Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na srdce a cévy » Léky na předpis na vysoký krevní tlak

RAMIL 10 30X10MG Tablety

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 18649

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: ZENTIVA A.S.
Kód výrobku: 18649
Kód EAN: 8594739046061
Kód SÚKL: 84928
Držitel rozhodnutí: ZENTIVA A.S.
Ramil se užívá k léčbě vysokého krevního tlaku (hypertenze), městnavé srdeční nedostatečnosti a k léčbě pacientů, u kterých se během prvních několika dnů po akutním srdečním infarktu projevily známky srdeční nedostatečnosti. Ramil se dále preventivně podává pacientům, kteří mají ischemickou chorobu srdeční, ischemickou chorobu dolních končetin, kteří prodělali cévní mozkovou příhodu, nebo pacientům s cukrovkou, kteří mají současně alespoň jeden další rizikový faktor (vysoký krevní tlak, zvýšenou hladinu cholesterolu v krvi, kouření, onemocnění cév nebo ledvin). U těchto pacientů významně snižuje výskyt srdečního infarktu, cévní mozkové příhody a úmrtí ze srdečně cévních příčin. Ramil se užívá též k předcházení dalšího zhoršení poškození funkce ledvin při glomerulární nefropatii (poškození v důsledku cukrovky nebo vysokého tlaku). Přípravek je určen pro dospělé pacienty.

Příbalový leták

1/8
sp.zn. sukls104975/2012, sukls104986/2012, sukls105005/2012, sukls105026/2012


Příbalová informace: informace pro uživatele

RAMIL 1,25
RAMIL 2,5
RAMIL 5
RAMIL 10
tablety
Ramiprilum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo
lékárníkovi. Stejně postupujte i v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny
v této příbalové informaci (viz bod 4).


Co naleznete v této příbalové informaci
1. Co je RAMIL a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete RAMIL užívat
3. Jak se RAMIL užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5 Jak RAMIL uchovávat
6. Obsah balení a další informace


1. Co je RAMIL a k čemu se používá

RAMIL obsahuje léčivou látku, která se nazývá ramipril. Patří do skupiny léků nazývaných ACE
inhibitory (inhibitory enzymu konvertujícího angiotenzin).

RAMIL účinkuje takto:
snižuje ve Vašem těle tvorbu látek, které Vám mohou zvyšovat krevní tlak
uvolňuje a rozšiřuje Vám krevní cévy
ulehčuje Vašemu srdci udržování krevního oběhu v těle.

RAMIL se může používat:
k léčbě vysokého krevního tlaku (hypertenze)
ke snížení rizika, že dostanete srdeční záchvat nebo cévní mozkovou příhodu
ke snížení rizika nebo zpomalení zhoršujících se problémů s ledvinami (bez ohledu na to, jestli
máte cukrovku nebo ne)
k léčbě srdce, pokud nemůže pumpovat dostatečné množství krve do těla (srdeční selhání)
jako léčba následující po srdečním záchvatu (infarkt myokardu) komplikovaném srdečním
selháním.


2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete RAMIL užívat

2/8
Neužívejte RAMIL:
jestliže jste alergický(á) na ramipril, kterýkoli jiný ACE inhibitor nebo na kteroukoli další
složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6). Příznakem alergické reakce může být vyrážka,
obtíže s polykáním nebo s dýcháním, otok rtů, tváře, hrdla nebo jazyka.
jestliže jste někdy měl(a) závažnou alergickou reakci, tzv. angioedém. Příznakem může být
svědění, kopřivka, červené skvrny na rukou, nohou anebo na hrdle, otok hrdla a jazyka, otok
okolo očí a rtů, potíže s dýcháním nebo s polykáním.
pokud chodíte na dialýzu nebo na jiný druh krevní filtrace. Léčba přípravkem RAMIL pro Vás
nemusí být vhodná v závislosti na tom, jaký přístroj se při dialýze používá
pokud máte potíže s ledvinami, spočívající ve sníženém zásobování ledvin krví (tzv. renální
arteriální stenóza)
v období posledních 6 měsíců těhotenství (viz bod níže Těhotenství a kojení)
pokud máte abnormálně nízký anebo nestabilní krevní tlak. To musí posoudit lékař.

Pokud se Vás týká cokoli z výše uvedeného, neužívejte RAMIL. Nejste-li si jistý(á), zeptejte se svého
lékaře dříve, než začnete RAMIL užívat.

Upozornění a opatření
Před užitím přípravku RAMIL se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem

Dříve než začnete užívat tento lék, ověřte si u svého lékaře:
jestli nemáte problém se srdcem, játry nebo ledvinami
jestli nemáte velký úbytek solí nebo tekutin v těle (způsobený zvracením, průjmem, větším
pocením než obvykle, dietou s omezeným příjmem soli, dlouhodobým užíváním diuretik
(odvodňovací tablety) nebo dialýzou)
jestli nebudete muset podstoupit léčbu na snížení alergie na štípnutí včelou nebo vosou
(desenzibilizace)
zda Vám nebude v dohledné době podáváno anestetikum. Podává se kvůli operaci nebo
zubnímu zákroku. Může být zapotřebí přerušit léčbu přípravkem RAMIL jeden den předem -
poraďte se proto se svým lékařem
zda nemáte v krvi vysoké množství draslíku (prokazuje se krevními testy)
jestli nemáte kolagenní onemocnění cév, jako je sklerodermie nebo systémový lupus
erythematodes
pokud si myslíte, že jste těhotná (nebo byste mohla otěhotnět), musíte o tom informovat lékaře.
Po dobu prvních tří měsíců těhotenství se užívání přípravku RAMIL nedoporučuje a jeho
užívání po 3. měsíci těhotenství může způsobit závažné poškození Vašeho dítěte, viz bod níže
Těhotenství a kojení.

Děti a dospívající
U dětí a dospívajících ve věku do 18 let se užívání přípravku RAMIL nedoporučuje vzhledem k tomu,
že dosud nebyla stanovena bezpečnost a účinnost přípravku RAMIL u dětí.
Pokud se Vás týká cokoli z výše uvedeného nebo si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem dříve,
než začnete RAMIL užívat.

Další léčivé přípravky a RAMIL
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době
užíval(a) nebo které možná budete užívat. Je to kvůli tomu, že RAMIL může ovlivnit způsob účinku
jiných léků a současně některé léky mohou ovlivnit způsob účinku přípravku RAMIL.

Jestliže užíváte některý z následujících léků, oznamte to, prosím, svému lékaři. Tyto léky mohou
zeslabit účinek přípravku RAMIL.
Léčivé přípravky, které se užívají k úlevě od bolesti a proti zánětu (např. nesteroidní
protizánětlivé léky (tzv. NSAID), jako je ibuprofen nebo indometacin a kyselina
acetylsalicylová)
3/8
Léčivé přípravky, které se užívají k léčbě nízkého krevního tlaku, šoku, srdečního selhání,
astmatu nebo alergií, jako je například efedrin, noradrenalin nebo adrenalin. Lékař Vám
zkontroluje krevní tlak.

Jestliže užíváte některý z následujících léků, oznamte to, prosím, svému lékaři. Tyto léky mohou při
současném užívání s RAMIL zvýšit pravděpodobnost výskytu nežádoucích účinků.
Léčivé přípravky, které se užívají k úlevě od bolesti a proti zánětu (např. nesteroidní
protizánětlivé léky (tzv. NSAID), jako je ibuprofen nebo indometacin a kyselina
acetylsalicylová)
Protinádorové léky (chemoterapie)
Léky, které brání organismu odmítat orgány po transplantaci, například cyklosporin
Diuretika (odvodňovací tablety), jako je například furosemid
Léky, které Vám mohou zvýšit množství draslíku v krvi, například spironolakton, triamteren,
amilorid, draselné soli a heparin (na ředění krve)
Steroidní léky proti zánětu, jako je např. prednisolon
Alopurinol (používá se na snížení hladiny kyseliny močové v krvi)
Prokainamid (používá se při problémech se srdečním rytmem).

Jestliže užíváte některý z následujících léků, oznamte to, prosím, svému lékaři. RAMIL může mít vliv
na jejich účinek.
Léky na cukrovku, jako jsou například ústy podávané léky snižující hladinu cukru v krvi a
inzulín. RAMIL může snížit množství cukru v krvi. Pečlivě si sledujte hladinu cukru v krvi po
dobu užívání přípravku RAMIL.
Lithium (používá se při problémech s duševním zdravím). RAMIL Vám může zvýšit množství
lithia v krvi. Lékař Vám musí důkladně sledovat hladinu lithia v krvi.

Pokud se Vás týká cokoli z výše uvedeného (nebo si nejste jistý(á)), řekněte to svému lékaři dříve, než
začnete RAMIL užívat.

RAMIL s jídlem, pitím a alkoholem
Konzumace alkoholu při léčbě přípravkem RAMIL může způsobit, že budete pociťovat závrať
nebo se Vám bude točit hlava. Jestliže potřebujete vědět, kolik alkoholu můžete zkonzumovat v
období, kdy užíváte RAMIL, proberte to se svým lékařem, protože alkohol může znásobit
účinek léků snižujících krevní tlak.
RAMIL se může užívat spolu s jídlem nebo bez jídla.

Těhotenství, kojení, a fertilita
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.
Po dobu prvních 12 týdnů těhotenství se RAMIL nemá užívat a po 13. týdnu těhotenství jej dokonce
nesmíte užívat vůbec, protože jeho užívání v těhotenství může být pro Vaše dítě škodlivé. Otěhotníte-
li během léčby přípravkem RAMIL, okamžitě to řekněte svému lékaři. Přechod na jinou vhodnou
alternativní léčbu se má uskutečnit ještě před plánovaným otěhotněním.

Pokud kojíte, nesmíte RAMIL užívat.
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Při léčbě přípravkem RAMIL můžete pociťovat závrať. Je to pravděpodobnější na začátku léčby
přípravkem RAMIL, nebo pokud začínáte užívat vyšší dávku. Pokud se u Vás vyskytne závrať,
neřiďte ani neobsluhujte žádné stroje.


3. Jak se RAMIL užívá
4/8

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste
jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Užívání tohoto léčivého přípravku
Lék užívejte ústy každý den ve stejnou denní dobu.
Tablety spolkněte vcelku a zapijte je tekutinou.
Tablety nedrťte ani nežvýkejte.

Jaké množství léku je třeba užívat

Léčba vysokého krevního tlaku
Obvyklá úvodní dávka je 1,25 mg nebo 2,5 mg jednou denně.
Lékař Vám bude denní dávku upravovat, dokud nebude Váš krevní tlak pod kontrolou.
Maximální dávka je 10 mg jednou denně.
Jestliže už užíváte diuretika (odvodňovací tablety), může Vám lékař před zahájením léčby
přípravkem RAMIL diuretika vysadit anebo snížit jejich množství, které budete užívat.

Na snížení rizika srdečního záchvatu nebo cévní mozkové příhody
Obvyklá úvodní dávka je 2,5 mg jedenkrát denně.
Lékař může posléze rozhodnout o zvýšení množství léku, které budete užívat.
Obvyklá dávka je 10 mg jednou denně.

Léčba na snížení nebo oddálení zhoršení problémů s ledvinami
Úvodní dávka může být 1,25 mg nebo 2,5 mg jednou denně.
Lékař Vám postupně upraví množství, které budete užívat.
Obvyklá dávka je 5 mg nebo 10 mg jedenkrát denně.

Léčba srdečního selhání
Obvyklá úvodní dávka je 1,25 mg jedenkrát denně.
Lékař Vám postupně upraví množství, které budete užívat.
Maximální dávka je 10 mg denně. Je lépe užít ji ve dvou dílčích dávkách.

Léčba po srdečním záchvatu
Obvyklá úvodní dávka je 1,25 mg jednou denně až 2,5 mg dvakrát denně.
Lékař Vám postupně upraví množství, které budete užívat.
Obvyklá dávka je 10 mg denně. Je lépe užít ji ve dvou dílčích dávkách.

Starší pacienti
Lékař Vám sníží úvodní dávku a léčbu Vám bude upravovat pomaleji.

Jestliže jste užil(a) více přípravku RAMIL, než jste měl(a)
Informujte svého lékaře nebo se odeberte rovnou na pohotovost do nejbližší nemocnice. Cestou do
nemocnice neřiďte požádejte někoho o odvoz, nebo si zavolejte sanitku. Vezměte si s sebou balení
léku, aby lékař věděl, co jste užil(a).

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek RAMIL
Jestliže vynecháte dávku, užijte až dávku, která má následovat, a to v obvyklém čase.
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou tabletu.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka.


5/8
4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.

Přestaňte užívat RAMIL a jděte rovnou k lékaři, pokud zpozorujete jakýkoli z následujících
závažných nežádoucích účinků možná bude nutné poskytnout Vám neodkladnou lékařskou
pomoc:
Otok tváře, rtů nebo hrdla, což může způsobit obtíže s polykáním nebo s dýcháním, stejně jako
svědění a vyrážka. Může se jednat o příznaky těžké alergické reakce na RAMIL.
Závažné kožní reakce, ke kterým patří vyrážka, vředy v ústech, zhoršení stávajícího kožního
onemocnění, zčervenání, puchýře anebo olupování kůže (jako je Stevens-Johnsonův syndrom,
toxická epidermální nekrolýza nebo multiformní erytém).

Okamžitě informujte svého lékaře, pokud zaznamenáte:
Zrychlený srdeční tep, nepravidelný nebo zesílený srdeční tep (palpitace), bolest na hrudi, tlak
na hrudníku nebo těžší problémy včetně srdečního záchvatu a mozkové příhody
Ztížené dýchání nebo kašel. Může jít o příznaky plicních problémů.
Snadno se tvořící modřiny, krvácení trvající delší dobu než obvykle, jakékoli krvácení (např.
krvácení z dásní), skvrny na kůži skládající se z červených teček nebo častější výskyt infekcí
než obvykle, bolest v krku a horečku, pocit únavy, mdloby, závrať nebo bledost pokožky. Může
jít o příznaky problémů s krví nebo kostní dření.
Silnou bolest žaludku, která může vystřelovat do zad. Může to být příznak pankreatitidy (zánět
slinivky břišní).
Horečku, zimnici, únavu, ztrátu chuti k jídlu, bolest žaludku, pocit na zvracení, zežloutnutí kůže
nebo očí (žloutenka). Může jít o příznaky problémů s játry, jako je např. hepatitida (zánět jater)
nebo poškození jater.

Další nežádoucí účinky jsou:
Pokud některý nežádoucí účinek přechází do těžší formy nebo trvá déle než několik dní, řekněte to,
prosím, svému lékaři.

Časté (projevují se u méně než 1 z 10 pacientů)
Bolest hlavy nebo pocit únavy
Pocit závrati. Výskyt je pravděpodobnější na začátku léčby přípravkem RAMIL nebo když
začnete užívat vyšší dávku.
Mdloby, hypotenze (abnormálně nízký krevní tlak), zejména pokud se rychle postavíte anebo si
rychle sednete.
Suchý, dráždivý kašel, zánět vedlejších nosních dutin (sinusitida) nebo zánět průdušek
(bronchitida), ztížené dýchání
Bolest žaludku nebo střev, průjem, špatné trávení, pocit na zvracení nebo zvracení
Kožní vyrážka, která může i nemusí vyčnívat z kůže
Bolest na hrudníku
Křeče ve svalech nebo bolest svalů
Více draslíku v krvi (prokázané krevními testy) než obvykle.

Méně časté (projevují se u méně než 1 ze 100 pacientů)
Problémy s rovnováhou (vertigo)
Svědění nebo neobvyklý pocit na kůži, jako např. necitlivost, brnění, píchání nebo pálení na
kůži (parestézie)
Ztráta chuti nebo změna vnímání chuti
Poruchy spánku
Pocit deprese, úzkosti, větší nervozita než obvykle nebo neklid
6/8
Ucpaný nos, potíže s dýcháním nebo zhoršení astmatu
Otok střeva, tzv. intestinální angioedém, který se projevuje bolestí břicha, zvracením a
průjmem
Pálení žáhy, zácpa nebo sucho v ústech
Vylučování většího množství tekutiny (moč) za den, než je obvyklé
Intenzivnější pocení než obvykle
Ztráta nebo snížení chuti k jídlu (anorexie)
Zrychlený nebo nepravidelný srdeční tep. Oteklé ruce a nohy. Může jít o příznak toho, že Vaše
tělo zadržuje více vody než obvykle.
Zčervenání
Rozmazané vidění
Bolest kloubů
Horečka
Impotence u mužů, snížená sexuální touha u mužů i žen
Zvýšený počet určitého druhu bílých krvinek (tzv. eozinofilie), což se zjistí krevním testem
Změna funkce jater, slinivky nebo ledvin prokázaná krevním testem.

Vzácné (projevují se u méně než 1 z 1 000 pacientů)
Pocit nejistoty nebo zmatenosti
Červený a oteklý jazyk
Silné popraskání nebo odlupování kůže, svědící, boulovitá vyrážka
Problémy s nehty (například uvolňování nebo odlučování nehtů z nehtového lůžka)
Kožní vyrážka nebo modřiny
Skvrny na kůži a studené končetiny
Červené, svědící, oteklé oči nebo slzení
Porucha sluchu a zvonění v uších
Pocit slabosti
Pokles počtu červených krvinek, bílých krvinek nebo krevních destiček nebo množství
hemoglobinu prokazuje se krevními testy.

Velmi vzácné (projevují se u méně než 1 z 10 000 pacientů)
vyšší citlivost na sluneční záření než obvykle.

Další hlášené nežádoucí účinky:
Pokud některý z následujících nežádoucích účinků přechází do těžší formy nebo trvá déle než několik
dní, řekněte to, prosím, svému lékaři.
Problémy se soustředěním
Otok úst
Příliš málo krvinek v krvi - prokázáno krevním testem
Méně sodíku v krvi než obvykle prokázáno krevním testem
Prsty na rukou a nohou mění barvu, pokud jsou studené, a když se posléze opět zahřejí, brní
nebo jsou bolestivé (Raynaudův fenomén)
Zvětšení prsů u mužů
Zpomalené nebo zhoršené reakce
Pocit pálení
Změny vnímání vůně
Vypadávání vlasů

Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
Stejně postupujte i v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního systému hlášení
nežádoucích účinků uvedeného v Dodatku V. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět
7/8
k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak RAMIL uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Uchovávejte při teplotě do 25°C. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před
vlhkostí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za EXP:

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní
prostředí.


6. Obsah balení a další informace

Co RAMIL obsahuje
Léčivou látkou je ramiprilum:
Jedna tableta přípravku RAMIL 1,25 obsahuje 1,25 mg ramiprilu
Jedna tableta přípravku RAMIL 2,5 obsahuje 2,5 mg ramiprilu
Jedna tableta přípravku RAMIL 5 obsahuje 5 mg ramiprilu
Jedna tableta přípravku RAMIL 10 obsahuje 10 mg ramiprilu.

Pomocnými látkami jsou:
RAMIL1,25: Mikrokrystalická celulóza, předbobtnalý kukuřičný škrob, srážený oxid křemičitý,
glycin-hydrochlorid, glycerol-dibehenát
RAMIL 2,5: Mikrokrystalická celulóza, předbobtnalý kukuřičný škrob, srážený oxid křemičitý,
glycin-hydrochlorid, glycerol-dibehenát, žlutý oxid železitý
RAMIL 5: Mikrokrystalická celulóza, předbobtnalý kukuřičný škrob, srážený oxid křemičitý,
glycin-hydrochlorid, glycerol-dibehenát, červený oxid železitý
RAMIL 10: Mikrokrystalická celulóza, předbobtnalý kukuřičný škrob, srážený oxid křemičitý, glycin-
hydrochlorid, glycerol-dibehenát

Jak RAMIL vypadá a co obsahuje toto balení
RAMIL 1,25: bílé až téměř bílé podlouhlé bikonvexní tablety, označené "R 1" na jedné straně
RAMIL 2,5: světle žluté, mírně skvrnité podlouhlé bikonvexní tablety s půlicí rýhou na obou stranách,
označené "R 2" na jedné straně. Tabletu lze rozdělit na stejné dávky.
RAMIL 5: světle růžové, mírně skvrnité podlouhlé bikonvexní tablety s půlicí rýhou na obou stranách,
označené "R 5" na jedné straně. Tabletu lze rozdělit na stejné dávky.
RAMIL 10: bílé až téměř bílé podlouhlé bikonvexní tablety s půlicí rýhou na obou stranách, označené
"R 10" na jedné straně. Tabletu lze rozdělit na stejné dávky.

Velikost balení ve stripu i v blistru :
RAMIL 1,25: 30, 90 tablet
RAMIL 2,5: 10, 30, 90 tablet
RAMIL 5: 10, 30, 90 tablet
RAMIL 10: 10, 30, 90 tablet

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci
8/8
Zentiva, k. s., U kabelovny 130, 102 37, Praha 10, Česká republika

Výrobce
Zentiva, k. s., Praha, Česká republika
Zentiva, a.s., Hlohovec, Slovenská republika

Tato příbalová informace byla naposledy revidována:
19.6.2013

Recenze

Recenze produktu RAMIL 10 30X10MG Tablety

Diskuze

Diskuze k produktu RAMIL 10 30X10MG Tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám