Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: GLAXO WELLCOME S.A., ARANDA DE DUERO (BURGOS)
Kód výrobku: 97433
Kód EAN:
Kód SÚKL: 113920
Držitel rozhodnutí: GLAXO WELLCOME S.A., ARANDA DE DUERO (BURGOS)
Relenza se užívá k léčbě chřipky (infekce chřipkovým virem). Zmírňuje příznaky chřipky a pomáhá Vám se rychleji zotavit. Relenza Vám rovněž může pomoci v prevenci chřipky v období jejího zvýšeného výskytu. Přípravek Relenza mohou užívat dospělí, mladiství a děti starší 5 let. Relenza se podává inhalační cestou do plic, jelikož se nevstřebává do těla při spolknutí. Virus chřipky infikuje plíce, proto inhalování přípravku Relenza působí přímo na virus v plicích. Relenza není určena k náhradě vakcíny proti chřipce. Obraťte se na svého lékaře, abyste zjistili, zda je potřeba, abyste byli proti chřipce očkováni.

Příbalový leták

1/10
Sp.zn. sukls30182/2013
a sp.zn. sukls61122/2013


PŘÍBALOVÁ INFORMACE INFORMACE PRO UŽIVATELE

RELENZA
5 mg/dávka, dávkovaný prášek k inhalaci
zanamivirum


Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek
užívat.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře nebo pokud si
všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové
informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:
1. Co je přípravek Relenza a k čemu se užívá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Relenza používat
3. Jak se přípravek Relenza používá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek Relenza uchovávat
6. Další informace


1. CO JE PŘÍPRAVEK RELENZA A K ČEMU SE UŽÍVÁ

Relenza obsahuje léčivou látku zanamivir a patří do skupiny léčivých přípravků, které se
nazývají virostatika. Relenza se užívá k léčbě chřipky (infekce chřipkovým virem). Zmírňuje
příznaky chřipky a pomáhá Vám se rychleji zotavit.
Relenza Vám rovněž může pomoci v prevenci chřipky v období jejího zvýšeného výskytu.
Přípravek Relenza mohou užívat dospělí, mladiství a děti starší 5 let.
Relenza se podává inhalační cestou do plic, jelikož se nevstřebává do těla při spolknutí. Virus
chřipky infikuje plíce, proto inhalování přípravku Relenza působí přímo na virus v plicích.
Relenza není určena k náhradě vakcíny proti chřipce. Obraťte se na svého lékaře, abyste
zjistili, zda je potřeba, abyste byli proti chřipce očkováni.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK
RELENZA UŽÍVAT

Neužívejte přípravek Relenza
jste-li alergický(á) (přecitlivělý(á)) na zanamivir
jste-li alergický(á) (přecitlivělý(á)) na laktosu nebo mléčné bílkoviny

Zvláštní opatrnosti při užití přípravku Relenza je zapotřebí

Máte-li při užívání přípravku Relenza pocit tísně v krku nebo hrudníku
Ve velmi vzácných případech, může přípravek Relenza způsobit následující reakce:
2/10
pocit tísně v krku a hrudníku
ztížené dýchání
Vyskytnou-li se při užívání přípravku Relenza u Vás uvedené příznaky:
okamžitě ukončete užívání přípravku Relenza a vyhledejte pomoc. Kontaktujte
svého lékaře nebo nejbližší oddělení záchranné služby.
Přípravek Relenza nepodávejte dětem mladším 5 let.

Trpíte-li bronchiálním astmatem nebo jinými nemocemi plic, které vedou k
potížím s dýcháním
Váš lékař musí vědět, že máte:
bronchiální astma
jiné onemocnění plic, které vede k potížím s dýcháním - např. emfyzém (rozedma
plic), chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN) nebo chronická bronchitida.
Před užitím přípravku Relenza informujte svého lékaře tak, aby Vás mohl pravidelně
pečlivě sledovat.

Užíváte-li inhalační přípravky k léčbě Vašeho astmatu nebo jiných potíží s dýcháním, čtěte
následující část příbalové informace Užívání přípravku Relenza s inhalačními přípravky
k léčbě potíží s dýcháním pečlivě, dříve než začnete užívat přípravek Relenza.

Užívání přípravku Relenza s inhalačními přípravky k léčbě potíží s dýcháním
Užíváte-li pravidelně inhalační přípravky k léčbě astmatu nebo jiných potíží s dýcháním,
pokračujte v pravidelné dosavadní léčbě.
Je-li Vám doporučeno užití přípravku Relenza ve stejnou denní dobu jako užíváte
Vaše inhalační přípravky, užijte tyto přípravky několik minut před inhalací
přípravku Relenza.
Ujistěte se, že máte k dispozici svůj přípravek s rychlým nástupem účinku, tzv.
úlevový inhalační přípravek (jako například salbutamol), který mějte po ruce při
užívání přípravku Relenza.

Ve velmi vzácných případech může Relenza způsobit následující reakce:
pocit tísně v krku a hrudníku
ztížené dýchání

Pozorujete-li při užívání přípravku Relenza některý z těchto příznaků:
- přestaňte přípravek Relenza užívat. Užijte svůj přípravek s rychlým nástupem
účinku, tzv. úlevový inhalační přípravek, který Vám pomůže zlepšit dýchání.
Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. Kontaktujte svého lékaře nebo nejbližší
oddělení záchranné služby.

Užívání jiných léčivých přípravků
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste
užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
Užíváte-li pravidelně inhalační léčivé přípravky k léčbě astmatu nebo jiných potíží s
dýcháním, ujistěte se, že jste si již přečetli výše zmíněné pokyny.

Bylo-li Vám doporučeno očkování proti chřipce
Můžete být kdykoliv očkováni, i když užíváte přípravek Relenza k předejití onemocnění
chřipkou.

Těhotenství a kojení
Pokud kojíte, jste těhotná nebo můžete být těhotná:
než začnete užívat přípravek Relenza, informujte o tom svého lékaře.
3/10

Dostupné informace ohledně užívání přípravku Relenza v období těhotenství jsou omezené.
Ačkoliv dosud nejsou dostupné údaje, že by Relenza způsobila poškození plodu, může Vám
Váš lékař doporučit, abyste v období těhotenství přípravek neužívala.
Při užívání přípravku Relenza nemáte kojit. Léčivá látka (zanamivir) může procházet do
mateřského mléka.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Relenza by neměla ovlivňovat Vaše schopnosti řídit vozidla a obsluhovat stroje.

Důležité informace o některých složkách přípravku
Relenza obsahuje monohydrát laktosy a mléčné bílkoviny.
Relenza obsahuje cukr, který se nazývá laktosa a může obsahovat mléčné bílkoviny.
Pokud trpíte nesnášenlivostí laktosy nebo některých jiných cukrů nebo mléčných bílkovin:
přípravek Relenza neužívejte. Poraďte se se svým lékařem, jak léčit chřipku nebo
jí předcházet.

3. JAK SE PŘÍPRAVEK RELENZA UŽÍVÁ

Vždy užívejte přípravek Relenza přesně podle pokynů Vašeho lékaře. Pokud si nejste
něčím jist(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Přípravek Relenza je ve formě prášku k inhalaci, který se vdechuje ústy, a tím se dostává do
plic pomocí zdravotnického prostředku Diskhaleru. Prášek je obsažen v blistrech ve foliovém
disku Rotadisk, který vložíte do Diskhaleru.
Léčivo obsažené v Rotadisku se inhaluje pouze použitím zdravotnického prostředku
Diskhaler.
Přípravek Relenza nepodávejte dětem mladším 5 let.

Kdy začít s užíváním přípravku Relenza
Jestliže jste onemocněli chřipkou, měli byste s léčbou přípravkem Relenza začít co nejdříve
po vzniku příznaků chřipky, aby byla léčba co nejpřínosnější:
u dospělých během 48 hodin po vzniku prvních příznaků chřipky
u dětí během 36 hodin po vzniku prvních příznaků chřipky.

Prevence chřipky
Má-li někdo ve Vaší domácnosti chřipku, k prevenci chřipky byste měli začít užívat
přípravek Relenza co nejdříve po prvním kontaktu s nemocným:
u dospělých a dětí během 36 hodin po prvním kontaktu s nakaženou osobou.

Dojde-li k propuknutí chřipky v místní komunitě, poraďte se se svým lékařem, kdy máte
začít přípravek Relenza užívat.

Kolik přípravku Relenza se užívá
Množství podaného přípravku Relenza závisí na tom, zda trpíte chřipkou, nebo užíváte
přípravek Relenza k prevenci chřipky.

Máte-li chřipku:
dospělí a děti (ve věku 5 let a starší): obvyklou dávkou jsou 2 inhalace (2 blistry)
dvakrát denně po dobu 5 dnů.

K prevenci chřipky
Má-li někdo ve Vaší domácnosti chřipku:
4/10
dospělí a děti (ve věku 5 let a starší): obvyklou dávkou jsou 2 inhalace (2 blistry)
jednou denně po dobu 10 dnů.

Propukla-li chřipka v místní komunitě:
dospělí a děti (ve věku 5 let a starší): doporučenou dávkou jsou 2 inhalace (2
blistry) jednou denně po dobu až 28 dnů.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Relenza, než jste měl(a)
Pokud náhodně užijete více přípravku Relenza, je nepravděpodobné, že by to bylo příčinou
nějakých vážných zdravotních problémů. Přesto kontaktujte co nejdříve svého lékaře nebo
lékárníka, zvláště trpíte-li astmatem nebo jiným plicním onemocněním.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Relenza
Zapomenete-li inhalovat dávku, inhalujte ji ihned, jakmile si vzpomenete. Dále pokračujte v
původním sledu užívání. Nezdvojujte následující dávku, abyste doplnil(a) vynechanou
dávku.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Relenza
Při léčbě chřipky je důležité, abyste pravidelně užíval(a) přípravek po celou dobu léčby
(normálně 5 dnů), i když se již cítíte lépe. Příznaky chřipky se mohou vrátit. Pokud se
domníváte, že byste mohl(a) chtít ukončit léčbu přípravkem Relenza, poraďte se se svým
lékařem.

Přesný návod použití krok za krokem najdete na jiném místě této příbalové informace,
kde je popsáno, jak se používá Relenza Diskhaler.
Před prvním užitím si přečtěte pečlivě tuto informaci. Máte-li jakékoli další otázky, týkající
se užívání Diskhaleru, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Relenza nežádoucí účinky, které se ale
nemusí vyskytnout u každého.

Dávejte pozor na tyto situace:

Závažné alergické reakce

Tyto účinky jsou vzácné a vyskytují se u méně než 1 z 1000 pacientů užívajících přípravek
Relenza. Příznaky zahrnují:

Vyvýšená svědící vyrážka (kopřivka).
Otok, někdy obličeje, úst a krku, vedoucí k potížím s dýcháním.
Kolaps.

Vyskytne-li se u Vás některý z těchto příznaků
ihned kontaktujte svého lékaře.

Závažné kožní reakce

Tyto účinky jsou vzácné a vyskytují se u méně než 1 z 1000 pacientů užívajících přípravek
Relenza:

5/10
Kožní vyrážka, která se může projevit výsevem puchýřů a vypadat jako malé terčíky
(centrální tmavé skvrny jsou obklopené bledší plochou s tmavým prstencem kolem dokola
tento typ kožní vyrážky se odborně nazývá erythema multiforme), rozsáhlá kožní vyrážka
s puchýři a olupující se kůží, obzvláště v okolí úst, nosu, očí a pohlavních orgánů (tzv.
Stevens-Johnsonův syndrom), závažnější forma této kožní vyrážky, při které dochází
k rozsáhlému olupování kůže na větším tělesném povrchu - (tzv. toxická epidermální
nekrolýza).

Pozorujete-li některý z těchto příznaků, ihned kontaktujte svého lékaře. Přestaňte užívat
přípravek Relenza.

Jiné časté nežádoucí účinky
Tyto účinky se vyskytly u méně než 1 z 10 pacientů užívajících přípravek Relenza:
kožní vyrážka


Jiné méně časté nežádoucí účinky
Tyto účinky se vyskytly u méně než 1 ze 100 pacientů užívajících přípravek Relenza:
Pocit tísně v krku nebo na hrudi, pocit zkráceného dechu (nedostatečného dechu)
nebo náhle ztíženého dýchání. Trpíte-li onemocněním plic (např. astma nebo CHOPN),
může být potřeba Vás během užívání přípravku Relenza sledovat.
Otok obličeje, krku, nebo úst.
Kopřivka (vyvýšená svědivá vyrážka)

Mdloba a pocit závratí. Pokud se při užívání přípravku Relenza necítíte dobře, můžete po
inhalaci přípravku Relenza pociťovat závrať nebo omdlít. Před inhalací dávky přípravku
Relenza se pohodlně posaďte a po inhalaci dávky zadržujte dech jen tak dlouho, pokud je to
pro Vás pohodlné.

Pokud se při inhalaci přípravku Relenza necítíte dobře, požádejte někoho, aby s Vámi po
dobu inhalace zůstal.

Vyskytnou-li se u Vás některé z těchto příznaků:
ukončete užívání přípravku Relenza a okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
Kontaktujte svého lékaře nebo nejbližší oddělení záchranné služby.

Náhlé změny chování, halucinace a záchvaty
Během léčby přípravkem Relenza se objevily změny v chování, jako například zmatenost
nebo netečnost. Někteří pacienti mohou mít halucinace (vidění, slyšení nebo cítění věcí, které
nejsou skutečné), nebo záchvaty, které mohou vést ke ztrátě vědomí. Jestliže má dítě nebo
dospívající chřipku, měli by na tyto příznaky dávat rodiče obzvláště pozor. Tyto příznaky
byly pozorovány i u jedinců, kteří onemocněli chřipkou a přípravek Relenza neužívali. Proto
není známo, zda Relenza hraje roli v jejich vzniku.

Pokud se u Vás některý z těchto příznaků vyskytne:
ihned se obraťte na svého lékaře.

Vyskytnou-li se jiné nežádoucí účinky
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře nebo pokud si
všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové
informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

5. JAK PŘÍPRAVEK RELENZA UCHOVÁVAT
6/10

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Uchovávejte při teplotě do 30 °C.

Přípravek Relenza nebo Diskhaler nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na
krabičce, štítku nebo Rotadisku.

Relenza Rotadisk se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se
svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravek, který již nepotřebujete. Tato opatření
pomáhají chránit životní prostředí.

6. DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Relenza obsahuje
Léčivou látkou je zanamivirum, 5 mg v jedné dávce.
Pomocnou látkou je monohydrát laktosy (který obsahuje mléčné bílkoviny).

Jak přípravek Relenza vypadá a co obsahuje toto balení
Prášek k inhalaci Relenza je uložen ve 4 blistrech v hliníkové fólii stříbrné barvy, které se
nazývají Rotadisk. Každý z těchto blistrů obsahuje 5 mg zanamiviru. Přípravek je inhalován
(vdechován) ústy z Rotadisku pomocí zdravotnického prostředku, který se nazývá Diskhaler.

Přípravek Relenza je dostupný ve dvou typech balení:
- jednodenní balení pro úvodní léčbu, obsahuje 1 Relenza Rotadisk a 1 Diskhaler
- pětidenní balení, které obsahuje 5 Relenza Rotadisků a 1 Diskhaler.
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci
Glaxo Group Ltd.,
980 Great West Road,
Brentford, Middlesex TW8 9GS,
Velká Británie

Výrobce
Glaxo Wellcome Production, Zone Industrielle No.2, 23 Rue Lavoisier, 27000 Evreux,
Francie
Aspen Bad Oldesloe GmbH, Industriestrasse 32-36, 23843 Bad Oldesloe, Německo

Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 19.6.2013
Zdravotnický prostředek Diskhaler se skládá ze tří částí.

Neužívejte přípravek dříve, než si přečtete následující návod krok za krokem.


7/10
Kryt

Rotadisk k vložení do Diskhaleru

Rotadisk vložte na kolo Diskhaleru.
Každý ze čtyř blistrů Rotadisku obsahuje jednu dávku přípravku Relenza.Důležité:

Blistry nepropichujte dříve, než Rotadisk zasunete do Diskhaleru.

Rotadisk můžete mít vložený v Diskhaleru mezi dávkami, ale je důležité
propíchnout blistr těsně před jeho použitím.

Udržujte Diskhaler v čistotě. Jakmile jste užil(a) celou dávku, utřete náustek čistým
hadříkem a mezi dávkami vraťte zpět modrý kryt.
náustek (s malou dírkou na každé straně)
kolo - pro vkládání Rotadisku
úchyt pro prsty
propichovací jehla propíchnutím blistrů na
Rotadisku je přípravek připraven k inhalaci
sklapěcí víčko
Posuvný zásobník
část
Tělo Diskhaleru
DiskTělo
8/10


Návod k použití Relenza Diskhaleru krok za krokem

Jak vložit Rotadisk do Diskhaleru:


1. Sejměte modrý krytZkontrolujte, zda je náustek čistý uvnitř i vně.


2. Držte bílý posuvný zásobník, jak ukazuje obrázek, a vytáhněte jej tak, jak to jde.3. Prsty jemně stiskněte úchytku pro prsty na boční straně bílého zásobníku. Tahem
odstraňte zásobník z těla Diskhaleru.Bílý zásobník by se měl snadno vyjmout.

4. Vložte nový kulatý blistr Relenza Rotadisk na kolo.
Ujistěte se, že potištěná strana směřuje nahoru a blistry směřují dolů.

Blistry vložte do jamek kola.

5. Zatlačte bílý zásobník zpět do těla Diskhaleru.

9/10

Nepotřebujete-li v té době užít dávku přípravku Relenza, přikryjte opět modrým
víčkem do doby, než budete dávku potřebovat.

Jak připravit Vaši dávku k inhalaci:

Nejste-li připraveni k inhalaci dávky, nepokračujte.

6. Držte Diskhaler ve vodorovné poloze.

Udržujte Diskhaler ve vodorovné poloze.

Zdvihněte víčko až do krajní polohy.
Zdvihněte víčko až do svislé polohy a ujistěte se, že jamka blistru s léčivou látkou je
propíchnutá z obou stran, tj. horní i dolní.

Vraťte zpět víčko.
Váš Diskhaler je nyní připraven k použití. Udržujte jej ve vodorovné poloze, dokud
nevdechnete svou dávku.

Jestliže užíváte jiné inhalační přípravky, ujistěte se, že jste přečetl(a) bod 2 v této
příbalové informaci Užívání přípravku Relenza s inhalačními přípravky k léčbě potíží s
dýcháním.

Jak vdechovat přípravek

7. Nevkládejte ještě Diskhaler do svých úst. Co nejvíce zhluboka vydechněte tak, aby to
bylo pro Vás pohodlné. Udržujte Diskhaler ve vodorovné poloze mimo Vaše ústa.
Nefoukejte do Diskhaleru. Pokud tak učiníte, může dojít k odstranění prášku z
Rotadisku.

Udržujte Diskhaler ve vodorovné poloze.


Vložte náustek mezi zuby. Náustek sevřete pevně mezi rty tak, abyste do něj nekousali
nebo neuzavřeli vdechovací otvor náustku.

Nyní proveďte jeden rychlý hluboký nádech skrz náustek. Zadržte nádech po dobu
několika sekund.
10/10

Odstraňte Diskhaler z úst.

Nadále zadržujte dech po dobu několika sekund, nebo tak dlouho, jak je to pro Vás
pohodlné.

Jak připravit další dávku (druhá část Vaší dávky):

8. Bílý zásobník vytáhněte ven, co to jde (nevyndávejte jej úplně), a znovu jej zatlačte
zpět.Dojde tak k pootočení kola a nová jamka blistru je připravená.
Opakujte tento postup tak dlouho, až se nová jamka blistru dostane pod jehlu.
Pro vdechování přípravku opakujte body 6 a 7.

9. Jakmile jste užil(a) celou dávku (normálně obsah dvou blistrů):

utřete náustek čistým hadříkem a vraťte modrý kryt. Je to důležité pro udržení
Diskhaleru v čistotě.

Jak vyměnit Rotadisk:

10. Jakmile jsou všechny 4 jamky blistru prázdné, vyjměte Rotadisk z Diskhaleru a vložte
nový podle bodů 1 až 5.Vysvětlení údajů uvedených na blistru:
EXP = Použitelné do
Lot = Číslo šarže

Recenze

Recenze produktu RELENZA 1X4DÁV Dávkovaný prášek k inhal.

Diskuze

Diskuze k produktu RELENZA 1X4DÁV Dávkovaný prášek k inhal.

Přidat nový příspěvek do diskuze