Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na srdce a cévy » Léky na předpis na srdeční nemoce

PROPANORM 300 MG 50X300MG Potahované tablety - diskuze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 17446

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 

Doporučené alternativní produkty

Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: PRO.MED.CS
Kód výrobku: 17446
Kód EAN: 8595026442252
Kód SÚKL: 58838
Držitel rozhodnutí: PRO.MED.CS
Propanorm se široce používá k předcházení a léčbě chorobného zrychlení srdeční činnosti (tachykardie) u dospělých, především mimořádných stahů srdečních komor (extrasystol) a zrychlení činnosti komor. Propanorm je však účinným lékem i u chorobných zrychlení srdečního rytmu, vznikajících mimo srdeční komory (paroxysmální supraventrikulární tachykardie, fibrilace síní, nodální tachykardie).

Příbalový leták

1/5 

sp.zn.: sukls151840/2016 
a sp. zn. sukls151662/2016 
 

Příbalová informace: informace pro uživatele 

 

PROPANORM 300 mg 

potahované tablety 

propafenoni hydrochloridum 

 
Přečtěte  si  pozorně  celou  příbalovou  informaci  dříve,  než  začnete  tento  přípravek  užívat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
 
-  Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 
-  Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 
-  Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, 

a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

-  Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Viz bod 4. 

 
Co naleznete v
 této příbalové informaci 
1.  Co je Propanorm 300 mg a k čemu se používá 
2.  Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Propanorm 300 mg užívat 
3.  Jak se Propanorm 300 mg užívá 
4.  Možné nežádoucí účinky 
5.  Jak Propanorm 300 mg uchovávat 
6.  Obsah balení a další informace 
 
 
1. 

Co je Propanorm 300 mg a k čemu se používá 

 
Propanorm  300 mg  patří  do  skupiny  léčivých  přípravků  zvaných  antiarytmika  (léky  k léčbě  poruch 
srdečního rytmu). 
Propanorm 300 mg je účinný při předcházení a léčbě určitých chorobných zrychlení srdečního rytmu 
(tachykardie).  Snižuje  dráždivost  buněk  srdečního  svalu  a  zpomaluje  vedení  vzruchů  v převodním 
systému  srdce  přímým  působením  v buňkách  srdečního  svalu.  Přípravek  v běžných  dávkách 
významně neovlivňuje sílu srdečních stahů ani tlak krve. 
Propanorm  300 mg  se  užívá  k předcházení  a  léčbě  chorobného  zrychlení  činnosti  srdečních  komor 
a chorobného  zrychlení  srdečního  rytmu,  vznikajícího  mimo  srdeční  komory  (paroxysmální 
supraventrikulární tachykardie, fibrilace síní, nodální tachykardie). 
 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Propanorm 300 mg užívat 

 
Neužívejte Propanorm 300 mg 
-  jestliže jste alergický(á) na propafenon-hydrochlorid (dále v textu propafenon) nebo na kteroukoli 

další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6), na sóju nebo na burské oříšky, 

-  jestliže  máte  tzv.  Brugadův  syndrom  (syndrom  charakterizovaný  náhle  vznikajícími  závažnými 

arytmiemi), 

-  jestliže máte chorobné zpomalení srdečního rytmu nebo u jakýchkoli srdečních bloků (tzn. poruch 

vedení vzruchů v různých částech převodního systému srdce), 

-  trpíte-li srdeční nedostatečností a srdečním šokem  způsobeným selháním srdce (nejsou-li ovšem 

způsobeny zrychlením srdečního rytmu), 

-  jestliže máte čerstvě srdeční infarkt nebo těžkou poruchu funkce levé komory srdeční (kromě život 

ohrožujících poruch rytmu), 

-  trpíte-li výrazně nízkým tlakem krve, 
-  trpíte-li tzv. manifestní nerovnováhou elektrolytů (např. poruchou metabolismu draslíku), 
-  jestliže máte těžkou obstrukční chorobu plic, 

2/5 

-  trpíte-li výraznou svalovou slabostí (myasthenia gravis), 
-  jestliže současně užíváte některé tzv. antiretrovirové přípravky (ritonaviry). 
 
Upozornění a opatření 
Před užitím přípravku Propanorm 300 mg se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. 
Nemocní s průduškovým astmatem mohou Propanorm 300 mg užívat jen se zvýšenou opatrností. 
Máte-li zavedený kardiostimulátor, bude Vás ošetřující lékař častěji kontrolovat. 
Informujte  svého  zubního  lékaře  nebo  ošetřujícího  lékaře-chirurga  (i  před  malým  chirurgickým 
výkonem), že užíváte Propanorm 300 mg. 
Podávání dětem do 15 let se pro vysoký obsah účinné látky v 1 potahované tabletě nedoporučuje. 
 
Další léčivé přípravky a Propanorm 300 mg 
Informujte  svého  lékaře  nebo  lékárníka  o všech  lécích,  které  užíváte,  které  jste  v nedávné  době 
užíval(a) nebo které možná budete užívat. 
Je-li  Propanorm  300 mg  podáván  společně  s cimetidinem,  ketokonazolem,  chinidinem, 
erythromycinem  nebo  grapefruitovou  šťávou,  může  dojít  ke  zvýšení  jeho  plazmatické  hladiny. 
V těchto případech je nutno zajistit pečlivé monitorování a v případě potřeby upravit dávkování. 
Při  souběžném  používání  propafenonu  (léčivá  látka  přípravku  Propanorm  300 mg)  a  lidokainu  bylo 
pozorováno zvýšené riziko nežádoucích účinků na centrální nervový systém působením lidokainu. 
Kombinovaná  terapie  amiodaronu  s propafenonem  může  ovlivnit  vedení  vzruchu  a  repolarizaci, 
a může  tak  vyvolat  poruchy  srdečního  rytmu.  Je  nutné  upravit  dávkování  obou  léků  v závislosti  na 
terapeutické odpovědi. 
Při souběžném používání propafenonu s paroxetinem a fluoxetinem se mohou zvýšit jeho plazmatické 
hladiny. V tomto případě může lékař dávku snížit. 
Jsou-li souběžně používány přípravky pro místní znecitlivění (např. při implantaci kardiostimulátoru 
nebo u chirurgických a zubních výkonů) nebo jiné léky snižující srdeční frekvenci či stažlivost srdeční 
svaloviny (např. beta-blokátory, tricyklická antidepresiva), může dojít k zesílení nežádoucích účinků 
propafenonu. 
V průběhu léčby propafenonem bylo popsáno zvýšení hladin venlafaxinu, propranololu, metoprololu, 
desipraminu, cyklosporinu, theofylinu a digoxinu v plazmě nebo krvi. 
Při  souběžném  podávání  propafenonu  s fenobarbitalem  a/nebo  rifampicinem  může  dojít  ke  snížení 
účinnosti propafenonu v důsledku snížení jeho koncentrace v plazmě. Proto má být během současného 
chronického užívání těchto přípravků monitorována odpověď na terapii propafenonem. 
Je-li  Propanorm  300 mg  podáván  v kombinaci  s perorálními  antikoagulancii  (např.  fenprokumon, 
warfarin),  může  dojít  ke  zvýšení  plazmatické  hladiny  těchto  přípravků.  U těchto  pacientů  je 
doporučena pečlivá kontrola srážlivosti krve. 
 
Těhotenství a kojení 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 
Pro užívání přípravku v těhotenství a v době kojení musí být zvlášť závažné důvody. Pokud otěhotníte 
v průběhu léčby přípravkem Propanorm 300 mg, informujte o tom svého ošetřujícího lékaře. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Rozmazané vidění, závratě, únava a posturální hypotenze (pokles tlaku objevující se při přechodu do 
vzpřímené polohy) mohou ovlivnit rychlost reakcí a tím snížit Vaši schopnost obsluhovat stroje nebo 
řídit  motorová  vozidla.  Tyto  činnosti  byste  měl(a)  vykonávat  jen  na  základě  výslovného  souhlasu 
lékaře. 
 
 
3. 

Jak se Propanorm 300 mg užívá 

 
Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se 
svým lékařem nebo lékárníkem. 
 

3/5 

Dospělí 
Dávkování  je  velmi  individuální  a  je  určováno  a  trvale  sledováno  lékařem.  Pacienti  s tělesnou 
hmotností cca 70 kg obvykle užívají 450–600 mg propafenonu denně (odpovídá přípravku Propanorm 
150 mg  v dávce  3krát  1  tableta až  2krát 2 tablety  denně  nebo  přípravku  Propanorm  300 mg  2krát  1 
tableta  denně).  Příležitostně  může  být  nutné  zvýšení  dávky  propafenonu  na  900 mg  (odpovídá 
přípravku  Propanorm  150 mg  v dávce  3krát  denně  2  tablety  nebo  přípravku  Propanorm  300 mg 
v dávce 3krát denně 1 tableta). Pacienti s nižší tělesnou hmotností užívají nižší dávky. 
Ke zvýšení dávky se nepřistupuje dříve než po 3–4 dnech léčby. 
Maximální denní dávka jsou 3 tablety přípravku Propanorm 300 mg (900 mg). 
U starších  nemocných  postačují  mnohdy  nižší  dávky.  Jakékoli  nutné  zvýšení  dávky  nesmí  být 
provedeno dříve než po 5–8 dnech léčby. 
U pacientů s poruchou funkce jater a/nebo ledvin je třeba pečlivé monitorování EKG a plazmatických 
hladin. 
Použití u dětí 
U dětí  se  doporučuje  denní  dávka  propafenonu  10–20 mg/kg  tělesné  hmotnosti  rozdělená  do  3–4 
dávek denně. 
Ke zvýšení dávky se nesmí přistupovat dříve než po 3–4 dnech léčby. 
 
Tablety se užívají po jídle, polykají se vcelku a zapíjejí se menším množstvím vody. 
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku
 Propanorm 300 mg, než jste měl(a) 
Při předávkování nebo náhodném požití přípravku dítětem informujte ihned lékaře. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít Propanorm 300 mg 
Užijte  přípravek  okamžitě,  jakmile  si  vzpomenete.  Pokud  se  ale  blíží  doba  užití  další  dávky, 
zapomenutou  dávku  už  neužívejte  a  pokračujte  v pravidelném  dávkování.  Nezdvojnásobujte 
následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou tabletu. 
 
Jestliže jste přestal(a) užívat Propanorm 300 mg 
Propanorm  300 mg  užívejte,  dokud  Vám  lékař  neřekne,  že  můžete  léčbu  ukončit.  Nepřestávejte  jej 
užívat jen proto, že se cítíte lépe. Váš stav by se mohl opět zhoršit. 
 
Máte-li  jakékoli  další  otázky  týkající  se  užívání  tohoto  přípravku,  zeptejte  se  svého  lékaře  nebo 
lékárníka. 
 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky 

 
Podobně  jako  všechny  léky  může  mít  i  tento  přípravek  nežádoucí  účinky,  které  se  ale  nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
Velmi časté (mohou postihnout více než 1 pacienta z 10): 
-  závrať, 
-  poruchy vedení srdečního vzruchu, bušení srdce. 
Časté
 (mohou postihnout až 1 pacienta z 10): 
-  úzkost, poruchy spánku, 
-  bolest hlavy, porucha chuti k jídlu, 
-  zastřené vidění, 
-  výrazné  zpomalení/zrychlení  srdeční  frekvence  (bradykardie/tachykardie)  nebo  vznik  poruch 

vedení vzruchu, 

-  dušnost, 
-  bolest břicha, pocit na zvracení, zvracení, průjem, zácpa, pocit sucha v ústech, 
-  abnormální funkce jater, 
-  bolest na hrudi, astenie (tělesná slabost), únava, horečka. 
Méně časté (mohou postihnout až 1 pacienta ze 100): 
-  nedostatek krevních destiček (trombocytopenie), 
-  snížená chuť k jídlu, 

4/5 

-  noční můry, 
-  krátkodobá ztráta vědomí (synkopa), porucha hybnosti (ataxie), brnění, mravenčení (parestezie), 
-  nepravidelná činnost srdce (arytmie), 
-  pokles krevního tlaku, 
-  nadýmání, 
-  kopřivka, svědění, vyrážka, zarudnutí kůže, 
-  poruchy erekce. 
Není známo (z dostupných údajů nelze určit): 
-  snížení počtu granulocytů a bílých krvinek, nízký počet granulocytů v krvi, 
-  přecitlivělost, 
-  zmatenost, 
-  křeče, tzv. extrapyramidové příznaky, neklid, 
-  míhání komor, srdeční selhání, snížení tepové frekvence, 
-  ortostatická hypotenze (pokles krevního tlaku po postavení provázený pocitem slabosti, zatměním 

před očima nebo ztrátou vědomí), 

-  říhání, poruchy trávicího ústrojí, 
-  poškození jaterních buněk, městnání žluče, hepatitida (zánět jater) a žloutenka, 
-  syndrom připomínající systémový lupus erythematodes, 
-  pokles počtu spermií. 
 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud  se  u Vás  vyskytne  kterýkoli  z nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo  lékárníkovi. 
Stejně  postupujte  v případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou  uvedeny  v této  příbalové 
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: 
Státní ústav pro kontrolu léčivŠrobárova 48, 100 41 Praha 10; 
webové stránky: 

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

. 

Nahlášením  nežádoucích  účinků  můžete  přispět  k získání  více  informací  o bezpečnosti  tohoto 
přípravku. 
 
 
5. 

Jak Propanorm 300 mg uchovávat 

 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
Uchovávejte blistr v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem. 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za „Použitelné do:“ 
a blistrech za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
Nevyhazujte  žádné  léčivé  přípravky  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se  svého 
lékárníka,  jak  naložit  s přípravky,  které  již  nepoužíváte.  Tato  opatření  pomáhají  chránit  životní 
prostředí. 
 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co Propanorm 300 mg
 obsahuje 
Léčivou  látkou  je  propafenoni  hydrochloridum.  Jedna  potahovaná  tableta  obsahuje  propafenoni 
hydrochloridum 300 mg. 
Dalšími složkami jsou granulovaná mikrokrystalická celulosa, kukuřičný škrob, kopovidon, sodná sůl 
kroskarmelosy,  magnesium-stearát,  natrium-lauryl-sulfát,  hypromelosa,  oxid  titaničitý,  makrogol, 
simetikonová emulze. 
 
Jak Propanorm 300 mg vypadá a co obsahuje toto balení 
Propanorm 300 mg jsou téměř bílé kulaté bikonvexní potahované tablety. 
Velikost balení: 50 nebo 100 potahovaných tablet. 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
PRO.MED.CS Praha a.s., Telčská 377/1, Michle, 140 00 Praha 4, Česká republika 

5/5 

 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována  
24.6.2016 

Recenze

Recenze produktu PROPANORM 300 MG 50X300MG Potahované tablety

Diskuze

Diskuze k produktu PROPANORM 300 MG 50X300MG Potahované tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám