkých a malých substitucí vedoucích k rezistenci již dříve popsaných, které způsobují rezistenci na 
inhibitory proteáz. 
 
Klinické výsledky 
U dospělých pacientů dosud neléčených antiretrovirotiky 
Studie 138
 je mezinárodní randomizovaná, otevřená, multicentrická, prospektivní studie zahrnující 
883 pacientů dosud neléčených antretrovirotiky a srovnávající REYATAZ/ritonavir (300 mg/100 mg 
jednou denně) s lopinavirem/ritonavirem (400 mg/100 mg dvakrát denně), každý v kombinaci s fixní 
dávkou tenofovir-disoproxil-fumarát/emtricitabin (300 mg/200 mg tablety jednou denně). Rameno 
REYATAZ/ritonavir ukázalo podobnou (non-inferiorita) antivirovou účinnost ve srovnání s ramenem 
lopinavir/ritonavir, když tato byla stanovena podle podílu pacientů s HIV RNA < 50 kopií/ml v 
týdnu 48 (Tabulka 5). 
 
Analýza údajů z 96 týdnů léčby ukázala přetrvávání antivirové aktivity (Tabulka 5). 
 
Průměrný výchozí počet buněk CD4 byl 214 buněk/mm

3

 (rozmezí: 2 až 810 buněk/mm

3

) a průměrná 

výchozí plazmatická hladina HIV-1 RNA byla 4,94 log

10

 kopií/ml (v rozmezí: 2,6 až 5,88 log

10

 

kopií/ml). Rameno REYATAZ/ritonavir ukázalo podobnou (non-inferiorita) antivirovou účinnost ve 
srovnání s lopinavirem/ritonavirem, když tato byla stanovena podle podílu pacientů s HIV RNA 
< 50 kopií/ml v týdnu 48: 78% pacientů užívajících REYATAZ/ritonavir ve srovnání se 76% pacientů 
užívajícími lopinavir/ritonavir (rozdíl odhadu ATV/RTV-LPV/RTV: 1,7% [95% CI, -3,8%, 7,1%]) dle 
potvrzené virologické odpovědi (CVR) ten kdo nedokončil léčbu (Non-completer) = selhání (NC = F) 
definice odpovědi. 
 
V analýze dle protokolu který vyřadil pacienty, kteří nedokončili doporučený cyklus léčby (tj. 
pacienti, kteří přerušili léčbu před 48. týdnem, kdy došlo k vyhodnocení HIV RNA) a pacienty s 

 

66

velkými odchylkami od protokolu, byl podíl pacientů s HIV RNA < 50 kopií/ml ve 48. týdnu 86% 
(338/392) v rameni REYATAZ/ritonavir a 89% (332/372) v rameni lopinavir/ritonavir (rozdíl odhadu 
ATV/RTV-LPV/RTV: -3% [95% CI, -7,6%, 1,5%]). 
 
Tabulka 5:  Výsledky účinnosti ve studii 138

a

 

Parametr 

REYATAZ/ritonavir

b

 

(300 mg/100 mg jednou denně) 

n=440 

Lopinavir/ritonavir

c

 

(400 mg/100 mg dvakrát denně) 

n=443 

 

týden 48 

týden 96 

týden 48 

týden 96 

HIV RNA <50 kopií/ml, % 
Všichni pacienti

d

  78 74 76 68 

Odhad rozdílu  
    [95% CI]

d

 

týden 48: 1,7% [-3,8%, 7,1%] 

týden 96: 6,1% [0,3%, 12,0%] 

Analýza pacientů, kteří 
dokončili studii podle 
protokolu

e

 

86 

(n=392

f

91 

(n=352) 

89 

(n=372) 

89 

(n=331) 

Odhad rozdílu

e

  

     [95% CI] 

týden 48: -3% [-7,6%, 1,5%] 

týden 96: 2,2% [-2,3%, 6,7%] 

HIV RNA <50 kopií/ml, % z výchozí charakteristiky

d

 

HIV RNA  
    <100 000 kopií/ml 

82 (n=217) 

75 (n=217) 

81 (n=218) 

70 (n=218) 

    ≥100 000 kopií/ml 

74 (n=223) 

74 (n=223) 

72 (n=225) 

66 (n=225) 

CD4 počet 
    <50 buněk/mm

3

 

78 (n=58) 

78 (n=58) 

63 (n=48) 

58 (n=48) 

    50 až <100 
buněk/mm

3

 

76 (n=45) 

71 (n=45) 

69 (n=29) 

69 (n=29) 

    100 až <200 
buněk/mm

3

 

75 (n=106) 

71 (n=106) 

78 (n=134) 

70 (n=134) 

   ≥ 200 buněk/mm

3

 

80 (n=222) 

76 (n=222) 

80 (n=228) 

69 (n=228) 

Průměrná změna HIV RNA od výchozí hodnoty, log

10

 kopií/ml

   Všichni pacienti 

-3,09 (n=397) 

-3,21 (n=360) 

-3,13 (n=379) 

-3,19 (n=340) 

Průměrná změna CD4 od výchozí hodnoty, buňky/mm

3

  

   Všichni pacienti 

203 (n=370) 

268 (n=336) 

219 (n=363) 

290 (n=317) 

Průměrná změna CD4 od výchozí hodnoty, buňky/mm

3

 z výchozí charakteristiky 

HIV RNA  
   <100 000 kopií/ml 

179 (n=183) 

243 (n=163) 

194 (n=183) 

267 (n=152) 

   ≥100 000 kopií/ml 

227 (n=187) 

291 (n=173) 245 

(n=180) 310 

(n=165) 

a

 Průměrný výchozí počet buněk CD4 byl 214 buněk/mm

3

 (rozmezí 2 až 810 buněk/mm

3

) a průměrná výchozí plazmatická 

hladina HIV-1 RNA byla 4,94 log

10

 kopií/ml (rozmezí 2,6 až 5,88 log

10

 kopií/ml) 

b

 REYATAZ/RTV s tenofovir-disoproxil-fumarátem/emtricitabinem (fixní dávka 300 mg/200 mg tablet jednou denně). 

c

 Lopinavir/RTV s tenofovir-disoproxil-fumarátem/emtricitabinem (fixní dávka 300 mg/200 mg tablet jednou denně). 

d

 Analýza "intent-to-treat" s chybějícími hodnotami považovanými za selhání. 

e

 Analýza pacientů, kteří dokončili studii podle protokolu: vyřazení pacienti, kteří nedokončili léčbu, a pacienti s velkými 

odchylkami od protokolu. 

f

 Počet hodnotitelných pacientů. 

 
U dospělých pacientů již léčených antiretrovirotiky 
Studie 045
 je randomizovaná, multicentrická studie srovnávající REYATAZ/ritonavir (300/100 mg 
jednou denně) a REYATAZ/sachinavir (400/1 200 mg jednou denně) s kombinací lopinaviru + 
ritonaviru (kombinace fixních dávek 400/100 mg dvakrát denně), každá v kombinaci s tenofovir-
disoproxil-fumarátem (viz body 4.5 a 4.8) a jedním NRTI u pacientů s virologickým selháním při 
dvou nebo více předchozích antiretrovirových terapeutických režimech obsahujících nejméně jeden PI, 
NRTI a NNRTI. U randomizovaných pacientů představoval průměrný čas předchozí antiretrovirové 
expozice 138 týdnů pro PI, 281 týdnů pro NRTI a 85 týdnů pro NNRTI. Při zahájení 34% pacientů 
dostávalo PI a 60% dostávalo NNRTI. 15 ze 120 pacientů (13%) v léčebné větvi REYATAZ + 
ritonavir a 17 ze 123 pacientů (14%) větve lopinavirové + ritonavirové mělo 4 nebo více PI substitucí 
L10, M46, I54, V82, I84 a L90. U 32% pacientů ve studii byl nalezen virový kmen s méně než dvěma 
substitucemi NRTI. 

 

67

 
Primárním cílovým parametrem byl průměrný časový rozdíl ve změnách hodnot HIV RNA proti 
výchozím hodnotám v průběhu 48 týdnů (Tabulka 6). 
 
Tabulka 6:  Výsledky účinnosti v týdnu 48

a

 a v týdnu 96 (studie 045) 

Parametr 

ATV/RTV

b

 (300 mg/ 

100 mg jednou denně) 

n=120 

LPV/RTV

c

 (400 mg/ 

100 mg dvakrát denně) 

n=123 

Průměrný rozdíl v čase 

ATV/RTV-LPV/RTV 

[97,5% CI

d

 

Týden 48 

Týden 96 

Týden 48 

Týden 96 

Týden 48 

Týden 96 

Průměrná změna HIV RNA od výchozí hodnoty, log

10

 kopií/ml 

Všichni 
pacienti 

-1,93 

(N=90

e

-2,29 

(n=64) 

-1,87 

(n=99) 

-2,08 

(n=65) 

0,13 

[-0,12, 0,39] 

0,14 

[-0,13, 0,41]

HIV RNA <50 kopií/ml, %

f

 (respondent/hodnotitelný) 

Všichni 
pacienti 

36 (43/120)  32 (38/120)  42 (52/123)  35 (41/118) 

NA 

NA 

HIV RNA <50 kopií/ml z vybraných výchozích substitucí PI,

f, g

 % (respondent/hodnotitelný) 

  0-2 

44 (28/63) 

41 (26/63) 

56 (32/57) 

48 (26/54) 

NA 

NA 

  3 

18 (2/11) 

9 (1/11) 

38 (6/16) 

33 (5/15) 

NA 

NA 

  ≥ 4 

27 (12/45) 

24 (11/45) 

28 (14/50) 

20 (10/49) 

NA 

NA 

Průměrná změna CD4 od výchozí hodnoty, buňky/mm

3

 

Všichni 
pacienti 

110 (n=83) 

122 (n=60) 

121 (n=94) 

154 (n=60) 

NA 

NA 

a

 Průměrný výchozí počet buněk CD4 byl 337 buněk/mm

3

 (rozmezí: 14 až 1 543 buněk/mm

3

) a průměrná výchozí 

plazmatická hladina HIV-1 RNA byla 4,4 log

10

 kopií/ml (rozmezí: 2,6 až 5,88 log

10

 kopií/ml).

 

b

 ATV/RTV s tenofovir-disoproxil-fumarátem/emtricitabinem (fixní dávka 300 mg/200 mg tablet jednou denně). 

c

 LPV/RTV s tenofovir-disoproxil-fumarátem/emtricitabinem (fixní dávka 300 mg/200 mg tablet jednou denně). 

d

 Interval spolehlivosti. 

e

 Počet hodnotitelných pacientů. 

f

 Analýza "intent-to-treat", s chybějícími hodnotami považovanými za selhání. Respondenti na LPV/RTV, kteří dokončili 

léčbu před týdnem 96, byli z analýzy týdne 96 vyřazeni. Procento pacientů s HIV RNA < 400 kopií/ml bylo 53% a 43% pro 
ATV/RTV a 54% a 46% pro LPV/RTV v týdnech 48 a 96. 

g

 Zvolené substituce zahrnovaly jakoukoliv změnu na pozicích L10, K20, L24, V32, L33, M36, M46, G48, I50, I54, L63, 

A71, G73, V82, I84, a L90 (0-2, 3, 4 nebo více) od výchozích hodnot. 
NA = nepoužitelné (not applicable). 

 
Během 48 týdnů léčby průměrné změny od výchozích hladin HIV RNA byly pro REYATAZ + 
ritonavir a pro lopinavir + ritonavir podobné (ne však horší). Shodné výsledky byly získány pomocí 
analytické metody použité při posledním sledování (průměrný časový rozdíl 0,11, 97,5% interval 
konfidence [-0,15, 0,36]). Podle "as-treated" analýzy, vyjímaje chybějící hodnoty, byly podíly 
pacientů s HIV RNA < 400 kopií/ml (< 50 kopií/ml) ve větvi REYATAZ +ritonavir 55% (40%) a ve 
větvi lopinavir + ritonavir 56% (46%). 
 
Během 96 týdnů léčby průměrné změny HIV RNA oproti výchozím hodnotám pro REYATAZ + 
ritonavir a pro lopinavir+ritonavir splnily kritéria pro neinferioritu na základě pozorovaných případů. 
Shodné výsledky byly získány pomocí analytické metody použité při posledním sledování. Podle „as-
treated“ analýzy s vyjmutím chybějících hodnot byl podíl pacientů s HIV RNA <400 kopií/ml (<50 
kopií/ml) pro REYATAZ + ritonavir 84% (72%) a pro lopinavir+ritonavir 82% (72%). Je důležité 
poukázat na to, že v době 96-týdenní analýzy zůstalo ve studii 48% všech pacientů. 
 
Ukázalo se, že REYATAZ se saquinqvirem je méně účinný než lopinavir + ritonavir. 
 
Pediatrická populace 
Pediatrické studie zkoušející REYATAZ tobolky 
Zhodnocení farmakokinetiky, bezpečnosti, snášenlivosti a účinnosti přípravku REYATAZ bylo 
provedeno na základě údajů z otevřené, multicentrické klinické studie AI424-020 vedené u pacientů 
ve věku od 3 měsíců až do 21 let. Celkem v této studii 182 pediatrických pacientů (81 dosud bez 
antiretrovirové léčby a 101 s předchozí antiretrovirovou terapií) dostávalo jednou denně REYATAZ 
(tobolky nebo prášek) s ritonavirem nebo bez ritonaviru, v kombinaci s dvěma NRTI. 

 

68

 
Klinické údaje získané z této studie nejsou dostatečné, aby podpořily užívání atazanaviru (s nebo bez 
ritonaviru) u dětí mladších 6 let. 
 
Údaje o účinnosti pozorované u 41 dětských pacientů od 6 let až do věku 18 let, kteří dostávali 
REYATAZ tobolky s ritonavirem jsou uvedeny v Tabulce 7. U dětských dosud neléčených pacientů 
byl průměrný výchozí počet buněk CD4 344 buněk/mm

3

 (rozmezí: 2 až 800 buněk/ mm

3

) a průměrná 

výchozí plazmatická hladina HIV 1 RNA byla 4,67 log

10

 kopií/ml (rozmezí: 3,70 až 5,00 log

10

 

kopií/ml). U již léčených pediatrických pacientů byl průměrný výchozí počet buněk CD4 
522 buněk/mm

3

 (rozmezí: 100 až 1157 buněk/ mm

3

) a průměrná výchozí plazmatická hladina HIV 1 

RNA byla 4,09 log

10

 kopií/ml (rozmezí: 3,28 až 5,00 log

10

 kopií/ml). 

 
Tabulka 7:  Výsledky účinnosti (pediatričtí pacienti ve věku 6 let až do 18 let) v týdnu 48 (Studie 

AI424-020) 

Parametr 

Dosud neléčení 

pacienti REYATAZ 

tobolky/ritonavir 

(300 mg/100 mg 

jednou denně) n=16 

Pacienti již léčení 

REYATAZ 

tobolky/ritonavir 

(300 mg/100 mg 

jednou denně) n=25 

HIV RNA <50 kopií/ml, % 

a

 

Všichni pacienti 

81 (13/16) 

24 (6/25) 

HIV RNA <400 kopií/ml, % 

a

 

Všichni pacienti 

88 (14/16) 

32 (8/25) 

Průměrná změna CD4 od výchozí hodnoty, buňky/mm

3

 

Všichni pacienti 

293 (n=14

b

) 229 

(n=14

b

HIV RNA <50 kopií/ml z vybraných výchozích substitucí PI,

c

 % 

(respondent/hodnotitelný

d

) 

0-2 NA 

27 

(4/15) 

3 NA 

≥ 4 

NA 

0 (0/3) 

a

 Analýza "Intent-to-treat" s chybějícími hodnotami považovanými za selhání. 

b

 Počet hodnotitelných pacientů. 

c

 PI hlavní L24I, D30N, V32I, L33F, M46IL, I47AV, G48V, I50LV, F53LY,I54ALMSTV, L76V, V82AFLST, I84V, 

N88DS, L90M; PI méně závažné: L10CFIRV, V11I, E35G, K43T, Q58E, A71ILTV, G73ACST, T74P, N83D, L89V. 

d

 Zahrnuje pacienty s výchozími hodnotami rezistence. 

NA = nepoužitelné (not applicable). 

 
Pediatrické studie hodnotící REYATAZ perorální prášek 
Vyhodnocení farmakokinetiky, bezpečnosti, snášenlivosti a virologické odpovědi přípravku 
REYATAZ perorálního prášku bylo založeno na údajích ze dvou otevřených, multicentrických 
klinických studií. 

  AI424-397 (PRINCE I): U pediatrických pacientů od 3 měsíců do méně než 6 let věku 

  AI424-451 (PRINCE II): U pediatrických pacientů od 3 měsíců do méně než 11 let věku 

V těchto studiích dostávalo 155 pacientů (59 dosud bez antiretrovirové léčby a 96 s předchozí 
antiretrovirovou terapií) jednou denně přípravek REYATAZ perorální prášek a ritonavir, v kombinaci 
se dvěma NRTI. 
 
Pro zařazení do kterékékoliv ze studie museli mít dosud neléčení pacienti genotypovou citlivost na 
přípravek REYATAZ se dvěma NRTI, a již léčení pacienti museli mít zdokumentovány genotypovou 
a fenotypou citlivost při screeningu na přípravek REYATAZ s alespoň 2 NRTI. Pacienti léčení v 
minulosti pouze antiretrovirovou léčbou in utero nebo intra partum, byli považováni za dosud 
neléčené. Pacienti, kteří byli již léčeni přípravkem REYATAZ nebo REYATAZ/ritonavir kdykoliv 
před zařazením do studie, nebo kteří měli v anamnéze předchozí selhání léčby na dva nebo více 
inhibitorů proteázy, rezistenci na inhibitory proteázy či předchozí výskyt srdečních abnormalit, byli z 
hodnocení vyřazeni. Rezistence na inhibitory proteázy byla definována jako genotypová rezistence na 
atazanavir nebo rezistence na jednu ze složek lékové kostry založené na NRTI podle kritérií 1) 
jakákoliv hlavní mutace: I50L, I84V, N88S, a 2) ≥ 2 z následujících menších mutací či mutací 
zkřížené rezistence: M46I/L, G48V, I54L/V/M/T/A, V82A/T/FI, L90M, V32I. 

 

69

 
Ve 48. týdnu byla hodnocena účinnost u 134 dětských pacientů ve věku od 3 měsíců do méně než 
11 let, kteří dostávali REYATAZ perorální prášek v kombinaci s ritonavirem. Údaje jsou uvedeny 
v Tabulce 8. U pediatrických dosud neléčených pacientů byl průměrný výchozí počet buněk CD4 930 
buněk/mm

3

 (rozmezí: 46 až 2 291 buněk/mm

3

) a průměrná výchozí plazmatická HIV 1 RNA byla 

4,81 log

10

 kopií/ml (rozmezí: 3,4 až 5,9 log

10

 kopií/ml). U již léčených pediatrických pacientů byl 

průměrný výchozí počet buněk CD4 1 441 buněk/mm

3

 (rozmezí: 84 až 5 703 buněk/mm

3

) a průměrná 

výchozí plazmatická HIV 1 RNA byla 4,67 log

10

 kopií/ml (rozmezí: 2,0 až 5,9 log

10

 kopií/ml). 

 

Tabulka 8: Výsledky účinnosti perorálního prášku (pediatričtí pacienti od 3 měsíců věku vážící 
alespoň 5 kg v týdnu 48 (Studie AI424-397 a AI424-451) 

Parametr  

Dosud neléčení pacienti 

REYATAZ 

prášek/ritonavir n=52 

Pacienti již léčení 

REYATAZ prášek/ritonavir 

n=82 

HIV RNA <50 kopií/ml, % 

a

  

alespoň 5 až < 10 kg (REYATAZ 150 
a 200 mg)  
alespoň 10 až < 15 kg 
alespoň 15 až < 25 kg 
alespoň 25 až < 35 kg 

33 (4/12) 

 

59 (13/22) 
61 (11/18) 

52 (17/33) 

 

35 (6/17) 

57 (17/30) 

50,0 (1/2) 

HIV RNA <400 kopií/ml, % 

a

  

alespoň 5 až < 10 kg (REYATAZ 150 
a 200 mg)  
alespoň 10 až < 15 kg 
alespoň 15 až < 25 kg 
alespoň 25 až < 35 kg 

75 (9/12) 

 

82 (18/22) 
78 (14/18) 

61 (20/33) 

 

59 (10/17) 
67 (20/30) 

50,0 (1/2) 

Průměrná změna CD4 od výchozí hodnoty, buňky/mm

3

  

alespoň 5 až < 10 kg (REYATAZ 150 
a 200 mg)  
alespoň 10 až < 15 kg 
alespoň 15 až < 25 kg 
alespoň 25 až < 35 kg 

293 (n=7) 

 

293 (n=11) 

305 (n=9) 

63 (n=16) 

 

307 (n=8) 

374 (n=12) 

213 (n=1) 

a

 Analýza "Intent-to-treat" s chybějícími hodnotami považovanými za selhání. 

 
5.2 Farmakokinetické 

vlastnosti 

 
Absorpce: u HIV infikovaných pacientů (n = 33, kombinované studie) opakované dávky přípravku 
REYATAZ 300 mg jednou denně se 100 mg ritonaviru podávané jednou denně s jídlem vedly 
ke geometrickému průměru (CV%) hodnoty C

max

 pro atazanavir 4 466 (42%) ng/ml, čehož bylo 

dosaženo přibližně za 2,5 hodiny. Geometrický průměr (CV%) pro hodnoty atazanaviru C

min

 a AUC 

byla 654 (76%) ng/ml, resp.44 185 (51%) ng•h/ml.  
 
Vliv stravy: souběžné podávání přípravku REYATAZ a ritonaviru s jídlem optimalizovalo 
biologickou dostupnost atazanaviru. Souběžné podání jedné dávky 300 mg přípravku REYATAZ 
a dávky 100 mg ritonaviru vedlo k 33% zvýšení hodnoty AUC a k 40% zvýšení jak C

max

, tak 

i 24hodinové koncentrace atazanaviru ve srovnání se stavem nalačno. Souběžné podání s jídlem 
o vysokém obsahu tuku neovlivnilo hodnotu AUC atazanaviru ve srovnání se stavem nalačno 
a hodnota C

max

 byla pod 11% hodnoty nalačno. Hodnota 24hodinové koncentrace po vysoce tučném 

jídlu byla zvýšena zhruba o 33% vzhledem k opožděné absorpci; medián T

max

 se zvýšil z 2,0 na 5,0 

hodin. Podání přípravku REYATAZ s ritonavirem buď s lehkým jídlem nebo s jídlem o vysokém 
obsahu tuku snížilo koeficient změny AUC a C

max

 na přibližně 25% v porovnání se stavem nalačno. 

Aby se zlepšila biologická dostupnost a minimalizovala variabilita, má se REYATAZ užívat s jídlem. 
 
Distribuce: atazanavir se vázal asi z 86% na lidské sérové proteiny v koncentračním rozsahu 100 až 
10 000 ng/ml. Atazanavir se vázal jak na alfa-1-acidoglykoprotein (AAG) tak na albumín v podobném 
rozsahu (89% a 86% při 1 000 ng/ml). Ve studii opakovaného podávání HIV-infikovaným pacientům 

 

70

byl po podávání dávky 400 mg jednou denně spolu s lehkým jídlem po dobu 12 týdnů atazanavir 
nalezen v cerebrospinálním moku a ve spermatu.  
 
Metabolizmus: studie na lidech a in vitro studie s použitím lidských jaterních mikrozomů prokázaly, že 
atazanavir je metabolizován izoenzymem CYP3A4 na metabolity oxygenací. Metabolity se poté 
vylučují do žluče buď jako volné nebo jako metabolity glukuronidované. Další méně významné 
metabolické cesty představuje N-dealkylace a hydrolýza. V plazmě byly určeny dva méně významné 
metabolity atazanaviru. Žádný z metabolitů nevykazoval in vitro antivirovou aktivitu. 
 
Eliminace: po podání jednotlivé 400 mg dávky 

14

C-atazanaviru se ve stolici a v moči zjistilo 79% 

a 13% celkové radioaktivity. Přibližně 20% a 7% podaného léčiva bylo ve stolici a v moči nalezeno 
v nezměněné podobě. Průměrná exkrece nezměněného léčiva močí po 2týdenním podávání 800 mg 
jednou denně představovala 7%. U pacientů infikovaných HIV virem (n = 33, kombinované studie) 
byl průměrný poločas v rámci dávkovacího intervalu atazanaviru 12 hodin v rovnovážném stavu po 
podání 300 mg denně se 100 mg ritonaviru jednou denně, s lehkým jídlem. 
 
Linearita/nelinearita: Farmakokinetika atazanaviru byla hodnocena u zdravých dospělých 
dobrovolníků a u pacientů infikovaných HIV; byly pozorovány významné rozdíly mezi oběma 
skupinami. Farmakokinetika atazanaviru ukazuje jeho nelineární dispozici. 
 
Zvláštní skupiny populace 
 
Porucha funkce ledvin: u zdravých subjektů bylo ledvinami vyloučeno přibližně 7% atazanaviru 
z podané dávky v nezměněné podobě. Nejsou k dispozici žádná farmakokinetická data získaná od 
pacientů s renální insuficiencí, kteří užívali přípravek REYATAZ s ritonavirem. REYATAZ (bez 
ritonaviru) byl hodnocen u dospělých pacientů se závažným renálním poškozením (n=20), včetně 
pacientů na hemodialýze, při opakovaném podávání dávky 400 mg jednou denně. Ačkoliv tato studie 
měla některá omezení (např. koncentrace volné látky nebyly sledovány), výsledky naznačily, že 
farmakokinetické parametry atazanaviru byly sníženy o 30% až 50% u pacientů na hemodialýze oproti 
pacientům s normální funkcí ledvin. Mechanismus tohoto poklesu není znám (viz body 4.2 a 4.4). 
 
Porucha funkce jater: atazanavir se primárně metabolizuje a vylučuje játry. Nebyl sledován dopad 
poškozené funkce jater na farmakokinetiku atazanaviru v dávce 300 mg s ritonavirem. Očekávají se 
zvýšené koncentrace atazanaviru podaného s nebo bez ritonaviru u pacientů se středně těžkou nebo 
těžkou poruchou funkce jater (viz body 4.2, 4.3, a 4.4). 
 
Věk/pohlaví:
 studie farmakokinetiky atazanaviru, která proběhla u 59 zdravých mužů a žen 
(29 mladých, 30 starších) neprokázala klinicky významné rozdíly mezi osobami různého věku nebo 
pohlaví. 
 
Rasa: farmakokinetická analýza vzorků populace získaných z klinických studií fáze II prokázala, že 
neexistuje rasové ovlivnění farmakokinetiky atazanaviru. 
 
Těhotenství: 
Farmakokinetická data u žen infikovaných HIV užívajících REYATAZ tvrdé tobolky s ritonavirem 
jsou uvedená v tabulce 9. 
 
Tabulka 9:  Farmakokinetika ustáleného stavu atazanaviru s ritonavirem u HIV infikovaných 
sytých těhotných žen 
 

 

71

 

atazanavir 300 mg s ritonavirem 100  mg 

Farmakokinetický 
parametr 

2. trimestr 

(n=9) 

3. trimestr 

(n=20) 

po porodu

a

 

(n=36) 

C

max

 ng/ml 

 geometrický 

průměr 

(CV%) 

3729,09 

(39) 

3291,46 

(48) 

5649,10 

(31) 

AUC ng•h/ml 

 geometrický 

průměr 

(CV%) 

34399,1 

(37) 

34251,5 

(43) 

60532,7 

(33) 

C

min

 ng/ml

b

 

 geometrický 

průměr 

(CV%) 

663,78 

(36) 

668,48 

(50) 

1420,64 

(47) 

a

 Bylo zjištěno, že vrcholová koncentrace atazanaviru a jeho plochy pod křivkami (AUC) byly přibližně o 26-40 % vyšší 

v období po porodu (4.-12. týden) než hodnoty, které byly dříve nalezeny u HIV infikovaných netěhotných žen. 
Minimální plazmatické koncentrace atazanaviru byly přibližně 2x vyšší v období po porodu ve srovnání s hodnotami 
dříve pozorovanými u HIV infikovaných netěhotných pacientek. 

b

 C

min

 je koncentrace po 24 hodinách po podání.

 
Pediatrická populace 
Byla pozorována tendence k vyšší clearance u mladších dětí po normalizaci na tělesnou hmotnost. 
Jako výsledek byl pozorován vyšší poměr mezi vrcholovými koncentracemi a minimálními 
koncentracemi na konci dávkovacího intervalu; ačkoliv při doporučeném dávkování se očekávají 
geometrické průměry expozice atazanaviru (C

min

, C

max

 a AUC) u pediatrických pacientů podobné jako 

ty pozorované u dospělých. 
 
5.3 Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti 
 
Ve studiích toxicity opakovaných dávek, prováděných na myších, potkanech a psech, byly nálezy 
týkající se atazanaviru obecně vázány na játra a zahrnovaly obvykle minimální až střední zvýšení 
sérového bilirubinu a jaterních enzymů, hepatocelulární vakuolizaci a hypertrofii, a - pouze u myších 
samic- nekrózu jednotlivých jaterních buněk. Systémové expozice atazanaviru u myších samců, 
potkanů a psů dávkami spojenými s hepatickými změnami, byly přinejmenším stejné jako ty, které 
byly nalezeny u lidí při dávkách 400 mg jednou denně. Expozice atazanaviru, která u myších samic 
vyvolávala nekrózu jednotlivých buněk byla 12krát vyšší, než expozice u lidí při dávce 400 mg jednou 
denně. Minimální až mírný vzestup cholesterolu v séru a glukosy byl zaznamenán u potkanů, ale ne 
u myší a psů. 
 
Ve studiích in vitro, při koncentraci atazanaviru (30 μM) odpovídající 30násobku C

max

 koncentrace 

nevázaného léčiva u lidí, byly draslíkové kanály klonovaných lidských kardiocytů (hERG) inhibovány 
z 15%. Podobné koncentrace atazanaviru ve studii s králičími Purkyňovými vlákny prodloužily dobu 
trvání akčního potenciálu (APD

90

) o 13%. Elektrokardiografické změny (sinusová bradykardie, 

prodloužení PR intervalu, prodloužení QT intervalu a rozšíření QRS komplexu) byly pozorovány jen 
v počáteční 2týdenní studii perorální toxicity uskutečněné na psech. Následné 9měsíční studie 
perorální toxicity na psech neprokázaly elektrokardiografické změny související s lékem. Klinická 
relevance těchto neklinických dat není známa. Potenciální účinky tohoto léčiva na srdce u lidí nelze 
vyloučit (viz body 4.4 a 4.8). Možnost prodloužení PR intervalu je nutno brát v úvahu při 
předávkování (viz bod 4.9). 
 
Ve studii fertility a časných embryonálních vývojových stádií u potkanů změnil atazanavir cyklus říje 
bez efektu na páření nebo fertilitu. Žádné teratogenní vlivy nebyly pozorovány u potkanů a králíků při 
dávkách pro matku již toxických. Ve studii na březích samicích králíka byly pozorovány u mrtvých 
nebo skonávajících samiček těžké žaludeční a intestinální léze při podávání dávek samicím, které 2-
4 krát převyšovaly nejvyšší dávky podávané ve studii sledující rozhodující stadia embryonálního 
vývoje. Při hodnocení vlivu atazanaviru na pre- a postnatální vývoj u potkanů bylo zjištěno, že dávky, 
pro samice již toxické, způsobovaly přechodné snížení hmotnosti mláďat. Systémová expozice 
atazanaviru při podávání dávek, které byly již pro samice toxické, byla přinejmenším stejná nebo 
o něco vyšší než ta, která byla zjištěna u lidí při podávání 400 mg jednou denně. 

 

72

 
Atazanavir byl negativní v Amesově testu reverzní mutace, ale indukoval chromozomální aberace 
in vitro jak bez, tak i s metabolickou aktivací. V in vivo studiích na potkanech atazanavir neovlivňoval 
mikrojádra v kostní dřeni, nepoškozoval DNA v duodenu (comet assay) nebo neočekávanou DNA 
reparaci v játrech při plazmatických a tkáňových koncentracích, převyšující ty, které byly klastogenní 
in vitro
 
V dlouhodobých studiích kancerogenity atazanaviru na myších a potkanech byl pozorován zvýšený 
výskyt benigních jaterních adenomů pouze u myších samiček. Zvýšený výskyt benigních jaterních 
adenomů u myších samiček je pravděpodobně následek cytotoxických změn, manifestujících se jako 
prostá nekróza buněk a tento nález je považován za irelevantní u lidí při zamýšlených terapeutických 
expozicích. U myších samců a potkanů nebyly žádné známky kancerogenního působení nalezeny. 
 
Atazanavir zvyšoval in vitro opacitu hovězí rohovky ve studii dráždivosti očí, což naznačuje, že by 
mohl mít v přímém styku s očima dráždivé účinky. 
 
 
6. FARMACEUTICKÉ 

ÚDAJE 

 
6.1  Seznam pomocných látek 
 
Aspartam (E951) 
Sacharóza 
Aroma pomerančovo-vanilkové 
 
6.2 Inkompatibility 
 
Neuplatňuje se. 
 
6.3 Doba 

použitelnosti 

 
3 roky 
 
Po smíchání perorálního prášku s jídlem či pitím má být směs uchovávána po dobu maximálně jedné 
hodiny při teplotě nepřesahující 30 °C. 
 
6.4 Zvláštní 

opatření pro uchovávání 

 
Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.  
 
REYATAZ perorální prášek má být uchováván v původním sáčku a ten nemá být otevírán do doby 
těsně před užitím.  
 
Doba použitelnosti po smíchání léčivého přípravku viz bod 6.3. 
 
6.5  Druh obalu a obsah balení 
 
Zatavený vrstvený sáček  (polyester/aluminium/polyethylen).  
 
Jedna krabička obsahuje 30 sáčků. 
 
6.6  

Zvláštní 

opatření pro likvidaci přípravku 

 
Návod k použití: 
Velikost dávky a počet sáčků přípravku REYATAZ perorální prášek se určuje na základě tělesné 
hmotnosti (viz bod 4.2.). 

 

73

1. Před smícháním s jídlem nebo pitím je potřeba sáčkem klepnout, aby došlo k vyrovnání prášku 

v sáčku. Použijte čisté nůžky k rozstřižení sáčku podél tečkami vyznačené linie. 

2. Dávkování pro vybranou možnost smíchání a podání s tekutou kojeneckou stravou, jídlem či 

pitím, je uvedeno níže. Může být použit i větší objem či množství tekuté kojenecké stravy, jídla 
či pití. Je třeba zajistit, aby dítě/pacient snědl(o) nebo vypil(o) všechnu kojeneckou stravu, jídlo 
či pití, která obsahuje prášek. 

A: Smíchání doporučeného počtu sáčků přípravku REYATAZ perorální prášek s tekutou 
kojeneckou stravou v malém šálku či nádobce určené k podání léčiva s použitím perorální 
stříkačky, kterou je možné dostat od lékárníka: 

  Ke smíchání obsahu daného množství sáčků (4-5 sáčků dle tělesné hmotnosti kojence) 

s 10 ml připravené tekuté kojenecké stravy v pohárku či malé nádobce určené k 
podání léčiva se používá lžička. Celý objem směsi se natáhne do perorální stříkačky a 
je podán do oblasti levé či pravé vnitřní strany tváře kojence. Poté se dalších 10 ml 
kojenecké stravy nalije znovu do pohárku či malé nádobky určené k podání léku, ve 
které se směs připravovala, aby se vypláchl zbývající REYATAZ perorální prášek. 
Tato zbývající směs se natáhne do perorální stříkačky a podá se buď do levé či pravé 
vnitřní strany tváře kojence. 

B: Smíchání doporučeného počtu sáčků přípravku REYATAZ perorální prášek s nápojem jako 
je mléko či voda v malém šálku na pití:  

  Ke smíchání obsahu daného množství sáčků s 30 ml nápoje se používá lžička. Dítě 

vypije směs. Poté se do šálku na pití přidá dalších 15 ml nápoje pro vypláchnutí a 
opětovné smíchání. Dítě vypije zbylou směs.  

  Je-li ke smíchání použita voda, doporučuje se podávání současně s jídlem. 

C: Smíchání doporučeného množství sáčků přípravku REYATAZ perorální prášek s jídlem jako 
je jablečná přesnídávka či jogurt v malé nádobě: 

  Obsah sáčků se smíchá s jednou polévkovou lžící jídla. Kojenec či malé dítě se 

nakrmí touto směsí. Do malé nádoby, ve které byla směs připravena, se přidá další 
polévková lžíce jídla pro promíchání se zbylým práškem. Tímto zbytkem směsi se 
opět dítě nakrmí. 

3. Celá dávka REYATAZ perorálního prášku (smíchaná v tekuté kojenecké stravě, nápoji či jídle) 

se podá během jedné hodiny po přípravě (směs může zůstat po tuto dobu v místnosti o teplotě 
ne vyšší než 30 °C). 

4. Případná následná dávka kojenecké stravy, nápoje či jídla, může být podána až po konzumaci 

celé směsi. 

5. Ritonavir se podává ihned po podání REYATAZ perorálního prášku. 

 
Pro bližší informace ohledně přípravy a podávání přípravku REYATAZ perorální prášek viz 
příbalovou informaci, bod Instrukce pro podávání. 
 
Veškerý nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními 
požadavky.  
 
 
7. 

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 

 
BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIG 
Uxbridge Business Park 
Sanderson Road 
Uxbridge UB8 1DH 
Velká Británie 
 
 
8. REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A) 
 
EU/1/03/267/012 
 

 

74

 
9. 

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE 

 
Datum první registrace: 2. března 2004 
Datum posledního prodloužení registrace: 2. března 2009 
 
 
10. DATUM 

REVIZE 

TEXTU 

 
{MM/RRRR} 
 
 
Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské 
agentury pro léčivé přípravky na adrese http://www.ema.europa.eu/. 

 

75

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PŘÍLOHA II 

 

A. VÝROBCE 

ODPOVĚDNÝ ZA PROPOUŠTĚNÍ ŠARŽÍ 

 

B. 

PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ VÝDEJE A POUŽITÍ 

 

C. 

DALŠÍ PODMÍNKY A POŽADAVKY REGISTRACE 

 

D. 

PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ S OHLEDEM NA BEZPEČNÉ A ÚČINNÉ 
POUŽÍVÁNÍ LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU 

 

 

76

A. VÝROBCE 

ODPOVĚDNÝ ZA PROPOUŠTĚNÍ ŠARŽÍ 

 
Název a adresa výrobce odpovědného za propouštění šarží 
 
Bristol-Myers Squibb S.r.l., Contrada Fontana del Ceraso, 03012 Anagni (FR), Itálie 
 
Swords Laboratories T/A Lawrence Laboratories, Unit 12, The Distribution Centre, Shannon 
Industrial Estate, Shannon, Co. Clare, Irsko 
 
V příbalové informaci k léčivému přípravku musí být uveden název a adresa výrobce odpovědného za 
propouštění dané šarže. 
 
 
B. 

PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ VÝDEJE A POUŽITÍ 

 
Výdej léčivého přípravku je vázán na lékařský předpis s omezením (viz příloha I: Souhrn údajů o 
přípravku, bod 4.2). 
 
 
C. 

DALŠÍ PODMÍNKY A POŽADAVKY REGISTRACE 

 

  Pravidelně aktualizované zprávy o bezpečnosti 

 
Požadavky pro předkládání pravidelně aktualizovaných zpráv o bezpečnosti pro tento léčivý přípravek 
jsou uvedeny v seznamu referenčních dat Unie (seznam EURD) stanoveném v čl. 107c odst. 7 
směrnice 2001/83/ES a jakékoli následné změny jsou zveřejněny na evropském webovém portálu pro 
léčivé přípravky. 

 

 
D. 

PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ S OHLEDEM NA BEZPEČNÉ A ÚČINNÉ POUŽÍVÁNÍ 
LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU 

 

  Plán řízení rizik (RMP) 

 
Držitel rozhodnutí o registraci uskuteční požadované činnosti a intervence v oblasti farmakovigilance 
podrobně popsané ve schváleném RMP uvedeném v modulu 1.8.2 registrace a ve veškerých 
schválených následných aktualizací RMP. 
 
Aktualizovaný RMP je třeba předložit: 

  na žádost Evropské agentury pro léčivé přípravky; 

  při každé změně systému řízení rizik, zejména v důsledku obdržení nových informací, které 

mohou vést k významným změnám poměru přínosů a rizik, nebo z důvodu dosažení 
význačného milníku (v rámci farmakovigilance nebo minimalizace rizik). 

 
 

 

77

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PŘÍLOHA III 

 

OZNAČENÍ NA OBALU A PŘÍBALOVÁ INFORMACE 

 

78

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A. OZNAČENÍ NA OBALU 

 

79

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU A VNITŘNÍM OBALU 
 
KRABIČKA (LAHVIČKA A BLISTR) A TEXT NA ŠTÍTKU NA LAHVIČCE 
 
 
1. NÁZEV 

LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU 

 
REYATAZ 100 mg tvrdé tobolky 
atazanavirum 
 
 
2. OBSAH 

LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK 

 
1 tobolka obsahuje atazanavirum 100 mg (jako atazanaviri sulfas). 
 
 
3. 

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK 

 
Pomocné látky: obsahuje laktosu (další údaje v příbalové informaci) 
 
 
4. 

LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ 

 
Krabička a štítek na balení v lahvičce (1 lahvička): 60 tvrdých tobolek 
 
Balení v blistru: 60 tvrdých tobolek 
 
 
5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ 
 
Perorální podání. 
Tobolky se polykají celé. Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. 
 
 
6. ZVLÁŠTNÍ 

UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN 

MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ 
 
Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. 
 
 
7. 

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ 

 
 
8. POUŽITELNOST 
 
Použitelné do: {MM/RRRR} 
 
 
9. 

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ 

 
Balení v lahvičce: 
Uchovávejte při teplotě do 25 °C. 
 
Balení v blistru: 
Uchovávejte při teplotě do 25 °C. 

 

80

Uchovávejte v původním obalu. 
 
 
10. ZVLÁŠTNÍ 

OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ 

NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ 
 
 
11.  NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 
 
BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIG 
Uxbridge Business Park 
Sanderson Road 
Uxbridge UB8 1DH 
Velká Británie 
 
 
12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA  
 
Balení v lahvičce:  
60 tvrdých tobolek: EU/1/03/267/001 
 
Balení v blistru: 
60 tvrdých tobolek: EU/1/03/267/002 
 
 
13.  ČÍSLO ŠARŽE 
 
č.š.: 
 
 
14.  KLASIFIKACE PRO VÝDEJ 
 
Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis. 
 
 
15. NÁVOD 

POUŽITÍ 

 
 
16.  INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU 
 
Krabička: REYATAZ 100 mg 
 
 
17. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD 
 
2D čárový kód s jedinečným identifikátorem. 
 
 
18. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM 
 
PC:  
SN:  
NN:  

 

81

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH A STRIPECH 
 
 
1. NÁZEV 

LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU 

 
REYATAZ 100 mg tvrdé tobolky 
atazanavirum 
 
 
2. 

NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 

 
BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIG 
 
 
3. POUŽITELNOST 
 
EXP 
 
 
4. 

ČÍSLO ŠARŽE 

 
Lot 
 
 
5. JINÉ 
 
 

 

82

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU A VNITŘNÍM OBALU 
 
KRABIČKA (LAHVIČKA A BLISTR) A TEXT NA ŠTÍTKU NA LAHVIČCE 
 
 
1. NÁZEV 

LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU 

 
REYATAZ 150 mg tvrdé tobolky 
atazanavirum 
 
 
2. OBSAH 

LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK 

 
1 tobolka obsahuje atazanavirum 150 mg (jako atazanaviri sulfas). 
 
 
3. 

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK 

 
Pomocné látky: obsahuje laktosu (další údaje v příbalové informaci) 
 
 
4. 

LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ 

 
Krabička a štítek na balení v lahvičce (1 lahvička): 60 tvrdých tobolek 
 
Balení v blistru: 60 tvrdých tobolek 
 
 
5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ 
 
Perorální podání. 
Tobolky se polykají celé. Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. 
 
 
6. ZVLÁŠTNÍ 

UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN 

MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ 
 
Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. 
 
 
7. 

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ 

 
 
8. POUŽITELNOST 
 
Použitelné do: {MM/RRRR} 
 
 
9. 

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ 

 
Balení v lahvičce: 
Uchovávejte při teplotě do 25 °C. 
 
Balení v blistru: 
Uchovávejte při teplotě do 25 °C. 

 

83

Uchovávejte v původním obalu. 
 
 
10. ZVLÁŠTNÍ 

OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ 

NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ 
 
 
11.  NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 
 
BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIG 
Uxbridge Business Park 
Sanderson Road 
Uxbridge UB8 1DH 
Velká Británie 
 
 
12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA  
 
Balení v lahvičce:  
60 tvrdých tobolek: EU/1/03/267/003 
 
Balení v blistru: 
60 tvrdých tobolek: EU/1/03/267/004 
 
 
13.  ČÍSLO ŠARŽE 
 
č.š.: 
 
 
14.  KLASIFIKACE PRO VÝDEJ 
 
Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis. 
 
 
15. NÁVOD 

POUŽITÍ 

 
 
16.  INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU 
 
Krabička: REYATAZ 150 mg 
 
 
17. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD 
 
2D čárový kód s jedinečným identifikátorem. 
 
 
18. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM 
 
PC: 

 

SN:  
NN:  
 

 

84

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH A STRIPECH 
 
 
1. NÁZEV 

LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU 

 
REYATAZ 150 mg tvrdé tobolky 
atazanavirum 
 
 
2. 

NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 

 
BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIG 
 
 
3. POUŽITELNOST 
 
EXP 
 
 
4. 

ČÍSLO ŠARŽE 

 
Lot 
 
 
5. JINÉ 
 
 

 

85

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU A VNITŘNÍM OBALU 
 
KRABIČKA (LAHVIČKA A BLISTR) A TEXT NA ŠTÍTKU NA LAHVIČCE 
 
 
1. NÁZEV 

LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU 

 
REYATAZ 200 mg tvrdé tobolky 
atazanavirum 
 
 
2. OBSAH 

LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK 

 
1 tobolka obsahuje atazanavirum 200 mg (jako atazanaviri sulfas). 
 
 
3. 

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK 

 
Pomocné látky: obsahuje laktosu (další údaje v příbalové informaci) 
 
 
4. 

LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ 

 
Balení lahvička v krabičce (1 lahvička): 60 tvrdých tobolek 
Balení lahvička v krabičce: (3 lahvičky): 3 x 60 tvrdých tobolek (3 lahvičky po 60 tvrdých tobolkách) 
Štítek na lahvičku: 60 tvrdých tobolek 
 
Balení v blistru: 60 tvrdých tobolek 
 
 
5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ 
 
Perorální podání. 
Tobolky se polykají celé. Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. 
 
 
6. ZVLÁŠTNÍ 

UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN 

MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ 
 
Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. 
 
 
7. 

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ 

 
 
8. POUŽITELNOST 
 
Použitelné do: {MM/RRRR} 
 
 
9. 

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ 

 
Balení v lahvičce: 
Uchovávejte při teplotě do 25 °C. 
 

 

86

Balení v blistru: 
Uchovávejte při teplotě do 25 °C. 
Uchovávejte v původním obalu. 
 
 
10. ZVLÁŠTNÍ 

OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ 

NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ 
 
 
11.  NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 
 
BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIG 
Uxbridge Business Park 
Sanderson Road 
Uxbridge UB8 1DH 
Velká Británie 
 
 
12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA  
 
Balení v lahvičce:  
60 tvrdých tobolek: EU/1/03/267/005 
3 x 60 tvrdých tobolek: EU/1/03/267/011 
 
Balení v blistru: 
60 tvrdých tobolek: EU/1/03/267/006 
 
 
13.  ČÍSLO ŠARŽE 
 
č.š.: 
 
 
14.  KLASIFIKACE PRO VÝDEJ 
 
Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis. 
 
 
15. NÁVOD 

POUŽITÍ 

 
 
16.  INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU 
 
Krabička: REYATAZ 200 mg 
 
 
17. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD 
 
2D čárový kód s jedinečným identifikátorem. 
 
 
18. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM 
 
PC: 

 

SN:  

 

87

NN:  
 

 

88

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH A STRIPECH 
 
 
1. NÁZEV 

LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU 

 
REYATAZ 200 mg tvrdé tobolky 
atazanavirum 
 
 
2. 

NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 

 
BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIG 
 
 
3. POUŽITELNOST 
 
EXP 
 
 
4. 

ČÍSLO ŠARŽE 

 
Lot 
 
 
5. JINÉ 
 
 

 

89

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU A VNITŘNÍM OBALU 
 
KRABIČKA (LAHVIČKA A BLISTR) A TEXT NA ŠTÍTKU NA LAHVIČCE 
 
 
1. NÁZEV 

LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU 

 
REYATAZ 300 mg tvrdé tobolky 
atazanavirum 
 
 
2. OBSAH 

LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK 

 
1 tobolka obsahuje atazanavirum 300 mg (jako atazanaviri sulfas). 
 
 
3. 

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK 

 
Pomocné látky: obsahuje laktosu (další údaje v příbalové informaci) 
 
 
4. 

LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ 

 
Balení lahvička v krabičce (1 lahvička): 30 tvrdých tobolek 
Balení lahvička v krabičce: (3 lahvičky): 3 x 30 tvrdých tobolek (3 lahvičky po 30 tvrdých tobolkách) 
Štítek na lahvičku: 30 tvrdých tobolek  
 
Balení v blistru: 30 tvrdých tobolek 
 
 
5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ 
 
Perorální podání. 
Tobolky se polykají celé. Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. 
 
 
6. ZVLÁŠTNÍ 

UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN 

MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ 
 
Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. 
 
 
7. 

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ 

 
 
8. POUŽITELNOST 
 
Použitelné do: {MM/RRRR} 
 
 
9. 

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ 

 
Balení v lahvičce: 
Uchovávejte při teplotě do 25 °C. 
 

 

90

Balení v blistru: 
Uchovávejte při teplotě do 25 °C. 
Uchovávejte v původním obalu. 
 
 
10. ZVLÁŠTNÍ 

OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ 

NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ 
 
 
11.  NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 
 
BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIG 
Uxbridge Business Park 
Sanderson Road 
Uxbridge UB8 1DH 
Velká Británie 
 
 
12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA  
 
Balení v lahvičce:  
30 tvrdých tobolek: EU/1/03/267/008 
3 x 30 tvrdých tobolek: EU/1/03/267/010 
 
Balení v blistru: 
30 tvrdých tobolek: EU/1/03/267/009 
 
 
13.  ČÍSLO ŠARŽE 
 
č.š.: 
 
 
14.  KLASIFIKACE PRO VÝDEJ 
 
Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis. 
 
 
15. NÁVOD 

POUŽITÍ 

 
 
16.  INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU 
 
Krabička: REYATAZ 300 mg 
 
 
17. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD 
 
2D čárový kód s jedinečným identifikátorem. 
 
 
18. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM 
 
PC: 

 

SN:  

 

91

NN:  
 

 

92

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH A STRIPECH 
 
 
1. NÁZEV 

LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU 

 
REYATAZ 300 mg tvrdé tobolky 
atazanavirum 
 
 
2. 

NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 

 
BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIG 
 
 
3. POUŽITELNOST 
 
EXP 
 
 
4. 

ČÍSLO ŠARŽE 

 
Lot 
 
 
5. JINÉ 
 
 
 

 

93

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU A VNITŘNÍM OBALU  
 
TEXT NA KRABIČCE  
 
 
1. NÁZEV 

LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU 

 
REYATAZ 50 mg perorální prášek 
atazanavirum 
 
 
2. OBSAH 

LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK 

 
Jeden sáček obsahuje atazanavirum 50 mg (jako atazanaviri sulfas). 
 
 
3. 

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK 

 
Obsahuje aspartam a sacharózu. Další údaje v příbalové informaci. 
 
 
4. 

LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ 

 
Perorální prášek 
30 sáčků 
 
 
5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ 
 
Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. 
Perorální podání. 
 
 
6. ZVLÁŠTNÍ 

UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN 

MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ 
 
Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. 
 
 
7. 

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ 

 
 
8. POUŽITELNOST 
 
Použitelné do: {MM/RRRR} 
 
 
9. 

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ 

 
Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.  
 
10. ZVLÁŠTNÍ 

OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ 

NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ 
 

 

94

 
11.  NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 
 
BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIG 
Uxbridge Business Park 
Sanderson Road 
Uxbridge UB8 1DH 
Velká Británie 
 
 
12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA  
 
EU/1/03/267/012 
 
 
13.  ČÍSLO ŠARŽE 
 
č.š.: 
 
 
14.  KLASIFIKACE PRO VÝDEJ 
 
Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis. 
 
 
15. NÁVOD 

POUŽITÍ 

 
 
16.  INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU 
 
Krabička: REYATAZ 50 mg 
 
 
17. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD 
 
2D čárový kód s jedinečným identifikátorem. 
 
 
18. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM 
 
PC: 

 

SN:  
NN:  

 

95

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU 
 
REYATAZ 50 mg PERORÁLNÍ PRÁŠEK - SÁČEK
 
 
1. NÁZEV 

LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU 

 
REYATAZ 50 mg perorální prášek 
atazanavirum 
Perorální podání 
 
 
2. ZPŮSOB PODÁNÍ 
 
BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIG 
 
3. POUŽITELNOST 
 
EXP 
 
 
4. 

ČÍSLO ŠARŽE 

 
Lot 
 
 
5. 

OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET 

 
50 mg  
 
6. JINÉ 
 
 
 
 

 

96

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE 

 

97

Příbalová informace: informace pro uživatele 

 

REYATAZ 100 mg tvrdé tobolky 

atazanavirum 

 

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje. 

 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

 

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. 
Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

 
Co naleznete v této příbalové informaci:
 
 
1. 

Co je REYATAZ a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete REYATAZ užívat 

3. 

Jak se REYATAZ užívá 

4. 

Možné nežádoucí účinky  

5. 

Jak REYATAZ uchovávat 

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1. 

Co je REYATAZ a k čemu se používá 

 
REYATAZ je antivirový (nebo antiretrovirový) lék. Patří do skupiny léků nazývaných inhibitory 
proteáz
. Tyto léky zamezují infekci virem HIV (Human Immunodeficiency Virus, virus lidské 
imunodeficience) tím, že blokují bílkovinu, kterou HIV virus potřebuje pro své množení. Tyto léky 
snižují množství viru HIV ve vašem těle a následně posilují váš imunitní systém. Takto REYATAZ 
snižuje riziko rozvoje chorob spojených s HIV infekcí. 
 
REYATAZ tobolky mohou užívat dospělí a děti ve věku 6 let a starší. Váš lékař vám předepsal 
přípravek REYATAZ, protože jste nakažený/á virem HIV, který způsobuje onemocnění AIDS. Je 
běžné, že se používá v kombinaci s jinými anti-HIV léky. Váš lékař vám doporučí, která kombinace 
těchto léků s přípravkem REYATAZ je pro vás nejlepší. 
 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete REYATAZ užívat 

 
Neužívejte přípravek REYATAZ 

 

jestliže jste alergický(á) na atazanavir nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku 
(uvedenou v bodě 6). 

 

jestliže máte středně těžké až těžké jaterní potíže. Váš lékař zhodnotí závažnost jaterního 
onemocnění předtím, než rozhodne o tom, zda můžete užívat přípravek REYATAZ. 

 

jestliže užíváte některý z těchto léků: viz také Další léčivé přípravky a REYATAZ 

 

rifampicin (antibiotikum používané k léčbě tuberkulózy)

 

 

 

astemizol nebo terfenadin (jsou běžně užívané k léčbě alergických projevů; tyto léky 
mohou být volně prodejné); cisaprid (používaný k léčbě žaludečního refluxu, někdy 
zvaného pálení žáhy); pimozid (používaný k léčbě schizofrénie); chinidin nebo bepridil 
(užívané k úpravě srdečního rytmu); ergotamin, dihydroergotamin, ergometrin, 
methylergometrin (používané k léčbě bolestí hlavy); a alfuzosin (používaný k léčbě 
zvětšené prostaty). 

 

kvetiapin (používaný k léčbě schizofrenie, bipolární poruchy a velké depresivní poruchy). 

 

přípravky obsahující třezalku tečkovanou (Hypericum perforatum, rostlinný přípravek) 

 

98

 

triazolam a perorálně (ústy) podávaný midazolam (používané k usnutí a/nebo 
k odstranění úzkosti). 

 

simvastatin a lovastatin (používané ke snížení hladiny cholesterolu). 

 

přípravky obsahující grazoprevir, včetně fixní kombinace dávek elbasviru/grazopreviru 
(používané k léčbě chronické infekce virem hepatitidy C) 

 
Neužívejte s přípravkem Reyataz sildenafil, který se užívá k léčbě plicní arteriální hypertenze (tj. 
vysoký krevní tlak v plicních tepnách). Sildenafil se také užívá k léčbě poruch erekce (porucha 
ztopoření). Upozorněte svého lékaře, pokud užíváte sildenafil k léčbě poruch erekce. 
 
Upozorněte okamžitě svého lékaře, pokud vám bude tyto léky předepisovat. 
 
Upozornění a opatření 
 
REYATAZ HIV infekci nevyléčí. 
Nadále může pokračovat rozvoj infekce nebo jiných onemocnění 
s HIV infekcí spojených. I když užíváte tento léčivý přípravek, stále můžete šířit HIV, ačkoli riziko je 
účinnou antiretrovirovou léčbou sníženo. Poraďte se s lékařem o opatřeních potřebných k zabránění 
přenosu infekce na další osoby. 
 
Někteří lidé budou vyžadovat zvláštní péči před začátkem nebo i během podávání přípravku 
REYATAZ. Před užitím přípravku REYATAZ se ujistěte, že váš lékař nebo lékárník je informován 
o tom, že: 

 

máte hepatitidu B nebo C (zánět jater) 

 

pokud se u Vás objeví známky nebo příznaky žlučových kamenů (bolest na pravé straně břicha) 

 

máte hemofilii typu A nebo B 

 

potřebujete hemodialýzu 

 
REYATAZ může mít vliv na to, jak dobře vám pracují ledviny. 
 
U pacientů, kteří užívali REYATAZ, byly hlášeny ledvinové kameny. Pokud se u Vás rozvinou 
známky nebo příznaky ledvinových kamenů (bolest v boku, krev v moči, bolest při močení), ihned 
kontaktujte svého lékaře. 
 
U některých pacientů s HIV infekcí (AIDS) v pokročilém stadiu, kteří dříve prodělali oportunní 
infekce, se mohou brzy po zahájení léčby infekce HIV vyskytnout známky a příznaky zánětu 
z předchozích infekcí. Má se za to, že tyto příznaky jsou důsledkem zlepšení imunitní odpovědi 
organizmu umožňující zdolávat infekce, které mohou být bez viditelných příznaků v těle přítomné. 
Všimnete-li si jakýchkoli příznaků infekce, informujte, prosím, ihned svého lékaře. Jakmile začnete 
užívat léčivé přípravky k léčbě HIV infekce, mohou se u Vás kromě oportunních infekcí vyskytnout 
autoimunitní onemocnění (stavy, které se vyskytují, když imunitní systém napadá zdravé tkáně). 
Autoimunitní onemocnění se mohou objevit mnoho měsíců po zahájení léčby. Pokud zaznamenáte 
příznaky infekce nebo jiné příznaky, jako jsou svalová slabost, slabost začínající v rukou a chodidlech 
a postupující směrem k tělesnému trupu, bušení srdce, třes nebo hyperaktivita, prosím, informujte 
ihned svého lékaře a požádejte o nezbytnou léčbu. 
 
U některých pacientů se může při užívání kombinované antiretrovirové terapie vyvinout kostní 
onemocnění zvané osteonekróza (odumírání kostní tkáně způsobené nedostatečným zásobením kosti 
krví). Délka kombinované antiretrovirové terapie, používání kortikosteroidů, konzumace alkoholu, 
závažné snížení imunity a vyšší index tělesné hmotnosti mohou být některými z mnoha rizikových 
faktorů vzniku tohoto onemocnění. Známky osteonekrózy jsou ztuhlost kloubů, bolesti kloubů (zvláště 
kyčelních, kolenních a ramenních) a pohybové potíže. Pokud zpozorujete některé z těchto příznaků, 
informujte o tom prosím svého lékaře. 
 
U pacientů, kteří užívali REYATAZ, se objevila hyperbilirubinemie (zvýšená hladina bilirubinu v 
krvi). Příznaky mohou být mírné zežloutnutí kůže nebo očí. Jestliže si všimnete některých z těchto 
příznaků, prosím oznamte to svému lékaři. 
 

 

99

U pacientů, kteří užívali REYATAZ, byla hlášena závažná forma kožní vyrážky, včetně Stevens-
Johnsonova syndromu. Pokud se u vás vyrážka objeví, oznamte to ihned svému lékaři. 
 
Informujte svého lékaře, pokud zaznamenáte změnu, jak vám tluče srdce (změny srdečního rytmu). U 
dětí, které dostávají REYATAZ, může být potřeba monitorovat jejich srdce. O tom rozhodne Váš 
dětský lékař. 
 
Děti  
Nepodávejte tento lék dětem
 mladším než 3 měsíce věku s tělesnou hmotností méně než 5 kg. 
Užívání přípravku REYATAZ u dětí mladších než 3 měsíce s tělesnou hmotností méně než 5 kg 
nebylo vzhledem k riziku závažných komplikací sledováno. 
 
Další léčivé přípravky a přípravek REYATAZ 
Přípravek REYATAZ nesmíte užívat s některými léčivými přípravky.
 Tyto léky jsou uvedeny v 
části Neužívejte přípravek REYATAZ, kterou začíná bod 2.  
 
Jsou i jiné léky, které nelze s přípravkem REYATAZ kombinovat. Informujte svého lékaře o všech 
lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době nebo které možná budete užívat. Zvláště 
důležité je upozornit na: 

  jiné přípravky k léčbě HIV infekce (např. indinavir, nevirapin a efivarenz) 

 

boceprevir (užívá se k léčbě hepatitidy C) 

 

sildenafil, vardenafil nebo tadalafil používané k léčbě impotence (poruch ztopoření)  

 

jestliže užíváte perorální antikoncepci ("Pilulky") s přípravkem REYATAZ jako prevenci 
otěhotnění, je třeba vše užívat přesně podle instrukcí Vašeho lékaře a neopomenout žádnou z 
dávek 

 

léky používané k léčbě nemocí spojených s kyselinou v žaludku (např. antacida, které se mají 
užívat 1 hodinu před užitím přípravku REYATAZ nebo 2 hodiny po jeho užití, H

2

-blokátory jako 

famotidin a inhibitory protonové pumpy jako omeprazol) 

 

léky, které snižují krevní tlak, zpomalují tepovou frekvenci nebo upravují srdeční rytmus 
(amiodaron, diltiazem, systémový lidokain, verapamil) 

 

atorvastatin, pravastatin a fluvastatin (používané ke snížení hladiny cholesterolu) 

 

salmeterol (používaný k léčbě astmatu) 

 

cyklosporin, takrolimus a sirolimus (léky snižující odpověď imunitního systému) 

 

některá antibiotika (rifabutin, klarithromycin) 

 

ketokonazol, itrakonazol a vorikonazol (léky proti plísním) 

 

warfarin (používaný ke snížení krevní srážlivosti) 

 

karbamazepin, fenytoin, fenobarbital, lamotrigin (léky proti epilepsii) 

 

irinotekan (používaný k léčbě rakoviny) 

 

uklidňující léky (např. midazolam podávaný injekčně) 

 

buprenorfin (užívaný k léčbě závislosti na opioidech a k léčbě bolesti). 

 
Některé léky se mohou vzájemně ovlivňovat s ritonavirem, lékem, který se užívá spolu s přípravkem 
REYATAZ. Je důležité, abyste informoval(a) svého lékaře o tom, že užíváte flutikason nebo 
budesonid (léky podávané přes nosní sliznici nebo inhalačně k léčbě alergických projevů nebo 
astmatu). 
 
REYATAZ s jídlem a pitím 
Je důležité užívat REYATAZ s jídlem (během hlavního jídla nebo vydatné svačiny), protože to tělu 
napomáhá vstřebat lék. 
 
Těhotenství a kojení 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékařem dříve, než začnete tento přípravek užívat. Atazanavir je léčivá látka přípravku 
REYATAZ, která se vylučuje do mateřského mléka. Pokud užíváte REYATAZ, nemáte kojit. Ženám 
infikovaným HIV se kojení v žádném případě nedoporučuje, protože by mohlo dojít k přenosu viru na 
dítě mlékem. 
 

 

100

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Jestliže cítíte únavu nebo máte závratě, neřiďte dopravní prostředky ani neobsluhujte stroje a ihned 
kontaktujte svého lékaře. 
 
REYATAZ obsahuje laktosu. 
Řekl-li vám váš lékař, že trpíte poruchou vstřebávání (nesnášenlivostí) některých cukrů (např. 
laktosy), kontaktujte svého lékaře předtím, než začnete užívat tento lék. 
 
 
3. 

Jak se REYATAZ užívá 

 
Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý/á, poraďte se se 
svým lékařem. Takto si budete jist/a, že váš lék je plně účinný a že jste snížil/a riziko rozvoje virové 
rezistence na léčbu.  
 
Doporučená dávka přípravku REYATAZ tobolky pro dospělé je 300 mg jednou denně se 
100 mg ritonaviru jednou denně spolu s jídlem,
 v kombinaci s ostatními anti-HIV léky. Na základě 
vaší anti-HIV léčby může lékař upravit dávku přípravku REYATAZ. 
 
U dětí (6 let až do 18 let) Váš dětský lékař rozhodne o vhodné dávce podle tělesné hmotnosti 
dítěte. 
Dávka přípravku REYATAZ tobolky se u dětí vypočítá podle tělesné hmotnosti a užívá se 
jednou denně s jídlem a s ritonavirem v dávce 100 mg, jak je uvedeno níže: 

Tělesná hmotnost 

(kg) 

Dávka přípravku REYATAZ 

jednou denně 

(mg) 

Dávka ritonaviru* jednou 

denně 

(mg) 

15 až méně než 35 

200 

100 

alespoň 35 

300 

100 

*Lze užívat ritonavir tobolky, tablety nebo perorální roztok. 

 
REYATAZ je rovněž dostupný jako perorální prášek pro použití u dětí starších než 3 měsíce věku s 
tělesnou hmotností alespoň 5 kg. Doporučuje se přechod z přípravku REYATAZ perorální prášek na 
REYATAZ tobolky, jakmile jsou pacienti schopni důsledně polykat tobolky. 
 
Může dojít ke změně dávky při přechodu z perorálního prášku na tobolky. Váš lékař rozhodne o 
správné velikosti dávky pro Vaše dítě dle jeho tělesné hmotnosti. 
 
U dětských pacientů mladších než 3 měsíce nelze doporučit žádné dávkování přípravku REYATAZ. 
 
Užívejte REYATAZ s jídlem (hlavním jídlem nebo vydatnou svačinou). Tobolky polykejte celé. 
Tobolky neotvírejte. 
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku REYATAZ, než jste měl(a) 
Jestliže jste Vy nebo Vaše dítě užili více přípravku REYATAZ, může se objevit zežloutnutí kůže 
a/nebo očního bělma (ikterus) a nepravidelný srdeční tep (prodloužení QTc intervalu). 
Jestliže jste užili náhodně více tobolek přípravku REYATAZ, než vám předepsal lékař, kontaktujte 
ihned svého lékaře nebo požádejte o radu v nejbližší nemocnici. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek REYATAZ 
Zapomenete-li užít dávku v předepsanou dobu, užijte ji spolu s jídlem co nejdříve. Další normální 
dávku užijte v předepsanou dobu podle rozpisu. Chybí-li do doby užití další dávky již jen krátký 
interval, počkejte a užijte další dávku až v předepsaném čase. Nezdvojujte následující dávku, abyste 
nahradil(a) vynechanou dávku. 
 
Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek REYATAZ 
Nepřestávejte užívat REYATAZ bez porady s lékařem. 
 
Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře. 

 

101

 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky 

 
Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. Během léčby HIV infekce není vždy snadné odlišit nežádoucí účinky vyvolané 
přípravkem REYATAZ od nežádoucích účinků způsobených jinými léky užívanými souběžně a od 
komplikací samotné HIV infekce. Pokud si všimnete na svém zdravotním stavu cokoli neobvyklého, 
řekněte to svému lékaři. 
 
Během léčby infekce HIV může dojít ke zvýšení tělesné hmotnosti a zvýšení hladin lipidů (tuků) 
a glukózy v krvi. To je částečně spojeno se zlepšením zdravotního stavu a životním stylem a v případě 
lipidů v krvi někdy se samotnou léčbou infekce HIV. Váš lékař bude provádět vyšetření, aby tyto 
změny zjistil. 
 
Ihned informujte svého lékaře, pokud se u Vás vyskytne některý z těchto závažných nežádoucích 
účinků: 
 

 

Byla hlášena vyrážka a svědění, které mohou být někdy závažné. Vyrážka obvykle zmizí během 
2 týdnů bez nutnosti změny léčby přípravkem REYATAZ. Závažná vyrážka se může rozvinout 
v souvislosti s jinými příznaky, které mohou být závažné. Přestaňte užívat REYATAZ a okamžitě 
to sdělte svému lékaři, pokud se u Vás rozvine závažná vyrážka nebo vyrážka společně s příznaky 
podobnými chřipce, či pokud se objeví puchýře, horečka, vřídky v ústech, bolesti svalů a kloubů, 
otoky v obličeji, zánět oka, který způsobuje zarudnutí (zánět spojivek), bolestivé, teplé, nebo 
červené bulky (uzlinky).  

 

Často bylo hlášeno zežloutnutí kůže či očního bělma způsobené vysokými hodnotami billirubinu 
v krvi. Tento nežádoucí účinek není obvykle nebezpečný u dospělých a dětí starších než 3 měsíce 
věku; ale může být příznakem závažného problému. Pokud dojde k zežloutnutí kůže či očního 
bělma, sdělte to ihned svému lékaři. 

 

V některých případech dochází ke změnám srdečního rytmu. Sdělte ihned svému lékaři, pokud 
máte závratě, cítíte motání hlavy či náhlou slabost. Mohou to být příznaky závažného 
onemocnění srdce.  

 

Zřídka může dojít k problémům s játry. Váš doktor má před začátkem a během Vaší léčby 
přípravkem REYATAZ provést vyšetření krve. Máte-li problémy s játry včetně infekce 
hepatitidy B nebo C, může u Vás dojít ke zhoršení obtíží. Sdělte ihned svému lékaři, pokud se u 
Vás vyskytne tmavá moč (barvy čaje), svědění či žloutnutí kůže či očního bělma, bolest v oblasti 
žaludku, světle zbarvená stolice nebo pocit na zvracení. 

 

Zřídka může dojít u lidí užívajících REYATAZ k problémům se žlučníkem. Mezi příznaky obtíží 
se žlučníkem mohou patřit bolest v pravé či střední horní oblasti břicha, nauzea, zvracení, horečka 
či žloutnutí kůže či očního bělma. 

 

REYATAZ může mít vliv na to, jak dobře vám pracují ledviny. 

 

Zřídka může dojít u lidí užívajících REYATAZ k výskytu ledvinových kamenů. Sdělte ihned 
svému lékaři, pokud se u Vás vyskytnou příznaky ledvinových kamenů jako bolesti v dolní části 
zad či dolní oblasti břicha, krev v moči či bolestivé močení. 

 
Následují další nežádoucí účinky u pacientů léčených přípravkem REYATAZ: 
Časté (postihují více než 1 pacienta z 10):  

  bolesti hlavy 

  zvracení, průjem, bolest břicha a nepříjemný pocit v břiše, nauzea, dyspepsie (poruchy trávení) 

  únava (extrémní vyčerpanost) 

Méně časté (postihují více než 1 pacienta ze 100):  

 

periferní neuropatie (znecitlivění, slabost, brnění nebo bolest rukou a nohou) 

 

hypersenzitivita (alergická reakce) 

 

astenie (neobvyklá unavenost nebo slabost) 

 

pokles tělesné hmotnosti, zvýšení tělesné hmotnosti, anorexie (ztráta chuti k jídlu), zvýšení chuti 
k jídlu 

 

deprese, úzkost, poruchy spánku 

 

102

 

dezorientace, amnézie (ztráta paměti), závrať, somnolence (spavost), abnormální sny 

 

synkopa (mdloby), hypertenze (vysoký krevní tlak) 

 

dušnost 

 

pankreatitida (zánět slinivky břišní), gastritida (zánět žaludku), aftózní stomatitida (vředy v ústech 
a opary), dysgeuzie (poruchy chuti), flatulence (zvýšený odchod plynů), sucho v ústech, břišní 
distenze (nadmutí břicha) 

 

angioedém (závažný otok kůže a dalších tkání, nejčastěji rtů nebo očí) 

 

alopecie (neobvyklá ztráta nebo zeslabení vlasů), pruritus (svědění) 

 

svalová atrofie (úbytek svalové hmoty), artralgie (bolesti kloubů), myalgie (bolesti svalů) 

 

intersticiální nefritida (zánět ledvin), hematurie (krev v moči), proteinurie (nadbytek bílkovin 
v moči), polakisurie (časté nucení na moč) 

 

gynekomastie (zvětšení prsů u mužů) 

 

bolest na hrudi, malátnost (celkově se necítíte dobře), horečka 

 

insomnie (nespavost) 

Vzácné (postihují více než 1 pacienta z 1 000):  

 

poruchy chůze (abnormální způsob chůze) 

 

edém (otok) 

 

hepatosplenomegalie (zvětšení jater a sleziny) 

 

myopatie (svalová bolest, svalová citlivost a slabost nezpůsobená fyzickou zátěží) 

 

bolest ledvin 

 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo zdravotní sestře.

 

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního systému hlášení 
nežádoucích účinků uvedeného v 

Dodatku V

. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět 

k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku. 
 
 
5. 

Jak REYATAZ uchovávat 

 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na štítku, krabičce nebo blistru. 
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
Uchovávejte při teplotě do 25 °C. 
 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 
prostředí. 
 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co přípravek REYATAZ obsahuje 
 
-  Léčivou látkou je atazanavirum. Jedna tobolka obsahuje atazanavirum 100 mg (jako atazanaviri 

sulfas).  

-  Pomocnými látkami jsou krospovidon, monohydrát laktosy a magnesium-stearát. Tělo tobolky 

a inkoust k potisku obsahuje želatinu, šelak, koncentrovaný roztok amoniaku, simetikon, 
propylenglykol, indigokarmín (E132), hlinitý lak indigokarmínu a oxid titaničitý (E171). 

 
Jak REYATAZ vypadá a co obsahuje toto balení 
 
Jedna tobolka přípravku REYATAZ 100 mg obsahuje 100 mg atanazaviru.  
neprůhledná modrobílá tobolka označená bílým a modrým potiskem, "BMS 100 mg" na jedné 
polovině a "3623" na druhé polovině tobolky. 

 

103

 
REYATAZ 100 mg tvrdé tobolky je distribuovaný v lahvičkách obsahujících 60 tobolek.  
 
REYATAZ 100 mg tvrdé tobolky je take dodáván v krabičce s blistry obsahujícími 60 tobolek. 
 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.  
 
Držitel rozhodnutí o registraci 
 
BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIG 
Uxbridge Business Park 
Sanderson Road 
Uxbridge UB8 1DH 
Velká Británie 
 
Výrobce 
 
BRISTOL-MYERS SQUIBB S.R.L. 
Contrada Fontana del Ceraso 
03012 Anagni (FR) 
Itálie 
 
Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci: 
 

Belgique/België/Belgien 
N.V. Bristol-Myers Squibb Belgium S.A. 
Tél/Tel: + 32 2 352 76 11 
 

Lietuva 
Bristol-Myers Squibb Gyógyszerkereskedelmi Kft.
Tel: + 370 52 369140 
 

България 
Bristol-Myers Squibb Gyógyszerkereskedelmi Kft.
Teл.: + 359 800 12 400 
 

Luxembourg/Luxemburg 
N.V. Bristol-Myers Squibb Belgium S.A. 
Tél/Tel: + 32 2 352 76 11 
 

Česká republika 
Bristol-Myers Squibb spol. s r.o. 
Tel: + 420 221 016 111 
 

Magyarország 
Bristol-Myers Squibb Gyógyszerkereskedelmi Kft.
Tel.: + 36 1 301 9700 
 

Danmark 
Bristol-Myers Squibb 
Tlf: + 45 45 93 05 06 
 

Malta 
B

RISTOL

-M

YERS 

S

QUIBB 

S.

R

.

L

Tel: + 39 06 50 39 61 
 

Deutschland 
Bristol-Myers Squibb GmbH & Co. KGaA 
Tel: + 49 89 121 42-0 
 

Nederland 
Bristol-Myers Squibb B.V. 
Tel: + 31 (0)30 300 2222 
 

Eesti 
Bristol-Myers Squibb Gyógyszerkereskedelmi Kft.
Tel: + 372 640 1030 
 

Norge 
Bristol-Myers Squibb Norway Ltd 
Tlf: + 47 67 55 53 50 
 

Ελλάδα 
B

RISTOL

-M

YERS 

S

QUIBB 

A.E. 

Τηλ: + 30 210 6074300 
 

Österreich 
Bristol-Myers Squibb GesmbH 
Tel: + 43 1 60 14 30 
 

España 
B

RISTOL

-M

YERS 

S

QUIBB

,

 

S.A. 

Tel: + 34 91 456 53 00 
 

Polska 
B

RISTOL

-M

YERS 

S

QUIBB 

P

OLSKA 

S

P

.

 Z O

.

O

Tel.: + 48 22 5796666 
 

 

104

France 
Bristol-Myers Squibb SARL 
Tél: + 33 (0) 1 58 83 84 96 
 

Portugal 
Bristol-Myers Squibb Farmacêutica Portuguesa, 
S.A. 
Tel: + 351 21 440 70 00 
 

Hrvatska 
Bristol-Myers Squibb spol. s r.o. 
T

EL

:

 

+

 

385

 

1

 

2078

 

508 

 

România 
Bristol-Myers Squibb Gyógyszerkereskedelmi Kft.
Tel: + 40 (0)21 272 16 00 
 

Ireland 
Bristol-Myers Squibb Pharmaceuticals 
Tel: + 353 (1 800) 749 749 
 

Slovenija 
Bristol-Myers Squibb spol. s r.o. 
Tel: + 386 1 2355 100 

Ísland 
Vistor hf. 
Sími: + 354 535 7000 
 

Slovenská republika 
Bristol-Myers Squibb spol. s r.o. 
Tel: + 421 2 59298411 
 

Italia 
B

RISTOL

-M

YERS 

S

QUIBB 

S.

R

.

L

Tel: + 39 06 50 39 61 
 

Suomi/Finland 
Oy Bristol-Myers Squibb (Finland) Ab 
Puh/Tel: + 358 9 251 21 230 
 

Κύπρος 
B

RISTOL

-M

YERS 

S

QUIBB 

A.E. 

Τηλ: + 357 800 92666 
 

Sverige 
Bristol-Myers Squibb AB 
Tel: + 46 8 704 71 00 
 

Latvija 
Bristol-Myers Squibb Gyógyszerkereskedelmi Kft.
Tel: + 371 67708347 
 

United Kingdom 
Bristol-Myers Squibb Pharmaceuticals Ltd 
Tel: + 44 (0800) 731 1736 
 

Tato příbalová informace byla naposledy revidována. 
 
Další zdroje informací 
 
Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské 
agentury pro léčivé přípravky na adrese http://www.ema.europa.eu/. 

 

105

Příbalová informace: informace pro uživatele 

 

REYATAZ 150 mg tvrdé tobolky 

atazanavirum 

 

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje. 

 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

 

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. 
Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

 
Co naleznete v této příbalové informaci:
 
 
1. 

Co je REYATAZ a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete REYATAZ užívat 

3. 

Jak se REYATAZ užívá 

4. 

Možné nežádoucí účinky  

5. 

Jak REYATAZ uchovávat 

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1. 

Co je REYATAZ a k čemu se používá 

 
REYATAZ je antivirový (nebo antiretrovirový) lék. Patří do skupiny léků nazývaných inhibitory 
proteáz
. Tyto léky zamezují infekci virem HIV (Human Immunodeficiency Virus, virus lidské 
imunodeficience) tím, že blokují bílkovinu, kterou HIV virus potřebuje pro své množení. Tyto léky 
snižují množství viru HIV ve vašem těle a následně posilují váš imunitní systém. Takto REYATAZ 
snižuje riziko rozvoje chorob spojených s HIV infekcí. 
 
REYATAZ tobolky mohou užívat dospělí a děti ve věku 6 let a starší. Váš lékař vám předepsal 
přípravek REYATAZ, protože jste nakažený/á virem HIV, který způsobuje onemocnění AIDS. Je 
běžné, že se používá v kombinaci s jinými anti-HIV léky. Váš lékař vám doporučí, která kombinace 
těchto léků s přípravkem REYATAZ je pro vás nejlepší. 
 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete REYATAZ užívat 

 
Neužívejte přípravek REYATAZ 

 

jestliže jste alergický(á) na atazanavir nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku 
(uvedenou v bodě 6). 

 

jestliže máte středně těžké až těžké jaterní potíže. Váš lékař zhodnotí závažnost jaterního 
onemocnění předtím, než rozhodne o tom, zda můžete užívat přípravek REYATAZ. 

 

jestliže užíváte některý z těchto léků: viz také Další léčivé přípravky a REYATAZ 

 

rifampicin (antibiotikum používané k léčbě tuberkulózy)

 

 

 

astemizol nebo terfenadin (jsou běžně užívané k léčbě alergických projevů; tyto léky 
mohou být volně prodejné); cisaprid (používaný k léčbě žaludečního refluxu, někdy 
zvaného pálení žáhy); pimozid (používaný k léčbě schizofrénie); chinidin nebo bepridil 
(užívané k úpravě srdečního rytmu); ergotamin, dihydroergotamin, ergometrin, 
methylergometrin (používané k léčbě bolestí hlavy); a alfuzosin (používaný k léčbě 
zvětšené prostaty). 

 

kvetiapin (používaný k léčbě schizofrenie, bipolární poruchy a velké depresivní poruchy). 

 

přípravky obsahující třezalku tečkovanou (Hypericum perforatum, rostlinný přípravek) 

 

106

 

triazolam a perorálně (ústy) podávaný midazolam (používané k usnutí a/nebo k odstranění 
úzkosti). 

 

simvastatin a lovastatin (používané ke snížení hladiny cholesterolu). 

 

přípravky obsahující grazoprevir, včetně fixní kombinace dávek elbasviru/grazopreviru 
(používané k léčbě chronické infekce virem hepatitidy C) 

 
Neužívejte s přípravkem Reyataz sildenafil, který se užívá k léčbě plicní arteriální hypertenze (tj. 
vysoký krevní tlak v plicních tepnách). Sildenafil se také užívá k léčbě poruch erekce (porucha 
ztopoření). Upozorněte svého lékaře, pokud užíváte sildenafil k léčbě poruch erekce. 
 
Upozorněte okamžitě svého lékaře, pokud vám bude tyto léky předepisovat. 
 
Upozornění a opatření 
 
REYATAZ HIV infekci nevyléčí. Nadále může pokračovat rozvoj infekce nebo jiných onemocnění 
s HIV infekcí spojených. I když užíváte tento léčivý přípravek, stále můžete šířit HIV, ačkoli riziko je 
účinnou antiretrovirovou léčbou sníženo. Poraďte se s lékařem o opatřeních potřebných k zabránění 
přenosu infekce na další osoby. 
 
Někteří lidé budou vyžadovat zvláštní péči před začátkem nebo i během podávání přípravku 
REYATAZ. Před užitím přípravku REYATAZ se ujistěte, že váš lékař nebo lékárník je informován 
o tom, že: 

 

máte hepatitidu B nebo C (zánět jater) 

 

pokud se u Vás objeví známky nebo příznaky žlučových kamenů (bolest na pravé straně břicha) 

 

máte hemofilii typu A nebo B 

 

potřebujete hemodialýzu 

 
REYATAZ může mít vliv na to, jak dobře vám pracují ledviny. 
 
U pacientů, kteří užívali REYATAZ, byly hlášeny ledvinové kameny. Pokud se u Vás rozvinou 
známky nebo příznaky ledvinových kamenů (bolest v boku, krev v moči, bolest při močení), ihned 
kontaktujte svého lékaře. 
 
U některých pacientů s HIV infekcí (AIDS) v pokročilém stadiu, kteří dříve prodělali oportunní 
infekce, se mohou brzy po zahájení léčby infekce HIV vyskytnout známky a příznaky zánětu 
z předchozích infekcí. Má se za to, že tyto příznaky jsou důsledkem zlepšení imunitní odpovědi 
organizmu umožňující zdolávat infekce, které mohou být bez viditelných příznaků v těle přítomné. 
Všimnete-li si jakýchkoli příznaků infekce, informujte, prosím, ihned svého lékaře. Jakmile začnete 
užívat léčivé přípravky k léčbě HIV infekce, mohou se u Vás kromě oportunních infekcí vyskytnout 
autoimunitní onemocnění (stavy, které se vyskytují, když imunitní systém napadá zdravé tkáně). 
Autoimunitní onemocnění se mohou objevit mnoho měsíců po zahájení léčby. Pokud zaznamenáte 
příznaky infekce nebo jiné příznaky, jako jsou svalová slabost, slabost začínající v rukou a chodidlech 
a postupující směrem k tělesnému trupu, bušení srdce, třes nebo hyperaktivita, prosím, informujte 
ihned svého lékaře a požádejte o nezbytnou léčbu. 
 
U některých pacientů se může při užívání kombinované antiretrovirové terapie vyvinout kostní 
onemocnění zvané osteonekróza (odumírání kostní tkáně způsobené nedostatečným zásobením kosti 
krví). Délka kombinované antiretrovirové terapie, používání kortikosteroidů, konzumace alkoholu, 
závažné snížení imunity a vyšší index tělesné hmotnosti mohou být některými z mnoha rizikových 
faktorů vzniku tohoto onemocnění. Známky osteonekrózy jsou ztuhlost kloubů, bolesti kloubů (zvláště 
kyčelních, kolenních a ramenních) a pohybové potíže. Pokud zpozorujete některé z těchto příznaků, 
informujte o tom prosím svého lékaře. 
 
U pacientů, kteří užívali REYATAZ, se objevila hyperbilirubinemie (zvýšená hladina bilirubinu v 
krvi). Příznaky mohou být mírné zežloutnutí kůže nebo očí. Jestliže si všimnete některých z těchto 
příznaků, prosím oznamte to svému lékaři. 
 

 

107

U pacientů, kteří užívali REYATAZ, byla hlášena závažná forma kožní vyrážky, včetně Stevens-
Johnsonova syndromu. Pokud se u vás vyrážka objeví, oznamte to ihned svému lékaři. 
 
Informujte svého lékaře, pokud zaznamenáte změnu, jak vám tluče srdce (změny srdečního rytmu). U 
dětí, které dostávají REYATAZ, může být potřeba monitorovat jejich srdce. O tom rozhodne Váš 
dětský lékař. 
 
Děti 
Nepodávejte tento lék dětem
 mladším než 3 měsíce věku s tělesnou hmotností méně než 5 kg. 
Užívání přípravku REYATAZ u dětí mladších než 3 měsíce s tělesnou hmotností méně než 5 kg 
nebylo vzhledem k riziku závažných komplikací sledováno. 
 
Další léčivé přípravky a přípravek REYATAZ 
Přípravek REYATAZ nesmíte užívat s některými léčivými přípravky.
 Tyto léky jsou uvedeny v 
části Neužívejte přípravek REYATAZ, kterou začíná bod 2.  
 
Jsou i jiné léky, které nelze s přípravkem REYATAZ kombinovat. Informujte svého lékaře o všech 
lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době nebo které možná budete užívat. Zvláště 
důležité je upozornit na: 

 

jiné přípravky k léčbě HIV infekce (např. indinavir, nevirapin a efivarenz) 

 

boceprevir (užívá se k léčbě hepatitidy C) 

 

sildenafil, vardenafil nebo tadalafil používané k léčbě impotence (poruch ztopoření)  

 

jestliže užíváte perorální antikoncepci ("Pilulky") s přípravkem REYATAZ jako prevenci 
otěhotnění, je třeba vše užívat přesně podle instrukcí Vašeho lékaře a neopomenout žádnou z 
dávek 

 

léky používané k léčbě nemocí spojených s kyselinou v žaludku (např. antacida, které se mají 
užívat 1 hodinu před užitím přípravku REYATAZ nebo 2 hodiny po jeho užití, H

2

-blokátory jako 

famotidin a inhibitory protonové pumpy jako omeprazol) 

 

léky, které snižují krevní tlak, zpomalují tepovou frekvenci nebo upravují srdeční rytmus 
(amiodaron, diltiazem, systémový lidokain, verapamil) 

 

atorvastatin, pravastatin a fluvastatin (používané ke snížení hladiny cholesterolu) 

 

salmeterol (používaný k léčbě astmatu) 

 

cyklosporin, takrolimus a sirolimus (léky snižující odpověď imunitního systému) 

 

některá antibiotika (rifabutin, klarithromycin) 

 

ketokonazol, itrakonazol a vorikonazol (léky proti plísním) 

 

warfarin (používaný ke snížení krevní srážlivosti) 

 

karbamazepin, fenytoin, fenobarbital, lamotrigin (léky proti epilepsii) 

 

irinotekan (používaný k léčbě rakoviny) 

 

uklidňující léky (např. midazolam podávaný injekčně) 

 

buprenorfin (užívaný k léčbě závislosti na opioidech a k léčbě bolesti). 

 
Některé léky se mohou vzájemně ovlivňovat s ritonavirem, lékem, který se užívá spolu s přípravkem 
REYATAZ. Je důležité, abyste informoval(a) svého lékaře o tom, že užíváte flutikason nebo 
budesonid (léky podávané přes nosní sliznici nebo inhalačně k léčbě alergických projevů nebo 
astmatu). 
 
REYATAZ s jídlem a pitím 
Je důležité užívat REYATAZ s jídlem (během hlavního jídla nebo vydatné svačiny), protože to tělu 
napomáhá vstřebat lék. 
 
Těhotenství a kojení 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékařem dříve, než začnete tento přípravek užívat. Atazanavir je léčivá látka přípravku 
REYATAZ, která se vylučuje do mateřského mléka. Pokud užíváte REYATAZ, nemáte kojit. Ženám 
infikovaným HIV se kojení v žádném případě nedoporučuje, protože by mohlo dojít k přenosu viru na 
dítě mlékem. 
 

 

108

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Jestliže cítíte únavu nebo máte závratě, neřiďte dopravní prostředky ani neobsluhujte stroje a ihned 
kontaktujte svého lékaře. 
 
REYATAZ obsahuje laktosu. 
Řekl-li vám váš lékař, že trpíte poruchou vstřebávání (nesnášenlivostí) některých cukrů (např. 
laktosy), kontaktujte svého lékaře předtím, než začnete užívat tento lék. 
 
 
3. 

Jak se REYATAZ užívá 

 
Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý/á, poraďte se se 
svým lékařem. Takto si budete jist/a, že váš lék je plně účinný a že jste snížil/a riziko rozvoje virové 
rezistence na léčbu.  
 
Doporučená dávka přípravku REYATAZ tobolky pro dospělé je 300 mg jednou denně se 
100 mg ritonaviru jednou denně spolu s jídlem,
 v kombinaci s ostatními anti-HIV léky. Na základě 
vaší anti-HIV léčby může lékař upravit dávku přípravku REYATAZ. 
 
U dětí (6 let až do 18 let) Váš dětský lékař rozhodne o vhodné dávce podle tělesné hmotnosti 
dítěte. 
Dávka přípravku REYATAZ tobolky se u dětí vypočítá podle tělesné hmotnosti a užívá se 
jednou denně s jídlem a s ritonavirem v dávce 100 mg, jak je uvedeno níže: 

Tělesná hmotnost 

(kg) 

Dávka přípravku REYATAZ 

jednou denně 

(mg) 

Dávka ritonaviru* jednou 

denně 

(mg) 

15 až méně než 35 

200 

100 

alespoň 35 

300 

100 

*Lze užívat ritonavir tobolky, tablety nebo perorální roztok. 

 
REYATAZ je rovněž dostupný jako perorální prášek pro použití u dětí starších než 3 měsíce věku s 
tělesnou hmotností alespoň 5 kg. Doporučuje se přechod z přípravku REYATAZ perorální prášek na 
REYATAZ tobolky, jakmile jsou pacienti schopni důsledně polykat tobolky. 
 
Může dojít ke změně dávky při přechodu z perorálního prášku na tobolky. Váš lékař rozhodne o 
správné velikosti dávky pro Vaše dítě dle jeho tělesné hmotnosti. 
 
U dětských pacientů mladších než 3 měsíce nelze doporučit žádné dávkování přípravku REYATAZ. 
 
Užívejte REYATAZ s jídlem (hlavním jídlem nebo vydatnou svačinou). Tobolky polykejte celé. 
Tobolky neotvírejte. 
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku REYATAZ, než jste měl(a) 
Jestliže jste Vy nebo Vaše dítě užili více přípravku REYATAZ, může se objevit zežloutnutí kůže 
a/nebo očního bělma (ikterus) a nepravidelný srdeční tep (prodloužení QTc intervalu). 
Jestliže jste užili náhodně více tobolek přípravku REYATAZ, než vám předepsal lékař, kontaktujte 
ihned svého lékaře nebo požádejte o radu v nejbližší nemocnici. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek REYATAZ 
Zapomenete-li užít dávku v předepsanou dobu, užijte ji spolu s jídlem co nejdříve. Další normální 
dávku užijte v předepsanou dobu podle rozpisu. Chybí-li do doby užití další dávky již jen krátký 
interval, počkejte a užijte další dávku až v předepsaném čase. Nezdvojujte následující dávku, abyste 
nahradil(a) vynechanou dávku. 
 
Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek REYATAZ 
Nepřestávejte užívat REYATAZ bez porady s lékařem. 
 
Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře. 

 

109

 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky 

 
Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. Během léčby HIV infekce není vždy snadné odlišit nežádoucí účinky vyvolané 
přípravkem REYATAZ od nežádoucích účinků způsobených jinými léky užívanými souběžně a od 
komplikací samotné HIV infekce. Pokud si všimnete na svém zdravotním stavu cokoli neobvyklého, 
řekněte to svému lékaři. 
 
Během léčby infekce HIV může dojít ke zvýšení tělesné hmotnosti a zvýšení hladin lipidů (tuků) 
a glukózy v krvi. To je částečně spojeno se zlepšením zdravotního stavu a životním stylem a v případě 
lipidů v krvi někdy se samotnou léčbou infekce HIV. Váš lékař bude provádět vyšetření, aby tyto 
změny zjistil. 
 
Ihned informujte svého lékaře, pokud se u Vás vyskytne některý z těchto závažných nežádoucích 
účinků: 
 

 

Byla hlášena vyrážka a svědění, které mohou být někdy závažné. Vyrážka obvykle zmizí během 
2 týdnů bez nutnosti změny léčby přípravkem REYATAZ. Závažná vyrážka se může rozvinout 
v souvislosti s jinými příznaky, které mohou být závažné. Přestaňte užívat REYATAZ a okamžitě 
to sdělte svému lékaři, pokud se u Vás rozvine závažná vyrážka nebo vyrážka společně s příznaky 
podobnými chřipce, či pokud se objeví puchýře, horečka, vřídky v ústech, bolesti svalů a kloubů, 
otoky v obličeji, zánět oka, který způsobuje zarudnutí (zánět spojivek), bolestivé, teplé, nebo 
červené bulky (uzlinky).  

 

Často bylo hlášeno zežloutnutí kůže či očního bělma způsobené vysokými hodnotami billirubinu 
v krvi. Tento nežádoucí účinek není obvykle nebezpečný u dospělých a dětí starších než 3 měsíce 
věku; ale může být příznakem závažného problému. Pokud dojde k zežloutnutí kůže či očního 
bělma, sdělte to ihned svému lékaři. 

 

V některých případech dochází ke změnám srdečního rytmu. Sdělte ihned svému lékaři, pokud 
máte závratě, cítíte motání hlavy či náhlou slabost. Mohou to být příznaky závažného 
onemocnění srdce.  

 

Zřídka může dojít k problémům s játry. Váš doktor má před začátkem a během Vaší léčby 
přípravkem REYATAZ provést vyšetření krve. Máte-li problémy s játry včetně infekce 
hepatitidy B nebo C, může u Vás dojít ke zhoršení obtíží. Sdělte ihned svému lékaři, pokud se u 
Vás vyskytne tmavá moč (barvy čaje), svědění či žloutnutí kůže či očního bělma, bolest v oblasti 
žaludku, světle zbarvená stolice nebo pocit na zvracení. 

 

Zřídka může dojít u lidí užívajících REYATAZ k problémům se žlučníkem. Mezi příznaky obtíží 
se žlučníkem mohou patřit bolest v pravé či střední horní oblasti břicha, nauzea, zvracení, horečka 
či žloutnutí kůže či očního bělma. 

 

REYATAZ může mít vliv na to, jak dobře vám pracují ledviny. 

 

Zřídka může dojít u lidí užívajících REYATAZ k výskytu ledvinových kamenů. Sdělte ihned 
svému lékaři, pokud se u Vás vyskytnou příznaky ledvinových kamenů jako bolesti v dolní části 
zad či dolní oblasti břicha, krev v moči či bolestivé močení. 

 
Následují další nežádoucí účinky u pacientů léčených přípravkem REYATAZ: 
Časté (postihují více než 1 pacienta z 10):  

 

bolesti hlavy 

 

zvracení, průjem, bolest břicha a nepříjemný pocit v břiše, nauzea, dyspepsie (poruchy trávení) 

 

únava (extrémní vyčerpanost) 

Méně časté (postihují více než 1 pacienta ze 100):  

 

periferní neuropatie (znecitlivění, slabost, brnění nebo bolest rukou a nohou) 

 

hypersenzitivita (alergická reakce) 

 

astenie (neobvyklá unavenost nebo slabost) 

 

pokles tělesné hmotnosti, zvýšení tělesné hmotnosti, anorexie (ztráta chuti k jídlu), zvýšení chuti 
k jídlu 

 

deprese, úzkost, poruchy spánku 

 

110

 

dezorientace, amnézie (ztráta paměti), závrať, somnolence (spavost), abnormální sny 

 

synkopa (mdloby), hypertenze (vysoký krevní tlak) 

 

dušnost 

 

pankreatitida (zánět slinivky břišní), gastritida (zánět žaludku), aftózní stomatitida (vředy v ústech 
a opary), dysgeuzie (poruchy chuti), flatulence (zvýšený odchod plynů), sucho v ústech, břišní 
distenze (nadmutí břicha) 

 

angioedém (závažný otok kůže a dalších tkání, nejčastěji rtů nebo očí) 

 

alopecie (neobvyklá ztráta nebo zeslabení vlasů), pruritus (svědění) 

 

svalová atrofie (úbytek svalové hmoty), artralgie (bolesti kloubů), myalgie (bolesti svalů) 

 

intersticiální nefritida (zánět ledvin), hematurie (krev v moči), proteinurie (nadbytek bílkovin 
v moči), polakisurie (časté nucení na moč) 

 

gynekomastie (zvětšení prsů u mužů) 

 

bolest na hrudi, malátnost (celkově se necítíte dobře), horečka 

 

insomnie (nespavost) 

Vzácné (postihují více než 1 pacienta z 1 000):  

 

poruchy chůze (abnormální způsob chůze) 

 

edém (otok) 

 

hepatosplenomegalie (zvětšení jater a sleziny) 

 

myopatie (svalová bolest, svalová citlivost a slabost nezpůsobená fyzickou zátěží) 

 

bolest ledvin 

 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo zdravotní sestře.

 

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního systému hlášení 
nežádoucích účinků uvedeného v 

Dodatku V

. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět 

k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku. 
 
 
5. 

Jak REYATAZ uchovávat 

 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na štítku, krabičce nebo blistru. 
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
Uchovávejte při teplotě do 25 °C. 
 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 
prostředí. 
 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co přípravek REYATAZ obsahuje 
 
-  Léčivou látkou je atazanavirum. Jedna tobolka obsahuje atazanavirum 150 mg (jako atazanaviri 

sulfas).  

-  Pomocnými látkami jsou krospovidon, monohydrát laktosy a magnesium-stearát. Tělo tobolky 

a inkoust k potisku obsahuje želatinu, šelak, koncentrovaný roztok amoniaku, simetikon, 
propylenglykol, indigokarmín (E132), hlinitý lak indigokarmínu a oxid titaničitý (E171). 

 
Jak REYATAZ vypadá a co obsahuje toto balení 
 
Jedna tobolka přípravku REYATAZ 150 mg obsahuje 150 mg atanazaviru.  
neprůhledná modrobílá tobolka označená bílým a modrým potiskem, "BMS 150 mg" na jedné 
polovině a "3624" na druhé polovině tobolky. 

 

111

 
REYATAZ 150 mg tvrdé tobolky je distribuovaný v lahvičkách obsahujících 60 tobolek.  
 
REYATAZ 150 mg tvrdé tobolky je take dodáván v krabičce s blistry obsahujícími 60 tobolek. 
 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.  
 
Držitel rozhodnutí o registraci 
 
BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIG 
Uxbridge Business Park 
Sanderson Road 
Uxbridge UB8 1DH 
Velká Británie 
 
Výrobce 
 
BRISTOL-MYERS SQUIBB S.R.L. 
Contrada Fontana del Ceraso 
03012 Anagni (FR) 
Itálie 
 
Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci: 
 

Belgique/België/Belgien 
N.V. Bristol-Myers Squibb Belgium S.A. 
Tél/Tel: + 32 2 352 76 11 
 

Lietuva 
Bristol-Myers Squibb Gyógyszerkereskedelmi Kft.
Tel: + 370 52 369140 
 

България 
Bristol-Myers Squibb Gyógyszerkereskedelmi Kft.
Teл.: + 359 800 12 400 
 

Luxembourg/Luxemburg 
N.V. Bristol-Myers Squibb Belgium S.A. 
Tél/Tel: + 32 2 352 76 11 
 

Česká republika 
Bristol-Myers Squibb spol. s r.o. 
Tel: + 420 221 016 111 
 

Magyarország 
Bristol-Myers Squibb Gyógyszerkereskedelmi Kft.
Tel.: + 36 1 301 9700 
 

Danmark 
Bristol-Myers Squibb 
Tlf: + 45 45 93 05 06 
 

Malta 
B

RISTOL

-M

YERS 

S

QUIBB 

S.

R

.

L

Tel: + 39 06 50 39 61 
 

Deutschland 
Bristol-Myers Squibb GmbH & Co. KGaA 
Tel: + 49 89 121 42-0 
 

Nederland 
Bristol-Myers Squibb B.V. 
Tel: + 31 (0)30 300 2222 
 

Eesti 
Bristol-Myers Squibb Gyógyszerkereskedelmi Kft.
Tel: + 372 640 1030 
 

Norge 
Bristol-Myers Squibb Norway Ltd 
Tlf: + 47 67 55 53 50 
 

Ελλάδα 
B

RISTOL

-M

YERS 

S

QUIBB 

A.E. 

Τηλ: + 30 210 6074300 
 

Österreich 
Bristol-Myers Squibb GesmbH 
Tel: + 43 1 60 14 30 
 

España 
B

RISTOL

-M

YERS 

S

QUIBB

,

 

S.A. 

Tel: + 34 91 456 53 00 
 

Polska 
B

RISTOL

-M

YERS 

S

QUIBB 

P

OLSKA 

S

P

.

 Z O

.

O

Tel.: + 48 22 5796666 
 

 

112

France 
Bristol-Myers Squibb SARL 
Tél: + 33 (0) 1 58 83 84 96 
 

Portugal 
Bristol-Myers Squibb Farmacêutica Portuguesa, 
S.A. 
Tel: + 351 21 440 70 00 
 

Hrvatska 
Bristol-Myers Squibb spol. s r.o. 
T

EL

:

 

+

 

385

 

1

 

2078

 

508 

 

România 
Bristol-Myers Squibb Gyógyszerkereskedelmi Kft.
Tel: + 40 (0)21 272 16 00 
 

Ireland 
Bristol-Myers Squibb Pharmaceuticals 
Tel: + 353 (1 800) 749 749 
 

Slovenija 
Bristol-Myers Squibb spol. s r.o. 
Tel: + 386 1 2355 100 
 

Ísland 
Vistor hf. 
Sími: + 354 535 7000 
 

Slovenská republika 
Bristol-Myers Squibb spol. s r.o. 
Tel: + 421 2 59298411 
 

Italia 
B

RISTOL

-M

YERS 

S

QUIBB 

S.

R

.

L

Tel: + 39 06 50 39 61 
 

Suomi/Finland 
Oy Bristol-Myers Squibb (Finland) Ab 
Puh/Tel: + 358 9 251 21 230 
 

Κύπρος 
B

RISTOL

-M

YERS 

S

QUIBB 

A.E. 

Τηλ: + 357 800 92666 
 

Sverige 
Bristol-Myers Squibb AB 
Tel: + 46 8 704 71 00 
 

Latvija 
Bristol-Myers Squibb Gyógyszerkereskedelmi Kft.
Tel: + 371 67708347 
 

United Kingdom 
Bristol-Myers Squibb Pharmaceuticals Ltd 
Tel: + 44 (0800) 731 1736 
 

Tato příbalová informace byla naposledy revidována. 
 
Další zdroje informací 
 
Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské 
agentury pro léčivé přípravky na adrese http://www.ema.europa.eu/. 

 

113

Příbalová informace: informace pro uživatele 

 

REYATAZ 200 mg tvrdé tobolky 

atazanavirum 

 

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje. 

 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

 

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. 
Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

 
Co naleznete v této příbalové informaci:
 
 
1. 

Co je REYATAZ a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete REYATAZ užívat 

3. 

Jak se REYATAZ užívá 

4. 

Možné nežádoucí účinky  

5. 

Jak REYATAZ uchovávat 

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1. 

Co je REYATAZ a k čemu se používá 

 
REYATAZ je antivirový (nebo antiretrovirový) lék. Patří do skupiny léků nazývaných inhibitory 
proteáz
. Tyto léky zamezují infekci virem HIV (Human Immunodeficiency Virus, virus lidské 
imunodeficience) tím, že blokují bílkovinu, kterou HIV virus potřebuje pro své množení. Tyto léky 
snižují množství viru HIV ve vašem těle a následně posilují váš imunitní systém. Takto REYATAZ 
snižuje riziko rozvoje chorob spojených s HIV infekcí. 
 
REYATAZ tobolky mohou užívat dospělí a děti ve věku 6 let a starší. Váš lékař vám předepsal 
přípravek REYATAZ, protože jste nakažený/á virem HIV, který způsobuje onemocnění AIDS. Je 
běžné, že se používá v kombinaci s jinými anti-HIV léky. Váš lékař vám doporučí, která kombinace 
těchto léků s přípravkem REYATAZ je pro vás nejlepší. 
 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete REYATAZ užívat 

 
Neužívejte přípravek REYATAZ 

 

jestliže jste alergický(á) na atazanavir nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku 
(uvedenou v bodě 6). 

 

jestliže máte středně těžké až těžké jaterní potíže. Váš lékař zhodnotí závažnost jaterního 
onemocnění předtím, než rozhodne o tom, zda můžete užívat přípravek REYATAZ. 

 

jestliže užíváte některý z těchto léků: viz také Další léčivé přípravky a REYATAZ 

 

rifampicin (antibiotikum používané k léčbě tuberkulózy)

 

 

 

astemizol nebo terfenadin (jsou běžně užívané k léčbě alergických projevů; tyto léky 
mohou být volně prodejné); cisaprid (používaný k léčbě žaludečního refluxu, někdy 
zvaného pálení žáhy); pimozid (používaný k léčbě schizofrénie); chinidin nebo bepridil 
(užívané k úpravě srdečního rytmu); ergotamin, dihydroergotamin, ergometrin, 
methylergometrin (používané k léčbě bolestí hlavy); a alfuzosin (používaný k léčbě 
zvětšené prostaty). 

 

kvetiapin (používaný k léčbě schizofrenie, bipolární poruchy a velké depresivní poruchy). 

 

přípravky obsahující třezalku tečkovanou (Hypericum perforatum, rostlinný přípravek) 

 

114

 

triazolam a perorálně (ústy) podávaný midazolam (používané k usnutí a/nebo k odstranění 
úzkosti). 

 

simvastatin a lovastatin (používané ke snížení hladiny cholesterolu). 

 

přípravky obsahující grazoprevir, včetně fixní kombinace dávek elbasviru/grazopreviru 
(používané k léčbě chronické infekce virem hepatitidy C) 

 
Neužívejte s přípravkem Reyataz sildenafil, který se užívá k léčbě plicní arteriální hypertenze (tj. 
vysoký krevní tlak v plicních tepnách). Sildenafil se také užívá k léčbě poruch erekce (porucha 
ztopoření). Upozorněte svého lékaře, pokud užíváte sildenafil k léčbě poruch erekce. 
 
Upozorněte okamžitě svého lékaře, pokud vám bude tyto léky předepisovat. 
 
Upozornění a opatření 
 
REYATAZ HIV infekci nevyléčí. Nadále může pokračovat rozvoj infekce nebo jiných onemocnění 
s HIV infekcí spojených. I když užíváte tento léčivý přípravek, stále můžete šířit HIV, ačkoli riziko je 
účinnou antiretrovirovou léčbou sníženo. Poraďte se s lékařem o opatřeních potřebných k zabránění 
přenosu infekce na další osoby. 
 
Někteří lidé budou vyžadovat zvláštní péči před začátkem nebo i během podávání přípravku 
REYATAZ. Před užitím přípravku REYATAZ se ujistěte, že váš lékař nebo lékárník je informován 
o tom, že: 

 

máte hepatitidu B nebo C (zánět jater) 

 

pokud se u Vás objeví známky nebo příznaky žlučových kamenů (bolest na pravé straně břicha) 

 

máte hemofilii typu A nebo B 

 

potřebujete hemodialýzu 

 
REYATAZ může mít vliv na to, jak dobře vám pracují ledviny. 
 
U pacientů, kteří užívali REYATAZ, byly hlášeny ledvinové kameny. Pokud se u Vás rozvinou 
známky nebo příznaky ledvinových kamenů (bolest v boku, krev v moči, bolest při močení), ihned 
kontaktujte svého lékaře. 
 
U některých pacientů s HIV infekcí (AIDS) v pokročilém stadiu, kteří dříve prodělali oportunní 
infekce, se mohou brzy po zahájení léčby infekce HIV vyskytnout známky a příznaky zánětu 
z předchozích infekcí. Má se za to, že tyto příznaky jsou důsledkem zlepšení imunitní odpovědi 
organizmu umožňující zdolávat infekce, které mohou být bez viditelných příznaků v těle přítomné. 
Všimnete-li si jakýchkoli příznaků infekce, informujte, prosím, ihned svého lékaře. Jakmile začnete 
užívat léčivé přípravky k léčbě HIV infekce, mohou se u Vás kromě oportunních infekcí vyskytnout 
autoimunitní onemocnění (stavy, které se vyskytují, když imunitní systém napadá zdravé tkáně). 
Autoimunitní onemocnění se mohou objevit mnoho měsíců po zahájení léčby. Pokud zaznamenáte 
příznaky infekce nebo jiné příznaky, jako jsou svalová slabost, slabost začínající v rukou a chodidlech 
a postupující směrem k tělesnému trupu, bušení srdce, třes nebo hyperaktivita, prosím, informujte 
ihned svého lékaře a požádejte o nezbytnou léčbu. 
 
U některých pacientů se může při užívání kombinované antiretrovirové terapie vyvinout kostní 
onemocnění zvané osteonekróza (odumírání kostní tkáně způsobené nedostatečným zásobením kosti 
krví). Délka kombinované antiretrovirové terapie, používání kortikosteroidů, konzumace alkoholu, 
závažné snížení imunity a vyšší index tělesné hmotnosti mohou být některými z mnoha rizikových 
faktorů vzniku tohoto onemocnění. Známky osteonekrózy jsou ztuhlost kloubů, bolesti kloubů (zvláště 
kyčelních, kolenních a ramenních) a pohybové potíže. Pokud zpozorujete některé z těchto příznaků, 
informujte o tom prosím svého lékaře. 
 
U pacientů, kteří užívali REYATAZ, se objevila hyperbilirubinemie (zvýšená hladina bilirubinu v 
krvi). Příznaky mohou být mírné zežloutnutí kůže nebo očí. Jestliže si všimnete některých z těchto 
příznaků, prosím oznamte to svému lékaři. 
 

 

115

U pacientů, kteří užívali REYATAZ, byla hlášena závažná forma kožní vyrážky, včetně Stevens-
Johnsonova syndromu. Pokud se u vás vyrážka objeví, oznamte to ihned svému lékaři. 
 
Informujte svého lékaře, pokud zaznamenáte změnu, jak vám tluče srdce (změny srdečního rytmu). U 
dětí, které dostávají REYATAZ, může být potřeba monitorovat jejich srdce. O tom rozhodne Váš 
dětský lékař. 
 
Děti 
Nepodávejte tento lék dětem
 mladším než 3 měsíce věku s tělesnou hmotností méně než 5 kg. 
Užívání přípravku REYATAZ u dětí mladších než 3 měsíce s tělesnou hmotností méně než 5 kg 
nebylo vzhledem k riziku závažných komplikací sledováno. 
 
Další léčivé přípravky a přípravek REYATAZ 
Přípravek REYATAZ nesmíte užívat s některými léčivými přípravky.
 Tyto léky jsou uvedeny v 
části Neužívejte přípravek REYATAZ, kterou začíná bod 2.  
 
Jsou i jiné léky, které nelze s přípravkem REYATAZ kombinovat. Informujte svého lékaře o všech 
lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době nebo které možná budete užívat. Zvláště 
důležité je upozornit na: 

 

jiné přípravky k léčbě HIV infekce (např. indinavir, nevirapin a efivarenz) 

 

boceprevir (užívá se k léčbě hepatitidy C) 

 

sildenafil, vardenafil nebo tadalafil používané k léčbě impotence (poruch ztopoření)  

 

jestliže užíváte perorální antikoncepci ("Pilulky") s přípravkem REYATAZ jako prevenci 
otěhotnění, je třeba vše užívat přesně podle instrukcí Vašeho lékaře a neopomenout žádnou z 
dávek 

 

léky používané k léčbě nemocí spojených s kyselinou v žaludku (např. antacida, které se mají 
užívat 1 hodinu před užitím přípravku REYATAZ nebo 2 hodiny po jeho užití, H

2

-blokátory jako 

famotidin a inhibitory protonové pumpy jako omeprazol) 

 

léky, které snižují krevní tlak, zpomalují tepovou frekvenci nebo upravují srdeční rytmus 
(amiodaron, diltiazem, systémový lidokain, verapamil) 

 

atorvastatin, pravastatin a fluvastatin (používané ke snížení hladiny cholesterolu) 

 

salmeterol (používaný k léčbě astmatu) 

 

cyklosporin, takrolimus a sirolimus (léky snižující odpověď imunitního systému) 

 

některá antibiotika (rifabutin, klarithromycin) 

 

ketokonazol, itrakonazol a vorikonazol (léky proti plísním) 

 

warfarin (používaný ke snížení krevní srážlivosti) 

 

karbamazepin, fenytoin, fenobarbital, lamotrigin (léky proti epilepsii) 

 

irinotekan (používaný k léčbě rakoviny) 

 

uklidňující léky (např. midazolam podávaný injekčně) 

 

buprenorfin (užívaný k léčbě závislosti na opioidech a k léčbě bolesti). 

 
Některé léky se mohou vzájemně ovlivňovat s ritonavirem, lékem, který se užívá spolu s přípravkem 
REYATAZ. Je důležité, abyste informoval(a) svého lékaře o tom, že užíváte flutikason nebo 
budesonid (léky podávané přes nosní sliznici nebo inhalačně k léčbě alergických projevů nebo 
astmatu). 
 
REYATAZ s jídlem a pitím 
Je důležité užívat REYATAZ s jídlem (během hlavního jídla nebo vydatné svačiny), protože to tělu 
napomáhá vstřebat lék. 
 
Těhotenství a kojení 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékařem dříve, než začnete tento přípravek užívat. Atazanavir je léčivá látka přípravku 
REYATAZ, která se vylučuje do mateřského mléka. Pokud užíváte REYATAZ, nemáte kojit. Ženám 
infikovaným HIV se kojení v žádném případě nedoporučuje, protože by mohlo dojít k přenosu viru na 
dítě mlékem. 
 

 

116

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Jestliže cítíte únavu nebo máte závratě, neřiďte dopravní prostředky ani neobsluhujte stroje a ihned 
kontaktujte svého lékaře. 
 
REYATAZ obsahuje laktosu. 
Řekl-li vám váš lékař, že trpíte poruchou vstřebávání (nesnášenlivostí) některých cukrů (např. 
laktosy), kontaktujte svého lékaře předtím, než začnete užívat tento lék. 
 
 
3. 

Jak se REYATAZ užívá 

 
Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý/á, poraďte se se 
svým lékařem. Takto si budete jist/a, že váš lék je plně účinný a že jste snížil/a riziko rozvoje virové 
rezistence na léčbu.  
 
Doporučená dávka přípravku REYATAZ tobolky pro dospělé je 300 mg jednou denně se 
100 mg ritonaviru jednou denně spolu s jídlem,
 v kombinaci s ostatními anti-HIV léky. Na základě 
vaší anti-HIV léčby může lékař upravit dávku přípravku REYATAZ. 
 
U dětí (6 let až do 18 let) Váš dětský lékař rozhodne o vhodné dávce podle tělesné hmotnosti 
dítěte. 
Dávka přípravku REYATAZ tobolky se u dětí vypočítá podle tělesné hmotnosti a užívá se 
jednou denně s jídlem a s ritonavirem v dávce 100 mg, jak je uvedeno níže: 

Tělesná hmotnost 

(kg) 

Dávka přípravku REYATAZ 

jednou denně 

(mg) 

Dávka ritonaviru* jednou 

denně 

(mg) 

15 až méně než 35 

200 

100 

alespoň 35 

300 

100 

*Lze užívat ritonavir tobolky, tablety nebo perorální roztok. 

 
REYATAZ je rovněž dostupný jako perorální prášek pro použití u dětí starších než 3 měsíce věku s 
tělesnou hmotností alespoň 5 kg. Doporučuje se přechod z přípravku REYATAZ perorální prášek na 
REYATAZ tobolky, jakmile jsou pacienti schopni důsledně polykat tobolky. 
 
Může dojít ke změně dávky při přechodu z perorálního prášku na tobolky. Váš lékař rozhodne o 
správné velikosti dávky pro Vaše dítě dle jeho tělesné hmotnosti. 
 
U dětských pacientů mladších než 3 měsíce nelze doporučit žádné dávkování přípravku REYATAZ. 
 
Užívejte REYATAZ s jídlem (hlavním jídlem nebo vydatnou svačinou). Tobolky polykejte celé. 
Tobolky neotvírejte. 
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku REYATAZ, než jste měl(a) 
Jestliže jste Vy nebo Vaše dítě užili více přípravku REYATAZ, může se objevit zežloutnutí kůže 
a/nebo očního bělma (ikterus) a nepravidelný srdeční tep (prodloužení QTc intervalu). 
Jestliže jste užili náhodně více tobolek přípravku REYATAZ, než vám předepsal lékař, kontaktujte 
ihned svého lékaře nebo požádejte o radu v nejbližší nemocnici. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek REYATAZ 
Zapomenete-li užít dávku v předepsanou dobu, užijte ji spolu s jídlem co nejdříve. Další normální 
dávku užijte v předepsanou dobu podle rozpisu. Chybí-li do doby užití další dávky již jen krátký 
interval, počkejte a užijte další dávku až v předepsaném čase. Nezdvojujte následující dávku, abyste 
nahradil(a) vynechanou dávku. 
 
Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek REYATAZ 
Nepřestávejte užívat REYATAZ bez porady s lékařem. 
 
Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře. 

 

117

 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky 

 
Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. Během léčby HIV infekce není vždy snadné odlišit nežádoucí účinky vyvolané 
přípravkem REYATAZ od nežádoucích účinků způsobených jinými léky užívanými souběžně a od 
komplikací samotné HIV infekce. Pokud si všimnete na svém zdravotním stavu cokoli neobvyklého, 
řekněte to svému lékaři. 
 
Během léčby infekce HIV může dojít ke zvýšení tělesné hmotnosti a zvýšení hladin lipidů (tuků) 
a glukózy v krvi. To je částečně spojeno se zlepšením zdravotního stavu a životním stylem a v případě 
lipidů v krvi někdy se samotnou léčbou infekce HIV. Váš lékař bude provádět vyšetření, aby tyto 
změny zjistil. 
 
Ihned informujte svého lékaře, pokud se u Vás vyskytne některý z těchto závažných nežádoucích 
účinků: 
 

 

Byla hlášena vyrážka a svědění, které mohou být někdy závažné. Vyrážka obvykle zmizí během 
2 týdnů bez nutnosti změny léčby přípravkem REYATAZ. Závažná vyrážka se může rozvinout 
v souvislosti s jinými příznaky, které mohou být závažné. Přestaňte užívat REYATAZ a okamžitě 
to sdělte svému lékaři, pokud se u Vás rozvine závažná vyrážka nebo vyrážka společně s příznaky 
podobnými chřipce, či pokud se objeví puchýře, horečka, vřídky v ústech, bolesti svalů a kloubů, 
otoky v obličeji, zánět oka, který způsobuje zarudnutí (zánět spojivek), bolestivé, teplé, nebo 
červené bulky (uzlinky).  

 

Často bylo hlášeno zežloutnutí kůže či očního bělma způsobené vysokými hodnotami billirubinu 
v krvi. Tento nežádoucí účinek není obvykle nebezpečný u dospělých a dětí starších než 3 měsíce 
věku; ale může být příznakem závažného problému. Pokud dojde k zežloutnutí kůže či očního 
bělma, sdělte to ihned svému lékaři. 

 

V některých případech dochází ke změnám srdečního rytmu. Sdělte ihned svému lékaři, pokud 
máte závratě, cítíte motání hlavy či náhlou slabost. Mohou to být příznaky závažného 
onemocnění srdce.  

 

Zřídka může dojít k problémům s játry. Váš doktor má před začátkem a během Vaší léčby 
přípravkem REYATAZ provést vyšetření krve. Máte-li problémy s játry včetně infekce 
hepatitidy B nebo C, může u Vás dojít ke zhoršení obtíží. Sdělte ihned svému lékaři, pokud se u 
Vás vyskytne tmavá moč (barvy čaje), svědění či žloutnutí kůže či očního bělma, bolest v oblasti 
žaludku, světle zbarvená stolice nebo pocit na zvracení. 

 

Zřídka může dojít u lidí užívajících REYATAZ k problémům se žlučníkem. Mezi příznaky obtíží 
se žlučníkem mohou patřit bolest v pravé či střední horní oblasti břicha, nauzea, zvracení, horečka 
či žloutnutí kůže či očního bělma. 

 

REYATAZ může mít vliv na to, jak dobře vám pracují ledviny. 

 

Zřídka může dojít u lidí užívajících REYATAZ k výskytu ledvinových kamenů. Sdělte ihned 
svému lékaři, pokud se u Vás vyskytnou příznaky ledvinových kamenů jako bolesti v dolní části 
zad či dolní oblasti břicha, krev v moči či bolestivé močení. 

 
Následují další nežádoucí účinky u pacientů léčených přípravkem REYATAZ: 
Časté (postihují více než 1 pacienta z 10):  

 

bolesti hlavy 

 

zvracení, průjem, bolest břicha a nepříjemný pocit v břiše, nauzea, dyspepsie (poruchy trávení) 

 

únava (extrémní vyčerpanost) 

Méně časté (postihují více než 1 pacienta ze 100):  

 

periferní neuropatie (znecitlivění, slabost, brnění nebo bolest rukou a nohou) 

 

hypersenzitivita (alergická reakce) 

 

astenie (neobvyklá unavenost nebo slabost) 

 

pokles tělesné hmotnosti, zvýšení tělesné hmotnosti, anorexie (ztráta chuti k jídlu), zvýšení chuti 
k jídlu 

 

deprese, úzkost, poruchy spánku 

 

118

 

dezorientace, amnézie (ztráta paměti), závrať, somnolence (spavost), abnormální sny 

 

synkopa (mdloby), hypertenze (vysoký krevní tlak) 

 

dušnost 

 

pankreatitida (zánět slinivky břišní), gastritida (zánět žaludku), aftózní stomatitida (vředy v ústech 
a opary), dysgeuzie (poruchy chuti), flatulence (zvýšený odchod plynů), sucho v ústech, břišní 
distenze (nadmutí břicha) 

 

angioedém (závažný otok kůže a dalších tkání, nejčastěji rtů nebo očí) 

 

alopecie (neobvyklá ztráta nebo zeslabení vlasů), pruritus (svědění) 

 

svalová atrofie (úbytek svalové hmoty), artralgie (bolesti kloubů), myalgie (bolesti svalů) 

 

intersticiální nefritida (zánět ledvin), hematurie (krev v moči), proteinurie (nadbytek bílkovin 
v moči), polakisurie (časté nucení na moč) 

 

gynekomastie (zvětšení prsů u mužů) 

 

bolest na hrudi, malátnost (celkově se necítíte dobře), horečka 

 

insomnie (nespavost) 

Vzácné (postihují více než 1 pacienta z 1 000):  

 

poruchy chůze (abnormální způsob chůze) 

 

edém (otok) 

 

hepatosplenomegalie (zvětšení jater a sleziny) 

 

myopatie (svalová bolest, svalová citlivost a slabost nezpůsobená fyzickou zátěží) 

 

bolest ledvin 

 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo zdravotní sestře.

 

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního systému hlášení 
nežádoucích účinků uvedeného v 

Dodatku V

. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět 

k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku. 
 
 
5. 

Jak REYATAZ uchovávat 

 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na štítku, krabičce nebo blistru. 
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
Uchovávejte při teplotě do 25 °C. 
 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 
prostředí. 
 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co přípravek REYATAZ obsahuje 
 
-  Léčivou látkou je atazanavirum. Jedna tobolka obsahuje atazanavirum 200 mg (jako atazanaviri 

sulfas).  

-  Pomocnými látkami jsou krospovidon, monohydrát laktosy a magnesium-stearát. Tělo tobolky 

a inkoust k potisku obsahuje želatinu, šelak, koncentrovaný roztok amoniaku, simetikon, 
propylenglykol, indigokarmín (E132), hlinitý lak indigokarmínu a oxid titaničitý (E171). 

 
Jak REYATAZ vypadá a co obsahuje toto balení 
 
Jedna tobolka přípravku REYATAZ 200 mg obsahuje 200 mg atanazaviru.  
neprůhledná modrá tobolka označená bílým potiskem, "BMS 200 mg" na jedné polovině a "3631" na 
druhé polovině tobolky. 

 

119

 
REYATAZ 200 mg tvrdé tobolky je distribuovaný v lahvičkách obsahujících 60 tobolek. Jedna 
krabička obsahuje jednu nebo tři lahvičky po 60 tvrdých tobolkách. 
 
REYATAZ 200 mg tvrdé tobolky je take dodáván v krabičce s blistry obsahujícími 60 tobolek. 
 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.  
 
Držitel rozhodnutí o registraci 
 
BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIG 
Uxbridge Business Park 
Sanderson Road 
Uxbridge UB8 1DH 
Velká Británie 
 
Výrobce 
 
BRISTOL-MYERS SQUIBB S.R.L. 
Contrada Fontana del Ceraso 
03012 Anagni (FR) 
Itálie 
 
Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci: 
 

Belgique/België/Belgien 
N.V. Bristol-Myers Squibb Belgium S.A. 
Tél/Tel: + 32 2 352 76 11 
 

Lietuva 
Bristol-Myers Squibb Gyógyszerkereskedelmi Kft.
Tel: + 370 52 369140 
 

България 
Bristol-Myers Squibb Gyógyszerkereskedelmi Kft.
Teл.: + 359 800 12 400 
 

Luxembourg/Luxemburg 
N.V. Bristol-Myers Squibb Belgium S.A. 
Tél/Tel: + 32 2 352 76 11 
 

Česká republika 
Bristol-Myers Squibb spol. s r.o. 
Tel: + 420 221 016 111 
 

Magyarország 
Bristol-Myers Squibb Gyógyszerkereskedelmi Kft.
Tel.: + 36 1 301 9700 
 

Danmark 
Bristol-Myers Squibb 
Tlf: + 45 45 93 05 06 
 

Malta 
B

RISTOL

-M

YERS 

S

QUIBB 

S.

R

.

L

Tel: + 39 06 50 39 61 
 

Deutschland 
Bristol-Myers Squibb GmbH & Co. KGaA 
Tel: + 49 89 121 42-0 
 

Nederland 
Bristol-Myers Squibb B.V. 
Tel: + 31 (0)30 300 2222 
 

Eesti 
Bristol-Myers Squibb Gyógyszerkereskedelmi Kft.
Tel: + 372 640 1030 
 

Norge 
Bristol-Myers Squibb Norway Ltd 
Tlf: + 47 67 55 53 50 
 

Ελλάδα 
B

RISTOL

-M

YERS 

S

QUIBB 

A.E. 

Τηλ: + 30 210 6074300 
 

Österreich 
Bristol-Myers Squibb GesmbH 
Tel: + 43 1 60 14 30 
 

España 
B

RISTOL

-M

YERS 

S

QUIBB

,

 

S.A. 

Tel: + 34 91 456 53 00 
 

Polska 
B

RISTOL

-M

YERS 

S

QUIBB 

P

OLSKA 

S

P

.

 Z O

.

O

Tel.: + 48 22 5796666 
 

 

120

France 
Bristol-Myers Squibb SARL 
Tél: + 33 (0) 1 58 83 84 96 
 

Portugal 
Bristol-Myers Squibb Farmacêutica Portuguesa, 
S.A. 
Tel: + 351 21 440 70 00 
 

Hrvatska 
Bristol-Myers Squibb spol. s r.o. 
T

EL

:

 

+

 

385

 

1

 

2078

 

508 

 

România 
Bristol-Myers Squibb Gyógyszerkereskedelmi Kft.
Tel: + 40 (0)21 272 16 00 
 

Ireland 
Bristol-Myers Squibb Pharmaceuticals 
Tel: + 353 (1 800) 749 749 
 

Slovenija 
Bristol-Myers Squibb spol. s r.o. 
Tel: + 386 1 2355 100 
 

Ísland 
Vistor hf. 
Sími: + 354 535 7000 
 

Slovenská republika 
Bristol-Myers Squibb spol. s r.o. 
Tel: + 421 2 59298411 
 

Italia 
B

RISTOL

-M

YERS 

S

QUIBB 

S.

R

.

L

Tel: + 39 06 50 39 61 
 

Suomi/Finland 
Oy Bristol-Myers Squibb (Finland) Ab 
Puh/Tel: + 358 9 251 21 230 
 

Κύπρος 
B

RISTOL

-M

YERS 

S

QUIBB 

A.E. 

Τηλ: + 357 800 92666 
 

Sverige 
Bristol-Myers Squibb AB 
Tel: + 46 8 704 71 00 
 

Latvija 
Bristol-Myers Squibb Gyógyszerkereskedelmi Kft.
Tel: + 371 67708347 
 

United Kingdom 
Bristol-Myers Squibb Pharmaceuticals Ltd 
Tel: + 44 (0800) 731 1736 
 

Tato příbalová informace byla naposledy revidována. 
 
Další zdroje informací 
 
Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské 
agentury pro léčivé přípravky na adrese http://www.ema.europa.eu/. 

 

121

Příbalová informace: informace pro uživatele 

 

REYATAZ 300 mg tvrdé tobolky 

atazanavirum 

 

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje. 

 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

 

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. 
Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

 
Co naleznete v této příbalové informaci:
 
 
1. 

Co je REYATAZ a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete REYATAZ užívat 

3. 

Jak se REYATAZ užívá 

4. 

Možné nežádoucí účinky  

5. 

Jak REYATAZ uchovávat 

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1. 

Co je REYATAZ a k čemu se používá 

 
REYATAZ je antivirový (nebo antiretrovirový) lék. Patří do skupiny léků nazývaných inhibitory 
proteáz
. Tyto léky zamezují infekci virem HIV (Human Immunodeficiency Virus, virus lidské 
imunodeficience) tím, že blokují bílkovinu, kterou HIV virus potřebuje pro své množení. Tyto léky 
snižují množství viru HIV ve vašem těle a následně posilují váš imunitní systém. Takto REYATAZ 
snižuje riziko rozvoje chorob spojených s HIV infekcí. 
 
REYATAZ tobolky mohou užívat dospělí a děti ve věku 6 let a starší. Váš lékař vám předepsal 
přípravek REYATAZ, protože jste nakažený/á virem HIV, který způsobuje onemocnění AIDS. Je 
běžné, že se používá v kombinaci s jinými anti-HIV léky. Váš lékař vám doporučí, která kombinace 
těchto léků s přípravkem REYATAZ je pro vás nejlepší. 
 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete REYATAZ užívat 

 
Neužívejte přípravek REYATAZ 

 

jestliže jste alergický(á) na atazanavir nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku 
(uvedenou v bodě 6). 

 

jestliže máte středně těžké až těžké jaterní potíže. Váš lékař zhodnotí závažnost jaterního 
onemocnění předtím, než rozhodne o tom, zda můžete užívat přípravek REYATAZ. 

 

jestliže užíváte některý z těchto léků: viz také Další léčivé přípravky a REYATAZ 

 

rifampicin (antibiotikum používané k léčbě tuberkulózy)

 

 

 

astemizol nebo terfenadin (jsou běžně užívané k léčbě alergických projevů; tyto léky 
mohou být volně prodejné); cisaprid (používaný k léčbě žaludečního refluxu, někdy 
zvaného pálení žáhy); pimozid (používaný k léčbě schizofrénie); chinidin nebo bepridil 
(užívané k úpravě srdečního rytmu); ergotamin, dihydroergotamin, ergometrin, 
methylergometrin (používané k léčbě bolestí hlavy); a alfuzosin (používaný k léčbě 
zvětšené prostaty). 

 

kvetiapin (používaný k léčbě schizofrenie, bipolární poruchy a velké depresivní poruchy). 

 

přípravky obsahující třezalku tečkovanou (Hypericum perforatum, rostlinný přípravek) 

 

122

 

triazolam a perorálně (ústy) podávaný midazolam (používané k usnutí a/nebo k odstranění 
úzkosti). 

 

simvastatin a lovastatin (používané ke snížení hladiny cholesterolu). 

 

přípravky obsahující grazoprevir, včetně fixní kombinace dávek elbasviru/grazopreviru 
(používané k léčbě chronické infekce virem hepatitidy C) 

 
Neužívejte s přípravkem Reyataz sildenafil, který se užívá k léčbě plicní arteriální hypertenze (tj. 
vysoký krevní tlak v plicních tepnách). Sildenafil se také užívá k léčbě poruch erekce (porucha 
ztopoření). Upozorněte svého lékaře, pokud užíváte sildenafil k léčbě poruch erekce. 
 
Upozorněte okamžitě svého lékaře, pokud vám bude tyto léky předepisovat. 
 
Upozornění a opatření 
 
REYATAZ HIV infekci nevyléčí. Nadále může pokračovat rozvoj infekce nebo jiných onemocnění 
s HIV infekcí spojených. I když užíváte tento léčivý přípravek, stále můžete šířit HIV, ačkoli riziko je 
účinnou antiretrovirovou léčbou sníženo. Poraďte se s lékařem o opatřeních potřebných k zabránění 
přenosu infekce na další osoby. 
 
Někteří lidé budou vyžadovat zvláštní péči před začátkem nebo i během podávání přípravku 
REYATAZ. Před užitím přípravku REYATAZ se ujistěte, že váš lékař nebo lékárník je informován 
o tom, že: 

 

máte hepatitidu B nebo C (zánět jater) 

 

pokud se u Vás objeví známky nebo příznaky žlučových kamenů (bolest na pravé straně břicha) 

 

máte hemofilii typu A nebo B 

 

potřebujete hemodialýzu 

 
REYATAZ může mít vliv na to, jak dobře vám pracují ledviny. 
 
U pacientů, kteří užívali REYATAZ, byly hlášeny ledvinové kameny. Pokud se u Vás rozvinou 
známky nebo příznaky ledvinových kamenů (bolest v boku, krev v moči, bolest při močení), ihned 
kontaktujte svého lékaře. 
 
U některých pacientů s HIV infekcí (AIDS) v pokročilém stadiu, kteří dříve prodělali oportunní 
infekce, se mohou brzy po zahájení léčby infekce HIV vyskytnout známky a příznaky zánětu 
z předchozích infekcí. Má se za to, že tyto příznaky jsou důsledkem zlepšení imunitní odpovědi 
organizmu umožňující zdolávat infekce, které mohou být bez viditelných příznaků v těle přítomné. 
Všimnete-li si jakýchkoli příznaků infekce, informujte, prosím, ihned svého lékaře. Jakmile začnete 
užívat léčivé přípravky k léčbě HIV infekce, mohou se u Vás kromě oportunních infekcí vyskytnout 
autoimunitní onemocnění (stavy, které se vyskytují, když imunitní systém napadá zdravé tkáně). 
Autoimunitní onemocnění se mohou objevit mnoho měsíců po zahájení léčby. Pokud zaznamenáte 
příznaky infekce nebo jiné příznaky, jako jsou svalová slabost, slabost začínající v rukou a chodidlech 
a postupující směrem k tělesnému trupu, bušení srdce, třes nebo hyperaktivita, prosím, informujte 
ihned svého lékaře a požádejte o nezbytnou léčbu. 
 
U některých pacientů se může při užívání kombinované antiretrovirové terapie vyvinout kostní 
onemocnění zvané osteonekróza (odumírání kostní tkáně způsobené nedostatečným zásobením kosti 
krví). Délka kombinované antiretrovirové terapie, používání kortikosteroidů, konzumace alkoholu, 
závažné snížení imunity a vyšší index tělesné hmotnosti mohou být některými z mnoha rizikových 
faktorů vzniku tohoto onemocnění. Známky osteonekrózy jsou ztuhlost kloubů, bolesti kloubů (zvláště 
kyčelních, kolenních a ramenních) a pohybové potíže. Pokud zpozorujete některé z těchto příznaků, 
informujte o tom prosím svého lékaře. 
 
U pacientů, kteří užívali REYATAZ, se objevila hyperbilirubinemie (zvýšená hladina bilirubinu v 
krvi). Příznaky mohou být mírné zežloutnutí kůže nebo očí. Jestliže si všimnete některých z těchto 
příznaků, prosím oznamte to svému lékaři. 
 

 

123

U pacientů, kteří užívali REYATAZ, byla hlášena závažná forma kožní vyrážky, včetně Stevens-
Johnsonova syndromu. Pokud se u vás vyrážka objeví, oznamte to ihned svému lékaři. 
 
Informujte svého lékaře, pokud zaznamenáte změnu, jak vám tluče srdce (změny srdečního rytmu). U 
dětí, které dostávají REYATAZ, může být potřeba monitorovat jejich srdce. O tom rozhodne Váš 
dětský lékař. 
 
Děti  
Nepodávejte tento lék dětem
 mladším než 3 měsíce věku s tělesnou hmotností méně než 5 kg. 
Užívání přípravku REYATAZ u dětí mladších než 3 měsíce s tělesnou hmotností méně než 5 kg 
nebylo vzhledem k riziku závažných komplikací sledováno. 
 
Další léčivé přípravky a přípravek REYATAZ 
Přípravek REYATAZ nesmíte užívat s některými léčivými přípravky.
 Tyto léky jsou uvedeny v 
části Neužívejte přípravek REYATAZ, kterou začíná bod 2.  
 
Jsou i jiné léky, které nelze s přípravkem REYATAZ kombinovat. Informujte svého lékaře o všech 
lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době nebo které možná budete užívat. Zvláště 
důležité je upozornit na: 

 

jiné přípravky k léčbě HIV infekce (např. indinavir, nevirapin a efivarenz) 

 

boceprevir (užívá se k léčbě hepatitidy C) 

 

sildenafil, vardenafil nebo tadalafil používané k léčbě impotence (poruch ztopoření)  

 

jestliže užíváte perorální antikoncepci ("Pilulky") s přípravkem REYATAZ jako prevenci 
otěhotnění, je třeba vše užívat přesně podle instrukcí Vašeho lékaře a neopomenout žádnou z 
dávek 

 

léky používané k léčbě nemocí spojených s kyselinou v žaludku (např. antacida, které se mají 
užívat 1 hodinu před užitím přípravku REYATAZ nebo 2 hodiny po jeho užití, H

2

-blokátory jako 

famotidin a inhibitory protonové pumpy jako omeprazol) 

 

léky, které snižují krevní tlak, zpomalují tepovou frekvenci nebo upravují srdeční rytmus 
(amiodaron, diltiazem, systémový lidokain, verapamil). 

 

atorvastatin, pravastatin a fluvastatin (používané ke snížení hladiny cholesterolu) 

 

salmeterol (používaný k léčbě astmatu) 

 

cyklosporin, takrolimus a sirolimus (léky snižující odpověď imunitního systému) 

 

některá antibiotika (rifabutin, klarithromycin) 

 

ketokonazol, itrakonazol a vorikonazol (léky proti plísním) 

 

warfarin (používaný ke snížení krevní srážlivosti) 

 

karbamazepin, fenytoin, fenobarbital, lamotrigin (léky proti epilepsii) 

 

irinotekan (používaný k léčbě rakoviny) 

 

uklidňující léky (např. midazolam podávaný injekčně) 

 

buprenorfin (užívaný k léčbě závislosti na opioidech a k léčbě bolesti). 

 
Některé léky se mohou vzájemně ovlivňovat s ritonavirem, lékem, který se užívá spolu s přípravkem 
REYATAZ. Je důležité, abyste informoval(a) svého lékaře o tom, že užíváte flutikason nebo 
budesonid (léky podávané přes nosní sliznici nebo inhalačně k léčbě alergických projevů nebo 
astmatu). 
 
REYATAZ s jídlem a pitím 
Je důležité užívat REYATAZ s jídlem (během hlavního jídla nebo vydatné svačiny), protože to tělu 
napomáhá vstřebat lék. 
 
Těhotenství a kojení 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékařem dříve, než začnete tento přípravek užívat. Atazanavir je léčivá látka přípravku 
REYATAZ, která se vylučuje do mateřského mléka. Pokud užíváte REYATAZ, nemáte kojit. Ženám 
infikovaným HIV se kojení v žádném případě nedoporučuje, protože by mohlo dojít k přenosu viru na 
dítě mlékem. 
 

 

124

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Jestliže cítíte únavu nebo máte závratě, neřiďte dopravní prostředky ani neobsluhujte stroje a ihned 
kontaktujte svého lékaře. 
 
REYATAZ obsahuje laktosu. 
Řekl-li vám váš lékař, že trpíte poruchou vstřebávání (nesnášenlivostí) některých cukrů (např. 
laktosy), kontaktujte svého lékaře předtím, než začnete užívat tento lék. 
 
 
3. 

Jak se REYATAZ užívá 

 
Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý/á, poraďte se se 
svým lékařem. Takto si budete jist/a, že váš lék je plně účinný a že jste snížil/a riziko rozvoje virové 
rezistence na léčbu.  
 
Doporučená dávka přípravku REYATAZ tobolky pro dospělé je 300 mg jednou denně se 
100 mg ritonaviru jednou denně spolu s jídlem,
 v kombinaci s ostatními anti-HIV léky. Na základě 
vaší anti-HIV léčby může lékař upravit dávku přípravku REYATAZ. 
 
U dětí (6 let až do 18 let) Váš dětský lékař rozhodne o vhodné dávce podle tělesné hmotnosti 
dítěte. 
Dávka přípravku REYATAZ tobolky se u dětí vypočítá podle tělesné hmotnosti a užívá se 
jednou denně s jídlem a s ritonavirem v dávce 100 mg, jak je uvedeno níže: 

Tělesná hmotnost 

(kg) 

Dávka přípravku REYATAZ 

jednou denně 

(mg) 

Dávka ritonaviru* jednou 

denně 

(mg) 

15 až méně než 35 

200 

100 

alespoň 35 

300 

100 

*Lze užívat ritonavir tobolky, tablety nebo perorální roztok. 

 
REYATAZ je rovněž dostupný jako perorální prášek pro použití u dětí starších než 3 měsíce věku s 
tělesnou hmotností alespoň 5 kg. Doporučuje se přechod z přípravku REYATAZ perorální prášek na 
REYATAZ tobolky, jakmile jsou pacienti schopni důsledně polykat tobolky. 
 
Může dojít ke změně dávky při přechodu z perorálního prášku na tobolky. Váš lékař rozhodne o 
správné velikosti dávky pro Vaše dítě dle jeho tělesné hmotnosti. 
 
U dětských pacientů mladších než 3 měsíce nelze doporučit žádné dávkování přípravku REYATAZ. 
 
Užívejte REYATAZ s jídlem (hlavním jídlem nebo vydatnou svačinou). Tobolky polykejte celé. 
Tobolky neotvírejte. 
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku REYATAZ, než jste měl(a) 
Jestliže jste Vy nebo Vaše dítě užili více přípravku REYATAZ, může se objevit zežloutnutí kůže 
a/nebo očního bělma (ikterus) a nepravidelný srdeční tep (prodloužení QTc intervalu). 
Jestliže jste užili náhodně více tobolek přípravku REYATAZ, než vám předepsal lékař, kontaktujte 
ihned svého lékaře nebo požádejte o radu v nejbližší nemocnici. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek REYATAZ 
Zapomenete-li užít dávku v předepsanou dobu, užijte ji spolu s jídlem co nejdříve. Další normální 
dávku užijte v předepsanou dobu podle rozpisu. Chybí-li do doby užití další dávky již jen krátký 
interval, počkejte a užijte další dávku až v předepsaném čase. Nezdvojujte následující dávku, abyste 
nahradil(a) vynechanou dávku. 
 
Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek REYATAZ 
Nepřestávejte užívat REYATAZ bez porady s lékařem. 
 
Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře. 

 

125

 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky 

 
Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. Během léčby HIV infekce není vždy snadné odlišit nežádoucí účinky vyvolané 
přípravkem REYATAZ od nežádoucích účinků způsobených jinými léky užívanými souběžně a od 
komplikací samotné HIV infekce. Pokud si všimnete na svém zdravotním stavu cokoli neobvyklého, 
řekněte to svému lékaři. 
 
Během léčby infekce HIV může dojít ke zvýšení tělesné hmotnosti a zvýšení hladin lipidů (tuků) 
a glukózy v krvi. To je částečně spojeno se zlepšením zdravotního stavu a životním stylem a v případě 
lipidů v krvi někdy se samotnou léčbou infekce HIV. Váš lékař bude provádět vyšetření, aby tyto 
změny zjistil. 
 
Ihned informujte svého lékaře, pokud se u Vás vyskytne některý z těchto závažných nežádoucích 
účinků: 
 

 

Byla hlášena vyrážka a svědění, které mohou být někdy závažné. Vyrážka obvykle zmizí během 
2 týdnů bez nutnosti změny léčby přípravkem REYATAZ. Závažná vyrážka se může rozvinout 
v souvislosti s jinými příznaky, které mohou být závažné. Přestaňte užívat REYATAZ a okamžitě 
to sdělte svému lékaři, pokud se u Vás rozvine závažná vyrážka nebo vyrážka společně s příznaky 
podobnými chřipce, či pokud se objeví puchýře, horečka, vřídky v ústech, bolesti svalů a kloubů, 
otoky v obličeji, zánět oka, který způsobuje zarudnutí (zánět spojivek), bolestivé, teplé, nebo 
červené bulky (uzlinky).  

 

Často bylo hlášeno zežloutnutí kůže či očního bělma způsobené vysokými hodnotami billirubinu 
v krvi. Tento nežádoucí účinek není obvykle nebezpečný u dospělých a dětí starších než 3 měsíce 
věku; ale může být příznakem závažného problému. Pokud dojde k zežloutnutí kůže či očního 
bělma, sdělte to ihned svému lékaři. 

 

V některých případech dochází ke změnám srdečního rytmu. Sdělte ihned svému lékaři, pokud 
máte závratě, cítíte motání hlavy či náhlou slabost. Mohou to být příznaky závažného 
onemocnění srdce.  

 

Zřídka může dojít k problémům s játry. Váš doktor má před začátkem a během Vaší léčby 
přípravkem REYATAZ provést vyšetření krve. Máte-li problémy s játry včetně infekce 
hepatitidy B nebo C, může u Vás dojít ke zhoršení obtíží. Sdělte ihned svému lékaři, pokud se u 
Vás vyskytne tmavá moč (barvy čaje), svědění či žloutnutí kůže či očního bělma, bolest v oblasti 
žaludku, světle zbarvená stolice nebo pocit na zvracení. 

 

Zřídka může dojít u lidí užívajících REYATAZ k problémům se žlučníkem. Mezi příznaky obtíží 
se žlučníkem mohou patřit bolest v pravé či střední horní oblasti břicha, nauzea, zvracení, horečka 
či žloutnutí kůže či očního bělma. 

 

REYATAZ může mít vliv na to, jak dobře vám pracují ledviny. 

 

Zřídka může dojít u lidí užívajících REYATAZ k výskytu ledvinových kamenů. Sdělte ihned 
svému lékaři, pokud se u Vás vyskytnou příznaky ledvinových kamenů jako bolesti v dolní části 
zad či dolní oblasti břicha, krev v moči či bolestivé močení. 

 
Následují další nežádoucí účinky u pacientů léčených přípravkem REYATAZ: 
Časté (postihují více než 1 pacienta z 10):  

 

bolesti hlavy 

 

zvracení, průjem, bolest břicha a nepříjemný pocit v břiše, nauzea, dyspepsie (poruchy trávení) 

 

únava (extrémní vyčerpanost) 

Méně časté (postihují více než 1 pacienta ze 100):  

 

periferní neuropatie (znecitlivění, slabost, brnění nebo bolest rukou a nohou) 

 

hypersenzitivita (alergická reakce) 

 

astenie (neobvyklá unavenost nebo slabost) 

 

pokles tělesné hmotnosti, zvýšení tělesné hmotnosti, anorexie (ztráta chuti k jídlu), zvýšení chuti 
k jídlu 

 

deprese, úzkost, poruchy spánku 

 

126

 

dezorientace, amnézie (ztráta paměti), závrať, somnolence (spavost), abnormální sny 

 

synkopa (mdloby), hypertenze (vysoký krevní tlak) 

 

dušnost 

 

pankreatitida (zánět slinivky břišní), gastritida (zánět žaludku), aftózní stomatitida (vředy v ústech 
a opary), dysgeuzie (poruchy chuti), flatulence (zvýšený odchod plynů), sucho v ústech, břišní 
distenze (nadmutí břicha) 

 

angioedém (závažný otok kůže a dalších tkání, nejčastěji rtů nebo očí) 

 

alopecie (neobvyklá ztráta nebo zeslabení vlasů), pruritus (svědění) 

 

svalová atrofie (úbytek svalové hmoty), artralgie (bolesti kloubů), myalgie (bolesti svalů) 

 

intersticiální nefritida (zánět ledvin), hematurie (krev v moči), proteinurie (nadbytek bílkovin 
v moči), polakisurie (časté nucení na moč) 

 

gynekomastie (zvětšení prsů u mužů) 

 

bolest na hrudi, malátnost (celkově se necítíte dobře), horečka 

 

insomnie (nespavost) 

Vzácné (postihují více než 1 pacienta z 1 000):  

 

poruchy chůze (abnormální způsob chůze) 

 

edém (otok) 

 

hepatosplenomegalie (zvětšení jater a sleziny) 

 

myopatie (svalová bolest, svalová citlivost a slabost nezpůsobená fyzickou zátěží) 

 

bolest ledvin 

 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo zdravotní sestře.

 

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního systému hlášení 
nežádoucích účinků uvedeného v 

Dodatku V

. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět 

k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku. 
 
 
5. 

Jak REYATAZ uchovávat 

 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na štítku, krabičce nebo blistru. 
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
Uchovávejte při teplotě do 25 °C. 
 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 
prostředí. 
 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co přípravek REYATAZ obsahuje 
 
-  Léčivou látkou je atazanavirum. Jedna tobolka obsahuje atazanavirum 300 mg (jako atazanaviri 

sulfas).  

-  Pomocnými látkami jsou krospovidon, monohydrát laktosy a magnesium-stearát. Tělo tobolky 

a inkoust k potisku obsahuje želatinu, šelak, koncentrovaný roztok amoniaku, simetikon, červený 
oxid železitý, černý oxid železitý, žlutý oxid železitý, propylenglykol, indigokarmín (E132), 
hlinitý lak indigokarmínu a oxid titaničitý (E171). 

 
Jak REYATAZ vypadá a co obsahuje toto balení 
 
Jedna tobolka přípravku REYATAZ 300 mg obsahuje 300 mg atanazaviru.  

 

127

neprůhledná červenomodrá tobolka označená bílým potiskem, "BMS 300 mg" na jedné polovině a 
"3622" na druhé polovině tobolky. 
 
REYATAZ 300 mg tvrdé tobolky je distribuovaný v lahvičkách obsahujících 30 tobolek. Jedna 
krabička obsahuje jednu nebo tři lahve po 30 tvrdých tobolkách. 
 
REYATAZ 300 mg tvrdé tobolky je take dodáván v krabičce s blistry obsahujícími 30 tobolek. 
 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.  
 
Držitel rozhodnutí o registraci 
 
BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIG 
Uxbridge Business Park 
Sanderson Road 
Uxbridge UB8 1DH 
Velká Británie 
 
Výrobce 
 
BRISTOL-MYERS SQUIBB S.R.L. 
Contrada Fontana del Ceraso 
03012 Anagni (FR) 
Itálie 
 
Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci: 
 

Belgique/België/Belgien 
N.V. Bristol-Myers Squibb Belgium S.A. 
Tél/Tel: + 32 2 352 76 11 
 

Lietuva 
Bristol-Myers Squibb Gyógyszerkereskedelmi Kft.
Tel: + 370 52 369140 
 

България 
Bristol-Myers Squibb Gyógyszerkereskedelmi Kft.
Teл.: + 359 800 12 400 
 

Luxembourg/Luxemburg 
N.V. Bristol-Myers Squibb Belgium S.A. 
Tél/Tel: + 32 2 352 76 11 
 

Česká republika 
Bristol-Myers Squibb spol. s r.o. 
Tel: + 420 221 016 111 
 

Magyarország 
Bristol-Myers Squibb Gyógyszerkereskedelmi Kft.
Tel.: + 36 1 301 9700 
 

Danmark 
Bristol-Myers Squibb 
Tlf: + 45 45 93 05 06 
 

Malta 
B

RISTOL

-M

YERS 

S

QUIBB 

S.

R

.

L

Tel: + 39 06 50 39 61 
 

Deutschland 
Bristol-Myers Squibb GmbH & Co. KGaA 
Tel: + 49 89 121 42-0 
 

Nederland 
Bristol-Myers Squibb B.V. 
Tel: + 31 (0)30 300 2222 
 

Eesti 
Bristol-Myers Squibb Gyógyszerkereskedelmi Kft.
Tel: + 372 640 1030 
 

Norge 
Bristol-Myers Squibb Norway Ltd 
Tlf: + 47 67 55 53 50 
 

Ελλάδα 
B

RISTOL

-M

YERS 

S

QUIBB 

A.E. 

Τηλ: + 30 210 6074300 
 

Österreich 
Bristol-Myers Squibb GesmbH 
Tel: + 43 1 60 14 30 
 

 

128

España 
B

RISTOL

-M

YERS 

S

QUIBB

,

 

S.A. 

Tel: + 34 91 456 53 00 
 

Polska 
B

RISTOL

-M

YERS 

S

QUIBB 

P

OLSKA 

S

P

.

 Z O

.

O

Tel.: + 48 22 5796666 
 

France 
Bristol-Myers Squibb SARL 
Tél: + 33 (0) 1 58 83 84 96 
 

Portugal 
Bristol-Myers Squibb Farmacêutica Portuguesa, 
S.A. 
Tel: + 351 21 440 70 00 
 

Hrvatska 
Bristol-Myers Squibb spol. s r.o. 
T

EL

:

 

+

 

385

 

1

 

2078

 

508 

 

România 
Bristol-Myers Squibb Gyógyszerkereskedelmi Kft.
Tel: + 40 (0)21 272 16 00 
 

Ireland 
Bristol-Myers Squibb Pharmaceuticals 
Tel: + 353 (1 800) 749 749 
 

Slovenija 
Bristol-Myers Squibb spol. s r.o. 
Tel: + 386 1 2355 100 
 

Ísland 
Vistor hf. 
Sími: + 354 535 7000 
 

Slovenská republika 
Bristol-Myers Squibb spol. s r.o. 
Tel: + 421 2 59298411 
 

Italia 
B

RISTOL

-M

YERS 

S

QUIBB 

S.

R

.

L

Tel: + 39 06 50 39 61 
 

Suomi/Finland 
Oy Bristol-Myers Squibb (Finland) Ab 
Puh/Tel: + 358 9 251 21 230 
 

Κύπρος 
B

RISTOL

-M

YERS 

S

QUIBB 

A.E. 

Τηλ: + 357 800 92666 
 

Sverige 
Bristol-Myers Squibb AB 
Tel: + 46 8 704 71 00 
 

Latvija 
Bristol-Myers Squibb Gyógyszerkereskedelmi Kft.
Tel: + 371 67708347 
 

United Kingdom 
Bristol-Myers Squibb Pharmaceuticals Ltd 
Tel: + 44 (0800) 731 1736 
 

Tato příbalová informace byla naposledy revidována. 
 
Další zdroje informací 
 
Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské 
agentury pro léčivé přípravky na adrese http://www.ema.europa.eu/. 

 

129

Příbalová informace: informace pro uživatele 

 

REYATAZ 50 mg perorální prášek 

atazanavirum 

 

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje. 

 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

 

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. 
Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

 
Co naleznete v této příbalové informaci:
 
 
1. 

Co je REYATAZ a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete REYATAZ užívat 

3. 

Jak se REYATAZ užívá 

4. 

Možné nežádoucí účinky  

5. 

Jak REYATAZ uchovávat 

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1. 

Co je REYATAZ a k čemu se používá 

 
REYATAZ je antivirový (nebo antiretrovirový) lék. Patří do skupiny léků nazývaných inhibitory 
proteáz
. Tyto léky zamezují infekci virem HIV (Human Immunodeficiency Virus, virus lidské 
imunodeficience) tím, že blokují bílkovinu, kterou HIV virus potřebuje pro své množení. Tyto léky 
snižují množství viru HIV ve Vašem těle a následně posilují váš imunitní systém. Takto REYATAZ 
snižuje riziko rozvoje chorob spojených s HIV infekcí. 
 
REYATAZ perorální prášek mohou užívat děti od 3 měsíců věku s tělesnou hmotností nejméně 5 kg 
(viz bod 3. Jak se REYATAZ užívá). Váš lékař Vám předepsal přípravek REYATAZ, protože jste 
nakažený/á virem HIV, který způsobuje onemocnění AIDS. Obvykle se má užívat v kombinaci s 
malou dávkou ritonaviru a jinými léky proti infekci virem HIV. Váš lékař Vám doporučí, která 
kombinace těchto léků s přípravkem REYATAZ je pro vás nejlepší. 
 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete REYATAZ užívat 

 
Neužívejte přípravek REYATAZ 

 

jestliže jste alergický(á) na atazanavir nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku 
(uvedenou v bodě 6). 

 

jestliže máte středně těžké až těžké jaterní potíže. Váš lékař zhodnotí závažnost jaterního 
onemocnění předtím, než rozhodne o tom, zda můžete užívat přípravek REYATAZ. 

 

jestliže užíváte některý z těchto léků: viz také Další léčivé přípravky a REYATAZ 

 

rifampicin (antibiotikum používané k léčbě tuberkulózy) 

 

astemizol nebo terfenadin (jsou běžně užívané k léčbě alergických projevů; tyto léky 
mohou být volně prodejné); cisaprid (používaný k léčbě žaludečního refluxu, někdy 
zvaného pálení žáhy); pimozid (používaný k léčbě schizofrénie); chinidin nebo bepridil 
(užívané k úpravě srdečního rytmu); ergotamin, dihydroergotamin, ergometrin, 
methylergometrin (používané k léčbě bolestí hlavy); a alfuzosin (používaný k léčbě 
zvětšené prostaty). 

 

kvetiapin (používaný k léčbě schizofrenie, bipolární poruchy a velké depresivní poruchy). 

 

přípravky obsahující třezalku tečkovanou (Hypericum perforatum, rostlinný přípravek) 

 

130

 

triazolam a perorálně (ústy) podávaný midazolam (používané k usnutí a/nebo 
k odstranění úzkosti). 

 

simvastatin a lovastatin (používané ke snížení hladiny cholesterolu). 

 

přípravky obsahující grazoprevir, včetně fixní kombinace dávek elbasviru/grazopreviru 
(používané k léčbě chronické infekce virem hepatitidy C) 

 
Neužívejte s přípravkem REYATAZ sildenafil, který se užívá k léčbě plicní arteriální hypertenze (tj. 
vysoký krevní tlak v plicních tepnách). Sildenafil se také užívá k léčbě poruch erekce (porucha 
ztopoření). Upozorněte svého lékaře, pokud užíváte sildenafil k léčbě poruch erekce. 
 
Upozorněte okamžitě svého lékaře, pokud Vám bude tyto léky předepisovat. 
 
Upozornění a opatření 
 
REYATAZ HIV infekci nevyléčí. Nadále může pokračovat rozvoj infekce nebo jiných onemocnění 
s HIV infekcí spojených. I když užíváte tento léčivý přípravek, stále můžete šířit HIV, ačkoli riziko je 
účinnou antiretrovirovou léčbou sníženo. Poraďte se s lékařem o opatřeních potřebných k zabránění 
přenosu infekce na další osoby. 
 
Někteří lidé budou vyžadovat zvláštní péči před začátkem nebo i během podávání přípravku 
REYATAZ. Před užitím přípravku REYATAZ se ujistěte, že váš lékař nebo lékárník je informován 
o tom, že: 

 

máte hepatitidu B nebo C (zánět jater) 

 

pokud se u Vás objeví známky nebo příznaky žlučových kamenů (bolest na pravé straně břicha) 

 

máte hemofilii typu A nebo B 

 

potřebujete hemodialýzu 

 
REYATAZ může mít vliv na to, jak dobře vám pracují ledviny. 
 
U pacientů, kteří užívali REYATAZ, byly hlášeny ledvinové kameny. Pokud se u Vás rozvinou 
známky nebo příznaky ledvinových kamenů (bolest v boku, krev v moči, bolest při močení), ihned 
kontaktujte svého lékaře. 
 
U některých pacientů s HIV infekcí (AIDS) v pokročilém stadiu, kteří dříve prodělali oportunní 
infekce, se mohou brzy po zahájení léčby infekce HIV vyskytnout známky a příznaky zánětu 
z předchozích infekcí. Má se za to, že tyto příznaky jsou důsledkem zlepšení imunitní odpovědi 
organizmu umožňující zdolávat infekce, které mohou být bez viditelných příznaků v těle přítomné. 
Všimnete-li si jakýchkoli příznaků infekce, informujte, prosím, ihned svého lékaře. Jakmile začnete 
užívat léčivé přípravky k léčbě HIV infekce, mohou se u Vás kromě oportunních infekcí vyskytnout 
autoimunitní onemocnění (stavy, které se vyskytují, když imunitní systém napadá zdravé tkáně). 
Autoimunitní onemocnění se mohou objevit mnoho měsíců po zahájení léčby. Pokud zaznamenáte 
příznaky infekce nebo jiné příznaky, jako jsou svalová slabost, slabost začínající v rukou a chodidlech 
a postupující směrem k tělesnému trupu, bušení srdce, třes nebo hyperaktivita, prosím, informujte 
ihned svého lékaře a požádejte o nezbytnou léčbu. 
 
U některých pacientů se může při užívání kombinované antiretrovirové terapie vyvinout kostní 
onemocnění zvané osteonekróza (odumírání kostní tkáně způsobené nedostatečným zásobením kosti 
krví). Délka kombinované antiretrovirové terapie, používání kortikosteroidů, konzumace alkoholu, 
závažné snížení imunity a vyšší index tělesné hmotnosti mohou být některými z mnoha rizikových 
faktorů vzniku tohoto onemocnění. Známky osteonekrózy jsou ztuhlost kloubů, bolesti kloubů (zvláště 
kyčelních, kolenních a ramenních) a pohybové potíže. Pokud zpozorujete některé z těchto příznaků, 
informujte o tom prosím svého lékaře. 
 
U pacientů, kteří užívali REYATAZ, se objevila hyperbilirubinemie (zvýšená hladina bilirubinu v 
krvi). Příznaky mohou být mírné zežloutnutí kůže nebo očí. Jestliže si všimnete některých z těchto 
příznaků, prosím oznamte to svému lékaři. 
 

 

131

U pacientů, kteří užívali REYATAZ, byla hlášena závažná forma kožní vyrážky, včetně Stevens-
Johnsonova syndromu. Pokud se u vás vyrážka objeví, oznamte to ihned svému lékaři. 
 
Informujte svého lékaře, pokud zaznamenáte změnu, jak vám tluče srdce (změny srdečního rytmu). U 
dětí, které dostávají REYATAZ, může být potřeba monitorovat jejich srdce. O tom rozhodne Váš 
dětský lékař. 
 
Děti 
Nepodávejte tento lék dětem
 mladším než 3 měsíce věku s tělesnou hmotností méně než 5 kg. 
Užívání přípravku REYATAZ u dětí mladších než 3 měsíce věku s tělesnou hmotností méně než 5 kg 
nebylo vzhledem k riziku závažných komplikací sledováno. 
 
Další léčivé přípravky a přípravek REYATAZ 
Přípravek REYATAZ nesmíte užívat s některými léčivými přípravky.
 Tyto léky jsou uvedeny v 
části Neužívejte přípravek REYATAZ, kterou začíná bod 2.  
 
Jsou i jiné léky, které nelze s přípravkem REYATAZ kombinovat. Informujte svého lékaře o všech 
lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době nebo které možná budete užívat. Zvláště 
důležité je upozornit na: 

 

jiné přípravky k léčbě HIV infekce (např. indinavir, nevirapin a efivarenz) 

 

boceprevir (užívá se k léčbě hepatitidy C) 

 

sildenafil, vardenafil nebo tadalafil používané k léčbě impotence (poruch ztopoření)  

 

jestliže užíváte perorální antikoncepci ("Pilulky") s přípravkem REYATAZ jako prevenci 
otěhotnění, je třeba vše užívat přesně podle instrukcí Vašeho lékaře a neopomenout žádnou z 
dávek 

 

léky používané k léčbě nemocí spojených s kyselinou v žaludku (např. antacida, které se mají 
užívat 1 hodinu před užitím přípravku REYATAZ nebo 2 hodiny po jeho užití, H

2

-blokátory jako 

famotidin a inhibitory protonové pumpy jako omeprazol) 

 

léky, které snižují krevní tlak, zpomalují tepovou frekvenci nebo upravují srdeční rytmus 
(amiodaron, diltiazem, systémový lidokain, verapamil). 

 

atorvastatin, pravastatin a fluvastatin (používané ke snížení hladiny cholesterolu) 

 

salmeterol (používaný k léčbě astmatu) 

 

cyklosporin, takrolimus a sirolimus (léky snižující odpověď imunitního systému) 

 

některá antibiotika (rifabutin, klarithromycin) 

 

ketokonazol, itrakonazol a vorikonazol (léky proti plísním) 

 

warfarin (používaný ke snížení krevní srážlivosti) 

 

karbamazepin, fenytoin, fenobarbital, lamotrigin (léky proti epilepsii) 

 

irinotekan (používaný k léčbě rakoviny) 

 

uklidňující léky (např. midazolam podávaný injekčně) 

 

buprenorfin (užívaný k léčbě závislosti na opioidech a k léčbě bolesti). 

 
Některé léky se mohou vzájemně ovlivňovat s ritonavirem, lékem, který se užívá spolu s přípravkem 
REYATAZ. Je důležité, abyste informoval(a) svého lékaře o tom, že užíváte flutikason nebo 
budesonid (léky podávané přes nosní sliznici nebo inhalačně k léčbě alergických projevů nebo 
astmatu). 
 
REYATAZ s jídlem a pitím 
Viz bod 3. Jak se REYATAZ užívá. 
 
Těhotenství a kojení 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékařem dříve, než začnete tento přípravek užívat. Atazanavir je léčivá látka přípravku 
REYATAZ, která se vylučuje do mateřského mléka. Pokud užíváte REYATAZ, nemáte kojit. Ženám 
infikovaným HIV se kojení v žádném případě nedoporučuje, protože by mohlo dojít k přenosu viru na 
dítě mlékem. 
 

 

132

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Jestliže cítíte únavu nebo máte závratě, neřiďte dopravní prostředky ani neobsluhujte stroje a ihned 
kontaktujte svého lékaře. 
 
REYATAZ perorální prášek obsahuje: 

 

aspartam (obsahuje zdroj fenylalaninu). Může být škodlivý pro osoby trpící fenylketonurií. 

 

1,3 g sacharózy v jednom sáčku. Jestli Vám Váš lékař sdělil, že Vaše dítě trpí intolerancí na 
některé druhy cukrů, kontaktujte svého lékaře předtím, než Vaše dítě začne užívat tento léčivý 
přípravek. 

 
 
3. 

Jak se REYATAZ užívá 

 
Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se 
svým lékařem. Takto si budete jist(a), že Váš lék je plně účinný a že jste snížil(a) riziko rozvoje virové 
rezistence na léčbu.  
 
U dětí (od 3 měsíců věku a s tělesnou hmotností nejméně 5 kg) Váš dětský lékař rozhodne o 
vhodné dávce podle tělesné hmotnosti dítěte. 
Dávka přípravku REYATAZ perorální prášek se u dětí 
vypočítá podle tělesné hmotnosti a užívá se jednou denně s jídlem a s ritonavirem, jak je uvedeno níže: 

Tělesná hmotnost 

(kg) 

Dávka přípravku REYATAZ 

jednou denně 

(mg) 

Dávka ritonaviru* jednou 

denně 

(mg) 

alespoň 5 až méně než 15 

200 mg (4 sáčky

a

) 80 

mg

b

 

alespoň 15 až méně než 35 

250 mg (5 sáčků

a

) 80 

mg

b

 

Alespoň 35 

300 mg (6 sáčků

a

) 100 

mg

c

 

a

Jeden sáček obsahuje 50 mg atazanaviru 

b

Ritonavir perorální roztok 

c

Ritonavir perorální roztok nebo tobolka/tableta

 

 
REYATAZ je rovněž dostupný jako tobolky pro použití u dospělých a dětí ve věku od 6 let s tělesnou 
hmotností alespoň 15 kg, které jsou schopny polykat tobolky. Doporučuje se přechod z přípravku 
REYATAZ perorální prášek na REYATAZ tobolky, jakmile jsou pacienti schopni důsledně polykat 
tobolky. 
 
Může dojít ke změně dávky při přechodu z perorálního prášku na tobolky. Váš lékař rozhodne o 
správné velikosti dávky pro Vaše dítě dle jeho tělesné hmotnosti. 
 
U dětských pacientů mladších než 3 měsíce nelze doporučit žádné dávkování přípravku REYATAZ. 
 
Pokyny k užívání přípravku REYATAZ perorální prášek:  

 

Děti, které jsou schopny pít ze šálku, musí užívat REYATAZ perorální prášek společně s jídlem 
nebo pitím. Pokud je REYATAZ perorální prášek smíchán s vodou, doporučuje se podávání 
současně s jídlem. 

 

U dětí, které nejsou schopny jíst pevnou stravu nebo pít ze šálku, musí být REYATAZ perorální 
prášek smíchán s kojeneckou stravou a podán perorální stříkačkou. Požádejte svého lékárníka o 
perorální stříkačku. Nepoužívejte k podání přípravku REYATAZ smíchaného s kojeneckou 
stravou kojeneckou lahev.  

 

Pokyny pro přípravu a dávkování přípravku REYATAZ perorální prášek viz "Návod k použití" 
na konci této příbalové informace. 

 

REYATAZ perorální prášek má být podán do 60 minut po namíchání. 

 
Jestliže jste užil(a) více přípravku REYATAZ, než jste měl(a) 
Jestliže jste Vy nebo Vaše dítě užili více přípravku REYATAZ, může se objevit zežloutnutí kůže 
a/nebo očního bělma (ikterus) a nepravidelný srdeční tep (prodloužení QTc intervalu). 
Jestliže jste užili nebo podali náhodně více perorálního prášku přípravku REYATAZ, než vám 
předepsal lékař, kontaktujte ihned svého lékaře nebo požádejte o radu v nejbližší nemocnici. 

 

133

 
Jestliže jste zapomněl(a) užít (podat) přípravek REYATAZ 
Zapomenete-li užít či podat Vašemu dítěti dávku v předepsanou dobu, užijte či podejte ji spolu 
s jídlem co nejdříve. Další normální dávku užijte v předepsanou dobu podle rozpisu. Chybí-li do doby 
užití další dávky Vámi nebo Vaším dítětem již jen krátký interval, počkejte a užijte další dávku až v 
předepsaném čase. Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.  
 
Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek REYATAZ 
Nepřestávejte užívat (podávat) REYATAZ bez porady s lékařem. 
 
Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře. 
 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky 

 
Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. Během léčby HIV infekce není vždy snadné odlišit nežádoucí účinky vyvolané 
přípravkem REYATAZ od nežádoucích účinků způsobených jinými léky užívanými souběžně a od 
komplikací samotné HIV infekce. Pokud si všimnete na svém zdravotním stavu cokoli neobvyklého, 
řekněte to svému lékaři. 
 
Během léčby infekce HIV může dojít ke zvýšení tělesné hmotnosti a zvýšení hladin lipidů (tuků) 
a glukózy v krvi. To je částečně spojeno se zlepšením zdravotního stavu a životním stylem a v případě 
lipidů v krvi někdy se samotnou léčbou infekce HIV. Váš lékař bude provádět vyšetření, aby tyto 
změny zjistil. 
 
Ihned informujte svého lékaře, pokud se u Vás vyskytne některý z těchto závažných nežádoucích 
účinků: 
 

 

Byla hlášena vyrážka a svědění, které mohou být někdy závažné. Vyrážka obvykle zmizí během 
2 týdnů bez nutnosti změny léčby přípravkem REYATAZ. Závažná vyrážka se může rozvinout 
v souvislosti s jinými příznaky, které mohou být závažné. Přestaňte užívat REYATAZ a okamžitě 
to sdělte svému lékaři, pokud se u Vás rozvine závažná vyrážka nebo vyrážka společně s příznaky 
podobnými chřipce, či pokud se objeví puchýře, horečka, vřídky v ústech, bolesti svalů a kloubů, 
otoky v obličeji, zánět oka, který způsobuje zarudnutí (zánět spojivek), bolestivé, teplé, nebo 
červené bulky (uzlinky).  

 

Často bylo hlášeno zežloutnutí kůže či očního bělma způsobené vysokými hodnotami billirubinu 
v krvi. Tento nežádoucí účinek není obvykle nebezpečný u dospělých a dětí starších než 3 měsíce 
věku; ale může být příznakem závažného problému. Pokud dojde k zežloutnutí kůže či očního 
bělma, sdělte to ihned svému lékaři. 

 

V některých případech dochází ke změnám srdečního rytmu. Sdělte ihned svému lékaři, pokud 
máte závratě, cítíte motání hlavy či náhlou slabost. Mohou to být příznaky závažného 
onemocnění srdce.  

 

Zřídka může dojít k problémům s játry. Váš doktor má před začátkem a během Vaší léčby 
přípravkem REYATAZ provést vyšetření krve. Máte-li problémy s játry včetně infekce 
hepatitidy B nebo C, může u Vás dojít ke zhoršení obtíží. Sdělte ihned svému lékaři, pokud se u 
Vás vyskytne tmavá moč (barvy čaje), svědění či žloutnutí kůže či očního bělma, bolest v oblasti 
žaludku, světle zbarvená stolice nebo pocit na zvracení. 

 

Zřídka může dojít u lidí užívajících REYATAZ k problémům se žlučníkem. Mezi příznaky obtíží 
se žlučníkem mohou patřit bolest v pravé či střední horní oblasti břicha, nauzea, zvracení, horečka 
či žloutnutí kůže či očního bělma. 

 

REYATAZ může mít vliv na to, jak dobře vám pracují ledviny. 

 

Zřídka může dojít u lidí užívajících REYATAZ k výskytu ledvinových kamenů. Sdělte ihned 
svému lékaři, pokud se u Vás vyskytnou příznaky ledvinových kamenů jako bolesti v dolní části 
zad či dolní oblasti břicha, krev v moči či bolestivé močení. 

 
Následují další nežádoucí účinky u pacientů léčených přípravkem REYATAZ: 

 

134

Časté (postihují více než 1 pacienta z 10):  

 

bolesti hlavy 

 

zvracení, průjem, bolest břicha a nepříjemný pocit v břiše, nauzea, dyspepsie (poruchy trávení) 

 

únava (extrémní vyčerpanost) 

Méně časté (postihují více než 1 pacienta ze 100):  

 

periferní neuropatie (znecitlivění, slabost, brnění nebo bolest rukou a nohou) 

 

hypersenzitivita (alergická reakce) 

 

astenie (neobvyklá unavenost nebo slabost) 

 

pokles tělesné hmotnosti, zvýšení tělesné hmotnosti, anorexie (ztráta chuti k jídlu), zvýšení chuti 
k jídlu 

 

deprese, úzkost, poruchy spánku 

 

dezorientace, amnézie (ztráta paměti), závrať, somnolence (spavost), abnormální sny 

 

synkopa (mdloby), hypertenze (vysoký krevní tlak) 

  dušnost 

  pankreatitida (zánět slinivky břišní), gastritida (zánět žaludku), aftózní stomatitida (vředy v ústech 

a opary), dysgeuzie (poruchy chuti), flatulence (zvýšený odchod plynů), sucho v ústech, břišní 
distenze (nadmutí břicha) 

  angioedém (závažný otok kůže a dalších tkání, nejčastěji rtů nebo očí) 

  alopecie (neobvyklá ztráta nebo zeslabení vlasů), pruritus (svědění) 

  svalová atrofie (úbytek svalové hmoty), artralgie (bolesti kloubů), myalgie (bolesti svalů) 

  intersticiální nefritida (zánět ledvin), hematurie (krev v moči), proteinurie (nadbytek bílkovin 

v moči), polakisurie (časté nucení na moč) 

  gynekomastie (zvětšení prsů u mužů) 

  bolest na hrudi, malátnost (celkově se necítíte dobře), horečka 

  insomnie (nespavost) 

Vzácné (postihují více než 1 pacienta z 1 000):  

 

poruchy chůze (abnormální způsob chůze) 

 

edém (otok) 

 

hepatosplenomegalie (zvětšení jater a sleziny) 

 

myopatie (svalová bolest, svalová citlivost a slabost nezpůsobená fyzickou zátěží) 

 

bolest ledvin 

 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo zdravotní sestře. 
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního systému hlášení 
nežádoucích účinků uvedeného v 

Dodatku V

. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět 

k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku. 
 
 
5. 

Jak REYATAZ uchovávat 

 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce nebo sáčku. Doba 
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. Neotvírejte sáček do doby 
užití. 
 
Po smíchání perorálního prášku s jídlem či pitím má být směs uchovávána po dobu maximálně jedné 
hodiny při pokojové teplotě nepřesahující 30 

o

C. 

 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 
prostředí. 
 

 

135

 
6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co přípravek REYATAZ obsahuje 
 
-  Léčivou látkou je atazanavirum. Jeden sáček obsahuje atazanavirum 50 mg (jako atazanaviri 

sulfas).  

-  Pomocnými látkami jsou aspartam (E951), sacharóza a pomerančovo-vanilkové aroma. 
 
Jak REYATAZ vypadá a co obsahuje toto balení 
 
Jeden sáček přípravku REYATAZ perorální prášek obsahuje 50 mg atazanaviru.  
 
K dispozici je jedna velikost balení: 1 krabička s 30 sáčky. 
 
 
Držitel rozhodnutí o registraci  
 
BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIG 
Uxbridge Business Park 
Sanderson Road 
Uxbridge UB8 1DH 
Velká Británie 
 
Výrobce 
 
Swords Laboratories T/A Lawrence Laboratories, 
Unit 12, The Distribution Centre, Shannon Industrial Estate, 
Shannon, Co. Clare,  
Irsko 
 
Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci: 
 

Belgique/België/Belgien 
N.V. Bristol-Myers Squibb Belgium S.A. 
Tél/Tel: + 32 2 352 76 11 
 

Lietuva 
Bristol-Myers Squibb Gyógyszerkereskedelmi Kft.
Tel: + 370 52 369140 
 

България 
Bristol-Myers Squibb Gyógyszerkereskedelmi Kft.
Teл.: + 359 800 12 400 
 

Luxembourg/Luxemburg 
N.V. Bristol-Myers Squibb Belgium S.A. 
Tél/Tel: + 32 2 352 76 11 
 

Česká republika 
Bristol-Myers Squibb spol. s r.o. 
Tel: + 420 221 016 111 
 

Magyarország 
Bristol-Myers Squibb Gyógyszerkereskedelmi Kft.
Tel.: + 36 1 301 9700 
 

Danmark 
Bristol-Myers Squibb 
Tlf: + 45 45 93 05 06 
 

Malta 
B

RISTOL

-M

YERS 

S

QUIBB 

S.

R

.

L

Tel: + 39 06 50 39 61 
 

Deutschland 
Bristol-Myers Squibb GmbH & Co. KGaA 
Tel: + 49 89 121 42-0 
 

Nederland 
Bristol-Myers Squibb B.V. 
Tel: + 31 (0)30 300 2222 
 

Eesti 
Bristol-Myers Squibb Gyógyszerkereskedelmi Kft.
Tel: + 372 640 1030 
 

Norge 
Bristol-Myers Squibb Norway Ltd 
Tlf: + 47 67 55 53 50 
 

 

136

Ελλάδα 
B

RISTOL

-M

YERS 

S

QUIBB 

A.E. 

Τηλ: + 30 210 6074300 
 

Österreich 
Bristol-Myers Squibb GesmbH 
Tel: + 43 1 60 14 30 
 

España 
B

RISTOL

-M

YERS 

S

QUIBB

,

 

S.A. 

Tel: + 34 91 456 53 00 
 

Polska 
B

RISTOL

-M

YERS 

S

QUIBB 

P

OLSKA 

S

P

.

 Z O

.

O

Tel.: + 48 22 5796666 
 

France 
Bristol-Myers Squibb SARL 
Tél: + 33 (0) 1 58 83 84 96 

Portugal 
Bristol-Myers Squibb Farmacêutica Portuguesa, 
S.A. 
Tel: + 351 21 440 70 00 
 

Hrvatska 
Bristol-Myers Squibb spol. s r.o. 
T

EL

:

 

+

 

385

 

1

 

2078

 

508 

 

România 
Bristol-Myers Squibb Gyógyszerkereskedelmi Kft.
Tel: + 40 (0)21 272 16 00 
 

Ireland 
Bristol-Myers Squibb Pharmaceuticals 
Tel: + 353 (1 800) 749 749 
 

Slovenija 
Bristol-Myers Squibb spol. s r.o. 
Tel: + 386 1 2355 100 
 

Ísland 
Vistor hf. 
Sími: + 354 535 7000 
 

Slovenská republika 
Bristol-Myers Squibb spol. s r.o. 
Tel: + 421 2 59298411 
 

Italia 
B

RISTOL

-M

YERS 

S

QUIBB 

S.

R

.

L

Tel: + 39 06 50 39 61 
 

Suomi/Finland 
Oy Bristol-Myers Squibb (Finland) Ab 
Puh/Tel: + 358 9 251 21 230 
 

Κύπρος 
B

RISTOL

-M

YERS 

S

QUIBB 

A.E. 

Τηλ: + 357 800 92666 
 

Sverige 
Bristol-Myers Squibb AB 
Tel: + 46 8 704 71 00 
 

Latvija 
Bristol-Myers Squibb Gyógyszerkereskedelmi Kft.
Tel: + 371 67708347 
 

United Kingdom 
Bristol-Myers Squibb Pharmaceuticals Ltd 
Tel: + 44 (0800) 731 1736 
 

Tato příbalová informace byla naposledy revidována. 
 
Další zdroje informací 
 
Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské 
agentury pro léčivé přípravky na adrese http://www.ema.europa.eu/. 

 

137

Návod k použití 
 
Tento návod ukazuje, jak připravit a podat dávku přípravku REYATAZ perorální prášek. Ujistěte se, 
že jste přečetl(a) a porozuměl(a) těmto pokynům předtím, než podáte tento lék svému dítěti. 
Váš dětský lékař stanoví správnou velikost dávky na základě věku a tělesné hmotnosti Vašeho dítěte.  
 
Vždy podávejte svému dítěti lék během 60 minut po smíchání. 
 
Před podáním léku 

1. Určete velikost dávky a počet sáčků přípravku REYATAZ perorální prášek, které budete 

potřebovat (viz bod 3. Jak se REYATAZ užívá). 

2. Před podáním poklepejte na sáček. Rozstřihněte každý sáček podle tečkami vyznačené linie. 
3. 

Vyberte požadovaný typ podání přípravku REYATAZ svému dítěti z možností uvedených 

níže. Může být použit i větší objem či množství kojenecké stravy, jídla či pití. Ujistěte se, že 
Vaše dítě snědlo nebo vypilo všechnu kojeneckou stravu, jídlo či pití, která obsahuje lék. 

Příprava a podání léku s tekutou kojeneckou stravou v malém šálku či nádobce určené k podání 
léku a s použitím perorální stříkačky (
požádejte o ni svého lékárníka): 

1. Vezměte šálek či malou nádobku určenou k podání léku a vysypejte do ní obsah sáčku. 
2. Přidejte 10 ml připravené tekuté kojenecké stravy a zamíchejte s použitím lžičky. 
3. Do 

směsi vložte konec perorální stříkačky a vytáhněte píst nahoru tak, aby byl do stříkačky 

natažen celý obsah směsi. 

4. 

Vložte konec stříkačky do úst Vašeho dítěte k vnitřní straně tváře a zatlačte píst dolů, aby byl 

lék uvolněn. 

5. Přidejte do šálku či malé nádobky dalších 10 ml připravené kojenecké stravy a opláchněte s 

ní zbývající prášek, který v šálku či nádobce zůstal.  

6. Do 

směsi vložte konec stříkačky a vytáhněte píst nahoru tak, aby byl do stříkačky natažen 

celý obsah směsi. 

7. 

Vložte konec stříkačky do úst Vašeho dítěte k vnitřní straně tváře a zatlačte píst dolů, aby byl 

lék uvolněn. 

8. 

Ihned po podání REYATAZ perorálního prášku podejte svému dítěti doporučenou dávku 

ritonaviru. 

Příprava a podání léku s pitím 

1. 

Vysypejte obsah sáčku do malého šálku na pití. 

2. Přidejte 30 ml nápoje a smíchejte s použitím lžičky.  
3. Nechte 

dítě vypít směs. 

4. Přidejte dalších 15 ml nápoje, smíchejte a dejte dítěti vypít. 
5. 

Je-li ke smíchání použita voda, doporučuje se podávání současně s jídlem. 

Příprava a podání léku s jídlem 

1.  Vysypejte obsah sáčku do malé nádoby.  
2. Přidejte minimálně jednu polévkovou lžíci jídla a smíchejte. 
3. Nakrmte 

dítě touto směsí. 

4. Přidejte další polévkovou lžíci do nádoby, smíchejte a znovu nakrmte své dítě směsí. 

 
Máte-li jakékoliv dotazy týkající se přípravy a podání přípravku REYATAZ perorální prášek, 
konzultujte to se svým lékařem, lékárníkem či zdravotní sestrou.  
 
 

Recenze

Recenze produktu REYATAZ 100 MG 60X100MG Tobolky

Diskuze

Diskuze k produktu REYATAZ 100 MG 60X100MG Tobolky

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám