Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis léčba nádorových onemocnění

PROGRAF 5 MG 60X5MG Tobolky - recenze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 21373

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: ASTELLAS IRELAND CO. LTD., KILLORGLIN, CO. KERRY
Kód výrobku: 21373
Kód EAN: 5390332171222
Kód SÚKL: 57630
Držitel rozhodnutí: ASTELLAS IRELAND CO. LTD., KILLORGLIN, CO. KERRY
Prograf se používá k řízení Vaší imunitní odpovědi tak, aby Vaše tělo transplantovaný orgán přijalo. Prograf se často používá v kombinaci s jinými léky, které rovněž potlačují imunitní systém. Prograf Vám také může být předepsán, pokud již dochází k odlučování jater, ledviny, srdce nebo jiného orgánu, který Vám byl transplantován, nebo pokud jakákoli léčba, kterou jste užíval(a), nebyla ke kontrole Vaší imunitní odpovědi po transplantaci dostačující.

Příbalový leták

1/8
Sp.zn.sukls68523/2013

Příbalová informace: informace pro uživatele
Prograf 0,5 mg, tvrdé tobolky
Prograf 1 mg, tvrdé tobolky
Prograf 5 mg, tvrdé tobolky
Tacrolimusum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny
v této příbalové informaci.Viz bod 4.


Co naleznete v této příbalové informaci:
1. Co je Prograf a k čemu se užívá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Prograf užívat
3. Jak se Prograf užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5 Jak Prograf uchovávat
6. Obsah balení a další informace


1. Co je Prograf a k čemu se užívá

Prograf patří do skupiny léků nazývaných imunosupresiva. Imunitní systém Vašeho těla se poté, co
Vám byl transplantován nějaký orgán (např. játra, ledviny, srdce), bude snažit tento orgán odloučit.
Prograf se používá k řízení Vaší imunitní odpovědi tak, aby Vaše tělo transplantovaný orgán přijalo.
Prograf se často používá v kombinaci s jinými léky, které rovněž potlačují imunitní systém.

Prograf Vám také může být předepsán, pokud již dochází k odlučování jater, ledviny, srdce nebo
jiného orgánu, který Vám byl transplantován, nebo pokud jakákoli léčba, kterou jste užíval(a), nebyla
ke kontrole Vaší imunitní odpovědi po transplantaci dostačující.


2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Prograf užívat

Neužívejte Prograf:
- jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na takrolimus nebo na kteroukoli další složku přípravku
Prograf (uvedenou v bodě 6).
- jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na některé antibiotikum patřící do skupiny makrolidů (např.
erytromycin, klarithromycin, josamycin).

Upozornění a opatření
Před užitím přípravku Prograf se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

- Prograf budete užívat každý den tak dlouho, dokud budete potřebovat potlačení imunity, aby se
zabránilo odloučení orgánu, který Vám byl transplantován. Měl(a) byste být v pravidelném
kontaktu se svým lékařem.
- Po dobu užívání přípravku Prograf Vám Váš lékař bude pravděpodobně čas od času provádět řadu
2/8
různých testů (včetně vyšetření krve, moče, srdečních funkcí, zrakových a neurologických testů).
To je zcela běžné a pomáhá to Vašemu lékaři určit dávku přípravku Prograf, která je pro Vás
nejvhodnější.
- Vyhýbejte se užívání rostlinných léčivých přípravků, např. třezalky tečkované (Hypericum
perforatum) i jiných rostlinných přípravků, protože mohou ovlivnit účinek a potřebnou dávku
přípravku Prograf. Pokud jste na pochybách, poraďte se se svým lékařem dříve, než užijete
jakýkoli rostlinný přípravek nebo léčivo.
- Pokud máte problémy s játry nebo jste měl(a) chorobu, která mohla Vaše játra poškodit, řekněte
to, prosím, svému lékaři, protože to může ovlivnit dávku přípravku Prograf, kterou dostáváte.
- Pokud máte průjem déle než jeden den, informujte, prosím, svého lékaře, protože bude možná
nutné upravit dávku přípravku Prograf, kterou dostáváte.
- Noste vhodný ochranný oděv a používejte opalovací krém s vysokým ochranným faktorem, abyste
omezil(a) vystavení kůže slunečnímu a UV záření. Důvodem je možné riziko zhoubných kožních
změn v důsledku imunosupresivní léčby.
- Pokud potřebujete projít nějakým očkováním, informujte, prosím, svého lékaře předem. Poradí
Vám, jak při tom nejlépe postupovat.

Další léčivé přípravky a přípravek Prograf
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době
užíval(a) nebo které možná budete užívat a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu,
a o rostlinných přípravcích.

Prograf se nesmí užívat současně s cyklosporinem.

Hladiny přípravku Prograf v krvi mohou být ovlivněny jinými léky, které užíváte, a naopak hladiny
jiných léků mohou být ovlivněny užíváním přípravku Prograf. To může vyžadovat přerušení, zvýšení
nebo snížení dávky přípravku Prograf. Zvláště byste měl(a) upozornit svého lékaře, pokud užíváte
nebo jste v nedávné době užíval(a) léky, které obsahují tyto léčivé látky:
- antimykotika a antibiotika, zvláště tzv. makrolidová antibiotika, používaná k léčbě infekcí např.
ketokonazol, flukonazol, itrakonazol, vorikonazol, klotrimazol, erythromycin, klarithromycin,
josamycin nebo rifampicin
- inhibitory HIV proteáz, (např. ritonavir, nelfinavir, sachinavir), používané k léčbě HIV infekce
- inhibitory HCV proteáz (např. telaprevir, boceprevir), používané k léčbě infekční žloutenky typu
C
- omeprazol nebo lansoprazol, které se užívají k léčbě žaludečních vředů
- hormonální přípravky s ethinylestradiolem (např. antikoncepční tablety) nebo danazol
- léky na vysoký krevní tlak nebo problémy se srdcem jako např. nifedipin, nikardipin, diltiazem a
verapamil
- antiarytmika (amiodaron), používané ke kontrole arytmie (nepravidelné bušení srdce)
- léky známé jako statiny, které se používají k léčbě zvýšeného cholesterolu a triglyceridů
- antiepileptické léky fenytoin nebo fenobarbital
- kortikosteroidy prednisolon a methylprednisolon
- nefazodon, působící proti depresi
- třezalku tečkovanou (Hypericum perforatum)

Informujte svého lékaře pokud užíváte nebo potřebujete užívat ibuprofen, amfotericin B nebo
protivirové léky (např. aciklovir). Jejich současné podávání s přípravkem Prograf může zhoršit
problémy s ledvinami nebo nervovým systémem.

Váš lékař také potřebuje vědět, zda užíváte přípravky doplňující draslík nebo draslík šetřící diuretika
(např. amilorid, triamteren nebo spironolakton), některé léky proti bolesti (tzv. nesteroidní
antirevmatika, např. ibuprofen), protisrážlivé léky nebo perorální (k vnitřnímu užití) léky na cukrovku
v období, kdy užíváte Prograf.

Pokud se potřebujete nechat očkovat, informujte, prosím, svého lékaře předem.
3/8

Přípravek Prograf s jídlem a pitím
Obecně byste měl(a) užívat Prograf na lačno nebo alespoň 1 hodinu před jídlem nebo 2-3 hodiny po
něm. Pokud užíváte Prograf, nejezte grapefruity ani nepijte grapefruitovou šťávu.

Těhotenství a kojení
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Prograf se vylučuje do mateřského mléka. Pokud užíváte Prograf, neměla byste kojit.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Neřiďte dopravní prostředek ani neobsluhujte žádné přístroje nebo stroje, pokud se při užívání
přípravku Prograf cítíte ospalý/á, máte závratě nebo problémy s ostrým viděním. Tyto účinky jsou
častěji pozorovány, jestliže je při užívání přípravku Prograf užíván alkohol.

Prograf obsahuje laktosu
Prograf obsahuje laktosu. Pokud víte od svého lékaře, že trpíte nesnášenlivostí některých cukrů,
upozorněte na to lékaře, než začnete tento přípravek užívat.


3. Jak se Prograf užívá

Vždy užívejte Prograf přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý/á, poraďte se se svým
lékařem nebo lékárníkem.

Když si vybíráte v lékárně předepsaný lék, vždy se ujistěte, že dostáváte stále stejný přípravek
obsahující takrolimus, kromě případů, že se Váš odborný lékař (transplantolog) rozhodl provést změnu
na jiný přípravek s takrolimem. Tento přípravek byste měl(a) užívat jednou denně. Pokud přípravek,
který dostanete, vypadá jinak než obvykle nebo pokud se změnily pokyny ohledně dávkování, poraďte
se co nejdříve se svým lékařem nebo lékárníkem a ověřte si, že máte správný lék.

Počáteční dávku k prevenci odloučení Vašeho transplantovaného orgánu určí Váš lékař výpočtem na
základě Vaší tělesné hmotnosti. Tato dávka podávaná ihned po transplantaci leží obvykle v rozmezí

0,075 0,30 mg / kg hmotnosti / den

v závislosti na transplantovaném orgánu.

Vaše dávka závisí na Vašem celkovém zdravotním stavu a na tom, které další imunitu potlačující léky
užíváte. K určení správné dávky a její případnou úpravu jsou čas od času nutné krevní testy u Vašeho
lékaře. Jakmile se Váš stav stabilizuje, lékař pravděpodobně dávku přípravku Prograf sníží. Lékař
Vám přesně řekne, kolik tobolek a jak často máte užívat.

Prograf se užívá perorálně (vnitřně) 2 x denně, obvykle ráno a večer. Obecně byste měl(a) užívat
Prograf na lačno nebo alespoň 1 hodinu před jídlem nebo 2-3 hodiny po něm.Tobolky se polykají celé,
zapijí se sklenicí vody. Pokud užíváte Prograf, nejezte grapefruity ani nepijte grapefruitovou šťávu.
Nepolykejte vysoušedlo obsažené v balení.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Prograf, než jste měl(a)
Pokud náhodou užijete příliš mnoho přípravku Prograf, okamžitě navštivte svého lékaře nebo oddělení
neodkladné péče nejbližší nemocnice.

Jestliže jste zapomněl(a) užít Prograf
Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.
4/8
Pokud jste zapomněl(a) užít tobolky Prograf, počkejte, dokud není čas na další dávku, a pak
pokračujte jako předtím.

Jestliže jste přestal(a) užívat Prograf
Pokud přestanete užívat Prograf, zvyšuje se nebezpečí odloučení transplantovaného orgánu.
Nevysazujte léčbu, pokud Vám to neřekne Váš lékař.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka.


4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i Prograf nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u
každého.

Prograf zeslabuje obranné mechanismy Vašeho těla, aby zabránil odloučení transplantovaného orgánu.
V důsledku toho není Vaše tělo schopno bojovat proti infekcím tak jako jindy. Pokud užíváte Prograf,
můžete častěji než obvykle onemocnět různými infekcemi kůže, ústní dutiny, žaludku, střev, plic a
močových cest.

Mohou se vyskytnout závažné nežádoucí účinky včetně alergických a anafylaktických reakcí. Po léčbě
přípravkem Prograf byly hlášeny nezhoubné i zhoubné nádory v důsledku potlačení imunity.

Možné nežádoucí účinky se dělí do následujících kategorií:
Velmi časté nežádoucí účinky se vyskytují u více než jednoho z deseti pacientů.
Časté nežádoucí účinky se vyskytují u méně než jednoho z deseti pacientů, ale více než u jednoho ze
sta pacientů.
Méně časté nežádoucí účinky se vyskytují u méně než jednoho ze sta pacientů, ale více než u jednoho
z tisíce pacientů.
Vzácné nežádoucí účinky se vyskytují u méně než jednoho z tisíce pacientů, ale více než u jednoho
z deseti tisíc pacientů.
Velmi vzácné nežádoucí účinky se vyskytují u méně než jednoho z deseti tisíc pacientů.

Velmi časté nežádoucí účinky (mohou se vyskytnout u více než 1 z 10 osob):
zvýšená hladina cukru v krvi, cukrovka, zvýšená hladina draslíku v krvi
nespavost
třes, bolest hlavy
vysoký krevní tlak
průjem, pocit na zvracení
ledvinové obtíže

Časté nežádoucí účinky (mohou se vyskytnout až u 1 z 10 osob):
pokles počtu krevních buněk (krevních destiček, červených nebo bílých krvinek), zvýšení počtu
bílých krvinek, změny v červeném krevním obraze
snížené hladiny hořčíku, fosfátů, draslíku, vápníku nebo sodíku v krvi, nadbytek tekutin v těle,
zvýšené hladiny kyseliny močové nebo tuků v krvi, snížená chuť k jídlu, zvýšená kyselost krve,
jiné změny hladin iontů v krvi
příznaky úzkosti, zmatenost a dezorientace, deprese, změny nálady, noční můry, halucinace,
duševní poruchy
záchvatovité stavy, poruchy vědomí, pocity necitlivosti a brnění (někdy bolestivé) v rukou a
nohou, závratě, zhoršené psaní, poruchy nervového systému
rozmazané vidění, zvýšená citlivost na světlo, oční poruchy
zvonění v uších
5/8
zhoršení krevního průtoku v srdečních cévách, zrychlená srdeční frekvence
krvácení, částečné nebo úplné ucpání krevních cév, nízký krevní tlak
dušnost, změny v plicní tkáni, hromadění tekutiny kolem plic, zánět hltanu, kašel, chřipkové
příznaky
záněty nebo vředy způsobující bolesti břicha nebo průjem, žaludeční krvácení, záněty nebo
vředy v ústech, hromadění tekutiny v břiše, zvracení, bolesti břicha, špatné trávení, zácpa,
plynatost, nadýmání, řídká stolice, žaludeční problémy
změny jaterních enzymů a funkce jater, žloutenka jaterního původu, poškození jaterní tkáně a
zánět jater
svědění, vyrážka, vypadávání vlasů, akné, zvýšené pocení
bolesti kloubů, bolesti končetin nebo zad, svalové křeče
nedostatečná funkce ledvin, snížená tvorba moči, ztížené nebo bolestivé močení
celková slabost, horečka, hromadění tekutin v těle, bolest a diskomfort, vzestup enzymu
alkalické fosfatázy v krvi, zvýšení tělesné hmotnosti, porušené vnímání tělesné teploty
nedostatečná funkce transplantovaného orgánu

Méně časté nežádoucí účinky (mohou se vyskytnout až u 1 ze 100 osob):
změny krevní srážlivosti, pokles počtu všech krevních buněk
odvodnění organismu, snížené hladiny bílkovin nebo cukrů v krvi, zvýšená hladina fosfátů
v krvi
kóma, krvácení do mozku a mozkové příhody, ochrnutí, mozkové poruchy, abnormality v řeči a
používání jazyka, poruchy paměti
zákal čočky
zhoršení sluchu
nepravidelná srdeční akce, zástava srdce, snížený srdeční výkon, choroby srdečního svalu,
zbytnění srdeční svaloviny, bušení srdce, abnormální EKG nálezy, abnormality srdeční
frekvence a pulsu
krevní sraženiny v cévách dolních končetin, šok
dechové obtíže, poruchy dýchacího systému, astma
neprůchodné střevo, zvýšená hladina amylázy v krvi, zpětný tok žaludečního obsahu do krku,
opožděné vyprazdňování žaludku
záněty kůže, pocit pálení při oslunění
poruchy kloubů
neschopnost se vymočit, bolestivá menstruace a abnormální menstruační krvácení
selhání některých orgánů, příznaky podobné chřipce, zvýšená citlivost na teplo a chlad, pocit
tlaku v hrudníku, nervozita, pocit nenormality, zvýšená hladina enzymu laktát-dehydrogenázy
v krvi, pokles tělesné hmotnosti

Vzácné nežádoucí účinky (mohou se vyskytnout až u 1 z 1000 osob):
drobná krvácení do kůže v důsledku krevních sraženin
svalová ztuhlost
slepota
hluchota
hromadění tekutiny kolem srdce
zástava dechu
tvorba cyst ve slinivce břišní
poruchy cévního zásobení jater
závažné onemocnění projevující se výskytem puchýřů na kůži, sliznici úst, očích a pohlavním
ústrojí, zvýšené ochlupení
žízeň, pády, pocit sevření hrudníku, snížená pohyblivost, vředy

Velmi vzácné nežádoucí účinky (mohou se vyskytnout až u 1 z 10000 osob):
svalová slabost
6/8
abnormální echokardiogram
selhání jater, zúžení žlučovodu
bolestivé močení s výskytem krve v moči
zmnožení tukové tkáně

Byly hlášeny případy tzv. čisté aplázie červené krevní řady (velmi závažné snížení počtu červených
krvinek), případy agranulocytózy (závažné snížení počtu bílých krvinek) a hemolytické anémie
(snížení počtu červených krvinek následkem jejich zvýšeného rozpadu).

Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny
v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:
Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48
100 41 Praha 10
webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto
přípravku.

5. Jak Prograf uchovávat

Uchovávejte přípravek Prograf mimo dohled a dosah dětí.

Tobolky užijte okamžitě po vyjmutí z blistru.

Prograf nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce a blistru za EXP. Doba
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. Všechny tobolky využívejte do 1 roku
po otevření hliníkového sáčku.

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní teplotní podmínky uchovávání.
Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.


6. Obsah balení a další informace

Co Prograf obsahuje

Prograf 0,5 mg, tvrdé tobolky:
Léčivou látkou je tacrolimusum. Jedna tobolka obsahuje 0,5 mg tacrolimusum (jako monohydrát).
Pomocnými látkami jsou:
Obsah tobolky: Hydroxypropylmethylcelulosa, sodná sůl kroskarmelosy, laktosa, magnesium-stearát.
Obal tobolky: želatina, oxid titaničitý, žlutý oxid železitý.
Inkoustový potisk: Šelak, sojový lecitin, simetikon, hydroxypropylcelulosa, červený oxid železitý.

Prograf 1 mg, tvrdé tobolky:
Léčivou látkou je tacrolimusum. Jedna tobolka obsahuje 1 mg tacrolimusum (jako monohydrát).
Pomocnými látkami jsou:
7/8
Obsah tobolky: Hydroxypropylmethylcelulosa, sodná sůl kroskarmelosy, laktosa, magnesium-stearát.
Obal tobolky: želatina, oxid titaničitý,
Inkoustový potisk: Šelak, sojový lecitin, simetikon, hydroxypropylcelulosa, červený oxid železitý.

Prograf 5 mg, tvrdé tobolky:
Léčivou látkou je tacrolimusum. Jedna tobolka obsahuje 5 mg tacrolimusum (jako monohydrát).
Pomocnými látkami jsou:
Obsah tobolky: Hydroxypropylmethylcelulosa, sodná sůl kroskarmelosy, laktosa, magnesium-stearát.
Obal tobolky: želatina, oxid titaničitý, červený oxid železitý.
Inkoustový potisk: Šelak, sojový lecitin, simetikon, oxid titaničitý.


Jak Prograf vypadá a co obsahuje toto balení

Prograf 0,5 mg, tvrdé tobolky:
Prograf 0,5 mg jsou žluté tvrdé želatinové tobolky s červeným potiskem 0,5 mg a (f) 607, obsahující
bílý prášek. Prograf 0,5 mg tvrdé tobolky je dodáván v blistrech nebo perforovaných jednodávkových
blistrech po 10 tobolkách v ochranném hliníkovém sáčku s vysoušedlem, které chrání tobolky před
vlhkostí. Vysoušedlo nepolykejte.
Velikost balení: 20, 30, 50, 60 nebo 100 tvrdých tobolek v blistru nebo 20 x 1, 30 x 1, 50 x 1, 60 x 1
nebo 100 x 1 tvrdá tobolka v perforovaném jednodávkovém blistru

Prograf 1 mg, tvrdé tobolky:
Prograf 1 mg jsou bílé tvrdé želatinové tobolky s červeným potiskem 1 mg a (f) 617, obsahující bílý
prášek. Prograf 1 mg tvrdé tobolky je dodáván v blistrech nebo perforovaných jednodávkových
blistrech po 10 tobolkách v ochranném hliníkovém sáčku s vysoušedlem, které chrání tobolky před
vlhkostí. Vysoušedlo nepolykejte.
Velikost balení: 20, 30, 50, 60, 90 nebo 100 tvrdých tobolek v blistru nebo 20 x 1, 30 x 1, 50 x 1, 60 x
1, 90 x 1 nebo 100 x 1 tvrdá tobolka v perforovaném jednodávkovém blistru

Prograf 5 mg, tvrdé tobolky:
Prograf 5 mg jsou šedavě červené tvrdé želatinové tobolky s bílým potiskem 5 mg a (f) 657, obsahující
bílý prášek. Prograf 5 mg tvrdé tobolky je dodáván v blistrech nebo perforovaných jednodávkových
blistrech po 10 tobolkách v ochranném hliníkovém sáčku s vysoušedlem, které chrání tobolky před
vlhkostí. Vysoušedlo nepolykejte.
Velikost balení: 30, 50, 60 nebo 100 tvrdých tobolek v blistru nebo 30 x 1, 50 x 1, 60 x 1 nebo 100 x 1
tvrdá tobolka v perforovaném jednodávkovém blistru

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci:
Astellas Pharma s.r.o.
Sokolovská 100/94
186 00 Praha 8
Česká republika

Výrobce:
Astellas Ireland Co.Ltd.
Killorglin, County Kerry
Irsko8/8
Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Prograf:
Rakousko, Kypr, Česká republika, Dánsko, Německo, Řecko, Španělsko, Finsko, Francie, Maďarsko,
Irsko, Itálie, Malta, Norsko, Polsko, Portugalsko, Slovenská republika, Slovinsko, Švédsko, Velká
Británie.

Prograft:
Belgie, Lucembursko, Nizozemsko.


Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 23.9.2013

Recenze

Recenze produktu PROGRAF 5 MG 60X5MG Tobolky

Diskuze

Diskuze k produktu PROGRAF 5 MG 60X5MG Tobolky

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám