Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na močové a pohlavní ústrojí » Léky na předpis na močové cesty, ledviny, prostatu

REVATIO 20 MG 90X20MG Potahované tablety - recenze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 41991

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: PFIZER
Kód výrobku: 41991
Kód EAN: 8595060931200
Kód SÚKL: 25450
Držitel rozhodnutí: PFIZER
Co je přípravek Revatio a k čemu se používá Přípravek Revatio patří do skupiny léků nazývaných inhibitory fosfodiesterázy 5. Přípravek Revatio snižuje krevní tlak v plicích rozšířením plicních cév. Přípravek Revatio se používá k léčbě plicní arteriální hypertenze (vysoký krevní tlak v plicních cévách).

Příbalový leták

1

PŘÍLOHA I

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

2

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Revatio 20 mg potahované tablety

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna potahovaná tableta obsahuje sildenafilum 20 mg (ve formě sildenafili citras). 

Pomocná látka se známým účinkem
Jedna tableta obsahuje 0,7 mg laktózy.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Potahovaná tableta.

Bílé kulaté bikonvexní potahované tablety, označené na jedné straně “PFIZER” a “RVT 20” na straně 
druhé.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Dospělí
Léčba dospělých pacientů trpících plicní arteriální hypertenzí třídy II a III podle klasifikace WHO, 
s cílem zlepšit fyzickou zdatnost. Byla prokázána účinnost v léčbě primární plicní hypertenze a plicní
hypertenze při onemocnění pojivových tkání.

Pediatrická populace
Léčba pediatrických pacientů ve věku 1-17 let s plicní arteriální hypertenzí. Účinnost ve smyslu 
zlepšení fyzické zdatnosti nebo plicní hemodynamiky byla prokázána u primární plicní hypertenze a 
plicní hypertenze při vrozené srdeční vadě (viz bod 5.1).

4.2

Dávkování a způsob podání

Léčbu může zahájit a dále sledovat pouze lékař se zkušenostmi s léčbou plicní arteriální hypertenze. 
V případě zhoršení klinických funkcí navzdory léčbě přípravkem Revatio je třeba zvážit jiné možnosti 
léčby.

Dávkování

Dospělí
Doporučená dávka je 20 mg 3x denně. Lékař musí poučit pacienta, který zapomene užít dávku 
přípravku Revatio, aby užil dávku co nejdříve a poté pokračoval v užívání jako obvykle. Pacient nesmí 
užít dvojitou dávku jako náhradu zapomenuté dávky.

Pediatrická populace (1 rok až 17 let)
U pediatrických pacientů ve věku 1-17 let je doporučená dávka při hmotnosti ≤ 20 kg 10 mg  3x denně 
a při hmotnosti > 20 kg je 20 mg  3x denně. Vyšší než doporučené dávky se nesmí pediatrickým 
pacientům s PAH podávat (viz rovněž body 4.4 a 5.1). 20 mg tableta nesmí být podána v případech, 
kde je možné podání 10 mg 3x denně mladším pacientům. Jsou k dispozici jiné lékové formy pro 
podání pacientům s hmotností ≤ 20 kg a jiným mladším pacientům, kteří nejsou schopni polykat 
tablety.

3

Použití u pacientů užívajících další léčivé přípravky
Jakékoli úpravě dávky musí předcházet pečlivé zhodnocení poměru přínosu a rizika. Úprava dávky 
směrem dolů na 20 mg 2x denně je vhodná při souběžném podání sildenafilu pacientům užívajícím 
inhibitory CYP3A4, jako je erythromycin nebo sachinavir. Snížení dávky na 20 mg 1x denně je 
doporučeno při souběžném podání se silnějšími inhibitory CYP3A4 jako je klarithromycin, 
telithromycin a nefazodon. Pro užití sildenafilu s nejsilnějšími induktory CYP3A4 viz bod 4.3. Při 
souběžném podání s induktory CYP3A4  může existovat potřeba úpravy dávky sildenafilu (viz bod 
4.5). 

Zvláštní populace

Starší pacienti (≥ 65 let)
Úprava dávky není u starších pacientů potřeba. Klinická účinnost, měřená porovnáním vzdálenosti 
6minutové chůze, může být u starších pacientů nižší.

Poškození ledvin
Úprava dávky při zahájení léčby není potřeba u pacientů s poškozením ledvin, včetně závažného 
poškození ledvin (clearance kreatininu < 30 ml/min). Pouze pokud není léčba dobře snášena, je třeba 
zvážit, po pečlivém vyhodnocení poměru přínosu a rizika, úpravu dávky směrem dolů na 20 mg 2x 
denně.

Poškození jater
U pacientů s poškozením jater (Child-Pugh skóre A a B) není úprava dávky při zahájení léčby potřeba. 
Pouze pokud není léčba dobře snášena, je třeba zvážit po pečlivém vyhodnocení poměru přínosu a 
rizika úpravu dávky směrem dolů na 20 mg 2x denně. 

Přípravek Revatio je kontraindikován u pacientů se závažným poškozením jater (Child-Pugh skóre C) 
(viz bod 4.3).

Pediatrická populace
Bezpečnost a účinnost přípravku Revatio u dětí mladších 1 roku nebyla zjišťována. Nejsou k dispozici 
žádné údaje.

Ukončení léčby
Dostupné údaje nenaznačují, že by přerušení léčby přípravkem Revatio bylo spojeno s rebound-
efektem – zhoršením symptomů plicní arteriální hypertenze. Před ukončením léčby je ale vhodné 
zvážit postupné snižování dávky, aby se zabránilo případnému vzniku náhlého klinického zhoršení. 
Během období vysazování přípravku se doporučuje zvýšená pozornost.

Způsob podání
Přípravek Revatio je určen k perorálnímu podání. Tablety se užívají s odstupem přibližně 6 až 8 hodin, 
s jídlem nebo bez jídla.

4.3

Kontraindikace

Přecitlivělost na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1.

Současné užití s látkami schopnými uvolňovat oxid dusnatý (jako je amylnitrit) nebo nitráty v jakékoli 
formě vzhledem k hypotenzivnímu účinku nitrátů (viz bod 5.1).

Současné podávání PDE5 inhibitorů, včetně sildenafilu, se stimulátory guanylátcyklázy, jako je
riocigvát, je kontraindikováno, protože může potenciálně vést k symptomatické hypotenzi (viz bod 
4.5). 

Kombinace s nejsilnějšími inhibitory CYP3A4 (např. ketokonazol, itrakonazol, ritonavir) (viz bod 
4.5).

4

Pacienti, kteří v důsledku nearteritické přední ischemické neuropatie optického nervu (NAION) ztratili 
zrak u jednoho oka, bez ohledu na to, zda tato příhoda souvisela s předchozím užitím PDE5 inhibitoru 
či nikoli (viz bod 4.4).

Bezpečnost sildenafilu nebyla studována v následujících podskupinách pacientů a jeho užití je proto 
kontraindikováno: 
Závažné poškození jater, 
Nedávná anamnéza cévní mozkové příhody nebo infarktu myokardu, 
Závažná hypotenze (krevní tlak < 90/50 mmHg) na počátku léčby.

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Účinnost přípravku Revatio nebyla zjišťována u pacientů se závažnou plicní arteriální hypertenzí 
(funkční třída IV). Dojde-li ke zhoršení klinických funkcí, je třeba zvážit možnost léčby doporučenou 
pro závažnou fázi onemocnění (např. epoprostenol) (viz bod 4.2). Poměr přínosu a rizika sildenafilu 
nebyl zjišťován u pacientů s plicní arteriální hypertenzí funkční třídy I dle WHO. Studie se 
sildenafilem byly prováděny u forem plicní arteriální hypertenze: primární (idiopatické), při 
onemocnění pojivové tkáně a PAH při vrozené srdeční vadě (viz bod 5.1). Užití sildenafilu u jiných 
forem PAH není doporučeno.

V dlouhodobé pediatrické rozšířené studii byl u pacientů, kteří užívali vyšší než doporučené dávky, 
pozorován zvýšený počet úmrtí. Proto se nesmí pediatrickým pacientům s PAH podávat vyšší než 
doporučené dávky (viz rovněž body 4.2 a 5.1).

Retinitis pigmentosa
Bezpečnost sildenafilu nebyla zjišťována u pacientů se známou dědičnou degenerativní poruchou 
retiny, jako je retinitis pigmentosa (menší část těchto pacientů má dědičné poruchy fosfodiesterázy 
retiny), a proto není jeho použití doporučeno.

Vazodilatační účinek 
Při předepisování sildenafilu by měl lékař pečlivě zvážit, zda by pacient s některými onemocněními 
mohl být nepříznivě ovlivněn mírným až středně silným vazodilatačním účinkem sildenafilu, např. 
pacient s hypotenzí, dehydratací, se závažnou obstrukcí odtoku krve z levé komory nebo autonomní 
dysfunkcí (viz bod 4.4). 

Kardiovaskulární rizikové faktory 
Po uvedení sildenafilu na trh v indikaci léčby erektilní dysfunkce, byly hlášeny případy závažných 
kardiovaskulárních příhod včetně infarktu myokardu, nestabilní anginy pectoris, náhlé srdeční smrti, 
komorové arytmie, mozkového krvácení, tranzitorních ischemických atak, hypertenze a hypotenze. 
Tyto příhody se vyskytly v časové souvislosti s užitím sildenafilu. Většina z těchto pacientů, ale ne 
všichni, měla již dříve existující kardiovaskulární rizikové faktory. Řada hlášených příhod vznikla 
během nebo krátce po pohlavním styku a několik hlášených příhod vzniklo krátce po užití sildenafilu 
bez souvislosti se sexuální aktivitou. Není možné určit, zda tyto příhody souvisejí přímo s těmito nebo 
jinými faktory.

Priapismus 
Sildenafil by měl být užíván s opatrností u pacientů s anatomickými deformacemi penisu (jako je 
angulace, kavernózní fibróza či Peyroneova choroba) či u pacientů, kteří mají onemocnění 
predisponující k priapismu (jako je srpkovitá anémie, mnohočetný myelom či leukémie).

Při použití sildenafilu po uvedení přípravku na trh byla hlášena protrahovaná erekce a priapismus. 
V případě erekce, která přetrvává déle než 4 hodiny, má pacient vyhledat okamžitou lékařskou pomoc. 
Pokud není priapismus okamžitě léčen, mohl by vést k poškození tkáně penisu a trvalé ztrátě potence
(viz bod 4.8).

5

Vazookluzivní krize u pacientů se srpkovitou anémií
Sildenafil nesmí být podáván pacientům s plicní hypertenzí sekundární k srpkovité anémii. 
V klinických studiích byly u pacientů užívajících přípravek Revatio častěji hlášeny příhody 
vazookluzivní krize než u pacientů užívajících placebo, což mělo za následek předčasné ukončení 
studie.

Účinky na zrak
V souvislosti s užitím sildenafilu i jiných inhibitorů PDE5 byly spontánně hlášeny případy poruchy 
zraku. V souvislosti s užitím sildenafilu i jiných inhibitorů PDE5 byly spontánně a z observační studie 
hlášeny případy vzácného onemocnění nearteritické přední ischemické neuropatie optického nervu 
(NAION) (viz bod 4.8). V případě náhlé poruchy zraku je nutné ihned ukončit léčbu a zvážit další 
možnosti léčby (viz bod 4.3). 

Alfa-blokátory 
Současné podávání sildenafilu pacientům užívajícím alfa-blokátory může u některých vnímavých 
pacientů vést k symptomatické hypotenzi (viz bod 4.5). Aby se minimalizovala možnost vzniku 
posturální hypotenze, měli by pacienti, léčení alfa-blokátory, být před zahájením terapie sildenafilem 
hemodynamicky stabilní. Lékaři by měli pacienty poučit, jak se zachovat v případě, že se objeví 
příznaky hypotenze.

Krvácivé stavy 
Studie provedené na lidských krevních destičkách naznačují, že sildenafil in vitro zesiluje 
antiagregační účinky nitroprusidu sodného. Informace o bezpečnosti podávání sildenafilu pacientům 
s krvácivými stavy či aktivním peptickým vředem nejsou k dispozici. Proto by těmto pacientům měl 
sildenafil být podáván pouze po pečlivém zvážení přínosu a rizika.

Antagonisté vitamínu K 
U pacientů s plicní arteriální hypertenzí a zvláště u pacientů s plicní arteriální hypertenzí při 
onemocnění pojivové tkáně existuje možnost zvýšení rizika krvácení, je-li sildenafil podán pacientům 
již užívajícím antagonistu vitamínu K.

Venookluzivní choroba
O užití sildenafilu u pacientů s plicní arteriální hypertenzí spojenou s plicní venookluzivní chorobou 
nejsou k dispozici žádné údaje. Při užití vazodilatačních přípravků (hlavně prostacyklinu) byly však u 
těchto pacientů hlášeny případy život ohrožujícího plicního edému. Proto když se u pacientů s plicní 
arteriální hypertenzí po podání sildenafilu objeví příznaky plicního edému, je třeba vzít v úvahu 
přidruženou venookluzivní chorobu. 

Nesnášenlivost galaktózy 
Potah tablet obsahuje monohydrát laktózy. Pacienti se vzácnými dědičnými poruchami nesnášenlivosti 
galaktózy, vrozeným deficitem laktázy nebo poruchami vstřebávání glukózy-galaktózy by neměli 
tento léčivý přípravek užívat.

Užívání sildenafilu s bosentanem
Účinnost sildenafilu u pacientů již léčených bosentanem nebyla přesvědčivě prokázána (viz body 4.5 a 
5.1).

Současné použití s jinými inhibitory PDE5
Bezpečnost a účinnost kombinace sildenafilu s jinými inhibitory PDE5, včetně přípravku Viagra,
nebyla u pacientů s PAH hodnocena. Proto se případné použití těchto kombinací nedoporučuje (viz 
bod 4.5).

6

4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Účinky ostatních přípravků na sildenafil

In vitro studie
Metabolizmus sildenafilu je zprostředkován převážně cytochromem P450 (CYP), izoformou 3A4 
(hlavní cesta) a 2C9 (vedlejší cesta). Proto inhibitory těchto izoenzymů mohou snížit clearance 
sildenafilu a induktory těchto enzymů mohou jeho clearance zvýšit. Pro doporučení dávek viz body 
4.2 a 4.3.

In vivo studie
Bylo hodnoceno souběžné podání p.o. sildenafilu a i.v. epoprostenolu (viz bod 4.8 a 5.1).

Účinnost a bezpečnost sildenafilu souběžně podávaného s jinou léčbou plicní arteriální hypertenze 
(např. ambrisentan, iloprost) nebyla v kontrolovaných studiích zjišťována. Proto je v případě souběžné 
léčby nutná opatrnost. 

Bezpečnost a účinnost sildenafilu při souběžném podání s jinými inhibitory PDE5 nebyla u pacientů s 
plicní arteriální hypertenzí zjišťována (viz bod 4.4).

Populační farmakokinetická analýza dat z klinických studií plicní arteriální hypertenze ukázala snížení 
clearance sildenafilu a/nebo zvýšení perorální biologické dostupnosti, pokud byl sildenafil podáván 
spolu se substráty CYP3A4 či s kombinací substrátů CYP3A4 a beta-blokátorů. Tyto faktory byly 
jediné, které statisticky významně ovlivňovaly farmakokinetiku sildenafilu u pacientů s plicní 
hypertenzí. Expozice sildenafilu u pacientů užívajících substráty CYP3A4 či substráty CYP3A4 
s beta-blokátory byla o 43 % a o 66 % vyšší než u pacientů, kteří tuto skupinu léků neužívali. 
Expozice sildenafilu byla 5x vyšší při dávce 80 mg 3x denně ve srovnání s expozicí při dávce 20 mg 
3x denně. Toto rozmezí koncentrací pokrývá vzestup expozice sildenafilu pozorovaný ve specificky 
navržených studiích lékových interakcí s inhibitory CYP3A4 (kromě nejsilnějších inhibitorů CYP3A4, 
např. ketokonazol, itrakonazol, ritonavir).

Předpoklad, že induktory CYP3A4 mají značný vliv na farmakokinetiku sildenafilu u pacientů s plicní 
arteriální hypertenzí, byl potvrzen v interakční studii in vivo s induktorem CYP3A4 bosentanem.

Současné podávání bosentanu (středně silný induktor CYP3A4, CYP2C9 a možná i CYP2C19) v 
dávce 125 mg 2x denně se sildenafilem v dávce 80 mg 3x denně (při rovnovážném stavu) po dobu 6 
dnů vedlo u zdravých dobrovolníků k 63 % snížení AUC sildenafilu. Populační farmakokinetická 
analýza údajů o sildenafilu získaných od dospělých pacientů s PAH v klinických hodnoceních 
zahrnujících 12týdenní studii k zhodnocení účinnosti a bezpečnosti perorálně podávaného sildenafilu 
v dávce 20 mg třikrát denně, přidaného ke stabilní dávce bosentanu (62,5 mg – 125 mg dvakrát 
denně), ukázala snížení expozice sildenafilu při souběžném podávání s bosentanem podobné tomu, 
které bylo pozorováno u zdravých dobrovolníků (viz body 4.4 a 5.1).

Účinnost sildenafilu je třeba více monitorovat u pacientů, kteří souběžně užívají silné induktory 
CYP3A4, jako je karbamazepin, fenytoin, fenobarbital, třezalka a rifampicin.

Současné podávání inhibitoru HIV proteázy ritonaviru, který je vysoce účinným inhibitorem P450, při 
rovnovážném stavu (500 mg 2x denně) a sildenafilu (100 mg, jedna dávka) vedlo k 300 % 
(čtyřnásobnému) vzestupu C

max

sildenafilu a 1000 % (jedenáctinásobnému) vzestupu plazmatické 

AUC sildenafilu. Po 24 hodinách byly plazmatické hladiny sildenafilu stále kolem 200 ng/ml, 
v porovnání s 5 ng/ml při podávání sildenafilu samotného. To je v souladu s výrazným účinkem 
ritonaviru na široké spektrum substrátů P450. Vzhledem k těmto výsledkům je současné podávání 
sildenafilu a ritonaviru pacientům s plicní arteriální hypertenzí kontraindikováno (viz bod 4.3).

Současné podávání inhibitoru HIV proteázy sachinaviru, inhibitoru CYP3A4, při rovnovážném stavu 
(1200 mg 3x denně) spolu se sildenafilem (100 mg, jedna dávka) vedlo ke 140 % vzestupu C

max

7

sildenafilu a 210 % vzestupu AUC sildenafilu. Sildenafil neměl žádný účinek na farmakokinetiku 
sachinaviru. Pro doporučení dávek viz bod 4.2.

Pokud byla jednotlivá dávka 100 mg sildenafilu podána s erythromycinem, středně silným inhibitorem 
CYP3A4, při rovnovážném stavu (500 mg 2x denně po dobu 5 dnů), došlo k 182 % vzestupu 
systémové expozice sildenafilu (AUC). Pro doporučení dávek viz bod 4.2. U zdravých mužských 
dobrovolníků nebyly pozorovány známky vlivu azithromycinu (500 mg denně po dobu 3 dnů) na 
AUC, C

max

, T

max

, eliminační konstantu nebo následný poločas sildenafilu nebo jeho hlavních 

cirkulujících metabolitů. Není potřeba úprava dávek. Cimetidin (800 mg), inhibitor cytochromu P450 
a nespecifický inhibitor CYP3A4, způsoboval 56 % vzestup plazmatických koncentrací sildenafilu, 
pokud byl podáván zdravým dobrovolníkům současně se sildenafilem v dávce 50 mg. Není potřeba 
úprava dávek.

Nejsilnější inhibitory CYP3A4, jako je ketokonazol a itrakonazol mají zřejmě účinky podobné jako 
ritonavir (viz bod 4.3). Inhibitory CYP3A4 jako je klarithromycin, telithromycin a nefazodon mají 
zřejmě účinek mezi účinkem ritonaviru a inhibitory CYP3A4 jako je sachinavir nebo erythromycin, 
předpokládá se sedminásobný vzestup expozice. Proto jsou-li užívány inhibitory CYP3A4, je 
doporučena úprava dávkování, viz bod 4.2.

Populační farmakokinetická analýza u pacientů s plicní arteriální hypertenzí naznačuje, že souběžné 
podání beta-blokátorů v kombinaci se substráty CYP3A4 může vyústit v další vzestup expozice 
sildenafilu ve srovnání s podáním samotných substrátů CYP3A4.

Grapefruitová šťáva je slabým inhibitorem metabolizmu CYP3A4 ve střevní stěně a může vést 
k mírnému vzestupu plazmatických hladin sildenafilu. Není potřeba úprava dávek, nicméně se 
nedoporučuje souběžné podání sildenafilu a grapefruitové šťávy.

Jednotlivá dávka antacid (hydroxid hořečnatý/hydroxid hlinitý) neovlivnila biologickou dostupnost 
sildenafilu.

Současné podávání perorální antikoncepce (ethinylestradiol 30 

g a levonorgestrel 150 g) nemělo na 

farmakokinetiku sildenafilu žádný vliv.

Nikorandil je hybridní aktivátor draslíkových kanálů a nitrát. Vzhledem k nitrátové složce má 
potenciál k závažným interakcím se sildenafilem (viz bod 4.3).

Účinky sildenafilu na jiné přípravky

In vitro studie
Sildenafil je slabý inhibitor cytochromu P450, izoforem 1A2, 2C9, 2C19, 2D6, 2E1 a 3A4 (IC

50

> 150 

M).

Neexistují data týkající se interakce sildenafilu a nespecifických inhibitorů fosfodiesterázy, jako je 
teofylin a dipyridamol.

In vivo studie
Při podání sildenafilu (50 mg) souběžně s tolbutamidem (250 mg) či warfarinem (40 mg), které jsou 
oba metabolizovány na CYP2C9, nebyly pozorovány žádné interakce.

Sildenafil neměl významný vliv na expozici atorvastatinu (AUC zvýšeno o 11 %), z čehož lze 
usuzovat, že sildenafil nemá klinicky významný účinek na CYP3A4.

Žádné interakce nebyly pozorovány ani mezi sildenafilem (100 mg, jedna dávka) a acenokumarolem.

Sildenafil (50 mg) nepotencoval prodloužení doby krvácení, způsobené kyselinou acetylsalicylovou 
(150 mg).

8

Sildenafil (50 mg) nepotencoval hypotenzivní účinek alkoholu u zdravých dobrovolníků s průměrnou 
maximální hladinou alkoholu v krvi 80 mg/dl.

Ve studii se zdravými dobrovolníky vedl sildenafil při rovnovážném stavu (80 mg 3x denně) k 50% 
vzestupu AUC bosentanu (125 mg 2x denně). Populační farmakokinetická analýza údajů ze studie u 
dospělých pacientů s PAH na základní léčbě bosentanem (62,5 mg – 125 mg 2x denně) ukázala při 
souběžném podávání sildenafilu v ustáleném stavu (20 mg 3x denně) vzestup AUC bosentanu v
menším rozsahu (20% (95% CI: 9,8 - 30,8), než bylo pozorováno u zdravých dobrovolníků při 
souběžném podávání s 80 mg sildenafilu 3x denně (viz body 4.4 a 5.1).

Ve specifické studii interakcí, kde byl sildenafil (100 mg) podáván současně s amlodipinem u 
hypertenzních pacientů, došlo k přídatnému snížení systolického krevního tlaku vleže o 8 mmHg. 
Odpovídající přídatné snížení diastolického tlaku vleže bylo 7 mmHg. Tato přídatná snížení tlaku byla 
srovnatelná s podáním samotného sildenafilu zdravým dobrovolníkům.

Ve třech specifických studiích lékových interakcí byl pacientům s benigní hyperplázií prostaty (BPH) 
stabilizovaným na terapii doxazosinem podáván současně doxazosin (4 mg a 8 mg) a sildenafil (25 
mg, 50 mg či 100 mg). V těchto studovaných populacích byl pozorován přídatný pokles systolického a 
diastolického krevního tlaku vleže průměrně o 7/7 mmHg, 9/5 mmHg a 8/4 mmHg v uvedeném pořadí 
a průměrný pokles krevního tlaku vestoje o 6/6 mmHg, 11/4 mmHg a 4/5 mmHg. Když byly sildenafil 
a doxazosin podávány současně pacientům stabilizovaným na léčbě doxazosinem, byly vzácně hlášeny 
případy pacientů, kteří měli epizody symptomatické posturální hypotenze. Tato hlášení zahrnovala 
závrať a točení hlavy, ale nikoliv synkopy. Současné podávání sildenafilu pacientům užívajícím alfa-
blokátory může u některých vnímavých pacientů vést k symptomatické hypotenzi (viz bod 4.4).

Sildenafil (100 mg, jedna dávka) neovlivnil farmakokinetiku inhibitoru HIV proteázy sachinaviru, 
jenž je substrátem/inhibitorem CYP3A4, v rovnovážném stavu.

Ve shodě se známými účinky sildenafilu na metabolizmus oxidu dusnatého/cyklického guanosin 
monofosfátu (cGMP) (viz bod 5.1) je sildenafil schopen zesilovat hypotenzivní účinky nitrátů. Jeho 
současné užití s látkami schopnými uvolňovat oxid dusnatý nebo nitráty v jakékoli formě je proto 
kontraindikováno (viz bod 4.3).

Riocigvát: Předklinické studie ukázaly aditivní systémový účinek při snižování krevního tlaku, když 
byly inhibitory PDE5 kombinovány s riocigvátem. V klinických studiích bylo prokázáno, že riocigvát
zesiluje hypotenzní účinek inhibitorů PDE5. U sledované populace nebyl prokázán příznivý klinický 
účinek kombinace. Současné užívání riocigvátu s PDE5 inhibitory, včetně sildenafilu, je 
kontraindikováno (viz bod 4.3).

Sildenafil nemá žádný klinicky významný dopad na plazmatické hladiny perorálních kontraceptiv 
(ethinylestradiol 30 

g a levonorgestrel 150 g).

Pediatrická populace
Interakční studie byly provedeny pouze u dospělých.

4.6

Fertilita, těhotenství a kojení

Ženy ve fertilním věku, a kontracepce u mužů i žen
Vzhledem k nedostatku údajů o účinku přípravku Revatio na těhotné ženy, není doporučeno jeho užití 
u žen ve fertilním věku, pokud neužívají vhodnou kontracepční metodu.

Těhotenství
Nejsou k dispozici údaje týkající se použití sildenafilu u těhotných žen. Studie se zvířaty neukazují 
žádný přímý nebo nepřímý nežádoucí účinek na těhotenství a vývoj zárodku/plodu. Studie se zvířaty 
prokázaly toxicitu týkající se postnatálního vývoje (viz bod 5.3).

9

Vzhledem k nedostatku údajů by v případech, kdy to není nezbytné, neměl být přípravek Revatio 
podáván těhotným ženám. 

Kojení
Nejsou k dispozici dostatečné a řádně kontrolované studie u kojících žen. Údaje získané od jedné 
kojící ženy naznačují, že sildenafil a jeho aktivní metabolit N-desmetylsildenafil jsou vylučovány do 
mateřského mléka ve velmi nízkých koncentracích. K nežádoucím příhodám u kojených dětí nejsou 
dostupné žádné klinické údaje, ale nepředpokládá se, že by přijaté množství způsobovalo nějaké 
nežádoucí účinky. Předepisující lékaři musí důkladně zvážit klinickou potřebu sildenafilu u matky
a případné nežádoucí účinky na kojené dítě.

Fertilita
Neklinická data neprokázala na základě běžných studií fertility žádné riziko pro člověka (viz bod 5.3).

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Přípravek Revatio má mírný vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje.

Vzhledem k tomu, že byly v klinických studiích sildenafilu popsány závratě a poruchy zraku, pacienti 
by předtím, než budou řídit či používat stroje, měli být poučeni o tom, jak mohou být přípravkem 
Revatio ovlivněni

4.8

Nežádoucí účinky

Souhrn bezpečnostního profilu
V pivotní, placebem kontrolované studii léčby plicní arteriální hypertenze přípravkem Revatio, bylo 
randomizováno celkem 207 pacientů k léčbě přípravkem Revatio v dávkách 20 mg, 40 mg a 80 mg 3x 
denně a 70 pacientů k užívání placeba. Délka léčby byla 12 týdnů. Celková četnost přerušení léčby ve 
skupině léčené sildenafilem v dávkách 20 mg, 40 mg a 80 mg 3x denně byla 2,9%, 3% resp. 8,5%, ve 
srovnání s 2,9% ve skupině užívající placebo. Z 277 pacientů, kteří dokončili léčbu v pivotní studii, 
jich 259 vstoupilo do rozšířené dlouhodobé studie. Byly podávány dávky do 80 mg 3x denně 
(4násobně vyšší než doporučená dávka 20 mg 3x denně) a po 3 letech dostávalo dávku přípravku 
Revatio 80 mg 3x denně 87% ze 183 pacientů. 

V placebem kontrolované studii s přípravkem Revatio, jako přídatné léčby k intravenózně podanému 
epoprostenolu v léčbě plicní arteriální hypertenze, bylo 134 pacientů léčeno přípravkem Revatio (ve 
fixní titraci začínající na 20 mg s přechodem na 40 mg a posléze na 80 mg, 3x denně, dle 
snášenlivosti) a epoprostenolem a 131 pacientů léčených placebem a epoprostenolem. Délka léčby 
byla 16 týdnů. Celková četnost přerušení léčby u pacientů léčených sildenafilem/epoprostenolem 
z důvodu nežádoucích účinků byla 5,2 % v porovnání s 10,7 % u pacientů užívajících 
placebo/epoprostenol. Nově hlášené nežádoucí účinky, které se objevily častěji u skupiny užívající 
sildenafil/epoprostenol, byly oční hyperemie, rozmazané vidění, ucpaný nos, noční pocení, bolest zad 
a sucho v ústech. Známé nežádoucí účinky – bolest hlavy, návaly, bolest končetin a otok - byly 
zaznamenány s vyšší četností u pacientů léčených sildenafilem/ epoprostenolem ve srovnání 
s placebem/ epoprostenolem. Ze všech subjektů, které dokončily původní studii, jich 242 vstoupilo do 
rozšířené dlouhodobé studie. Byly podávány dávky do 80 mg 3x denně a po 3 letech dostávalo dávku 
přípravku Revatio 80 mg 3x denně 68% ze 133 pacientů. 

Ve 2 placebem kontrolovaných studiích byly nežádoucí příhody všeobecně mírné až střední 
závažnosti. Nejčastějším nežádoucím účinkem při léčbě přípravkem Revatio (10 % nebo více) 
v porovnání s placebem byla bolest hlavy, návaly, dyspepsie, průjem a bolesti končetin.

Nežádoucí účinky uvedené v tabulce
V následující tabulce jsou shrnuty nežádoucí účinky, které se vyskytly u > 1 % pacientů léčených 
přípravkem Revatio a byly častější (rozdíl > 1 %) u přípravku Revatio v pilotní studii nebo v souboru 
kombinovaných dat získaných z placebem kontrolovaných studií léčby plicní arteriální hypertenze při 
dávkách 20, 40 a 80 mg 3x denně. Jsou seřazeny podle skupin a frekvence (velmi časté (≥1/10), časté 

10

(≥1/100 až <1/10), méně časté (≥1/1000 až <1/100) a není známo (z dostupných dat není možné 
určit)). V každém určení frekvence jsou nežádoucí účinky seřazeny podle klesající závažnosti. Hlášení 
ze sledování po uvedení přípravku na trh jsou uvedena kurzívou.

MedDRA třídy orgánových systémů (v.14.0)

Nežádoucí účinky

Infekce a infestace
Časté

celulitida, chřipka, bronchitida, sinusitida, 
rinitida, gastroenteritida 

Poruchy krve a lymfatického systému
Časté

anémie 

Poruchy metabolizmu a výživy
Časté

retence tekutin

Psychiatrické poruchy
Časté

insomnie, úzkost

Poruchy nervového systému
Velmi časté

bolest hlavy

Časté

migréna, třes, parestézie, pocity pálení, 
hypestezie

Poruchy oka
Časté

krvácení retiny, poškození zraku, rozmazané 
vidění, fotofobie, chromatopsie, cyanopsie, 
podráždění oka, oční hyperemie

Méně časté

Není známo

snížení ostrosti zraku, dvojité vidění, 
nepříjemný pocit v oku
Nearteritická přední ischemická neuropatie 
optického nervu (NAION)*, retinální cévní 
okluze*, poruchy zorného pole*

Poruchy ucha a labyrintu
Časté
Není známo

vertigo
náhlá ztráta sluchu

Cévní poruchy
Velmi časté
Není známo

flush 
hypotenze

Respirační, hrudní a mediastinální poruchy
Časté

Epistaxe, kašel, ucpaný nos

Gastrointestinální poruchy
Velmi časté

průjem, dyspepsie 

Časté

gastritida, refluxní choroba jícnu, hemoroidy, 
abdominální distenze, sucho v ústech

Poruchy kůže a podkožní tkáně
Časté

alopecie, erytém, noční pocení

Není známo

vyrážka

Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové 
tkáně
Velmi časté

bolest končetin

Časté

myalgie, bolest zad

Poruchy ledvin a močových cest

11

MedDRA třídy orgánových systémů (v.14.0)

Nežádoucí účinky

Méně časté

hematurie

Poruchy reprodukčního systému a prsu 
Méně časté

penilní hemoragie, hematospermie, 
gynekomastie

Není známo

priapismus, zvýšená erekce

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace
Časté

horečka

*Tyto nežádoucí účinky byly hlášeny u pacientů užívajících sildenafil pro léčbu erektilní dysfunkce 
(MED).

Pediatrická populace
V placebem kontrolované studii přípravku Revatio u pacientů ve věku 1-17 let s plicní arteriální 
hypertenzí bylo léčeno celkem 174 pacientů 3x denně buď nízkou dávkou (10 mg u pacientů 
s hmotností > 20 kg; žádný pacient s hmotností ≤ 20 kg neužíval nízkou dávku), střední dávkou (10 
mg u pacientů s hmotností ≥ 8-20 kg, 20 mg u pacientů s hmotností ≥ 20-45 kg, 40 mg u pacientů 
s hmotností > 45 kg) nebo vysokou dávkou (20 mg u pacientů s hmotností ≥ 8-20 kg, 40 mg u 
pacientů s hmotností ≥ 20-45 kg, 80 mg u pacientů s hmotností > 45 kg) přípravku Revatio a 60 
pacientů dostávalo placebo.

Profil nežádoucích účinků pozorovaný v této pediatrické studii byl obecně shodný s profilem 
pozorovaným u dospělých (viz tabulka výše). Nejčastějšími nežádoucími účinky, které byly 
pozorovány (s četností ≥ 1 %) u pacientů léčených přípravkem Revatio (kombinované dávky) 
s četností > 1 % oproti pacientům, kterým bylo podáváno placebo, byly horečka (11,5 %), infekce 
horních cest dýchacích (11,5 %), zvracení (10,9 %), zvýšená erekce (včetně spontánní erekce penisu u 
mužských subjektů) (9,0 %), nauzea (4,6 %), bronchitida (4,6 %), faryngitida (4,0 %), rinorea (3,4 %), 
pneumonie (2,9 %) a rinitida (2,9 %).

Celkem 220 z 234 pediatrických subjektů léčených v krátkodobé placebem kontrolované studii 
vstoupilo do dlouhodobé pokračující studie. Subjekty léčené sildenafilem pokračovaly ve stejném 
léčebném režimu, zatímco subjekty ze skupiny užívající v krátkodobé studii placebo byly náhodně 
nově zařazeny do skupiny léčené sildenafilem.

Nejčastěji hlášené nežádoucí účinky v průběhu trvání krátkodobé a dlouhodobé studie byly v zásadě 
obdobné jako nežádoucí účinky pozorované v krátkodobé studii. Nežádoucími účinky, které byly 
hlášeny u > 10 % z 229 subjektů léčených sildenafilem (kombinovaná skupina dávek, včetně 9 
pacientů, kteří nepokračovali do dlouhodobé studie), byly infekce horních cest dýchacích (31 %), 
bolest hlavy (26 %), zvracení (22 %), bronchitida (20 %), faryngitida (18 %), pyrexie (17 %), průjem 
(15 %), chřipka (12 %) a epistaxe (12 %). Většina těchto nežádoucích účinků byla považována za 
mírné a středně závažné.

Závažné nežádoucí účinky byly hlášeny u 94 (41 %) z 229 subjektů užívajících sildenafil. Z 94 
subjektů nahlašujících závažné nežádoucí účinky jich 14/55 (25,5 %) bylo ve skupině užívající nízkou 
dávku, 35/74 (47,3 %) ve skupině užívající střední dávku a 45/100 (45 %) ve skupině užívající 
vysokou dávku. Nejčastějšími nežádoucími účinky, které byly hlášeny s frekvencí ≥ 1 % u subjektů 
léčených sildenafilem (kombinovaná skupina dávek), byly pneumonie (7,4 %), srdeční selhání 
(5,2 %), plicní hypertenze (5,2 %), infekce horních cest dýchacích (3,1 %), pravostranné srdeční 
selhání (2,6 %), gastroenteritida (2,6 %), synkopa (2,2 %), bronchitida (2,2 %), bronchopneumonie
(2,2 %), plicní arteriální hypertenze (2,2 %), bolest na hrudi (1,7 %), zubní kaz (1,7 %), kardiogenní 
šok (1,3 %), virová gastroenteritida (1,3 %), infekce močového ústrojí (1,3 %). 

Následující závažné nežádoucí účinky byly považovány za související s léčbou: enterokolitida, křeče, 
hypersenzitivita, stridor, hypoxie, neurosenzorická hluchota a komorová arytmie.

12

Hlášení podezření na nežádoucí účinky
Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to 
pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky, 
aby hlásili podezření na nežádoucí účinky prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích 
účinků uvedeného v Dodatku V.

4.9

Předávkování

Ve studiích jednotlivých dávek až do 800 mg u zdravých dobrovolníků byly nežádoucí účinky 
podobné těm, které byly pozorované při nižších dávkách, ale jejich míra výskytu a závažnost stoupala. 
Při jednotlivé dávce 200 mg byla incidence nežádoucích reakcí vzrůstající (bolest hlavy, návaly, 
závratě, dyspepsie, otok nosní sliznice a porucha zraku).

V případě předávkování je vhodné zahájit podle potřeby standardní podpůrnou terapii. Renální dialýza 
nezrychluje clearance sildenafilu, protože je silně vázán na bílkoviny plazmy a není vylučován močí.

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: urologika, léky užívané k léčbě erektilní dysfunkce, ATC kód: 
G04BE03

Mechanizmus účinku
Sildenafil je silný a selektivní inhibitor cGMP specifické fosfodiesterázy typu 5 (PDE5), enzymu 
zodpovědného za degradaci cGMP. Enzym PDE5 je kromě kavernózního tělíska v penisu přítomen i 
ve svalovině plicních cév. Sildenafil tedy v hladkých svalech plicních cév zvyšuje hladinu cGMP a 
vede tak k jejich relaxaci. U pacientů s plicní arteriální hypertenzí to vede k selektivní vazodilataci 
plicního řečiště a v menší míře i k systémové vazodilataci.

Farmakodynamický účinek
Studie in vitro ukázaly, že sildenafil je selektivní k PDE5. Jeho účinek je mohutnější na PDE5 než na 
ostatní známé fosfodiesterázy. Ve srovnání s PDE6, která je zapojena do fototransdukční kaskády 
v sítnici, je selektivita k PDE5 10násobná. Selektivita oproti PDE1 je 80násobná a oproti PDE 2, 3, 4, 
7, 8, 9, 10 a 11 potom 700násobná. Sildenafil má především více jak 4000násobnou selektivitu 
k PDE5 než k PDE3, izoformě fosfodiesterázy specifické k cAMP, zapojené do kontroly srdeční 
kontraktility.

Sildenafil způsobuje mírný a přechodný pokles systémového krevního tlaku, který ve většině případů 
nemá klinické projevy. Po dlouhodobém podávání 80 mg 3x denně pacientům se systémovou 
hypertenzí došlo k poklesu v průměru o 9,4 mmHg a 9,1 mmHg, od výchozích hodnot systolického a 
diastolického krevního tlaku vleže. Po dlouhodobém podávání 80 mg 3x denně pacientům s plicní 
arteriální hypertenzí byly pozorovány menší účinky na krevní tlak (snížení systolického i diastolického 
tlaku o 2 mmHg). Při doporučené dávce 20 mg 3x denně nebylo pozorováno snížení systolického ani 
diastolického tlaku.

Jednotlivá perorální dávka sildenafilu do výše 100 mg neměla u zdravých dobrovolníků žádné 
klinicky významné účinky na EKG. Při chronickém dávkování 80 mg 3x denně pacientům s plicní 
arteriální hypertenzí nebyly hlášeny žádné významné změny na EKG.

Ve studii zkoumající hemodynamický účinek jednotlivé dávky 100 mg sildenafilu u 14 pacientů se 
závažným onemocněním koronárních tepen (> 70 % stenóza alespoň jedné koronární tepny) byl 
průměrný systolický a diastolický tlak v klidu snížen o 7 % a 6 % v porovnání s výchozí hodnotou. 
Průměrný plicní systolický tlak byl snížen o 9 %. Sildenafil nevykazoval žádný účinek na srdeční 
výdej a nezhoršoval průtok zúženými koronárními tepnami.

13

U některých testovaných subjektů byla jednu hodinu po užití dávky 100 mg pozorována za použití 
Farnsworth-Munsellova testu se 100 odstíny mírná a přechodná porucha rozlišování barev 
(modrá/zelená), dvě hodiny po dávce nebyl žádný efekt patrný. Předpokládaný mechanizmus této 
změny v rozlišení barev je spojen s inhibicí PDE6, která je zapojena do kaskády fototransdukce 
v retině. Sildenafil nemá vliv na zrakovou ostrost nebo vnímání kontrastu. V malé, placebem 
kontrolované studii pacientů s prokázanou makulární degenerací spojenou s raným věkem (n=9), 
nevykazoval sildenafil v jednotlivé dávce 100 mg významný vliv na provedené zrakové testy (zraková 
ostrost, Amslerova mřížka, rozlišení barev simulovaného semaforu, Humphreyho perimetr a fotostres).

Klinická účinnost a bezpečnost

Účinnost u dospělých pacientů s plicní arteriální hypertenzí (PAH)
Randomizovaná dvojitě slepá studie kontrolovaná placebem byla provedena u 278 pacientů s primární 
PAH, sekundární PAH při onemocnění pojivové tkáně a PAH po chirurgické korekci vrozené srdeční 
vady. Pacienti byli randomizováni do jedné ze čtyř skupin: placebo, 20 mg sildenafilu, 40 mg 
sildenafilu a 80 mg sildenafilu, v dávce 3x denně. Z 278 randomizovaných pacientů 277 obdrželo 
alespoň jednu dávku studovaného léku. Studovaná populace se skládala z 68 (25 %) mužů a 209 
(75 %) žen průměrného věku 49 let (rozmezí 18-81 let) s výchozí hodnotou 6minutového testu chůze 
v rozmezí 100 až 450 metrů včetně (průměr: 344 metrů). 175 pacientů (63 %) bylo diagnostikováno 
s primární plicní hypertenzí, 84 (30 %) bylo diagnostikováno s plicní arteriální hypertenzí při 
onemocnění pojivové tkáně a 18 (7 %) pacientů bylo diagnostikováno s plicní arteriální hypertenzí po 
chirurgické korekci vrozené srdeční vady. Studie se účastnilo nejvíce pacientů se třídou II dle WHO 
klasifikace (107/277, 39 %) nebo III (160/277, 58 %) s průměrnou výchozí vzdáleností 6minutové 
chůze 378 resp. 326 metrů; méně pacientů bylo se třídou I (1/2777, 0,4 %) nebo IV (9/277, 3 %). 
Pacienti s ejekční frakcí levé komory < 45 % nebo indexem komorového zkrácení < 0,2 nebyli 
studováni.

Sildenafil (nebo placebo) byl přidán k výchozí terapii, která mohla zahrnovat kombinaci 
antikoagulace, digoxinu, blokátoru kalciového kanálu, diuretika nebo kyslíku. Užití prostacyklinu, 
prostacyklinových analogů a antagonistů endotelinových receptorů jako přídatné terapie nebylo 
dovoleno, a stejně tak nebylo dovoleno doplňování argininu. Pacienti, kteří dříve selhali v terapii 
bosentanem byli ze studie vyloučeni.

Primárním sledovaným parametrem účinnosti byla změna vzdálenosti 6minutové chůze (6minute walk 
distance, 6MWD) od výchozích hodnot ve 12. týdnu. Statisticky významné prodloužení 6MWD bylo 
pozorováno u všech tří dávkovacích schémat sildenafilu v porovnání s placebem. Prodloužení 6MWD, 
korigované o placebo, bylo 45 m (p<0,0001), 46 m (p <0,0001) a 50 m (p<0,0001) pro sildenafil 
v dávce 20 mg, 40 mg a 80 mg 3x denně v tomto pořadí. Rozdíl mezi jednotlivými dávkami 
sildenafilu nebyl významný. U pacientů s výchozí hodnotou 6MWD < 325 metrů byla pozorována 
zlepšená účinnost při použití vyšších dávek (o placebo korigované zlepšení o 58 metrů u dávky 20 mg 
3x denně, o 65 metrů u dávky 40 mg 3x denně a o 87 metrů u dávky 80 mg 3x denně).

Při analýze podle funkčních tříd WHO byl u skupiny užívající dávku 20 mg pozorován statisticky 
významný nárůst ve 6MWD. U třídy II a třídy III byly pozorovány nárůsty (korigované o placebo) o 
49 metrů (p = 0,0007) resp. o 45 metrů (p = 0,0031)

Zlepšení 6MWD bylo zřetelné po 4 týdnech léčby a tento účinek přetrvával v 8. a 12. týdnu. Výsledky 
byly u podskupin všeobecně konzistentní, vzhledem k etiologii (primární PAH a PAH při onemocnění 
pojivové tkáně), funkční třídě dle WHO, pohlaví, rase, místu, průměrném plicním arteriálním tlaku 
(mPAP) a indexu plicní vaskulární rezistence (PVRI).

Pacienti užívající všechny dávky sildenafilu dosáhli ve srovnání s těmi, kteří užívali placebo, 
statisticky významného snížení středního plicního arteriálního tlaku (mPAP) a plicní vaskulární 
rezistence (PVR). Účinky léčby korigované o placebo u mPAP byly –2,7 mmHg (p=0,04) u sildenafilu 
20 mg 3x denně, –3 mmHg (p=0,01) u sildenafilu 40 mg 3x denně a –5,1 mmHg (p=0,0001) u 
sildenafilu 80 mg 3x denně. Účinky léčby korigované o placebo u PVR byly -178 dyne.sec/cm

5

(p=0,0051) u sildenafilu 20 mg 3x denně, -195 dyne.sec/cm

5

(p=0,0017) u sildenafilu 40 mg 3x denně 

14

a -320 dyne.sec/cm

5

(p<0,0001) u sildenafilu 80 mg 3x denně. Ve 12 týdnu bylo u sildenafilu 20 mg, 

40 mg resp. 80 mg 3x denně procentní snížení PVR (11,2 %, 12,9 %, 23,3 %) proporčně větší než 
snížení systémové vaskulární rezistence (SVR) (7,2 %, 5,9 %, 14,4 %). Vliv sildenafilu na mortalitu 
není znám.

Vyšší podíl pacientů léčených jednotlivými dávkami sildenafilu (tj. 28 %, 36 % resp. 42 % subjektů 
užívajících sildenafil v dávce 20 mg, 40 mg resp. 80 mg 3x denně) vykazoval ve 12 týdnu zlepšení 
alespoň o jednu funkční třídu dle WHO v porovnání s placebem (7%). Poměr šancí (Odds ratio) byl 
2,92 (p=0,0087), 4,32 (p=0,0004) a 5,75 (p<0,0001)

.

Dlouhodobá data o přežití u dosud neléčených pacientů
Pacienti zařazeni do pivotní studie měli možnost pokračovat v dlouhodobé rozšířené otevřené studii. 
Po 3 letech dostávalo 87% pacientů dávku 80 mg 3x denně. V pivotní studii bylo přípravkem Revatio 
léčeno 207 pacientů a jejich dlouhodobý status přežití byl sledován po dobu nejméně 3 let. V této 
populaci byly odhady přežití dle Kaplan-Meierovy metody 96 % v prvním roce, 91 % v druhém roce a 
82 % v třetím roce. Přežití u pacientů WHO funkční třídy II bylo při výchozích hodnotách 99 % 
v prvním roce, 91 % v druhém roce a 84 % v třetím roce a u pacientů WHO funkční třídy III bylo při 
výchozích hodnotách 94 % v prvním roce, 90 % v druhém roce a 81 % v třetím roce.

Účinnost u dospělých pacientů s PAH (v kombinaci s epoprostenolem)
Byla provedena randomizovaná, dvojitě slepá, placebem kontrolovaná studie s 276 pacienty s PAH, 
kteří byli stabilizováni na léčbě intravenózně podaným epoprostenolem. Mezi pacienty s PAH byli 
zařazeni pacienti s primární PAH (212/267, 79 %) a PAH při onemocnění pojivových tkání (55/267, 
21 %). Většina pacientů patřila podle výchozích hodnot WHO klasifikace do funkční třídy II (68/267, 
26 %) nebo III (175/267, 66 %); méně pacientů patřilo do funkční třídy I (3/267, 1 %) nebo IV 
(16/267, 6 %); u minima pacientů (5/267, 2 %) WHO funkční třída nebyla známa. Pacienti byli 
randomizováni do skupiny užívající placebo nebo sildenafil (ve fixní titraci začínající na 20 mg 
s přechodem na 40 mg a posléze na 80 mg, 3x denně, dle snášenlivosti) užívané v kombinaci 
s intravenózním epoprostenolem.

Primárním sledovaným parametrem účinnosti byla změna vzdálenosti 6minutové chůze od výchozích 
hodnot v 16 týdnu. V porovnání s placebem byl zaznamenán statisticky významný příznivější účinek 
sildenafilu na vzdálenost při 6minutové chůzi. Byl zaznamenán, o hodnoty placeba korigovaný, 
průměrný nárůst vzdálenosti chůze o 26 metrů ve prospěch sildenafilu (95% CI: 10,8; 41,2) 
(p=0,0009). U pacientů s výchozí hodnotou vzdálenosti chůze ≥325 metrů byl pozorován efekt léčby 
38,4 metru ve prospěch sildenafilu; u pacientů s výchozí hodnotou vzdálenosti chůze <325 metrů byl 
pozorován léčebný efekt 2,3 metry ve prospěch placeba. U pacientů s primární PAH byl efekt léčby 
31,1 metru v porovnání se 7,7 metru u pacientů s PAH při onemocnění pojivových tkání. Rozdíl ve 
výsledcích mezi randomizovanými podskupinami mohl být náhodný vzhledem k omezené velikosti 
skupin.

Pacienti léčeni sildenafilem dosáhli statisticky významného snížení středního tlaku v plicnici (mPAP =
mean Pulmonary Arterial Pressure) ve srovnání s pacienty dostávajícími placebo. Byl zaznamenán, o 
hodnoty placeba korigovaný, průměrný efekt léčby -3,9 mmHg ve prospěch sildenafilu (95% CI: -5,7; 
-2,1) (p=0,00003). Doba do klinického zhoršení byla sekundárním cílovým ukazatelem, definovaným 
jako doba od randomizace do výskytu prvních příhod klinického zhoršení (úmrtí, transplantace plic, 
zahájení léčby bosentanem nebo klinické zhoršení vyžadující změnu léčby epoprostenolem). Léčba 
sildenafilem významně prodlužuje dobu do klinického zhoršení PAH v porovnání s placebem 
(p=0,0074). Příhody klinického zhoršení zaznamenalo 23 subjektů ve skupině užívající placebo 
(17,6 %) v porovnání s 8 subjekty ve skupině léčené sildenafilem (6,0 %).

Dlouhodobá data o přežití ze studie s epoprostenolem
Pacienti zařazeni do studie s přídatnou léčbou epoprostenolem, měli možnost pokračovat 
v dlouhodobé rozšířené otevřené studii. Po 3 letech dostávalo 68% pacientů dávku 80 mg 3x denně. 
Celkem 134 pacientů bylo léčeno přípravkem Revatio v původní studii a jejich dlouhodobý status 
přežití byl hodnocen po nejméně 3 letech. V této populaci byly odhady přežití dle Kaplan/Meierovy 
metody po 1 roce 92%, po 2 letech 81% a po 3 letech 74%.

15

Účinnost a bezpečnost u dospělých pacientů s PAH (při použití v kombinaci s bosentanem)
Byla provedena randomizovaná, dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná studie u 103 klinicky 
stabilních subjektů s PAH (funkční třída II a III dle WHO klasifikace), léčených bosentanem po dobu 
nejméně tří měsíců. Mezi pacienty s PAH byli zařazeni pacienti s primární PAH a PAH spojenou 
s onemocněním pojivové tkáně. Pacienti byli randomizováni do skupiny s placebem nebo sildenafilem 
(20 mg 3x denně) v kombinaci s bosentanem (62,5 – 125 mg 2x denně). Primárním cílovým 
parametrem účinnosti byla změna 6MWD ve 12. týdnu oproti výchozí hodnotě. Výsledky ukazují, že 
u 6MWD neexistuje žádný významný rozdíl v pozorované průměrné změně od výchozí hodnoty mezi 
sildenafilem 20 mg a placebem (13,62 metru (95% CI: -3,89 až 31,12) oproti 14,08 metru (95% CI: -
1,78 až 29,95)).

Byly pozorovány rozdíly v 6MWD mezi pacienty s primární PAH a PAH spojenou s onemocněním 
pojivové tkáně. U subjektů s primární PAH (67 subjektů) činila průměrná změna od výchozí hodnoty 
26,39 metru (95% CI: 10,70 až 42,08) ve skupině se sildenafilem a 11,84 metru (95% CI: -8,83 až 
32,52) ve skupině s placebem. U subjektů s PAH spojenou s onemocněním pojivové tkáně (36 
subjektů) však průměrná změna od výchozí hodnoty činila -18,32 metru (95% CI: -65,66 až 29,02) ve 
skupině se sildenafilem a 17,50 metru (95% CI: -9,41 až 44,41) ve skupině s placebem.

Celkově byly nežádoucí příhody obecně podobné u obou léčebných skupin (sildenafil plus bosentan 
oproti bosentanu samotnému) a ve shodě se známým profilem bezpečnosti sildenafilu při použití 
v monoterapii (viz body 4.4 a 4.5).

Pediatrická populace
V randomizované, dvojitě slepé, multicentrické, placebem kontrolované studii s paralelními skupinami 
s různými dávkami bylo léčeno 234 subjektů ve věku 1-17 let. Subjekty (38 % mužských a 62 % 
ženských subjektů) vážily 

 8 kg a trpěly primární plicní hypertenzí (PPH) [33 %], nebo PAH 

sekundární k vrozené srdeční vadě [levo-pravý zkrat 37 %, chirurgicky řešeno 30 %]. V této studii 
bylo 63 z 234 (27 %) pacientů mladších 7 let (nízká dávka sildenafilu = 2; střední dávka = 17; vysoká 
dávka = 28; placebo = 16) a 171 z 234 (73 %) pacientů bylo ve věku 7 let a starších (nízká dávka 
sildenafilu = 40; střední dávka = 38; vysoká dávka = 49; placebo = 44). Nejvíce subjektů mělo na 
začátku léčby funkční třídu dle WHO I (75/234, 32 %) nebo II (120/234, 51 %), méně pacientů mělo 
třídu III (35/234, 15 %) nebo IV (1/234, 0,4 %); u malého počtu pacientů nebyla třída známa (3/234, 
1,3 %). Pacienti dříve nebyli léčeni konkrétní léčbou PAH a ve studii nebylo povoleno užití 
prostacyklinu, analogů prostacyklinu a antagonistů endotelinového receptoru, ani náhrady argininu, 
nitrátů, alfa-blokátorů a silných inhibitorů CYP450 3A4.

Primárním cílovým parametrem účinnosti ve studii bylo vyhodnocení účinnosti 16týdenní chronické 
léčby perorálně podaným sildenafilem u pediatrických subjektů zlepšit fyzickou zdatnost, měřenou 
kardiopulmonálním zátěžovým testem (CPET) u subjektů, které byly vývojově schopné test podstoupit 
(n= 115). Sekundárním cílovým parametrem bylo hemodynamické sledování, vyhodnocení příznaků, 
měření funkční třídy dle WHO, změny doprovodné léčby a kvality života.

Subjekty byly alokovány do 1 ze 3 skupin léčených sildenafilem; nízké (10 mg), střední (10-40 mg) a 
vysoké (20-80 mg) dávky přípravku Revatio, podané 3x denně, nebo do skupiny užívající placebo. 
Konkrétní dávky podané v rámci skupiny byly závislé na tělesné hmotnosti (viz bod 4.8). Poměr 
subjektů užívajících podpůrnou léčbu před zahájením léčby (antikoagulancia, digoxin, blokátory 
kalciového kanálu, diuretika a/nebo kyslík) byl podobný v kombinované skupině léčené sildenafilem 
(47,7 %) a placebem (41,7 %). 

Primárním cílovým parametrem účinnosti ve studii byla procentní změna vrcholového příjmu kyslíku 
(VO

2

peak) korigovaná o placebo oproti výchozím hodnotám, měřená testem CPET ve skupinách 

užívajících kombinované dávky (Tabulka 2). Celkově bylo v testu CPET vyhodnoceno 106 z 234 
subjektů (45 %), což zahrnovalo pacienty ≥ 7 let a vývojově schopné test podstoupit. Děti mladší 7 let 
(kombinovaná dávka sildenafilu = 47, placebo = 16) byly hodnoceny pouze podle sekundárních 
cílových parametrů. Průměrné hodnoty výchozího vrcholového příjmu kyslíku (VO

2

) byly srovnatelné 

ve všech skupinách léčených sildenafilem (17,37 až 18,03 ml/kg/min), a mírně vyšší ve skupině 

16

užívající placebo (20,02 ml/kg/min.). Výsledky hlavní analýzy (kombinované skupiny vs. placebo) 
nebyly statisticky významné (p = 0,056) (viz Tabulka 2). Odhadovaný rozdíl mezi střední dávkou 
sildenafilu a placebem byl 11,33 % (95% CI: 1,72 to 20,94) (viz Tabulka 2).

Tabulka 2:  % změna vrcholového VO

2

oproti výchozím hodnotám korigovaná o placebo, podle 

aktivní léčebné skupiny

Léčebná skupina

Odhad rozdílu

95% interval spolehlivosti

Nízká dávka
(n=24)

3,81

-6,11, 13,73

Střední dávka
(n=26)

11,33

1,72, 20,94

Vysoká dávka
(n=27)

7,98

-1,64, 17,60

Kombinace skupin (n=77)

7,71

(p = 0,056)

-0,19, 15,60

n=29 ve skupině užívající placebo
Odhady podle ANCOVA s korekcí pro ostatní náhodné proměnné výchozího vrcholového VO

2, 

etiologie a tělesné hmotnosti skupin.

Pomocí indexu plicní vaskulární rezistence (PVRI) a průměrného plicního arteriálním tlaku (mPAP) 
byla pozorována zlepšení závislá na velikosti podané dávky. Skupiny léčené střední a vysokou dávkou 
sildenafilu vykazovaly snížení PVRI oproti placebu, o 18 % (95% CI: 2 % až 32 %) resp. 27 % (95% 
CI: 14 % až 39 %), zatímco skupina léčená nízkou dávkou nevykazovala významný rozdíl oproti 
placebu (rozdíl byl 2 %). Skupiny léčené střední a vysokou dávkou sildenafilu vykazovaly změny 
mPAP oproti výchozím hodnotám v porovnání s placebem, o -3,5 mmHg (95% CI: -8,9, 1,9) resp. -
7,3 mmHg (95% CI: -12,4, -2,1), zatímco skupina léčená nízkou dávkou vykazovala pouze malý nebo 
žádný rozdíl (rozdíl o 1,6 mmHg). Bylo pozorováno zlepšení srdečního indexu u všech skupin 
léčených sildenafilem, oproti placebu: 10 % u nízké, 4 % u střední a 15 % u vysoké dávky.

Významná zlepšení funkční třídy byla prokázána pouze u subjektů léčených sildenafilem ve vysokých 
dávkách v porovnání s placebem. Poměr šancí (Odds ratio) u nízké, střední a vysoké dávky 
v porovnání s placebem byl 0,6 (95% CI: 0,18, 2,01), 2,25 (95% CI: 0,75, 6,69) resp. 4,52 (95% CI: 
1,56, 13,10).

Údaje z dlouhodobého pokračování v léčbě
Celkem 220 z 234 pediatrických subjektů léčených v krátkodobé placebem kontrolované studii 
vstoupilo do dlouhodobé pokračující studie. Subjekty ze skupiny užívající v krátkodobé studii placebo 
byly náhodně nově zařazeny do skupiny léčené sildenafilem; subjekty s hmotností ≤ 20 kg byly 
zařazeny do skupin užívajících střední nebo vysokou dávku (v poměru 1 : 1), zatímco subjekty 
s hmotností > 20 kg byly zařazeny do skupin užívajících nízkou, střední nebo vysokou dávku (v 
poměru 1 : 1 : 1). Z celkem 229 subjektů užívajících sildenafil, bylo do skupin užívajících nízkou, 
střední, resp. vysokou dávku zařazeno 55, 74, resp. 100 subjektů. V krátkodobé i dlouhodobé studii se 
celková doba léčby od dvojitého zaslepení u jednotlivých subjektů pohybovala od 3 do 3129 dní. Ve 
skupině léčené sildenafilem byla střední doba léčby sildenafilem 1696 dní (vyjma 5 subjektů, které po 
dvojitém zaslepení dostávaly placebo a nebyly léčeny v dlouhodobé pokračující studii).

Odhad přežití ve 3. roce dle Kaplan-Meierovy metody u pacientů s výchozí tělesnou hmotností > 20 
kg byl 94 % ve skupině s nízkou dávkou, 93 % ve skupině se střední dávkou a 85 % ve skupině 
s vysokou dávkou; u pacientů s výchozí tělesnou hmotností ≤ 20 kg byl 94 % ve skupině se střední 
dávkou a 93 % ve skupině s vysokou dávkou (viz body 4.4 a 4.8).

V průběhu provádění studie bylo hlášeno celkem 42 případů úmrtí, v průběhu studie, nebo i během 
následného sledování přežití. K 37 případům úmrtí došlo dříve, než bylo u subjektů rozhodnuto o 
snížení titrace na nižší dávkování na základě pozorované nerovnováhy v parametru mortality 
s rostoucími dávkami sildenafilu. Mezi těmito 37 případy úmrtí byly počty (%) případů úmrtí ve 
skupinách s nízkou, střední, resp. vysokou dávkou sildenafilu 5/55 (9,1 %), 10/74 (13,5 %), resp. 

17

22/100 (22 %). Následně bylo hlášeno dalších 5 případů úmrtí (3 případy ve skupině se střední dávkou 
a 2 případy ve skupině s vysokou dávkou). Příčiny úmrtí byly typické pro pacienty s PAH. Vyšší než 
doporučené dávky se nesmí pediatrickým pacientům s PAH podávat (viz body 4.2 a 4.4).

Po 1 roce od zahájení placebem kontrolované studie byl zjišťován vrcholový VO

2.  

Ze subjektů 

léčených sildenafilem vývojově schopných podstoupit test CPET nevykázalo 59 ze 114 (52 %) žádné 
zhoršení vrcholového VO

2

od zahájení léčby sildenafilem. Podobně 191 z 229 subjektů (83 %)

užívajících sildenafil buď udrželo, nebo zlepšilo svou funkční třídu dle WHO při hodnocení po roce 
léčby.

Evropská agentura pro léčivé přípravky udělila odklad povinnosti předložit výsledky studie 
s přípravkem Revatio u novorozenců s PAH (viz bod 4.2 informace o použití u dětí).

5.2

Farmakokinetické vlastnosti

Absorpce
Sildenafil se rychle vstřebává. Maximálních pozorovaných plazmatických hladin se dosahuje během 
30 až 120 minut (medián 60 minut) po perorálním podání nalačno. Průměrná absolutní perorální 
biologická dostupnost je 41% (rozmezí 25–63 %). Po perorálním podávání sildenafilu 3

 denně stoupá 

AUC a C

max

v rozsahu dávek 20-40 mg úměrně dávce. Po perorální dávce 80 mg 3

 denně byl 

pozorován o něco vyšší než proporční vzestup plazmatických hladin. U pacientů s plicní arteriální 
hypertenzí je perorální biologická dostupnost sildenafilu po podání dávky 80 mg 3x denně průměrně o 
43 % vyšší (90% CI: 27-60 %) v porovnání s nižší dávkou.

Pokud je sildenafil užíván s jídlem, je míra absorpce snížena, s průměrným zpožděním T

max

o 60 minut 

a průměrným poklesem C

max

o 29 %, stupeň absorpce ale nebyl významně ovlivněn (AUC snížena o 

11%).

Distribuce
Průměrný distribuční objem v rovnovážném stavu (V

ss

) je pro sildenafil 105 l, což svědčí pro 

distribuci do tkání. Po perorální dávce 20 mg 3

 denně jsou průměrné maximální plazmatické hladiny 

sildenafilu v rovnovážném stavu přibližně 113 ng/ml. Sildenafil a jeho hlavní cirkulující N-
demetylovaný metabolit se váží na plazmatické bílkoviny přibližně z 96 %. Vazba na bílkoviny 
plazmy není závislá na celkové koncentraci.

Biotransformace
Sildenafil je odbouráván především jaterními mikrozomálními izoenzymy CYP3A4 (hlavní cesta) a 
CYP2C9 (vedlejší cesta). Hlavní cirkulující metabolit vzniká N-demetylací sildenafilu. Tento 
metabolit má profil fosfodiesterázové aktivity podobný sildenafilu a in vitro účinek na PDE5 přibližně 
50 % ve srovnání s mateřskou látkou. N-demetylovaný metabolit je dále metabolizován s terminálním 
poločasem přibližně 4 hodiny. U pacientů s plicní arteriální hypertenzí jsou plazmatické koncentrace u 
N-demetylovaného metabolitu přibližně 72 % koncentrace sildenafilu při dávkování 20 mg 3

 denně 

(to představuje 36% podíl na farmakologických účincích sildenafilu). Následný vliv na účinnost není 
znám.

Eliminace
Celková tělesná clearance sildenafilu je 41 l/hod s výsledným koncovým poločasem 3-5 hodin. Po 
perorálním nebo intravenózním podání je sildenafil vylučován jako metabolity převážně ve stolici 
(přibližně 80 % podané perorální dávky) a v menší míře močí (přibližně 13 % podané perorální 
dávky).

Farmakokinetika u zvláštních skupin pacientů

Starší pacienti
Zdraví starší dobrovolníci (65 let a více) vykazovali sníženou clearance sildenafilu, což vedlo 
k vyšším plazmatickým hladinám sildenafilu přibližně o 90 % a jeho aktivního N-demetylovaného 
metabolitu, v porovnání s mladšími zdravými dobrovolníky (18-45 let). Vzhledem k věkovým 

18

rozdílům ve vazbě na plazmatické bílkoviny byl odpovídající vzestup volné plazmatické koncentrace 
sildenafilu přibližně 40 %.

Renální insuficience
U dobrovolníků s mírným až středním poškozením ledvin (clearance kreatininu = 30-80 ml/min) 
nebyla farmakokinetika sildenafilu po podání jednotlivé 50 mg dávky změněna. U dobrovolníků 
s těžkým stupněm poškození ledvin (clearance kreatininu < 30 ml/min) byla clearance sildenafilu 
snížena, což vedlo k průměrnému vzestupu AUC a C

max

o 100 % a 88 % ve srovnání s věkově 

odpovídajícími dobrovolníky bez renálního poškození. Navíc byly u pacientů s těžkým poškozením 
ledvin významně zvýšeny hodnoty AUC a C

max

pro N-demetylovaný metabolit o 200 % a 79 %, 

v porovnání se subjekty s normální renální funkcí. 

Jaterní insuficience
U dobrovolníků s mírnou až střední jaterní cirhózou (Child-Pugh skóre A a B) byla clearance 
sildenafilu snížena, což vedlo k vzestupu AUC (85 %) a C

max

(47 %) ve srovnání s dobrovolníky 

odpovídajícího věku bez poškození jater. Navíc byly u subjektů s cirhózou hodnoty AUC a C

max

N-

demetylovaného metabolitu výrazně zvýšené o 154 % a 87 %, v porovnání se subjekty s normální 
jaterní funkcí. Farmakokinetika sildenafilu u pacientů s těžkým poškozením jater nebyla studována.

Populační farmakokinetika
Průměrné koncentrace rovnovážného stavu byly u pacientů s plicní arteriální hypertenzí v rozsahu 
studovaných dávek 20-80 mg 3

 denně o 20-50 % vyšší ve srovnání se zdravými dobrovolníky. C

min

byla ve srovnání se zdravými dobrovolníky dvojnásobná. Tyto závěry naznačují nižší clearance a/nebo 
vyšší perorální biologickou dostupnost sildenafilu u pacientů s plicní arteriální hypertenzí ve srovnání 
se zdravými dobrovolníky.

Pediatrická populace
Na základě analýzy farmakokinetického profilu sildenafilu u pacientů zahrnutých v pediatrických 
klinických studiích, se tělesná hmotnost ukázala být prediktorem expozice u dětí. Hodnoty poločasu 
plazmatické koncentrace sildenafilu jsou odhadovány na 4,2-4,4 hodiny u tělesné hmotnosti 10-70 kg 
a nevykazovaly žádný rozdíl, který by mohl být klinicky významný. C

max 

po jednorázovém podání 20 

mg sildenafilu p.o. byl odhadnut na 49 ng/ml u pacienta vážícího 70 kg, 104 ng/ml u pacienta vážícího 
20 kg a 165 ng/ml u pacienta vážícího 10 kg. C

max 

po jednorázovém podání 10 mg sildenafilu p.o. byla 

odhadnuta na 24 ng/ml u pacienta vážícího 70 kg, 53 ng/ml u pacienta vážícího 20 kg a 85 ng/ml u 
pacienta vážícího 10 kg. T

max

byl odhadnut na přibližně 1 hodinu a byl téměř nezávislý na tělesné 

hmotnosti.

5.3

Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti 

Neklinické údaje, získané na základě konvenčních farmakologických studií bezpečnosti, toxicity po 
opakovaném podávání, genotoxicity, hodnocení kancerogenního potenciálu, toxicity při reprodukci a 
vývoje, neodhalily žádné zvláštní riziko pro člověka.

U mláďat potkanů, která byla pre- a postnatálně léčena sildenafilem v dávce 60 mg/kg, byla při 
expozici přibližně 50x vyšší než je očekávaná expozice u člověka při dávce 20 mg 3x denně, 
pozorována snížená velikost vrhu, nižší hmotnost mláďat v den narození a snížené přežití po 4 dnech. 
Účinky v neklinických studiích byly pozorovány při expozicích dostatečně převyšujících maximální 
expozici u člověka, což svědčí o malém významu při klinickém použití.

U zvířat nebyly při klinicky relevantních expozicích pozorovány žádné nežádoucí účinky, potenciálně 
klinicky významné, které by rovněž nebyly pozorovány v klinických studiích.

19

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Seznam pomocných látek

Jádro tablety: 
Mikrokrystalická celulosa
Hydrogenfosforečnan vápenatý
Sodná sůl kroskarmelosy
Magnesium-stearát

Potah 
Hypromelosa
Oxid titaničitý (E171)
Monohydrát laktosy
Triacetin.

6.2

Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3

Doba použitelnosti

5 let

6.4

Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte při teplotě do 30 °C. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před 
vlhkostí.

6.5

Druh obalu a obsah balení

PVC/Al blistry obsahující 90 tablet.
Velikost balení je 90 tablet v krabičce.
90 x 1 tableta v PVC/Al perforovaném jednodávkovém blistru.

PVC/Al blistry obsahující 300 tablet.
Velikost balení je 300 tablet v krabičce.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6

Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a zacházení s ním

Žádné zvláštní požadavky pro likvidaci.

7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Pfizer Limited, Sandwich, Kent CT13 9NJ, Velká Británie

8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO

EU/1/05/318/001
EU/1/05/318/004
EU/1/05/318/005

20

9.

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

Datum první registrace: 28.října 2005
Datum posledního prodloužení: 23.září 2010

10.

DATUM REVIZE TEXTU

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské 
agentury pro léčivé přípravky http://www.ema.europa.eu/.

21

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Revatio 0,8 mg/ml injekční roztok

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jeden mililitr roztoku obsahuje sildenafilum 0,8 mg (ve formě sildenafili citras). Jedna 20ml lahvička 
obsahuje 12,5 ml roztoku (10 mg sildenafilu ve formě citrátu).

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Injekční roztok

Čirý bezbarvý roztok.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Přípravek Revatio injekční roztok je určen k léčbě dospělých pacientů (≥ 18 let) trpících plicní 
arteriální hypertenzí, kterým byl předepsán přípravek Revatio v perorální formě, ale dočasně nemohou 
perorální přípravek užívat, a jinak jsou klinicky i hemodynamicky stabilní.

Přípravek Revatio tablety je určen k léčbě dospělých pacientů trpících plicní arteriální hypertenzí třídy 
II a III podle klasifikace WHO, s cílem zlepšit fyzickou zdatnost. Byla prokázána účinnost v léčbě 
primární plicní hypertenze a plicní hypertenze při onemocnění pojivových tkání.

4.2

Dávkování a způsob podání

Léčbu může zahájit a dále sledovat pouze lékař se zkušenostmi s léčbou plicní arteriální hypertenze. 
V případě zhoršení klinických funkcí navzdory léčbě přípravkem Revatio je třeba zvážit jiné možnosti 
léčby.

Přípravek Revatio injekční roztok je možné podat pouze pacientům, kterým byl předepsán přípravek 
Revatio tablety, jako náhrada perorálního podání v podmínkách, kdy dočasně nemohou perorální léčbu 
přípravkem Revatio užívat. 

Bezpečnost a účinnost dávek vyšších než 12,5 ml (10 mg) 3x denně nebyla stanovena.

Dávkování

Dospělí
Doporučená dávka je 10 mg (odpovídající 12,5 ml) 3x denně podaná i.v. jako bolus (viz bod 6.6).

Dávka 10 mg přípravku Revatio injekční roztok je určena k zajištění expozice sildenafilu a jeho N-
demetylovaného metabolitu a farmakologických účinků srovnatelných s dávkou 20 mg podanou p.o..

Použití u pacientů užívajících další léčivé přípravky
Jakékoli úpravě dávky musí předcházet pečlivé zhodnocení poměru přínosu a rizika. Úprava dávky 
směrem dolů na 20 mg 2x denně je vhodná při souběžném podání sildenafilu pacientům užívajícím 
inhibitory CYP3A4, jako je erythromycin nebo sachinavir. Snížení dávky na 20 mg 1x denně je 
doporučeno při souběžném podání se silnějšími inhibitory CYP3A4 jako je klarithromycin, 

22

telithromycin a nefazodon. Pro užití sildenafilu s nejsilnějšími induktory CYP3A4 viz bod 4.3. Při 
souběžném podání s induktory CYP3A4 může existovat potřeba úpravy dávky sildenafilu (viz bod 
4.5). 

Zvláštní populace

Starší pacienti (≥ 65 let)
Úprava dávkování není u starších pacientů potřeba. Klinická účinnost, měřená porovnáním vzdálenosti 
6minutové chůze, může být u starších pacientů nižší.

Poškození ledvin
Úprava dávky při zahájení léčby není potřeba u pacientů s poškozením ledvin, včetně závažného 
poškození ledvin (clearance kreatininu < 30 ml/min). Pouze pokud není léčba dobře snášena, je třeba 
zvážit, po pečlivém vyhodnocení poměru přínosu a rizika, úpravu dávky směrem dolů na 20 mg 2x 
denně.

Poškození jater
U pacientů s poškozením jater (Child-Pugh skóre A a B) není úprava dávky při zahájení léčby potřeba. 
Pouze pokud není léčba dobře snášena, je třeba zvážit po pečlivém vyhodnocení poměru přínosu a 
rizika úpravu dávky směrem dolů na 20 mg 2x denně. 

Přípravek Revatio je kontraindikován u pacientů se závažným poškozením jater (Child-Pugh skóre C) 
(viz bod 4.3).

Pediatrická populace
Přípravek Revatio injekční roztok není doporučen k použití u dětí mladších 18 let vzhledem 
k nedostatečným údajům o bezpečnosti a účinnosti.

Ukončení léčby
Dostupné údaje nenaznačují, že by přerušení p.o. léčby přípravkem Revatio bylo spojeno s rebound-
efektem – zhoršením symptomů plicní arteriální hypertenze. Před ukončením léčby je ale vhodné 
zvážit postupné snižování dávky, aby se zabránilo případnému vzniku náhlého klinického zhoršení. 
Během období vysazování přípravku se doporučuje zvýšená pozornost.

Způsob podání
Přípravek Revatio injekční roztok je určen k intravenóznímu podání jako bolus. Viz bod 6.6 pro 
instrukce k použití.

4.3

Kontraindikace

Přecitlivělost na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1.

Současné užití s látkami schopnými uvolňovat oxid dusnatý (jako je amylnitrit) nebo nitráty v jakékoli 
formě vzhledem k hypotenzivnímu účinku nitrátů (viz bod 5.1).

Současné podávání PDE5 inhibitorů, včetně sildenafilu, se stimulátory guanylátcyklázy, jako je
riocigvát, je kontraindikováno, protože může potenciálně vést k symptomatické hypotenzi (viz bod 
4.5).

Kombinace s nejsilnějšími inhibitory CYP3A4 (např. ketokonazol, itrakonazol, ritonavir) (viz bod 
4.5).

Pacienti, kteří v důsledku nearteritické přední ischemické neuropatie optického nervu (NAION) ztratili 
zrak u jednoho oka, bez ohledu na to, zda tato příhoda souvisela s předchozím užitím PDE5 inhibitoru 
(viz bod 4.4) či nikoli.

23

Bezpečnost sildenafilu nebyla studována v následujících podskupinách pacientů a jeho užití je proto 
kontraindikováno: 
Závažné poškození jater,
Nedávná anamnéza cévní mozkové příhody nebo infarktu myokardu,
Závažná hypotenze (krevní tlak < 90/50 mmHg) na počátku léčby.

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Nejsou k dispozici údaje o užití sildenafilu podávaného i.v. u pacientů klinicky nebo hemodynamicky 
nestabilních. Proto se jeho podávání těmto pacientům nedoporučuje.

Účinnost přípravku Revatio nebyla zjišťována u pacientů se závažnou plicní arteriální hypertenzí 
(funkční třída IV). Dojde-li ke zhoršení klinických funkcí, je třeba zvážit možnost léčby doporučenou 
pro závažnou fázi onemocnění (např. epoprostenol) (viz bod 4.2). 

Poměr přínosu a rizika sildenafilu nebyl zjišťován u pacientů s plicní arteriální hypertenzí funkční 
třídy I dle WHO. Studie se sildenafilem byly prováděny u forem plicní arteriální hypertenze: primární 
(idiopatické), při onemocnění pojivové tkáně a PAH při vrozené srdeční vadě (viz bod 5.1). Užití 
sildenafilu u jiných forem PAH není doporučeno.

Retinitis pigmentosa
Bezpečnost sildenafilu nebyla zjišťována u pacientů se známou dědičnou degenerativní poruchou 
retiny, jako je Retinitis pigmentosa (menší část těchto pacientů má dědičné poruchy fosfodiesterázy 
retiny), a proto není jeho použití doporučeno.

Vazodilatační účinek
Při předepisování sildenafilu by měl lékař pečlivě zvážit, zda by pacient s některými onemocněními 
mohl být nepříznivě ovlivněn mírným až středně silným vazodilatačním účinkem sildenafilu, např. 
pacient s hypotenzí, dehydratací, se závažnou obstrukcí odtoku krve z levé komory nebo autonomní 
dysfunkcí (viz bod 4.4). 

Kardiovaskulární rizikové faktory 
Po uvedení sildenafilu na trh v indikaci léčby erektilní dysfunkce, byly hlášeny případy závažných 
kardiovaskulárních příhod včetně infarktu myokardu, nestabilní anginy pectoris, náhlé srdeční smrti, 
komorové arytmie, mozkového krvácení, tranzitorních ischemických atak, hypertenze a hypotenze. 
Tyto příhody se vyskytly v časové souvislosti s užitím sildenafilu. Většina z těchto pacientů, ale ne 
všichni, měla již dříve existující kardiovaskulární rizikové faktory. Řada hlášených příhod vznikla 
během nebo krátce po pohlavním styku a několik hlášených příhod vzniklo krátce po užití sildenafilu 
bez souvislosti se sexuální aktivitou. Není možné určit, zda tyto příhody souvisejí přímo s těmito nebo 
jinými faktory.

Priapismus
Sildenafil by měl být užíván s opatrností u pacientů s anatomickými deformacemi penisu (jako je 
angulace, kavernózní fibróza či Peyroneova choroba) či u pacientů, kteří mají onemocnění 
predisponující k priapismu (jako je srpkovitá anémie, mnohočetný myelom či leukémie).

Při použití sildenafilu po uvedení přípravku na trh byla hlášena protrahovaná erekce a priapismus. 
V případě erekce, která přetrvává déle než 4 hodiny, má pacient vyhledat okamžitou lékařskou pomoc. 
Pokud není priapismus okamžitě léčen, mohl by vést k poškození tkáně penisu a trvalé ztrátě potence
(viz bod 4.8).

Vazookluzivní krize u pacientů se srpkovitou anémií
Sildenafil nesmí být podáván pacientům s plicní hypertenzí sekundární k srpkovité anémii. 
V klinických studiích byly u pacientů užívajících přípravek Revatio častěji hlášeny příhody 
vazookluzivní krize než u pacientů užívajících placebo, což mělo za následek předčasné ukončení 
studie.

24

Účinky na zrak
V souvislosti s užitím sildenafilu i jiných inhibitorů PDE5 byly spontánně hlášeny případy poruchy 
zraku. V souvislosti s užitím sildenafilu i jiných inhibitorů PDE5 byly spontánně a z observační studie 
hlášeny případy vzácného onemocnění nearteritické přední ischemické neuropatie optického nervu 
(NAION) (viz bod 4.8). V případě náhlé poruchy zraku je nutné ihned ukončit léčbu a zvážit další 
možnosti léčby (viz bod 4.3). 

Alfa-blokátory 
Současné podávání sildenafilu pacientům užívajícím alfa-blokátory může u některých vnímavých 
pacientů vést k symptomatické hypotenzi (viz bod 4.5). Aby se minimalizovala možnost vzniku 
posturální hypotenze, měli by pacienti, léčení alfa-blokátory, být před zahájením terapie sildenafilem 
hemodynamicky stabilní. Lékaři by měli pacienty poučit, jak se zachovat v případě, že se objeví 
příznaky hypotenze.

Krvácivé stavy 
Studie provedené na lidských krevních destičkách naznačují, že sildenafil in vitro zesiluje 
antiagregační účinky nitroprusidu sodného. Informace o bezpečnosti podávání sildenafilu pacientům 
s krvácivými stavy či aktivním peptickým vředem nejsou k dispozici. Proto by těmto pacientům měl 
sildenafil být podáván pouze po pečlivém zvážení přínosu a rizika.

Antagonisté vitamínu K 
U pacientů s plicní arteriální hypertenzí a zvláště u pacientů s plicní arteriální hypertenzí při 
onemocnění pojivové tkáně existuje možnost zvýšení rizika krvácení, je-li sildenafil podán pacientům 
již užívajícím antagonistu vitamínu K.

Venookluzivní choroba
O užití sildenafilu u pacientů s plicní arteriální hypertenzí spojenou s plicní venookluzivní chorobou 
nejsou k dispozici žádné údaje. Při užití vazodilatačních přípravků (hlavně prostacyklinu) byly však u 
těchto pacientů hlášeny případy život ohrožujícího plicního edému. Proto když se u pacientů s plicní 
arteriální hypertenzí po podání sildenafilu objeví příznaky plicního edému, je třeba vzít v úvahu 
přidruženou venookluzivní chorobu. 

Užívání sildenafilu s bosentanem
Účinnost sildenafilu u pacientů již léčených bosentanem nebyla přesvědčivě prokázána (viz body 4.5 a 
5.1).

Současné použití s jinými inhibitory PDE5
Bezpečnost a účinnost kombinace sildenafilu s jinými inhibitory PDE5, včetně přípravku Viagra,
nebyla u pacientů s PAH hodnocena. Proto se případné použití těchto kombinací nedoporučuje (viz 
bod 4.5).

4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Není-li uvedeno jinak, studie lékových interakcí byly provedeny se zdravými dobrovolníky – muži, 
užívajícími sildenafil p.o.. Tyto výsledky jsou relevantní i pro další populace a cesty podání.

Účinky ostatních přípravků na i.v. sildenafil
Odhady vycházející z farmakokinetických modelů naznačují, že lékových interakcí s inhibitory 
CYP3A4 bude méně než těch pozorovaných u p.o. sildenafilu. Závažnost těchto interakcí lze očekávat 
nižší pro i.v. sildenafil, protože interakce p.o. sildenafilu jsou alespoň z části ovlivněné first pass 
efektem metabolizmu. 

Účinky ostatních přípravků na p.o. sildenafil 

In vitro studie
Metabolizmus sildenafilu je zprostředkován převážně cytochromem P450 (CYP), izoformou 3A4 
(hlavní cesta) a 2C9 (vedlejší cesta). Proto inhibitory těchto izoenzymů mohou snížit clearance 

25

sildenafilu a induktory těchto enzymů mohou jeho clearance zvýšit. Pro doporučení dávek viz body 
4.2 a 4.3.

In vivo studie
Bylo hodnoceno souběžné podání p.o. sildenafilu a i.v. epoprostenolu (viz bod 4.8 a 5.1).

Účinnost a bezpečnost sildenafilu souběžně podávaného s jinou léčbou plicní arteriální hypertenze 
(např. ambrisentan, iloprost) nebyla v kontrolovaných studiích zjišťována. Proto je v případě souběžné 
léčby nutná opatrnost. 

Bezpečnost a účinnost sildenafilu při souběžném podání s jinými inhibitory PDE5 nebyla u pacientů s 
plicní arteriální hypertenzí zjišťována (viz bod 4.4).

Populační farmakokinetická analýza dat z klinických studií plicní arteriální hypertenze ukázala snížení 
clearance sildenafilu a/nebo zvýšení perorální biologické dostupnosti, pokud byl sildenafil podáván 
spolu se substráty CYP3A4 či s kombinací substrátů CYP3A4 a beta-blokátorů. Tyto faktory byly 
jediné, které statisticky významně ovlivňovaly farmakokinetiku p.o. sildenafilu u pacientů s plicní 
hypertenzí. Expozice sildenafilu u pacientů užívajících substráty CYP3A4 či substráty CYP3A4 
s beta-blokátory byla o 43 % a o 66 % vyšší než u pacientů, kteří tuto skupinu léků neužívali. 
Expozice sildenafilu byla 5x vyšší při p.o. dávce 80 mg 3x denně ve srovnání s expozicí při p.o. dávce 
20 mg 3x denně. Toto rozmezí koncentrací pokrývá vzestup expozice sildenafilu pozorovaný ve 
specificky navržených studiích lékových interakcí s inhibitory CYP3A4 (kromě nejsilnějších 
inhibitorů CYP3A4, např. ketokonazol, itrakonazol, ritonavir).

Předpoklad, že induktory CYP3A4 mají značný vliv na farmakokinetiku p.o. sildenafilu u pacientů 
s plicní arteriální hypertenzí, byl potvrzen v interakční studii in vivo s induktorem CYP3A4 
bosentanem. 

Současné podávání bosentanu (středně silný induktor CYP3A4, CYP2C9 a možná i CYP2C19) v 
dávce 125 mg 2x denně se sildenafilem v p.o. dávce 80 mg 3x denně (při rovnovážném stavu) po dobu 
6 dnů vedlo u zdravých dobrovolníků k 63 % snížení AUC sildenafilu. Populační farmakokinetická 
analýza údajů o sildenafilu získaných od dospělých pacientů s PAH v klinických hodnoceních 
zahrnujících 12týdenní studii k zhodnocení účinnosti a bezpečnosti perorálně podávaného sildenafilu 
v dávce 20 mg třikrát denně, přidaného ke stabilní dávce bosentanu (62,5 mg – 125 mg dvakrát 
denně), ukázala snížení expozice sildenafilu při souběžném podávání s bosentanem podobné tomu, 
které bylo pozorováno u zdravých dobrovolníků (viz body 4.4 a 5.1).

Účinnost sildenafilu je třeba více monitorovat u pacientů, kteří souběžně užívají silné induktory 
CYP3A4, jako je karbamazepin, fenytoin, fenobarbital, třezalka a rifampicin.

Současné podávání inhibitoru HIV proteázy ritonaviru, který je vysoce účinným inhibitorem P450, při 
rovnovážném stavu (500 mg 2x denně) a p.o. sildenafilu (100 mg, jedna dávka) vedlo k 300 % 
(čtyřnásobnému) vzestupu C

max

sildenafilu a 1000 % (jedenáctinásobnému) vzestupu plazmatické 

AUC sildenafilu. Po 24 hodinách byly plazmatické hladiny sildenafilu stále kolem 200 ng/ml, 
v porovnání s 5 ng/ml při podávání sildenafilu samotného. To je v souladu s výrazným účinkem 
ritonaviru na široké spektrum substrátů P450. Vzhledem k těmto výsledkům je současné podávání 
sildenafilu a ritonaviru pacientům s plicní arteriální hypertenzí kontraindikováno (viz bod 4.3).

Současné podávání inhibitoru HIV proteázy sachinaviru, inhibitoru CYP3A4, při rovnovážném stavu 
(1200 mg 3x denně) spolu s p.o. sildenafilem (100 mg, jedna dávka) vedlo ke 140 % vzestupu C

max

sildenafilu a 210 % vzestupu AUC sildenafilu. Sildenafil neměl žádný účinek na farmakokinetiku 
sachinaviru. Pro doporučení dávek viz body 4.2 a 4.3.

Pokud byla jednotlivá dávka 100 mg p.o. sildenafilu podána s erythromycinem, středně silným
inhibitorem CYP3A4, při rovnovážném stavu (500 mg 2x denně po dobu 5 dnů), došlo k 182 % 
vzestupu systémové expozice sildenafilu (AUC). Pro doporučení dávek viz body 4.2 a 4.3. 
U zdravých mužských dobrovolníků nebyly pozorovány známky vlivu azithromycinu (500 mg denně 

26

po dobu 3 dnů) na AUC, C

max

, T

max

, eliminační konstantu nebo následný poločas p.o. sildenafilu nebo 

jeho hlavních cirkulujících metabolitů. Není potřeba úprava dávek. Cimetidin (800 mg), inhibitor 
cytochromu P450 a nespecifický inhibitor CYP3A4, způsoboval 56 % vzestup plazmatických 
koncentrací sildenafilu, pokud byl podáván zdravým dobrovolníkům současně se sildenafilem v dávce 
50 mg. Není potřeba úprava dávek.

Nejsilnější inhibitory CYP3A4, jako je ketokonazol a itrakonazol mají zřejmě účinky podobné jako 
ritonavir (viz bod 4.3). Inhibitory CYP3A4 jako je klarithromycin, telithromycin a nefazodon) mají 
zřejmě účinek mezi účinkem ritonaviru a inhibitory CYP3A4 jako je sachinavir nebo erythromycin, 
předpokládá se sedminásobný vzestup expozice. Proto jsou-li užívány inhibitory CYP3A4, je 
doporučena úprava dávkování viz bod 4.2.

Populační farmakokinetická analýza u pacientů s plicní arteriální hypertenzí užívajících p.o. sildenafil 
naznačuje, že souběžné podání beta-blokátorů v kombinaci se substráty CYP3A4 může vyústit v další 
vzestup expozice sildenafilu ve srovnání s podáním samotných substrátů CYP3A4.

Grapefruitová šťáva je slabým inhibitorem metabolizmu CYP3A4 ve střevní stěně a může vést 
k mírnému vzestupu plazmatických hladin p.o. sildenafilu. Není potřeba úprava dávek, nicméně se 
nedoporučuje souběžné podání sildenafilu a grapefruitové šťávy.

Jednotlivá dávka antacid (hydroxid hořečnatý/hydroxid hlinitý) neovlivnila biologickou dostupnost 
p.o. sildenafilu.

Současné podávání perorální antikoncepce (ethinylestradiol 30 

g a levonorgestrel 150 g) nemělo na 

farmakokinetiku p.o. sildenafilu žádný vliv.

Nikorandil je hybridní aktivátor draslíkových kanálů a nitrát. Vzhledem k nitrátové složce má 
potenciál k závažným interakcím se sildenafilem (viz bod 4.3).

Účinky p.o. sildenafilu na jiné přípravky

In vitro studie
Sildenafil je slabý inhibitor cytochromu P450, izoforem 1A2, 2C9, 2C19, 2D6, 2E1 a 3A4 (IC

50

> 150 

M).

Neexistují data týkající se interakce sildenafilu a nespecifických inhibitorů fosfodiesterázy, jako je 
teofylin a dipyridamol.

In vivo studie
Při podání p.o. sildenafilu (50 mg) souběžně s tolbutamidem (250 mg) či warfarinem (40 mg), které 
jsou oba metabolizovány na CYP2C9, nebyly pozorovány žádné interakce.

Sildenafil p.o. neměl významný vliv na expozici atorvastatinu (AUC zvýšeno o 11 %), z čehož lze 
usuzovat, že sildenafil nemá klinicky významný účinek na CYP3A4.

Žádné interakce nebyly pozorovány ani mezi sildenafilem (100 mg, jedna p.o. dávka) a 
acenokumarolem.

Sildenafil p.o. (50 mg) nepotencoval prodloužení doby krvácení, způsobené kyselinou 
acetylsalicylovou (150 mg).

Sildenafil p.o. (50 mg) nepotencoval hypotenzivní účinek alkoholu u zdravých dobrovolníků 
s průměrnou maximální hladinou alkoholu v krvi 80 mg/dl.

Ve studii se zdravými dobrovolníky vedl p.o. sildenafil při rovnovážném stavu (80 mg 3x denně) 
k 50% vzestupu AUC bosentanu (125 mg 2x denně). Populační farmakokinetická analýza údajů ze 
studie u dospělých pacientů s PAH na základní léčbě bosentanem (62,5 mg – 125 mg 2x denně) 

27

ukázala při souběžném podávání sildenafilu v ustáleném stavu (20 mg 3x denně) vzestup AUC 
bosentanu v menším rozsahu (20% (95% CI: 9,8 - 30,8), než bylo pozorováno u zdravých 
dobrovolníků při souběžném podávání s 80 mg sildenafilu 3x denně (viz body 4.4 a 5.1).

Ve specifické studii interakcí, kde byl p.o. sildenafil (100 mg) podáván současně s amlodipinem u 
hypertenzivních pacientů, došlo k přídatnému snížení systolického krevního tlaku vleže o 8 mmHg. 
Odpovídající přídatné snížení diastolického tlaku vleže bylo 7 mmHg. Tato přídatná snížení tlaku byla 
srovnatelná s podáním samotného sildenafilu zdravým dobrovolníkům.

Ve třech specifických studiích lékových interakcí byl pacientům s benigní hyperplázií prostaty (BPH) 
stabilizovaným na terapii doxazosinem podáván současně doxazosin (4 mg a 8 mg) a p.o. sildenafil 
(25 mg, 50 mg či 100 mg). V těchto studovaných populacích byl pozorován přídatný pokles 
systolického a diastolického krevního tlaku vleže průměrně o 7/7 mmHg, 9/5 mmHg a 8/4 mmHg 
v uvedeném pořadí a průměrný pokles krevního tlaku vestoje o 6/6 mmHg, 11/4 mmHg a 4/5 mmHg. 
Když byly sildenafil a doxazosin podávány současně pacientům stabilizovaným na léčbě 
doxazosinem, byly vzácně hlášeny případy pacientů, kteří měli epizody symptomatické posturální 
hypotenze. Tato hlášení zahrnovala závrať a točení hlavy, ale nikoliv synkopy. Současné podávání 
sildenafilu pacientům užívajícím alfa-blokátory může u některých vnímavých pacientů vést 
k symptomatické hypotenzi (viz bod 4.4).

Sildenafil (100 mg, jedna p.o. dávka) neovlivnil farmakokinetiku inhibitoru HIV proteázy sachinaviru, 
jenž je substrátem/inhibitorem CYP3A4, v rovnovážném stavu.

Ve shodě se známými účinky sildenafilu na metabolizmus oxidu dusnatého/cyklického guanosin 
monofosfátu (cGMP) (viz bod 5.1) je sildenafil schopen zesilovat hypotenzivní účinky nitrátů. Jeho 
současné užití s látkami schopnými uvolňovat oxid dusnatý nebo nitráty v jakékoli formě je proto 
kontraindikováno (viz bod 4.3).

Riocigvát: Předklinické studie ukázaly aditivní systémový účinek při snižování krevního tlaku, když 
byly inhibitory PDE5 kombinovány s riocigvátem. V klinických studiích bylo prokázáno, že riocigvát
zesiluje hypotenzní účinek inhibitorů PDE5. U sledované populace nebyl prokázán příznivý klinický 
účinek kombinace. Současné užívání riocigvátu s PDE5 inhibitory, včetně sildenafilu, je
kontraindikováno (viz bod 4.3).

Sildenafil p.o. nemá žádný klinicky významný dopad na plazmatické hladiny perorálních kontraceptiv 
(ethinylestradiol 30 

g a levonorgestrel 150 g).

Pediatrická populace
Interakční studie byly provedeny pouze u dospělých.

4.6

Fertilita, těhotenství a kojení

Ženy ve fertilním věku a kontracepce u mužů i žen
Vzhledem k nedostatku údajů o účinku přípravku Revatio na těhotné ženy, není doporučeno jeho užití 
u žen ve fertilním věku, pokud neužívají vhodnou kontracepční metodu.

Těhotenství
Nejsou k dispozici údaje týkající se použití sildenafilu u těhotných žen. Studie se zvířaty neukazují 
žádný přímý nebo nepřímý nežádoucí účinek na těhotenství a vývoj zárodku/plodu. Studie se zvířaty 
prokázaly toxicitu týkající se postnatálního vývoje (viz bod 5.3).

Vzhledem k nedostatku údajů by v případech, kdy to není nezbytné, neměl být přípravek Revatio 
podáván těhotným ženám.

Kojení
Nejsou k dispozici dostatečné a řádně kontrolované studie u kojících žen. Údaje získané od jedné 
kojící ženy naznačují, že sildenafil a jeho aktivní metabolit N-desmetylsildenafil jsou vylučovány do 

28

mateřského mléka ve velmi nízkých koncentracích. K nežádoucím příhodám u kojených dětí nejsou 
dostupné žádné klinické údaje, ale nepředpokládá se, že by přijaté množství způsobovalo nějaké 
nežádoucí účinky. Předepisující lékaři musí důkladně zvážit klinickou potřebu sildenafilu u matky 
a případné nežádoucí účinky na kojené dítě.

Fertilita
Neklinická data neprokázala na základě běžných studií fertility žádné riziko pro člověka (viz bod 5.3).

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Přípravek Revatio má mírný vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje.

Vzhledem k tomu, že byly v klinických studiích sildenafilu popsány závratě a poruchy zraku, pacienti 
by předtím, než budou řídit či používat stroje, měli být poučeni o tom, jak mohou být přípravkem 
Revatio ovlivněni. 

4.8

Nežádoucí účinky

Nežádoucí účinky vyplývající z léčby přípravkem Revatio podaným i.v. jsou podobné těm 
pozorovaným při léčbě přípravkem Revatio podaným p.o.. Vzhledem k tomu, že o použití přípravku 
Revatio podaného i.v. jsou pouze omezené údaje, a farmakokinetické modely naznačují, že při podání 
20 mg p.o. a 10 mg i.v. se dosahuje podobných plazmatických expozic, jsou bezpečnostní informace 
pro přípravek Revatio podaný i.v. podpořené údaji o přípravku Revatio podaného p.o.

Intravenózní podání
10mg dávka přípravku Revatio injekční roztok předpovídá zajištění celkové expozice volného 
sildenafilu a jeho N-demetylovaného metabolitu a jejich kombinovaného farmakologického účinku 
srovnatelného s účinky 20mg dávky podané p.o.

Otevřená studie A1481262 v 1 centru, s jednou dávkou zjišťovala bezpečnost, tolerabilitu a 
farmakokinetiku jednorázové intravenózní dávky sildenafilu (10 mg) podanou jako bolus pacientům 
s PAH, kteří již užívali a byli stabilní na dávce přípravku Revatio 20 mg 3x denně podané p.o..

Celkově bylo zařazeno a dokončilo studii 10 pacientů s PAH. Střední změny v systolickém a 
diastolickém krevním tlaku měřeném ve stoje byly malé (< 10 mmHg) a vrátily se k původním 
hodnotám za 2 hodiny. S těmito změnami nebyly spojeny příznaky hypotenze. Střední změny 
srdečního tepu byly klinicky nevýznamné. 2 subjekty zaznamenaly celkem 3 nežádoucí účinky 
(zčervenání, flatulence a návaly horka). Ve studii byl zaznamenán 1 závažný nežádoucí účinek u 
subjektu se závažnou ischemickou kardiomyopatií, který prodělal komorovou fibrilaci a zemřel 6 dnů 
po podání poslední dávky studijní medikace; tento účinek byl vyhodnocen jako nesouvisející se 
studijní medikací.

Perorální podání
V pivotní, placebem kontrolované studii léčby plicní arteriální hypertenze přípravkem Revatio, bylo 
randomizováno celkem 207 pacientů k léčbě přípravkem Revatio podaným p.o. v dávkách 20 mg, 40 
mg a 80 mg 3x denně a 70 pacientů k užívání placeba. Délka léčby byla 12 týdnů. Celková četnost 
přerušení léčby ve skupině léčené sildenafilem v dávkách 20 mg, 40 mg a 80 mg 3x denně byla 2,9%, 
3% resp. 8,5%, ve srovnání s 2,9% ve skupině užívající placebo. Z 277 pacientů, kteří dokončili léčbu 
v pivotní studii, jich 259 vstoupilo do rozšířené dlouhodobé studie. Byly podávány dávky do 80 mg 3x 
denně (4násobně vyšší než doporučená dávka 20 mg 3x denně) a po 3 letech dostávalo dávku 
přípravku Revatio 80 mg 3x denně 87% ze 183 pacientů.

V placebem kontrolované studii s přípravkem Revatio, jako přídatné léčby k intravenózně podanému 
epoprostenolu v léčbě plicní arteriální hypertenze, bylo 134 pacientů léčeno přípravkem Revatio 
podaným p.o. (ve fixní titraci začínající na 20 mg s přechodem na 40 mg a posléze na 80 mg, 3x 
denně, dle snášenlivosti) a epoprostenolem a 131 pacientů léčených placebem a epoprostenolem. 
Délka léčby byla 16 týdnů. Celková četnost přerušení léčby u pacientů léčených 

29

sildenafilem/epoprostenolem z důvodu nežádoucích účinků byla 5,2 % v porovnání s 10,7 % u 
pacientů užívajících placebo/epoprostenol. Nově hlášené nežádoucí účinky, které se objevily častěji u 
skupiny užívající sildenafil/epoprostenol, byly oční hyperemie, rozmazané vidění, ucpaný nos, noční 
pocení, bolest zad a sucho v ústech. Známé nežádoucí účinky – bolest hlavy, návaly, bolest končetin a 
otok - byly zaznamenány s vyšší četností u pacientů léčených sildenafilem/ epoprostenolem ve 
srovnání s placebem/ epoprostenolem. Ze všech subjektů, které dokončily původní studii, jich 242 
vstoupilo do rozšířené dlouhodobé studie. Byly podávány dávky do 80 mg 3x denně a po 3 letech 
dostávalo dávku přípravku Revatio 80 mg 3x denně 68% ze 133 pacientů. 

Ve 2 placebem kontrolovaných studiích s přípravkem Revatio podaným p.o. byly nežádoucí příhody 
všeobecně mírné až střední závažnosti. Nejčastějším nežádoucím účinkem při léčbě přípravkem 
Revatio (10 % nebo více) v porovnání s placebem byla bolest hlavy, návaly, dyspepsie, průjem a 
bolesti končetin.

Nežádoucí účinky uvedené v tabulce
V následující tabulce jsou shrnuty nežádoucí účinky, které se vyskytly u > 1 % pacientů léčených 
přípravkem Revatio a byly častější (rozdíl > 1 %) u přípravku Revatio v pilotní studii nebo v souboru 
kombinovaných dat získaných z placebem kontrolovaných studií léčby plicní arteriální hypertenze při 
p.o. dávkách 20, 40 a 80 mg 3x denně. Jsou seřazeny podle skupin a frekvence (velmi časté (≥1/10), 
časté (≥1/100 až <1/10), méně časté (≥1/1000 až <1/100) a není známo (z dostupných dat není možné 
určit)). V každém určení frekvence jsou nežádoucí účinky seřazeny podle klesající závažnosti. Hlášení 
ze sledování po uvedení přípravku na trh jsou uvedena kurzívou.

MedDRA třídy orgánových systémů (v.14.0)

Nežádoucí účinky

Infekce a infestace
Časté

celulitida, chřipka, bronchitida, sinusitida, 
rinitida, gastroenteritida

Poruchy krve a lymfatického systému
Časté

anémie 

Poruchy metabolizmu a výživy
Časté

retence tekutin

Psychiatrické poruchy
Časté

insomnie, úzkost

Poruchy nervového systému
Velmi časté

bolest hlavy

Časté

migréna, třes, parestézie, pocity pálení, 
hypestezie

Poruchy oka
Časté

krvácení retiny, poškození zraku, rozmazané 
vidění, fotofobie, chromatopsie, cyanopsie, 
podráždění oka, oční hyperemie

Méně časté

Není známo

snížení ostrosti zraku, dvojité vidění, 
nepříjemný pocit v oku
Nearteritická přední ischemická neuropatie 
optického nervu (NAION)*, retinální cévní 
okluze*, poruchy zorného pole*

Poruchy ucha a labyrintu
Časté
Není známo

vertigo
náhlá ztráta sluchu

Cévní poruchy
Velmi časté

flush

30

MedDRA třídy orgánových systémů (v.14.0)

Nežádoucí účinky

Není známo

hypotenze 

Respirační, hrudní a mediastinální poruchy
Časté

epistaxe, kašel, ucpaný nos

Gastrointestinální poruchy
Velmi časté

průjem, dyspepsie 

Časté

gastritida, refluxní choroba jícnu, hemoroidy, 
abdominální distenze, sucho v ústech

Poruchy kůže a podkožní tkáně
Časté

alopecie, erytém, noční pocení

Není známo

vyrážka

Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové 
tkáně
Velmi časté

bolest končetin

Časté

myalgie, bolest zad

Poruchy ledvin a močových cest
Méně časté

hematurie

Poruchy reprodukčního systému a prsu 
Méně časté

penilní hemoragie, hematospermie, 
gynekomastie

Není známo

priapismus, zvýšená erekce

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace
Časté

horečka

*Tyto nežádoucí účinky byly hlášeny u pacientů užívajících sildenafil pro léčbu erektilní dysfunkce 
(MED).

Hlášení podezření na nežádoucí účinky
Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to 
pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky, 
aby hlásili podezření na nežádoucí účinky prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích 
účinků uvedeného v Dodatku V.

4.9

Předávkování

Ve studiích jednotlivých p.o. dávek až do 800 mg u zdravých dobrovolníků byly nežádoucí účinky 
podobné těm, které byly pozorované při nižších dávkách, ale jejich míra výskytu a závažnost stoupala. 
Při jednotlivé p.o. dávce 200 mg byla incidence nežádoucích reakcí vzrůstající (bolest hlavy, návaly, 
závratě, dyspepsie, otok nosní sliznice a porucha zraku).

V případě předávkování je vhodné zahájit dle potřeby standardní podpůrnou terapii. Renální dialýza 
nezrychluje clearance sildenafilu, protože je silně vázán na bílkoviny plazmy a není vylučován močí.

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: urologika, léky užívané k léčbě erektilní dysfunkce, ATC kód: 
G04BE03

31

Mechanizmus účinku
Sildenafil je silný a selektivní inhibitor cGMP specifické fosfodiesterázy typu 5 (PDE5), enzymu 
zodpovědného za degradaci cGMP. Enzym PDE5 je kromě kavernózního tělíska v penisu přítomen i 
ve svalovině plicních cév. Sildenafil tedy v hladkých svalech plicních cév zvyšuje hladinu cGMP a 
vede tak k jejich relaxaci. U pacientů s plicní arteriální hypertenzí to vede k selektivní vazodilataci 
plicního řečiště a v menší míře i k systémové vazodilataci.

Farmakodynamický účinek
Studie in vitro ukázaly, že sildenafil je selektivní k PDE5. Jeho účinek je mohutnější na PDE5 než na 
ostatní známé fosfodiesterázy. Ve srovnání s PDE6, která je zapojena do fototransdukční kaskády 
v sítnici, je selektivita k PDE5 10násobná. Selektivita oproti PDE1 je 80násobná a oproti PDE 2, 3, 4, 
7, 8, 9, 10 a 11 potom 700násobná. Sildenafil má především více jak 4000násobnou selektivitu 
k PDE5 než k PDE3, izoformě fosfodiesterázy specifické k cAMP, zapojené do kontroly srdeční 
kontraktility.

Sildenafil způsobuje mírný a přechodný pokles systémového krevního tlaku, který ve většině případů 
nemá klinické projevy. Po dlouhodobém podávání 80 mg 3x denně p.o. pacientům se systémovou 
hypertenzí došlo k poklesu v průměru o 9,4 mmHg a 9,1 mmHg, od výchozích hodnot systolického a 
diastolického krevního tlaku vleže. Po dlouhodobém podávání 80 mg 3x denně p.o. pacientům s plicní 
arteriální hypertenzí byly pozorovány menší účinky na krevní tlak (snížení systolického i diastolického 
tlaku o 2 mmHg). Při doporučené dávce 20 mg 3x p.o. denně nebylo pozorováno snížení systolického 
ani diastolického tlaku.

Jednotlivá perorální dávka sildenafilu do výše 100 mg neměla u zdravých dobrovolníků žádné 
klinicky významné účinky na EKG. Při chronickém dávkování 80 mg 3x denně pacientům s plicní 
arteriální hypertenzí nebyly hlášeny žádné významné změny na EKG.

Ve studii zkoumající hemodynamický účinek jednotlivé dávky 100 mg sildenafilu u 14 pacientů se 
závažným onemocněním koronárních tepen (> 70 % stenóza alespoň jedné koronární tepny) byl 
průměrný systolický a diastolický tlak v klidu snížen o 7 % a 6 % v porovnání s výchozí hodnotou. 
Průměrný plicní systolický tlak byl snížen o 9 %. Sildenafil nevykazoval žádný účinek na srdeční 
výdej a nezhoršoval průtok zúženými koronárními tepnami.

U některých testovaných subjektů byla jednu hodinu po užití dávky 100 mg pozorována za použití 
Farnsworth-Munsellova testu se 100 odstíny mírná a přechodná porucha rozlišování barev 
(modrá/zelená), dvě hodiny po dávce nebyl žádný efekt patrný. Předpokládaný mechanizmus této 
změny v rozlišení barev je spojen s inhibicí PDE6, která je zapojena do kaskády fototransdukce 
v retině. Sildenafil nemá vliv na zrakovou ostrost nebo vnímání kontrastu. V malé, placebem 
kontrolované studii pacientů s prokázanou makulární degenerací spojenou s raným věkem (n=9), 
nevykazoval sildenafil v jednotlivé dávce 100 mg významný vliv na provedené zrakové testy (zraková 
ostrost, Amslerova mřížka, rozlišení barev simulovaného semaforu, Humphreyho perimetr a fotostres).

Klinická účinnost a bezpečnost

Účinnost sildenafilu podaného i.v. u dospělých pacientů s PAH
10mg dávka přípravku Revatio injekční roztok předpokládá zajištění celkové expozice volného 
sildenafilu a jeho N-demetylovaného metabolitu a jejich kombinovaného farmakologického účinku 
srovnatelného s účinky 20mg dávky podané p.o.. Tento odhad je založen pouze na farmakokinetických 
údajích (viz bod 5.2 Farmakokinetické vlastnosti). Důsledky následné nižší expozice aktivnímu N-
demetylovanému metabolitu pozorované po opakovaném i.v. podání přípravku Revatio nebyly 
zjišťovány. Nebyly provedeny žádné studie pro potvrzení srovnatelné účinnosti obou lékových forem.

Otevřená studie A1481262 v 1 centru, s jednou dávkou zjišťovala bezpečnost, tolerabilitu a 
farmakokinetiku jednorázové intravenózní dávky sildenafilu (10 mg) podanou jako bolus pacientům 
s PAH, kteří již užívali a byli stabilní na dávce přípravku Revatio 20 mg 3x denně podané p.o..

32

Celkově bylo zařazeno a dokončilo studii 10 pacientů. 8 subjektů užívalo bosentan a 1 subjekt užíval 
treprostinil navíc k bosentanu a přípravku Revatio. Po podání dávky byl po 30, 60, 120, 180 a 360 
minutách měřen krevní tlak v sedě a ve stoje a srdeční tep. Střední změny oproti původním hodnotám 
krevního tlaku vsedě byly nejvyšší po 1 hodině, -9,1 mmHg (SD ± 12,5) pro systolický a -3,0 mmHg 
(SD ± 4,9) pro diastolický krevní tlak. Střední změny v systolickém a diastolickém krevním tlaku 
měřeném ve stoje byly malé (< 10 mmHg) a vrátily se k původním hodnotám za 2 hodiny. 

Účinnost sildenafilu podaného p.o. u dospělých pacientů s PAH
Randomizovaná dvojitě slepá studie kontrolovaná placebem byla provedena u 278 pacientů s primární
PAH, sekundární PAH při onemocnění pojivové tkáně a PAH po chirurgické korekci vrozené srdeční 
vady. Pacienti byli randomizováni do jedné ze čtyř skupin: placebo, 20 mg sildenafilu, 40 mg 
sildenafilu a 80 mg sildenafilu, v dávce 3x denně. Z 278 randomizovaných pacientů 277 obdrželo 
alespoň jednu dávku studovaného léku. Studovaná populace se skládala z 68 (25 %) mužů a 209 
(75 %) žen průměrného věku 49 let (rozmezí 18-81 let) s výchozí hodnotou 6minutového testu chůze 
v rozmezí 100 až 450 metrů včetně (průměr: 344 metrů). 175 pacientů (63 %) bylo diagnostikováno 
s primární plicní hypertenzí, 84 (30 %) bylo diagnostikováno s plicní arteriální hypertenzí při 
onemocnění pojivové tkáně a 18 (7 %) pacientů bylo diagnostikováno s plicní arteriální hypertenzí po 
chirurgické korekci vrozené srdeční vady. Studie se účastnilo nejvíce pacientů se třídou II dle WHO 
klasifikace (107/277, 39 %) nebo III (160/277, 58 %) s průměrnou výchozí vzdáleností 6minutové 
chůze 378 resp. 326 metrů; méně pacientů bylo se třídou I (1/2777, 0,4 %) nebo IV (9/277, 3 %). 
Pacienti s ejekční frakcí levé komory < 45 % nebo indexem komorového zkrácení < 0,2 nebyli 
studováni.

Sildenafil (nebo placebo) byl přidán k výchozí terapii, která mohla zahrnovat kombinaci 
antikoagulace, digoxinu, blokátoru kalciového kanálu, diuretika nebo kyslíku. Užití prostacyklinu, 
prostacyklinových analogů a antagonistů endotelinových receptorů jako přídatné terapie nebylo 
dovoleno, a stejně tak nebylo dovoleno doplňování argininu. Pacienti, kteří dříve selhali v terapii 
bosentanem byli ze studie vyloučeni.

Primárním sledovaným parametrem účinnosti byla změna vzdálenosti 6minutové chůze (6minute walk 
distance, 6MWD) od výchozích hodnot ve 12. týdnu. Statisticky významné prodloužení 6MWD bylo 
pozorováno u všech tří dávkovacích schémat sildenafilu v porovnání s placebem. Prodloužení 6MWD, 
korigované o placebo, bylo 45 m (p<0,0001), 46 m (p <0,0001) a 50 m (p<0,0001) pro sildenafil 
v dávce 20 mg, 40 mg a 80 mg 3x denně v tomto pořadí. Rozdíl mezi jednotlivými dávkami 
sildenafilu nebyl významný. U pacientů s výchozí hodnotou 6MWD < 325 metrů byla pozorována 
zlepšená účinnost při použití vyšších dávek (o placebo korigované zlepšení o 58 metrů u dávky 20 mg 
3x denně, o 65 metrů u dávky 40 mg 3x denně a o 87 metrů u dávky 80 mg 3x denně).

Při analýze podle funkčních tříd WHO byl u skupiny užívající dávku 20 mg pozorován statisticky 
významný nárůst ve 6MWD. U třídy II a třídy III byly pozorovány nárůsty (korigované o placebo) o 
49 metrů (p = 0,0007) resp. o 45 metrů (p = 0,0031)

Zlepšení 6MWD bylo zřetelné po 4 týdnech léčby a tento účinek přetrvával v 8. a 12. týdnu. Výsledky 
byly u podskupin všeobecně konzistentní, vzhledem k etiologii (primární PAH a PAH při onemocnění 
pojivové tkáně), funkční třídě dle WHO, pohlaví, rase, místu, průměrném plicním arteriálním tlaku 
(mPAP) a indexu plicní vaskulární rezistence (PVRI).

Pacienti užívající všechny dávky sildenafilu dosáhli ve srovnání s těmi, kteří užívali placebo, 
statisticky významného snížení středního plicního arteriálního tlaku (mPAP) a plicní vaskulární 
rezistence (PVR). Účinky léčby korigované o placebo u mPAP byly –2,7 mmHg (p=0,04) u sildenafilu 
20 mg 3x denně, –3 mmHg (p=0,01) u sildenafilu 40 mg 3x denně a –5,1 mmHg (p=0,0001) u 
sildenafilu 80 mg 3x denně. Účinky léčby korigované o placebo u PVR byly -178 dyne.sec/cm

5

(p=0,0051) u sildenafilu 20 mg 3x denně, -195 dyne.sec/cm

5

(p=0,0017) u sildenafilu 40 mg 3x denně 

a -320 dyne.sec/cm

5

(p<0,0001) u sildenafilu 80 mg 3x denně. Ve 12 týdnu bylo u sildenafilu 20 mg, 

40 mg resp. 80 mg procentní snížení PVR (11,2%, 12,9 %, 23,3 %) proporčně větší než snížení 
systémové vaskulární rezistence (SVR) (7,2 %, 5,9 %, 14,4 %). Vliv sildenafilu na mortalitu není 
znám.

33

Vyšší podíl pacientů léčených jednotlivými dávkami sildenafilu (tj. 28 %, 36 % resp. 42 % subjektů 
užívajících sildenafil v dávce 20 mg, 40 mg resp. 80 mg 3x denně) vykazoval ve 12 týdnu zlepšení 
alespoň o jednu funkční třídu dle WHO v porovnání s placebem (7%). Poměr šancí (Odds ratio) byl 
2,92 (p=0,0087), 4,32 (p=0,0004) a 5,75 (p<0,0001)

.

Dlouhodobá data o přežití u dosud neléčených pacientů
Pacienti zařazeni do pivotní studie s perorálním podáním měli možnost pokračovat v dlouhodobé 
rozšířené otevřené studii. Po 3 letech dostávalo 87% pacientů dávku 80 mg 3x denně. V pivotní studii 
bylo přípravkem Revatio léčeno 207 pacientů a jejich dlouhodobý status přežití byl sledován po dobu 
nejméně 3 let. V této populaci byly odhady přežití dle Kaplan-Meierovy metody 96 % v prvním roce, 
91 % v druhém roce a 82 % v třetím roce. Přežití u pacientů WHO funkční třídy II bylo při výchozích 
hodnotách 99 % v prvním roce, 91 % v druhém roce a 84 % v třetím roce a u pacientů WHO funkční 
třídy III bylo při výchozích hodnotách 94 % v prvním roce, 90 % v druhém roce a 81 % v třetím roce.

Účinnost sildenafilu podaného p.o. u dospělých pacientů s PAH (v kombinaci s epoprostenolem)
Byla provedena randomizovaná, dvojitě slepá, placebem kontrolovaná studie s 276 pacienty s PAH, 
kteří byli stabilizováni na léčbě intravenózně podaným epoprostenolem. Mezi pacienty s PAH byli 
zařazeni pacienti s primární PAH (212/267, 79 %) a PAH při onemocnění pojivových tkání (55/267, 
21 %). Většina pacientů patřila podle výchozích hodnot WHO klasifikace do funkční třídy II (68/267, 
26%) nebo III (175/267, 66 %); méně pacientů patřilo do funkční třídy I (3/267, 1 %) nebo IV 
(16/267, 6 %); u minima pacientů (5/267, 2 %) WHO funkční třída nebyla známa. Pacienti byli 
randomizováni do skupiny užívající placebo nebo sildenafil (ve fixní titraci začínající na 20 mg 
s přechodem na 40 mg a posléze na 80 mg, 3x denně, dle snášenlivosti) užívané v kombinaci 
s intravenózním epoprostenolem.

Primárním sledovaným parametrem účinnosti byla změna vzdálenosti 6minutové chůze od výchozích 
hodnot v 16 týdnu. V porovnání s placebem byl zaznamenán statisticky významný příznivější účinek 
sildenafilu na vzdálenost při 6minutové chůzi. Byl zaznamenán, o hodnoty placeba korigovaný, 
průměrný nárůst vzdálenosti chůze o 26 metrů ve prospěch sildenafilu (95% CI: 10,8; 41,2) 
(p=0,0009). U pacientů s výchozí hodnotou vzdálenosti chůze ≥325 metrů byl pozorován efekt léčby 
38,4 metru ve prospěch sildenafilu; u pacientů s výchozí hodnotou vzdálenosti chůze <325 metrů byl 
pozorován léčebný efekt 2,3 metry ve prospěch placeba. U pacientů s primární PAH byl efekt léčby 
31,1 metru v porovnání se 7,7 metru u pacientů s PAH při onemocnění pojivových tkání. Rozdíl ve 
výsledcích mezi randomizovanými podskupinami mohl být náhodný vzhledem k omezené velikosti 
skupin.

Pacienti léčeni sildenafilem dosáhli statisticky významného snížení středního tlaku v plicnici (mPAP) 
ve srovnání s pacienty dostávajícími placebo. Byl zaznamenán, o hodnoty placeba korigovaný, 
průměrný efekt léčby -3,9 mmHg ve prospěch sildenafilu (95% CI: -5,7; -2,1) (p=0,00003). Doba do 
klinického zhoršení byla sekundárním cílovým ukazatelem, definovaným jako doba od randomizace 
do zaznamenání prvních příznaků klinického zhoršení (úmrtí, transplantace plic, zahájení léčby 
bosentanem nebo klinické zhoršení vyžadující změnu léčby epoprostenolem). Léčba sildenafilem 
významně prodlužuje dobu do klinického zhoršení PAH v porovnání s placebem (p=0,0074). Příznaky 
klinického zhoršení zaznamenalo 23 subjektů ve skupině užívající placebo (17,6 %) v porovnání s 8 
subjekty ve skupině léčené sildenafilem (6,0 %).

Dlouhodobá data o přežití ze studie s epoprostenolem
Pacienti zařazeni do studie s přídatnou léčbou epoprostenolem, měli možnost pokračovat 
v dlouhodobé rozšířené otevřené studii. Po 3 letech dostávalo 68% pacientů dávku 80 mg 3x denně. 
Celkem 134 pacientů bylo léčeno přípravkem Revatio v původní studii a jejich dlouhodobý status 
přežití byl hodnocen po nejméně 3 letech. V této populaci byly odhady přežití dle Kaplan/Meierovy 
metody po 1 roce 92%, po 2 letech 81% a po 3 letech 74%.

Účinnost a bezpečnost u dospělých pacientů s PAH (při použití v kombinaci s bosentanem)
Byla provedena randomizovaná, dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná studie u 103 klinicky 
stabilních subjektů s PAH (funkční třída II a III dle WHO klasifikace), léčených bosentanem po dobu 

34

nejméně tří měsíců. Mezi pacienty s PAH byli zařazeni pacienti s primární PAH a PAH spojenou 
s onemocněním pojivové tkáně. Pacienti byli randomizováni do skupiny s placebem nebo sildenafilem 
(20 mg 3x denně) v kombinaci s bosentanem (62,5 – 125 mg 2x denně). Primárním cílovým 
parametrem účinnosti byla změna 6MWD ve 12. týdnu oproti výchozí hodnotě. Výsledky ukazují, že 
u 6MWD neexistuje žádný významný rozdíl v pozorované průměrné změně od výchozí hodnoty mezi 
sildenafilem 20 mg a placebem (13,62 metru (95% CI: -3,89 až 31,12) oproti 14,08 metru (95% CI: -
1,78 až 29,95)).

Byly pozorovány rozdíly v 6MWD mezi pacienty s primární PAH a PAH spojenou s onemocněním 
pojivové tkáně. U subjektů s primární PAH (67 subjektů) činila průměrná změna od výchozí hodnoty 
26,39 metru (95% CI: 10,70 až 42,08) ve skupině se sildenafilem a 11,84 metru (95% CI: -8,83 až 
32,52) ve skupině s placebem. U subjektů s PAH spojenou s onemocněním pojivové tkáně (36 
subjektů) však průměrná změna od výchozí hodnoty činila -18,32 metru (95% CI: -65,66 až 29,02) ve 
skupině se sildenafilem a 17,50 metru (95% CI: -9,41 až 44,41) ve skupině s placebem.

Celkově byly nežádoucí příhody obecně podobné u obou léčebných skupin (sildenafil plus bosentan 
oproti bosentanu samotnému) a ve shodě se známým profilem bezpečnosti sildenafilu při použití 
v monoterapii (viz body 4.4 a 4.5).

5.2

Farmakokinetické vlastnosti

Absorpce
Průměrná absolutní perorální biologická dostupnost je 41 % (rozmezí 25–63 %). Ve studii A1481262 
byly pozorovány: C

max

248 ng/ml, CL 30,3 l/hod a AUC 

(0-∞)

330 ng h/ml. C

max

N-demetylovaného 

metabolitu byla 30,8 ng/ml a AUC 

(0-∞)

147 ng h/ml.

Distribuce
Průměrný distribuční objem v rovnovážném stavu (V

ss

) je pro sildenafil 105 l, což svědčí pro 

distribuci do tkání. Po perorální dávce 20 mg 3

 denně jsou průměrné maximální plazmatické hladiny 

sildenafilu v rovnovážném stavu přibližně 113 ng/ml. Sildenafil a jeho hlavní cirkulující N-
demetylovaný metabolit se váží na plazmatické bílkoviny přibližně z 96 %. Vazba na bílkoviny 
plazmy není závislá na celkové koncentraci.

Biotransformace
Sildenafil je odbouráván především jaterními mikrozomálními izoenzymy CYP3A4 (hlavní cesta) a 
CYP2C9 (vedlejší cesta). Hlavní cirkulující metabolit vzniká N-demetylací sildenafilu. Tento 
metabolit má profil fosfodiesterázové aktivity podobný sildenafilu a in vitro účinek na PDE5 přibližně 
50 % ve srovnání s mateřskou látkou. N-demetylovaný metabolit je dále metabolizován s terminálním 
poločasem přibližně 4 hodiny. U pacientů s plicní arteriální hypertenzí jsou plazmatické koncentrace u 
N-demetylovaného metabolitu přibližně 72 % koncentrace sildenafilu při dávkování 20 mg 3

 denně 

p.o. (to představuje 36 % podíl na farmakologických účincích sildenafilu). Následný vliv na účinnost 
není znám. U zdravých dobrovolníků jsou plazmatické hladiny N-demetylovaného metabolitu po i.v. 
podání výrazně nižší než ty pozorované po p.o. podání. Plazmatické koncentrace N-demetylovaného 
metabolitu v ustáleném stavu jsou přibližně 16 % hladin sildenafilu po i.v. podání a 61 % po p.o. 
podání.

Eliminace
Celková tělesná clearance sildenafilu je 41 l/hod s výsledným koncovým poločasem 3-5 hodin. Po 
perorálním nebo intravenózním podání je sildenafil vylučován jako metabolity převážně ve stolici 
(přibližně 80 % podané perorální dávky) a v menší míře močí (přibližně 13 % podané perorální 
dávky).

Farmakokinetika u zvláštních skupin pacientů

Starší pacienti
Zdraví starší dobrovolníci (65 let a více) vykazovali sníženou clearance sildenafilu, což vedlo 
k vyšším plazmatickým hladinám sildenafilu přibližně o 90 % a jeho aktivního N-4demetylovaného 

35

metabolitu, v porovnání s mladšími zdravými dobrovolníky (18-45 let). Vzhledem k věkovým 
rozdílům ve vazbě na plazmatické bílkoviny byl odpovídající vzestup volné plazmatické koncentrace 
sildenafilu přibližně 40 %.
Renální insuficience
U dobrovolníků s mírným až středním poškozením ledvin (clearance kreatininu = 30-80 ml/min) 
nebyla farmakokinetika sildenafilu po podání jednotlivé 50 mg dávky změněna. U dobrovolníků 
s těžkým stupněm poškození ledvin (clearance kreatininu < 30 ml/min) byla clearance sildenafilu 
snížena, což vedlo k průměrnému vzestupu AUC a C

max

o 100 % a 88 % ve srovnání s věkově 

odpovídajícími dobrovolníky bez renálního poškození. Navíc byly u pacientů s těžkým poškozením 
ledvin významně zvýšeny hodnoty AUC a C

max

pro N-demetylovaný metabolit o 200 % a 79 %, 

v porovnání se subjekty s normální renální funkcí. 

Jaterní insuficience
U dobrovolníků s mírnou až střední jaterní cirhózou (Child-Pugh skóre A a B) byla clearance 
sildenafilu snížena, což vedlo k vzestupu AUC (85 %) a C

max

(47 %) ve srovnání s dobrovolníky 

odpovídajícího věku bez poškození jater. Navíc byly u subjektů s cirhózou hodnoty AUC a C

max

N-

demetylovaného metabolitu výrazně zvýšené o 154 % a 87 %, v porovnání se subjekty s normální 
jaterní funkcí. Farmakokinetika sildenafilu u pacientů s těžkým poškozením jater nebyla studována.

Populační farmakokinetika
Průměrné koncentrace rovnovážného stavu byly u pacientů s plicní arteriální hypertenzí v rozsahu 
studovaných p.o. dávek 20-80 mg 3

 denně o 20-50 % vyšší ve srovnání se zdravými dobrovolníky. 

C

min

byla ve srovnání se zdravými dobrovolníky dvojnásobná. Tyto závěry naznačují nižší clearance 

a/nebo vyšší perorální biologickou dostupnost sildenafilu u pacientů s plicní arteriální hypertenzí ve 
srovnání se zdravými dobrovolníky.

5.3

Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti přípravku

Neklinické údaje, získané na základě konvenčních farmakologických studií bezpečnosti, toxicity po 
opakovaném podávání, genotoxicity, hodnocení kancerogenního potenciálu, toxicity při reprodukci a 
vývoje, neodhalily žádné zvláštní riziko pro člověka.

U mláďat potkanů, která byla pre- a postnatálně léčena sildenafilem v dávce 60 mg/kg, byla při 
expozici přibližně 50x vyšší než je očekávaná i.v. expozice u člověka při dávce 10 mg 3x denně, 
pozorována snížená velikost vrhu, nižší hmotnost mláďat v den narození a snížené přežití po 4 dnech. 
Účinky v neklinických studiích byly pozorovány při expozicích dostatečně převyšujících maximální 
expozici u člověka, což svědčí o malém významu při klinickém použití.

U zvířat nebyly při klinicky relevantních expozicích pozorovány žádné nežádoucí účinky, potenciálně 
klinicky významné, které by rovněž nebyly pozorovány v klinických studiích.

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Seznam pomocných látek

Glukosa
Voda na injekci

6.2

Inkompatibility

Tento léčivý přípravek nesmí být mísen s jinými léčivými přípravky nebo intravenózními rozpouštědly 
kromě těch, které jsou uvedeny v bodě 6.6.

6.3

Doba použitelnosti

3 roky

36

6.4

Zvláštní opatření pro uchovávání

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

6.5

Druh obalu a velikost balení

Jedno balení obsahuje jednu 20ml průhlednou lahvičku ze skla typu I, s chlorobutylovou pryžovou 
zátkou a hliníkovým krytem.

6.6

Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a zacházení s ním

Tento léčivý přípravek před použitím nevyžaduje rozpouštění ani ředění.

Jedna 20ml lahvička obsahuje 10 mg sildenafilu (ve formě citrátu). Doporučená dávka 10 mg je 
v objemu 12,5 ml a podává se intravenózně jako bolus.

Chemická a fyzikální stabilita byla prokázána s následujícími rozpouštědly

5% roztok glukózy
roztok chloridu sodného 9 mg/ml (0,9%)
Ringerův roztok s mléčnanem sodným
roztok 5% glukózy/0,45% chloridu sodného
roztok 5% glukózy/Ringerův roztok s mléčnanem sodným
roztok 5% glukózy/20 mEq chloridu draselného

Veškerý nepoužitý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.

7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Pfizer Limited, Sandwich, Kent CT13 9NJ, Velká Británie

8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO

EU/1/05/318/002

9.

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

Datum první registrace: 28.října 2005
Datum posledního prodloužení: 23.září 2010

10.

DATUM REVIZE TEXTU

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské 
agentury pro léčivé přípravky http://www.ema.europa.eu/.

37

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Revatio 10 mg/ml prášek pro přípravu perorální suspenze

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Po  rekonstituci  obsahuje  jeden  mililitr  perorální  suspenze  sildenafilum  10  mg  (ve  formě  sildenafili 
citras). 
Jedna lahvička rekonstituované perorální suspenze (112 ml) obsahuje sildenafilum 1,12 g (ve formě
sildenafili citras).

Pomocná látka se známým účinkem
Jeden mililitr perorální suspenze obsahuje 250 mg sorbitolu.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Prášek pro přípravu perorální suspenze
Bílý až téměř bílý prášek

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Dospělí
Léčba  dospělých  pacientů  trpících  plicní  arteriální  hypertenzí  třídy  II  a  III  podle  klasifikace  WHO, 
s cílem zlepšit fyzickou zdatnost. Byla prokázána účinnost v léčbě primární plicní hypertenze a plicní 
hypertenze při onemocnění pojivových tkání.

Pediatrická populace
Léčba  pediatrických  pacientů  ve  věku  1-17  let  s  plicní  arteriální  hypertenzí.  Účinnost  ve  smyslu 
zlepšení fyzické zdatnosti nebo plicní hemodynamiky byla prokázána u primární plicní hypertenze a 
plicní hypertenze při vrozené srdeční vadě (viz bod 5.1).

4.2

Dávkování a způsob podání

Léčbu může zahájit a dále sledovat pouze lékař se zkušenostmi s léčbou plicní arteriální hypertenze. 
V případě zhoršení klinických funkcí navzdory léčbě přípravkem Revatio je třeba zvážit jiné možnosti 
léčby.

Dávkování

Dospělí
Doporučená  dávka  je  20  mg  3x  denně.  Lékař  musí  poučit  pacienta,  který  zapomene  užít  dávku 
přípravku Revatio, aby užil dávku co nejdříve a poté pokračoval v užívání jako obvykle. Pacient nesmí 
užít dvojitou dávku jako náhradu zapomenuté dávky.

Pediatrická populace (1 rok až 17 let)
U  pediatrických  pacientů  ve  věku  1-17  let je  doporučená  dávka  při hmotnosti  ≤ 20 kg  10  mg  (1  ml 
rekonstituované suspenze) 3x denně a při hmotnosti > 20 kg je 20 mg (2 ml rekonstituované suspenze) 
3x denně. Vyšší než doporučené dávky se nesmí pediatrickým pacientům s PAH podávat (viz rovněž 
body 4.4 a 5.1).

38

Použití u pacientů užívajících další léčivé přípravky
Jakékoli  úpravě  dávky  musí  předcházet  pečlivé  zhodnocení  poměru  přínosu  a  rizika.  Úprava  dávky 
směrem dolů na 20  mg 2x denně je vhodná při souběžném podání sildenafilu pacientům užívajícím 
inhibitory  CYP3A4,  jako  je  erythromycin  nebo  sachinavir.  Snížení  dávky  na  20  mg  1x  denně  je 
doporučeno  při  souběžném  podání  se  silnějšími  inhibitory  CYP3A4  jako  je  klarithromycin, 
telithromycin  a  nefazodon.  Pro  užití  sildenafilu  s nejsilnějšími  induktory  CYP3A4  viz  bod  4.3.  Při 
souběžném  podání  s induktory  CYP3A4    může  existovat  potřeba  úpravy  dávky  sildenafilu  (viz  bod 
4.5). 

Zvláštní populace

Starší pacienti (≥ 65 let)
Úprava  dávky  není  u  starších  pacientů  potřeba.  Klinická  účinnost,  měřená  porovnáním  vzdálenosti 
6minutové chůze, může být u starších pacientů nižší.

Poškození ledvin
Úprava  dávky  při  zahájení  léčby  není  potřeba  u  pacientů  s poškozením  ledvin,  včetně  závažného 
poškození ledvin (clearance kreatininu < 30 ml/min). Pouze pokud není léčba dobře snášena, je třeba 
zvážit, po pečlivém vyhodnocení poměru přínosu a rizika, úpravu dávky směrem dolů na 20 mg 2x 
denně.

Poškození jater
U pacientů s poškozením jater (Child-Pugh skóre A a B) není úprava dávky při zahájení léčby potřeba. 
Pouze  pokud  není  léčba  dobře  snášena,  je  třeba  zvážit  po  pečlivém  vyhodnocení  poměru  přínosu  a 
rizika úpravu dávky směrem dolů na 20 mg 2x denně. 

Přípravek Revatio je kontraindikován u pacientů se závažným poškozením jater (Child-Pugh skóre C) 
(viz bod 4.3).

Pediatrická populace
Bezpečnost a účinnost přípravku Revatio u dětí mladších 1 roku nebyla zjišťována. Nejsou k dispozici 
žádné údaje.

Ukončení léčby
Dostupné  údaje  nenaznačují,  že  by  přerušení  léčby  přípravkem  Revatio  bylo  spojeno  s rebound-
efektem  – zhoršením  symptomů  plicní  arteriální  hypertenze.  Před  ukončením  léčby  je  ale  vhodné 
zvážit  postupné  snižování  dávky,  aby  se  zabránilo  případnému  vzniku  náhlého  klinického  zhoršení. 
Během období vysazování přípravku se doporučuje zvýšená pozornost.

Způsob podání
Přípravek  Revatio  prášek  pro  přípravu  perorální  suspenze  je  určen  pouze  k  perorálnímu  podání. 
Naředěná perorální suspenze (bílá perorální suspenze s příchutí hroznového vína) se užívá s odstupem 
přibližně 6 až 8 hodin, s jídlem nebo bez jídla.

Před odměřením požadované dávky protřepávejte řádně lahvičku po dobu alespoň 10 sekund.

Pro informace o přípravě léčivého přípravku před podáním viz bod 6.6.

4.3

Kontraindikace

Přecitlivělost na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1.

Současné užití s látkami schopnými uvolňovat oxid dusnatý (jako je amylnitrit) nebo nitráty v jakékoli 
formě vzhledem k hypotenzivnímu účinku nitrátů (viz bod 5.1).

39

Současné podávání PDE5 inhibitorů, včetně sildenafilu, se stimulátory guanylátcyklázy, jako je
riocigvát, je kontraindikováno, protože může potenciálně vést k symptomatické hypotenzi (viz bod 
4.5).

Kombinace  s nejsilnějšími  inhibitory  CYP3A4  (např.  ketokonazol,  itrakonazol,  ritonavir)  (viz  bod 
4.5).

Pacienti, kteří v důsledku nearteritické přední ischemické neuropatie optického nervu (NAION) ztratili 
zrak u jednoho oka, bez ohledu na to, zda tato příhoda souvisela s předchozím užitím PDE5 inhibitoru 
či nikoli (viz bod 4.4).

Bezpečnost sildenafilu nebyla studována v následujících podskupinách pacientů, a jeho užití je proto 
kontraindikováno: 
Závažné poškození jater, 
Nedávná anamnéza cévní mozkové příhody nebo infarktu myokardu, 
Závažná hypotenze (krevní tlak < 90/50 mmHg) na počátku léčby.

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Účinnost přípravku Revatio nebyla zjišťována u pacientů se závažnou plicní arteriální hypertenzí 
(funkční třída IV). Dojde-li ke zhoršení klinických funkcí, je třeba zvážit možnost léčby doporučenou 
pro závažnou fázi onemocnění (např. epoprostenol) (viz bod 4.2). Poměr přínosu a rizika sildenafilu 
nebyl zjišťován u pacientů s plicní arteriální hypertenzí funkční třídy I dle WHO. Studie se 
sildenafilem byly prováděny u forem plicní arteriální hypertenze: primární (idiopatické), při 
onemocnění pojivové tkáně a PAH při vrozené srdeční vadě (viz bod 5.1). Užití sildenafilu u jiných 
forem PAH není doporučeno.

V dlouhodobé pediatrické rozšířené studii byl u pacientů, kteří užívali vyšší než doporučené dávky, 
pozorován zvýšený počet úmrtí. Proto se nesmí pediatrickým pacientům s PAH podávat vyšší než 
doporučené dávky (viz rovněž body 4.2 a 5.1).

Retinitis pigmentosa
Bezpečnost sildenafilu nebyla zjišťována u pacientů se známou dědičnou degenerativní poruchou 
retiny, jako je retinitis pigmentosa (menší část těchto pacientů má dědičné poruchy fosfodiesterázy 
retiny), a proto není jeho použití doporučeno.

Vazodilatační účinek 
Při předepisování sildenafilu by měl lékař pečlivě zvážit, zda by pacient s některými onemocněními 
mohl být nepříznivě ovlivněn mírným až středně silným vazodilatačním účinkem sildenafilu, např. 
pacient s hypotenzí, dehydratací, se závažnou obstrukcí odtoku krve z levé komory nebo autonomní 
dysfunkcí (viz bod 4.4). 

Kardiovaskulární rizikové faktory 
Po uvedení sildenafilu na trh v indikaci léčby erektilní dysfunkce, byly hlášeny případy závažných 
kardiovaskulárních příhod včetně infarktu myokardu, nestabilní anginy pectoris, náhlé srdeční smrti, 
komorové arytmie, mozkového krvácení, tranzitorních ischemických atak, hypertenze a hypotenze. 
Tyto příhody se vyskytly v časové souvislosti s užitím sildenafilu. Většina z těchto pacientů, ale ne 
všichni, měla již dříve existující kardiovaskulární rizikové faktory. Řada hlášených příhod vznikla 
během nebo krátce po pohlavním styku a několik hlášených příhod vzniklo krátce po užití sildenafilu 
bez souvislosti se sexuální aktivitou. Není možné určit, zda tyto příhody souvisejí přímo s těmito nebo 
jinými faktory.

Priapismus 
Sildenafil by měl být užíván s opatrností u pacientů s anatomickými deformacemi penisu (jako je 
angulace, kavernózní fibróza či Peyroneova choroba) či u pacientů, kteří mají onemocnění 
predisponující k priapismu (jako je srpkovitá anémie, mnohočetný myelom či leukémie).

40

Při použití sildenafilu po uvedení přípravku na trh byla hlášena protrahovaná erekce a priapismus. 
V případě erekce, která přetrvává déle než 4 hodiny, má pacient vyhledat okamžitou lékařskou pomoc. 
Pokud není priapismus okamžitě léčen, mohl by vést k poškození tkáně penisu a trvalé ztrátě potence
(viz bod 4.8).

Vazookluzivní krize u pacientů se srpkovitou anémií
Sildenafil nesmí být podáván pacientům s plicní hypertenzí sekundární k srpkovité anémii. 
V klinických studiích byly u pacientů užívajících přípravek Revatio častěji hlášeny příhody 
vazookluzivní krize než u pacientů užívajících placebo, což mělo za následek předčasné ukončení 
studie.

Účinky na zrak
V souvislosti s užitím sildenafilu i jiných inhibitorů PDE5 byly spontánně hlášeny případy poruchy 
zraku. V souvislosti s užitím sildenafilu i jiných inhibitorů PDE5 byly spontánně a z observační studie 
hlášeny případy vzácného onemocnění nearteritické přední ischemické neuropatie optického nervu 
(NAION) (viz bod 4.8). V případě náhlé poruchy zraku je nutné ihned ukončit léčbu a zvážit další 
možnosti léčby (viz bod 4.3). 

Alfa-blokátory 
Současné podávání sildenafilu pacientům užívajícím alfa-blokátory může u některých vnímavých 
pacientů vést k symptomatické hypotenzi (viz bod 4.5). Aby se minimalizovala možnost vzniku 
posturální hypotenze, měli by pacienti, léčení alfa-blokátory, být před zahájením terapie sildenafilem 
hemodynamicky stabilní. Lékaři by měli pacienty poučit, jak se zachovat v případě, že se objeví 
příznaky hypotenze.

Krvácivé stavy 
Studie provedené na lidských krevních destičkách naznačují, že sildenafil in vitro zesiluje 
antiagregační účinky nitroprusidu sodného. Informace o bezpečnosti podávání sildenafilu pacientům 
s krvácivými stavy či aktivním peptickým vředem nejsou k dispozici. Proto by těmto pacientům měl 
sildenafil být podáván pouze po pečlivém zvážení přínosu a rizika.

Antagonisté vitamínu K 
U pacientů s plicní arteriální hypertenzí a zvláště u pacientů s plicní arteriální hypertenzí při 
onemocnění pojivové tkáně existuje možnost zvýšení rizika krvácení, je-li sildenafil podán pacientům 
již užívajícím antagonistu vitamínu K.

Venookluzivní choroba
O užití sildenafilu u pacientů s plicní arteriální hypertenzí spojenou s plicní venookluzivní chorobou 
nejsou k dispozici žádné údaje. Při užití vazodilatačních přípravků (hlavně prostacyklinu) byly však u 
těchto pacientů hlášeny případy život ohrožujícího plicního edému. Proto když se u pacientů s plicní 
arteriální hypertenzí po podání sildenafilu objeví příznaky plicního edému, je třeba vzít v úvahu 
přidruženou venookluzivní chorobu. 

Nesnášenlivost fruktózy 
Prášek obsahuje sorbitol. Pacienti se vzácnými dědičnými poruchami nesnášenlivosti fruktózy by 
neměli tento léčivý přípravek užívat.

Užívání sildenafilu s bosentanem
Účinnost sildenafilu u pacientů již léčených bosentanem nebyla přesvědčivě prokázána (viz body 4.5 a 
5.1).

Současné použití s jinými inhibitory PDE5
Bezpečnost a účinnost kombinace sildenafilu s jinými inhibitory PDE5, včetně přípravku Viagra,
nebyla u pacientů s PAH hodnocena. Proto se případné použití těchto kombinací nedoporučuje (viz 
bod 4.5).

41

4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Účinky ostatních přípravků na sildenafil

In vitro studie
Metabolizmus sildenafilu je zprostředkován převážně cytochromem P450 (CYP), izoformou 3A4 
(hlavní cesta) a 2C9 (vedlejší cesta). Proto inhibitory těchto izoenzymů mohou snížit clearance 
sildenafilu a induktory těchto enzymů mohou jeho clearance zvýšit. Pro doporučení dávek viz body 
4.2 a 4.3.

In vivo studie
Bylo hodnoceno souběžné podání p.o. sildenafilu a i.v. epoprostenolu (viz bod 4.8 a 5.1).

Účinnost  a  bezpečnost  sildenafilu  souběžně  podávaného  s jinou  léčbou  plicní  arteriální  hypertenze 
(např. ambrisentan, iloprost) nebyla v kontrolovaných studiích zjišťována. Proto je v případě souběžné 
léčby nutná opatrnost. Existuje farmakokinetická interakce mezi sildenafilem a bosentanem (viz níže 
informace  o  interakcích  s induktory  cytochromu  CYP3A4  a  účinkem  na  sildenafil  a  ostatní  léčivé 
přípravky).

Bezpečnost a účinnost sildenafilu při souběžném podání s jinými inhibitory PDE5 nebyla u pacientů s 
plicní arteriální hypertenzí zjišťována (viz bod 4.4).

Populační farmakokinetická analýza dat z klinických studií plicní arteriální hypertenze ukázala snížení 
clearance sildenafilu a/nebo zvýšení perorální biologické dostupnosti, pokud byl sildenafil podáván 
spolu se substráty CYP3A4 či s kombinací substrátů CYP3A4 a beta-blokátorů. Tyto faktory byly 
jediné, které statisticky významně ovlivňovaly farmakokinetiku sildenafilu u pacientů s plicní 
hypertenzí. Expozice sildenafilu u pacientů užívajících substráty CYP3A4 či substráty CYP3A4 
s beta-blokátory byla o 43 % a o 66 % vyšší než u pacientů, kteří tuto skupinu léků neužívali. 
Expozice sildenafilu byla 5x vyšší při dávce 80 mg 3x denně ve srovnání s expozicí při dávce 20 mg 
3x denně. Toto rozmezí koncentrací pokrývá vzestup expozice sildenafilu pozorovaný ve specificky 
navržených studiích lékových interakcí s inhibitory CYP3A4 (kromě nejsilnějších inhibitorů CYP3A4, 
např. ketokonazol, itrakonazol, ritonavir).

Předpoklad, že induktory CYP3A4 mají značný vliv na farmakokinetiku sildenafilu u pacientů s plicní 
arteriální hypertenzí, byl potvrzen v interakční studii in vivo s induktorem CYP3A4 bosentanem.

Současné podávání bosentanu (středně silný induktor CYP3A4, CYP2C9 a možná i CYP2C19) v 
dávce 125 mg 2x denně se sildenafilem v dávce 80 mg 3x denně (při rovnovážném stavu) po dobu 6 
dnů vedlo u zdravých dobrovolníků k 63 % snížení AUC sildenafilu. Populační farmakokinetická 
analýza údajů o sildenafilu získaných od dospělých pacientů s PAH v klinických hodnoceních 
zahrnujících 12týdenní studii k zhodnocení účinnosti a bezpečnosti perorálně podávaného sildenafilu 
v dávce 20 mg třikrát denně, přidaného ke stabilní dávce bosentanu (62,5 mg – 125 mg dvakrát 
denně), ukázala snížení expozice sildenafilu při souběžném podávání s bosentanem podobné tomu, 
které bylo pozorováno u zdravých dobrovolníků (viz body 4.4 a 5.1).

Účinnost sildenafilu je třeba více monitorovat u pacientů, kteří souběžně užívají silné induktory 
CYP3A4, jako je karbamazepin, fenytoin, fenobarbital, třezalka a rifampicin.

Současné podávání inhibitoru HIV proteázy ritonaviru, který je vysoce účinným inhibitorem P450, při 
rovnovážném stavu (500 mg 2x denně) a sildenafilu (100 mg, jedna dávka) vedlo k 300 % 
(čtyřnásobnému) vzestupu C

max

sildenafilu a 1000 % (jedenáctinásobnému) vzestupu plazmatické 

AUC sildenafilu. Po 24 hodinách byly plazmatické hladiny sildenafilu stále kolem 200 ng/ml, 
v porovnání s 5 ng/ml při podávání sildenafilu samotného. To je v souladu s výrazným účinkem 
ritonaviru na široké spektrum substrátů P450. Vzhledem k těmto výsledkům je současné podávání 
sildenafilu a ritonaviru pacientům s plicní arteriální hypertenzí kontraindikováno (viz bod 4.3).

42

Současné podávání inhibitoru HIV proteázy sachinaviru, inhibitoru CYP3A4, při rovnovážném stavu 
(1200 mg 3x denně) spolu se sildenafilem (100 mg, jedna dávka) vedlo ke 140 % vzestupu C

max

sildenafilu a 210 % vzestupu AUC sildenafilu. Sildenafil neměl žádný účinek na farmakokinetiku 
sachinaviru. Pro doporučení dávek viz bod 4.2.

Pokud byla jednotlivá dávka 100 mg sildenafilu podána s erythromycinem, středně silným inhibitorem 
CYP3A4, při rovnovážném stavu (500 mg 2x denně po dobu 5 dnů), došlo k 182 % vzestupu 
systémové expozice sildenafilu (AUC). Pro doporučení dávek viz bod 4.2. U zdravých mužských 
dobrovolníků nebyly pozorovány známky vlivu azithromycinu (500 mg denně po dobu 3 dnů) na 
AUC, C

max

, T

max

, eliminační konstantu nebo následný poločas sildenafilu nebo jeho hlavních 

cirkulujících metabolitů. Není potřeba úprava dávek. Cimetidin (800 mg), inhibitor cytochromu P450 
a nespecifický inhibitor CYP3A4, způsoboval 56 % vzestup plazmatických koncentrací sildenafilu, 
pokud byl podáván zdravým dobrovolníkům současně se sildenafilem v dávce 50 mg. Není potřeba 
úprava dávek.

Nejsilnější inhibitory CYP3A4, jako je ketokonazol a itrakonazol mají zřejmě účinky podobné jako 
ritonavir (viz bod 4.3). Inhibitory CYP3A4 jako je klarithromycin, telithromycin a nefazodon mají 
zřejmě účinek mezi účinkem ritonaviru a inhibitory CYP3A4 jako je sachinavir nebo erythromycin, 
předpokládá se sedminásobný vzestup expozice. Proto jsou-li užívány inhibitory CYP3A4, je 
doporučena úprava dávkování (viz bod 4.2).

Populační farmakokinetická analýza u pacientů s plicní arteriální hypertenzí naznačuje, že souběžné 
podání beta-blokátorů v kombinaci se substráty CYP3A4 může vyústit v další vzestup expozice 
sildenafilu ve srovnání s podáním samotných substrátů CYP3A4.

Grapefruitová šťáva je slabým inhibitorem metabolizmu CYP3A4 ve střevní stěně a může vést 
k mírnému vzestupu plazmatických hladin sildenafilu. Není potřeba úprava dávek, nicméně se 
nedoporučuje souběžné podání sildenafilu a grapefruitové šťávy.

Jednotlivá dávka antacid (hydroxid hořečnatý/hydroxid hlinitý) neovlivnila biologickou dostupnost 
sildenafilu.

Současné podávání perorální antikoncepce (ethinylestradiol 30 

g a levonorgestrel 150 g) nemělo na 

farmakokinetiku sildenafilu žádný vliv.

Nikorandil je hybridní aktivátor draslíkových kanálů a nitrát. Vzhledem k nitrátové složce má 
potenciál k závažným interakcím se sildenafilem (viz bod 4.3).

Účinky sildenafilu na jiné přípravky

In vitro studie
Sildenafil je slabý inhibitor cytochromu P450, izoforem 1A2, 2C9, 2C19, 2D6, 2E1 a 3A4 (IC

50

> 150 

M).

Neexistují data týkající se interakce sildenafilu a nespecifických inhibitorů fosfodiesterázy, jako je 
teofylin a dipyridamol.

In vivo studie
Při podání sildenafilu (50 mg) souběžně s tolbutamidem (250 mg) či warfarinem (40 mg), které jsou 
oba metabolizovány na CYP2C9, nebyly pozorovány žádné interakce.

Sildenafil neměl významný vliv na expozici atorvastatinu (AUC zvýšeno o 11 %), z čehož lze 
usuzovat, že sildenafil nemá klinicky významný účinek na CYP3A4.

Žádné interakce nebyly pozorovány ani mezi sildenafilem (100 mg, jedna dávka) a acenokumarolem.

43

Sildenafil (50 mg) nepotencoval prodloužení doby krvácení, způsobené kyselinou acetylsalicylovou 
(150 mg).

Sildenafil (50 mg) nepotencoval hypotenzivní účinek alkoholu u zdravých dobrovolníků s průměrnou 
maximální hladinou alkoholu v krvi 80 mg/dl.

Ve studii se zdravými dobrovolníky vedl sildenafil při rovnovážném stavu (80 mg 3x denně) k 50 % 
vzestupu AUC bosentanu (125 mg 2x denně). Populační farmakokinetická analýza údajů ze studie u 
dospělých pacientů s PAH na základní léčbě bosentanem (62,5 mg – 125 mg 2x denně) ukázala při 
souběžném podávání sildenafilu v ustáleném stavu (20 mg 3x denně) vzestup AUC bosentanu v 
menším rozsahu (20% (95% CI: 9,8 - 30,8), než bylo pozorováno u zdravých dobrovolníků při 
souběžném podávání s 80 mg sildenafilu 3x denně (viz body 4.4 a 5.1).

Ve specifické studii interakcí, kde byl sildenafil (100 mg) podáván současně s amlodipinem u 
hypertenzních pacientů, došlo k přídatnému snížení systolického krevního tlaku vleže o 8 mmHg. 
Odpovídající přídatné snížení diastolického tlaku vleže bylo 7 mmHg. Tato přídatná snížení tlaku byla 
srovnatelná s podáním samotného sildenafilu zdravým dobrovolníkům.

Ve třech specifických studiích lékových interakcí byl pacientům s benigní hyperplázií prostaty (BPH) 
stabilizovaným na terapii doxazosinem podáván současně doxazosin (4 mg a 8 mg) a sildenafil (25 
mg, 50 mg či 100 mg). V těchto studovaných populacích byl pozorován přídatný pokles systolického a 
diastolického krevního tlaku vleže průměrně o 7/7 mmHg, 9/5 mmHg a 8/4 mmHg v uvedeném pořadí 
a průměrný pokles krevního tlaku vestoje o 6/6 mmHg, 11/4 mmHg a 4/5 mmHg. Když byly sildenafil 
a doxazosin podávány současně pacientům stabilizovaným na léčbě doxazosinem, byly vzácně hlášeny 
případy pacientů, kteří měli epizody symptomatické posturální hypotenze. Tato hlášení zahrnovala 
závrať a točení hlavy, ale nikoliv synkopy. Současné podávání sildenafilu pacientům užívajícím alfa-
blokátory může u některých vnímavých pacientů vést k symptomatické hypotenzi (viz bod 4.4).

Sildenafil (100 mg, jedna dávka) neovlivnil farmakokinetiku inhibitoru HIV proteázy sachinaviru, 
jenž je substrátem/inhibitorem CYP3A4, v rovnovážném stavu.

Ve shodě se známými účinky sildenafilu na metabolizmus oxidu dusnatého/cyklického guanosin 
monofosfátu (cGMP) (viz bod 5.1) je sildenafil schopen zesilovat hypotenzivní účinky nitrátů. Jeho 
současné užití s látkami schopnými uvolňovat oxid dusnatý nebo nitráty v jakékoli formě je proto 
kontraindikováno (viz bod 4.3).

Riocigvát: Předklinické studie ukázaly aditivní systémový účinek při snižování krevního tlaku, když 
byly inhibitory PDE5 kombinovány s riocigvátem. V klinických studiích bylo prokázáno, že riocigvát
zesiluje hypotenzní účinek inhibitorů PDE5. U sledované populace nebyl prokázán příznivý klinický 
účinek kombinace. Současné užívání riocigvátu s PDE5 inhibitory, včetně sildenafilu, je 
kontraindikováno (viz bod 4.3).

Sildenafil nemá žádný klinicky významný dopad na plazmatické hladiny perorálních kontraceptiv 
(ethinylestradiol 30 

g a levonorgestrel 150 g).

Pediatrická populace
Interakční studie byly provedeny pouze u dospělých.

4.6

Fertilita, těhotenství a kojení

Ženy ve fertilním věku, a kontracepce u mužů i žen
Vzhledem k nedostatku údajů o účinku přípravku Revatio na těhotné ženy, není doporučeno jeho užití 
u žen ve fertilním věku, pokud neužívají vhodnou kontracepční metodu.

44

Těhotenství
Nejsou k dispozici údaje týkající se použití sildenafilu u těhotných žen. Studie se zvířaty neukazují 
žádný přímý nebo nepřímý nežádoucí účinek na těhotenství a vývoj zárodku/plodu. Studie se zvířaty 
prokázaly toxicitu týkající se postnatálního vývoje (viz bod 5.3).

Vzhledem k nedostatku údajů by v případech, kdy to není nezbytné, neměl být přípravek Revatio 
podáván těhotným ženám. 

Kojení
Nejsou k dispozici dostatečné a řádně kontrolované studie u kojících žen. Údaje získané od jedné 
kojící ženy naznačují, že sildenafil a jeho aktivní metabolit N-desmetylsildenafil jsou vylučovány do 
mateřského mléka ve velmi nízkých koncentracích. K nežádoucím příhodám u kojených dětí nejsou 
dostupné žádné klinické údaje, ale nepředpokládá se, že by přijaté množství způsobovalo nějaké 
nežádoucí účinky. Předepisující lékaři musí důkladně zvážit klinickou potřebu sildenafilu u matky 
a případné nežádoucí účinky na kojené dítě.

Fertilita
Neklinická data neprokázala na základě běžných studií fertility žádné riziko pro člověka (viz bod 5.3).

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Přípravek Revatio má mírný vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje.

Vzhledem k tomu, že byly v klinických studiích sildenafilu popsány závratě a poruchy zraku, pacienti 
by předtím, než budou řídit či používat stroje, měli být poučeni o tom, jak mohou být přípravkem 
Revatio ovlivněni.

4.8

Nežádoucí účinky

Souhrn bezpečnostního profilu
V pivotní, placebem kontrolované studii léčby plicní arteriální hypertenze přípravkem Revatio, bylo 
randomizováno celkem 207 pacientů k léčbě přípravkem Revatio v dávkách 20 mg, 40 mg a 80 mg 3x 
denně a 70 pacientů k užívání placeba. Délka léčby byla 12 týdnů. Celková četnost přerušení léčby ve 
skupině léčené sildenafilem v dávkách 20 mg, 40 mg a 80 mg 3x denně byla 2,9%, 3% resp. 8,5%, ve 
srovnání s 2,9% ve skupině užívající placebo. Z 277 pacientů, kteří dokončili léčbu v pivotní studii, 
jich 259 vstoupilo do rozšířené dlouhodobé studie. Byly podávány dávky do 80 mg 3x denně 
(4násobně vyšší než doporučená dávka 20 mg 3x denně) a po 3 letech dostávalo dávku přípravku 
Revatio 80 mg 3x denně 87% ze 183 pacientů.

V placebem kontrolované studii s přípravkem Revatio, jako přídatné léčby k intravenózně podanému 
epoprostenolu v léčbě plicní arteriální hypertenze, bylo 134 pacientů léčeno přípravkem Revatio (ve 
fixní titraci začínající na 20 mg s přechodem na 40 mg a posléze na 80 mg, 3x denně, dle 
snášenlivosti) a epoprostenolem a 131 pacientů léčených placebem a epoprostenolem. Délka léčby 
byla 16 týdnů. Celková četnost přerušení léčby u pacientů léčených sildenafilem/epoprostenolem 
z důvodu nežádoucích účinků byla 5,2 % v porovnání s 10,7 % u pacientů užívajících 
placebo/epoprostenol. Nově hlášené nežádoucí účinky, které se objevily častěji u skupiny užívající 
sildenafil/epoprostenol, byly oční hyperemie, rozmazané vidění, ucpaný nos, noční pocení, bolest zad 
a sucho v ústech. Známé nežádoucí účinky – bolest hlavy, návaly, bolest končetin a otok - byly 
zaznamenány s vyšší četností u pacientů léčených sildenafilem/ epoprostenolem ve srovnání 
s placebem/ epoprostenolem. Ze všech subjektů, které dokončily původní studii, jich 242 vstoupilo do 
rozšířené dlouhodobé studie. Byly podávány dávky do 80 mg 3x denně a po 3 letech dostávalo dávku 
přípravku Revatio 80 mg 3x denně 68% ze 133 pacientů.

Ve 2 placebem kontrolovaných studiích byly nežádoucí příhody všeobecně mírné až střední 
závažnosti. Nejčastějším nežádoucím účinkem při léčbě přípravkem Revatio (10 % nebo více) 
v porovnání s placebem byla bolest hlavy, návaly, dyspepsie, průjem a bolesti končetin.

45

Nežádoucí účinky uvedené v tabulce
V následující tabulce jsou shrnuty nežádoucí účinky, které se vyskytly u > 1 % pacientů léčených 
přípravkem Revatio a byly častější (rozdíl > 1 %) u přípravku Revatio v pilotní studii nebo v souboru 
kombinovaných dat získaných z placebem kontrolovaných studií léčby plicní arteriální hypertenze při 
dávkách 20, 40 a 80 mg 3x denně. Jsou seřazeny podle skupin a frekvence (velmi časté (≥1/10), časté 
(≥1/100 až <1/10), méně časté (≥1/1000 až <1/100) a není známo (z dostupných dat není možné 
určit)). V každém určení frekvence jsou nežádoucí účinky seřazeny podle klesající závažnosti. Hlášení 
ze sledování po uvedení přípravku na trh jsou uvedena kurzívou.

MedDRA třídy orgánových systémů (v.14.0.)

Nežádoucí účinky

Infekce a infestace
Časté

celulitida, chřipka, bronchitida, sinusitida, 
rinitida, gastroenteritida

Poruchy krve a lymfatického systému
Časté

anémie

Poruchy metabolizmu a výživy
Časté

retence tekutin

Psychiatrické poruchy
Časté

insomnie, úzkost

Poruchy nervového systému
Velmi časté

bolest hlavy

Časté

migréna, třes, parestézie, pocity pálení, 
hypestezie

Poruchy oka
Časté

krvácení retiny, poruchy zraku, rozmazané 
vidění, fotofobie, chromatopsie, cyanopsie, 
podráždění oka, oční hyperemie

Méně časté

Není známo

snížení ostrosti zraku, dvojité vidění, 
nepříjemný pocit v oku
nearteritická přední ischemická neuropatie 
optického nervu (NAION)*, retinální cévní 
okluze* a poruchy zorného pole*

Poruchy ucha a labyrintu
Časté
Není známo

vertigo
náhlá ztráta sluchu

Cévní poruchy
Velmi časté
Není známo

flush 
hypotenze

Respirační, hrudní a mediastinální poruchy
Časté

epistaxe, kašel, ucpaný nos

Gastrointestinální poruchy
Velmi časté

průjem, dyspepsie 

Časté

gastritida, refluxní choroba jícnu, hemoroidy, 
abdominální distenze, sucho v ústech

46

MedDRA třídy orgánových systémů (v.14.0.)

Nežádoucí účinky

Poruchy kůže a podkožní tkáně
Časté

alopecie, erytém, noční pocení

Není známo

vyrážka

Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové 
tkáně
Velmi časté

bolest končetin

Časté

myalgie, bolest zad

Poruchy ledvin a močových cest
Méně časté

hematurie

Poruchy reprodukčního systému a prsu 
Méně časté

penilní hemoragie, hematospermie, 
gynekomastie

Není známo

priapismus, zvýšená erekce

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace
Časté

horečka

*Tyto nežádoucí účinky byly hlášeny u pacientů užívajících sildenafil pro léčbu erektilní dysfunkce 
(MED)

Pediatrická populace
V placebem kontrolované studii přípravku Revatio u pacientů ve věku 1-17 let s plicní arteriální 
hypertenzí bylo léčeno celkem 174 pacientů 3x denně buď nízkou dávkou (10 mg u pacientů 
s hmotností > 20 kg; žádný pacient s hmotností ≤ 20 kg neužíval nízkou dávku), střední dávkou (10 
mg u pacientů s hmotností ≥ 8-20 kg, 20 mg u pacientů s hmotností ≥ 20-45 kg, 40 mg u pacientů 
s hmotností > 45 kg) nebo vysokou dávkou (20 mg u pacientů s hmotností ≥ 8-20 kg, 40 mg u 
pacientů s hmotností ≥ 20-45 kg, 80 mg u pacientů s hmotností > 45 kg) přípravku Revatio a 60 
pacientů dostávalo placebo.

Profil nežádoucích účinků pozorovaný v této pediatrické studii byl obecně shodný s profilem 
pozorovaným u dospělých (viz tabulka výše). Nejčastějšími nežádoucími účinky, které byly 
pozorovány (s četností ≥ 1 %) u pacientů léčených přípravkem Revatio (kombinované dávky) 
s četností > 1 % oproti pacientům, kterým bylo podáváno placebo, byly horečka (11,5 %), infekce 
horních cest dýchacích (11,5 %), zvracení (10,9 %), zvýšená erekce (včetně spontánní erekce penisu u 
mužských subjektů) (9,0 %), nauzea (4,6 %), bronchitida (4,6 %), faryngitida (4,0 %), rinorea (3,4 %), 
pneumonie (2,9 %) a rinitida (2,9 %).

Celkem 220 z 234 pediatrických subjektů léčených v krátkodobé placebem kontrolované studii 
vstoupilo do dlouhodobé pokračující studie. Subjekty léčené sildenafilem pokračovaly ve stejném 
léčebném režimu, zatímco subjekty ze skupiny užívající v krátkodobé studii placebo byly náhodně 
nově zařazeny do skupiny léčené sildenafilem.

Nejčastěji hlášené nežádoucí účinky v průběhu trvání krátkodobé a dlouhodobé studie byly v zásadě 
obdobné jako nežádoucí účinky pozorované v krátkodobé studii. Nežádoucími účinky, které byly 
hlášeny u > 10% z 229 subjektů léčených sildenafilem (kombinovaná skupina dávek, včetně 9 
pacientů, kteří nepokračovali do dlouhodobé studie), byly infekce horních cest dýchacích (31 %), 
bolest hlavy (26%), zvracení (22 %), bronchitida (20%), faryngitida (18 %), pyrexie (17 %), průjem 
(15 %), chřipka (12 %) a epistaxe (12 %). Většina těchto nežádoucích účinků byla považována za 
mírné a středně závažné.

Závažné nežádoucí účinky byly hlášeny u 94 (41%) z 229 subjektů užívajících sildenafil. Z 94 
subjektů nahlašujících závažné nežádoucí účinky jich 14/55 (25,5 %) bylo ve skupině užívající nízkou 
dávku, 35/74 (47,3 %) ve skupině užívající střední dávku a 45/100 (45 %) ve skupině užívající 

47

vysokou dávku. Nejčastějšími nežádoucími účinky, které byly hlášeny s frekvencí ≥ 1% u subjektů 
léčených sildenafilem (kombinovaná skupina dávek), byly pneumonie (7,4 %), srdeční selhání 
(5,2 %), plicní hypertenze (5,2 %), infekce horních cest dýchacích (3,1 %), pravostranné srdeční 
selhání (2,6 %), gastroenteritida (2,6 %), synkopa (2,2 %), bronchitida (2,2 %), bronchopneumonie 
(2,2 %), plicní arteriální hypertenze (2,2 %), bolest na hrudi (1,7 %), zubní kaz (1,7 %), kardiogenní 
šok (1,3 %), virová gastroenteritida (1,3 %), infekce močového ústrojí (1,3 %). 

Následující závažné nežádoucí účinky byly považovány za související s léčbou: enterokolitida, křeče, 
hypersenzitivita, stridor, hypoxie, neurosenzorická hluchota a komorová arytmie.

Hlášení podezření na nežádoucí účinky
Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to 
pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky, 
aby hlásili podezření na nežádoucí účinky prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích 
účinků uvedeného v Dodatku V.

4.9

Předávkování

Ve studiích jednotlivých dávek až do 800 mg u zdravých dobrovolníků byly nežádoucí účinky 
podobné těm, které byly pozorované při nižších dávkách, ale jejich míra výskytu a závažnost stoupala. 
Při jednotlivé dávce 200 mg byla incidence nežádoucích reakcí vzrůstající (bolest hlavy, návaly, 
závratě, dyspepsie, otok nosní sliznice a porucha zraku).

V případě předávkování je vhodné zahájit dle potřeby standardní podpůrnou terapii. Renální dialýza 
nezrychluje clearance sildenafilu, protože je silně vázán na bílkoviny plazmy a není vylučován močí.

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: urologika, léky užívané k léčbě erektilní dysfunkce, ATC kód: 
G04BE03

Mechanizmus účinku
Sildenafil je silný a selektivní inhibitor cGMP specifické fosfodiesterázy typu 5 (PDE5), enzymu 
zodpovědného za degradaci cGMP. Enzym PDE5 je kromě kavernózního tělíska v penisu přítomen i 
ve svalovině plicních cév. Sildenafil tedy v hladkých svalech plicních cév zvyšuje hladinu cGMP a 
vede tak k jejich relaxaci. U pacientů s plicní arteriální hypertenzí to vede k selektivní vazodilataci 
plicního řečiště a v menší míře i k systémové vazodilataci.

Farmakodynamický účinek
Studie in vitro ukázaly, že sildenafil je selektivní k PDE5. Jeho účinek je mohutnější na PDE5 než na 
ostatní známé fosfodiesterázy. Ve srovnání s PDE6, která je zapojena do fototransdukční kaskády 
v sítnici, je selektivita k PDE5 10násobná. Selektivita oproti PDE1 je 80násobná a oproti PDE 2, 3, 4, 
7, 8, 9, 10 a 11 potom 700násobná. Sildenafil má především více jak 4000násobnou selektivitu 
k PDE5 než k PDE3, izoformě fosfodiesterázy specifické k cAMP, zapojené do kontroly srdeční 
kontraktility.

Sildenafil způsobuje mírný a přechodný pokles systémového krevního tlaku, který ve většině případů 
nemá klinické projevy. Po dlouhodobém podávání 80 mg 3x denně pacientům se systémovou 
hypertenzí došlo k poklesu v průměru o 9,4 mmHg a 9,1 mmHg, od výchozích hodnot systolického a 
diastolického krevního tlaku vleže. Po dlouhodobém podávání 80 mg 3x denně pacientům s plicní 
arteriální hypertenzí byly pozorovány menší účinky na krevní tlak (snížení systolického i diastolického 
tlaku o 2 mmHg). Při doporučené dávce 20 mg 3x denně nebylo pozorováno snížení systolického ani 
diastolického tlaku.

48

Jednotlivá perorální dávka sildenafilu do výše 100 mg neměla u zdravých dobrovolníků žádné 
klinicky významné účinky na EKG. Při chronickém dávkování 80 mg 3x denně pacientům s plicní 
arteriální hypertenzí nebyly hlášeny žádné významné změny na EKG.

Ve studii zkoumající hemodynamický účinek jednotlivé dávky 100 mg sildenafilu u 14 pacientů se 
závažným onemocněním koronárních tepen (> 70 % stenóza alespoň jedné koronární tepny) byl 
průměrný systolický a diastolický tlak v klidu snížen o 7 % a 6 % v porovnání s výchozí hodnotou. 
Průměrný plicní systolický tlak byl snížen o 9 %. Sildenafil nevykazoval žádný účinek na srdeční 
výdej a nezhoršoval průtok zúženými koronárními tepnami.

U některých testovaných subjektů byla jednu hodinu po užití dávky 100 mg pozorována za použití 
Farnsworth-Munsellova testu se 100 odstíny mírná a přechodná porucha rozlišování barev 
(modrá/zelená), dvě hodiny po dávce nebyl žádný efekt patrný. Předpokládaný mechanizmus této 
změny v rozlišení barev je spojen s inhibicí PDE6, která je zapojena do kaskády fototransdukce 
v retině. Sildenafil nemá vliv na zrakovou ostrost nebo vnímání kontrastu. V malé, placebem 
kontrolované studii pacientů s prokázanou makulární degenerací spojenou s raným věkem (n=9), 
nevykazoval sildenafil v jednotlivé dávce 100 mg významný vliv na provedené zrakové testy (zraková 
ostrost, Amslerova mřížka, rozlišení barev simulovaného semaforu, Humphreyho perimetr a fotostres).

Klinická účinnost a bezpečnost

Účinnost u dospělých pacientů s plicní arteriální hypertenzí (PAH)
Randomizovaná dvojitě slepá studie kontrolovaná placebem byla provedena u 278 pacientů s primární 
PAH, sekundární PAH při onemocnění pojivové tkáně a PAH po chirurgické korekci vrozené srdeční 
vady. Pacienti byli randomizováni do jedné ze čtyř skupin: placebo, 20 mg sildenafilu, 40 mg 
sildenafilu a 80 mg sildenafilu, v dávce 3x denně. Z 278 randomizovaných pacientů 277 obdrželo 
alespoň jednu dávku studovaného léku. Studovaná populace se skládala z 68 (25 %) mužů a 209 
(75 %) žen průměrného věku 49 let (rozmezí 18-81 let) s výchozí hodnotou 6minutového testu chůze 
v rozmezí 100 až 450 metrů včetně (průměr: 344 metrů). 175 pacientů (63 %) bylo diagnostikováno 
s primární plicní hypertenzí, 84 (30 %) bylo diagnostikováno s plicní arteriální hypertenzí při 
onemocnění pojivové tkáně a 18 (7 %) pacientů bylo diagnostikováno s plicní arteriální hypertenzí po 
chirurgické korekci vrozené srdeční vady. Studie se účastnilo nejvíce pacientů se třídou II dle WHO 
klasifikace (107/277, 39 %) nebo III (160/277, 58 %) s průměrnou výchozí vzdáleností 6minutové 
chůze 378 resp. 326 metrů; méně pacientů bylo se třídou I (1/2777, 0,4 %) nebo IV (9/277, 3 %). 
Pacienti s ejekční frakcí levé komory < 45 % nebo indexem komorového zkrácení < 0,2 nebyli 
studováni.

Sildenafil (nebo placebo) byl přidán k výchozí terapii, která mohla zahrnovat kombinaci 
antikoagulace, digoxinu, blokátoru kalciového kanálu, diuretika nebo kyslíku. Užití prostacyklinu, 
prostacyklinových analogů a antagonistů endotelinových receptorů jako přídatné terapie nebylo 
dovoleno, a stejně tak nebylo dovoleno doplňování argininu. Pacienti, kteří dříve selhali v terapii 
bosentanem byli ze studie vyloučeni.

Primárním sledovaným parametrem účinnosti byla změna vzdálenosti 6minutové chůze (6minute walk 
distance, 6MWD) od výchozích hodnot ve 12. týdnu. Statisticky významné prodloužení 6MWD bylo 
pozorováno u všech tří dávkovacích schémat sildenafilu v porovnání s placebem. Prodloužení 6MWD, 
korigované o placebo, bylo 45 m (P<0,0001), 46 m (p <0,0001) a 50 m (p<0,0001) pro sildenafil 
v dávce 20 mg, 40 mg a 80 mg 3x denně v tomto pořadí. Rozdíl mezi jednotlivými dávkami 
sildenafilu nebyl významný. U pacientů s výchozí hodnotou 6MWD < 325 metrů byla pozorována 
zlepšená účinnost při použití vyšších dávek (o placebo korigované zlepšení o 58 metrů u dávky 20 mg 
3x denně, o 65 metrů u dávky 40 mg 3x denně a o 87 metrů u dávky 80 mg 3x denně).

Při analýze podle funkčních tříd WHO byl u skupiny užívající dávku 20 mg pozorován statisticky 
významný nárůst ve 6MWD. U třídy II a třídy III byly pozorovány nárůsty (korigované o placebo) o 
49 metrů (p = 0,0007) resp. o 45 metrů (p = 0,0031)

49

Zlepšení 6MWD bylo zřetelné po 4 týdnech léčby a tento účinek přetrvával v 8. a 12. týdnu. Výsledky 
byly u podskupin všeobecně konzistentní, vzhledem k výchozím vzdálenostem chůze, etiologii 
(primární PAH a PAH při onemocnění pojivové tkáně), funkční třídě dle WHO, pohlaví, rase, místu, 
průměrném plicním arteriálním tlaku (mPAP) a indexu plicní vaskulární rezistence (PVRI).

Pacienti užívající všechny dávky sildenafilu dosáhli ve srovnání s těmi, kteří užívali placebo, 
statisticky významného snížení středního plicního arteriálního tlaku (mPAP) a plicní vaskulární 
rezistence (PVR). Účinky léčby korigované o placebo u mPAP byly –2,7 mmHg (p=0,04) u sildenafilu 
20 mg 3x denně, –3 mmHg (p=0,01) u sildenafilu 40 mg 3x denně a –5,1 mmHg (p=0,0001) u 
sildenafilu 80 mg 3x denně. Účinky léčby korigované o placebo u PVR byly -178 dyne.sec/cm

5

(p=0,0051) u sildenafilu 20 mg 3x denně, -195 dyne.sec/cm

5

(p=0,0017) u sildenafilu 40 mg 3x denně 

a -320 dyne.sec/cm

5

(p<0,0001) u sildenafilu 80 mg 3x denně. Ve 12 týdnu bylo u sildenafilu 20 mg, 

40 mg resp. 80 mg 3x denně procentní snížení PVR (11,2 %, 12,9 %, 23,3 %) proporčně větší než 
snížení systémové vaskulární rezistence (SVR) (7,2 %, 5,9 %, 14,4 %). Vliv sildenafilu na mortalitu 
není znám.

Vyšší podíl pacientů léčených jednotlivými dávkami sildenafilu (tj. 28 %, 36 % resp. 42 % subjektů 
užívajících sildenafil v dávce 20 mg, 40 mg resp. 80 mg 3x denně) vykazoval ve 12 týdnu zlepšení 
alespoň o jednu funkční třídu dle WHO v porovnání s placebem (7%). Poměr šancí (Odds ratio) byl 
2,92 (p=0,0087), 4,32 (p=0,0004) a 5,75 (p<0,0001)

.

Dlouhodobá data o přežití u dosud neléčených pacientů
Pacienti zařazeni do pivotní studie měli možnost pokračovat v dlouhodobé rozšířené otevřené studii. 
Po 3 letech dostávalo 87% pacientů dávku 80 mg 3x denně. V pivotní studii bylo přípravkem Revatio 
léčeno 207 pacientů a jejich dlouhodobý status přežití byl sledován po dobu nejméně 3 let. V této 
populaci byly odhady přežití dle Kaplan-Meierovy metody 96 % v prvním roce, 91 % v druhém roce a 
82 % v třetím roce. Přežití u pacientů WHO funkční třídy II bylo při výchozích hodnotách 99 % 
v prvním roce, 91 % v druhém roce a 84 % v třetím roce a u pacientů WHO funkční třídy III bylo při 
výchozích hodnotách 94 % v prvním roce, 90 % v druhém roce a 81 % v třetím roce.

Účinnost u dospělých pacientů s PAH (v kombinaci s epoprostenolem)
Byla provedena randomizovaná, dvojitě slepá, placebem kontrolovaná studie s 276 pacienty s PAH, 
kteří byli stabilizováni na léčbě intravenózně podaným epoprostenolem. Mezi pacienty s PAH byli 
zařazeni pacienti s primární PAH (212/267, 79 %) a PAH při onemocnění pojivových tkání (55/267, 
21 %). Většina pacientů patřila podle výchozích hodnot WHO klasifikace do funkční třídy II (68/267, 
26 %) nebo III (175/267, 66 %); méně pacientů patřilo do funkční třídy I (3/267, 1 %) nebo IV 
(16/267, 6 %); u minima pacientů (5/267, 2 %) WHO funkční třída nebyla známa. Pacienti byli 
randomizováni do skupiny užívající placebo nebo sildenafil (ve fixní titraci začínající na 20 mg 
s přechodem na 40 mg a posléze na 80 mg, 3x denně, dle snášenlivosti) užívané v kombinaci 
s intravenózním epoprostenolem.

Primárním sledovaným parametrem účinnosti byla změna vzdálenosti 6minutové chůze od výchozích 
hodnot v 16 týdnu. V porovnání s placebem byl zaznamenán statisticky významný příznivější účinek 
sildenafilu na vzdálenost při 6minutové chůzi. Byl zaznamenán, o hodnoty placeba korigovaný, 
průměrný nárůst vzdálenosti chůze o 26 metrů ve prospěch sildenafilu (95% CI: 10,8; 41,2) 
(p=0,0009). U pacientů s výchozí hodnotou vzdálenosti chůze ≥325 metrů byl pozorován efekt léčby 
38,4 metru ve prospěch sildenafilu; u pacientů s výchozí hodnotou vzdálenosti chůze <325 metrů byl 
pozorován léčebný efekt 2,3 metry ve prospěch placeba. U pacientů s primární PAH byl efekt léčby 
31,1 metru v porovnání se 7,7 metru u pacientů s PAH při onemocnění pojivových tkání. Rozdíl ve 
výsledcích mezi randomizovanými podskupinami mohl být náhodný vzhledem k omezené velikosti 
skupin.

Pacienti léčeni sildenafilem dosáhli statisticky významného snížení středního tlaku v plicnici (mPAP =
mean Pulmonary Arterial Pressure) ve srovnání s pacienty dostávajícími placebo. Byl zaznamenán, o 
hodnoty placeba korigovaný, průměrný efekt léčby -3,9 mmHg ve prospěch sildenafilu (95% CI: -5,7; 
-2,1) (p=0,00003). Doba do klinického zhoršení byla sekundárním cílovým ukazatelem, definovaným 
jako doba od randomizace do výskytu prvních příhod klinického zhoršení (úmrtí, transplantace plic, 

50

zahájení léčby bosentanem nebo klinické zhoršení vyžadující změnu léčby epoprostenolem). Léčba 
sildenafilem významně prodlužuje dobu do klinického zhoršení PAH v porovnání s placebem 
(p=0,0074). Příhody klinického zhoršení zaznamenalo 23 subjektů ve skupině užívající placebo 
(17,6 %) v porovnání s 8 subjekty ve skupině léčené sildenafilem (6,0 %).

Dlouhodobá data o přežití ze studie s epoprostenolem
Pacienti zařazeni do studie s přídatnou léčbou epoprostenolem, měli možnost pokračovat 
v dlouhodobé rozšířené otevřené studii. Po 3 letech dostávalo 68% pacientů dávku 80 mg 3x denně. 
Celkem 134 pacientů bylo léčeno přípravkem Revatio v původní studii a jejich dlouhodobý status 
přežití byl hodnocen po nejméně 3 letech. V této populaci byly odhady přežití dle Kaplan/Meierovy 
metody po 1 roce 92%, po 2 letech 81% a po 3 letech 74%.

Účinnost a bezpečnost u dospělých pacientů s PAH (při použití v kombinaci s bosentanem)
Byla provedena randomizovaná, dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná studie u 103 klinicky 
stabilních subjektů s PAH (funkční třída II a III dle WHO klasifikace), léčených bosentanem po dobu 
nejméně tří měsíců. Mezi pacienty s PAH byli zařazeni pacienti s primární PAH a PAH spojenou 
s onemocněním pojivové tkáně. Pacienti byli randomizováni do skupiny s placebem nebo sildenafilem 
(20 mg 3x denně) v kombinaci s bosentanem (62,5 – 125 mg 2x denně). Primárním cílovým 
parametrem účinnosti byla změna 6MWD ve 12. týdnu oproti výchozí hodnotě. Výsledky ukazují, že 
u 6MWD neexistuje žádný významný rozdíl v pozorované průměrné změně od výchozí hodnoty mezi 
sildenafilem 20 mg a placebem (13,62 metru (95% CI: -3,89 až 31,12) oproti 14,08 metru (95% CI: -
1,78 až 29,95)).

Byly pozorovány rozdíly v 6MWD mezi pacienty s primární PAH a PAH spojenou s onemocněním 
pojivové tkáně. U subjektů s primární PAH (67 subjektů) činila průměrná změna od výchozí hodnoty 
26,39 metru (95% CI: 10,70 až 42,08) ve skupině se sildenafilem a 11,84 metru (95% CI: -8,83 až 
32,52) ve skupině s placebem. U subjektů s PAH spojenou s onemocněním pojivové tkáně (36 
subjektů) však průměrná změna od výchozí hodnoty činila -18,32 metru (95% CI: -65,66 až 29,02) ve 
skupině se sildenafilem a 17,50 metru (95% CI: -9,41 až 44,41) ve skupině s placebem.

Celkově byly nežádoucí příhody obecně podobné u obou léčebných skupin (sildenafil plus bosentan 
oproti bosentanu samotnému) a ve shodě se známým profilem bezpečnosti sildenafilu při použití 
v monoterapii (viz body 4.4 a 4.5).

Pediatrická populace
V randomizované, dvojitě slepé, multicentrické, placebem kontrolované studii s paralelními skupinami 
s různými dávkami bylo léčeno 234 subjektů ve věku 1-17 let. Subjekty (38 % mužských a 62 % 
ženských subjektů) vážily 

 8 kg a trpěly primární plicní hypertenzí (PPH) [33 %], nebo PAH 

sekundární k vrozené srdeční vadě [levo-pravý zkrat 37 %, chirurgicky řešeno 30 %]. V této studii 
bylo 63 z 234 (27 %) pacientů mladších 7 let (nízká dávka sildenafilu = 2; střední dávka = 17; vysoká 
dávka = 28; placebo = 16) a 171 z 234 (73 %) pacientů bylo ve věku 7 let a starších (nízká dávka 
sildenafilu = 40; střední dávka = 38; vysoká dávka = 49; placebo = 44). Nejvíce subjektů mělo na 
začátku léčby funkční třídu dle WHO I (75/234, 32 %) nebo II (120/234, 51 %), méně pacientů mělo 
třídu III (35/234, 15 %) nebo IV (1/234, 0,4 %); u malého počtu pacientů nebyla třída známa (3/234, 
1,3 %). Pacienti dříve nebyli léčeni konkrétní léčbou PAH a ve studii nebylo povoleno užití 
prostacyklinu, analogů prostacyklinu a antagonistů endotelinového receptoru, ani náhrady argininu, 
nitrátů, alfa-blokátorů a silných inhibitorů CYP450 3A4.

Primárním cílovým parametrem účinnosti ve studii bylo vyhodnocení účinnosti 16týdenní chronické 
léčby perorálně podaným sildenafilem u pediatrických subjektů zlepšit fyzickou zdatnost, měřenou 
kardiopulmonálním zátěžovým testem (CPET) u subjektů, které byly vývojově schopné test podstoupit 
(n= 115). Sekundárním cílovým parametrem bylo hemodynamické sledování, vyhodnocení příznaků, 
měření funkční třídy dle WHO, změny doprovodné léčby a kvality života.

Subjekty byly alokovány do 1 ze 3 skupin léčených sildenafilem; nízké (10 mg), střední (10-40 mg) a 
vysoké (20-80 mg) dávky přípravku Revatio, podané 3x denně, nebo do skupiny užívající placebo. 
Konkrétní dávky podané v rámci skupiny byly závislé na tělesné hmotnosti (viz bod 4.8). Poměr 

51

subjektů užívajících podpůrnou léčbu před zahájením léčby (antikoagulancia, digoxin, blokátory
kalciového kanálu, diuretika a/nebo kyslík) byl podobný v kombinované skupině léčené sildenafilem 
(47,7 %) a placebem (41,7 %). 

Primárním cílovým parametrem účinnosti ve studii byla procentní změna vrcholového příjmu kyslíku 
(VO

2

peak) korigovaná o placebo oproti výchozím hodnotám, měřená testem CPET ve skupinách 

užívajících kombinované dávky (Tabulka 2). Celkově bylo v testu CPET vyhodnoceno 106 z 234 
subjektů (45 %), což zahrnovalo pacienty ≥ 7 let a vývojově schopné test podstoupit. Děti mladší 7 let 
(kombinovaná dávka sildenafilu = 47, placebo = 16) byly hodnoceny pouze podle sekundárních 
cílových parametrů. Průměrné hodnoty výchozího vrcholového příjmu kyslíku (VO

2

) byly srovnatelné 

ve všech skupinách léčených sildenafilem (17,37 až 18,03 ml/kg/min), a mírně vyšší ve skupině 
užívající placebo (20,02 ml/kg/min.). Výsledky hlavní analýzy (kombinované skupiny vs. placebo) 
nebyly statisticky významné (p = 0,056) (viz Tabulka 2). Odhadovaný rozdíl mezi střední dávkou 
sildenafilu a placebem byl 11,33 % (95% CI: 1,72 to 20,94) (viz Tabulka 2).

Tabulka 2:  % změna vrcholového VO

2

oproti výchozím hodnotám korigovaná o placebo, podle 

aktivní léčebné skupiny

Léčebná skupina

Odhad rozdílu

95% interval spolehlivosti

Nízká dávka
(n=24)

3,81

-6,11, 13,73

Střední dávka
(n=26)

11,33

1,72, 20,94

Vysoká dávka

(n=27)

7,98

-1,64, 17,60

Kombinace skupin (n=77) 7,71

(p = 0,056)

-0,19, 15,60

n=29 ve skupině užívající placebo
Odhady  podle  ANCOVA  s korekcí  pro  ostatní  náhodné  proměnné  výchozího  vrcholového  VO

2, 

etiologie a tělesné hmotnosti skupin.

Pomocí indexu plicní vaskulární rezistence (PVRI) a průměrného plicního arteriálním tlaku (mPAP) 
byla pozorována zlepšení závislá na velikosti podané dávky. Skupiny léčené střední a vysokou dávkou 
sildenafilu vykazovaly snížení PVRI oproti placebu, o 18 % (95% CI: 2 % až 32 %) resp. 27 % (95% 
CI: 14 % až 39 %), zatímco skupina léčená nízkou dávkou nevykazovala významný rozdíl oproti 
placebu (rozdíl byl 2 %). Skupiny léčené střední a vysokou dávkou sildenafilu vykazovaly změny 
mPAP oproti výchozím hodnotám v porovnání s placebem, o -3,5 mmHg (95% CI: -8,9, 1,9) resp. -
7,3 mmHg (95% CI: -12,4, -2,1), zatímco skupina léčená nízkou dávkou vykazovala pouze malý nebo 
žádný rozdíl (rozdíl o 1,6 mmHg). Bylo pozorováno zlepšení srdečního indexu u všech skupin 
léčených sildenafilem, oproti placebu: 10 % u nízké, 4 % u střední a 15 % u vysoké dávky.

Významná zlepšení funkční třídy byla prokázána pouze u subjektů léčených sildenafilem ve vysokých 
dávkách v porovnání s placebem. Poměr šancí (Odds ratio) u nízké, střední a vysoké dávky 
v porovnání s placebem byl 0,6 (95% CI: 0,18, 2,01), 2,25 (95% CI: 0,75, 6,69) resp. 4,52 (95% CI: 
1,56, 13,10).

Údaje z dlouhodobého pokračování v léčbě
Celkem 220 z 234 pediatrických subjektů léčených v krátkodobé placebem kontrolované studii 
vstoupilo do dlouhodobé pokračující studie. Subjekty ze skupiny užívající v krátkodobé studii placebo 
byly náhodně nově zařazeny do skupiny léčené sildenafilem; subjekty s hmotností ≤ 20 kg byly 
zařazeny do skupin užívajících střední nebo vysokou dávku (v poměru 1 : 1), zatímco subjekty 
s hmotností > 20 kg byly zařazeny do skupin užívajících nízkou, střední nebo vysokou dávku (v 
poměru 1 : 1 : 1). Z celkem 229 subjektů užívajících sildenafil, bylo do skupin užívajících nízkou, 
střední, resp. vysokou dávku zařazeno 55, 74, resp. 100 subjektů. V krátkodobé i dlouhodobé studii se 
celková doba léčby od dvojitého zaslepení u jednotlivých subjektů pohybovala od 3 do 3129 dní. Ve 
skupině léčené sildenafilem byla střední doba léčby sildenafilem 1696 dní (vyjma 5 subjektů, které po 
dvojitém zaslepení dostávaly placebo a nebyly léčeny v dlouhodobé pokračující studii).

52

Odhad přežití ve 3. roce dle Kaplan-Meierovy metody u pacientů s výchozí tělesnou hmotností > 20 
kg byl 94 % ve skupině s nízkou dávkou, 93 % ve skupině se střední dávkou a 85 % ve skupině 
s vysokou dávkou; u pacientů s výchozí tělesnou hmotností ≤ 20 kg byl 94 % ve skupině se střední 
dávkou a 93 % ve skupině s vysokou dávkou (viz body 4.4 a 4.8).

V průběhu provádění studie bylo hlášeno celkem 42 případů úmrtí, v průběhu studie, nebo i během 
následného sledování přežití. K 37 případům úmrtí došlo dříve, než bylo u subjektů rozhodnuto o 
snížení titrace na nižší dávkování na základě pozorované nerovnováhy v parametru mortality 
s rostoucími dávkami sildenafilu. Mezi těmito 37 případy úmrtí byly počty (%) případů úmrtí ve 
skupinách s nízkou, střední, resp. vysokou dávkou sildenafilu 5/55 (9,1 %), 10/74 (13,5 %), resp. 
22/100 (22 %). Následně bylo hlášeno dalších 5 případů úmrtí (3 případy ve skupině se střední dávkou 
a 2 případy ve skupině s vysokou dávkou). Příčiny úmrtí byly typické pro pacienty s PAH. Vyšší než 
doporučené dávky se nesmí pediatrickým pacientům s PAH podávat (viz body 4.2 a 4.4).

Po 1 roce od zahájení placebem kontrolované studie byl zjišťován vrcholový VO

2.  

Ze subjektů 

léčených sildenafilem vývojově schopných podstoupit test CPET nevykázalo 59 ze 114 (52 %) žádné 
zhoršení vrcholového VO

2

od zahájení léčby sildenafilem. Podobně 191 z 229 subjektů (83 %) 

užívajících sildenafil buď udrželo, nebo zlepšilo svou funkční třídu dle WHO při hodnocení po roce 
léčby.

Evropská agentura pro léčivé přípravky udělila odklad povinnosti předložit výsledky studie 
s přípravkem Revatio u novorozenců s PAH (viz bod 4.2 informace o použití u dětí).

5.2

Farmakokinetické vlastnosti

Absorpce
Sildenafil se rychle vstřebává. Maximálních pozorovaných plazmatických hladin se dosahuje během 
30 až 120 minut (medián 60 minut) po perorálním podání nalačno. Průměrná absolutní perorální 
biologická dostupnost je 41% (rozmezí 25–63 %). Po perorálním podávání sildenafilu 3

 denně stoupá 

AUC a C

max

v rozsahu dávek 20-40 mg úměrně dávce. Po perorální dávce 80 mg 3

 denně byl 

pozorován o něco vyšší než proporční vzestup plazmatických hladin. U pacientů s plicní arteriální 
hypertenzí je perorální biologická dostupnost sildenafilu po podání dávky 80 mg 3x denně průměrně o 
43 % vyšší (90% CI: 27-60 %) v porovnání s nižší dávkou.

Pokud je sildenafil užíván s jídlem, je míra absorpce snížena, s průměrným zpožděním T

max

o 60 minut 

a průměrným poklesem C

max

o 29 %, stupeň absorpce ale nebyl významně ovlivněn (AUC snížena o 

11%).

Distribuce
Průměrný distribuční objem v rovnovážném stavu (V

ss

) je pro sildenafil 105 l, což svědčí pro 

distribuci do tkání. Po perorální dávce 20 mg 3

 denně jsou průměrné maximální plazmatické hladiny 

sildenafilu v rovnovážném stavu přibližně 113 ng/ml. Sildenafil a jeho hlavní cirkulující N-
demetylovaný metabolit se váží na plazmatické bílkoviny přibližně z 96 %. Vazba na bílkoviny 
plazmy není závislá na celkové koncentraci.

Biotransformace
Sildenafil je odbouráván především jaterními mikrozomálními izoenzymy CYP3A4 (hlavní cesta) a 
CYP2C9 (vedlejší cesta). Hlavní cirkulující metabolit vzniká N-demetylací sildenafilu. Tento 
metabolit má profil fosfodiesterázové aktivity podobný sildenafilu a in vitro účinek na PDE5 přibližně 
50 % ve srovnání s mateřskou látkou. N-demetylovaný metabolit je dále metabolizován s terminálním 
poločasem přibližně 4 hodiny. U pacientů s plicní arteriální hypertenzí jsou plazmatické koncentrace u 
N-demetylovaného metabolitu přibližně 72 % koncentrace sildenafilu při dávkování 20 mg 3

 denně 

(to představuje 36% podíl na farmakologických účincích sildenafilu). Následný vliv na účinnost není 
znám.

53

Eliminace
Celková tělesná clearance sildenafilu je 41 l/hod s výsledným koncovým poločasem 3-5 hodin. Po 
perorálním nebo intravenózním podání je sildenafil vylučován jako metabolity převážně ve stolici 
(přibližně 80 % podané perorální dávky) a v menší míře močí (přibližně 13 % podané perorální 
dávky).

Farmakokinetika u zvláštních skupin pacientů

Starší pacienti
Zdraví starší dobrovolníci (65 let a více) vykazovali sníženou clearance sildenafilu, což vedlo 
k vyšším plazmatickým hladinám sildenafilu přibližně o 90 % a jeho aktivního N-demetylovaného 
metabolitu, v porovnání s mladšími zdravými dobrovolníky (18-45 let). Vzhledem k věkovým 
rozdílům ve vazbě na plazmatické bílkoviny byl odpovídající vzestup volné plazmatické koncentrace 
sildenafilu přibližně 40 %.

Renální insuficience
U dobrovolníků s mírným až středním poškozením ledvin (clearance kreatininu = 30-80 ml/min) 
nebyla farmakokinetika sildenafilu po podání jednotlivé 50 mg dávky změněna. U dobrovolníků 
s těžkým stupněm poškození ledvin (clearance kreatininu < 30 ml/min) byla clearance sildenafilu 
snížena, což vedlo k průměrnému vzestupu AUC a C

max

o 100 % a 88 % ve srovnání s věkově 

odpovídajícími dobrovolníky bez renálního poškození. Navíc byly u pacientů s těžkým poškozením 
ledvin významně zvýšeny hodnoty AUC a C

max

pro N-demetylovaný metabolit o 200 % a 79 %, 

v porovnání se subjekty s normální renální funkcí. 

Jaterní insuficience
U dobrovolníků s mírnou až střední jaterní cirhózou (Child-Pugh skóre A a B) byla clearance 
sildenafilu snížena, což vedlo k vzestupu AUC (85 %) a C

max

(47 %) ve srovnání s dobrovolníky 

odpovídajícího věku bez poškození jater. Navíc byly u subjektů s cirhózou hodnoty AUC a C

max

N-

demetylovaného metabolitu výrazně zvýšené o 154 % a 87 %, v porovnání se subjekty s normální 
jaterní funkcí. Farmakokinetika sildenafilu u pacientů s těžkým poškozením jater nebyla studována.

Populační farmakokinetika
Průměrné koncentrace rovnovážného stavu byly u pacientů s plicní arteriální hypertenzí v rozsahu 
studovaných dávek 20-80 mg 3

 denně o 20-50 % vyšší ve srovnání se zdravými dobrovolníky. C

min

byla ve srovnání se zdravými dobrovolníky dvojnásobná. Tyto závěry naznačují nižší clearance a/nebo 
vyšší perorální biologickou dostupnost sildenafilu u pacientů s plicní arteriální hypertenzí ve srovnání 
se zdravými dobrovolníky.

Pediatrická populace
Na základě analýzy farmakokinetického profilu sildenafilu u pacientů zahrnutých v pediatrických 
klinických studiích, se tělesná hmotnost ukázala být prediktorem expozice u dětí. Hodnoty poločasu 
plazmatické koncentrace sildenafilu jsou odhadovány na 4,2-4,4 hodiny u tělesné hmotnosti 10-70 kg 
a nevykazovaly žádný rozdíl, který by mohl být klinicky významný. C

max 

po jednorázovém podání 20 

mg sildenafilu p.o. byl odhadnut na 49 ng/ml u pacienta vážícího 70 kg, 104 ng/ml u pacienta vážícího 
20 kg a 165 ng/ml u pacienta vážícího 10 kg. C

max 

po jednorázovém podání 10 mg sildenafilu p.o. byla 

odhadnuta na 24 ng/ml u pacienta vážícího 70 kg, 53 ng/ml u pacienta vážícího 20 kg a 85 ng/ml u 
pacienta vážícího 10 kg. T

max

byl odhadnut na přibližně 1 hodinu a byl téměř nezávislý na tělesné 

hmotnosti.

5.3

Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti 

Neklinické údaje, získané na základě konvenčních farmakologických studií bezpečnosti, toxicity po 
opakovaném podávání, genotoxicity, hodnocení kancerogenního potenciálu, toxicity při reprodukci a 
vývoje, neodhalily žádné zvláštní riziko pro člověka.

U mláďat potkanů, která byla pre- a postnatálně léčena sildenafilem v dávce 60 mg/kg, byla při 
expozici přibližně 50x vyšší než je očekávaná expozice u člověka při dávce 20 mg 3x denně, 

54

pozorována snížená velikost vrhu, nižší hmotnost mláďat v den narození a snížené přežití po 4 dnech. 
Účinky v neklinických studiích byly pozorovány při expozicích dostatečně převyšujících maximální 
expozici u člověka, což svědčí o malém významu při klinickém použití.

U zvířat nebyly při klinicky relevantních expozicích pozorovány žádné nežádoucí účinky, potenciálně 
klinicky významné, které by rovněž nebyly pozorovány v klinických studiích.
6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Seznam pomocných látek

Prášek pro přípravu perorální suspenze:
Sorbitol
Bezvodá kyselina citronová
Sukralosa
Natrium-citrát
Xanthanová klovatina
Oxid titaničitý (E171)
Natrium-benzoát (E211)
Koloidní bezvodý oxid křemičitý

Aroma hroznového vína:
Maltodextrin
Koncentrát šťávy z hroznového vína
Arabská klovatina
Koncentrát ananasové šťávy
Bezvodá kyselina citronová
Přírodní aroma

6.2

Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3

Doba použitelnosti

2 roky

Po rekonstituci: perorální suspenze je stabilní po dobu 30 dnů

6.4

Zvláštní opatření pro uchovávání

Prášek 
Uchovávejte při teplotě do 30 °C. 
Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

Perorální suspenze
Uchovávejte při teplotě do 30 °C nebo v chladničce (2-8 °C). 
Chraňte před mrazem.

Podmínky uchovávání po rekonstituci přípravku viz bod 6.3.

6.5

Druh obalu a obsah balení

125ml skleněná lahvička jantarové barvy (s PP šroubovacím uzávěrem) obsahuje 32,27 g prášku pro 
přípravu perorální suspenze.

Po naředění obsahuje lahvička 112 ml perorální suspenze, z čehož 90 ml je určeno k podání.

55

Velikost balení: 1 lahvička

Balení rovněž obsahuje PP odměrku (se značkou 30 ml), PP perorální dávkovací stříkačku (3 ml) 
s HDPE pístem a LDPE adaptérem na lahvičku.

6.6

Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a zacházení s ním

Veškerý nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními 
požadavky.

Doporučuje se, aby lékárník suspenzi přípravku Revatio před vydáním pacientovi připravil.

Instrukce k rekonstituci
Poznámka: K rekonstituci obsahu lahvičky je nutné použít celý objem 90 ml (3x30 ml) bez ohledu na 
dávku, která má být podána.

1.

Poklepejte na lahvičku, aby se prášek uvolnil.

2.

Sejměte uzávěr.

3.

Za použití přiložené odměrky a podle značky odměřte 30 ml vody a přelijte do lahvičky. Za 
použití přiložené odměrky odměřte dalších 30 ml vody a přilijte do lahvičky. (obrázek 1)

obrázek 1

4.

Vraťte uzávěr a lahvičku důkladně protřepávejte po dobu alespoň 30 sekund. (obrázek 2)

obrázek 2

5.

Sejměte uzávěr.

56

6.

Za použití přiložené odměrky odměřte dalších 30 ml vody a přilijte do lahvičky. Vždy přidejte 
celý objem 90 ml (3x30 ml) vody bez ohledu na dávku, která má být podána. (obrázek 3)

obrázek 3

7.

Vraťte uzávěr a lahvičku důkladně protřepávejte po dobu alespoň 30 sekund. (obrázek 4)

obrázek 4

8.

Sejměte uzávěr.

9.

Do hrdla lahvičky nasaďte adaptér (viz obrázek 5 níže). Adaptér slouží ke snazšímu natažení 
dávky perorální dávkovací stříkačkou z lahvičky. Vraťte uzávěr.

obrázek 5

57

10.

Po naředění prášku vznikne bílá perorální suspenze s příchutí hroznového vína. Na štítek 
lahvičky napište datum použitelnosti naředěné perorální suspenze (datum použitelnosti 
rekonstituované perorální suspenze je 30 dnů od data naředění). Po tomto datu je nutné 
nevyužitý přípravek zlikvidovat, nebo vrátit do lékárny.

Instrukce pro použití

1.

Před použitím uzavřenou lahvičku naředěné perorální suspenze důkladně protřepávejte po dobu 
alespoň 10 sekund. Sejměte uzávěr (obrázek 6).

obrázek 6

2.

Postavte lahvičku na rovný povrch a vložte konec perorální dávkovací stříkačky do adaptéru 
(obrázek 7).

obrázek 7

58

3.

Otočte lahvičku dnem vzhůru, s perorální dávkovací stříkačkou stále nasazenou. Pomalu 
vytáhněte píst perorální dávkovací stříkačky ke značce Vaší dávky (natažení 1 ml odpovídá 
dávce 10 mg, natažení 2 ml odpovídá dávce 20 mg). K přesnému odměření dávky je třeba, aby 
konec pístu byl zároveň s příslušnou značkou na perorální dávkovací stříkačce (obrázek 8).

obrázek 8

4.

Jsou-li ve stříkačce velké bubliny, zatlačte pomalu píst zpět do stříkačky. Tím dojde k vrácení 
léku zpět do lahvičky. Zopakujte krok 3.

5.

Otočte lahvičku do původní polohy, s perorální dávkovací stříkačkou stále nasazenou. Vyjměte 
perorální dávkovací stříkačku z lahvičky.

6.

Vložte konec perorální dávkovací stříkačky do úst. Směřujte konec perorální dávkovací 
stříkačky k jedné z tváří. POMALU stlačujte píst perorální dávkovací stříkačky. Nevytlačujte 
přípravek příliš rychle. Pokud je přípravek podáván dítěti, ujistěte se před podáním přípravku, 
že sedí, nebo je přidrženo ve zpřímené poloze (obrázek 9).

obrázek 9

7.

Na lahvičku vraťte uzávěr, adaptér nechte v lahvičce. Vypláchněte perorální dávkovací 
stříkačku podle doporučení uvedeného níže.

Čištění a skladování stříkačky:
1.

Stříkačku je nutné propláchnout po každém použití. Vytáhněte ze stříkačky píst a obě části 
propláchněte ve vodě.

2.

Obě části osušte. Nasaďte píst zpět do stříkačky. Uchovávejte ji na bezpečném čistém místě 
spolu s lékem.

Po naředění se doporučuje perorální suspenzi podávat pouze perorální dávkovací stříkačkou 
přiloženou v balení. Pro podrobnější návod k použití viz příbalová informace.

59

7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Pfizer Limited, Sandwich, Kent CT13 9NJ, Velká Británie

8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO

EU/1/05/318/003

9.

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

Datum první registrace: 28.října 2005
Datum posledního prodloužení: 23.září 2010

10.

DATUM REVIZE TEXTU

Podrobné  informace  o  tomto  léčivém  přípravku  jsou  k  dispozici  na  webových  stránkách  Evropské 
agentury pro léčivé přípravky http://www.ema.europa.eu/.

60

PŘÍLOHA II

A.

VÝROBCE ODPOVĚDNÝ ZA PROPOUŠTĚNÍ ŠARŽÍ

B.

PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ VÝDEJE A POUŽITÍ

C.

DALŠÍ PODMÍNKY A POŽADAVKY REGISTRACE

D.

PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ S OHLEDEM NA 
BEZPEČNÉ A ÚČINNÉ POUŽÍVÁNÍ LÉČIVÉHO 
PŘÍPRAVKU

61

A.

VÝROBCE ODPOVĚDNÝ ZA PROPOUŠTĚNÍ ŠARŽÍ

Jméno a adresa výrobce odpovědného/ výrobců odpovědných za propouštění šarží

Fareva Amboise
Zone Industrielle
29 Route des Industries
37530 Pocé-sur-Cisse
Francie

B.

PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ VÝDEJE A POUŽITÍ

Výdej přípravku vázán na lékařský předpis s omezením (viz Příloha I: Souhrn údajů o přípravku, bod 
4.2).

C.

DALŠÍ PODMÍNKY A POŽADAVKY REGISTRACE 

Pravidelně aktualizované zprávy o bezpečnosti

Požadavky pro předkládání pravidelně aktualizovaných zpráv o bezpečnosti pro tento léčivý 

přípravek jsou uvedeny v seznamu referenčních dat Unie (seznam EURD) stanoveném v čl. 107c odst. 
7 směrnice 2001/83/ES a a jakékoli následné změny jsou zveřejněny na evropském webovém portálu 
pro léčivé přípravky.

D.

PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ S OHLEDEM NA BEZPEČNÉ A ÚČINNÉ POUŽÍVÁNÍ 
LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU 

Plán řízení rizik (RMP)

Držitel rozhodnutí o registraci uskuteční požadované činnosti a intervence v oblasti farmakovigilance
podrobně popsané ve schváleném RMP uvedeném v modulu 1.8.2 registrace a ve veškerých 
schválených následných aktualizacích RMP.

Aktualizovaný RMP je třeba předložit:

na žádost Evropské agentury pro léčivé přípravky.

při každé změně systému řízení rizik, zejména v důsledku obdržení nových informací, které 
mohou vést k významným změnám poměru přínosů a rizik, nebo z důvodu dosažení 
význačného milníku (v rámci farmakovigilance nebo minimalizace rizik).

Pokud se shodují data předložení aktualizované zprávy o bezpečnosti (PSUR) a aktualizovaného 
RMP, je možné je předložit současně.

Další opatření k minimalizaci rizik

Držitel rozhodnutí o registraci se musí dohodnout na systému kontrolované distribuce 20ml injekční 
lahvičky přípravku Revatio 0,8 mg/ml injekční roztok s příslušnými národními regulačními 
agenturami a uvedený program musí být realizován na národní úrovni pro všechny zdravotnické 
pracovníky, kteří budou přípravek Revatio 0,8 mg/ml injekční roztok předepisovat a/nebo vydávat, a 
rovněž musí zajistit, že tito obdrží následující:  

Informace pro zdravotnické pracovníky

Výtisk Souhrnu údajů o přípravku (SPC)

Formulář DCF (Data Capture Form) vytvořený pro zjednodušení hlášení příhod hypotenze a 
souvisejících potíží

62

Informace pro zdravotnické pracovníky musí obsahovat následující klíčové prvky:

Informace o farmakovigilančním programu sledování možných rizik klinicky významné 
hypotenze a souvisejících potíží, které se zaznamenávají do DCF.

Držitel rozhodnutí o registraci se musí dohodnout s autoritami příslušného členského státu na 
informaci pro zdravotnické pracovníky a zdravotnických pracovnících, kteří budou přípravek 
předepisovat, ještě před uvedením 20ml injekční lahvičky přípravku Revatio 0,8 mg/ml injekční 
roztok na trh.

63

PŘÍLOHA III

OZNAČENÍ NA OBALU A PŘÍBALOVÁ INFORMACE

64

A. OZNAČENÍ NA OBALU

65

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

VNĚJŠÍ OBAL/KRABIČKA

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Revatio 20 mg potahované tablety

sildenafilum

2.

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÁTEK

Jedna tableta obsahuje 20 mg sildenafilu (ve formě sildenafili citras).

3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Přípravek obsahuje monohydrát laktózy. 

Pro další informace si přečtěte Příbalovou informaci.

4.

LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

90 potahovaných tablet
90 x 1 potahovaná tableta
300 potahovaných tablet

5.

ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

Perorální podání.

6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN 
MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8.

POUŽITELNOST

Použitelné do:

66

9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 30

C.

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

10.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ 
NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

11.

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Pfizer Limited
Sandwich
Kent CT13 9NJ
Velká Británie

12.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

EU/1/05/318/001
EU/1/05/318/004
EU/1/05/318/005

13.

ČÍSLO ŠARŽE

Č.šarže:

14.

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

15.

NÁVOD K POUŽITÍ

16.

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Revatio 20 mg

17.

JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD

2D čárový kód s jedinečným identifikátorem.

18.

JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM

PC:
SN:
NN:

67

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

KRABIČKA 

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Revatio 0,8 mg/ml injekční roztok

sildenafilum

2.

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÁTEK

Jeden mililitr roztoku obsahuje 0,8 mg sildenafilu (ve formě sildenafili citras).

Jedna 20ml injekční lahvička obsahuje 12,5 ml roztoku (10 mg sildenafilu ve formě citrátu).

3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Přípravek obsahuje glukózu a vodu na injekci. 

4.

LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

Injekční roztok

1 injekční lahvička 10 mg /12,5 ml

5.

ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

Intravenózní podání.

6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN 
MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8.

POUŽITELNOST

EXP

9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

68

10.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ 
NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

11.

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Pfizer Limited
Sandwich
Kent CT13 9NJ
Velká Británie

12.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

EU/1/05/318/002

13.

ČÍSLO ŠARŽE

Č.šarže:

14.

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

15.

NÁVOD K POUŽITÍ

16.

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Revatio 0,8 mg/ml

17.

JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD

2D čárový kód s jedinečným identifikátorem.

18.

JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM

PC:
SN:
NN:

69

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNITŘNÍM OBALU

ŠTÍTEK NA INJEKČNÍ LAHVIČCE

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Revatio 0,8 mg/ml injekční roztok

sildenafilum

2.

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÁTEK

Jeden mililitr roztoku obsahuje 0,8 mg sildenafilu (ve formě sildenafili citras).

Jedna 20ml injekční lahvička obsahuje 12,5 ml roztoku (10 mg sildenafilu ve formě citrátu).

3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Přípravek obsahuje glukózu a vodu na injekci. 

4.

LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

Injekční roztok

1 injekční lahvička 10 mg /12,5 ml

5.

ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

Intravenózní podání.

6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN 
MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8.

POUŽITELNOST

EXP

9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

70

10.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ 
NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

11.

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Pfizer Limited
Sandwich
Kent CT13 9NJ
Velká Británie

12.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

EU/1/05/318/002

13.

ČÍSLO ŠARŽE

Č.šarže:

14.

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

15.

NÁVOD K POUŽITÍ

16.

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

17.

JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD

18.

JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM

71

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH 

VNITŘNÍ OBAL/BLISTR

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Revatio 20 mg tablety

sildenafilum

2.

NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Pfizer

3.

POUŽITELNOST

EXP

4.

ČÍSLO ŠARŽE

LOT

5.

JINÉ

72

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

VNĚJŠÍ OBAL/KRABIČKA

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Revatio 10 mg/ml prášek pro přípravu perorální suspenze

sildenafilum

2.

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÁTEK

Po rekonstituci obsahuje jeden mililitr suspenze 10 mg sildenafilu (ve formě sildenafili citras).
Jedna lahvička suspenze po rekonstituci (112 ml) obsahuje 1,12 gramu sildenafilu (ve formě sildenafili 
citras).

3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Přípravek obsahuje sorbitol. 

Pro další informace si přečtěte Příbalovou informaci.

4.

LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

Prášek pro přípravu perorální suspenze
1 lahvička
1 adaptér na lahvičku, 1 odměrka a 1 perorální dávkovací stříkačka

5.

ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ

Před použitím lahvičku důkladně protřepejte.
Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.
Perorální podání.

6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN 
MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8.

POUŽITELNOST

Použitelné do:

73

9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Prášek: Uchovávejte při teplotě do 30

C. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn 

před vlhkostí.

Po rekonstituci: Uchovávejte při teplotě do 30

C nebo v chladničce při teplotě 2-8 °C. Chraňte před 

mrazem. Po 30 dnech od rekonstituce nevyužitou suspenzi zlikvidujte.

10.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ 
NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

11.

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Pfizer Limited
Sandwich
Kent CT13 9NJ
Velká Británie

12.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

EU/1/05/318/003

13.

ČÍSLO ŠARŽE

Č.šarže:

14.

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

15.

NÁVOD K POUŽITÍ

16.

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Revatio 10 mg/ml

17.

JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD

2D čárový kód s jedinečným identifikátorem.

18.

JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM

PC:
SN:
NN:

74

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNITŘNÍM OBALU

LAHVIČKA

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Revatio 10 mg/ml prášek pro přípravu perorální suspenze

sildenafilum

2.

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÁTEK

Po rekonstituci obsahuje jeden mililitr suspenze 10 mg sildenafilu (ve formě sildenafili citras).
Jedna lahvička naředěné suspenze (112 ml) obsahuje 1,12 gramů sildenafilu (ve formě sildenafili 
citras).

3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Přípravek obsahuje sorbitol. 

Pro další informace si přečtěte Příbalovou informaci.

4.

LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

Prášek pro přípravu perorální suspenze

5.

ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ

Před použitím lahvičku důkladně protřepejte.
Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.
Perorální podání.

6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN 
MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8.

POUŽITELNOST

Použitelné do:

75

9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Prášek: Uchovávejte při teplotě do 30

C. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn 

před vlhkostí.

Po rekonstituci: Uchovávejte při teplotě do 30

C nebo v chladničce při teplotě 2-8 °C. Chraňte před 

mrazem. Po 30 dnech od rekonstituce nevyužitou suspenzi zlikvidujte.

10.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ 
NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

11.

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Pfizer Limited
Sandwich
Kent CT13 9NJ
Velká Británie

12.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

EU/1/05/318/003

13.

ČÍSLO ŠARŽE

Č.šarže:

14.

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

15.

NÁVOD K POUŽITÍ

16.

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

17.

JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD

.

18.

JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM

76

B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE

77

Příbalová informace: informace pro pacienta

Revatio 20 mg potahované tablety

sildenafilum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

-

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

-

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí 
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

-

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4.

V příbalové informaci naleznete

1.

Co je přípravek Revatio a k čemu se používá

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Revatio užívat 

3.

Jak se přípravek Revatio užívá 

4.

Možné nežádoucí účinky

5.

Jak přípravek Revatio uchovávat

6.

Obsah balení a další informace

1.

Co je přípravek Revatio a k čemu se používá

Přípravek Revatio obsahuje léčivou látku, která patří do skupiny léků nazývaných inhibitory 
fosfodiesterázy 5 (PDE5). 
Přípravek Revatio snižuje krevní tlak v plicích rozšířením plicních cév. 
Přípravek Revatio se používá k léčbě dospělých a dětí a dospívajících ve věku 1-17 let s vysokým 
krevním tlakem v krevních cévách v plicích (plicní arteriální hypertenze).

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Revatio užívat

Neužívejte přípravek Revatio

-

jestliže jste alergický(á) na sildenafil nebo na kteroukoliv další složku tohoto přípravku 
(uvedenou v bodě 6).

-

jestliže užíváte léky obsahující nitráty nebo látky uvolňující oxid dusnatý, jako je amylnitrit. 
Tyto léky se často užívají jako úleva od příznaků bolesti na hrudi (anginy pectoris). Přípravek 
Revatio může nebezpečně zvýšit účinek těchto léků. Informujte svého lékaře, pokud kterýkoliv 
z těchto léků užíváte. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

-

jestliže užíváte riocigvát. 

Tento lék se používá k léčbě plicní arteriální hypertenze (tj. vysokého 

krevního tlaku v plicích) a chronické tromboembolické plicní hypertenze (tj. vysokého krevního
tlaku v plicích sekundárních krevních sraženin). U PDE5 inhibitorů, jako je například Revatio, 
bylo prokázáno, že zvyšují hypotenzní účinek tohoto léku. Pokud užíváte riocigvát nebo si 
nejste jistý(á), informujte svého lékaře.

-

jestliže jste nedávno měl(a) mozkovou mrtvici nebo infarkt, jestliže máte závažné onemocnění 
jater nebo velmi nízký tlak (<90/50 mmHg).

78

-

jestliže užíváte přípravky k léčbě mykotických infekcí, obsahující ketokonazol nebo itrakonazol 
nebo léky obsahující ritonavir (léčba HIV).

-

jestliže jste přišel(přišla) o zrak v důsledku poruchy cévního zásobení očního nervu, která se 
nazývá nearteritická přední ischemická neuropatie optického nervu (NAION).

Upozornění a opatření 

Před užitím přípravku Revatio se poraďte se svým lékařem, pokud 
-

je Vaše choroba způsobena uzavřenou nebo zúženou žílou v plicích spíše než uzavřenou nebo 
zúženou tepnou.

-

máte závažné srdeční potíže.

-

trpíte poruchou funkce srdečních komor.

-

máte vysoký krevní tlak v plicních cévách.

-

máte nízký krevní tlak v klidu.

-

jste ztratil(a) velké množství vody (dehydratace), např. při nadměrném pocení nebo 
nedostatečném příjmu tekutin. K tomu může dojít při horečce, zvracení nebo průjmu.

-

trpíte vzácnou dědičnou poruchou oka (retinitis pigmentosa).

-

trpíte poruchou červených krvinek (srpkovitou anémií), nádorovým onemocněním krvinek 
(leukémií), nádorovým onemocněním kostní dřeně (mnohočetným myelomem) nebo jakoukoliv 
chorobou či deformitou penisu.

-

máte v současné době žaludeční vřed, krvácivou poruchu (jako je hemofilie) nebo problémy 
s krvácením z nosu.

-

užíváte léčivé přípravky k léčbě erektilní dysfunkce.

Při léčbě mužské erektilní dysfunkce byly při užití PDE5 inhibitorů, včetně sildenafilu, hlášeny 
s neznámou četností následující nežádoucí účinky na zrak: částečné, náhlé, dočasné či trvalé zhoršení 
nebo ztráta zraku jednoho či obou očí. Zaznamenáte-li náhlé zhoršení či ztrátu zraku, přestaňte 
přípravek Revatio užívat a okamžitě vyhledejte svého lékaře 
(viz též bod 4).

Po užití sildenafilu byla u mužů hlášena prodloužená a někdy bolestivá erekce. Pokud máte erekci 
trvající déle než 4 hodiny, přestaňte přípravek Revatio užívat a okamžitě vyhledejte svého lékaře
(viz též bod 4).

Zvláštní opatření pro pacienty s poškozením ledvin či jater
Informujte svého lékaře, pokud máte onemocnění jater či ledvin, může Vám upravit dávkování.

Děti

Přípravek Revatio nesmí užívat děti mladší než 1 rok.

Další léčivé přípravky a přípravek Revatio

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době 
užíval(a), nebo které možná budete užívat.

-

Léky obsahující nitráty, nebo uvolňující oxid dusnatý, jako je amylnitrit („poppers“). Tyto léky 
jsou obvykle předepisovány k úlevě od příznaků anginy pectoris nebo bolesti na hrudi (viz bod 
2 Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Revatio užívat).

-

Informujte svého lékaře nebo lékárníka, pokud již užíváte riocigvát.

-

Léky k léčbě plicní hypertenze (např. bosentan, iloprost).

-

Přípravky obsahující třezalku tečkovanou (bylinný prostředek), rifampicin (používaný k léčbě 
bakteriální infekce), karbamazepin, fenytoin a fenobarbital (používané mj. v léčbě epilepsie).

-

Léky, které zabraňují srážení krve (např. warfarin), přestože jejich současné užití nemělo za 
následek žádné nežádoucí účinky.

79

-

Léky obsahující erythromycin, klarithromycin, telithromycin (antibiotika užívaná při léčbě 
určitých druhů bakteriálních infekcí), sachinavir (k léčbě HIV) nebo nefazodon (k léčbě 
mentální deprese), protože může být nutné upravit Vaši dávku.

-

Alfa-blokátory (např. doxazosin) k léčbě vysokého krevního tlaku nebo potíží s prostatou, 
protože kombinace těchto 2 léčivých přípravků může způsobit příznaky snížení krevního tlaku 
(např. závrať, točení hlavy).

Přípravek Revatio s jídlem a pitím

Během léčby přípravkem Revatio nepijte grapefruitovou šťávu.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. Není-li to nezbytné, 
nesmí se přípravek Revatio během těhotenství užívat.

Přípravek Revatio se nesmí podávat ženám, které mohou otěhotnět, pokud nepoužívají spolehlivou 
kontracepční metodu.

Přípravek Revatio přechází do Vašeho mateřského mléka ve velmi nízkých hladinách a neočekává se 
tedy, že by mohl Vašemu dítěti ublížit.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek Revatio může způsobit závratě a ovlivnit zrak. Měl(a) byste vědět, jak reagujete na tento 
přípravek dříve, než budete řídit či obsluhovat stroje.

Přípravek Revatio obsahuje laktosu

Sdělil-li Vám lékař někdy, že trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, kontaktujte svého lékaře před 
užitím tohoto přípravku.

3.

Jak se přípravek Revatio užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se 
svým lékařem nebo lékárníkem. 

U dospělých je doporučená dávka přípravku 20 mg 3

 denně (v odstupu 6 až 8 hodin), užívá se s 

jídlem i bez jídla.

Užití u dětí a dospívajících

U dětí a dospívajících ve věku 1-17 let je doporučená dávka buď 10 mg  3x denně při hmotnosti dítěte 
nižší než 20 kg nebo 20 mg 3x denně při hmotnosti dítěte vyšší než 20 kg, užívá se s jídlem i bez jídla. 
Vyšší dávky se u dětí nesmí podávat. Tento přípravek má být použit pouze v případě podání 20 mg 3 x 
denně. Jsou k dispozici jiné lékové formy pro podání pacientům s hmotností ≤ 20 kg a jiným mladším 
pacientům, kteří nejsou schopni polykat tablety.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Revatio, než jste měl(a)

Neměl(a) byste užívat více přípravku, než vám lékař doporučil. Jestliže užijete více přípravku, než 
bylo doporučeno, kontaktujte ihned svého lékaře. Užívání vyšší dávky přípravku Revatio může zvýšit 
riziko nežádoucích účinků.

80

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Revatio

Jestliže si zapomenete vzít přípravek Revatio, užijte vynechanou dávku ihned, jak si vzpomenete, dále 
pokračujte v užívání přípravku v obvyklém čase. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste 
nahradil(a) vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Revatio

Náhlé ukončení léčby přípravkem Revatio může vést ke zhoršení příznaků Vaší nemoci. Nepřestávejte 
užívat přípravek Revatio, pokud Vám to nedoporučí Váš lékař. Než úplně přestanete přípravek užívat, 
Váš lékař Vám doporučí postupné snižování dávky po dobu několika dnů.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 
lékárníka.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého.

Zaznamenáte-li některý z následujících nežádoucích účinků, přestaňte přípravek Revatio užívat a ihned 
se obraťte na svého lékaře (viz rovněž bod 2):
-

zaznamenáte-li náhlé zhoršení nebo ztrátu zraku (četnost není známa).

-

máte-li erekci, trvající setrvale déle než 4 hodiny. Po užití sildenafilu byla u mužů hlášena 
prodloužená a někdy bolestivá erekce (četnost není známa).

Dospělí

Nežádoucí účinky hlášené velmi často (mohou postihnout více než 1 pacienta z 10): bolesti hlavy, 
návaly horka v obličeji, poruchy trávení, průjem a bolesti paží nebo nohou.

Nežádoucí účinky hlášené často (mohou postihnout až 1 z 10 pacientů) zahrnovaly: podkožní infekce, 
příznaky podobné chřipce, zánět dutin, snížený počet červených krvinek (chudokrevnost), zadržování 
tekutin, potíže se spánkem, úzkost, migrénu, třes, brnění (mravenčení), pocit pálení, sníženou citlivost, 
krvácení očního pozadí, ovlivnění zraku, rozmazané vidění a citlivost na světlo, účinek na barevné 
vidění, podráždění oka, překrvení očí/zarudnutí očí, závrať, zánět průdušek, krvácení z nosu, rýmu, 
kašel, ucpaný nos, zánět žaludku, zánět žaludeční sliznice a střev, pálení žáhy, hemoroidy, pocit 
roztažení břišní krajiny, sucho v ústech, vypadávání vlasů, zčervenání kůže, noční pocení, bolesti 
svalů, bolest zad a zvýšenou tělesnou teplotu. 

Nežádoucí účinky hlášené méně často (mohou postihnout až 1 ze 100 pacientů) zahrnovaly: sníženou 
ostrost zraku, dvojité vidění, nepříjemné pocity v oku, krvácení z penisu, přítomnost krve ve spermatu
a/nebo v moči a zvětšení prsů u mužů.

Byly též hlášeny kožní vyrážka, náhlé zhoršení nebo ztráta sluchu a pokles krevního tlaku, 
s neznámou četností (četnost nelze z dostupných údajů stanovit).

Děti a dospívající

Následující vážné nežádoucí účinky byly hlášeny často (mohou se vyskytnout až u 1 pacienta z 10): 
zápal plic, srdeční selhání, pravostranné srdeční selhání, srdeční šok, vysoký krevní tlak v plicích,
bolest na hrudi, mdloby, infekce dýchacích cest, zánět průdušek, virová infekce žaludku a střev, 
infekce močového ústrojí a zubní kazy.

Následující vážné nežádoucí účinky související s léčbou byly hlášeny méně často (mohou se 
vyskytnout až u 1 pacienta ze 100): alergické reakce (jako je kožní vyrážka, otok obličeje, rtů a jazyka, 

81

sípot, potíže s dýcháním nebo polykáním), křeče, nepravidelný srdeční tep, porucha sluchu, zánět 
trávicího traktu a dýchavičnost.

Nežádoucí účinky hlášené velmi často (mohou se vyskytnout u více než 1 pacienta z 10) byly: bolest 
hlavy, zvracení, krční infekce, horečka, průjem, chřipka a krvácení z nosu.

Nežádoucí účinky hlášené často (mohou se vyskytnout až u 1 pacienta z 10) byly: nevolnost, zvýšená 
erekce, zápal plic a rýma.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního systému hlášení 
nežádoucích účinků uvedeného v Dodatku V. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět 
k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5.

Jak přípravek Revatio uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce. Doba použitelnosti 
se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte při teplotě do 30 °C. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před 
vlhkostí.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak máte naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 
prostředí.

6.

Obsah balení a další informace

Co přípravek Revatio obsahuje

-

Léčivou látkou je sildenafilum. Jedna tableta obsahuje 20 mg sildenafilu (ve formě sildenafili 
citras).

-

Pomocnými látkami jsou:
Jádro tablety: mikrokrystalická celulosa, hydrogenfosforečnan vápenatý, sodná sůl 
kroskarmelosy, magnesium-stearát
Potah: hypromelosa, oxid titaničitý (E171), monohydrát laktosy, triacetin.

Jak přípravek Revatio vypadá a co obsahuje toto balení

Přípravek Revatio je ve formě bílých kulatých potahovaných tablet. Tablety jsou na jedné straně 
označeny “PFIZER” a na druhé “RVT 20”. Tablety se dodávají v balení obsahujícím 90 tablet, 90 x 1 
tableta v perforovaném jednodávkovém blistru a v balení obsahujícím 300 tablet. Na trhu nemusí být 
všechny velikosti balení.

82

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci: 
Pfizer Limited, Sandwich, Kent CT13 9NJ, Velká Británie.

Výrobce: 
Fareva Amboise, Zone Industrielle, 29 route des Industries, 37530 Pocé-sur-Cisse, Francie.

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci.

België /Belgique / Belgien

Lietuva

Pfizer S.A./N.V. 

Pfizer Luxembourg SARL filialas Lietuvoje

Tél/Tel: +32 (0)2 554 62 11

Tel. +3705 2514000

България

Luxembourg/Luxemburg

Пфайзер Люксембург САРЛ, Клон България

Pfizer S.A.

Тел.: +359 2 970 4333

Tél/Tel: +32 (0)2 554 62 11

Česká republika

Magyarország

Pfizer s r.o.

Pfizer Kft.

Tel: +420-283-004-111

Tel.: + 36 1 488 37 00

Danmark
Pfizer ApS

Malta
V.J. Salomone Pharma Ltd.

Tlf: +45 44 20 11 00

Tel: + 356 21 22 01 74

Deutschland

Nederland

Pfizer Pharma PFE GmbH

Pfizer bv

Tel: +49 (0)800 8535555

Tel: +31 (0)10 406 43 01

Eesti

Norge

Pfizer Luxembourg SARL Eesti filiaal

Pfizer AS

Tel: +372 666 7500

Tlf: +47 67 52 61 00

Ελλάδα

Österreich

Pfizer Ελλάς A.E.

Pfizer Corporation Austria Ges.m.b.H.

Τηλ: +30 210 678 5800

Tel: +43 (0)1 521 15-0

España

Polska

Pfizer GEP, S.L.

Pfizer Polska Sp. z o.o.,

Tel: +34 91 490 99 00

Tel.: +48 22 335 61 00

France

Portugal

Pfizer PFE France

Laboratórios Pfizer, Lda.

Tél: +33 (0)1 58 07 34 40

Tel: +351 21 423 5500

Hrvatska

România

Pfizer Croatia d.o.o.

Pfizer România S.R.L.

Tel: +385 1 3908 777

Tel: +40 21 207 28 00

Ireland

Slovenija

Pfizer Healthcare Ireland
Tel: 1800 633 363 (toll free)
+44 (0)1304 616161

Pfizer Luxembourg SARL
Pfizer, podružnica za svetovanje s področja 
farmacevtske dejavnosti, Ljubljana
Tel: + 386/1/52 11 400

83

Ísland

Slovenská republika

Icepharma hf.

Pfizer Luxembourg SARL, organizačná zložka

Sími: + 354 540 8000

Tel: +421-2-3355 5500

Italia

Suomi/Finland

Pfizer Italia S.r.l.

Pfizer Oy

Tel: +39 06 33 18 21

Puh/Tel: +358 (0)9 43 00 40

Κύπρος

Sverige 

PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε. (CYPRUS BRANCH)

Pfizer AB

Τηλ: +357 22 817690

Tel: + 46 (0)8 550 520 00

Latvija

United Kingdom

Pfizer Luxembourg SARL filiāle Latvijā

Pfizer Limited

Tel: +371 6 70 35 775

Tel: +44 (0)1304 616161

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 

Další zdroje informací
Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské 
agentury pro léčivé přípravky http://www.ema.europa.eu/. Na těchto stránkách naleznete též odkazy 
na další webové stránky týkající se vzácných onemocnění a jejich léčby.

84

Příbalová informace: informace pro uživatele

Revatio 0,8 mg/ml injekční roztok

sildenafilum 

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než Vám tento přípravek bude podán, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

-

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

-

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí 
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

-

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4.

V příbalové informaci naleznete

1.

Co je přípravek Revatio a k čemu se používá

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než Vám přípravek Revatio bude podán 

3.

Jak se přípravek Revatio podává 

4.

Možné nežádoucí účinky

5.

Jak přípravek Revatio uchovávat

6.

Obsah balení a další informace

1.

Co je přípravek Revatio a k čemu se používá

Přípravek Revatio obsahuje léčivou látku, která patří do skupiny léků nazývaných inhibitory 
fosfodiesterázy 5 (PDE5). 
Přípravek Revatio snižuje krevní tlak v plicích rozšířením plicních cév. 
Přípravek Revatio se používá k léčbě vysokého krevního tlaku v plicních cévách (plicní arteriální 
hypertenze) u dospělých.
Přípravek Revatio injekční roztok je další lékovou formou přípravku Revatio pro pacienty, kteří 
dočasně nemohou užívat tablety.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než Vám přípravek Revatio bude podán

Přípravek Revatio Vám nebude podán

-

jestliže jste alergický(á) na sildenafil nebo na kteroukoliv další složku tohoto přípravku 
(uvedenou v bodě 6).

-

jestliže užíváte léky obsahující nitráty nebo látky uvolňující oxid dusnatý, jako je amylnitrit. 
Tyto léky se často užívají jako úleva od příznaků bolesti na hrudi (anginy pectoris). Přípravek 
Revatio může nebezpečně zvýšit účinek těchto léků. Informujte svého lékaře, pokud kterýkoliv 
z těchto léků užíváte. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

-

jestliže užíváte riocigvát. 

Tento lék se používá k léčbě plicní arteriální hypertenze (tj. vysokého 

krevního tlaku v plicích) a chronické tromboembolické plicní hypertenze (tj. vysokého krevního
tlaku v plicích sekundárních krevních sraženin). U PDE5 inhibitorů, jako je například Revatio, 
bylo prokázáno, že zvyšují hypotenzní účinek tohoto léku. Pokud užíváte riocigvát nebo si 
nejste jistý(á), informujte svého lékaře.

-

jestliže jste nedávno měl(a) mozkovou mrtvici nebo infarkt, jestliže máte závažné onemocnění 
jater nebo velmi nízký tlak (<90/50 mmHg).

85

-

jestliže užíváte přípravky k léčbě mykotických infekcí, obsahující ketokonazol nebo itrakonazol 
nebo léky obsahující ritonavir (léčba HIV).

-

jestliže jste přišel(přišla) o zrak v důsledku poruchy cévního zásobení očního nervu, která se 
nazývá nearteritická přední ischemická neuropatie optického nervu (NAION).

Upozornění a opatření 

Před použitím přípravku Revatio se poraďte se svým lékařem, pokud:
-

je Vaše choroba způsobena uzavřenou nebo zúženou žílou v plicích spíše než uzavřenou nebo 
zúženou tepnou.

-

máte závažné srdeční potíže.

-

trpíte poruchou funkce srdečních komor.

-

máte vysoký krevní tlak v plicních cévách.

-

máte nízký krevní tlak v klidu.

-

jste ztratil(a) velké množství vody (dehydratace), např. při nadměrném pocení nebo 
nedostatečném příjmu tekutin. K tomu může dojít při horečce, zvracení nebo průjmu.

-

trpíte vzácnou dědičnou poruchou oka (retinitis pigmentosa).

-

trpíte poruchou červených krvinek (srpkovitou anémií), nádorovým onemocněním krvinek 
(leukémií), nádorovým onemocněním kostní dřeně (mnohočetným myelomem) nebo jakoukoliv 
chorobou či deformitou penisu.

-

máte v současné době žaludeční vřed, krvácivou poruchu (jako je hemofilie) nebo problémy 
s krvácením z nosu.

-

užíváte léčivé přípravky k léčbě erektilní dysfunkce.

Při léčbě mužské erektilní dysfunkce byly při užití PDE5 inhibitorů, včetně sildenafilu, hlášeny 
s neznámou četností následující nežádoucí účinky na zrak: částečné, náhlé, dočasné či trvalé zhoršení 
nebo ztráta zraku jednoho či obou očí. Zaznamenáte-li náhlé zhoršení či ztrátu zraku, přestaňte 
přípravek Revatio užívat a okamžitě vyhledejte svého lékaře 
(viz též bod 4).

Po užití sildenafilu byla u mužů hlášena prodloužená a někdy bolestivá erekce. Pokud máte erekci 
trvající déle než 4 hodiny, přestaňte přípravek Revatio užívat a okamžitě vyhledejte svého lékaře
(viz též bod 4).

Zvláštní opatření pro pacienty s poškozením ledvin či jater
Informujte svého lékaře, pokud máte onemocnění jater či ledvin, může Vám upravit dávkování.

Děti a dospívající

Přípravek Revatio nesmí užívat děti a dospívající mladší než 18 let.

Další léčivé přípravky a přípravek Revatio

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době 
užíval(a), nebo které možná budete užívat.

-

Léky obsahující nitráty, nebo uvolňující oxid dusnatý, jako je amylnitrit („poppers“). Tyto léky 
jsou obvykle předepisovány k úlevě od příznaků anginy pectoris nebo bolesti na hrudi (viz bod 
2 Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Revatio užívat).

-

Informujte svého lékaře nebo lékárníka, pokud již užíváte riocigvát.

-

Léky k léčbě plicní hypertenze (např. bosentan, iloprost).

-

Přípravky obsahující třezalku tečkovanou (bylinný prostředek), rifampicin (používaný k léčbě 
bakteriální infekce), karbamazepin, fenytoin a fenobarbital (používané mj. v léčbě epilepsie).

-

Léky, které zabraňují srážení krve (např. warfarin), přestože jejich současné užití nemělo za 
následek žádné nežádoucí účinky.

86

-

Léky obsahující erythromycin, klarithromycin, telithromycin (antibiotika užívaná při léčbě 
určitých druhů bakteriálních infekcí), sachinavir (k léčbě HIV) nebo nefazodon (k léčbě 
mentální deprese), protože může být nutné upravit Vaši dávku.

-

Alfa-blokátory (např. doxazosin) k léčbě vysokého krevního tlaku nebo potíží s prostatou, 
protože kombinace těchto 2 léčivých přípravků může způsobit příznaky snížení krevního tlaku 
(např. závrať, točení hlavy).

Přípravek Revatio s jídlem a pitím

Během léčby přípravkem Revatio nepijte grapefruitovou šťávu.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než Vám bude tento přípravek podán. Není-li to nezbytné, 
nesmí se přípravek Revatio během těhotenství užívat.

Přípravek Revatio se nesmí podávat ženám, které mohou otěhotnět, pokud nepoužívají spolehlivou 
kontracepční metodu.

Přípravek Revatio přechází do Vašeho mateřského mléka ve velmi nízkých hladinách a neočekává se 
tedy, že by mohl Vašemu dítěti ublížit.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek Revatio může způsobit závratě a ovlivnit zrak. Měl(a) byste vědět, jak reagujete na tento 
přípravek dříve, než budete řídit či obsluhovat stroje.

3.

Jak se přípravek Revatio podává

Přípravek Revatio se podává intravenózní injekcí a vždy Vám jej podá Váš lékař nebo sestra. Váš 
lékař určí délku léčby a množství přípravku Revatio injekční roztok, které budete každý den dostávat a 
bude sledovat Váš stav a Vaši odpověď na léčbu. Obvyklá dávka je 10 mg (odpovídá 12,5 ml) 3x 
denně.

Přípravek Revatio injekční roztok Vám bude podán místo přípravku Revatio tablety.

Jestliže Vám bylo podáno větší množství přípravku Revatio, než bylo stanoveno

Máte-li obavu, že Vám bylo podáno příliš mnoho přípravku Revatio, kontaktujte ihned svého lékaře 
nebo zdravotní sestru. Užívání vyšší dávky přípravku Revatio může zvýšit riziko nežádoucích účinků.

Jestliže byla vynechána dávka přípravku Revatio

Vzhledem k tomu, že tento přípravek dostáváte pod lékařským dohledem, není pravděpodobné, že by 
byla dávka vynechána. Informujte ale svého lékaře nebo lékárníka, máte-li dojem, že dávka byla 
vynechána. Nesmí být podána dvojnásobná dávka, aby byla nahrazena vynechaná dávka.

Jestliže přestanete dostávat přípravek Revatio

Náhlé ukončení léčby přípravkem Revatio může vést ke zhoršení příznaků Vaší nemoci. Než úplně 
přestanete přípravek dostávat, Váš lékař bude postupně snižovat dávky po dobu několika dnů.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 
lékárníka.

87

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého.

Zaznamenáte-li některý z následujících nežádoucích účinků, přestaňte přípravek Revatio užívat a ihned 
se obraťte na svého lékaře (viz rovněž bod 2):
-

zaznamenáte-li náhlé zhoršení nebo ztrátu zraku (četnost není známa).

-

máte-li erekci, trvající setrvale déle než 4 hodiny. Po užití sildenafilu byla u mužů hlášena 
prodloužená a někdy bolestivá erekce (četnost není známa).

Dospělí

Nežádoucí účinky hlášené z klinické studie s přípravkem Revatio podávaným intravenózně byly 
podobné těm hlášeným v klinických studiích s přípravkem Revatio podávaným ve formě tablet. 
V klinických studiích byly nežádoucí účinky hlášené často (mohou postihnout až 1 pacienta z 10): 
návaly horka v obličeji, bolest hlavy, nízký krevní tlak a nevolnost. 

V klinických studiích byly nežádoucí účinky hlášené často (mohou postihnout až 1 pacienta z 10) u 
pacientů s plicní arteriální hypertenzí: návaly horka v obličeji a nevolnost.

V klinických studiích s přípravkem Revatio tablety byly nežádoucími účinky hlášenými velmi často 
(mohou postihnout více než 1 pacienta z 10): bolesti hlavy, návaly horka v obličeji, poruchy trávení, 
průjem a bolesti paží nebo nohou.

Nežádoucí účinky hlášené často (mohou postihnout až 1 z 10 pacientů) zahrnovaly: podkožní infekce, 
příznaky podobné chřipce, zánět dutin, snížený počet červených krvinek (chudokrevnost), zadržování 
tekutin, potíže se spánkem, úzkost, migrénu, třes, brnění (mravenčení), pocit pálení, sníženou citlivost, 
krvácení očního pozadí, ovlivnění zraku, rozmazané vidění a citlivost na světlo, účinek na barevné 
vidění, podráždění oka, překrvení očí/zarudnutí očí, závrať, zánět průdušek, krvácení z nosu, rýmu, 
kašel, ucpaný nos, zánět žaludku, zánět žaludeční sliznice a střev, pálení žáhy, hemoroidy, pocit 
roztažení břišní krajiny, sucho v ústech, vypadávání vlasů, zčervenání kůže, noční pocení, bolesti 
svalů, bolest zad a zvýšenou tělesnou teplotu. 

Nežádoucí účinky hlášené méně často (mohou postihnout až 1 ze 100 pacientů) zahrnovaly: sníženou 
ostrost zraku, dvojité vidění, nepříjemné pocity v oku, krvácení z penisu, přítomnost krve ve spermatu
a/nebo v moči a zvětšení prsů u mužů.

Byly též hlášeny kožní vyrážka, náhlé zhoršení nebo ztráta sluchu a pokles krevního tlaku, 
s neznámou četností (četnost nelze z dostupných údajů stanovit).

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi 
nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou 
uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím 
národního systému hlášení nežádoucích účinků uvedeného v Dodatku V. Nahlášením nežádoucích 
účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5.

Jak přípravek Revatio uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na štítku lahvičky a na krabičce.
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

88

Přípravek Revatio nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak máte naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 
prostředí.

6.

Obsah balení a další informace

Co přípravek Revatio obsahuje

-

Léčivou látkou je sildenafilum. Jeden mililitr obsahuje 0,8 mg sildenafilu (ve formě sildenafili 
citras). Jedna 20ml lahvička obsahuje 10 mg sildenafilu (ve formě citrátu).

-

Pomocnými látkami jsou glukosa a voda na injekci.

Jak přípravek Revatio vypadá a co obsahuje toto balení

Jedno balení přípravku Revatio injekční roztok obsahuje jednu 20ml průhlednou skleněnou lahvičku, 
uzavřenou chlorobutylovou pryžovou zátkou a hliníkovým krytem.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci: 
Pfizer Limited, Sandwich, Kent CT13 9NJ, Velká Británie.

Výrobce: 
Fareva Amboise, Zone Industrielle, 29 route des Industries, 37530 Pocé-sur-Cisse, Francie.

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci.

België /Belgique / Belgien

Latvija

Pfizer S.A./N.V. 

Pfizer Luxembourg SARL filiāle Latvijā

Tél/Tel: +32 (0)2 554 62 11

Tel: +371 670 35 775

България

Luxembourg/Luxemburg

Пфайзер Люксембург САРЛ, Клон България

Pfizer S.A.

Тел.: +359 2 970 4333

Tél/Tel: +32 (0)2 554 62 11

Česká republika

Magyarország

Pfizer  s. r.o.

Pfizer Kft.

Tel: +420-283-004-111

Tel.: + 36 1 488 37 00

Danmark

Malta

Pfizer ApS

V.J. Salomone Pharma Ltd.

Tlf: +45 44 20 11 00

Tel: + 356 21 22 01 74

Deutschland

Nederland

Pfizer Pharma PFE GmbH

Pfizer bv

Tel: +49 (0)800 8535555

Tel: +31 (0)10 406 43 01

Eesti

Norge

Pfizer Luxembourg SARL Eesti filiaal

Pfizer AS

Tel: +372 666 7500

Tlf: +47 67 52 61 00

Ελλάδα

Österreich

Pfizer Ελλάς A.E.

Pfizer Corporation Austria Ges.m.b.H.

Τηλ: +30 210 678 5800

Tel: +43 (0)1 521 15-0

89

España

Polska

Pfizer GEP, S.L.

Pfizer Polska Sp. z o.o.,

Tel: +34 91 490 99 00

Tel.: +48 22 335 61 00

France

Portugal

Pfizer PFE France

Laboratórios Pfizer, Lda.

Tél: +33 (0)1 58 07 34 40

Tel: +351 21 423 5500

Hrvatska

România

Pfizer Croatia d.o.o.

Pfizer România S.R.L.

Tel: +385 1 3908 777

Tel: +40 21 207 28 00

Ireland

Slovenija

Pfizer Healthcare Ireland
Tel: 1800 633 363 (toll free)
+44 (0)1304 616161

Pfizer Luxembourg SARL
Pfizer, podružnica za svetovanje s področja 
farmacevtske dejavnosti, Ljubljana
Tel: + 386/1/52 11 400

Ísland

Slovenská republika

Icepharma hf.

Pfizer Luxembourg SARL, organizačná zložka

Sími: + 354 540 8000

Tel: +421-2-3355 5500

Italia

Suomi/Finland

Pfizer Italia S.r.l.

Pfizer Oy

Tel: +39 06 33 18 21

Puh/Tel: +358 (0)9 43 00 40

Κύπρος

Sverige 

PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε. (pobočka Kypr)

Pfizer AB

Τηλ: +357 22 817690

Tel: + 46 (0)8 550 520 00

Latvija

United Kingdom

Pfizer Luxembourg SARL filiāle Latvijā

Pfizer Limited

Tel: +371 6 70 35 775

Tel: +44 (0)1304 616161

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 

Další zdroje informací
Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské 
agentury pro léčivé přípravky http://www.ema.europa.eu/. Na těchto stránkách naleznete též odkazy 
na další webové stránky týkající se vzácných onemocnění a jejich léčby.

90

Příbalová informace: informace pro pacienta

Revatio 10 mg/ml prášek pro přípravu perorální suspenze

sildenafilum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

-

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

-

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí 
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

-

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4.

V příbalové informaci naleznete:

1.

Co je přípravek Revatio a k čemu se používá

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Revatio užívat 

3.

Jak se přípravek Revatio užívá 

4.

Možné nežádoucí účinky

5.

Jak přípravek Revatio uchovávat

6.

Obsah balení a další informace

1.

Co je přípravek Revatio a k čemu se používá

Přípravek Revatio obsahuje léčivou látku, která patří do skupiny léků nazývaných inhibitory 
fosfodiesterázy 5 (PDE5). 
Přípravek Revatio snižuje krevní tlak v plicích rozšířením plicních cév. 
Přípravek Revatio se používá k léčbě dospělých a dětí a dospívajících ve věku 1-17 let s vysokým 
krevním tlakem v krevních cévách v plicích (plicní arteriální hypertenze).

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Revatio užívat

Neužívejte přípravek Revatio

-

jestliže jste alergický(á) na sildenafil nebo na kteroukoliv další složku tohoto přípravku 
(uvedenou v bodě 6).

-

jestliže užíváte léky obsahující nitráty nebo látky uvolňující oxid dusnatý, jako je amylnitrit. 
Tyto léky se často užívají jako úleva od příznaků bolesti na hrudi (anginy pectoris). Přípravek 
Revatio může nebezpečně zvýšit účinek těchto léků. Informujte svého lékaře, pokud kterýkoliv 
z těchto léků užíváte. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

-

jestliže užíváte riocigvát. 

Tento lék se používá k léčbě plicní arteriální hypertenze (tj. vysokého 

krevního tlaku v plicích) a chronické tromboembolické plicní hypertenze (tj. vysokého krevního
tlaku v plicích sekundárních krevních sraženin). U PDE5 inhibitorů, jako je například Revatio, 
bylo prokázáno, že zvyšují hypotenzní účinek tohoto léku. Pokud užíváte riocigvát nebo si 
nejste jistý(á), informujte svého lékaře.

-

jestliže jste nedávno měl(a) mozkovou mrtvici nebo infarkt, jestliže máte závažné onemocnění 
jater nebo velmi nízký tlak (<90/50 mmHg).

91

-

jestliže užíváte přípravky k léčbě mykotických infekcí, obsahující ketokonazol nebo itrakonazol 
nebo léky obsahující ritonavir (léčba HIV).

-

jestliže jste přišel(přišla) o zrak v důsledku poruchy cévního zásobení očního nervu, která se 
nazývá nearteritická přední ischemická neuropatie optického nervu (NAION).

Upozornění a opatření 

Před užitím přípravku Revatio se poraďte se svým lékařem, pokud
-

je Vaše choroba způsobena uzavřenou nebo zúženou žílou v plicích spíše než uzavřenou nebo 
zúženou tepnou.

-

máte závažné srdeční potíže.

-

trpíte poruchou funkce srdečních komor.

-

máte vysoký krevní tlak v plicních cévách.

-

máte nízký krevní tlak v klidu.

-

jste ztratil(a) velké množství vody (dehydratace), např. při nadměrném pocení nebo 
nedostatečném příjmu tekutin. K tomu může dojít při horečce, zvracení nebo průjmu.

-

trpíte vzácnou dědičnou poruchou oka (retinitis pigmentosa).

-

trpíte poruchou červených krvinek (srpkovitou anémií), nádorovým onemocněním krvinek 
(leukémií), nádorovým onemocněním kostní dřeně (mnohočetným myelomem) nebo jakoukoliv 
chorobou či deformitou penisu.

-

máte v současné době žaludeční vřed, krvácivou poruchu (jako je hemofilie) nebo problémy 
s krvácením z nosu.

-

užíváte léčivé přípravky k léčbě erektilní dysfunkce.

Při léčbě mužské erektilní dysfunkce byly při užití PDE5 inhibitorů, včetně sildenafilu, hlášeny 
s neznámou četností následující nežádoucí účinky na zrak: částečné, náhlé, dočasné či trvalé zhoršení 
nebo ztráta zraku jednoho či obou očí. Zaznamenáte-li náhlé zhoršení či ztrátu zraku, přestaňte 
přípravek Revatio užívat a okamžitě vyhledejte svého lékaře 
(viz též bod 4).

Po užití sildenafilu byla u mužů hlášena prodloužená a někdy bolestivá erekce. Pokud máte erekci 
trvající déle než 4 hodiny, přestaňte přípravek Revatio užívat a okamžitě vyhledejte svého lékaře
(viz též bod 4).

Zvláštní opatření pro pacienty s poškozením ledvin či jater
Informujte svého lékaře, pokud máte onemocnění jater či ledvin, může Vám upravit dávkování.

Děti

Přípravek Revatio nesmí užívat děti mladší než 1 rok.

Další léčivé přípravky a přípravek Revatio

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době 
užíval(a), nebo které možná budete užívat.

-

Léky obsahující nitráty, nebo uvolňující oxid dusnatý, jako je amylnitrit („poppers“). Tyto léky 
jsou obvykle předepisovány k úlevě od příznaků anginy pectoris nebo bolesti na hrudi (viz bod 
2 Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Revatio užívat). 

-

Informujte svého lékaře nebo lékárníka, pokud již užíváte riocigvát.

-

Léky k léčbě plicní hypertenze (např. bosentan, iloprost).

-

Přípravky obsahující třezalku tečkovanou (bylinný prostředek), rifampicin (používaný k léčbě 
bakteriální infekce), karbamazepin, fenytoin a fenobarbital (používané mj. k léčbě epilepsie).

-

Léky, které zabraňují srážení krve (např. warfarin), přestože jejich současné užití nemělo za 
následek žádné nežádoucí účinky.

92

-

Léky obsahující erythromycin, klarithromycin, telithromycin (antibiotika užívaná při léčbě 
určitých druhů bakteriálních infekcí), sachinavir (k léčbě HIV) nebo nefazodon (k léčbě 
mentální deprese), protože může být nutné upravit Vaši dávku.

-

Alfa-blokátory (např. doxazosin) k léčbě vysokého krevního tlaku nebo potíží s prostatou, 
protože kombinace těchto 2 léčivých přípravků může způsobit příznaky snížení krevního tlaku 
(např. závrať, točení hlavy).

Přípravek Revatio s jídlem a pitím

Během léčby přípravkem Revatio nepijte grapefruitovou šťávu.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. Není-li to nezbytné, 
nesmí se přípravek Revatio během těhotenství užívat.
Přípravek Revatio se nesmí podávat ženám, které mohou otěhotnět, pokud nepoužívají spolehlivou 
kontracepční metodu.

Přípravek Revatio přechází do Vašeho mateřského mléka ve velmi nízkých hladinách a neočekává se 
tedy, že by mohl Vašemu dítěti ublížit.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek Revatio může způsobit závratě a ovlivnit zrak. Měl(a) byste vědět, jak reagujete na tento 
přípravek dříve, než budete řídit či obsluhovat stroje.

Přípravek Revatio obsahuje sorbitol

Sdělil-li Vám lékař někdy, že trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, kontaktujte svého lékaře před 
užitím tohoto přípravku.

3.

Jak se přípravek Revatio užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se 
svým lékařem nebo lékárníkem. 

U dospělých je doporučená dávka přípravku 20 mg 3

 denně (v odstupu 6 až 8 hodin), užívá se s 

jídlem i bez jídla.

Užití u dětí a dospívajících

U dětí a dospívajících ve věku 1-17 let je doporučená dávka buď 10 mg (1 ml perorální suspenze) 3x 
denně při hmotnosti dítěte nižší než 20 kg nebo 20 mg (2 ml perorální suspenze) 3x denně při 
hmotnosti dítěte vyšší než 20 kg, užívá se s jídlem i bez jídla. Vyšší dávky se u dětí nesmí podávat.

Perorální suspenzi je nutné před použitím důkladně protřepávat po dobu alespoň 10 sekund.

Instrukce k naředění perorální suspenze

Doporučuje se, aby Vám ještě před vydáním lékárník suspenzi přípravku Revatio připravil.

Po naředění je perorální suspenze tekutá. Není-li prášek rozpuštěn, nařeďte perorální suspenzi podle 
níže uvedených doporučení.

93

Poznámka: K naředění obsahu lahvičky je nutné použít celý objem 90 ml (3x30 ml) bez ohledu na 
dávku, kterou máte užívat.

1.

Poklepejte na lahvičku, aby se prášek uvolnil.

2.

Sejměte uzávěr.

3.

Za použití přiložené odměrky a podle značky odměřte 30 ml vody a přelijte do lahvičky. Za 
použití přiložené odměrky odměřte dalších 30 ml vody a přilijte do lahvičky (obrázek 1).

obrázek 1

4.

Vraťte uzávěr a lahvičku důkladně protřepávejte po dobu alespoň 30 sekund (obrázek 2).

obrázek 2

5.

Sejměte uzávěr.

6.

Za použití přiložené odměrky odměřte dalších 30 ml vody a přilijte do lahvičky. Vždy přidejte 
celý objem 90 ml (3x30 ml) vody bez ohledu na dávku, která má být podána (obrázek 3).

obrázek 3

94

7.

Vraťte uzávěr a lahvičku důkladně protřepávejte po dobu alespoň 30 sekund (obrázek 4).

obrázek 4

8.

Sejměte uzávěr.

9.

Do hrdla lahvičky nasaďte adaptér (viz obrázek 5 níže). Adaptér slouží ke snazšímu natažení 
dávky perorální dávkovací stříkačkou z lahvičky. Vraťte uzávěr na lahvičku.

obrázek 5

10.

Na štítek lahvičky napište datum použitelnosti naředěné perorální suspenze (datum použitelnosti 
naředěné perorální suspenze je 30 dnů od data naředění). Po tomto datu je nutné nevyužitou 
perorální suspenzi zlikvidovat, nebo vrátit do lékárny.

Instrukce pro použití

Váš lékárník Vám poradí, jak se za pomoci přiložené perorální dávkovací stříkačky naměří Vaše 
dávka. Po naředění lze perorální suspenzi podávat pouze přiloženou perorální dávkovací stříkačkou. 
Před užitím perorální suspenze si, prosím, přečtěte níže uvedené instrukce.

95

1.

Před použitím uzavřenou lahvičku s naředěnou perorální suspenzí důkladně protřepávejte po 
dobu alespoň 10 sekund. Sejměte uzávěr (obrázek 6).

obrázek 6

2.

Postavte lahvičku na rovný povrch a vložte konec perorální dávkovací stříkačky do adaptéru 
(obrázek 7).

obrázek 7

96

3.

Otočte lahvičku dnem vzhůru, s perorální dávkovací stříkačkou stále nasazenou. Pomalu 
vytáhněte píst perorální dávkovací stříkačky ke značce Vaší dávky (natažení 1 ml odpovídá 
dávce 10 mg, natažení 2 ml odpovídá dávce 20 mg). K přesnému odměření dávky je třeba, aby 
konec pístu byl zároveň s příslušnou značkou na perorální dávkovací stříkačce (obrázek 8).

obrázek 8

4.

Jsou-li ve stříkačce velké bubliny, zatlačte pomalu píst zpět do stříkačky. Tím dojde k vrácení 
léku zpět do lahvičky. Zopakujte krok 3.

5.

Otočte lahvičku do původní polohy, s perorální dávkovací stříkačkou stále nasazenou. Vyjměte 
perorální dávkovací stříkačku z lahvičky.

6.

Vložte konec perorální dávkovací stříkačky do úst. Směřujte konec perorální dávkovací 
stříkačky k jedné z tváří. POMALU stlačujte píst perorální dávkovací stříkačky. Nevytlačujte 
přípravek příliš rychle. Pokud je přípravek podáván dítěti, ujistěte se před podáním přípravku, 
že sedí, nebo je přidrženo ve zpřímené poloze (obrázek 9).

obrázek 9

7.

Na lahvičku vraťte uzávěr, adaptér nechte v lahvičce. Vypláchněte perorální dávkovací 
stříkačku podle doporučení uvedeného níže.

Čištění a skladování stříkačky:

1.

Stříkačku je nutné propláchnout po každém použití. Vytáhněte ze stříkačky píst a obě části 
propláchněte ve vodě.

2.

Obě části osušte. Nasaďte píst zpět do stříkačky. Uchovávejte ji na bezpečném čistém místě 
spolu s lékem.

97

Jestliže jste užil(a) více přípravku Revatio, než jste měl(a)

Neměl(a) byste užívat více přípravku, než Vám lékař doporučil. Jestliže užijete více přípravku, než 
bylo doporučeno, kontaktujte ihned svého lékaře. Užívání vyšší dávky přípravku Revatio může zvýšit 
riziko nežádoucích účinků.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Revatio

Jestliže si zapomenete vzít přípravek Revatio, užijte vynechanou dávku ihned, jak si vzpomenete, dále 
pokračujte v užívání přípravku v obvyklém čase. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste 
nahradil(a) vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Revatio

Náhlé ukončení léčby přípravkem Revatio může vést ke zhoršení příznaků Vaší nemoci. Nepřestávejte 
užívat přípravek Revatio, pokud Vám to nedoporučí Váš lékař. Než úplně přestanete přípravek užívat, 
Váš lékař Vám doporučí postupné snižování dávky po dobu několika dnů.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 
lékárníka.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého.

Zaznamenáte-li některý z následujících nežádoucích účinků, přestaňte přípravek Revatio užívat a ihned 
se obraťte na svého lékaře (viz rovněž bod 2):
-

zaznamenáte-li náhlé zhoršení nebo ztrátu zraku (četnost není známa).

-

máte-li erekci, trvající setrvale déle než 4 hodiny. Po užití sildenafilu byla u mužů hlášena 
prodloužená a někdy bolestivá erekce (četnost není známa).

Dospělí

Nežádoucí účinky hlášené velmi často (mohou postihnout více než 1 pacienta z 10): bolesti hlavy, 
návaly horka v obličeji, poruchy trávení, průjem a bolesti paží nebo nohou.

Nežádoucí účinky hlášené často (mohou postihnout až 1 z10 pacientů) zahrnovaly: podkožní infekce, 
příznaky podobné chřipce, zánět dutin, snížený počet červených krvinek (chudokrevnost), zadržování 
tekutin, potíže se spánkem, úzkost, migrénu, třes, brnění (mravenčení), pocit pálení, sníženou citlivost, 
krvácení očního pozadí, ovlivnění zraku, rozmazané vidění a citlivost na světlo, účinek na barevné 
vidění, podráždění oka, překrvení očí/zarudnutí očí, závrať, zánět průdušek, krvácení z nosu, rýmu, 
kašel, ucpaný nos, zánět žaludku, zánět žaludeční sliznice a střev, pálení žáhy, hemoroidy, pocit 
roztažení břišní krajiny, sucho v ústech, vypadávání vlasů, zčervenání kůže, noční pocení, bolesti 
svalů, bolest zad a zvýšenou tělesnou teplotu. 

Nežádoucí účinky hlášené méně často (mohou postihnout až 1 ze 100 pacientů) zahrnovaly: sníženou 
ostrost zraku, dvojité vidění, nepříjemné pocity v oku, krvácení z penisu, přítomnost krve ve spermatu
a/nebo v moči a zvětšení prsů u mužů.

Byly též hlášeny kožní vyrážka, náhlé zhoršení nebo ztráta sluchu a pokles krevního tlaku, 
s neznámou četností (četnost nelze z dostupných údajů stanovit).

98

Děti a dospívající

Následující vážné nežádoucí účinky byly hlášeny často (mohou se vyskytnout až u 1 pacienta z 10): 
zápal plic, srdeční selhání, pravostranné srdeční selhání, srdeční šok, vysoký krevní tlak v plicích, 
bolest na hrudi, mdloby, infekce dýchacích cest, zánět průdušek, virová infekce žaludku a střev, 
infekce močového ústrojí a zubní kazy.

Následující vážné nežádoucí účinky související s léčbou byly hlášeny méně často (mohou se 
vyskytnout až u 1 pacienta ze 100): alergické reakce (jako je kožní vyrážka, otok obličeje, rtů a jazyka, 
sípot, potíže s dýcháním nebo polykáním), křeče, nepravidelný srdeční tep, porucha sluchu, zánět 
trávicího traktu a dýchavičnost.

Nežádoucí účinky hlášené velmi často (mohou se vyskytnout u více než 1 pacienta z 10) byly: bolest 
hlavy, zvracení, krční infekce, horečka, průjem, chřipka a krvácení z nosu.

Nežádoucí účinky hlášené často (mohou se vyskytnout až u 1 pacienta z 10) byly: nevolnost, zvýšená 
erekce, zápal plic a rýma.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi
nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou 
uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím 
národního systému hlášení nežádoucích účinků uvedeného v Dodatku V. Nahlášením nežádoucích 
účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5.

Jak přípravek Revatio uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za „Použitelné do:“.
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Prášek

Uchovávejte při teplotě do 30 °C. 
Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

Naředěná perorální suspenze

Uchovávejte při teplotě do 30 °C nebo v chladničce při teplotě 2-8 °C. Chraňte před mrazem. Po 30 
dnech od naředění nevyužitou perorální suspenzi zlikvidujte.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak máte naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 
prostředí.

99

6.

Obsah balení a další informace

Co přípravek Revatio obsahuje

-

Léčivou látkou je sildenafilum (ve formě sildenafili citras). Po naředění obsahuje jeden mililitr 
perorální suspenze 10 mg sildenafilu (ve formě sildenafili citras). Jedna lahvička naředěné 
perorální suspenze (112 ml) obsahuje 1,12 gramu sildenafilu (ve formě sildenafili citras).

-

Pomocnými látkami jsou: 

Prášek pro přípravu perorální suspenze: sorbitol, bezvodá kyselina citronová, sukralosa, 
natrium-citrát, xanthanová klovatina, oxid titaničitý (E171), natrium-benzoát (E211), koloidní 
bezvodý oxid křemičitý.
Aroma hroznového vína: maltodextrin, koncentrát šťávy z hroznového vína, arabská klovatina, 
koncentrát ananasové šťávy, bezvodá kyselina citronová, přírodní aroma.

Jak přípravek Revatio vypadá a co obsahuje toto balení

Přípravek Revatio je ve formě bílého až téměř bílého prášku pro přípravu perorální suspenze, ze 
kterého se po naředění vodou vytvoří bílá perorální suspenze s příchutí hroznového vína. 
Jedna 125ml skleněná lahvička (s plastovým uzávěrem) obsahuje 32,27 gramu prášku pro přípravu 
perorální suspenze.

Po naředění obsahuje lahvička 112 ml perorální suspenze, z čehož je 90 ml určeno k podání.

Velikost balení: 1 lahvička

Jedno balení rovněž obsahuje plastovou odměrku (k odměření 30 ml), plastovou perorální dávkovací 
stříkačku (3 ml), píst a adaptér na lahvičku.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci
Pfizer Limited, Sandwich, Kent CT13 9NJ, Velká Británie.

Výrobce
Fareva Amboise, Zone Industrielle, 29 route des Industries, 37530 Pocé-sur-Cisse, Francie.

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci.

België /Belgique / Belgien

Lietuva

Pfizer S.A./N.V. 

Pfizer Luxembourg SARL filialas Lietuvoje

Tél/Tel: +32 (0)2 554 62 11

Tel. +3705 2514000

България

Luxembourg/Luxemburg

Пфайзер Люксембург САРЛ, Клон България

Pfizer S.A.

Тел.: +359 2 970 4333

Tél/Tel: +32 (0)2 554 62 11

Česká republika

Magyarország

Pfizer s. r.o.

Pfizer Kft.

Tel: +420-283-004-111

Tel.: + 36 1 488 37 00

Danmark
Pfizer ApS

Malta
V.J. Salomone Pharma Ltd.

Tlf: +45 44 20 11 00

Tel: + 356 21 22 01 74

Deutschland

Nederland

Pfizer Pharma PFE GmbH

Pfizer bv

Tel: +49 (0)800 8535555

Tel: +31 (0)10 406 43 01

100

Eesti

Norge

Pfizer Luxembourg SARL Eesti filiaal

Pfizer AS

Tel: +372 666 7500

Tlf: +47 67 52 61 00

Ελλάδα

Österreich

Pfizer Ελλάς A.E.

Pfizer Corporation Austria Ges.m.b.H.

Τηλ: +30 210 678 5800

Tel: +43 (0)1 521 15-0

España

Polska

Pfizer GEP, S.L.

Pfizer Polska Sp. z o.o.,

Tel: +34 91 490 99 00

Tel.: +48 22 335 61 00

France

Portugal

Pfizer PFE France

Laboratórios Pfizer, Lda.

Tél: +33 (0)1 58 07 34 40

Tel: +351 21 423 5500

Hrvatska

România

Pfizer Croatia d.o.o.

Pfizer România S.R.L.

Tel: +385 1 3908 777

Tel: +40 21 207 28 00

Ireland

Slovenija

Pfizer Healthcare Ireland
Tel: 1800 633 363 (toll free)
+44 (0)1304 616161

Pfizer Luxembourg SARL
Pfizer, podružnica za svetovanje s področja 
farmacevtske dejavnosti, Ljubljana
Tel: + 386/1/52 11 400

Ísland

Slovenská republika

Icepharma hf.

Pfizer Luxembourg SARL, organizačná zložka

Sími: + 354 540 8000

Tel: +421-2-3355 5500

Italia

Suomi/Finland

Pfizer Italia S.r.l.

Pfizer Oy

Tel: +39 06 33 18 21

Puh/Tel: +358 (0)9 43 00 40

Κύπρος

Sverige 

PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε. (CYPRUS BRANCH)

Pfizer AB

Τηλ: +357 22 817690

Tel: + 46 (0)8 550 520 00

Latvija

United Kingdom

Pfizer Luxembourg SARL filiāle Latvijā

Pfizer Limited

Tel: +371 6 70 35 775

Tel: +44 (0)1304 616161

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 

Další zdroje informací

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské 
agentury pro léčivé přípravky http://www.ema.europa.eu/. Na těchto stránkách naleznete též odkazy 
na další webové stránky týkající se vzácných onemocnění a jejich léčby.

Recenze

Recenze produktu REVATIO 20 MG 90X20MG Potahované tablety

Diskuze

Diskuze k produktu REVATIO 20 MG 90X20MG Potahované tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám