Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na srdce a cévy » Léky na předpis na vysoký krevní tlak

RAWEL SR 20X1.5MG Tabl. s prodl. uvol.

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 39351

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: KRKA
Kód výrobku: 39351
Kód EAN:
Kód SÚKL: 20029
Držitel rozhodnutí: KRKA
Kdy se Rawel SR užívá? Přípravek je určený k léčbě vysokého krevního tlaku.

Příbalový leták

PXÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO U}IVATELE

 

Rawel SR

tablety s prodlou~eným uvolHováním

Indapamidum

 

 

PYe

Ponechte si pYíbalovou informaci pro pYípad,

~e si ji budete potYebovat pYe

Máte-li j

a

kék

oliv dalaí otázky, zeptejte se

svého lék

aY

e

nebo lékárníka.

Tento pYípravek byl pYedepsán Vám. Nedávejte jej ~ádné dalaí osob. M

ohl by jí ublí~it, a to i tehdy, má-li stejné pYíznaky jako Vy.

Pokud se kterýkoliv z ne~ádoucích ú

 

V pYíbalové informaci naleznete:

Co je Rawel SR a k 

Jak se pYípravek Rawel SR u~ívá

Mo~né ne~ádoucí ú

Jak pYípravek Rawel SR uchovávat

Dalaí informace

 

 

CO JE RAWEL SR A K  EMU SE POU}

 

Rawel SR se pou~ívá ke sní~ení zvýae

n

ého krevn

í

ho

tlaku (hypertenze).

Je to potah

o

vaná tabl

et

a

s

 prodlou~eným uvolHováním obsahující jako lé

 

Indapamid je diuret

ikum. Vtaina diuretik zvyauje mno~ství mo

 

2. EMU MUSÍTE VNOVAT POZORNOST, NE} ZA NETE PXÍPRAVEK RAWEL SR U}ÍVAT

Neu~ívejte pYípravek Rawel SR

Jestli~e jste alergický/á (pYecitlivlý/á) na indapamid nebo kteroukoliv dalaí slo~ku pYípravku Rawel SR nebo na jiné léky tého~ typu (zvané sulfonamidy).

Jestli~e máte záva~né zhoraení funkce ledvin.

Jestli~e mát

e záva~né zhoraení funkce jater nebo trpíte

stavem zv

a

ným

hepatická encefalopatie (degen

e

rativní o

ne

m

oc

nní mozku).

Jestli~e máte v krvi nízké hladiny draslíku.

 

Zvláatní opatrnosti pYi pou

~ití pYípravku Rawel SR je zapotYebí

Prosím, sdlte svému lékaYi:

Jestli~e máte zhoraenou funkci jater.

Jestli~e máte cukrovku.

Jestli~e máte dnu.

Jestli~e máte zhoraenou funkci ledvin.

Jestli~e máte jakékoliv problémy se srde

Jestli~e se máte podrobit vyaetYení funkce pYíatítných tlísek.

 

Ml(a) byste svému lékaYi oznámit, zda jste dYíve ml(a) reakce z citlivosti ke svtlu.

Pokud se domníváte, ~e se na Vás kterákoliv z tchto situací mo~e vztahovat, nebo pokud máte

jakékoliv otázky

ohledn u~ívání svého léku, ml(a) byste se poradit se svým lékaYem nebo lékárníkem.

 

Váa lékaY mo~e nechat vyaetYit Vaai krev, aby zkontroloval, zda nemáte nízkou hladinu sodíku

v

ysokou

hladinu vápníku.

Dole~itá informace pro sportovce

Sportovci by si mli uvdomit, ~e tento lék obsahuje lé

 

Vzájemné posobení s dalaími lé

Sou

ravku Rawel SR a nkterých jiných léko mo~

e zvyaov

a

t ú

a zposob

ov

a

t

ne~ádoucí ú

Prosím, informujte svého lékaYe o vaech lécích, které u~íváte nebo

jste u~íval(a) v nedávné dob, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékaYského pYedpisu.

PYípravek Rawel SR byste neml(a) u~ívat s lithiem (pou~ívaným pro lé

Ujistte se, ~e jste svému lékaYi sdlil(a), zda u~íváte kterýkoliv z následujících léko, neboe toto u~ívání mo~e vy~adovat zvláatní opatrnost:

léky pou~ívané pYi problémech se srde

ibutilid, dofetilid, digitalis),

léky pro lé

bepridil (u~ívaný pro lé

s

obujíc

í

ho bolest na hrud

n

íku),

cisa

p

r

halofantrin (lék proti parazitom u~ívaný k lé

pentamidin (u~ívaný k lé

mizolastin (u~ívaný k lé

nesteroidní protizántlivé léky pro tlumení

bolesti (napYíklad ibuprofen) nebo vysoké d

á

vky kysel

i

ny

acetylsalicylové,

inhibitory en

z

ymu pYemH

jícího angiotensin (ACE) (u~ívané k lé

,

kortikoidy pro vnitYní u~ití u~ívané k lé

stimula

baklofen (k lé

diuretika aetYící draslík (amilorid, spironolakton, triamteren),

metformin (k lé

jodované kontrastní látky (pou~ívané pYi vyaetYeních rentgenovými paprsky),

tablety s vápníkem nebo jiné doplHky s obsahem vápníku,

cyklos

porin, takrolimus nebo jiné léky

pro potla

tetrakosaktid (pro lé

U~ívání pYípravku Rawel SR s jídlem a pitím

Jídlo a pití neovlivHuje ú

 

Thotenství a kojení

Porate se se svým lékaYem

Tento lék se bhem thotenství nedoporu

e

né, je tY

eba

zahájit co nejdYíve pYechod

n

a alterna

ti

v

zposob lé

Sdlte svému lékaYi, zda jste thotná nebo zda si pYejete othotnt

.

 

Xízení dopravních prostYedko a obsluha strojo

Tento lék mo~e zposobovat ne~ádoucí ú

 

Dole~itá informace o nkterých

slo~kách pYípravku Rawel SR

Ra

wel SR obsahuje monohydrát laktosy. Pokud Vám Váa lékaY sdlil, ~e trpíte nesnáaenlivostí nkterých cukro, obraete se na svého lékaYe dYíve, ne~ za

 

3. JAK SE

PXÍPR

A

VEK RAWEL SR U}Í

V

Á

V~dy u~ívejte pYípravek Rawel SR pYesn podle pokyno svého lékaYe. Pokud si nejste jistý(á), porate se se svým lékaYem nebo lékárníkem.

Dávkování pYípravku Rawel SR je jedna tableta denn. \^prx¶¸ÊÎÐÔˆ Š

Ê

lnz|ž ´¶¸îçÛÑÊç

ÊÑľµ¬›Œ›Œ|l\l\lO?hZ=ëh—Z5CJaJmHsH

h|#@5

C

Ja

JmHsHhZ=ëhÚ5CJaJm

H

Z=

ë

h

|#@5CJaJmHsHhZ=ëh|#@6CJaJmHsHh\Âh\ÂB*CJaJph h\Âh\Â5B*CJ

aJphh\Â5]aJhò¹h\ÂaJ

h0pkaJ

h\ÂaJ

h0pk5aJhò¹h\Â5aJhò¹h\Â5]aJ

h\Â5aJ"hZ=ëhÿoË5;CJaJmHsH\^r¸ÐÒÔˆ 6

È

Ò ˆ

Š

Ì

ýõõõíõèèÚ»»»»²¤

 

& F„þÿ@&]„þÿgd\„þÿ]„þÿgd\Â$

& F„þÿ„7„Éý5$7$8$9DH$]„þÿ^„7`„Éýa$gd\„7„Éý*$^„7`„Éýgd\Âgd\Â$a$gd¨c°$a$gd\„Š„þþÌ

Æ7gd0pk$a$gd0pkgd0pk$5$7$8$9DH$a$gd—Z$

& F

Æhô5$7$8$9DH$a$$a$$

& F

Æ„ãÿ5$7$8$9DH$]„ãÿa$g

d\¸àäBDz|ŒâRp¨æþ¦â<<@ThÀÂúñâñÕξ±¾¥¾™Ž‚ŽzŽ‚Ž‚Žo‚Ž™f™]Th>#î5CJaJh0pk5CJaJh—Z5CJaJh>#îh0pkCJaJh>#îCJaJh>#îh0pk5CJaJh0pkh0pkCJaJh0pk

h

0pk5

C

JaJhæYíh0pk5

CJ\h

 

p

Podobn jako vaechny léky, mo~e mít i pYípravek Rawel SR ne~ádoucí ú

 

 

Velmi

enta z 10 asté

OvlivHují 1 a~ 10 paciento ze 100Mén

Ty mohou zahrnovat:

 

Nízká hladina draslíku v krvi, která mo~e zposobovat slabost svalo.

Mén

Zvracení;

Alergické reakce, hlavn dermatologické, jako jsou ko~ní vyrá~ky, purpura (

 

Vzácné:

Pocit únavy, pocit závrat nebo nestability, bolest hlavy, m

raven

Poruchy trávící a za

~

u

sta

vy (jako je nevolnost, zácpa),

s

ucho v ús

te

c

h;

Zvýaené riziko dehydratace (odvodnní) u staraích osob a u paciento trpících srde

m selháním.

Velmi vzácné:

Nepravidelnosti srde

Onemocnní ledvin v

Pankreatitida (zánt slinivky bYianí, který zposobuje bolesti v horní

hepatická encefalopatie (degenerativní choro

b

a mozku);

Zm

r

ombocytop

en

i

e

(pokles po

openie (sní~ení po

Angioedém a/nebo kopYivka, záva~né ko~ní projevy. Angioedém je charakterizován otokem ko~e kon

raete se ihned na svého lékaYe

.

 

Pokud trpíte systémovým lupus erythematosus (typ onemocnní kolagenu), mo~e se toto onemocnní zhorait. Byly té~ hláaeny pYípady fotosenzitivních reakcí -reakcí z citlivosti vo

z

hledu

k

o~e) po vystave

n

í poko~ky

s

5. JAK PXÍPRAVEK RAWEL SR UCHOVÁVAT

 

Uchovávejte mimo dosah a dohled dtí.

 

Uchovávejte pYi teplot do 25 °C.

 

PYípravek Rawel SR nepou~ívejte po uplynutí doby pou~itelnosti uvedené na obalu. Doba pou~itelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného

msíce.

 

v

at do odp

a

dní

ch vod nebo domácího odpadu. Ze

p

tejte se

sv

é

ho

lékárníka, jak máte likvidovat pYípravky, které ji~ nepotYebujete. Tato opatYení pomá

hají chránit ~ivotní prostYedí.

 

6. DAL`Í INFORMACE

 

Co pYípravek Rawel SR obsahuje

Pomocnými látkami jsou: hypromelosa, celulosový práaek, monohydrát laktosy, povidon, koloidní bezvodý oxid kYemi

 

Jak pYípravek Rawel SR vypadá a co obsahuje toto balení

Potahované tablety s prodl

ou~eným uvolHováním jsou bílé,

kulaté, lehce bikonvexní.

Tyto tablety se dodávají po 20, 30, 60 a 90 tabletách balených v blistru a krabi

Na trhu nemusí být vaechny velikosti balení.

 

Dr~itel rozhodnutí o registraci a výrobce

KRKA, d.d., Novo mesto, `marjeaka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko

 

Dalaí informace o tomto pYípravku získáte u místního zástupce dr~itele rozhodnutí o regist

raci:

 

KRKA R, s.r.o.

Sokolovská 79

186 00

P

raha 8

Te

l

: 2

21 115 150

i

nfo@krka.

cz

" 

Tato pYíbalová informace byla naposledy schválena: 17.3.2010

 

Podrobné informace o tomto pYípravku jsou uveYejnny na webových stránkách Státního ústavu pro kontrolu lé

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recenze

Recenze produktu RAWEL SR 20X1.5MG Tabl. s prodl. uvol.

Diskuze

Diskuze k produktu RAWEL SR 20X1.5MG Tabl. s prodl. uvol.

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám