Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Protiinfekční léky na předpis » Léky na předpis séra a očkovací látky

RABIPUR 1X2.5UT/DÁ Prášek pro inj. roztok - recenze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 20913

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Kód výrobku: 20913
Kód EAN: 8594058720154
Kód SÚKL: 75379
Rabipur lze používat dvěma způsoby: - K prevenci vztekliny u lidí, kteří mohou být ohroženi nákazou tímto virem v budoucnosti. Např. osoby, které pracují nebo cestují do oblastí světa, kde se vzteklina vyskytuje. nebo - K léčbě osob, které již mohou být nakaženy virem kontaktem se živým nebo mrtvým zvířetem, jak je uvedeno níže. Vzteklina je infekce, kterou se lze získat pokousáním infikovaným zvířetem nebo poškrábáním či jenom olíznutím zvířetem, obzvláště v případech, kdy kůže dané osoby je porušená. Kontakt se zvířecí návnadou, která byla olíznuta nebo kousnuta infikovaným zvířetem, může také vést k rozvoji infekce, která může způsobit nákazu u lidí. Zvířata, která mohou vypadat zcela zdravá, mohou být nosiči viru a předávat jej lidem. U těchto zvířat může i nemusí dojít v budoucnu k rozvoji vztekliny. Kontakt s mrtvolami infikovaných zvířat může také v některých případech vést k nákaze touto nemocí. Vzteklinu nelze žádným způsobem léčit ve stádiu, kdy již došlo k rozvoji příznaků infekce a takové případy vždy končí smrtí. Zabránění rozvoji příznaků infekce a úmrtí závisí na očkování buď před jakýmkoli možným kontaktem s virem nebo očkováním co nejdříve po kontaktu s virem dokonce i v případě, že je vysloveno pouze podezření.

Příbalový leták

1/7

 

sp. zn. sukls96506/2017 

 

Příbalová informace: Informace pro uživatele 

 
 

RABIPUR 

prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok 

virus rabiei (inaktivovaný, kmen Flury LEP) 

 
Přečtěte  si  pozorně  celou  příbalovou  informaci  dříve,  než  bude  Vám/Vašemu  dítěti  vakcína 
Rabipur podána, protože obsahuje pro Vás důležité údaje. 

•  Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

•  Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry. 

•  Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám/Vašemu dítěti. Nedávejte jej žádné další osobě.  

•  Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo 

zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

 
Co naleznete v této příbalové informaci 
1.  Co je přípravek Rabipur a k čemu se používá 
2.  Čemu musíte věnovat pozornost, než bude Vám/Vašemu dítěti přípravek Rabipur podán 
3.  Jak se přípravek Rabipur používá 
4.  Možné nežádoucí účinky 
5.  Jak přípravek Rabipur uchovávat 
6.  Obsah balení a další informace 
 
 
1. 

Co je přípravek Rabipur a k čemu se používá 

 
Co je vakcína Rabipur 
Rabipur  je  vakcína  obsahující  usmrcený  virus  vztekliny.  Po  podání  vakcíny  začne  imunitní  systém 
(přirozený  obranný  systém  těla)  vytvářet  protilátky  proti  viru  vztekliny.  Tyto  protilátky  chrání  před 
infekcemi nebo nemocemi způsobenými virem vztekliny. Žádná ze složek této vakcíny nemůže vyvolat 
vzteklinu. 
 
K čemu se vakcína Rabipur používá 
Vakcínu Rabipur je možné použít v každé věkové skupině. 
 
Vakcínu Rabipur lze používat 2 způsoby: 

•  k prevenci vztekliny před možným rizikem kontaktu s virem vztekliny (preexpoziční profylaxe) 
nebo 

•  k léčbě osob po možném nebo prokázaném kontaktu s virem vztekliny (postexpoziční profylaxe). 
 
Vzteklina  je  infekce,  která  se  může  přenášet  pokousáním,  poškrábáním  či  jenom  olíznutím  člověka 
nakaženým zvířetem, obzvláště v případech, kdy kůže tohoto člověka je již poraněná. Dokonce pouhý 
kontakt  se  zvířecími  návnadami,  které  byly  olíznuty  nebo  nakousnuty  nakaženými  zvířaty,  může 
způsobit infekci u lidí. 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než bude Vám/Vašemu dítěti přípravek Rabipur podán 

 
Vy/Vaše dítě nesmíte dostat vakcínu Rabipur před možným rizikem kontaktu s virem vztekliny, 
pokud Vy/Vaše dítě: 

•  jste v minulosti prodělal(a/o) závažnou alergickou reakci na léčivou látku nebo na kteroukoli 

složku vakcíny uvedenou v bodě 6. 

2/7

 

•  trpíte/trpí akutním onemocněním vyžadujícím léčbu. Očkování se obvykle odloží až do 

uplynutí nejméně 2 týdnů od uzdravení. Přítomnost mírné infekce, jako je nachlazení, není 
důvodem k odložení očkování, avšak nejprve se poraďte se svým lékařem nebo zdravotní 
sestrou. 
 

Po možném nebo prokázaném kontaktu s virem vztekliny může být Vám/Vašemu dítěti vakcína 
Rabipur podána, i když Vy/Vaše dítě: 

•  jste alergický(á/é) na kteroukoli složku této vakcíny nebo trpíte/trpí akutním onemocněním 

vyžadujícím léčbu. Je tomu tak proto, že vzteklina je velmi závažné onemocnění. 

•  Těhotné nebo kojící ženy mohou být vakcínou Rabipur očkovány za účelem léčby nákazy 

vzteklinou po možném nebo prokázaném kontaktu s virem vztekliny. 

 
Závažné alergické reakce (přecitlivělost) 
Pokud je známo, že jste Vy vystaven(a) nebo Vaše je dítě vystaveno riziku závažné alergické reakce 
na vakcínu nebo kteroukoli z jejích složek, může Vám/Vašemu dítěti být podána jiná vakcína proti 
vzteklině, která neobsahuje tyto složky. Není-li k dispozici žádná jiná vakcína, probere s Vámi Váš 
lékař nebo zdravotní sestra rizika očkování a infekce virem vztekliny dříve, než Vy nebo Vaše dítě 
dostanete vakcínu. 
 
Upozornění a opatření 
Po očkování vakcínou Rabipur se vyskytly závažné alergické reakce včetně anafylaktického šoku 
(život ohrožující alergická reakce postihující celé tělo, při níž nebezpečně poklesne krevní tlak). Jako 
u každé injekčně podávané vakcíny i zde je nutné vždy zajistit bezprostřední dostupnost patřičné 
lékařské péče a dohledu pro případ vzácné možnosti závažné alergické reakce na vakcínu. 
Před podáním vakcíny Rabipur se poraďte se svým lékařem nebo zdravotní sestrou, pokud Vy/Vaše 
dítě: 

•  máte/má závažnou alergii na vejce nebo vaječné produkty (příznaky viz  bod 4 této příbalové 

informace). Vakcína Rabipur obsahuje zbytky kuřecích bílkovin z výrobního procesu. 

•  máte/má  závažnou  alergii na  antibiotika  neomycin,  chlortetracyklin  nebo  amfotericin  B. Tato 

antibiotika mohou být ve velmi malých množstvích přítomna ve vakcíně. 

•  máte/má závažnou alergii na polygelin. 

 
Po podání vakcíny Rabipur byly hlášeny případy velmi vzácných, ale závažných onemocnění 
postihujících nervový systém. Viz bod 4. Protizánětlivé léky (steroidy) často používané k léčbě těchto 
onemocnění mohou narušovat účinnost vakcíny (viz níže, Další léčivé přípravky a přípravek 
Rabipur
). Váš lékař nebo zdravotní sestra rozhodnou, jak při takových okolnostech postupovat. 
 
Další léčivé přípravky a přípravek Rabipur 
Informujte svého lékaře nebo zdravotní sestru o všech lécích, které Vy/Vaše dítě užíváte, které jste 
v nedávné době užíval(a/o) nebo které možná budete užívat, a to včetně volně prodejných přípravků. 
Pokud vám lékař neřekne jinak, máte/Vaše dítě má pokračovat v užívání všech předepsaných léků jako 
obvykle. 
Pokud máte Vy nebo Vaše dítě již oslabený imunitní systém nebo již užíváte/Vaše dítě užívá léky, 
které snižují odolnost těla vůči infekcím, můžete být i tak očkován(a)/Vaše dítě může být očkováno 
vakcínou Rabipur, ale nemusí dojít k rozvoji takové obranyschopnosti jako u jiných lidí. V tomto 
případě se může Váš lékař/lékař Vašeho dítěte rozhodnout provést po podání vakcíny krevní testy, aby 
zjistil, zda si tělo vytvořilo dostatečné množství protilátek proti viru. V případě nutnosti Vám/Vašemu 
dítěti může podat další dávky vakcíny (viz bod 3 této příbalové informace). 
Také může být nutné podat Vám/Vašemu dítěti injekci
 protilátek proti vzteklině (takzvaný 
„imunoglobulin proti vzteklině“), pokud jste nebyl(a) plně očkován(a) proti vzteklině/Vaše dítě 
nebylo plně očkováno a je velmi pravděpodobné, že jste se již virem nakazil(a)/Vaše dítě se nakazilo. 
V takovém případě je nutné podat injekci imunoglobulinu proti vzteklině (který se podává pouze 
jednou a obvykle souběžně s první dávkou vakcíny) a vakcínu do různých částí těla. Obvykle se co 

3/7

 

největší množství imunoglobulinu proti vzteklině podá injekčně do oblasti, která přišla do kontaktu se 
zvířetem. Zbylý imunoglobulin se injekčně podá do jiného místa. 
 
Těhotenství a kojení 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, má 
Vám přesto být podána vakcína proti vzteklině, pokud jste přišla do kontaktu s virem nebo byl kontakt 
pravděpodobný. 
Vakcínou Rabipur můžete být očkována také během těhotenství nebo kojení a před možným 
kontaktem s virem, pokud se riziko takového kontaktu považuje za značné. V takovém případě s Vámi 
Váš lékař probere rizika očkování a nákazy vzteklinou a poradí Vám ohledně nejlepšího časového 
rozvržení očkování vakcínou Rabipur. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Není známo, zda má tato vakcína nějaký vliv na Vaši schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. Nicméně 
některé nežádoucí účinky popsané v bodě 4 této příbalové informace mohou ovlivnit schopnost řídit a 
obsluhovat stroje. 
Přípravek Rabipur obsahuje méně než 23 mg sodíku v jedné dávce, tj. v podstatě je „bez sodíku“. 
 
 
3. 

Jak se přípravek Rabipur používá 

 
Vakcínu Rabipur Vám/Vašemu dítěti podá lékař nebo zdravotní sestra, kteří jsou vyškoleni 
v očkování. Rovněž má být dostupná léčba nutná k zvládnutí velmi závažných typů alergické reakce, 
ke kterým může dojít po podání vakcíny (viz bod 4 této příbalové informace). Vakcína má být 
Vám/Vašemu dítěti podána v ordinaci nebo na pracovišti, které je vybaveno zařízením nezbytným pro 
léčbu těchto reakcí. 
Na konci této příbalové informace jsou uvedeny pokyny pro rozpuštění vakcíny, které jsou určené pro 
lékaře a zdravotnický personál. 
 
Doporučená dávka přípravku pro dospělé a děti bez ohledu na věk je jeden mililitr (1,0 ml) na každou 
injekci. 
 
Váš lékař rozhodne, kolik dávek Vám/Vašemu dítěti bude podáno. Závisí to na tom, zda je 
Vám/Vašemu dítěti vakcína Rabipur podávána před možným kontaktem s virem nebo po něm. 
 
Vakcína se podává injekcí do svalu (obvykle na horní paži nebo, u malých dětí, do stehenního svalu). 
Vakcína se nesmí podávat do hýžďového svalu, pod kůži nebo do krevní cévy. 
 
Dávkování před možným kontaktem s virem 
Pokud jste Vy/Vaše dítě dosud nikdy nebyl(a/o) očkován(a/o) vakcínou proti vzteklině, budete 
muset dostat celkem 3 dávky v den 0, 7 a 21 (nebo 28). 
 
Pokud se Vy nedostavíte/Vaše dítě se nedostaví na plánovanou injekci, měl(a) byste si zařídit, abyste 
ji dostal(a)/Vaše dítě ji dostalo co možná nejdříve po plánovaném datu. 
 
Potřeba přeočkování závisí na míře rizika kontaktu s virem vztekliny. Váš lékař s Vámi prodiskutuje 
oficiální doporučení pro očkování proti vzteklině a sdělí Vám, kdy bude potřeba další přeočkování. 
 
Pokud jste vystaven(a)/Vaše dítě je vystaveno neustálému vysokému riziku infekce, může Vás Váš 
lékař požádat o absolvování pravidelných krevních testů na vyšetření množství protilátek proti vzteklině 
v krvi, aby Vám/Vašemu dítěti dávku přeočkování bylo možné podat, jakmile bude třeba. Zkušenosti 
ukazují, že přeočkování je obvyklé nutné po každých 2 – 5 letech. 
 
Dávkování po možném nebo prokázaném kontaktu s virem 
Očkované osoby 

4/7

 

Pokud jste Vy/Vaše dítě již byl(a/o) plně očkován(a/o) proti vzteklině a/nebo přeočkován(a/o) a 
dostal(a/o) jste se do kontaktu se zvířetem nakaženým vzteklinou nebo zvířetem, u něhož je 
podezření na vzteklinu, budete/Vaše dítě bude obvykle potřebovat 2 další dávky vakcíny (po 
1,0 ml). První dávka se podává co možná nejdříve po kontaktu a druhá o 3 dny později. 
 
Neočkované osoby 
Pokud jste Vy/Vaše dítě nebyl(a/o) dosud očkován(a/o) nebo jste neabsolvoval(a/o) dostatečnou 
základní imunizaci, dostanete/dostane buď 4 nebo 5 dávek (po 1,0 ml). 

•  Pokud se používá imunizační schéma o 4 dávkách, podají se první 2 dávky vakcíny co nejdříve 

po kontaktu v den 0 a poté se podají jednotlivé dávky 7 a 21 dní po první dávce. 

•  Pokud se používá imunizační schéma o 5 dávkách, podá se první dávka vakcíny co nejdříve po 

kontaktu v den 0 a ostatní dávky se podají ve dnech 3, 7, 14 a 28 po první dávce. 

Po možném kontaktu s virem vztekliny Váš lékař zváží riziko infekce podle typu kontaktu se 
zvířetem. Pokud jste například byl(a) pokousán(a)/Vaše dítě bylo pokousáno nebo poškrábán(a/o) 
zvířetem, které mohlo být nakaženo virem, nebo jste se dostal(a)/Vaše dítě se dostalo do kontaktu 
s netopýry, jste vystaven(a)/Vaše dítě je vystaveno mnohem většímu riziku nákazy vzteklinou než 
osoby, které zvíře olízlo, avšak jejich kůže nebyla porušena. 
 
Pokud je očkování nezbytné, podá se první dávka co možná nejdříve po kontaktu a rány se ošetří 
takto: 

•  důkladné opláchnutí a omytí rány mýdlem a vodou, 

•  ošetření rány antiseptickým roztokem, 

•  pokud není k dispozici ani mýdlo ani antiseptikum, má se rána důkladně a hodně promýt 

vodou. 

 
Osoby s oslabeným imunitním systémem (slabá obranyschopnost vůči infekci) 
Pokud jste Vy/Vaše dítě vystaven(a/o) zvýšenému riziku nákazy vzteklinou, protože Váš imunitní 
systém/imunitní systém Vašeho dítěte nepracuje správně, budete/bude potřebovat pět nebo šest dávek 
(po 1,0 ml) vakcíny proti vzteklině po kontaktu se vzteklým zvířetem nebo zvířetem, u něhož je 
podezření na vzteklinu. Očkování se kombinuje s místním ošetřením rány a imunoglobulinem proti 
vzteklině. 
Pokud se používá šest dávek, podají se první dvě dávky vakcíny co nejdříve po kontaktu a poté se 
podají jednotlivé dávky ve dnech 3, 7, 14 a 28 po první dávce. 
Pokud se používá pět dávek, podá se první dávka vakcíny co nejdříve po kontaktu a poté se podají 
další dávky ve dnech 3, 7, 14 a 28 po první dávce. 
Rovněž může být 

nutné, abyste Vy/Vaše dítě podstoupil(a/o) krevní testy na vyšetření 

množství protilátek 

proti viru vztekliny v krvi, aby Vám bylo možné v případě potřeby podat další dávky vakcíny. Váš 
lékař Vám vysvětlí, co je třeba provést, a řekne Vám, kdy se máte dostavit k dalším testům nebo 
dávkám. 
 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky 

 
Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout 
u každého. 
Po očkování vakcínou Rabipur se mohou objevit závažné alergické reakce postihující celé tělo, někdy 
spojené s šokem (nebezpečně nízký krevní tlak)*. Odpovídající lékařská péče a dohled mají být vždy 
snadno dostupné pro případ vzácné závažné alergické reakce na vakcínu. Pokud k tomu dojde, ihned to 
sdělte lékaři. 
 
Nejčastěji hlášenými nežádoucími účinky při používání vakcíny Rabipur byly bolest v místě injekce, 
převážně bolest v důsledku injekce, nebo zatvrdnutí kůže v místě injekce. Tyto účinky jsou velmi časté 
(vyskytují  se  u více  než  1 pacienta  z 10).  Většina  reakcí  v místě  injekce  nebyla  závažná  a  vymizela 
během 24 až 48 hodin po injekci. 
 

5/7

 

Další nežádoucí účinky zahrnují: 
 
Velmi časté (mohou se vyskytnout u více než 1 pacienta z 10): 
bolest hlavy; 
závrať; 
vyrážka; 
pocit celkové nepohody (malátnost); 
únava; 
slabost (astenie); 
horečka. 
 
Časté
 (mohou se vyskytnout až u 1 pacienta z 10): 
otok lymfatických uzlin (lymfadenopatie); 
snížená chuť k jídlu; 
pocit na zvracení; 
zvracení; 
průjem; 
bolest žaludku/nepříjemný pocit v žaludku; 
kopřivka; 
bolest svalů; 
bolest kloubů (myalgie, artralgie). 
 
Vzácné (mohou se vyskytnout až u 1 pacienta z 1 000): 
alergické reakce (přecitlivělost); 
brnění nebo mravenčení (parestezie); 
pocení (hyperhidróza); 
třesavka. 
 
Velmi vzácné (mohou se vyskytnout až u 1 pacienta z 10 000): 
zánět  mozku,  nervové  poruchy  způsobující  slabost,  neschopnost  pohybu  nebo  ztrátu  citlivosti 
v některých částech těla*; 
mdloby, nestabilita se závratí*; 
závažná alergická reakce způsobující otok obličeje nebo hrdla (angioedém)*. 
 
*Nežádoucí účinky získané ze spontánních hlášení 
 
Nežádoucí účinky u dětí 

Očekává se, že frekvence, typ a závažnost nežádoucích účinků bude u dětí stejná, jako u dospělých.

 

 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud  se  u Vás  vyskytne  kterýkoli  z nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři,  lékárníkovi  nebo 
zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této 
příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:  
 
Státní ústav pro kontrolu léčiv 
Šrobárova 48 
100 41 Praha 10 
Webové stránky: 

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

 

 
Nahlášením  nežádoucích  účinků  můžete  přispět  k získání  více  informací  o bezpečnosti  tohoto 
přípravku. 
 
 
 
 

6/7

 

5. 

Jak přípravek Rabipur uchovávat 

 
Vakcínu uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. 
Uchovávejte vakcínu v chladničce (při teplotě 2 °C – 8 °C) tak, aby byla chráněna před světlem. Chraňte 
před mrazem. 
Uchovávejte injekční lahvičky ve vnějším obalu, aby byla vakcína chráněna před světlem. 
Nepoužívejte tuto vakcínu po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce. Doba použitelnosti se 
vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
Nevyhazujte  žádné  léčivé  přípravky  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se  svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí. 
 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co vakcína Rabipur obsahuje 

 

Léčivou  látkou  je  virus  rabiei  (inaktivovaný,  kmen  Flury  LEP)   2,5 IU.  Byl  pomnožen 
v purifikovaných buňkách kuřecího embrya (PCEC). 
 
Dalšími  složkami  jsou:  trometamol,  chlorid  sodný,  dihydrát  dinatrium-edetátu,  kalium-hydrogen-
glutamát, polygelin, sacharóza, voda na injekci.  
 
Jak vakcína Rabipur vypadá a co obsahuje toto balení 
 
Rabipur  je  bílý  lyofilizovaný  prášek,  určený  k rekonstituci  čirým  bezbarvým  rozpouštědlem. 
Rekonstituovaná vakcína je čirá až slabě opalescentní a bezbarvá až slabě růžová. 
 
Vakcína  Rabipur  je  dodávána  v balení  obsahujícím  injekční  lahvičku  s práškem,  ampuli  se  sterilní 
vodou. Součástí balení může, ale nemusí být injekční stříkačka se samostatnou jehlou. 
 
Velikosti balení: 
1x 1 dávka (injekční lahvička) + 1 ml rozpouštědla (ampule) 
1x  1 dávka  (injekční  lahvička)  +  1 ml  rozpouštědla  (ampule)  +  1 injekční  stříkačka  se 
samostatnou jehlou 
5x  1 dávka  (injekční  lahvička)  +  5x  1 ml  rozpouštědla  (ampule)  +  5 injekčních  stříkaček  se 
samostatnými jehlami 
 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
GSK Vaccines GmbH 
Emil-von-Behring-Str. 76 
D-35041 Marburg 
Německo 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 18. 8. 2017
  
 
Následující informace jsou určeny pouze pro zdravotnické pracovníky: 
 
Vakcína se musí před rekonstitucí i po ní vizuálně zkontrolovat na přítomnost jakýchkoli cizorodých 
částic nebo změnu fyzikálního vzhledu. Vakcína se nesmí použít, pokud došlo k jakékoli změně vzhledu 
vakcíny. 

Rekonstituovaná vakcína je čirá až slabě opalescentní a bezbarvá až slabě růžová.

 

Prášek  pro  přípravu  injekčního  roztoku  musí  být  rekonstituován  dodaným  rozpouštědlem  a  opatrně 
protřepán před podáním injekce. Rekonstituovaná vakcína se musí okamžitě použít. 

7/7

 

V injekční lahvičce s vakcínou je podtlak. Po rekonstituci vakcíny se doporučuje odšroubovat injekční 
stříkačku  od jehly,  aby  se vyrovnal  podtlak.  Poté  lze  vakcínu  snadno  natáhnout  z injekční lahvičky. 
Nedoporučuje  se  vyvíjet  nadměrný  tlak,  neboť  přetlak  by  způsobil  potíže  při  natahování  správného 
objemu vakcíny. 

Recenze

Recenze produktu RABIPUR 1X2.5UT/DÁ Prášek pro inj. roztok

Diskuze

Diskuze k produktu RABIPUR 1X2.5UT/DÁ Prášek pro inj. roztok

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám