Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na srdce a cévy » Léky na předpis na srdeční nemoce

PROPANORM 300 MG 50X300MG Potahované tablety

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 17446

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: PRO.MED.CS
Kód výrobku: 17446
Kód EAN: 8595026442252
Kód SÚKL: 58838
Držitel rozhodnutí: PRO.MED.CS
Propanorm se široce používá k předcházení a léčbě chorobného zrychlení srdeční činnosti (tachykardie) u dospělých, především mimořádných stahů srdečních komor (extrasystol) a zrychlení činnosti komor. Propanorm je však účinným lékem i u chorobných zrychlení srdečního rytmu, vznikajících mimo srdeční komory (paroxysmální supraventrikulární tachykardie, fibrilace síní, nodální tachykardie).

Příbalový leták

1/5
sp.zn.: sukls111003/2012


Příbalová informace: informace pro uživatele

PROPANORM 300 mg
potahované tablety
(propafenoni hydrochloridum)

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit,
a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové
informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci
1. Co je Propanorm 300 mg a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Propanorm 300 mg užívat
3. Jak se Propanorm 300 mg užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak Propanorm 300 mg uchovávat
6. Obsah balení a další informace


1. Co je Propanorm 300 mg a k čemu se používá

Propanorm 300 mg patří do skupiny léčivých přípravků zvaných antiarytmika.
Propanorm 300 mg je účinný při předcházení a léčbě určitých chorobných zrychlení srdečního rytmu
(tachykardie). Snižuje dráždivost buněk srdečního svalu a zpomaluje vedení vzruchů v převodním
systému srdce přímým působením v buňkách srdečního svalu. Přípravek v běžných dávkách
významně neovlivňuje sílu srdečních stahů ani tlak krve.
Propanorm 300 mg se užívá k předcházení a léčbě chorobného zrychlení činnosti srdečních komor a
chorobného zrychlení srdečního rytmu, vznikajícího mimo srdeční komory (paroxysmální
supraventrikulární tachykardie, fibrilace síní, nodální tachykardie).


2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Propanorm 300 mg užívat

Neužívejte přípravek Propanorm 300 mg
- jestliže jste alergický(á) na propafenoni hydrochloridum nebo na kteroukoli další složku tohoto
přípravku (uvedenou v bodě 6), na sóju nebo na burské oříšky,
- jestliže máte tzv. Brugadův syndrom (syndrom charakterizovaný náhle vznikajícími závažnými
arytmiemi),
- jestliže máte chorobné zpomalení srdečního rytmu nebo u jakýchkoli srdečních bloků (tzn. poruch
vedení vzruchů v různých částech převodního systému srdce),
2/5
- trpíte-li srdeční nedostatečností a srdečním šokem způsobeným selháním srdce (nejsou-li ovšem
způsobeny zrychlením srdečního rytmu),
- jestliže máte čerstvě srdeční infarkt nebo těžkou poruchu funkce levé komory srdeční (kromě život
ohrožujících poruch rytmu),
- trpíte-li výrazně nízkým tlakem krve,
- trpíte-li tzv. manifestní nerovnováhou elektrolytů (např. poruchou metabolismu draslíku),
- jestliže máte těžkou obstrukční chorobu plic,
- trpíte-li výraznou svalovou slabostí (myasthenia gravis),
- jestliže současně užíváte některé tzv. antiretrovirové přípravky (ritonaviry).

Upozornění a opatření
Před užitím přípravku Propanorm 300 mg se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.
Nemocní s průduškovým astmatem mohou Propanorm 300 mg užívat jen se zvýšenou opatrností.
Máte-li zavedený kardiostimulátor, bude Vás ošetřující lékař častěji kontrolovat.
Informujte svého zubního lékaře nebo ošetřujícího lékaře-chirurga (i před malým chirurgickým
výkonem), že užíváte Propanorm 300mg!
Podávání dětem do 15 let se pro vysoký obsah účinné látky v 1 potahované tabletě nedoporučuje.

Další léčivé přípravky a přípravek Propanorm 300 mg
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době
užíval(a) nebo které možná budete užívat.
Je-li Propanorm 300 mg podáván společně s cimetidinem, ketokonazolem, chinidinem,
erythromycinem nebo grapefruitovou šťávou, může dojít ke zvýšení jeho plazmatické hladiny.
V těchto případech je nutno zajistit pečlivé monitorování a v případě potřeby upravit dávkování.
Při souběžném používání propafenonu (léčivá látka přípravku Propanorm 300 mg) a lidokainu bylo
pozorováno zvýšené riziko nežádoucích účinků na centrální nervový systém působením lidokainu.
Kombinovaná terapie amiodaronu s propafenonem může ovlivnit vedení vzruchu a repolarizaci, a
může tak vyvolat poruchy srdečního rytmu. Je nutné upravit dávkování obou léků v závislosti na
terapeutické odpovědi.
Při souběžném používání propafenonu s paroxetinem a fluoxetinem se mohou zvýšit jeho plazmatické
hladiny. V tomto případě může lékař dávku snížit.
Jsou-li souběžně používány přípravky pro místní znecitlivění (např. při implantaci kardiostimulátoru
nebo u chirurgických a zubních výkonů) nebo jiné léky snižující srdeční frekvenci či stažlivost srdeční
svaloviny (např. beta-blokátory, tricyklická antidepresiva), může dojít k zesílení nežádoucích účinků
propafenonu.
V průběhu léčby propafenonem bylo popsáno zvýšení hladin venlafaxinu, propranololu, metoprololu,
desipraminu, cyklosporinu, teofylinu a digoxinu v plazmě nebo krvi.
Při souběžném podávání propafenonu s fenobarbitalem a/nebo rifampicinem může dojít ke snížení
účinnosti propafenonu v důsledku snížení jeho koncentrace v plazmě. Proto by měla být během
současného chronického užívání těchto přípravků monitorována odpověď na terapii propafenonem.
Je-li Propanorm 300 mg podáván v kombinaci s perorálními antikoagulancii (např. fenprokumon,
warfarin), může dojít ke zvýšení plazmatické hladiny těchto přípravků. U těchto pacientů je
doporučena pečlivá kontrola srážlivosti krve.

Těhotenství a kojení
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.
3/5
Pro užívání přípravku v těhotenství a v době kojení musí být zvlášť závažné důvody. Pokud otěhotníte
v průběhu léčby Propanormem 300 mg, informujte o tom svého ošetřujícího lékaře.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Rozmazané vidění, závratě, únava a posturální hypotenze (pokles tlaku objevující se při přechodu do
vzpřímené polohy) mohou ovlivnit rychlost reakcí a tím snížit Vaši schopnost obsluhovat stroje nebo
řídit motorová vozidla. Tyto činnosti byste měl(a) vykonávat jen na základě výslovného souhlasu
lékaře.


3. Jak se Propanorm 300 mg užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se
svým lékařem nebo lékárníkem.
Dospělí
Dávkování je velmi individuální a je určováno a trvale sledováno lékařem. Pacienti s tělesnou
hmotností cca 70 kg obvykle užívají 450600 mg propafenonu denně (odpovídá Propanormu 150 mg
v dávce 3x 1 tableta až 2x 2 tablety denně nebo Propanormu 300 mg 2x 1 tableta denně). Příležitostně
může být nutné zvýšení dávky propafenonu na 900 mg (odpovídá Propanormu 150 mg v dávce 3x
denně 2 tablety nebo Propanormu 300 mg v dávce 3x denně 1 tableta). Pacienti s nižší tělesnou
hmotností užívají nižší dávky.
Ke zvýšení dávky se nepřistupuje dříve než po 34 dnech léčby.
Maximální denní dávka jsou 3 tablety Propanormu 300 mg (900 mg).
U starších nemocných postačují mnohdy nižší dávky. Jakékoliv nutné zvýšení dávky nesmí být
provedeno dříve než po 58 dnech léčby.
U pacientů s poruchou funkce jater a/nebo ledvin je třeba pečlivé monitorování EKG a plazmatických
hladin.
Děti
U dětí se doporučuje denní dávka propafenonu 1020 mg/kg tělesné hmotnosti rozdělená do 34
dávek denně.
Ke zvýšení dávky se nesmí přistupovat dříve než po 34 dnech léčby.

Tablety se užívají po jídle, polykají se vcelku a zapíjejí se menším množstvím vody.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Propanorm 300 mg, než jste měl(a)
Při předávkování nebo náhodném požití přípravku dítětem informujte ihned lékaře.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Propanorm 300 mg
Užijte přípravek okamžitě, jakmile si vzpomenete. Pokud se ale blíží doba užití další dávky,
zapomenutou dávku už neužívejte a pokračujte v pravidelném dávkování. Nezdvojnásobujte
následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou tabletu.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Propanorm 300 mg
Propanorm 300 mg užívejte, dokud Vám lékař neřekne, že můžete léčbu ukončit. Nepřestávejte jej
užívat jen proto, že se cítíte lépe. Váš stav by se mohl opět zhoršit.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka.4/5

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.

Velmi časté (mohou se vyskytnout u více než 1 pacienta z 10):
- závrať
- poruchy vedení srdečního vzruchu, bušení srdce
Časté (mohou se vyskytnout až u 1 pacienta z 10):
- úzkost, poruchy spánku
- bolest hlavy, porucha chuti k jídlu
- zastřené vidění
- výrazné zpomalení/zrychlení srdeční frekvence (bradykardie/tachykardie) nebo vznik poruch
vedení vzruchu
- dušnost
- bolest břicha, zvracení, nevolnost, průjem, zácpa, pocit sucha v ústech
- abnormální funkce jater
- bolest na hrudi, astenie (tělesná slabost), únava, horečka
Méně časté (mohou se vyskytnout až u 1 pacienta ze 100):
- nedostatek krevních destiček (trombocytopenie)
- snížená chuť k jídlu
- noční můry
- krátkodobá ztráta vědomí (synkopa), porucha hybnosti (ataxie), brnění, mravenčení (parestézie)
- nepravidelná činnost srdce (arytmie)
- pokles krevního tlaku
- nadýmání
- kopřivka, svědění, vyrážka, zarudnutí kůže
- poruchy erekce
Není známo (z dostupných údajů nelze určit):
- snížení počtu granulocytů a bílých krvinek, nízký počet granulocytů v krvi
- přecitlivělost
- zmatenost
- křeče, tzv. extrapyramidové příznaky, neklid
- míhání komor, srdeční selhání, snížení tepové frekvence
- ortostatická hypotenze (pokles krevního tlaku po postavení provázený pocitem slabosti, zatměním
před očima nebo ztrátou vědomí)
- říhání, poruchy trávicího ústrojí
- poškození jaterních buněk, městnání žluče, hepatitida a žloutenka
- syndrom připomínající systémový lupus erythematodes
- pokles počtu spermií

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové
informaci.


5/5
5. Jak Propanorm 300 mg uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.
Uchovávejte blistr v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu. Doba použitelnosti se
vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní
prostředí.


6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Propanorm 300 mg obsahuje
- Léčivou látkou je propafenoni hydrochloridum. Jedna potahovaná tableta obsahuje propafenoni
hydrochloridum 300 mg.
- Dalšími složkami jsou granulovaná mikrokrystalická celulosa, kukuřičný škrob, kopovidon, sodná
sůl kroskarmelosy, magnesium-stearát, natrium-lauryl-sulfát, hypromelosa, oxid titaničitý,
makrogol, simetikonová emulze

Jak přípravek Propanorm 300 mg vypadá a co obsahuje toto balení
Propanorm 300 jsou téměř bílé kulaté bikonvexní potahované tablety.
Velikost balení: 50 nebo 100 potahovaných tablet.
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
PRO.MED.CS Praha a.s., Telčská 1, 140 00 Praha 4, Česká republika

Tato příbalová informace byla naposledy revidována
7.8.2013

Recenze

Recenze produktu PROPANORM 300 MG 50X300MG Potahované tablety

Diskuze

Diskuze k produktu PROPANORM 300 MG 50X300MG Potahované tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám