Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na dutinu ústní a trávicí trakt » Léky na předpis na žaludek a střeva

QUAMATEL 40 MG 28X40MG Potahované tablety - recenze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 16779

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Kód výrobku: 16779
Kód EAN: 5997001311196
Kód SÚKL: 80629
Quamatel je určen k léčbě nebo prevenci těchto chorobných stavů: - Léčba nezhoubného žaludečního a dvanáctníkového vředu. - Léčba onemocnění, při které je zvýšena tvorba žaludeční šťávy, např. Zollinger-Ellisonův syndrom. - Prevence opakování vzniku dvanáctníkového vředu. - Léčba a prevence refluxní nemoci jícnu (zánět sliznice jícnu na podkladě zpětného toku žaludečního obsahu). Přípravek je určen pro dospělé a mladistvé.

Příbalový leták

 

 

 

1/6 

sp.zn. sukls221069/2017 

Příbalová informace: informace pro uživatele  

 

Quamatel 20 mg potahované tablety 

 

Quamatel 40 mg potahované tablety 

 

famotidinum 

 

Přečtěte  si  pozorně  celou  příbalovou  informaci  dříve,  než  začnete  tento  přípravek   užívat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
 

Ponechte si příbalovou  informaci  pro případ,  že si ji  budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli  další otázky,  zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

Tento  přípravek  byl  předepsán  výhradně  Vám.  Nedávejte  jej  žádné  další  osobě.  Mohl  by  jí 

ublížit,  a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění  jako Vy. 

Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo 
lékárníkovi.  Stejně  postupujte  v případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou  uvedeny 
v této příbalové  informaci. Viz bod 4. 

 
Co naleznete v této příbalové informaci
  
1. 

Co je přípravek Quamatel a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost,  než začnete přípravek Quamatel užívat   

3. 

Jak se přípravek Quamatel užívá  

4. 

Možné nežádoucí  účinky 

5. 

Jak přípravek Quamatel uchovávat  

6. 

Obsah balení  a další informace 

 
 
1

Co je přípravek Quamatel a k čemu se používá 

 
Quamatel  snižuje  tvorbu  kyseliny  chlorovodíkové  a  trávicího  enzymu  pepsinu  v  žaludku  a  snižuje 
jejich  obsah  v  žaludeční  šťávě.  Tím  chrání  žaludek  i  dvanáctník  před  významnými  vlivy,  které  mají 
podíl  na  vzniku  a  přetrvávání  žaludečního  a  dvanáctníkového  vředu.  Přípravek  působí  dlouhodobě, 
stačí jedna dávka denně. 
Quamatel je určen k léčbě nebo prevenci těchto chorobných stavů:  

Léčba nezhoubného žaludečního  vředu. 

Léčba dvanáctníkového vředu. 

Léčba  onemocnění,  při  kterých  je  zvýšena  tvorba  žaludeční  šťávy,  např.  Zollingerův-Ellisonův 
syndrom. 

Prevence opakování dvanáctníkového  vředu. 

Léčba  refluxní  nemoci  jícnu  (zánět  sliznice  jícnu  na  podkladě  zpětného  toku  žaludečního 
obsahu) a prevence komplikací  refluxní  nemoci jícnu  (oděrky sliznice  a vředy jícnu). 

Přípravek je určen pro dospělé a dospívající. 
 

 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Quamatel užívat  

 
Neužívejte přípravek Quamatel
 

-  jestliže  jste  alergický(á)  na  famotidin  nebo  na  kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou 

v bodě 6); 

-  jestliže  jste  někdy  měl(a)  alergickou  reakci  na  podobný  léčivý  přípravek  k léčbě  dyspepsie 

(trávicí obtíže),  žaludečního  nebo dvanáctníkového  vředu  nebo refluxní  nemoci jícnu. 
 

Upozornění a opatření 

 

 

 

2/6 

Před  užitím  přípravku  Quamatel  se  poraďte  se  svým  lékařem  nebo  lékárníkem.  A  to  zvláště  tehdy, 
jestliže  máte problémy  s ledvinami. 
 
Před  léčbou  žaludečních  vředů  je  třeba  vyloučit  nádorové  onemocnění  žaludku.  Budete  proto  muset 
podstoupit  některá  lékařská  vyšetření  a  dále  pak  kontrolní  vyšetření  (vyšetření  žaludku  přístrojem  a 
některá laboratorní  vyšetření krve). 
 

V případě  dlouhodobé  léčby  vysokými  dávkami  léku  může  lékař  častěji kontrolovat Váš krevní obraz 
a funkci jater. 
Pokud  trpíte  dlouhou  dobu  vředovou  chorobou  žaludku,  nevysazujte  náhle  lék  při  ústupu  příznaků 
onemocnění,  ale vždy se poraďte o ukončení léčby s lékařem. 
 
Děti  
Účinnost a bezpečnost famotidinu  u dětí nebyla dosud stanovena. 

 
Další léčivé přípravky a přípravek Quamatel 
Informujte  svého  lékaře  nebo  lékárníka  o  všech  lécích,  které  užíváte,  které  jste  v nedávné  době 
užíval(a)  nebo které možná budete užívat. 
 
Účinky přípravku Quamatel a účinky jiných léků se mohou vzájemně ovlivňovat. Váš lékař proto musí 
být  informován  o  všech  lécích,  které  v  současné  době  užíváte,  nebo  které  začnete  užívat,  a  to  na 
lékařský  předpis  i bez něho. Pokud Vám další lékař bude předepisovat nebo doporučovat nějaký další 

lék,  informujte  ho,  že  již  užíváte  přípravek  Quamatel.  Než  začnete  současně  s přípravkem Quamatel 
užívat  nějaký volně  prodejný lék,  poraďte se se svým ošetřujícím  lékařem. 
 
Zvláště informujte  svého lékaře nebo lékárníka,  pokud užíváte některý z níže uvedených léků: 

probenecid,  používaný  u dny nebo zánětu kloubů  způsobeného dnou; 

itrakonazol  nebo ketokonazol,  používané  u plísňových  infekcí; 

atazanavir, používaný  k léčbě infekce HIV;  

antacida, používaná  k léčbě pálení žáhy nebo poruch trávení způsobených  žaludeční  kyselinou; 

sukralfát, používaný  k léčbě vředů. 

 
Přípravek Quamatel s jídlem, pitím a alkoholem 
Konzumace potravy a nápojů  neovlivňuje  vstřebávání přípravku  Quamatel. 
 
Těhotenství a kojení 

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékařem dříve,  než začnete tento přípravek užívat. 
 
Famotidin  prochází  placentou,  a  proto  se  přípravek  Quamatel  nesmí užívat v těhotenství. Lékař Vám 
ho předepíše jen tehdy, pokud to bude nezbytně nutné. 
 
Famotidin  se  vylučuje  do  mateřského  mléka,  proto  mají  matky  v období  kojení  buď  přestat  užívat 
přípravek Quamatel, nebo přestat kojit. 

 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
U  některých  pacientů  se  mohou  při  užívání  famotidinu  vyskytnout nežádoucí účinky, jako je závrať a 
bolest  hlavy.  Vyvarujte  se  řízení  vozidel  a  obsluhy  strojů  nebo  aktivit,  které  vyžadují  zvýšenou 
pozornost,  pokud  se u Vás tyto příznaky  vyskytnou. 
 
Přípravek Quamatel obsahuje laktosu 

Pokud  Vám  Váš  lékař  sdělil,  že  nesnášíte  některé  cukry,  poraďte  se  se  svým  lékařem, než začnete 
tento léčivý  přípravek užívat. 
 
 

 

 

 

3/6 

3. 

Jak se přípravek Quamatel užívá  

 
Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se 
svým lékařem. 
 
Přípravek  je  určen  k vnitřnímu  užití.  Potahované  tablety  se  polykají  a  zapijí  se  malým  množstvím 
vody nebo čaje.  

 
Pokud lékař neurčí jinak,  užívá  se přípravek Quamatel obvykle  následovně: 
 
Dospělí a dospívající: 
Při akutním dvanáctníkovém vředu 
Užívá  se  40  mg  jednou  denně  (1  potahovaná  tableta  přípravku  Quamatel  40  mg  nebo  2 potahované 
tablety  přípravku  Quamatel  20  mg),  vždy  večer  před spaním. Léčba obvykle trvá 4 týdny. V případě 

potřeby je možné ji prodloužit  na 8 týdnů. Pokud se vřed zahojil  dříve,  může být léčba kratší. 
 
Prevence opakování vzniku dvanáctníkového vředu 
Doporučená dávka je 20 mg jednou  denně užívaná  večer před spaním. 
 
Při nezhoubném žaludečním vředu 
Podává  se  40  mg  jednou  denně  večer před spaním (1 potahovaná tableta přípravku Quamatel 40 mg 
nebo  2  potahované  tablety  přípravku  Quamatel  20  mg).  Léčba  obvykle  trvá  4  až  8  týdnů.  Při 

rychlejším  vyhojení  může  být  léčba  kratší.  Délku  léčby  vždy  určí  lékař,  obvykle na základě výsledku 
vyšetření žaludku  přístrojem. 
 
Při zvýšené tvorbě žaludeční kyseliny 
(např. při tzv. Zollingerově-Ellisonově  syndromu) 
Počáteční dávka bývá 20 mg (1 potahovaná tableta přípravku Quamatel 20 mg) 4krát denně každých 6 
hodin  a lékař postupně upravuje dávky podle  potřeby. 
 

Při refluxní nemoci jícnu 
Obvyklá  léčebná  i  preventivní  dávka  je  20  mg  (1  potahovaná  tableta  přípravku  Quamatel  20  mg) 
dvakrát  denně  dlouhodobě  (6  až  12  týdnů). Při závažnějším průběhu nemoci může lékař zvýšit dávku 
na 40 mg dvakrát denně. 
 
Starší pacienti 
Doporučené  dávkování  u  většiny pacientů vyššího věku je  stejné jako u mladších nemocných, a to ve 

všech indikacích.   
 
Porucha funkce ledvin 
Lékař upraví dávky přípravku podle  funkce ledvin. 
 
Použití u dětí 
Přípravek  se  nepodává  dětem,  protože  účinnost  a  bezpečnost  famotidinu  u  dětí  nebyla  dosud 
stanovena. 

 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Quamatel, než jste měl(a) 
Dosud  nejsou  žádné  zkušenosti  s předávkováním.  V případě  předávkování  nebo  náhodného  požití 
většího  množství  tablet,  kontaktujte  neprodleně  svého  lékaře  nebo  lékárníka  nebo  pohotovostní 
oddělení  nemocnice.  
 
Ze  zkušenosti  je  známo,  že  dávka  800  mg  famotidinu  denně  užívaná  déle  než  jeden  rok  nezpůsobila 

žádné závažné nežádoucí účinky. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Quamatel 
Nezdvojnásobujte  následující  dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. 

 

 

 

4/6 

 
Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Quamatel 
Pokud Vám to lékař nedoporučí,  nepřestávejte tablety užívat. 
 
Máte-li  jakékoli  další  otázky  týkající  se  užívání  tohoto  přípravku,  zeptejte  se  svého  lékaře  nebo 
lékárníka. 
 

 
4. 

Možné nežádoucí účinky 

 
Podobně  jako  všechny  léky,  může  mít  i  tento  přípravek  nežádoucí  účinky,  které  se  ale  nemusí 
vyskytnout  u každého. 
 
Pokud se u Vás vyskytne některý z následujících stavů, přestaňte lék užívat a okamžitě  vyhledejte 

lékařskou pomoc: 

Alergické  reakce  jako  je  kožní  vyrážka,  svědění,  kopřivka,  angioedém  (závažný,  náhlý  otok 
kůže  a/nebo  sliznic  (např.  jazyka  nebo  hrdla),  který  může  způsobit  obtížné  polykání  či  obtížné 
dýchání. 

Stevensův-Johnsonův  syndrom  - závažná forma alergické reakce, která se vyznačuje rozsáhlou 
vyrážkou s puchýři,  zvláště v okolí  úst, nosu, očí a zevních  pohlavních  orgánů. 

Závažná kožní  reakce s rozsáhlým olupováním  kůže (toxická epidermální  nekrolýza). 

Zežloutnutí  očí  a  kůže  (žloutenka)  spojená  s únavou,  zvracením  a  ztrátou  chuti  k jídlu.  Mohou 

to být známky problémů  s játry. 

Závažné  snížení  počtu krevních buněk, které může způsobit slabost, tvorbu modřin anebo zvýšit 
pravděpodobnost  vzniku  infekce. 

Snížení  krevních destiček, které zvyšuje  riziko  krvácení nebo tvorby modřin. 

Závažné snížení  počtu bílých  krvinek,  které zvyšuje  pravděpodobnost  vzniku  infekce. 

 
 

Nežádoucí účinky,  které se mohou vyskytnout  v souvislosti  s užíváním  famotidinu: 
 
Časté nežádoucí účinky: (mohou postihnout až 1 pacienta z 10) 

závrať 

bolest havy 

průjem 

zácpa 

 
Méně časté nežádoucí účinky: (mohou postihnout až 1 pacienta ze 100) 

sucho v ústech, změny chuti 

pocit na zvracení, zvracení 

zažívací  obtíže,  nadýmání nebo nadměrná střevní plynatost 

ztráta chuti k jídlu   

svědění, vyrážka, kopřivka 

únava 

 

Velmi vzácné nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 pacienta z 1000)  

změny  v elektrickém  záznamu  srdeční  činnosti  (EKG)  –  pomalejší  nebo  nepravidelný  srdeční 
rytmus 

závažné snížení  počtu bílých  nebo červených krvinek nebo krevních destiček 

reakce  přecitlivělosti  (nadměrná  alergická  reakce,  otok  vznikající  na  různých  místech  v  těle, 
zúžení  průdušek) 

deprese 

úzkost 

neklid 

zmatenost 

 

 

 

5/6 

poruchy orientace 

halucinace 

nespavost 

kožní  reakce  (Stevensův-Johnsonův  syndrom,  tj.  závažné  onemocnění  s  rozsáhlou  vyrážkou  s 
puchýři,  zvláště v okolí  úst, nosu, očí a zevních pohlavních  orgánů) 

tlak na hrudi 

bolest kloubů,  svalové křeče 

odchylky  jaterních enzymů,  žloutenka 

zánět jater 

epileptické  křeče  (záchvaty  typu  grand  mal,  tj.  velký  epileptický  záchvat,  kterému  někdy 
předchází aura), zvláště u pacientů s poruchou funkce ledvin 

záchvaty 

brnění nebo necitlivost  rukou nebo nohou 

impotence 

ztráta vlasů 

zánět plic 

 

 

Hlášení nežádoucích účinků   
Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři,  lékárníkovi  nebo 
zdravotní  sestře.  Stejně  postupujte  v případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou  uvedeny 
v této příbalové  informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit  také přímo na adresu:  
Státní ústav pro kontrolu  léčiv  
Šrobárova 48  
100 41 Praha 10  

webové stránky: 

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

.   

Nahlášením  nežádoucích  účinků  můžete  přispět  k získání  více  informací  o  bezpečnosti  tohoto 
přípravku.  
 
 
5. 

Jak přípravek Quamatel uchovávat 

 
Uchovávejte tento přípravek mimo  dohled a dosah dětí. 

 
Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní  teplotní  podmínky  uchovávání. 
 
Uchovávejte vnitřní  obal v krabičce, aby byl  přípravek chráněn před světlem. 
 
Nepoužívejte  tento přípravek po uplynutí  doby použitelnosti  uvedené na štítku  za EXP.

 

Doba 

použitelnosti  se vztahuje  k poslednímu  dni uvedeného měsíce. 

 
Nevyhazujte  žádné  léčivé  přípravky  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se  svého 
lékárníka,  jak  naložit  s přípravky,  které  již  nepoužíváte.  Tato  opatření  pomáhají  chránit  životní 
prostředí  
 
 
6. 

Obsah balení a další informace  

 

Co přípravek Quamatel obsahuje 
Léčivou látkou je famotidinum  20 mg nebo 40 mg v jedné potahované tabletě. 
 
Pomocnými  látkami jsou:   
Jádro  tablety:  koloidní  bezvodý  oxid  křemičitý,  magnesium-stearát,  povidon,  sodná  sůl  karboxy- 
methylškrobu  (typ A), mastek, kukuřičný  škrob, monohydrát laktosy. 

 

 

 

6/6 

Potahová  vrstva:  červený  oxid  železitý  (E  172),  koloidní  bezvodý  oxid  křemičitý,  oxid  titaničitý  (E 
171), makrogol  6000,  potahová soustava Sepifilm  003 bezbarvá, hypromelosa,  makrogol-stearát. 
 
Jak přípravek Quamatel vypadá a co obsahuje toto balení 
Quamatel  20  mg:  bikonvexní  tmavě  růžové  kulaté  potahované  tablety,  na  jedné  straně  vyraženo 
“F20“. 
Quamatel  40  mg:  bikonvexní  tmavě  růžové  kulaté  potahované  tablety,  na  jedné  straně  vyraženo 

“F40“. 
 
Quamatel 20 mg:  28 nebo 56 potahovaných tablet  
Quamatel 40 mg:  14, 28 nebo 56 potahovaných tablet  
Na trhu nemusí být všechny velikosti  balení. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce  

Gedeon Richter Plc. 
Gyömrői  út 19-21, 
1103 Budapešť,  
Maďarsko 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována 28. 11. 2017 

 

Recenze

Recenze produktu QUAMATEL 40 MG 28X40MG Potahované tablety

Diskuze

Diskuze k produktu QUAMATEL 40 MG 28X40MG Potahované tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám