Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: SKI
Kód výrobku: 97861
Kód EAN: 8590335503960
Kód SÚKL: 103061
Držitel rozhodnutí: SKI
Requip-Modutab se používá k léčbě Parkinsonovy choroby. Parkinsonova choroba vzniká při snížení obsahu látky zvané dopamin vyskytující se v mozku na nízké hodnoty.

Příbalový letákStránka 1 z 8
Příloha č.1 ke sdělením sp.zn.sukls100685/2011, 100676/2011, 100680/2011

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE


REQUIP-MODUTAB 2 mg
REQUIP-MODUTAB 4 mg
REQUIP-MODUTAB 8 mg
tablety s prodlouženým uvolňováním
Ropiniroli hydrochloridum


Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento lék byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li
stejné příznaky jako vy.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to
svému lékaři nebo lékárníkovi.

V této příbalové informaci naleznete:
1. Co je přípravek REQUIP-MODUTAB a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek REQUIP-MODUTAB užívat
3. Jak se přípravek REQUIP-MODUTAB užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek REQUIP-MODUTAB uchovávat
6. Další informace

1. CO JE PŘÍPRAVEK REQUIP-MODUTAB A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

REQUIP-MODUTAB se používá k léčbě Parkinsonovy choroby.
Parkinsonova choroba vzniká při snížení obsahu látky zvané dopamin vyskytující se v mozku. Léčivou
látkou přípravku REQUIP-MODUTAB je ropinirol, který patří do skupiny léčiv nazývaných agonisté
dopaminu. Agonisté dopaminu působí podobně jako přirozeně se vyskytující dopamin a pomáhají tak
snížit příznaky Parkinsonovy choroby.

REQUIP-MODUTAB může být užíván samostatně nebo s jinými přípravky pro léčení Parkinsonovy
choroby.
Přípravek je určen jen pro dospělé pacienty.


2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK REQUIP-
MODUTAB UŽÍVAT

Neužívejte přípravek REQUIP-MODUTAB:
- jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na léčivou látku, nebo jakoukoli další složku přípravku
REQUIP-MODUTAB (viz bod 6).


Stránka 2 z 8

- jestliže kojíte
Pokud si myslíte, že se Vás cokoli z výše zmíněného týká, neužívejte přípravek REQUIP-
MODUTAB, dokud se neporadíte se svým lékařem.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku REQUIP-MODUTAB je zapotřebí:
Předtím, než začnete přípravek užívat, informujte svého lékaře, pokud:
jste mladší 18 let
máte onemocnění srdce
máte onemocnění jater
máte onemocnění ledvin
trpíte závažnou duševní chorobou, jako je např. schizofrenie, halucinace (vidění nebo slyšení věcí,
které nejsou skutečné) nebo iracionální myšlenky (bludy), nebo pokud jste je měl(a) v minulosti
nesnášíte některé cukry (např. laktosu)
se u vás vyskytla jakákoli neobvyklá nutkavá potřeba něco dělat a/nebo neobvyklé chování
(jako je patologické hráčství nebo nadměrné zvýšení sexuality). Pokud si myslíte, že se Vás cokoli
z výše zmíněného týká, poraďte se se svým lékařem. Lékař rozhodne, zda je přípravek REQUIP-
MODUTAB pro Vás vhodný.

Neobvyklé nutkání nebo chování
Pokud si Vy nebo Vaše rodina všimnete, že se chováte jinak, než je u Vás obvyklé, informujte o tom
svého lékaře. Případy takového chování při užívání přípravku REQUIP-MODUTAB jsou neobvyklé
nutkání k patologickému hráčství nebo zvýšená sexuální touha a/nebo zvýšená sexuální aktivita. Viz
Věnujte pozornost důležitým změnám Vašeho chování v bodě 4.

Přípravek REQUIP-MODUTAB a L-dopa
Při léčbě Parkinsonovy choroby může být přípravek REQUIP-MODUTAB užíván samotný nebo s dalším
lékem nazývaným L-dopa (rovněž nazývaný levodopa). Pokud užíváte L-dopu, mohou se u Vás při
prvním zahájení léčby přípravkem REQUIP-MODUTAB objevit nekontrolované trhavé pohyby. Pokud se
u Vás objeví, sdělte to svému lékaři, protože může být nutné snížit dávku L-dopy.

Kouření a přípravek REQUIP-MODUTAB
Pokud začínáte kouřit nebo pokud končíte s kouřením při užívání přípravku REQUIP-MODUTAB, sdělte
to svému lékaři. Může být nutné upravit dávku přípravku REQUIP-MODUTAB.

Alkohol a přípravek REQUIP-MODUTAB
Vzhledem k tomu, že přípravek REQUIP-MODUTAB a alkohol mohou způsobovat ospalost,
nedoporučuje se pití alkoholu při užívání přípravku REQUIP-MODUTAB.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky:
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a)
v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
Účinek přípravku REQUIP-MODUTAB může být vlivem ostatních léků zvýšen nebo snížen a naopak.
Mezi tyto léky patří:
- metoklopramid (užívaný k léčbě nevolnosti a pálení žáhy)
- některé léky k léčbě schizofrenie, jako je např. sulpirid
Pokud se Vás cokoli z tohoto týká, sdělte to svému lékaři. Váš lékař rozhodne, zda byste měl(a)
užívat přípravek REQUIP-MODUTAB s těmito léky.
Váš lékař může rozhodnout o upravení dávky přípravku REQUIP-MODUTAB, pokud začínáte nebo
končíte s užívání kteréhokoli z následujících léčivých přípravků:
fluvoxamin (užívaný k léčbě deprese)
některá antibiotika (užívaná k léčbě infekcí), jako např. ciprofloxacin nebo enoxacin
hormonální substituční terapie (nazývaná též HRT), užívané během menopauzy


Stránka 3 z 8


Pokud užíváte jakýkoli z těchto léků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Užívání přípravku REQUIP-MODUTAB s jídlem a pitím:
Přípravek REQUIP-MODUTAB může být užíván s jídlem nebo bez jídla.

Těhotenství a kojení:
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Přípravek REQUIP-MODUTAB se obvykle nedoporučuje užívat během těhotenství. Pokud jste
těhotná, myslíte si, že můžete být těhotná, nebo pokud těhotenství plánujete, neužívejte přípravek
REQUIP-MODUTAB bez toho, abyste se poradila se svým lékařem. Váš lékař zváží prospěch z léčby
přípravkem REQUIP-MODUTAB pro Vás a riziko pro Vaše dítě během těhotenství.

Kojení se během léčby přípravkem REQUIP-MODUTAB nedoporučuje, protože přípravek REQUIP-
MODUTAB může ovlivnit tvorbu mléka. Promluvte si o tom se svým lékařem.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů:
Přípravek REQUIP-MODUTAB může způsobovat ospalost nebo spavost. Při zahájení léčby může
rovněž způsobovat pocit závrati nebo točení hlavy (vertigo). Ve velmi vzácných případech se může
objevit náhlý spánek bez toho, že byste pociťoval(a) ospalost (viz Možné nežádoucí účinky). Při řízení
nebo obsluze strojů, kdy může dojít k úrazu, byste měl(a) vzít v úvahu svoji bezpečnost i bezpečnost
ostatních.
Pokud se u Vás tyto nežádoucí účinky objeví, neřiďte dopravní prostředky ani neobsluhujte
stroje.

Důležité informace o některých složkách přípravku REQUIP-MODUTAB:
Pacienti, kteří špatně snášejí laktosu, by si měli uvědomit, že každá tableta přípravku REQUIP-
MODUTAB obsahuje malé množství monohydrátu laktosy. Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte
některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

REQUIP-MODUTAB 4 mg:
REQUIP-MODUTAB obsahuje barvivo nazývané oranžová žluť (E 110), které může u některých osob
vyvolat alergické reakce.

Děti
Podávání přípravku REQUIP-MODUTAB dětem nebylo studováno, proto se nedoporučuje podávat
přípravek pacientům ve věkové skupině do 18 let.

3. JAK SE PŘÍPRAVEK REQUIP-MODUTAB UŽÍVÁ

Vždy užívejte REQUIP-MODUTAB přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á),
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Kolik přípravku se užívá

Obvyklá úvodní dávka přípravku REQUIP-MODUTAB je jedna 2 mg tableta jednou denně. Váš lékař
může dávku postupně zvyšovat, dokud nedojde ke kontrole příznaků. Maximální denní dávka je 24 mg
jednou denně.

Nalezení nejlepší dávky přípravku REQUIP-MODUTAB může trvat určitý čas. Vždy postupujte podle
pokynů svého lékaře.


Stránka 4 z 8


Léčba je dlouhodobá. Přesné dávkování vždy určí lékař.
Pokud přecházíte z léčby přípravkem REQUIP na léčbu přípravkem REQUIP MODUTAB, Váš lékař
Vám sdělí, jakou počáteční dávku přípravku REQUIP MODUTAB máte užívat.

Pokud užíváte další léky k léčbě Parkinsonovy choroby, Váš lékař může snížit dávku těchto léků, jestliže
zároveň užíváte REQUIP MODUTAB.
Pokračujte v užívání Vašeho léku tak dlouho, jak Vám doporučil lékař, protože může trvat několik týdnů,
než lék začne účinkovat. Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání přípravku REQUIP
MODUTAB, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. Neužívejte více tablet, než Vám doporučil lékař.

Onemocnění ledvin
Pokud máte závažné onemocnění ledvin, Váš lékař rozhodne, zda je pro Vás přípravek REQUIP-
MODUTAB vhodný. Může být nutná nižší dávka.

Jak se užívá

Nejlepší je užívat tabletu (tablety) každý den ve stejnou dobu.
Přípravek REQUIP-MODUTAB můžete užívat s jídlem i bez jídla.

Tabletu (tablety) přípravku REQUIP-MODUTAB spolkněte celou (celé) a zapijte vodou. Tabletu(y)
nežvýkejte, nedrťte ani nerozlamujte pokud byste to udělal(a), hrozí nebezpečí předávkování, protože
lék by se do těla mohl uvolnit příliš rychle.
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek REQUIP-MODUTAB:
Pokud jste zapomněl/a užít REQUIP-MODUTAB po dobu jednoho nebo více dnů, poraďte se se
svým lékařem, jak pokračovat v léčbě.
Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Jestliže jste užil(a) více přípravku REQUIP-MODUTAB, než jste měl(a):
Jestliže jste užil(a) více přípravku REQUIP-MODUTAB, než jste měl(a), je větší pravděpodobnost, že se
u Vás objeví nežádoucí účinky. Kontaktujte svého lékaře nebo lékárníka. Je-li to možné, ukažte jim
balení přípravku REQUIP-MODUTAB.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek REQUIP-MODUTAB:
Užívejte přípravek REQUIP-MODUTAB tak dlouho, jak Vám doporučí Váš lékař. Nikdy sami
neukončujte léčbu přípravkem Requip-Modutab, aniž byste se nejprve poradili s lékařem.
Pokud léčbu přípravkem REQUIP-MODUTAB ukončíte náhle, mohou se příznaky Parkinsonovy choroby
rychle zhoršit.
Pokud potřebujete ukončit léčbu přípravkem REQUIP-MODUTAB, lékař bude dávky snižovat postupně.Stránka 5 z 8

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek REQUIP-MODUTAB nežádoucí účinky, které se ale
nemusí vyskytnout u každého.
Nejčastěji dochází ke vzniku nežádoucích účinků po užívání přípravku REQUIP-MODUTAB, když
pacienti poprvé začínají léčbu a/nebo když se zvyšuje dávka. Nežádoucí účinky mají zpravidla mírný
průběh a po krátké době užívání léku se mohou zmírňovat. Pokud se obáváte nežádoucích účinků,
promluvte si se svým lékařem.

Věnujte pozornost důležitým změnám Vašeho chování
U některých osob se při užívání přípravku REQUIP-MODUTAB může objevit neobvyklé nutkání
nebo chování.
Sdělte svému lékaři, pokud Vy nebo kdokoli z Vaší rodiny zaznamená, že se chováte jinak, než obvykle,
jako např.:
- máte neobvyklé nutkání k patologickému hráčství
- máte zvýšenou sexuální touhu nebo zvýšenou sexuální aktivitu
Pokud zaznamenáte jakékoli změny svého chování, sdělte to svému lékaři. Lékař může léčbu
upravit nebo přerušit.

Velmi časté nežádoucí účinky
Tyto se mohou objevit u více než 1 osoby z 10:
- pocit ospalosti
- pocit na zvracení (nevolnost)
- mdloba
Pokud se přípravek REQUIP-MODUTAB užívá s L-dopou:
nekontrolované trhavé pohyby (dyskineze) se mohou objevit na začátku užívání přípravku REQUIP-
MODUTAB. Pokud k tomu dojde, informujte o tom svého lékaře, protože ten Vám zřejmě bude
muset upravit dávky léků, které užíváte.

Časté nežádoucí účinky
Tyto se mohou objevit až u 1 osoby z 10:
- halucinace (vidění nebo slyšení věcí, které nejsou skutečné)
- pocit závrati (točení hlavy)
- otoky nohou, kotníků nebo rukou
- zácpa
- pokles krevního tlaku, který může způsobovat pocit závrati nebo mdloby, zvláště při postavení
z lehu nebo sedu
- zvracení
- pálení žáhy
- bolest břicha.

Méně časté nežádoucí účinky
Tyto se mohou objevit až u 1 osoby ze 100:
- duševní poruchy, jako je těžká zmatenost (delirium), iracionální myšlenky (bludy) nebo
podezřívavost (paranoia)
- rozvoj neobvyklého nutkání nebo chování (jako je např. patologické hráčství nebo nepřiměřené
sexuální chování)

Velmi vzácné nežádoucí účinky


Stránka 6 z 8

Ty se mohou objevit až u 1 osoby z 10 000:
- náhlé usnutí bez jakýchkoli varovných příznaků (ospalosti)
- pocit extrémní únavy během dne
- alergické reakce, jako je zarudlé svědivé otoky kůže (kopřivka), otok obličeje, rtů, úst, jazyka nebo
krku, což může způsobovat potíže při polykání nebo dýchání, dále pak vyrážka nebo silné svědění.

Pokud se u Vás objeví nežádoucí účinky
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to
svému lékaři nebo lékárníkovi.


5. JAK PŘÍPRAVEK REQUIP-MODUTAB UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Nepoužívejte přípravek REQUIP-MODUTAB po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu. Doba
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Uchovávejte při teplotě do 25 °C v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní
prostředí.


6. DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek REQUIP-MODUTAB obsahuje:
Léčivou látkou je ropiniroli hydrochloridum:
REQUIP-MODUTAB 2 mg: Jedna tableta s prodlouženým uvolňováním obsahuje ropiniroli
hydrochloridum 2,28 mg (odpovídá 2 mg ropinirolu).
REQUIP-MODUTAB 4 mg: Jedna tableta s prodlouženým uvolňováním obsahuje ropiniroli
hydrochloridum 4,56 mg (odpovídá 4 mg ropinirolu).
REQUIP-MODUTAB 8 mg: Jedna tableta s prodlouženým uvolňováním obsahuje ropiniroli
hydrochloridum 9,12 mg (odpovídá 8 mg ropinirolu).

Pomocnými látkami jsou:
Jádro tablety: Hypromelosa 2208, hydrogenovaný ricinový olej, sodná sůl karmelosy, povidon 40,
maltodextrin, magnesium-stearát, monohydrát laktosy, koloidní bezvodý oxid křemičitý, mannitol (E421),
žlutý oxid železitý (E172), glycerol-dibehenát.
Potahová vrstva:
REQUIP-MODUTAB 2 mg (růžová potahová vrstva): Hypromelosa 2910, žlutý oxid železitý
(E172), oxid titaničitý (E171), makrogol 400, červený oxid železitý (E172).


Stránka 7 z 8

REQUIP-MODUTAB 4 mg (světle hnědá potahová vrstva): Hypromelosa 2910, oxid titaničitý
(E171), makrogol 400, oranžová žluť (E110), indigokarmín (E132).

REQUIP-MODUTAB 8 mg (červená potahová vrstva): Hypromelosa 2910, žlutý oxid železitý
(E172), oxid titaničitý (E171), černý oxid železitý (E172), makrogol 400, červený oxid železitý
(E172).

Jak přípravek REQUIP-MODUTAB vypadá a co obsahuje toto balení:

REQUIP-MODUTAB 2 mg: Růžové podlouhlé bikonvexní potahované tablety, na jedné straně
s označením GS a na druhé 3V2. Jedno balení obsahuje 28, 42 (tzv. Starter Pack obsahující 7 tablet
na 1. týden, 14 tablet na 2. týden a 21 tablet na 3. týden, celkem 42 tablet) nebo 84 tablet s prodlouženým
uvolňováním.

REQUIP-MODUTAB 4 mg: Světle hnědé podlouhlé bikonvexní potahované tablety, na jedné straně
s označením GS a na druhé WXG. Jedno balení obsahuje 28 nebo 84 tablet s prodlouženým
uvolňováním.

REQUIP-MODUTAB 8 mg: Červené podlouhlé bikonvexní potahované tablety, na jedné straně
s označením GS a na druhé 5CC. Jedno balení obsahuje 28 nebo 84 tablet s prodlouženým
uvolňováním.

Tablety jsou baleny v blistrech a krabičce.
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce:

Držitel rozhodnutí o registraci: SmithKline Beecham Limited
980, Great West Road
Brentford, Middlesex
TW8 9GS, Velká Británie

Výrobce: SmithKline Beecham Plc.
T/A SmithKline Beecham Pharmaceuticals,
Manor Royal, Crawley,
West Sussex RH10 9QJ, Velká Británie

GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A.,
Ul. Grunwaldzka 189,
60-322 Poznaň, Polsko

Glaxo Wellcome S.A.
Avenida de Extremadura 3,
09400 Aranda de Duero,
Burgos, Španělsko


Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 16.11.2011
Stránka 8 z 8
Vysvětlení cizojazyčných údajů na obalu:
LOT = Číslo šarže
EXP = Použitelné do
Ropinirole = Ropinirol

28 prolonged-release tablets = 28 tablet s prodlouženým uvolňováním
42 prolonged-release tablets = 42 tablet s prodlouženým uvolňováním
84 prolonged-release tablets = 84 tablet s prodlouženým uvolňováním

Údaje na blistru:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 = číselné označení tablet s prodlouženým
uvolňováním na blistru

Recenze

Recenze produktu REQUIP-MODUTAB 8 MG 84X8MG Tabl. s prodl. uvol.

Diskuze

Diskuze k produktu REQUIP-MODUTAB 8 MG 84X8MG Tabl. s prodl. uvol.

Přidat nový příspěvek do diskuze