Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis léčba nádorových onemocnění

REVLIMID 5 MG 21X5MG Tobolky - recenze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 97678

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

 
Podrobné informace
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Podrobné informace - REVLIMID 5 MG 21X5MG Tobolky

PŘÍLOHA I

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Tento léčivý přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili jakákoli podezření na nežádoucí účinky. Podrobnosti o hlášení nežádoucích účinků viz bod 4.8. 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU

Revlimid 2,5 mg tvrdé tobolky Revlimid 5 mg tvrdé tobolky Revlimid 7,5 mg tvrdé tobolky Revlimid 10 mg tvrdé tobolky Revlimid 15 mg tvrdé tobolky Revlimid 20 mg tvrdé tobolky Revlimid 25 mg tvrdé tobolky 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Revlimid 2,5 mg tvrdé tobolky Jedna tobolka obsahuje lenalidomidum 2,5 mg. Pomocná látka/Pomocné látky se známým účinkem Jedna tobolka obsahuje 73,5 mg laktosy (ve formě bezvodé laktosy). Revlimid 5 mg tvrdé tobolky Jedna tobolka obsahuje lenalidomidum 5 mg. Pomocná látka/Pomocné látky se známým účinkem Jedna tobolka obsahuje 147 mg laktosy (ve formě bezvodé laktosy). Revlimid 7,5 mg tvrdé tobolky Jedna tobolka obsahuje lenalidomidum 7,5 mg. Pomocná látka/Pomocné látky se známým účinkem Jedna tobolka obsahuje 144,5 mg laktosy (ve formě bezvodé laktosy). Revlimid 10 mg tvrdé tobolky Jedna tobolka obsahuje lenalidomidum 10 mg. Pomocná látka/Pomocné látky se známým účinkem Jedna tobolka obsahuje 294 mg laktosy (ve formě bezvodé laktosy). Revlimid 15 mg tvrdé tobolky Jedna tobolka obsahuje lenalidomidum 15 mg. Pomocná látka/Pomocné látky se známým účinkem Jedna tobolka obsahuje 289 mg laktosy (ve formě bezvodé laktosy). Revlimid 20 mg tvrdé tobolky Jedna tobolka obsahuje lenalidomidum 20 mg. Pomocná látka/Pomocné látky se známým účinkem Jedna tobolka obsahuje 244,5 mg laktosy (ve formě bezvodé laktosy). Revlimid 25 mg tvrdé tobolky Jedna tobolka obsahuje lenalidomidum 25 mg. Pomocná látka/Pomocné látky se známým účinkem Jedna tobolka obsahuje 200 mg laktosy (ve formě bezvodé laktosy). Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1. 3. LÉKOVÁ FORMA

Tvrdá tobolka. Revlimid 2,5 mg tvrdé tobolky Modrozelené/bílé tobolky velikosti 4; 14,3 mm, s nápisem „REV 2.5 mg“. Revlimid 5 mg tvrdé tobolky Bílé tobolky velikosti 2; 18,0 mm, s nápisem „REV 5 mg“ Revlimid 7,5 mg tvrdé tobolky Světle žluté/bílé tobolky velikosti 2; 18 mm, s nápisem „REV 7.5 mg“. Revlimid 10 mg tvrdé tobolky Modrozelené/světle žluté tobolky velikosti 0; 21,7 mm, s nápisem „REV 10 mg“. Revlimid 15 mg tvrdé tobolky Světle modré/bílé tobolky velikosti 0; 21,7 mm, s nápisem „REV 15 mg“. Revlimid 20 mg tvrdé tobolky Modrozelené/světle modré tobolky velikosti 0; 21,7 mm, s nápisem „REV 20 mg“. Revlimid 25 mg tvrdé tobolky Bílé tobolky velikosti 0; 21,7 mm, s nápisem „REV 25 mg“. 4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikace

Mnohočetný myelom Revlimid je v monoterapii indikován k udržovací léčbě dospělých pacientů s nově diagnostikovaným mnohočetným myelomem, kteří podstoupili autologní transplantaci kmenových buněk. Revlimid je v kombinované terapii (viz bod 4.2) indikován k léčbě dospělých pacientů s doposud neléčeným mnohočetným myelomem, kteří nejsou vhodnými kandidáty pro transplantaci. Revlimid je v kombinaci s dexamethasonem indikován k léčbě dospělých pacientů s mnohočetným myelomem, kteří absolvovali alespoň jednu předchozí terapii. Myelodysplastické syndromy Revlimid je v monoterapii indikován k léčbě dospělých pacientů s anémií závislou na transfuzi, která vznikla v důsledku myelodysplastických syndromů s nízkým rizikem nebo středním rizikem I. stupně, spojených s cytogenetickou abnormalitou izolované delece 5q v případech, kdy jsou ostatní léčebné možnosti nedostatečné nebo neadekvátní. Lymfom z plášťových buněk Revlimid je v monoterapii indikován k léčbě dospělých pacientů s relabujícím nebo refrakterním lymfomem z plášťových buněk (MCL) (viz body 4.4 a 5.1). 4.2 Dávkování a způsob podání

Léčba přípravkem Revlimid musí být vedena pod dohledem lékaře se zkušenostmi v používání protinádorových terapií. Pro všechny indikace popsané níže:

 • Dávku je třeba upravovat na základě klinických a laboratorních nálezů (viz bod 4.4)
 • K léčbě trombocytopenie 3. a 4. stupně, neutropenie nebo jiné toxicity 3. a 4. stupně vyhodnocené jako spojené s lenalidomidem se v průběhu léčby a po znovuzahájení léčby doporučuje úprava dávkování.
 • V případě neutropenie má být k léčbě pacienta zváženo použití růstových faktorů.
 • Pokud od vynechání dávky uplynulo méně než 12 hodin, pacient může vynechanou dávku užít. Pokud od vynechání dávky v plánovaném čase uplynulo více než 12 hodin, pacient nesmí užít vynechanou dávku, ale vezme si další dávku v plánovaný čas následujícího dne. Dávkování Nově diagnostikovaný mnohočetný myelom (NDMM)
 • Udržovací léčba lenalidomidem u pacientů, kteří podstoupili autologní transplantaci kmenových buněk (autologous stem cell transplantation - ASCT). Podávání udržovací dávky lenalidomidu se má zahájit až po patřičné stabilizaci hematologických parametrů po ASCT u pacientů bez průkazné progrese. Léčba lenalidomidem nesmí začít, pokud absolutní počet neutrofilů (ANC) je < 1,0 × 109/l, a/nebo počet trombocytů je < 75 × 109/l. Doporučená dávka

  Doporučená počáteční dávka lenalidomidu je 10 mg perorálně jednou denně průběžně (v 1. až 28. den opakovaných 28denních cyklů) podávaná až do progrese onemocnění nebo intolerance. Po 3 cyklech podávání udržovací dávky lenalidomidu může být dávka, pokud je tolerována, zvýšena na 15 mg perorálně jednou denně.

 • Kroky při snižování dávky Počáteční dávka (10 mg) Pokud je dávka zvýšena (15 mg) a Dávková hladina -1 5 mg 10 mg Dávková hladina -2 5 mg (v 1. až 21. den každých 28 dní) 5 mg Dávková hladina -3 Neuplatňuje se 5 mg (v 1. až 21. den každých 28 dní) Nepodávejte dávku nižší než 5 mg (v 1. až 21. den každých 28 dní) a Po 3 cyklech podávání udržovací dávky lenalidomidu může být dávka, pokud je tolerována, zvýšena na 15 mg perorálně jednou denně.
 • Trombocytopenie Pokud počet trombocytů Doporučená léčba klesne na < 30 × 109/l Přerušení léčby lenalidomidem vrátí se na ≥ 30 × 109/l Pokračování léčby lenalidomidem při dávkové hladině -1 jednou denně při každém následném poklesu na < 30 × 109/l Přerušení léčby lenalidomidem vrátí se na ≥ 30 × 109/l Pokračování léčby lenalidomidem při nejbližší nižší dávkové hladině jednou denně
 • Neutropenie Pokud počet neutrofilů Doporučená léčbaa klesne na < 0,5 × 109/l Přerušení léčby lenalidomidem vrátí se na ≥ 0,5 × 109/l Pokračování léčby lenalidomidem při dávkové hladině -1 jednou denně při každém následném poklesu na < 0,5 × 109/l Přerušení léčby lenalidomidem vrátí se na ≥ 0,5 × 109/l Pokračování léčby lenalidomidem při nejbližší nižší dávkové hladině jednou denně a Pokud je neutropenie jedinou toxicitou při jakékoliv dávkové hladině, přidejte, dle uvážení lékaře, faktor stimulující granulocytární kolonie (G-CSF) a udržte dávkovou hladinu lenalidomidu.
 • Lenalidomid v kombinaci s dexamethasonem až do progrese onemocnění u pacientů, kteří nejsou vhodnými kandidáty pro transplantaci.

Léčba lenalidomidem nesmí začít, pokud ANC je < 1,0 × 109/l a/nebo počet trombocytů je < 50 × 109/l. Doporučená dávka

Doporučená počáteční dávka lenalidomidu je 25 mg perorálně jednou denně v 1. až 21. den opakovaných 28denních cyklů. Doporučená dávka dexamethasonu je 40 mg perorálně jednou denně v 1., 8., 15. a 22. den opakovaných 28denních cyklů. Pacienti mohou v terapii lenalidomidem a dexamethasonem pokračovat až do progrese onemocnění nebo intolerance.

 • Kroky při snižování dávky lenalidomid ª dexamethason Počáteční dávka 25 mg 40 mg Dávková hladina -1 20 mg 20 mg Dávková hladina -2 15 mg 12 mg Dávková hladina -3 10 mg 8 mg Dávková hladina -4 5 mg 4 mg Dávková hladina -5 2,5 mg Neuplatňuje se ª Snižování dávky obou přípravků může probíhat nezávisle na sobě
 • Trombocytopenie Pokud počet trombocytů Doporučená léčba klesne na < 25 × 109/l Přerušení dávkování lenalidomidu po zbytek cykluª vrátí se na ≥ 50 × 109/l Snížení o jednu dávkovou hladinu při pokračování v dalším cyklu ª Pokud po 15. dni cyklu nastane toxicita limitující dávku (DLT), bude dávkování lenalidomidu přerušeno minimálně po zbytek stávajícího 28denního cyklu.
 • Neutropenie Pokud počet neutrofilů Doporučená léčba poprvé klesne na < 0,5 × 109/l Přerušení léčby lenalidomidem vrátí se na ≥ 1 × 109/l, pokud je neutropenie jedinou pozorovanou toxicitou Pokračování léčby lenalidomidem při počáteční dávce jednou denně vrátí se na ≥ 0,5 × 109/l, pokud jsou pozorovány hematologické toxicity úměrné dávce jiné než neutropenie Pokračování léčby lenalidomidem při dávkové hladině -1 jednou denně při každém následném poklesu na < 0,5 × 109/l Přerušení léčby lenalidomidem vrátí se na ≥ 0,5 × 109/l Pokračování léčby lenalidomidem při nejbližší nižší dávkové hladině jednou denně V případě hematologické toxicity může být dávka lenalidomidu znovu nastavena na nejbližší vyšší dávkovou hladinu (až na počáteční dávku), pokud došlo ke zlepšení funkce kostní dřeně (žádná hematologická toxicita po dobu alespoň 2 po sobě následujících cyklů: ANC ≥1,5 × 109/l s počtem trombocytů ≥ 100 × 109/l na začátku nového cyklu).
 • Lenalidomid v kombinaci s melfalanem a prednisonem s následnou udržovací terapií lenalidomidem u pacientů, kteří nejsou vhodnými kandidáty na transplantaci. Léčbu lenalidomidem nelze zahájit, pokud je ANC < 1,5 × 109/l a/nebo počet trombocytů je < 75 × 109/l. Doporučená dávka

  Doporučená počáteční dávka lenalidomidu je 10 mg jednou denně perorálně v 1. až 21. den opakovaných 28denních cyklů po dobu až 9 cyklů, melfalanu 0,18 mg/kg perorálně v 1. až 4. den opakovaných 28denních cyklů, prednisonu 2 mg/kg perorálně v 1. až 4. den opakovaných 28denních cyklů. Pacienti, kteří dokončí 9 cyklů nebo nejsou schopni dokončit kombinovanou terapii kvůli intoleranci, jsou léčeni lenalidomidem v monoterapii následovně: 10 mg jednou denně perorálně v 1. až 21. den opakovaných 28denních cyklů až do progrese onemocnění.

 • Kroky při snižování dávky Lenalidomid Melfalan Prednison Počáteční dávka 10 mga 0,18 mg/kg 2 mg/kg Dávková hladina -1 7,5 mg 0,14 mg/kg 1 mg/kg Dávková hladina -2 5 mg 0,10 mg/kg 0,5 mg/kg Dávková hladina -3 2,5 mg Neuplatňuje se 0,25 mg/kg aPokud je neutropenie jedinou toxicitou při jakékoliv dávkové hladině, přidejte faktor stimulující granulocytární kolonie (G-CSF) a udržte dávkovou hladinu lenalidomidu.
 • Trombocytopenie Pokud počet trombocytů Doporučená léčba poprvé klesne na < 25 × 109/l Přerušení dávkování lenalidomidu vrátí se na ≥ 25 × 109l Pokračování léčby lenalidomidem a melfalanem při dávkové hladině -1 při každém následném poklesu pod 30 × 109/l Přerušení léčby lenalidomidem vrátí se na ≥ 30 × 109/l Pokračování léčby lenalidomidem při nejbližší nižší dávkové hladině (dávková hladina -2 nebo - 3) jednou denně
 • Neutropenie Pokud počet neutrofilů Doporučená léčba poprvé klesne na < 0,5 × 109/la Přerušení léčby lenalidomidem vrátí se na ≥ 0,5 × 109/l pokud je neutropenie jedinou pozorovanou toxicitou Pokračování léčby lenalidomidem při počáteční dávce jednou denně vrátí se na ≥ 0,5 × 109/l pokud jsou pozorovány hematologické toxicity úměrné dávce jiné než neutropenie Pokračování léčby lenalidomidem při dávkové hladině -1 jednou denně při každém následném poklesu na < 0,5 × 109/l Přerušení léčby lenalidomidem vrátí se na ≥ 0,5 × 109/l Pokračování léčby lenalidomidem při další nižší dávkové hladině jednou denně ª Pokud pacient nedostával G-CSF terapii, zahajte tuto G-CSF terapii. V 1. den dalšího cyklu pokračujte dle potřeby s G-CSF a udržte dávku lenalidomidu, pokud byla neutropenia jedinou DLT. V opačném případě snižte dávku o jednu dávkovou hladinu na začátku dalšího cyklu. Mnohočetný myelom s alespoň jednou předchozí terapií

  Léčba lenalidomidem se nesmí zahájit, pokud je ANC< 1,0 × 109/l a/nebo počet trombocytů < 75 × 109/l nebo, v závislosti od míry infilitrace kostní dřeně plazmatickými buňkami, počet trombocytů < 30 × 109/l. Doporučená dávka

  Doporučená počáteční dávka lenalidomidu je 25 mg perorálně jednou denně v 1. až 21. den opakovaných 28denních cyklů. Doporučená dávka dexamethasonu je při prvních 4 cyklech léčby 40 mg perorálně jednou denně v 1. až 4., 9. až 12. a 17. až 20. den každého 28denního cyklu. Po prvních 4 cyklech se užívá 40 mg jednou denně v 1. až 4. den každého 28denního cyklu. Předepisující lékaři by měli důkladně vyhodnotit, jaká dávka dexamethasonu se použije, přičemž by měli brát v úvahu zdravotní stav a stav nemoci pacienta.

 • Kroky při snižování dávky Počáteční dávka 25 mg Dávková hladina -1 15 mg Dávková hladina -2 10 mg Dávková hladina -3 5 mg
 • Trombocytopenie

Pokud počet trombocytů Doporučená léčba poprvé klesne na < 30 × 109/l Přerušení léčby lenalidomidem vrátí se na ≥ 30 × 109/l Pokračování léčby lenalidomidem v dávkové hladině -1 při každém následném poklesu pod 30 × 109/l Přerušení léčby lenalidomidem vrátí se na ≥ 30 × 109/l Pokračování léčby lenalidomidem v nejbližší nižší dávkové hladině (dávková hladina -2 nebo -3) jednou denně. Nepodávejte méně než 5 mg/den.

 • Neutropenie Pokud počet neutrofilů Doporučená léčba poprvé klesne na < 0,5 × 109/l Přerušení léčby lenalidomidem vrátí se na ≥ 0,5 × 109/l (když je neutropenie jedinou pozorovanou toxicitou) Pokračování léčby počáteční dávkou lenalidomidu jednou denně vrátí se na ≥ 0,5 × 109/l (když jsou pozorovány i jiné hematologické toxicity závislé na dávce než neutropenie) Pokračování léčby lenalidomidem v dávkové hladině -1 jednou denně při každém následném poklesu pod 75 let byl vyšší výskyt intolerance (3. nebo 4. stupeň nežádoucích účinků, závažných nežádoucích účinků, ukončení), ISS fáze III, ECOG PS≤2 nebo Clcr75 let), stadia (ISS stadia I a II versus stadium III), a země. Pacientům v ramenech Rd a Rd18 bylo podáváno 25 mg lenalidomidu jednou denně v 1. až 21. den 28denního cyklů dle protokolu. Dexamethason 40 mg byl podáván jednou denně v 1., 8., 15. a 22. den každého 28denního cyklu. Počáteční dávka a režim pro skupiny Rd a Rd18 byly upraveny dle věku a renální funkce (viz bod 4.2). Pacientům starším 75 let byla podávána dávka dexamethasonu 20 mg denně v 1., 8., 15. a 22. den každého 28denního cyklu. Všem pacientům byla během studie profalykticky podávána antikoagulancia (nízkomolekulární heparin, warfarin, heparin, nízká dávka kyseliny acetylsalicylové). Primárním cílovým parametrem účinnosti v této studii bylo přežití bez progrese (PFS). Do studie bylo zařazeno celkem 1623 pacientů, s 535 pacienty randomizovanými do Rd, 541 pacienty randomizovanými do Rd18 a 547 pacienty randomizovanými do MPT. Demografické parametry a charakteristiky vztahující se k onemocnění pacientů na začátku studie byly ve 3 skupinách vyrovnané: Všeobecně měli pacienti zařazení do studie pokročilá stadia onemocnění: Z celkové populace ve studii mělo 41 % pacientů ISS stadium III, 9 % mělo závažnou renální nedostatečnost (clearance kreatininu ([Clcr] < 30 ml/min). Medián věku byl 73 ve 3 skupinách. V tabulce 7 jsou uvedeny výsledky aktualizované analýzy PFS, PFS2 a OS s uzavírkou dat k 3.březnu 2014, kde byl medián doby sledování všech přežívajících pacientů 45,5 měsíců: Tabulka 7. Souhrn údajů celkové účinnosti

  RD Rd18 MPT (N = 535) (N = 541) (N = 547)

PFS - (měsíce) posouzené zkoušejícím

Mediánª PFS času, měsíce (95 % CI)b 26,0 (20,7; 29,7) 21,0 (19,7; 22,4) 21,9 (19,8; 23,9) Poměr rizika [95 % CI]c, p-hodnotad Rd vs MPT 0,69 (0,59; 0,80); 1 až ≤ 1,5 × horní hranice normálu nebo AST > horní hranice normálu) a naznačují, že mírné poškození funkce jater neovlivňuje clearance lenalidomidu (expozici v plazmě). Nejsou dostupné žádné údaje týkající se pacientů se středně závažným až závažným poškozením funkce jater. Další vnitřní faktory Analýzy farmakokinetiky populací naznačují, že tělesná hmotnost (33-135 kg), pohlaví, rasa a typ hematologických malignit (MM, MDS nebo MCL) nemají klinicky významný účinek na clearance lenalidomidu u dospělých pacientů. 5.3 Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Byla provedena studie embryofetálního vývoje na opicích, kterým byl podáván lenalidomid v dávkách od 0,5 mg/kg/den až po 4 mg/kg/den. Výsledky této studie naznačují, že lenalidomid způsobuje vnější malformace zahrnující neprůchodný anální otvor a malformace horních a dolních končetin (zahnuté, zkrácené, deformované, zkroucené a/nebo chybějící části končetin, oligo- a/nebo polydaktylie) u potomků samic opic, které během gravidity dostávaly tuto účinnou látku. U jednotlivých plodů byly též pozorovány různé viscerální následky (změny barvy, červená ložiska na různých orgánech, malé bezbarvé části tkáně nad atrioventrikulární chlopní, malý žlučník, zdeformovaná bránice). Lenalidomid má potenciál akutně toxických účinků; minimální letální dávky u hlodavců byly

2 000 mg/kg/den. Opakované perorální podání 75, 150 a 300 mg/kg/den potkanům po dobu až 26 týdnů přineslo reverzibilní a s léčbou související nárůst v mineralizaci v ledvinných pánvičkách u všech 3 dávek, zejména u samic. Za hladinu bez jakýchkoli nežádoucích účinků (No observed adverse effect level , NOAEL) byla považována hodnota nižší než 75 mg/kg/den, a tato hodnota je přibližně 25násobně vyšší než denní expozice u člověka (stanovena na základě AUC expozice). Opakované perorální dávky 4 a 6 mg/kg/den u opic po dobu až 20 týdnů způsobily mortalitu a významné toxické účinky (podstatný úbytek hmotnosti, snížení počtů erytrocytů, leukocytů a trombocytů, krvácení řady orgánů, zánět gastrointestinálního traktu a atrofii kostní dřeně a lymfatické tkáně). Opakované perorální podávání 1 a 2 mg/kg/den opicím po dobu až 1 roku mělo za následek reverzibilní změny v buněčnosti kostní dřeně, mírný pokles poměru myeloidních/erytroidních buněk a atrofii thymu. Při dávce 1 mg/kg/den, přibližně odpovídající stejné dávce u člověka na základě srovnání AUC, byla zjištěna mírná suprese počtu leukocytů. Studie mutagenity in vitro (bakteriální mutace, lidské lymfocyty, lymfom u myší, transformace embryonálních buněk syrského křečka) a in vivo (mikronukleus u potkanů) neodhalily žádné účinky na úrovni genu ani chromozomu související s lékem. Studie kancerogenity nebyly realizovány. Studie vývojové toxicity byly předtím prováděny u králíků. V těchto studiích byly králíkům perorálně podávány dávky 3, 10 a 20 mg/kg/den. Nepřítomnost středního plicního laloku byla pozorována při dávce 10 a 20 mg/kg/den s četností závislou na dávce. Dislokace ledvin byla pozorována při dávce 20 mg/kg/den. Přestože byly tyto účinky zjištěny při koncentracích toxických pro matku, účinek mohl být i přímý. Odchylky ve stavbě kostry a měkkých tkání plodu byly při dávkách 10 a 20 mg/kg/den zjištěny také. 6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1 Seznam pomocných látek

Obsah tobolky laktosa mikrokrystalická celulosa sodná sůl kroskarmelosy magnesium-stearát Tobolka Revlimid 2,5 mg / 10 mg / 20 mg tvrdé tobolky želatina oxid titaničitý (E171) indigokarmín (E132) žlutý oxid železitý (E172) Revlimid 5 mg / 25 mg tvrdé tobolky želatina oxid titaničitý (E171) Revlimid 7,5 mg tvrdé tobolky želatina oxid titaničitý (E171) žlutý oxid železitý (E172) Revlimid 15 mg tvrdé tobolky želatina oxid titaničitý (E171) indigokarmín (E132) Potisková barva šelak propylenglykol černý oxid železitý (E172) hydroxid draselný 6.2 Inkompatibility

Neuplatňuje se. 6.3 Doba použitelnosti

3 roky.

6.4 Zvláštní opatření pro uchovávání

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. 6.5 Druh obalu a obsah balení

Blistry z polyvinylchloridu (PVC), polychlortrifluorethylenu (PCTFE) a Al fólie obsahující 7 tvrdých tobolek. Revlimid 2,5 mg / 5 mg / 10 mg / 15 mg tvrdé tobolky Velikost balení: 7 nebo 21 tobolek. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. Revlimid 7,5 mg / 20 mg / 25 mg tvrdé tobolky Velikost balení 21 tobolek 6.6 Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním

Tobolky se nesmí otvírat ani drtit. Pokud se prášek lenalidomidu dostane do kontaktu s pokožkou, je nutné pokožku okamžitě a důkladně umýt mýdlem a vodou. Pokud se lenalidomid dostane do kontaktu se sliznicemi, je nutné postižená místa důkladně opláchnout vodou. Veškerý nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být vrácen do lékárny kvůli bezpečné likvidaci v souladu s místními požadavky. 7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Celgene Europe Limited 1 Longwalk Road Stockley Park Uxbridge UB11 1DB Velká Británie

 1. REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

Revlimid 2,5 mg tvrdé tobolky EU/1/07/391/005 EU/1/07/391/007 Revlimid 5 mg tvrdé tobolky EU/1/07/391/001 EU/1/07/391/008 Revlimid 7,5 mg tvrdé tobolky EU/1/07/391/006 Revlimid 10 mg tvrdé tobolky EU/1/07/391/002 EU/1/07/391/010 Revlimid 15 mg tvrdé tobolky EU/1/07/391/003 EU/1/07/391/011 Revlimid 20 mg tvrdé tobolky EU/1/07/391/009 Revlimid 25 mg tvrdé tobolky EU/1/07/391/004 9. DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

Datum první registrace: 14. června 2007 Datum posledního prodloužení registrace: 16. února 2017 10. DATUM REVIZE TEXTU

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské agentury pro léčivé přípravky http://www.ema.europa.eu/. PŘÍLOHA II

A. VÝROBCI ODPOVĚDNÍ ZA PROPOUŠTĚNÍ ŠARŽÍ

B. PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ VÝDEJE A POUŽITÍ

C. DALŠÍ PODMÍNKY A POŽADAVKY REGISTRACE

D. PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ S OHLEDEM NA BEZPEČNÉ A ÚČINNÉ POUŽÍVÁNÍ LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

A. VÝROBCI ODPOVĚDNÍ ZA PROPOUŠTĚNÍ ŠARŽÍ

Název a adresa výrobců odpovědných za propouštění šarží Penn Pharmaceutical Services Limited Tafarnaubach Industrial Estate Tredegar, Gwent NP22 3AA Velká Británie Celgene Europe Limited 1 Longwalk Road Stockley Park Uxbridge UB11 1DB Velká Británie V příbalové informaci k léčivému přípravku musí být uveden název a adresa výrobce odpovědného za propouštění dané šarže. B. PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ VÝDEJE A POUŽITÍ

Výdej léčivého přípravku je vázán na lékařský předpis s omezením (viz příloha I: Souhrn údajů o přípravku, bod 4.2). C. DALŠÍ PODMÍNKY A POŽADAVKY REGISTRACE

 • Pravidelně aktualizované zprávy o bezpečnosti Požadavky na předkládání pravidelně aktualizovaných zpráv o bezpečnosti pro tento léčivý přípravek jsou uvedeny v seznamu referenčních dat Unie (seznam EURD) stanoveném v čl. 107c odst. 7 směrnice 2001/83/ES a jakékoli následné změny jsou zveřejněny na evropském webovém portálu pro léčivé přípravky. D. PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ S OHLEDEM NA BEZPEČNÉ A ÚČINNÉ POUŽÍVÁNÍ LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU
 • Plán řízení rizik (RMP) Držitel rozhodnutí o registraci uskuteční požadované činnosti a intervence v oblasti farmakovigilance podrobně popsané ve schváleném RMP uvedeném v modulu 1.8.2. registrace a ve veškerých schválených následných aktualizacích RMP. Aktualizovaný RMP je třeba předložit:
 • na žádost Evropské agentury pro léčivé přípravky
 • při každé změně systému řízení rizik, zejména v důsledku obdržení nových informací, které mohou vést k významným změnám poměru přínosů a rizik, nebo z důvodu dosažení význačného milníku (v rámci farmakovigilance nebo minimalizace rizik). Pokud se shodují data předložení aktualizované zprávy o bezpečnosti (PSUR) a aktualizovaného RMP, je možné je předložit současně.
 • Další opatření k minimalizaci rizik
  1. Držitel rozhodnutí o registraci se na konkrétních bodech řízeného distribučního systému musí dohodnout s příslušnými orgány a musí tento program v rámci dané země realizovat, aby zajistil že:
 • Před uvedením přípravku na trh dostanou všichni lékaři, kteří budou předepisovat Revlimid a všichni lékárníci, kteří budou Revlimid vydávat, sdělení adresované přímo zdravotnickým pracovníkům, jak je popsáno níže.
 • Před předepisováním (a, pokud je to relevantní, po domluvě s příslušným orgánem, před vydáváním) bude všem zdravotnickým pracovníkům, kteří budou předepisovat (a vydávat) Revlimid, poskytnut balíček informací pro lékaře obsahující: o Vzdělávací materiály pro zdravotnické pracovníky o Vzdělávací brožury pro pacienty o Průkazky pacientů o Souhrn údajů o přípravku (SmPC) a příbalovou informaci a označení na obalu.
  1. Držitel rozhodnutí o registraci musí realizovat Program prevence početí (PPP) v každém členském státě. Podrobnosti PPP se dohodnou s příslušným orgánem v každém členském státě a zavedou před uvedením přípravku na trh.
  2. Držitel rozhodnutí o registraci se na konečném znění textu sdělení přímo adresovaného zdravotnickým pracovníkům a balíčku informací pro lékaře dohodne s příslušným orgánem v každém členském státě a zajistí, že materiály budou obsahovat klíčové prvky popsané níže.
  3. Držitel rozhodnutí o registraci se dohodne na způsobu zavedení systému průkazek pacientů v každém členském státě.
  4. Držitel rozhodnutí o registraci se s každým členským státem také dohodne na:
 • Detailech implementace MDS poregistrační studie bezpečnosti (MDS Post-Authorisation Safety Study, MDS PASS)
 • Zavedení národních opatření pro hodnocení účinnosti a dodržování PPP. Klíčové prvky které budou zahrnuty

  Sdělení přímo adresované zdravotnickým pracovníkům Sdělení přímo adresované zdravotnickým pracovníkům musí obsahovat dvě části:

 • Hlavní text, jak je schválen Výborem pro humánní léčivé přípravky (CHMP)
 • Zvláštní národní požadavky dohodnuté s příslušnými orgány ohledně: o Distribuce léčivého přípravku o Zajištění, aby před vydáním přípravku Revlimid byla provedena všechna příslušná opatření Vzdělávací materiály pro zdravotnické pracovníky Vzdělávací materiály pro zdravotnické pracovníky musí obsahovat následující prvky:
 • Stručnou informaci o lenalidomidu a jeho schválené indikaci
 • Dávkování
 • Potřebu vyhnout se expozici plodu z důvodu teratogenních ůčinků lenalidomidu u zvířat a očekávaných teratogenních účincích lenalidomidu u lidí, včetně souhrnu výsledků studie CC- 5013-TOX-004
 • Povinnosti zdravotnického pracovníka ohledně předepisování přípravku Revlimid o Musí pacientům poskytnout úplné informace a poradenství o Pacient musí být způsobilý dodržovat požadavky pro bezpečné používání přípravku Revlimid o Musí pacientům poskytnout příslušné brožury pro pacienty a průkazku pacienta
 • Poradenství související s bezpečností pro všechny pacienty o Popis a léčba neutropenie a trombocytopenie včetně četnosti výskytu v klinických studiích o Popis a léčba kožních reakcí o Popis a léčba hypersenzitivity a angioedému o Popis a léčba rizika tromboembolie včetně četnosti výskytu v klinických studiích a post-marketingové zkušenosti o Popis a léčba poruchy funkce jater o Používání přípravku u pacientů s renálním selháním o Likvidace nepotřebného léku o Místní národně specifická opatření pro vydání předepsaného přípravku Revlimid o Popis rizika reakce vzplanutí tumoru u pacientů s MCL o Vysvětlení rizika neuropatie při dlouhodobém užívání o Popis rizika progrese do AML u pacientů s MDS včetně četnosti výskytu v klinických studiích o Popis rizika SPM
 • Popis PPP a kategorizace pacientů na základě pohlaví a možnosti otěhotnění o Algoritmus k realizaci PPP o Definice ženy, která může otěhotnět, a postup lékaře v případě, že si touto možností není jistý
 • Poradenství týkající se bezpečnosti pro ženy, které mohou otěhotnět o Nutnost vyhnout se expozici plodu o Popis PPP o Nutnost vhodné antikoncepce (dokonce i u žen s amenoreou) a definice vhodné antikoncepce o Režim těhotenských testů
 • Informace o vhodných testech
 • Před začátkem léčby
 • Během léčby na základě metody antikoncepce
 • Po ukončení léčby o Nutnost okamžitého ukončení užívání přípravku Revlimid při podezření na těhotenství o Nutnost okamžitě informovat ošetřujícího lékaře při podezření na těhotenství
 • Poradenství týkající se bezpečnosti pro muže o Nutnost vyhnout se expozici plodu o Nutnost používat kondomy, jestliže je sexuální partnerka muže těhotná nebo může otěhotnět a nepoužívá účinnou antikoncepci (i v případech, kdy muž podstoupil vasektomii)
 • Během léčby přípravkem Revlimid
 • Jeden týden po poslední dávce o Informaci o tom, že když partnerka muže otěhotní během období, kdy muž užívá přípravek Revlimid, nebo krátce poté, má muž okamžitě informovat ošetřujícího lékaře
 • Požadavky v případě těhotenství o Instrukce, aby užívání přípravku Revlimid bylo při podezření na těhotenství okamžitě ukončeno o Povinnost předat pacientku a její diagnózu odborníkovi na teratologii pro posouzení rizika a příslušná doporučení o Místní kontaktní údaje pro hlášení jakéhokoliv podezření na těhotenství o Formulář ke hlášení těhotenství
 • Kontrolní seznam pro lékaře, který má zajistit, že se pacientovi dostane příslušného poradenství týkající se léčby, antikoncepčních metod a předcházení těhotenství přiměřeného pohlaví a stavu plodnosti
 • Podrobnosti o studii MDS PASS, kde je zdůrazněno, že před předepsáním přípravku Revlimid by měli zdravotničtí pracovníci zařadit pacienty s MDS do studie PASS.
 • Formulář ke hlášení nežádoucích účinků Vzdělávací brožury pro pacienty Vzdělávací brožury pro pacienty mají být 3 typů:
 • Brožury pro ženy, které mohou otěhotnět, a jejich partnery
 • Brožury pro ženy, které nemohou otěhotnět
 • Brožury pro muže Všechny brožury pro pacienty musí obsahovat následující prvky:
 • Informaci o tom, že lenalidomid je teratogenní u zvířat a že se očekávají teratogenní účinky u lidí
 • Informaci o tom, že Revlimid může způsobit neutropenii a trombocytopenii a informaci o potřebě pravidelných krevních testů
 • Informaci o tom, že Revlimid může způsobit žilní nebo tepennou tromboembolii
 • Popis průkazky pacienta a informace o její potřebě
 • Likvidace nepotřebného léku
 • Pokyny pro zacházení s lenalidomidem pro pacienty, ošetřující personál a rodinné příslušníky
 • Národní nebo jiná platná specifická opatření pro vydání předepsaného přípravku Revlimid
 • Informaci o tom, že pacient nesmí dávat Revlimid jiným osobám
 • Informaci o tom, že pacient nesmí darovat krev
 • Informaci o tom, že pacient musí informovat svého lékaře o jakýchkoliv nežádoucích účincích
 • Informaci o tom, že probíhá studie s cílem shromáždit informace o bezpečnosti léčivého přípravku a sledovat jeho vhodné použití; a že pacienti s MDS by měli být do této studie před začátkem léčby přípravkem Revlimid zahrnuti. Následující informace mají být poskytnuty v příslušné brožuře Brožura pro ženy, které mohou otěhotnět
 • Potřeba vyhnout se expozici plodu
 • Popis PPP
 • Nutnost vhodné antikoncepce a definice vhodné antikoncepce
 • Režim těhotenských testů o Před zahájením léčby o Během léčby každé 4 týdny, kromě případů potvrzené sterilizace podvazem vejcovodů o Po ukončení léčby
 • Nutnost okamžitého ukončení užívání přípravku Revlimid při podezření na těhotenství
 • Nutnost okamžitě informovat ošetřujícího lékaře při podezření na těhotenství Brožura pro muže
 • Nutnost vyhnout se expozici plodu
 • Nutnost používat kondomy jestliže je sexuální partnerka muže těhotná nebo může otěhotnět a nepoužívá účinnou antikoncepci (i v případech, kdy muž podstoupil vasektomii) o Během léčby přípravkem Revlimid o Jeden týden po poslední dávce
 • Informaci o tom, že když partnerka muže otěhotní, muž má okamžitě informovat ošetřujícího lékaře Průkazka pacienta Průkazka pacienta musí obsahovat následující prvky:
 • Potvrzení o provedení příslušného poradenství
 • Dokumentace o stavu fertility pacientky
 • Datum těhotenských testů a jejich výsledky
 • Povinnost uskutečnit poregistrační opatření

Držitel rozhodnutí o registraci uskuteční v daném termínu níže uvedená opatření: Popis Termín splnění

Poregistrační neintervenční studie bezpečnosti u pacientů s myelodysplastickými syndromy (MDS) léčenými lenalidomidem, s cílem shromáždit údaje o bezpečnosti týkající se použití lenalidomidu u pacientů s MDS a sledovat jejich použití mimo schválené indikace. Každoroční aktualizace bezpečnosti spolu s PSUR Závěrečná zpráva o výsledcích studie: 31. prosince 2022 Poregistrační neintervenční studie bezpečnosti u pacientů nevhodných pro transplantaci s nově diagnostikovaným mnohočetným myelomem (NDMM) léčených lenalidomidem, s cílem shromáždit údaje o bezpečnosti týkající se použití lenalidomidu u pacientů s NDMM Každoroční aktualizace bezpečnosti spolu s PSUR Závěrečná zpráva o výsledcích studie: 1. prosince 2025 PŘÍLOHA III

OZNAČENÍ NA OBALU A PŘÍBALOVÁ INFORMACE

A. OZNAČENÍ NA OBALU

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

KRABIČKA

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Revlimid 2,5 mg tvrdé tobolky lenalidomidum 2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY / LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna tobolka obsahuje lenalidomidum 2,5 mg. 3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Obsahuje laktosu. Pro další informace si přečtěte příbalovou informaci. 4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

7 tvrdých tobolek 21 tvrdých tobolek 5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Perorální podání. Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. 6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. 7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

Očekávají se škodlivé účinky lenalidomidu na nenarozené dítě. 8. POUŽITELNOST

EXP 9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

 1. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitý léčivý přípravek vraťte do lékárny. 11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Celgene Europe Limited 1 Longwalk Road Stockley Park Uxbridge UB11 1DB Velká Británie 12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

EU/1/07/391/005 EU/1/07/391/007 13. ČÍSLO ŠARŽE

č.š.: 14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

15. NÁVOD K POUŽITÍ

16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Revlimid 2,5 mg 17. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR - 2D ČÁROVÝ KÓD

2D čárový kód s jedinečným identifikátorem 18. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR - DATA ČITELNÁ OKEM

PC: SN: NN: MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH

BLISTRY

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Revlimid 2,5 mg tvrdé tobolky lenalidomidum 2. NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Celgene Europe Limited 3. POUŽITELNOST

EXP 4. ČÍSLO ŠARŽE

Lot 5. JINÉ

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

KRABIČKA

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Revlimid 5 mg tvrdé tobolky lenalidomidum 2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY / LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna tobolka obsahuje lenalidomidum 5 mg. 3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Obsahuje laktosu. Pro další informace si přečtěte příbalovou informaci. 4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

7 tvrdých tobolek 21 tvrdých tobolek 5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Perorální podání. Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. 6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. 7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

Očekávají se škodlivé účinky lenalidomidu na nenarozené dítě. 8. POUŽITELNOST

EXP 9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

 1. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitý léčivý přípravek vraťte do lékárny. 11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Celgene Europe Limited 1 Longwalk Road Stockley Park Uxbridge UB11 1DB Velká Británie 12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

EU/1/07/391/001 EU/1/07/391/008 13. ČÍSLO ŠARŽE

č.š.: 14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

15. NÁVOD K POUŽITÍ

16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Revlimid 5 mg 17. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR - 2D ČÁROVÝ KÓD

2D čárový kód s jedinečným identifikátorem 18. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR - DATA ČITELNÁ OKEM

PC: SN: NN: MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH

BLISTRY

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Revlimid 5 mg tvrdé tobolky lenalidomidum 2. NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Celgene Europe Limited 3. POUŽITELNOST

EXP 4. ČÍSLO ŠARŽE

Lot 5. JINÉ

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

KRABIČKA

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Revlimid 7,5 mg tvrdé tobolky lenalidomidum 2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY / LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna tobolka obsahuje lenalidomidum 7,5 mg. 3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Obsahuje laktosu. Pro další informace si přečtěte příbalovou informaci. 4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

21 tvrdých tobolek 5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Perorální podání. Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. 6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. 7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

Očekávají se škodlivé účinky lenalidomidu na nenarozené dítě. 8. POUŽITELNOST

EXP 9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

 1. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitý léčivý přípravek vraťte do lékárny. 11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Celgene Europe Limited 1 Longwalk Road Stockley Park Uxbridge UB11 1DB Velká Británie 12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

EU/1/07/391/006 13. ČÍSLO ŠARŽE

č.š.: 14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

15. NÁVOD K POUŽITÍ

16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Revlimid 7,5 mg 17. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR - 2D ČÁROVÝ KÓD

2D čárový kód s jedinečným identifikátorem 18. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR - DATA ČITELNÁ OKEM

PC: SN: NN: MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH

BLISTRY

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Revlimid 7,5 mg tvrdé tobolky lenalidomidum 2. NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Celgene Europe Limited 3. POUŽITELNOST

EXP 4. ČÍSLO ŠARŽE

Lot 5. JINÉ

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

KRABIČKA

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Revlimid 10 mg tvrdé tobolky lenalidomidum 2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY / LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna tobolka obsahuje lenalidomidum 10 mg. 3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Obsahuje laktosu. Pro další informace si přečtěte příbalovou informaci. 4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

7 nebo 21 tvrdých tobolek

5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Perorální podání. Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. 6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. 7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

Očekávají se škodlivé účinky lenalidomidu na nenarozené dítě. 8. POUŽITELNOST

EXP 9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

 1. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitý léčivý přípravek vraťte do lékárny. 11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Celgene Europe Limited 1 Longwalk Road Stockley Park Uxbridge UB11 1DB Velká Británie 12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

EU/1/07/391/002 EU/1/07/391/010 13. ČÍSLO ŠARŽE

č.š.: 14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis. 15. NÁVOD K POUŽITÍ

16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Revlimid 10 mg 17. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR - 2D ČÁROVÝ KÓD

2D čárový kód s jedinečným identifikátorem 18. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR - DATA ČITELNÁ OKEM

PC: SN: NN: MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH

BLISTRY

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Revlimid 10 mg tvrdé tobolky lenalidomidum 2. NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Celgene Europe Limited 3. POUŽITELNOST

EXP 4. ČÍSLO ŠARŽE

Lot 5. JINÉ

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

KRABIČKA

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Revlimid 15 mg tvrdé tobolky lenalidomidum 2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY / LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna tobolka obsahuje lenalidomidum 15 mg. 3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Obsahuje laktosu. Pro další informace si přečtěte příbalovou informaci. 4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

7 nebo 21 tvrdých tobolek

5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Perorální podání. Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. 6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. 7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

Očekávají se škodlivé účinky lenalidomidu na nenarozené dítě. 8. POUŽITELNOST

EXP 9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

 1. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitý léčivý přípravek vraťte do lékárny. 11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Celgene Europe Limited 1 Longwalk Road Stockley Park Uxbridge UB11 1DB Velká Británie 12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

EU/1/07/391/003 EU/1/07/391/011 13. ČÍSLO ŠARŽE

č.š.: 14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

15. NÁVOD K POUŽITÍ

16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Revlimid 15 mg 17. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR - 2D ČÁROVÝ KÓD

2D čárový kód s jedinečným identifikátorem 18. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR - DATA ČITELNÁ OKEM

PC: SN: NN: MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH

BLISTRY

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Revlimid 15 mg tvrdé tobolky lenalidomidum 2. NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Celgene Europe Limited 3. POUŽITELNOST

EXP 4. ČÍSLO ŠARŽE

Lot 5. JINÉ

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

KRABIČKA

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Revlimid 20 mg tvrdé tobolky lenalidomidum 2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY / LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna tobolka obsahuje lenalidomidum 20 mg. 3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Obsahuje laktosu. Pro další informace si přečtěte příbalovou informaci. 4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

21 tvrdých tobolek 5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Perorální podání. Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. 6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. 7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

Očekávají se škodlivé účinky lenalidomidu na nenarozené dítě. 8. POUŽITELNOST

EXP 9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

 1. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitý léčivý přípravek vraťte do lékárny. 11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Celgene Europe Limited 1 Longwalk Road Stockley Park Uxbridge UB11 1DB Velká Británie 12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

EU/1/07/391/009 13. ČÍSLO ŠARŽE

č.š.: 14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

15. NÁVOD K POUŽITÍ

16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Revlimid 20 mg 17. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR - 2D ČÁROVÝ KÓD

2D čárový kód s jedinečným identifikátorem 18. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR - DATA ČITELNÁ OKEM

PC: SN: NN: MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH

BLISTRY

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Revlimid 20 mg tvrdé tobolky lenalidomidum 2. NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Celgene Europe Limited 3. POUŽITELNOST

EXP 4. ČÍSLO ŠARŽE

Lot 5. JINÉ

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

KRABIČKA

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Revlimid 25 mg tvrdé tobolky lenalidomidum 2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY / LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna tobolka obsahuje lenalidomidum 25 mg. 3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Obsahuje laktosu. Pro další informace si přečtěte příbalovou informaci. 4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

21 tvrdých tobolek 5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Perorální podání. Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. 6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. 7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

Očekávají se škodlivé účinky lenalidomidu na nenarozené dítě. 8. POUŽITELNOST

EXP 9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

 1. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitý léčivý přípravek vraťte do lékárny. 11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Celgene Europe Limited 1 Longwalk Road Stockley Park Uxbridge UB11 1DB Velká Británie 12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

EU/1/07/391/004 13. ČÍSLO ŠARŽE

č.š.: 14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

15. NÁVOD K POUŽITÍ

16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Revlimid 25 mg 17. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR - 2D ČÁROVÝ KÓD

2D čárový kód s jedinečným identifikátorem 18. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR - DATA ČITELNÁ OKEM

PC: SN: NN: MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH

BLISTRY

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Revlimid 25 mg tvrdé tobolky lenalidomidum 2. NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Celgene Europe Limited 3. POUŽITELNOST

EXP 4. ČÍSLO ŠARŽE

Lot 5. JINÉ

B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE

Příbalová informace: informace pro pacienta

Revlimid 2,5 mg tvrdé tobolky Revlimid 5 mg tvrdé tobolky

Revlimid 7,5 mg tvrdé tobolky Revlimid 10 mg tvrdé tobolky Revlimid 15 mg tvrdé tobolky Revlimid 20 mg tvrdé tobolky Revlimid 25 mg tvrdé tobolky

lenalidomidum Tento přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Můžete přispět tím, že nahlásíte jakékoli nežádoucí účinky, které se u Vás vyskytnou. Jak hlásit nežádoucí účinky je popsáno v závěru bodu 4. Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
  • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
  • Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4. Co naleznete v této příbalové informaci
  1. Co je Revlimid a k čemu se používá
  2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Revlimid užívat
  3. Jak se Revlimid užívá
  4. Možné nežádoucí účinky
  5. Jak Revlimid uchovávat
  6. Obsah balení a další informace 1. Co je Revlimid a k čemu se používá

  Co je Revlimid Revlimid obsahuje léčivou látku „lenalidomid“. Tento léčivý přípravek patří ke skupině léků, které ovlivňují činnost imunitního systému. K čemu se Revlimid používá

  Revlimid se používá u dospělých na:

  1. Mnohočetný myelom
  2. Myelodysplastické syndromy (MDS)
  3. Lymfom z plášťových buněk (MCL) Mnohočetný myelom

  Mnohočetný myelom je typ zhoubného nádorového onemocnění, které postihuje určitý druh bílé krvinky zvaný plazmatická buňka. Tyto buňky se hromadí v kostní dřeni a nekontrolovaně se dělí. To může poškodit kosti a ledviny. Obecně se mnohočetný myelom nedá vyléčit. Známky a příznaky se však mohou značně zmírnit nebo mohou na určitou dobu vymizet. Toto se nazývá „odpověď“. Nově diagnostikovaný mnohočetný myelom - u pacientů, kteří podstoupili transplantaci kostní dřeně Revlimid se používá samostatně jako udržovací léčba po dostatečném zotavení pacientů po transplantaci kostní dřeně. Nově diagnostikovaný mnohočetný myelom - u pacientů, kteří nemohou podstoupit transplantaci kostní dřeně Revlimid se užívá s jinými léky:

  • s protizánětlivým přípravkem zvaným ‘dexamethason’.
  • s chemoterapeutickým přípravkem zvaným ‘melfalan’ a
  • imunosupresivním přípravkem zvaným ‘prednison’. Na začátku léčby budete užívat tyto léky a poté budete pokračovat v užívání samotného přípravku Revlimid. Pokud jste ve věku 75 let nebo starší nebo máte středně těžké až těžké problémy s ledvinami, lékař Vás před začátkem léčby pečlivě vyšetří. Mnohočetný myelom - u pacientů, kteří již dříve podstoupili léčbu Revlimid se užívá s protizánětlivým přípravkem zvaným ‘dexamethason’. Revlimid může zastavit zhoršování známek a příznaků mnohočetného myelomu. Taktéž bylo prokázáno, že oddaluje návrat mnohočetného myelomu po léčbě. Myelodysplastické syndromy

  MDS představují soubor mnoha různých onemocnění krve a kostní dřeně. Krevní buňky se stávají abnormálními a nefungují správně. Pacienti mohou zaznamenat řadu známek a příznaků včetně sníženého počtu červených krvinek (anémie), potřeby krevní transfuze a rizika infekce. Revlimid se používá samostatně k léčbě dospělých pacientů s diagnostikovanými MDS, pokud jsou splněna všechna následující kritéria:

  • musíte pravidelně podstupovat transfuze krve k léčbě nízkého počtu červených krvinek (anémie závislá na transfuzi),
  • máte abnormalitu buněk v kostní dřeni, tak zvanou cytogenetickou abnormalitu izolované delece 5q, což znamená, že Vaše tělo nevytváří dostatek zdravých krevních buněk,
  • dříve jste užíval(a) jinou léčbu nebo je pro Vás nevhodná nebo nemá dostatečný účinek. Revlimid může zvyšovat počet zdravých červených krvinek produkovaných tělem tím, že omezuje počet abnormálních buněk:
  • tím může být snížen počet potřebných krevních transfuzí. Je možné, že nebudete potřebovat žádnou transfuzi. Lymfom z plášťových buněk

  MCL je nádorové onemocnění části imunitního systému (lymfatické tkáně), které ovlivňuje typ bílých krvinek nazývaných B-lymfocyty nebo B-buňky. MCL je onemocnění, při kterém B-buňky nekontrolovaně rostou a hromadí se v lymfatické tkáni, kostní dřeni nebo krvi. Revlimid se používá samostatně k léčbě dospělých pacientů, kteří byli předtím léčeni jinými léky. Jak Revlimid působí

Revlimid působí ovlivněním imunitního systému těla a přímým působením na nádor. Působí několika různými způsoby:

 • zastavuje vývoj nádorových buněk,
 • zastavuje prorůstání krevních cév nádorem,
 • stimuluje část imunitního systému k útoku na nádorové buňky.
  1. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Revlimid užívat

Neužívejte Revlimid:

jestliže jste těhotná, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete těhotenství, protože se očekávají škodlivé účinky přípravku Revlimid na nenarozené dítě (viz bod 2, „Těhotenství, kojení a antikoncepce - informace pro ženy a muže“).

 • jestliže byste mohla otěhotnět a nedodržujete potřebná antikoncepční opatření (viz bod 2 „Těhotenství, kojení a antikoncepce - informace pro ženy a muže“). Pokud byste mohla otěhotnět, lékař zaznamená při každém předepsání léku, že byla provedena potřebná opatření, a toto potvrzení Vám také vydá. jestliže jste alergický(á) na lenalidomid nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku uvedenou v bodě 6. Jestliže se domníváte, že můžete být alergický(á), požádejte o radu lékaře. Pokud se na Vás vztahuje některý z uvedených bodů, neužívejte Revlimid. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem. Upozornění a opatření Před užitím přípravku Revlimid se poraďte se svým lékařem, lékárníkem nebo zdravotní sestrou, pokud:
  • jste v minulosti měl(a) krevní sraženiny - existuje u Vás zvýšené riziko vzniku krevních sraženin v žilách a tepnách během léčby.
 • máte jakékoliv známky infekce, jako je kašel a horečka
 • máte nebo jste někdy měl(a) virovou infekci, zejména hepatitidu B (žloutenku typu B), pásový opar, HIV. Máte-li pochybnosti, informujte se u svého lékaře. Léčba přípravkem Revlimid může způsobit, že se virus u pacienta, který je jeho nosičem, znovu aktivuje, což vede k návratu infekce. Váš lékař zkontroluje, zda jste někdy měl(a) hepatitidu B (žloutenku typu B)
 • máte problémy s ledvinami - Váš lékař Vám upraví dávkování přípravku Revlimid.
 • jste prodělal(a) srdeční záchvat, jestliže se u Vás objevila krevní sraženina, nebo jestliže kouříte, máte vysoký krevní tlak nebo vysoké hladiny cholesterolu.
 • jestliže jste při užívání thalidomidu (jiného léku používaného k léčbě mnohočetného myelomu) zaznamenal(a) alergickou reakci, jako je vyrážka, svědění, otoky, závratě nebo dýchací potíže.
 • jestliže jste v minulosti prodělal(a) kombinaci jakýchkoli z následujících příznaků: vyrážka v obličeji nebo rozsáhlá vyrážka, zarudlá kůže, vysoká horečka, příznaky podobající se chřipce, zvětšené mízní uzliny (známky závažné kožní reakce zvané léková reakce s eozinofilií a systémovými příznaky (DRESS), viz také bod 4 „Možné nežádoucí účinky“). Pokud se na Vás vztahuje některý z uvedených bodů, sdělte to před začátkem léčby svému lékaři. Pokud máte MDS, s větší pravděpodobností u Vás může dojít k pokročilejšímu stavu, tzv. akutní myeloidní leukemii (AML). Není známo, jak přípravek Revlimid ovlivňuje pravděpodobnost, že se u Vás rozvine AML. Proto může Váš lékař provádět vyšetření, aby zjistil známky, které mohou lépe vypovídat o pravděpodosti, že se u Vás rozvine AML v průběhu léčby přípravkem Revlimid. Testy a kontroly

  Před léčbou přípravkem Revlimid a během ní budete absolvovat pravidelné krevní testy, protože Revlimid může způsobit pokles počtu krvinek, které bojují proti infekci (bílé krvinky) a pomáhají srážet krev (krevní destičky). Lékař Vás požádá o absolvování krevního testu:

 • před zahájením léčby
 • týdně během prvních 8 týdnů léčby
 • potom alespoň jednou měsíčně po uplynutí prvních 8 týdnů léčby. Pro pacienty s MCL, kteří užívají Revlimid Lékař Vás požádá o absolvování krevního testu:
 • před zahájením léčby
 • týdně během prvních 8 týdnů (2 cyklů) léčby
 • pak každé 2 týdny ve 3. a 4. cyklu (více informací najdete v bodu 3 „Léčebný cyklus”)
 • poté se bude test provádět na začátku každého cyklu a
 • nejméně jednou měsíčně Lékař může vyšetřit, zda máte vysoké celkové množství nádoru v těle včetně kostní dřeně. V takovém případě by mohlo dojít k rozpadu nádorů, což by mělo za následek neobvyklé hladiny chemických prvků v krvi, které mohou způsobit selhání ledvin (tento stav se nazývá syndrom nádorového rozpadu). Lékař Vás může vyšetřit na přítomnost změn na Vaší kůži, jako jsou červené skvrny nebo vyrážka. Lékař může na základě výsledků krevního vyšetření a celkového stavu dávku přípravku Revlimid upravit nebo léčbu ukončit. Pokud máte nově stanovenou diagnózu, může Váš lékař upravit léčbu na základě Vašeho věku a jiných onemocnění, které se u Vás mohou vyskytovat. Darování krve

  V průběhu léčby a 1 týden po ukončení léčby nesmíte darovat krev. Děti a dospívající Používání přípravku Revlimid u dětí a dospívajících do 18 let se nedoporučuje. Starší pacienti a lidé, kteří mají problémy s ledvinami

  Pokud je Vám 75 let a více nebo máte středně těžkou poruchu funkce ledvin, lékař Vás před zahájením léčby důkladně vyšetří. Další léčivé přípravky a Revlimid

Informujte svého lékaře nebo zdravotní sestru o všech lécích, které užíváte nebo jste v nedávné době užíval(a). Revlimid totiž může ovlivňovat působení některých jiných léků. Některé jiné léky také mohou ovlivňovat působení přípravku Revlimid. Zejména informujte svého lékaře nebo zdravotní sestru, pokud užíváte kterýkoli z následujících léků:

 • některé léky používané k zamezení těhotenství, jako je perorální antikoncepce (užívaná ústy), které mohou přestat působit
 • některé léky používané k léčbě srdečních problémů - jako je digoxin
 • některé léky používané ke snižování srážlivosti krve - jako je warfarin Těhotenství, kojení a antikoncepce - informace pro ženy a muže

  Těhotenství Ženy užívající Revlimid

 • Jestliže jste těhotná, nesmíte Revlimid užívat, protože se očekávají škodlivé účinky na nenarozené dítě.
 • Během léčby přípravkem Revlimid nesmíte otěhotnět. Proto musíte používat účinné metody antikoncepce (viz bod, „Antikoncepce“ níže).
 • Pokud během léčby přípravkem Revlimid otěhotníte, musíte ukončit léčbu a ihned informovat lékaře. Muži užívající Revlimid
 • Pokud Vaše partnerka otěhotní, když užíváte Revlimid, ihned informujte svého lékaře. Doporučuje se, aby se Vaše partnerka poradila s lékařem.
 • Musíte také používat účinné metody zabránění početí (viz „Antikoncepce“ níže). Kojení

  Během léčby přípravkem Revlimid nesmíte kojit, protože není známo, zda Revlimid nepřechází do mateřského mléka. Antikoncepce Pro ženy užívající Revlimid Před zahájením léčby se zeptejte lékaře, zda jste schopna otěhotnět, ačkoliv si myslíte, že to není pravděpodobné. Pokud můžete otěhotnět

 • Budete pravidelně podstupovat těhotenské testy pod dozorem svého lékaře (před každou léčbou, každé 4 týdny v průběhu léčby a 4 týdny po ukončení léčby) kromě případů, kdy bylo potvrzeno, že jsou vejcovody odděleny a uzavřeny, aby vajíčka nemohla doputovat do dělohy (sterilizace vejcovodů) A
 • Musíte používat účinné metody zabránění početí 4 týdny před zahájením léčby, v průběhu léčby a 4 týdny po ukončení léčby. Lékař Vám poskytne poradenství ohledně vhodné antikoncepční metody. Pro muže užívající Revlimid Revlimid přechází do lidského semene. Pokud je Vaše partnerka těhotná nebo je schopna otěhotnět a neužívá účinné metody antikoncepce, musíte během léčby a v průběhu 1 týdne po léčbě používat kondom, a to i v případě, že jste podstoupil podvázání chámovodů. Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

  Neřiďte dopravní prostředky a neobsluhujte stroje, pokud po užití přípravku Revlimid se Vám točí hlava, cítíte únavu, ospalost, máte závrať nebo máte rozmazané vidění. Revlimid obsahuje laktosu

  Revlimid obsahuje laktosu. Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat. 3. Jak se Revlimid užívá

Revlimid Vám musí podat zdravotnický pracovník se zkušeností s léčbou mnohočetného myelomu, MDS nebo MCL.

 • Když se Revlimid používá k léčbě mnohočetného myelomu u pacientů, kteří nemohou podstoupit transplantaci kostní dřeně, nebo měli před tím jinou léčbu, užívá se v kombinaci s jinými přípravky (viz bod 1 „Co je Revlimid a k čemu se používá“).
 • Když se Revlimid používá k léčbě mnohočetného myelomu u pacientů, kteří nemohou podstoupit transplantaci kostní dřeně nebo k léčbě pacientů s MDS nebo MCL, užívá se samostatně. Vždy užívejte Revlimid přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Pokud užíváte Revlimid v kombinaci s jinými přípravky, přečtěte si příbalovou informaci pro další informace o jejich použití a účincích. Léčebný cyklus

  Revlimid se užívá v určité dny v průběhu 4 týdnů (28 dní).

 • Každých 28 dní se nazývá „léčebný cyklus“.
 • V závislosti na dni cyklu budete užívat jeden nebo více přípravků. Nicméně v některé dny nebudete užívat žádný přípravek.
 • Po ukončení každého 28denního cyklu byste měl(a) zahájit další nový „cyklus“ trvající 28 dní. Kolik přípravku Revlimid užívat

  Před zahájením léčby Vám lékař sdělí:

 • Kolik přípravku Revlimid byste měl(a) užívat
 • Kolik jiných přípravků byste měl(a) užívat v kombinaci s přípravkem Revlimid, pokud vůbec nějaké
 • V jaké dny Vašeho léčebného cyklu byste měl(a) každý z přípravků užívat. Kdy a jak Revlimid užívat
  • Tobolky polykejte celé, pokud možno s vodou.
 • Tobolky nelamte, neotevírejte ani nežvýkejte. Pokud se prášek z rozlomené tobolky přípravku Revlimid dostane do kontaktu s pokožkou, je nutné pokožku okamžitě a důkladně umýt mýdlem a vodou.
 • Tobolky lze užívat s jídlem nebo bez jídla.
 • Přípravek Revlimid užívejte každý den přibližně ve stejnou dobu dle rozpisu. Užívání tohoto přípravku

  Pro vyjmutí tobolky z blistru:

 • zatlačte pouze na jednu stranu tobolky a tím ji protlačte fólií
 • nepokoušejte se tlačit na středovou část tobolky, tím byste ji mohl(a) rozlomit. Délka léčby přípravkem Revlimid

  Revlimid se užívá v léčebných cyklech, z nichž každý trvá 28 dní (viz bod „Léčebný cyklus“ výše). Pokračujte v užívání přípravku Revlimid v léčebných cyklech, dokud Vám lékař nenařídí, abyste přestal(a). Jestliže jste užil(a) více přípravku Revlimid, než jste měl(a)

  Jestliže jste užil(a) více přípravku Revlimid, než je Vám předepsáno, informujte ihned ošetřujícího lékaře. Jestliže jste zapomněl(a) užít Revlimid

  Pokud přípravek Revlimid zapomenete užít v obvyklý čas, a to

 • méně než 12 hodin po tomto čase - vezměte si tobolku ihned.
 • více než 12 hodin po tomto čase - tobolku neužívejte. Vezměte si další tobolku v obvyklý čas následující den. Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i Revlimid nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Závažné nežádoucí účinky, které mohou postihnout více než 1 z 10 osob (velmi časté) Revlimid může snížit počet bílých krvinek, které brání tělo proti infekci, a také krvinek, které pomáhají srážet krev (krevní destičky), což může vést ke krvácivým projevům, jako je krvácení z nosu nebo tvorba podlitin. Revlimid může také způsobovat vznik krevních sraženin v žilách (trombózu). Proto musíte lékaře ihned informovat , pokud se u Vás objeví:

 • horečka, zimnice, bolest v krku, kašel, vředy v ústech nebo jakékoli jiné příznaky infekce včetně projevů v krevním oběhu (sepse)
 • krvácení nebo podlitiny bez poranění
 • bolest na hrudi nebo bolest nohou
 • dušnost Další nežádoucí účinky

Je důležité upozornit na to, že u malého počtu pacientů se mohou vyvinout další typy zhoubného nádorového onemocnění, a je možné, že toto riziko zvyšuje léčba přípravkem Revlimid. Proto Váš lékař pečlivě zhodnotí přínosy a rizika, když Vám předepisuje přípravek Revlimid. Velmi časté

nežádoucí účinky (mohou postihnout více než 1 z 10 osob):

 • snížení počtu červených krvinek, což může způsobovat anémii, která má za následek únavu a slabost
 • zácpa, průjem, pocit na zvracení, zarudnutí kůže, vyrážka, zvracení, svalové křeče, bolest svalů, bolest kostí, bolest kloubů, únava, celkový otok včetně otoků paží a nohou
 • horečka a příznaky podobné chřipce včetně horečky, bolesti svalů, bolesti hlavy, bolesti ucha a zimnice
 • necitlivost, mravenčení nebo pálivý pocit na kůži, bolest rukou nebo nohou, závratě, třes, změny ve vnímání chuti
 • bolest na hrudi šířící se do paží, krku, čelisti, zad nebo břicha, pocit pocení a ztíženého dýchání, pocit na zvracení nebo zvracení, což mohou být příznaky srdečního záchvatu (infarktu myokardu)
 • snížená chuť k jídlu
 • nízké hladiny draslíku v krvi
 • bolest nohou (což může být příznakem trombózy), bolest na hrudi nebo dušnost (možný příznak krevních sraženin v plicích, což se nazývá plicní embolie)
 • infekce všech typů
 • plicní infekce a infekce horních cest dýchacích, dušnost
 • rozmazané vidění
 • šedý zákal (katarakta)
 • problémy s ledvinami
 • změny v obsahu bílkoviny v krvi, které mohou způsobit otok tepen (vaskulitida)
 • zvýšení hladiny cukru v krvi (cukrovka)
 • bolest hlavy
 • suchá kůže
 • bolest břicha
 • změny nálad, poruchy spánku Časté

  nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 10 osob):

 • infekce vedlejších nosních dutin
 • krvácení z dásní, žaludku nebo střev
 • nárůst bolesti, velikosti nádoru, zarudnutí kolem nádoru
 • zvýšený krevní tlak nebo pokles krevního tlaku, pomalý, rychlý nebo nepravidelný tep
 • tmavnutí kůže
 • vyrážka na kůži, popraskaná kůže, šupinatění nebo olupování kůže
 • kopřivka, svědění, zvýšené pocení, nedostatek tekutin
 • bolest a zánět v ústech, pocit sucha v ústech, obtíže při polykání
 • pálení žáhy
 • tvorba výrazně většího nebo menšího množství moči než obvykle (možný příznak selhání ledvin), krev v moči
 • dušnost, zvláště vleže (možné příznaky srdečního selhání)
 • problémy s erekcí
 • cévní mozková příhoda, omdlévání
 • svalová slabost
 • otok kloubů
 • změny krevních hladin hormonu štítné žlázy, nízké hladiny vápníku, fosfátu nebo hořčíku v krvi
 • deprese
 • ztráta sluchu
 • abnormální testy jaterní funkce
 • porucha rovnováhy, potíže při pohybu
 • zvonění v uších (ušní šelest)
 • přebytek železa v těle
 • žízeň
 • zmatenost
 • bolest zubů
 • pokles tělesné hmotnosti Méně časté

  nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 ze 100 osob):

 • nitrolební krvácení
 • oběhové potíže
 • ztráta zraku
 • ztráta sexuální touhy (libida)
 • velký objem vylučované moči, bolest kostí a slabost, což mohou být příznaky poruchy ledvin (Fanconiho syndrom)
 • bolest břicha, nadýmání nebo průjem, což mohou být příznaky zánětu tlustého střeva (zvaného kolitida nebo zánět slepého střeva)
 • mnohem větší nebo mnohem menší objem moči než obvykle, což může být příznakem určitého typu onemocnění ledvin (zvaného renální tubulární nekróza)
 • změny zbarvení kůže, citlivost na sluneční světlo
 • některé typy kožních nádorů
 • kopřivka, vyrážka, otoky očí, úst nebo obličeje, dýchací potíže nebo svědění, což mohou být příznaky alergické reakce. Vzácné

  nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 1 000 osob):

 • závažné alergické reakce, které mohou začít jako vyrážka na jednom místě, ale šíří se po celém těle za tvorby puchýřů s rozsáhlým, cárovitým olupováním kůže (Stevens-Johnsonův syndrom a/nebo toxická epidermální nekrolýza).
 • syndrom nádorového rozpadu - metabolické komplikace, které se mohou objevit v průběhu léčby zhoubného onemocnění a někdy i bez léčby. Tyto komplikace jsou způsobené produkty rozpadu odumírajících nádorových buněk a mohou zahrnovat následující: změny chemického složení krve; zvýšené hodnoty draslíku, fosforu, kyseliny močové a snížené hodnoty vápníku v krvi, což vede ke změnám funkce ledvin, srdečního rytmu, záchvatům/křečím a někdy k úmrtí. Není známo

  (frekvenci z dostupných údajů nelze určit):

 • Náhlá nebo mírná avšak zhoršující se bolest v nadbřišku a/nebo zádech, která přetrvává po dobu několika dní, případně doprovázená pocitem na zvracení, zvracením, horečkou a rychlým pulsem. Tyto příznaky se mohou objevit v důsledku zánětu slinivky břišní.
 • Sípání, dechová nedostatečnost nebo suchý kašel, které mohou být příznaky způsobené zánětem plicní tkáně.
 • Žluté zbarvení pokožky, sliznice nebo očí (žloutenka), světle zbarvená stolice, tmavě zbarvená moč, svědění kůže, vyrážka, bolest nebo otok břicha - může jít o příznaky poškození jater (porucha funkce jater).
 • Byly pozorovány vzácné případy poškození svalů (bolest svalů, slabost nebo otok), které mohou vést k problémům s ledvinami (rhabdomyolýza), některé z nich souvisely s podáním přípravku Revlimid se statinem (druh léku snižující hladinu cholesterolu).
 • Onemocnění postihující kůži způsobené zánětem malých krevních cév spojené s bolestí v kloubech a s horečkou (leukocytoklastická vaskulitida).
 • Poškození stěny žaludku nebo střeva. To může vést k velmi závažné infekci. Informujte svého lékaře, jestliže máte silnou bolest břicha, horečku, máte pocit na zvracení, zvracíte, máte krev ve stolici nebo zaznamenáte změny vyprazdňování.
 • Virové infekce včetně infekce herpes zoster (také známého jako pásový opar, virového onemocnění, které způsobuje bolestivou kožní vyrážku s puchýři) a opětovného výskytu infekce hepatitidy B (žloutenky typu B, která může způsobit žloutnutí kůže a očí, tmavě hnědě zbarvenou moč, bolest na pravé straně břicha, horečku a pocit na zvracení nebo zvracení).
 • Rozsáhlá vyrážka, vysoká teplota, zvýšené jaterní enzymy, krevní abnormality (eozinofilie), zvětšené mízní uzliny a postižení dalších tělesných orgánů (léková reakce s eozinofilií a systémovými příznaky, známá také jako DRESS nebo syndrom přecitlivělosti na lék). Pokud se u Vás rozvinou tyto příznaky, ihned přestaňte lenalidomid užívat a kontaktujte svého lékaře nebo vyhledejte lékařskou pomoc. Viz také bod 2. Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích účinků uvedeného v Dodatku V. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku. 5. Jak Revlimid uchovávat

 • Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.
 • Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na blistru a na krabičce za „EXP“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
 • Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.
 • Nepoužívejte tento přípravek, pokud si na obalu všimnete poškození nebo známek nežádoucí manipulace.
 • Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Nepoužité léčivé přípravky prosím vraťte do lékárny. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí. 6. Obsah balení a další informace

  Co Revlimid obsahuje

Revlimid 2,5 mg tvrdé tobolky:

 • Léčivou látkou je lenalidomidum. Jedna tobolka obsahuje lenalidomidum 2,5 mg.
 • Pomocnými látkami jsou:
 • obsah tobolky: laktosa (viz bod 2), mikrokrystalická celulosa, sodná sůl kroskarmelosy a magnesium-stearát
 • tobolka: želatina, oxid titaničitý (E171), indigokarmín (E132) a žlutý oxid železitý (E172)
 • potisková barva: šelak, propylenglykol, hydroxid draselný a černý oxid železitý (E172). Revlimid 5 mg tvrdé tobolky:
 • Léčivou látkou je lenalidomidum. Jedna tobolka obsahuje lenalidomidum 5 mg.
 • Pomocnými látkami jsou:
 • obsah tobolky: laktosa (viz bod 2), mikrokrystalická celulosa, sodná sůl kroskarmelosy a magnesium-stearát
 • tobolka: želatina a oxid titaničitý (E171)
 • potisková barva: šelak, propylenglykol, hydroxid draselný a černý oxid železitý (E172). Revlimid 7,5 mg tvrdé tobolky:
 • Léčivou látkou je lenalidomidum. Jedna tobolka obsahuje lenalidomidum 7,5 mg.
 • Pomocnými látkami jsou:
 • obsah tobolky: laktosa (viz bod 2), mikrokrystalická celulosa, sodná sůl kroskarmelosy a magnesium-stearát
 • tobolka: želatina, oxid titaničitý (E171), žlutý oxid železitý (E172)
 • potisková barva: šelak, propylenglykol, hydroxid draselný a černý oxid železitý (E172). Revlimid 10 mg tvrdé tobolky:
 • Léčivou látkou je lenalidomidum. Jedna tobolka obsahuje lenalidomidum 10 mg.
 • Pomocnými látkami jsou:
 • obsah tobolky: laktosa (viz bod 2), mikrokrystalická celulosa, sodná sůl kroskarmelosy a magnesium-stearát
 • tobolka: želatina, oxid titaničitý (E171), indigokarmín (E132) a žlutý oxid železitý (E172)
 • potisková barva: šelak, propylenglykol, hydroxid draselný a černý oxid železitý (E172). Revlimid 15 mg tvrdé tobolky:
 • Léčivou látkou je lenalidomidum. Jedna tobolka obsahuje lenalidomidum 15 mg.
 • Pomocnými látkami jsou:
 • obsah tobolky: laktosa (viz bod 2), mikrokrystalická celulosa, sodná sůl kroskarmelosy a magnesium-stearát
 • tobolka: želatina, oxid titaničitý (E171), indigokarmín (E132)
 • potisková barva: šelak, propylenglykol, hydroxid draselný a černý oxid železitý (E172). Revlimid 20 mg tvrdé tobolky:
 • Léčivou látkou je lenalidomidum. Jedna tobolka obsahuje lenalidomidum 20 mg.
 • Pomocnými látkami jsou:
 • obsah tobolky: laktosa (viz bod 2), mikrokrystalická celulosa, sodná sůl kroskarmelosy a magnesium-stearát
 • tobolka: želatina, oxid titaničitý (E171), indigokarmín (E132) a žlutý oxid železitý (E172)
 • potisková barva: šelak, propylenglykol, hydroxid draselný a černý oxid železitý (E172). Revlimid 25 mg tvrdé tobolky:
 • Léčivou látkou je lenalidomidum. Jedna tobolka obsahuje lenalidomidum 25 mg.
 • Pomocnými látkami jsou:
 • obsah tobolky: laktosa (viz bod 2), mikrokrystalická celulosa, sodná sůl kroskarmelosy a magnesium-stearát
 • tobolka: želatina, oxid titaničitý (E171)
 • potisková barva: šelak, propylenglykol, hydroxid draselný a černý oxid železitý (E172). Jak Revlimid vypadá a co obsahuje toto balení

Tvrdé tobolky Revlimid 2,5 mg jsou modrozeleno/bílé, s nápisem „REV 2.5 mg“. Tobolky jsou dodávány v baleních. Jedno balení obsahuje jeden nebo tři blistry, každý blistr po sedmi tobolkách. Celkem je v balení 7 nebo 21 tobolek. Tvrdé tobolky Revlimid 5 mg jsou bílé, s nápisem „REV 5 mg“. Tobolky jsou dodávány v baleních. Jedno balení obsahuje jeden nebo tři blistry, každý blistr po sedmi tobolkách. Celkem je v balení 7 nebo 21 tobolek. Tvrdé tobolky Revlimid 7,5 mg jsou světle žluto/bílé, s nápisem „REV 7,5 mg“. Tobolky jsou dodávány v baleních. Jedno balení obsahuje tři blistry, každý blistr po sedmi tobolkách. Celkem je v balení 21 tobolek. Tvrdé tobolky Revlimid 10 mg jsou modrozeleno/světle žluté, s nápisem „REV 10 mg“. Tobolky jsou dodávány v baleních. Jedno balení obsahuje tři blistry, každý blistr po sedmi tobolkách. Celkem je v balení 7 nebo 21 tobolek. Tvrdé tobolky Revlimid 15 mg jsou světle modro/bílé, s nápisem „REV 15 mg“. Tobolky jsou dodávány v baleních. Jedno balení obsahuje tři blistry, každý blistr po sedmi tobolkách. Celkem je v balení 7 nebo 21 tobolek. Tvrdé tobolky Revlimid 20 mg jsou modrozeleno/světle modré, s nápisem „REV 20 mg“. Tobolky jsou dodávány v baleních. Jedno balení obsahuje tři blistry, každý blistr po sedmi tobolkách. Celkem je v balení 21 tobolek. Tvrdé tobolky Revlimid 25 mg jsou bílé, s nápisem „REV 25 mg“. Tobolky jsou dodávány v baleních. Jedno balení obsahuje tři blistry, každý blistr po sedmi tobolkách. Celkem je v balení 21 tobolek. Držitel rozhodnutí o registraci

Celgene Europe Limited 1 Longwalk Road Stockley Park Uxbridge UB11 1DB Velká Británie Výrobce

Penn Pharmaceutical Services Limited Tafarnaubach Industrial Estate Tredegar, Gwent NP22 3AA Velká Británie Celgene Europe Limited 1 Longwalk Road Stockley Park Uxbridge UB11 1DB Velká Británie Tato příbalová informace byla naposledy revidována

Další zdroje informací: Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské agentury pro léčivé přípravky: http://www.ema.europa.eu/. Na těchto stránkách naleznete též odkazy na další webové stránky týkající se vzácných onemocnění a jejich léčby. PŘÍLOHA IV

VĚDECKÉ ZÁVĚRY A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY V REGISTRACI

Vědecké závěry

S ohledem na hodnotící zprávu výboru PRAC týkající se pravidelně aktualizované zprávy o bezpečnosti (PSUR) lenalidomidu dospěl výbor CHMP k těmto vědeckým závěrům: V předchozí PSUR upozornil PRAC na lékovou reakci s eozinofilií a systémovými příznaky (DRESS). Revize provedená MAH z postmarketingových hlášení (50,0 %) nalezla celkově 56 případů DRESS, zejména v indikaci mnohočetného myelomu (MM) (76,8 %), všechny případy byly závažné, žádný neměl fatální následky. U 73,2 % případů tato nežádoucí příhoda ustoupila nebo ustupovala a v 89,2 % případů ovlivnila léčbu lenalidomidem. Na základě kritérií RegiSCAR bylo 23 z 56 případů (41,1 %) syndromu DRESS vyhodnoceno jako pravděpodobných (skóre 4-5), nebo jednoznačných (skóre >5) a 16 případů (28,6 %) bylo vyhodnoceno jako možný syndrom DRESS (skóre 2-3). V 31 případech bylo hlášeno orgánové postižení (55,3 %). U dvou z 56 případů byla hlášena pozitivní rechallenge (návrat příznaků po znovunasazení léčiva) a to i navzdory zkreslujícím faktorům. Ze zbývajících 54 případů byla hlášena v 36 případech pozitivní dechallenge (ústup příznaků po vysazení léčiva). Nehledě na možnost zkreslení předchozí nebo průvodní léčbou hlášenou u 33 z celkem 56 případů (včetně sulfamethoxazol/trimethoprimu (39,3 %) a alopurinolu (18,0 %)), u 4 z 36 případů s pozitivním ústupem příznaků po vysazení léčiva byla vysoce pravděpobná příčinná souvislost s lenalidomidem, zejména při zvážení diagnostických kritérií, nasvědčujícímu času nástupu, nepřítomnosti nahlášení jiné původní příčiny vzniku a souběžné reaktivaci HHV-6. Co se týče obou případů z klinických studií byl jeden z nich velmi nejasný kvůli současnému podezření na účinek léčby stroncium-ranelátem. U druhého, dobře zdokumentovaného případu, kde byl současně podezřelý i alopurinol, nelze vyloučit příčinnou souvislost mezi lenalidomidem a syndromem DRESS. U zbývajících 16 případů nebyl k dispozici dostatek údajů, a tak nepřinesly žádnou další důležitou informaci. Na základě vysokého počtu případů, přičemž všechny byly závažné, ve 40 % případů s diagnózou stanovenou dle kritérií RegiSCAR a s vysokou pravděpodobností příčinné souvislosti s lenalidomidem, včetně případů s pozitivním rechallenge/dechallenge, je tento signál považován za potvrzený a informace o přípravku má být aktualizována. Výbor CHMP souhlasí s vědeckými závěry výboru PRAC. Zdůvodnění změny v registraci

Na základě vědeckých závěrů týkajících se lenalidomidu výbor CHMP zastává stanovisko, že poměr přínosů a rizik léčivého přípravku obsahujícího / léčivých přípravků obsahujících lenalidomid zůstává nezměněný, a to pod podmínkou, že v informacích o přípravku budou provedeny navrhované změny. Výbor CHMP doporučuje změnu v registraci.

Informace o produktu

Kód výrobku: 97678
Kód EAN: 8594158231048
Kód SÚKL: 28936

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

K čemu se Revlimid používá Revlimid v kombinaci s dexametazonem se používá k léčbě dospělých pacientů, u nichž byl diagnostikován mnohočetný myelom. Mnohočetný myelom je druh rakoviny krve postihující bílé krvinky, které vytvářejí protilátky.

Registrovaný léčivý přípravek s výdejem vázaným na lékařský předpis je hrazen z Veřejného pojištění.

Recenze

Recenze produktu REVLIMID 5 MG 21X5MG Tobolky

Diskuze

Diskuze k produktu REVLIMID 5 MG 21X5MG Tobolky

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám