Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na močové a pohlavní ústrojí » Léky na předpis hormonální

PROVERA 5 MG 20X5MG Tablety - recenze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 37971

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: PFIZER
Kód výrobku: 37971
Kód EAN:
Kód SÚKL: 21681
Držitel rozhodnutí: PFIZER
Provera 5 mg tablety se předepisují při následujících stavech: - při diagnostice příčin amenorhey (nedostaví-li se krvácení vůbec); - k úpravě abnormálního děložního krvácení způsobeného anovulací (nedojde-li k ovulaci, tzn. uvolnění vajíčka); - při podávání estrogenů ženám v menopauze jako nutný doplněk k omezení stimulujícího účinku estrogenů na endometrium (vnitřní výstelku dělohy); - k léčbě endometriózy (stavu, kdy tkáň obdobná vnitřní vystýlce dělohy, se usídlí na nežádoucím (nevhodném) místě jako jsou vaječníky a vejcovody); - k léčbě příznaků menopauzy jako jsou návaly a výrazné pocení.

Příbalový leták

1/5 

sp.zn.sukls59733/2016 
 
 

Příbalová informace: Informace pro uživatele 

 

PROVERA 5 mg 

tablety 

(medroxyprogesteroni acetas) 

 
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože 
obsahuje pro Vás důležité údaje.
 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry. 

Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i 
tehdy, má-li stejné známky onemocnění  jako Vy. 

Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků    sdělte  to  svému  lékaři,  lékárníkovi 
nebo zdravotní sestře. 

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Viz bod 4.  
 
Co naleznete v této příbalové informaci 

1. 

Co je přípravek PROVERA a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek PROVERA užívat 

3. 

Jak se přípravek PROVERA užívá 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak přípravek PROVERA uchovávat 

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1. 

Co je přípravek PROVERA a k čemu se používá 

 
Přípravek PROVERA je určen: 

-  k diagnostice příčin amenorhey (nedostaví-li se krvácení vůbec), 
-  k  úpravě  abnormálního  děložního  krvácení  způsobeného  anovulací  (tzn.  stavu,  kdy  nedojde  k 

uvolnění vajíčka), 

-  jako  nutný  doplněk  k  omezení  stimulujícího  účinku  estrogenů  na  endometrium  (vnitřní  výstelku 

dělohy) při podávání estrogenů ženám v menopauze, 

-  k  léčbě  endometriózy  (stavu,  kdy  tkáň  obdobná  vnitřní  vystýlce  dělohy  se  usídlí  na  nežádoucím 

místě, jako jsou vaječníky a vejcovody), 

-  k léčbě příznaků menopauzy jako jsou návaly a výrazné pocení. 

 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek PROVERA užívat 

 
Neužívejte přípravek PROVERA: 

  jestliže  jste  alergická  na  medroxyprogesteron  acetát  nebo  na  kteroukoli  další  složku  tohoto 

přípravku uvedenou v bodě 6 

  jestliže jste nebo byste mohla být těhotná 

  jestliže trpíte vaginálním krvácením z nejasných příčin 

  jestliže trpíte onemocněním jater 

  jestliže máte karcinom prsní žlázy či pohlavních orgánů. 

 
Upozornění a opatření 
Před užitím přípravku PROVERA se poraďte se svým lékařem, lékárníkem nebo zdravotní sestrou. 
 

Provera 5 mg ADR CDS 12 2015 HA comm 18.4.2016;V2 10.5.2016_pil 

 

Předtím,  než  Vám  lékař  přípravek  PROVERA  předepíše,  absolvujete  lékařskou  prohlídku.  Toto 
vyšetření je zaměřeno zejména na oblast prsů a pohlavních orgánů k vyloučení karcinomu.  
 
Přípravek PROVERA, zejména ve vysokých dávkách, může být příčinou nárůstu tělesné hmotnosti a 
zadržování tekutin.  
 
Pokud  jste  v  minulosti  byla  léčena  pro  deprese,  sdělte  to  svému  lékaři.  U  někoho  může  léčba 
přípravkem PROVERA způsobovat deprese (zhoršení nálady) podobné předmenstruačním.  
 
U někoho může užívání přípravku PROVERA vést k poruše metabolismu cukrů. Máte-li diabetes, je 
nutné pečlivé sledování hladin krevního cukru. 
 
Při histologickém vyšetření vzorku sliznice dělohy (endometria nebo endocervikální tkáně) je nutné 
lékaře upozornit na užívání přípravku PROVERA. 
 
Děti a dospívající 
Použití přípravku PROVERA u pediatrické populace není relevantní. 
 
Další léčivé přípravky a přípravek PROVERA 
Informujte, prosím, svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době 
užívala nebo které možná budete užívat. 
 
Léčivé  přípravky  se  mohou  někdy  vzájemně  ovlivňovat.  Pokud  Vám  je  předepsána  léčba  jiným 
lékařem, informujte ho o tom, že užíváte přípravek PROVERA. 
 
Užíváte-li lék určený k léčbě rakoviny aminoglutethimid současně s přípravkem PROVERA, může 
se účinek léčby přípravkem PROVERA významně snížit. 
 
Užití  přípravku  PROVERA  před  vyšetřením  zahrnujícím  rozbor  krve  by  mohlo  ovlivnit  výsledky 
některých testů. Upozorněte lékaře, že užíváte přípravek PROVERA. 
 
Těhotenství, kojení a plodnost 
Přípravek  PROVERA  neužívejte,  pokud  jste  těhotná.  Jestliže  si  myslíte,  že  jste  otěhotněla  během 
užívání přípravku PROVERA, sdělte to okamžitě lékaři. 
 
Přípravek PROVERA může být předáván mateřským mlékem kojenému novorozenci, nicméně nebyly 
zaznamenány žádné známky poškození dítěte. 
 
Poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Žádný účinek na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje nebyl u přípravku PROVERA pozorován. 
 
Přípravek PROVERA obsahuje laktózu. 
Tablety  přípravku  PROVERA  obsahují  laktózu.  Pokud  Vám  lékař  někdy  sdělil,  že  nesnášíte  některé 
cukry, poraďte se dříve, než začnete užívat tento přípravek s lékařem. 
 
 
3. 

Jak se přípravek PROVERA užívá 

 
Vždy užívejte tento přípravek  přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistá, 
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.  
 
Amenorhea: 5-10 mg denně po dobu 10 dnů, ve většině případů se krvácení dostaví do 3-7 dnů po 
ukončení léčby. 
 

Provera 5 mg ADR CDS 12 2015 HA comm 18.4.2016;V2 10.5.2016_pil 

 

Nepravidelné krvácení způsobené anovulací: zpočátku 5-10 mg denně po dobu 10 dnů. Krvácení má 
ustat postupně v průběhu léčby. Do 3-7 dnů po ukončení léčby se objeví poševní krvácení. Od 16. 
dne menstruačního cyklu se původní léčba 5-10 mg denně po dobu 10 dnů zopakuje i v dalších 2-3 
následujících cyklech, poté se přeruší ke zjištění, zda se stav upravil. 
 
K  omezení  stimulujícího  účinku  estrogenů  na  endometrium  u  žen  po  menopauze  léčených 
estrogenem: 

a)  

trvalé podávání přípravku PROVERA: 2,5-5 mg denně 

b)  

sekvenční podávání přípravku PROVERA: 5-10 mg denně po dobu nejméně 10 dnů počínaje 16. 

dnem cyklu u 25denní estrogenové léčby. Poševní krvácení se objevuje za 3-7 dní po přerušení léčby. 
 
Endometrióza:  10  mg  3x  denně  po  dobu  90  dnů,  počínaje  1.  dnem  menstruačního  cyklu.  Občasné 
poševní krvácení se může objevit u 30-40% pacientek, které zpravidla nepřetrvává. 
 
K léčbě příznaků menopauzy: 10-20 mg denně. 
 

Tabletu lze rozdělit na stejné dávky. 
 
Máte-li  jakékoli  další  otázky  týkající  se  užívání  tohoto  přípravku,  zeptejte  se  svého  lékaře, 
lékárníka nebo zdravotní sestry.

 

 
 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky 

 
Podobně  jako  všechny  léky  může  mít  i  tento  přípravek  nežádoucí  účinky,  které  se  ale  nemusí 
vyskytnout  u  každého.  Pokud  kterýkoliv  z nežádoucích  účinků  začne  být  závažný  nebo  zaznamenáte 
jakýkoliv nežádoucí účinek, který není uvedený v této příbalové informaci, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi. 
 
Velmi časté: (mohou postihnout více než 1 z 10 pacientů) 

  bolest hlavy 

  nauzea 

  dysfunkční děložní krvácení (nepravidelné, zvýšené, snížené, špinění) 

 
Časté: 
(mohou postihnout až 1 z 10 pacientů) 

  ztráta vlasů 

  akné 

  citlivost prsů 

  přecitlivělost na léčivý přípravek  

  deprese 

  nespavost 

  nervozita 

  závrať 

  kopřivka 

  svědění 

  vaginální výtok  

  bolest prsů 

  horečka 

  únava 

  zvýšení tělesné hmotnosti 

 

 
Méně časté: (mohou postihnout až 1 ze 100 pacientů) 

Provera 5 mg ADR CDS 12 2015 HA comm 18.4.2016;V2 10.5.2016_pil 

 

  abnormální ochlupení (hirsutismus) 

  tvorba mléka mimo dobu kojení 

  otoky a zadržování tekutin 

 
Není známo: četnost nelze z dostupných údajů určit 

  anafylaktická a anafylaktoidní reakce (projevující se akutní dušností, otokem rtů, hrdla či 

očních víček) 

  angioedém 

  dlouhodobá nemožnost otěhotnění 

  spavost 

  embolie 

  trombóza 

  žloutenka 

  cholestatická žloutenka 

  lipodystrofie 

  vyrážka 

  vynechávání menstruace 

  eroze děložního čípku 

  snížená glukózová tolerance 

  snížení tělesné hmotnosti  

 
 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři,  lékárníkovi  nebo 
zdravotní sestře.Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků,které nejsou uvedeny v této 
příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: 
 
Státní ústav pro kontrolu léčiv 
Šrobárova 48 
100 41 Praha 10 
webové stránky: 

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

 

 
Nahlášením  nežádoucích  účinků  můžete  přispět  k získání  více  informací  o  bezpečnosti  tohoto 
přípravku.  
 
5. 

Jak přípravek PROVERA uchovávat 

 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
Uchovávejte při teplotě do 25 

o

C. 

Nepoužívejte  tento  přípravek  po  uplynutí  doby  použitelnosti  uvedené  na  krabičce  za  Použitelné  do:. 
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu.  
Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s  přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají 
chránit životní prostředí. 
 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co přípravek PROVERA obsahuje 
Léčivou látkou je medroxyprogesteroni acetas 5 mg v jedné tabletě.  
Pomocnými  látkami  jsou  monohydrát  laktózy,  kukuřičný  škrob,  sacharóza,  tekutý  parafin,  stearan 
vápenatý, mastek, hlinitý lak indigokarmínu. 
 
Jak přípravek PROVERA vypadá a co obsahuje toto balení 

Provera 5 mg ADR CDS 12 2015 HA comm 18.4.2016;V2 10.5.2016_pil 

 

Tablety přípravku PROVERA jsou světle modré, kulaté, na jedné straně je půlící rýha a vyraženo 286, 
na druhé je vyražené „U“. Tabletu lze dělit na stejné dávky. 
 
Velikost balení: blistr obsahující 20 tablet, lahvička obsahující 24 tablet 
 
Na trhu nemusí být k dispozici všechny velikosti balení. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
 
Držitel rozhodnutí o registraci 
Pfizer, spol. s r.o.,  
Stroupežnického 17 
150 00 Praha 5 
Česká republika 
 
Výrobce 
Pfizer Manufacturing Belgium NV, Puurs, Belgie 
Pfizer Italia S.r.l., Ascoli Piceno, Itálie 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována 17.8.2016 

Recenze

Recenze produktu PROVERA 5 MG 20X5MG Tablety

Diskuze

Diskuze k produktu PROVERA 5 MG 20X5MG Tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám