Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na nervový systém » Léky na předpis používané v psychiatrii

QUESTAX 200 MG 90X200MG Potahované tablety

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 101218

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: SVUS PHARMA A.S.
Kód výrobku: 101218
Kód EAN:
Kód SÚKL: 108700
Držitel rozhodnutí: SVUS PHARMA A.S.
Questax se používá k léčbě schizofrenie. Příznaky schizofrenie zahrnují halucinace (např. slyšení nevysvětlitelných hlasů), podivné a znepokojující myšlenky, změny chování, pocity osamělosti a zmatenost. Questax se rovněž používá k léčbě mánie, jejíž symptomy (příznaky) zahrnují nepřiměřenou radost a zvýšenou energii a aktivitu. Tito pacienti se vyznačují sníženou potřebou spánku, překotným myšlením, příliš mnoho a rychle mluví. Avšak tito pacienti mohou být také nepřiměřeně vznětliví.

Příbalový leták

1/9

Příloha č. 1 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls158805/2011, sukls158821/2011, 

sukls158829/2011

Příbalová informace: informace pro uživatele

Questax 25 mg, potahované tablety

Questax 100 mg, potahované tablety
Questax 200 mg, potahované tablety

quetiapini fumaras

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

-

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka nebo zdravotní sestry.

-

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí 
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

-

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo
lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, 
které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

Co naleznete v této příbalové informaci

1.

Co je přípravek QUESTAX a k čemu se používá

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek QUESTAX užívat 

3.

Jak se přípravek QUESTAX užívá 

4.

Možné nežádoucí účinky

5

Jak přípravek QUESTAX uchovávat 

6.

Obsah balení a další informace

1.

Co je přípravek QUESTAX a k čemu se používá

Questax  patří  do  skupiny  léků  nazývaných  antipsychotika,  která  zlepšují  příznaky  určitých 
duševních nemocí.

Questax  se  používá  k léčbě  schizofrenie.  Příznaky  schizofrenie  zahrnují  halucinace  (např. 
slyšení  nevysvětlitelných  hlasů),  podivné  a  znepokojující  myšlenky,  změny  chování,  pocity 
osamělosti a zmatenost.

Questax se rovněž používá k léčbě  mánie,  jejíž symptomy (příznaky) zahrnují  nepřiměřenou 
radost  a  zvýšenou  energii  a  aktivitu.  Tito  pacienti  se  vyznačují  sníženou  potřebou  spánku, 
překotným  myšlením,  příliš  mnoho  a  rychle  mluví.  Avšak  tito  pacienti  mohou  být  také 
nepřiměřeně podráždění.

Lékař může pokračovat ve Vaší léčbě, i když došlo ke zlepšení Vašeho stavu.

2/9

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek QUESTAX užívat 

Neužívejte přípravek QUESTAX

jestliže jste alergický/á na kvetiapin nebo na kteroukoliv další složku tohoto přípravku 
(uvedenou v bodě 6) 

jestliže užíváte některé z následujících léčiv: 

-

některé přípravky k léčbě HIV 

-

azolové přípravky (k léčbě plísňových infekcí)

-

erythromycin nebo klarithromycin (k léčbě bakteriálních infekcí). 

-

nefazodon (k léčbě deprese). 

Neužívejte přípravek QUESTAX, pokud se Vás týká některý z výše uvedených bodů. Pokud si nejste 
jisti, obraťte se na svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestru, než začnete užívat Questax

Upozornění a opatření 

Před užitím přípravku QESTAX se poraďte se svým lékařem, lékárníkem nebo zdravotní sestrou, 
pokud:

Vy nebo někdo jiný ve Vaší rodině máte nebo jste měl(a) problémy se srdcem, například 

nepravidelný srdeční rytmus, nebo užíváte léky, které ovlivňují činnost srdce. 

Máte nízký krevní tlak. 

Měl/a jste cévní mozkovou příhodu, zvláště pokud jste staršího věku. 

Máte onemocnění jater. 

Měl/a jste záchvat křečí kdykoli v minulosti. 

Máte cukrovku (diabetes mellitus) nebo zvýšené riziko vývoje cukrovky. Pokud ano, Váš 

lékař může v průběhu léčby přípravkem QUESTAX kontrolovat hladinu glukózy ve Vaší krvi. 

Víte, že jste v minulosti měl/a nízké hladiny bílých krvinek (které mohly, ale také nemusely

být vyvolány užíváním jiných léčiv). 

Jste starší pacient s demencí (ztráta mozkových funkcí). Pokud jste, neměl/a byste užívat

QUESTAX, protože patří do skupiny léčiv, které zvyšují riziko mozkové mrtvice, v některých 
případech riziko smrti, u starších pacientů s demencí.

pokud se u Vás nebo u někoho z Vaší rodiny již někdy vyskytly potíže s krevními sraženinami 

(ucpání cév ,embolie). Užívání podobných přípravků, jako je tento, je totiž spojováno s 
tvorbou krevních sraženin v cévách. 

Pokud se vyskytnou následující obtíže po užití přípravku QUESTAX, kontaktujte ihned lékaře : 

Současně probíhající horečka, závažná svalová ztuhlost, pocení a snížený stav vědomí 

(porucha, která se označuje jako „neuroleptický maligní syndrom“). Může být potřeba 
okamžitá lékařská pomoc.

Nekontrolovatelné (samovolné) pohyby, zejména v obličeji nebo pohyby jazyka.

Závratě nebo silný pocit ospalosti. Mohou způsobit zvýšení rizika náhodného zranění (pádu) u 

starších pacientů.

Křeče (záchvaty)

Dlouho trvající a bolestivá erekce (ztopoření penisu). 

3/9

Příznaky spojované s pankreatitidou (zánětem slinivky – zvýšené triglyceridy, žlučové 

kameny, konzumace alkoholu).

Tyto příznaky mohou být způsobeny tímto typem léčiva.

Sebevražedné myšlenky a zhoršení deprese 

Jestliže trpíte depresí, můžete někdy uvažovat o sebepoškození nebo sebevraždě. Tyto myšlenky se 
mohou projevit častěji v době, kdy poprvé začínáte užívat přípravek. Trvá totiž určitou dobu, než tyto 
přípravky začnou působit, obvykle přibližně dva týdny, ale někdy i déle. Tyto myšlenky se mohou 
projevit častěji, když náhle přestanete přípravek užívat. Tyto myšlenky se častěji vyskytují u mladších 
dospělých. Data získaná z klinických studií ukázala zvýšené riziko sebevražedných myšlenek a/nebo 
chování u dospělých s depresí mladších 25 let.

Pokud se u Vás kdykoli vyskytnou myšlenky na sebepoškození nebo na sebevraždu, vyhledejte ihned 
svého lékaře nebo nejbližší nemocnici. Možná bude užitečné, když řeknete blízkému příteli nebo 
příbuznému, že máte deprese, a požádáte ho, aby si přečetl tuto příbalovou informaci. Možná byste je 
mohl(a) požádat, aby Vám řekli, pokud si budou myslet, že se Vaše deprese zhoršuje nebo budou-li 
znepokojení změnami ve Vašem chování.

U pacientů užívajících QUESTAX  bylo pozorováno přibývání na váze. Lékař i Vy byste měl/a 
pravidelně kontrolovat Vaši tělesnou hmotnost.

Děti a dospívající

QUESTAX  není určen k léčbě dětí a dospívajících do 18 let. 

Další léčivé přípravky a QUESTAX  

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval 
nebo které možná budete užívat.

Neužívejte QUESTAX , pokud užíváte následující léky: 

některé přípravky k léčbě HIV. 

azolové přípravky (k léčbě plísňových infekcí)

erythromycin nebo klarithromycin (k léčbě infekcí). 

nefazodon (k léčbě deprese). 

Informujte svého lékaře, pokud užíváte zejména následující léky: 

léky k léčbě epilepsie (jako fenytoin, valproát sodný nebo karbamazepin). 

léky k léčbě vysokého krevního tlaku. 

barbituráty (k léčbě nespavosti či obtížného usínání). 

thioridazin (jiný antipsychotický lék). 

Léky, které mají vliv na činnost Vašeho srdce, např. léky, které vyvolávají nerovnováhu 

solí v krvi (nízké hladiny draslíku nebo hořčíku), např. diuretika (léky na odvodnění) nebo 
některá antibiotika (k léčbě infekcí). 

Než přestanete užívat Vaše léky, zeptejte se nejdříve lékaře.

QUESTAX s jídlem, pitím a alkoholem

Přípravek je možné užívat s jídlem a pitím.

4/9

Během léčby by se neměl pít alkohol, tato kombinace může způsobit ospalost.

Neužívejte QUESTAX spolu s grapefruitovou šťávou, může to ovlivnit účinnost přípravku.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, 
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. Neměla 
byste během těhotenství užívat 

QUESTAX

bez porady s Vaším lékařem. 

QUESTAX

se nemá 

užívat při kojení. 

U novorozenců, jejichž matky užívaly 

QUESTAX

v posledním trimestru (poslední tři měsíce 

těhotenství), se mohou vyskytnout tyto příznaky: třes, svalová ztuhlost a/nebo slabost, spavost, 
neklid, problémy s dýcháním a potíže s příjmem potravy. Pokud se u Vašeho dítěte objeví 
jakýkoliv z těchto příznaků, prosím, kontaktujte dětského lékaře.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek QUESTAX může způsobit ospalost. Neřiďte motorová vozidla ani neobsluhujte stroje 
dokud nebudete vědět, jak na Vás lék působí.

Přípravek QUESTAX obsahuje laktosu

Přípravek QUESTAX obsahuje laktosu. Pokud trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, kontaktujte
před užitím přípravku QUESTAX svého lékaře.

Vliv na vyšetření léčiv v moči 

Pokud bude Vaše moč vyšetřována na léčiva, může vést užívání přípravku 

QUESTAX

k pozitivitě 

testu na metadon nebo na některé léky ze skupiny tricyklických antidepresiv, pokud se použijí 
určité vyšetřovací metody. Přitom nemusíte užívat ani metadon, ani tricyklická antidepresiva. 
Pokud se to stane, doporučuje se potvrdit výsledky jinou cílenější vyšetřovací metodou.

3.

Jak se přípravek QUESTAX užívá

Vždy  užívejte  tento  přípravek  přesně  podle  pokynů  svého  lékaře nebo  lékárníka.  Pokud  si  nejste 
jistý/a, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Celková denní dávka by měla být rozdělena na dvě. Tablety zapíjejte dostatečným množstvím tekutiny 
(doporučuje se sklenice vody). Tablety můžete užít během jídla nebo mezi jídly. Tablety užívejte 
pokaždé ve stejnou hodinu.

Léčba schizofrenie (nemoc zahrnující změny v myšlení, cítění a vztahu ke světu):

Celková denní dávka je první den 50 mg, druhý den 100 mg a třetí den 200 mg a čtvrtý den 300 mg  
kvetiapinu. Doporučená denní dávka může být od čtvrtého dne postupně zvyšována z 300 na 450 mg. 
V závislosti na individuální reakci a snášenlivosti pacienta může dávka kolísat v rozmezí 150–750 mg 
denně. 

Léčba manických epizod (když zažíváte období neobvykle výrazného elánu a energie) : 

Celková  denní  dávka  pro  první  4  dny  je: první  den  100 mg,  druhý  den  200 mg,  třetí  den  300 mg  a 
čtvrtý  den  400  mg.  Dávky  se  mohou  dále  do  šestého  dne  zvýšit  až  na  800  mg,  ale  denní  přírůstek 
nesmí být větší než 200 mg. 

5/9

Dávku  může  lékař  u  jednotlivých  pacientů  upravit  podle  jejich  reakce  a  snášenlivosti.  Dávka  může 
kolísat v rozmezí 200–800 mg denně. 

Váš ošetřující lékař rozhodne, jak dlouho bude trvat terapie přípravkem QUESTAX.

Použití u dětí a dospívajících: 

Nejsou dostatečné zkušenosti s užíváním kvetiapinu, neexistují tedy žádná obecná doporučení pro tuto 
věkovou skupinu. 

Starší pacienti: 

U  starších  pacientů  může  lékař  předepsat  dávku  přípravku  QUESTAX podle  reakce  a snášenlivosti 
jednotlivých  pacientů.    Celková  denní  dávka  by  měla  být  nižší  než  u mladších osob  a  měla  by  být 
zvyšována pomaleji.

Pacienti s poruchou funkce jater:

Lékař může předepsat odlišnou dávku přípravku QUESTAX podle Vaší reakce a snášenlivosti. 

Jestliže máte pocit, že účinek přípravku QUESTAX je příliš silný nebo příliš slabý, řekněte to svému 
lékaři.

Jestliže jste užil(a) více přípravku QUESTAX, než jste měl(a):  

Pozorované  příznaky  předávkování  odpovídají  vystupňování  známých  účinků  přípravku,  jako  je 
ospalost, útlum,  zrychlená  srdeční  činnost, pokles  krevního  tlaku,  změna elektrické  aktivity  srdce 
patrná  na  EKG  (prodloužení  QT  intervalu),  křeče  (včetně  epileptických  záchvatů),  poškození  svalů, 
problémy  s dýcháním,  neschopnost  se  vymočit,  zmatenost,  delirium  nebo  agitovanost (pohybový 
neklid).

Pokud užijete více přípravku QUESTAX, neprodleně kontaktujte svého ošetřujícího lékaře, nemocnici
nebo lékárnu.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek QUESTAX:

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. 

Pokud si zapomenete vzít svoji obvyklou dávku, neberte si jí v okamžiku, kdy na to přijdete. Vezměte 
si až následující dávku, v obvyklý čas. 

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek QUESTAX:

Nepřerušujte užívání přípravku, aniž byste se poradil(a) se svým lékařem. Mohlo by dojít k narušení 
úspěchu terapie. Po náhlém vysazení se může vyskytnout akutní reakce z vysazení, jako je nevolnost, 
zvracení, bolesti hlavy, průjem, podrážděnost, závrať a nespavost. Proto je důležité vysazovat lék 
postupně, aby se předešlo této reakci. Váš lékař Vám řekne, jak postupně snižovat dávku, aby nedošlo 
k této nežádoucí reakci.

Máte-li  jakékoli  další  otázky  týkající  se  užívání  tohoto  přípravku,  zeptejte  se  svého  lékaře  nebo 
lékárníka.

6/9

4.

Možné nežádoucí účinky 

Podobně jako všechny léky, může mít 

i tento přípravek 

nežádoucí účinky, které se ale nemusí 

vyskytnout u každého. Pokud 

se u Vás vyskytne kterýkoli z 

nežádoucích účinků, sdělte to svému 

lékaři nebo lékárníkovi. 

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou 

uvedeny v této příbalové informaci.

Velmi časté nežádoucí účinky (může postihnout více než 1 z 10 pacientů) 

závratě, které mohou vést k pádu, bolest hlavy, sucho v ústech

ospalost (může vymizet při pokračování léčby), která může vést k pádu. 

příznaky z vysazení léčby, tj. příznaky, které se objevují při náhlém přerušení léčby 

přípravkem 

QUESTAX

– nespavost, nucení na zvracení (nevolnost), bolest hlavy, průjem, 

zvracení, závratě a podrážděnost. Doporučuje se postupné vysazování léčby v průběhu 
alespoň 1-2 týdnů. 

přibývání na váze. 

Časté nežádoucí účinky (může postihnout až 1 z 10 pacientů) 

zrychlená tepová frekvence (tlukot srdce). 

pocit bušícího srdce, zrychlený a nepravidelný tep. 

ucpaný nos

zácpa, nechutenství

pocit slabosti, mdloby (může vést k pádu). 

otékání paží a nohou. 

nízký krevní tlak při vzpřímení těla, někdy se závratí či mdlobou (může vést k pádu). 

zvýšení hladiny krevního cukru

rozmazané vidění. 

neobvyklé svalové pohyby zahrnující obtíže při zahájení pohybu svaly, třes, pocit neklidu 

nebo svalová ztuhlost bez doprovodné bolesti. 

neobvyklé sny a noční můry. 

zvýšená chuť k jídlu. 

podrážděnost. 

poruchy řeči a vyjadřování. 

sebevražedné myšlenky a zhoršení deprese. 

dušnost. 

zvracení (především u starších pacientů). 

horečka. 

Méně časté nežádoucí účinky (může postihnout až 1 ze 100 pacientů) 

křeče. 

7/9

alergická reakce, která může zahrnovatvyvýšené podlitiny, otoky kůže a v okolí úst. 

nepříjemné pocity nohou (syndrom neklidných nohou). 

obtížné polykání. 

nekontrolovatelné pohyby, zvláště obličeje a jazyka. 

sexuální poruchy. 

zhoršení předchozího diabetu (cukrovky). 

změna elektrické aktivity srdce patrná na EKG (prodloužení QT intervalu)

zpomalená činnost srdce (bradykardie). 

Vzácné nežádoucí účinky (může postihnout až 10 z 1000 pacientů) 

současně probíhající horečka, pocení, svalová ztuhlost, velmi značná ospalost nebo mdloby

(porucha označovaná jako „neuroleptický maligní syndrom“). 

zežloutnutí kůže a očí (žloutenka). 

zánět jater (hepatitida)

přetrvávající a bolestivá erekce (priapismus). 

zvětšení prsů u mužů i žen a neočekávaná tvorba mléka (galaktorea). 

menstruační poruchy.

krevní sraženiny v žilách, zvláště dolních končetin (příznaky zahrnují otok, bolest a zarudnutí 

dolní končetiny), které mohou putovat žilním řečištěm do plic a zapříčinit bolest na hrudi a 
dýchací obtíže. Jestliže zpozorujete některý z těchto příznaků, vyhledejte okamžitě lékařskou 
pomoc. 

chůze, mluvení, jezení, či jíné činnosti během spánku. 

snížená tělesná teplota (hypotermie). 

zánět slinivky břišní. 

Velmi vzácné nežádoucí účinky (může postihnout až 1 z 10 000 pacientů) 

závažná vyrážka, puchýře nebo červené skvrny na kůži.

těžká alergická reakce (anafylaktická reakce), která se projevuje obtížným dýcháním a 

rozvojem šoku. 

rychle vznikající otok kůže, obvykle okolo očí, rtů a krku (angioedém). 

nepatřičné vylučování hormonu, který řídí objem moči.

rozpad svalových vláken a bolest svalů (rabdomyolýza)

Není známo (četnost výskytu nelze z dostupných údajů určit) 

Vyrážka na kůži s nepravidelnými červenými skvrnami (erythema multiforme).

Vážná, náhlá alergická reakce s příznaky jako jsou horečka a puchýře na kůži a 

odlupování se kůže (toxická epidermální nekrolýza). 

Skupina léků, kam patří také 

QUESTAX

, může vyvolat poruchy srdečního rytmu, které mohou 

být závažné a v těžkých případech mohou vést k úmrtí pacienta.

Některé nežádoucí účinky lze zjistit až při kontrolách krve

. To zahrnuje 

změny hladin některých 

tuků (triglyceridy a celkový cholesterol), hladinu krevního cukru, změny v objemu hormonu štítné 
žlázy v krvi, zvýšené hladiny jaterních enzymů, snížení hladiny určitého typu krevních buněk, 

8/9

snížení hladiny červených krvinek v krvi, zvýšení objemu krevní kreatininfosfokinázy (látky ve 
svalech), snížení objemu sodíku v krvi a zvýšení objemu hormonu prolaktinu v krvi.

Zvýšení objemu hormonu prolaktinu v krvi může způsobit:

-

Otok prsů s neočekávanou tvorbou mléka u mužů a žen.

-

Vymizení menstruace nebo nepravidelná menstruace u žen.

Lékař Vás proto může občas odeslat ke kontrolnímu vyšetření krve.

Další nežádoucí účinky u dětí a dospívajících

U dětí a dospívajících se mohou objevit stejné nežádoucí účinky, jako se mohou objevit u dospělých. 
Následující nežádoucí účinek byl pozorován pouze u dětí a dospívajících: 

Velmi časté (

může postihnout více než 

1 z 10 pacientů) 

vzestup krevního tlaku. 

Následující nežádoucí účinky byly pozorovány častěji u dětí a dospívajících. 

Velmi časté (

může postihnout více než 

1 z 10 pacientů) 

vzestup množství hormonu nazývaného prolaktin v krvi. Vzestup hormonu prolaktin může 

vzácně vyvolat: 

-

u chlapců a děvčat zvětšení prsů a neočekávanou tvorbu mléka. 

-

u děvčat nepravidelné měsíčky, nebo nepřítomnost menstruace. 

zvýšená chuť k jídlu. 

neobvyklé pohyby svalů. Mohou zahrnovat obtíže při zahájení pohybu svalu, třes, pocit 

neklidu nebo svalovou ztuhlost bez doprovodné bolesti. 

5.

Jak přípravek QUESTAX uchovávat 

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za „Použitelné do“ a 
na blistru za „EXP:“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 
prostředí.

6.

Obsah balení a další informace

Co přípravek QUESTAX obsahuje

QUESTAX 25 mg, potahované tablety

Léčivou látkou je quetiapinum (kvetiapin) ve formě quetiapini fumaras. 

Pomocnými látkami jsou: 

Hydrogenfosforečnan  vápenatý,  monohydrát  laktosy,  mikrokrystalická  celulosa,  sodná  sůl 
karboxymethylškrobu  (typ  A),  povidon,  magnesium-stearát, hypromelosa,  oxid  titaničitý  (E171), 
makrogol 400, žlutý oxid železitý (E172), červený oxid železitý (E172)

9/9

QUESTAX 100 mg, potahované tablety

Léčivou látkou je quetiapinum (kvetiapin) ve formě quetiapini fumaras. 

Pomocnými látkami jsou: 

Hydrogenfosforečnan  vápenatý,  monohydrát  laktosy,  mikrokrystalická  celulosa,  sodná  sůl 
karboxymethylškrobu  (typ  A),  povidon,  magnesium-stearát, hypromelosa,  oxid  titaničitý  (E171), 
makrogol 400, žlutý oxid železitý (E172)

QUESTAX 200 mg, potahované tablety

Léčivou látkou je quetiapinum (kvetiapin) ve formě quetiapini fumaras. 

Pomocnými látkami jsou: Hydrogenfosforečnan vápenatý, monohydrát laktózy, mikrokrystalická 
celulosa, sodná sůl karboxymethylškrobu (typ A), povidon, magnesium-stearát, hypromelosa, oxid 
titaničitý (E171), makrogol 400

Jak přípravek QUESTAX vypadá a co obsahuje toto balení

Questax 25, mg potahované tablety: broskvově zbarvené, kulaté, bikonvexní potahované tablety, 
poloměr 5 mm.  

Questax 100 mg, potahované tablety: žluté, kulaté, bikonvexní potahované tablety, poloměr 9 mm,
s půlicí rýhou na jedné straně.

Questax 200 mg, potahované tablety: bílé, kulaté, bikonvexní potahované tablety, poloměr 11 mm.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

SVUS Pharma a.s., Smetanovo nábřeží 1238/20a, 500 02 Hradec Králové, Česká republika

Tento léčivý přípravek byl v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Dánsko: Quetiapine SVUS

Česká republika: Questax 25, 100, 200 mg, potahované tablety

Slovenská republika: Questax 25, 200, 100, 300 mg

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 

23.1.2013

Recenze

Recenze produktu QUESTAX 200 MG 90X200MG Potahované tablety

Diskuze

Diskuze k produktu QUESTAX 200 MG 90X200MG Potahované tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám