Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na srdce a cévy » Léky na předpis na srdeční nemoce

PROLEKOFEN 300 MG TBL OBD 50X300MG - recenze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 17202

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: LEK PHARMACEUTICAL D.D.
Kód výrobku: 17202
Kód EAN: 3838957494958
Kód SÚKL: 91277
Držitel rozhodnutí: LEK PHARMACEUTICAL D.D.

Příbalový leták

 

sp.zn. sukls129604/2012, sukls129605/2012 
a sp.zn. sukls157040/2016 
 

PŘÍBALOVÁ INFORMACE - INFORMACE PRO PACIENTA 

 

Prolekofen 150 mg 
Prolekofen 300 mg 

potahované tablety 

propafenoni hydrochloridum 

 

Přečtěte  si  pozorně  celou  příbalovou  informaci  dříve,  než  začnete  tento  přípravek  užívat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje. 
  Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 
  Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 
  Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, 

a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

  Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Viz bod 4. 

 

Co naleznete v této příbalové informaci  

1.  CO JE PŘÍPRAVEK  PROLEKOFEN A K ČEMU SE POUŽÍVÁ 

Prolekofen patří do skupiny léčivých přípravků zvaných antiarytmika (léky k léčbě poruch srdečního 
rytmu). 

Prolekofen  je  účinný  při  předcházení  a  léčbě  určitých  chorobných  zrychlení  srdečního  rytmu 
(tachykardie) a má místně znecitlivující účinek. Snižuje dráždivost buněk srdečního svalu a zpomaluje 
vedení vzruchů v převodním systému srdce přímým působením v buňkách srdečního svalu. Přípravek 
v běžných dávkách významně neovlivňuje sílu srdečních stahů ani tlak krve. 

Prolekofen  se  užívá  k  předcházení  a  léčbě  chorobného  zrychlení  činnosti  srdečních  komor  a 
chorobného  zrychlení  srdečního  rytmu,  vznikajícího  mimo  srdeční  komory  (paroxysmální 
supraventrikulární tachykardie, fibrilace síní, nodální tachykardie). 
 

2.  ČEMU 

MUSÍTE 

VĚNOVAT 

POZORNOST 

NEŽ 

ZAČNETE 

PŘÍPRAVEK 

PROLEKOFEN UŽÍVAT 

Neužívejte přípravek Prolekofen 

- jestliže jste alergický(á) na propafenon nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou 
v bodě 6), na sóju nebo na burské oříšky 

1.  Co je přípravek Prolekofen a k čemu se používá 
2.  Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Prolekofen užívat  
3.  Jak se přípravek Prolekofen užívá 
4.  Možné nežádoucí účinky 
5.  Jak přípravek Prolekofen uchovávat  
6.  Obsah balení a další informace 

 

-  jestliže  máte  tzv.  Brugada  syndrom  (syndrom  charakterizovaný  náhle  vznikajícími  závažnými 
poruchami srdečního rytmu) 

- jestliže máte chorobné zpomalení srdečního rytmu nebo u jakýchkoli srdečních bloků (tzn. poruch 
vedení vzruchů v různých částech převodního systému srdce) 

-  trpíte-li  srdeční  nedostatečností  a  srdečním  šokem  způsobeným  selháním  srdce  (nejsou-li  ovšem 
způsobeny zrychlením srdečního rytmu) 

-  jestliže  jste  během  posledních  3  měsíců  měl(a)  srdeční  infarkt  nebo  těžkou  poruchu  funkce  levé 
komory srdeční (kromě život ohrožujících poruch rytmu) 

- trpíte-li výrazně nízkým krevním tlakem 

- trpíte-li tzv. manifestní nerovnováhou elektrolytů (např. poruchou metabolismu draslíku) 

- jestliže máte těžké obstrukční plicní onemocnění 

- trpíte-li výraznou svalovou slabostí (myasthenia gravis), 

- jestliže současně užíváte ritonavir (lék k léčbě HIV infekce). 

Upozornění a opatření 

Před užitím přípravku Prolekofen se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. 

Před zahájením léčby i v jejím průběhu Vás bude Váš lékař elektrokardiograficky i klinicky sledovat, 
aby bylo možno zhodnotit odpověď na léčbu a rozhodnout o jejím dalším pokračování. 

Pokud trpíte průduškovým astmatem, můžete Prolekofen užívat jen se zvýšenou opatrností. 

Máte-li zavedený kardiostimulátor, bude Vás ošetřující lékař častěji kontrolovat. 

Informujte  svého  zubního  lékaře  nebo  ošetřujícího  lékaře-chirurga  (i  před  malým  chirurgickým 
výkonem), že užíváte Prolekofen. 

 

Další léčivé přípravky a přípravek Prolekofen  

Informujte  svého  lékaře  nebo  lékárníka  o  všech  lécích,  které  užíváte,  které  jste  v nedávné  době 
užíval(a) nebo které možná budete užívat. 

Cimetidin  (lék  k léčbě  překyselení  žaludku),  ketokonazol  (lék  k léčbě  plísňových  infekcí),  chinidin 
(lék  k léčbě  nepravidelného  srdečního  rytmu),  erythromycin  (lék  k léčbě  infekcí  vyvolaných 
bakteriemi) nebo také grapefruitová šťáva mohou způsobit zvýšení hladin přípravku Prolekofen v krvi. 
Váš lékař Vás bude pečlivě sledovat a v případě potřeby upraví dávkování.  

Při  souběžném  používání  přípravku  Prolekofen  a  lidokainu  (lék  k místnímu  znecitlivění)  bylo 
pozorováno zvýšené riziko nežádoucích účinků na centrální nervový systém působením lidokainu. 

Společné  používání  amiodaronu  (lék  ke  zpomalení  srdečního  rytmu)  s přípravkem  Prolekofen  může 
vyvolat poruchy srdečního rytmu. Váš lékař Vám upraví dávkování obou léků. 

Při souběžném používání propafenonu s paroxetinem a fluoxetinem (léky k léčbě deprese) se mohou 
zvýšit jeho hladiny v krvi. V tomto případě Vám lékař může dávku snížit. 

Jsou-li souběžně používány přípravky pro místní znecitlivění (např. při implantaci kardiostimulátoru 
nebo u chirurgických a zubních výkonů) nebo jiné léky snižující srdeční frekvenci či stažlivost srdeční 
svaloviny  (např.  betablokátory,  tricyklická  antidepresiva),  může  dojít  k  zesílení  nežádoucích  účinků 
přípravku Prolekofen. 

V  průběhu  léčby  přípravkem  Prolekofen  může  dojít  ke  zvýšení  hladin  venlafaxinu  (lék  k léčbě 
deprese), propranololu, metoprololu (léky k léčbě vysokého krevního tlaku), desipraminu (lék k léčbě 
deprese),  cyklosporinu  (lék  ovlivňující  imunitní  systém),  theofylinu  (lek  k léčbě  některých  plicních 
onemocnění) a digoxinu (lék k léčbě srdečního selhání) v krvi. 

 

Při  souběžném  podávání  přípravku  Prolekofen  s fenobarbitalem  (lék  užívaný  ke  zklidnění  a  k léčbě 
epilepsie)  a/nebo  rifampicinem  (lék  k léčbě  infekcí  vyvolaných  bakteriemi)  může  dojít  ke  snížení 
účinnosti přípravku Prolekofen. Váš lékař Vás bude pečlivě sledovat.  

Je-li přípravek Prolekofen podáván v kombinaci s léky k ředění krve (např. fenprokumon, warfarin), 
může  dojít  ke  zvýšení  hladiny  těchto  přípravků  v  krvi.  V tomto  případě  bude  Váš  lékař  pečlivě 
kontrolovat srážlivost krve. 

Přípravek Prolekofen se nesmí užívat současně s ritonavirem (lék k léčbě HIV infekce). 

Přípravek Prolekofen s jídlem a pitím 

Pokud užíváte přípravek Prolekofen nepijte grapefruitovou šťávu.  

Těhotenství a kojení 

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.  

Pro užívání přípravku v těhotenství a v době kojení musí být zvlášť závažné důvody a o jeho podávání 
rozhodne Váš ošetřující lékař. Pokud otěhotníte v průběhu léčby přípravkem Prolekofen, informujte o 
tom svého ošetřujícího lékaře.  

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 

Rozmazané vidění, závrať, únava a posturální hypotenze (pokles tlaku objevující se při přechodu do 
vzpřímené polohy) mohou ovlivnit rychlost reakcí a tím snížit Vaši schopnost obsluhovat stroje nebo 
řídit  motorová  vozidla.  Tyto  činnosti  byste  měl(a)  vykonávat  jen  na  základě  výslovného  souhlasu 
lékaře. 

 

3.  JAK SE PŘÍPRAVEK PROLEKOFEN UŽÍVÁ 

Vždy  užívejte  tento  přípravek  přesně  podle  pokynů  svého  lékaře  nebo  lékárníka.  Pokud  si  nejste 
jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.  

 
Dospělí  
Dávkování je velmi individuální a je určováno a trvale sledováno lékařem.  

Pacienti s tělesnou hmotností cca 70 kg užívají obvykle denní dávku 450-600 mg 
propafenon-hydrochloridu (odpovídá Prolekofenu 150 mg v dávce 3x denně 1 tableta až 2x 
denně 2 tablety; nebo Prolekofenu 300 mg v dávce 3x ½ tablety denně až 2x 1 tableta denně). 
Příležitostně může být nutné zvýšení dávky propafenon-hydrochloridu na 900 mg (odpovídá 
Prolekofenu 150 mg v dávce 3x denně 2 tablety; nebo Prolekofenu 300 mg v dávce 3x denně 
1 tableta).

 

Ke zvýšení dávky se nepřistupuje dříve než po 3-4 dnech léčby.  
 
U starších nemocných postačují mnohdy nižší dávky. Jakékoliv nutné zvýšení dávky nesmí být 
provedeno dříve než po 5-8 dnech léčby.  

U pacientů s poruchou funkce jater a/nebo ledvin je třeba pečlivé monitorování EKG a plazmatických 
hladin.  
Děti  
U dětí se doporučuje denní dávka propafenonu 10-20 mg/kg tělesné hmotnosti rozdělená do 3-4 dávek 
denně.  
Ke zvýšení dávky se nesmí přistupovat dříve než po 3-4 dnech léčby.  

 

Tablety se polykají vcelku a zapíjejí se menším množstvím vody. Vzhledem k hořké chuti a místnímu 
znecitlivujícímu účinku se mají tablety polykat po jídle, vcelku bez rozkousání a mají se zapít trochou 
tekutiny. 

 

Tabletu lze rozdělit na stejné dávky. 

 

Jestliže jste užil(a) více přípravku Prolekofen než jste měl(a) 

Při předávkování nebo náhodném požití přípravku dítětem ihned informujte lékaře. 

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Prolekofen 

Užijte  přípravek  okamžitě,  jakmile  si  vzpomenete.  Pokud  se  ale  blíží  doba  užití  další  dávky, 
zapomenutou  dávku  už  neužívejte  a  pokračujte  v  pravidelném  dávkování.  Nezdvojnásobujte 
následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou tabletu. 

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Prolekofen 

Přípravek Prolekofen užívejte, dokud Vám lékař neřekne, že můžete léčbu ukončit. Nepřestávejte jej 
užívat jen proto, že se cítíte lépe. Váš stav by se mohl opět zhoršit. 

Máte-li  jakékoli  další  otázky,  týkající  se  užívání  tohoto  přípravku,  zeptejte  se  svého  lékaře  nebo 
lékárníka. 

 

4.  MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY 

Podobně  jako  všechny  léky,  může  mít  i  tento  přípravek  nežádoucí  účinky,  které  se  ale  nemusí 
vyskytnout u každého. 

 
Velmi časté (mohou postihnout více než 1 z 10 lidí): 

-  Závratě 
-  Poruchy vedení vzruchu v srdci 
-  Bušení srdce (palpitace) 

 

Časté (mohou postihnout až 1 z 10 lidí): 

-  Úzkost 
-  Poruchy spánku 
-  Bolesti hlavy 
-  Poruchy chuti (dysgeuzie) 
-  Zastřené vidění 
-  Výrazné zpomalení/zrychlení srdeční frekvence (bradykardie/tachykardie) nebo vznik poruch 

vedení vzruchu v srdci 

-  Dušnost 
-  Bolesti břicha, pocit na zvracení, zvracení, průjem, zácpa, pocit sucha v ústech 
-  Porucha funkce jater 
-  Bolest na hrudi 
-  Celková slabost (astenie), únava, horečka 

 

Méně časté (mohou postihnout až 1 ze 100 lidí): 

-  Snížený počet krevních destiček (trombocytopenie) 
-  Snížená chuť k jídlu 
-  Noční můry 
-  Krátkodobá  ztráta  vědomí  (synkopa),  porucha  hybnosti  (ataxie),  brnění,  mravenčení 

(parestezie) 

-  Točení hlavy (vertigo) 
-  Nepravidelná činnost srdce (arytmie) 
-  Pokles krevního tlaku 
-  Roztažení břicha (distenze břicha), nadýmání 

 

-  Kopřivka, svědění, vyrážka, zarudnutí kůže 
-  Poruchy erekce 

 

Nežádoucí účinky, jejichž četnost není známa 

-  Snížení  počtu  bílých  krvinek  (agranulocytóza,  leukopenie),  významné  snížení  počtu  bílých 

krvinek (granulocytopenie) 

-  Přecitlivělost (hypersenzitivita) 
-  Zmatenost 
-  Křeče, poruchy nechtěných pohybových vzorců (extrapyramidové příznaky), neklid 
-  Míhání komor (komorová fibrilace), srdeční selhání, snížení tepové frekvence 
-  Pokles  krevního  tlaku  po  postavení  provázený  pocitem  slabosti,  zatměním  před  očima  nebo 

ztrátou vědomí (ortostatická hypotenze) 

-  Říhání, poruchy zažívání 
-  Poškození jaterních buněk, městnání žluče, zánět jater, žloutenka 
-  Syndrom připomínající lupus erythematodes (závažné systémové onemocnění) 
-  Pokles počtu spermií  

 

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli 
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři 
nebo lékárníkovi. 

 
Hlášení nežádoucích účinků  
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:  
Státní ústav pro kontrolu léčiv  
Šrobárova 48  
100 41 Praha 10  
webové stránky: 

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

 

Nahlášením  nežádoucích  účinků  můžete  přispět  k  získání  více  informací  o  bezpečnosti  tohoto 
přípravku. 

 

5.  JAK PŘÍPRAVEK PROLEKOFEN UCHOVÁVAT 

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 

Uchovávejte  při  teplotě  do  25  °C.  Uchovávejte  v původním  obalu,  aby  byl  přípravek  chráněn  před 
světlem a vlhkostí. 

Nepoužívejte  tento  přípravek  po  uplynutí  doby  použitelnosti  uvedené  na  krabičce  a  blistru  za 
Použitelné do:/EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 

Nevyhazujte  žádné  léčivé  přípravky  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se  svého 
lékárníka,  jak  naložit  s  přípravky,  které  již  nepoužíváte.  Tato  opatření  pomáhají  chránit  živtoní 
prostředí. 

 

6. OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE 

Co přípravek Prolekofen obsahuje 

Léčivou látkou je propafenoni hydrochloridum 150 mg nebo 300 mg v jedné potahované tabletě. 

 

Pomocnými látkami jsou: povidon 30, sodná sůl karboxymethylškrobu, magnesium-stearát, kukuřičný 
škrob, hypromelosa, mastek, oxid titaničitý, makrogol 6000. 

 

Jak přípravek Prolekofen vypadá a co obsahuje toto balení 

Prolekofen 150 mg: téměř bílé, kulaté, bikonvexní potahované tablety.   

Prolekofen  300  mg:  téměř  bílé,  kulaté,  bikonvexní  potahované  tablety,  opatřené  na  obou  stranách 
půlicí rýhou. Tabletu lze rozdělit na stejné dávky. 

Velikost balení: 50 tablet. 

 

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce  

Lek Pharmaceuticals d.d., Verovškova 57, 1526 Ljubljana, Slovinsko 

Další  informace  o tomto  přípravku  získáte  u místního  zástupce  držitele  rozhodnutí  o registraci 
Sandoz s.r.o., Praha, office.cz@sandoz.com 

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 27.7.2016. 

 

Recenze

Recenze produktu PROLEKOFEN 300 MG TBL OBD 50X300MG

Diskuze

Diskuze k produktu PROLEKOFEN 300 MG TBL OBD 50X300MG

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám