Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na nervový systém » Léky na předpis anestetika

PROPOFOL-LIPURO 1 % (10MG/ML)INJEKČNÍ NEBO INFUZNÍ EMULZE INJ+ 5X20ML/200MG Infuzní emulze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 110252

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: B.BRAUN
Kód výrobku: 110252
Kód EAN:
Kód SÚKL: 129023
Držitel rozhodnutí: B.BRAUN
Slouží k navození spánku příp. snížení stavu vědomí (jako uklidňující přípravek) v intenzivní péči nebo během diagnostických anebo chirurgických zákroků.

Příbalový leták

1/6
Příloha č. 1b) k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls222510/2011
a příloha k sp. zn. sukls225460/2011
PŘÍBALOVÁ INFORMACE INFORMACE PRO UŽIVATELE
Propofol-Lipuro 1 % (10 mg/ml), injekční nebo infuzní emulze
Propofolum
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informace dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože
obsahuje pro Vás důležité údaje.
Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře,lékárníka nebo zdravotní sestry.
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo
zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této
příbalové informaci.
Co naleznete v této příbalové informaci:
1. Co je Propofol-Lipuro 1 % (10 mg/ml) a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Propofol-Lipuro 1 % (10 mg/ml) používat
3. Jak se Propofol-Lipuro 1 % (10 mg/ml) používá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak Propofol-Lipuro 1 % (10 mg/ml) uchovávat
6. Obsah balení a další informace
1. Co je Propofol-Lipuro 1 % (10 mg/ml) a k čemu se používá
Propofol-Lipuro 1 % (10 mg/ml) patří do skupiny léčivých přípravků, které se nazývají celková
anestetika. Celková anestetika se používají k vyvolání ztráty vědomí (spánku), kdy lze provádět
chirurgické nebo jiné výkony. Mohou být také použita k Vašemu zklidnění (kdy se cítíte ospale, ale
nespíte).
Propofol-Lipuro 1 % (10 mg/ml) se používá
k uvedení do a udržování celkové narkózy u dospělých a dětí starších než 1 měsíc
ke zklidnění pacientů starších 16-ti let, kteří jsou na jednotce intenzivní péče na umělé plicní
ventilaci
ke zklidnění dospělých a dětí starších než 1 měsíc v průběhu diagnostických a chirurgických
zákroků, samostatně nebo v kombinaci se znecitlivěním místním nebo oblastním.
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Propofol-Lipuro 1 % (10 mg/ml) používat
Nepoužívejte Propofol-Lipuro 1 % (10 mg/ml):
jste-li alergický/á (přecitlivělý/á) na propofol sóju, arašídy nebo na kteroukoli další složku tohoto
přípravku uvedenou v bodě 6.
Přípravek nesmí být použit k útlumu v průběhu intenzivní péče u pacientů do 16 let včetně.
Upozornění a opatření
Zvláštní opatrnosti je zapotřebí
trpíte-li poruchou, při které vaše tělo nezpracovává správně tuky
trpíte-li jinými zdravotními problémy, které vyžadují zvýšenou opatrnost při použití tukových
2/6
emulzí,
máte-li příliš snížen objem krve (hypovolémie),
jste-li příliš oslaben(a) (vysílen/a) nebo máte-li srdeční, ledvinné či jaterní potíže,
máte-li vysoký nitrolební tlak,
máte-li potíže s dechem,
máte-li epilepsii,
má-li u Vás být proveden zákrok, kde jsou zvláště nežádoucí spontánní pohyby.
Informujte lékaře, jestliže se u vás některá z těchto nemocí či stavů vyskytuje.
Jsou-li Vám současně podávány jiné lipidy (tuky) infuzí do žíly, Váš lékař bude sledovat Váš celodenní příjem
tuku.
Propofol Vám bude podávat lékař vyškolený v anestézii nebo intenzivní péči. Během anestézie a probouzení
budete nepřetržitě sledován(a).
Pokud se u Vás projeví tzv. syndrom propofolové infuze (podrobný seznam symptomů viz bod 4 Možné
nežádoucí účinky, kdy při následujícím projevu musí být zavolán Váš lékař), lékař Vám sníží dávku
propofolu nebo jej vymění za alternativní léčivou látku.
Bezpečnostní opatření, které je nutno dodržovat po užití propofolu, viz také bod Řízení dopravních
prostředků a obsluha strojů".
Použití přípravku Propofol-Lipuro 1 % (10 mg/ml) se nedoporučuje u novorozenců.
Další léčivé přípravky a Propofol-Lipuro 1% (10 mg/ml)
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo které jste v nedávné době užíval(a)
nebo které byste mohl(a) užívat..
Propofol je účinně používán s různými metodami lokální anestézie, kdy se znecitliví pouze část Vašeho těla
(epidurální a spinální anestézie).
Bezpečné použití bylo navíc prokázáno v kombinaci s těmito přípravky:
léčivé látky, které Vám budou podány před zákrokem
další léčivé látky, například k uvolnění svalstva
anestetika, které lze inhalovat
analgetika proti bolesti.
Váš lékař Vám však může podat nižší dávky propofolu, jestliže je nutná celková anestézie nebo sedace namísto
metody lokální anestézie.
Přípravek Propofol-Lipuro 1% (10 mg/ml) a alkohol
Váš lékař Vás bude informovat ohledně konzumace alkoholu před a po podání přípravku Propofol-Lipuro.
Těhotenství a kojení
Pokud jste těhotná, kojíte nebo se domníváte, že jste těhotná nebo pokud plánujete otěhotnění, poraďte se se
svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat tento lék.
Propofol-Lipuro 1 % (10 mg/ml) nesmí být podán během těhotenství, pokud není jednoznačně potřebný.
Prochází placentou a může narušit životní funkce plodu. Propofol však lze užívat v průběhu vyvolaného
potratu..
3/6
Pokud kojíte, přerušte kojení a mateřské mléko po dobu 24 hodin po podání přípravku Propofol-Lipuro 1 %
(10 mg/ml) likvidujte. Studie u kojících žen prokázaly, že propofol je v malém množství vylučován do mléka.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Po injekci či infuzi přípravku Propofol-Lipuro 1 % (10 mg/ml) nesmíte nějakou dobu řídit ani obsluhovat
stroje.
Váš lékař Vám sdělí,
zda by Vás měl někdo doprovázet při odchodu,
kdy budete moci znovu řídit a obsluhovat stroje,
zda můžete užívat jiné uklidňující prostředky (např. sedativa, analgetika, alkohol).
Propofol-Lipuro 1 % (10 mg/ml) obsahuje sodík a sojový olej
Tento léčivý přípravek obsahuje méně než 1 mmol sodíku (23 mg) ve 100 ml, takže jej lze považovat za
přípravek sodíku prostý.
Propofol-Lipuro obsahuje sojový olej. Jestliže jste alergický/á na arašídy nebo sóju, neužívejte tento léčivý
přípravek.
3. Jak se Propofol-Lipuro 1 % (10 mg/ml) používá
Propofol-Lipuro 1 % (10 mg/ml) mohou podávat pouze anesteziologové či speciálně vyškolení lékaři na
jednotce intenzivní péče.
Dávkování
Dávka, kterou dostanete, záleží na Vašem věku, tělesné hmotnosti a fyzické kondici. Lékař Vám podá
správnou dávku, potřebnou k navození a udržování anestézie či k dosažení potřebné úrovně útlumu za
pečlivého sledování Vaší reakce a životně důležitých funkcí (tep, krevní tlak, dýchání atd.).
V případě potřeby bude rovněž lékař sledovat maximální možnou dobu podávání.
Propofol-Lipuro 1 % (10 mg/ml) je obvykle k navození celkové anestézie podáván v injekci, a k udržování
celkové anestézie kontinuální infuzí (pomalejší, delší podání). Je-li podáván k tlumení, obvykle se podává
infuzí.
Propofol-Lipuro 1 % (10 mg/ml) lze podávat nejdéle 7 dní.
Způsob podání
Přípravek Propofol-Lipuro 1 % (10 mg/ml) dostanete ve formě intravenózní injekce či infuze, tedy pomocí
jehly či malé hadičky zavedené do některé Vaší žíly.
Protože Propofol-Lipuro 1 % (10 mg/ml) neobsahuje konzervační látky, infuzi neředěného přípravku
Propofol-Lipuro 1 % (10 mg/ml) z jedné lahvičky nelze podávat déle než 12 hodin. Infuzi s naředěným
přípravkem Propofol-Lipuro 1 % (10 mg/ml) z jedné lahvičky nelze podávat déle než 6 hodin.
Po dobu podávání injekce nebo infuze bude nepřetržitě sledován Váš krevní oběh a dýchání.
Jestliže jste dostal(a) více přípravku Propofol-Lipuro 1 % (10 mg/ml), než jste měl(a):
Tato situace je nepravděpodobná, protože podávané dávky jsou velmi pečlivě kontrolovány.
4/6
Dostanete-li přesto náhodně vyšší dávku, může to vést k útlumu srdeční činnosti, a dýchání. V takovém
případě lékař zahájí ihned veškerou potřebnou léčbu.
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
4. Možné nežádoucí účinky
Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u
každého.
Pokud dojde k některé z následujících situací, ihned volejte lékaře:
Časté (mohou se projevit až u 1 z 10 osob):
Nízký krevní tlak, který může případně vyžadovat infuzi tekutin a snížení rychlosti podávání propofolu.
Příliš pomalý srdeční tep, který může být ve vzácných případech závažný.
Vzácné (mohou se projevit až u 1 z 1 000 osob):
Křeče jako při epilepsii
Velmi vzácné: (mohou se projevit až u 1 z 10 000 osob)
Alergické reakce včetně otoku obličeje, jazyka či krku, dušnost, zrudnutí a nízký krevní tlak.
Došlo i k případům bezvědomí po operaci. Proto budete během probouzení pečlivě sledován(a).
Voda na plicích (plicní edém) po podání propofolu
Zánět slinivky.
Neznámé (z dostupných údajů nelze zjistit četnost)
Byly hlášeny izolované případy těžkých nežádoucích účinků, které se jeví jako kombinace následujících
příznaků: rozpad svalové tkáně, hromadění kyselých látek v krvi, abnormálně vysoké hladiny draslíku
v krvi, vysoké hladiny tuků v krvi, poruchy zjištěné na elektrokardiogramu (EKG typ Brugada), zvětšení
jater, nepravidelný puls, selhání ledvin a srdeční selhání. Tento stav se nazývá syndrom propofolové
infuze. Někteří z postižených pacientů zemřeli.. Tyto účinky však byly zjištěny pouze u pacientů na
jednotce intenzivní péče, kteří dostávali dávky vyšší než 4 mg propofolu/kg tělesné hmotnosti za hodinu.
Viz také bod 2 Upozornění a opatření.
Další nežádoucí účinky:
Velmi časté (postihují více než 1 pacienta z 10):
Bolest na místě vpichu během první injekce. Bolest lze zmírnit podáním propofolu do větších žil na
předloktí. Injekce lidokainu (přípravek k místnímu znecitlivění) a současně propofolu pomůže rovněž
snížit bolest místa vpichu.
Časté (mohou se projevit až u 1 z 10 osob):
Krátká zástava dechu.
Bolest hlavy v době zotavení
Nevolnost či zvracení v době zotavení
Méně časté (mohou se projevit až u 1 z 100 osob):
Krevní sraženiny v žilách nebo zánět žil
Velmi vzácné (mohou se projevit až u 1 z 10 000 osob)
Ztráta sexuálních zábran během zotavení
Neobvyklé zbarvení moči po dlouhodobém podávání propofolu
Případy horečky po zákroku
5/6
Neznámé (z dostupných údajů nelze zjistit četnost)
Bezděčné pohyby
Neobvykle dobrá nálada
Závislost na lécích
Selhání srdce
Velmi vzácně byl uváděn rozpad svalové tkáně v případech, kdy byl propofol podán ve větších dávkách,
než doporučených pro uklidnění na jednotkách intenzivní péče
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní
sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové
informaci.
5. Jak Propofol-Lipuro 1 % (10 mg/ml) uchovávat
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na štítku a krabičce za slovem EXP.
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Uchovávejte ampulky a lahvičky v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem. Uchovávejte při teplotě
do 25 C. Chraňte před mrazem.
Propofol-Lipuro 1 % (10 mg/ml) je nutno použít ihned po otevření ampule nebo injekční lahvičky.
Naředěný přípravek Propofol-Lipuro 1 % (10 mg/ml) musí být použit ihned po přípravě.
Přípravek Propofol-Lipuro 1 % (10 mg/ml) nepoužívejte, pokud zůstane obsah po protřepání rozdělen na dvě
vrstvy.
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak
naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.
6. Obsah balení a další informace
Co Propofol-Lipuro 1 % (10 mg/ml) obsahuje
Léčivou látkou je propofolum.
Každý mililitr přípravku Propofol-Lipuro 1 % (10 mg/ml) obsahuje 10 mg propofolu.
Jedna ampule nebo injekční lahvička s 20 ml obsahuje 200 mg propofolu.
Jedna lahvička s 50ml obsahuje 500 mg propofolu.
Jedna lahvička se 100 ml obsahuje 1000 mg propofolu.
Pomocnými látkami jsou:
čištěný sojový olej
střední nasycené triacylglyceroly
vaječný lecithin
glycerol
natrium-oleát
voda na injekci
6/6
Jak Propofol-Lipuro 1 % (10 mg/ml) vypadá a co obsahuje toto balení
Jedná se o injekční nebo infuzní emulzi.
Je to mléčně bílá emulze oleje ve vodě.
Dodává se
ve skleněných ampulích s 20 ml, v balení po 5 ampulích,
ve skleněných injekčních lahvičkách 20 ml, v balení po 10 injekčních lahvičkách
ve skleněných injekčních lahvičkách s 50 ml nebo 100 ml, balenými po jedné nebo 10.
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
B. Braun Melsungen AG
Carl-Braun-Strasse 1 Poštovní adresa:
34212 Melsungen, Německo 34209 Melsungen, Německo
Tel.: +49/5661/71-0
Fax: +49/5661/71-4567
Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP povolen pod následujícími názvy:
Propofol - Lipuro 1 % (10 mg/ml): Velká Británie, Irsko, Portugalsko, Česká republika, Malta,
Polsko, Slovenská republika
Propofol B.Braun 1% (10 mg/ml): Itálie
Propofol B.Braun 10 mg/ml: Dánsko
Propofol-Lipuro 10 mg/ml: Finsko, Nizozemsko, Švédsko, Norsko, Estonsko, Maďarsko
Lotyšsko, Litva, Slovinsko, Německo, Francie, Rakousko,
Lucembursko, Španělsko,
Propofol-Lipuro 1%: Řecko, Kypr
Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 23.12.2011
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Následující informace je určena pouze pro zdravotnické pracovníky:
Lahvičky jsou určeny k jednorázovému použití pouze pro jednoho pacienta.
Nepoužitou emulzi je po ukončení podávání nutno vyhodit.
Lahvičky je třeba před použitím protřepat.

Recenze

Recenze produktu PROPOFOL-LIPURO 1 % (10MG/ML)INJEKČNÍ NEBO INFUZNÍ EMULZE INJ+ 5X20ML/200MG Infuzní emulze

Diskuze

Diskuze k produktu PROPOFOL-LIPURO 1 % (10MG/ML)INJEKČNÍ NEBO INFUZNÍ EMULZE INJ+ 5X20ML/200MG Infuzní emulze

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Akční nabídka do vaší schránky

Výhodné nabídky nemusíte hledat, pošleme vám je e-mailem.

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.

Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám