Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na srdce a cévy » Léky na předpis na vysoký krevní tlak

PRESTARIUM NEO 20X5MG Potahované tablety - recenze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 65987

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: SERVIER (IRELAND) INDUSTRIES LTD., ARKLOW, CO.WICK
Kód výrobku: 65987
Kód EAN: 3594456600220
Kód SÚKL: 101203
Držitel rozhodnutí: SERVIER (IRELAND) INDUSTRIES LTD., ARKLOW, CO.WICK
Prestarium Neo se používá: - k léčbě vysokého krevního tlaku (hypertenze); - k léčbě srdečního selhání (stav, kdy srdce není schopno pumpovat takové množství krve, jaké tělo potřebuje); - ke snížení rizika srdečních příhod, např. srdečního záchvatu, u pacientů se stabilním onemocněním věnčitých tepen (stav, při němž je omezeno nebo zablokováno zásobování srdce krví), kteří již prodělali srdeční záchvat a/nebo operaci za účelem zlepšení zásobování srdce krví prostřednictvím rozšíření cév, které srdce zásobují.

Příbalový leták

sp. zn. sukls246580/2016 
 

Příbalová informace: informace pro pacienta 

 

Prestarium Neo, potahované tablety 

perindoprilum argininum 

 
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, 

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.  

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry. 

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí 
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, nebo 
lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, 
které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.  Viz bod 4. 

 
Co naleznete v této příbalové informaci:  
1. 

Co je Prestarium Neo a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Prestarium Neo užívat  

3. 

Jak se Prestarium Neo užívá  

4. 

Možné nežádoucí účinky 

Jak Prestarium Neo uchovávat  

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1. 

Co je Prestarium Neo a k čemu se používá 

 
Prestarium Neo je inhibitor angiotenzin-konvertujícího enzymu (ACE). Tyto přípravky rozšiřují cévy, 
čímž usnadňují Vašemu srdci pumpovat krev cévami.  
 
Prestarium Neo se používá: 

k léčbě vysokého krevního tlaku (hypertenze),  

k léčbě srdečního selhání (stav, kdy srdce není schopno pumpovat takové množství krve, jaké 
tělo potřebuje), 

ke snížení rizika srdečních příhod, např. srdečního záchvatu, u pacientů se stabilním 
onemocněním věnčitých tepen 
(stav, při němž je omezeno nebo zablokováno zásobování srdce 
krví), kteří již prodělali srdeční záchvat a/nebo operaci za účelem zlepšení zásobování srdce krví 
prostřednictvím rozšíření cév, které srdce zásobují. 

 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Prestarium Neo užívat 

  
Neužívejte Prestarium Neo 
-  jestliže jste alergický(á) na perindopril nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku 

(uvedenou v bodě 6), nebo na jiný inhibitor ACE, 

-  jestliže jste při předchozí léčbě inhibitorem ACE zaznamenal(a) příznaky jako sípání, otok 

obličeje, jazyka nebo krku, silné svědění nebo závažné kožní vyrážky, nebo jestliže se tyto 
příznaky vyskytly u Vás nebo jiného člena rodiny za jiných okolností (tento stav se nazývá 
angioedém), 

-  jestliže jste těhotná déle než 3 měsíce. (Je však lépe neužívat přípravek Prestarium Neo ani na 

počátku těhotenství – viz bod těhotenství), 

-  jestliže máte cukrovku (diabetes) nebo poruchu funkce ledvin a jste léčen(a) přípravkem ke 

snížení krevního tlaku obsahujícím aliskiren. 

 
 
 

Upozornění a opatření 
Pokud se Vás týká některá z následujících situací, prosím, promluvte si se svým lékařem nebo 
lékárníkem nebo zdravotní sestrou, dříve než začnete užívat přípravek Prestarium Neo, jestliže: 
-  máte stenózu aorty (zúžení hlavní tepny, která vede ze srdce) nebo hypertrofickou kardiomyopatii 

(onemocnění srdečního svalu) nebo stenózu renální artérie (zúžení tepny, která zásobuje ledviny 
krví), 

-  máte jakékoliv potíže se srdcem, 
-  máte potíže s játry, 
-  máte potíže s ledvinami nebo podstupujete hemodialýzu,  
-  trpíte kolagenózou (onemocnění pojivové tkáně) jako např. systémový lupus erythematosus nebo 

sklerodermie, 

-  máte cukrovku, 
-  máte dietu s omezeným příjmem soli nebo užíváte doplňky solí obsahující draslík, 
-  máte podstoupit anestézii a/nebo velkou operaci, 
-  máte podstoupit LDL aferézu (což je odstranění cholesterolu z Vaší krve pomocí přístroje), 
-  máte podstoupit desenzibilizační léčbu za účelem snížení alergie na včelí nebo vosí štípnutí, 
-  jste v nedávné době měl(a) průjem nebo zvracel(a), nebo jste dehydratovaný(á), 
-  Vám lékař řekl, že trpíte nesnášenlivostí vůči některým cukrům, 
-  užíváte některý z následujících přípravků používaných k léčbě vysokého krevního tlaku: 

„blokátory receptorů pro angiotenzin II” (také známé jako sartany - například valsartan, 

telmisartan, irbesartan), a to zejména pokud máte problémy s ledvinami související s diabetem, 

aliskiren. 

Váš lékař může v pravidelných intervalech kontrolovat funkci ledvin, krevní tlak a množství 
elektrolytů (např. draslíku) v krvi. 

Viz také informace v bodě „Neužívejte Prestarium Neo“. 

-  jste pacient černošské rasy, můžete mít vyšší riziko angioedému a tento lék může být méně účinný 

na snižování krevního tlaku ve srovnání s pacienty jiné rasy. 

-  jestliže užíváte některé z následujících léků, zvyšuje se riziko angioedému: 

- racekadotril (používaný k léčbě průjmu) 
- sirolimus, everolimus, temsirolimus a další léky ze skupiny tzv. inhibitorů mTor (používané k 

zabránění odmítnutí transplantovaného orgánu tělem). 

 
Angioedém 
Angioedém (závažná alergická reakce s otokem obličeje, úst, jazyka nebo hrdla s obtížemi při 
polykání nebo dýchání) byl hlášen u pacientů léčených inhibitory ACE, včetně přípravku Prestarium 
Neo. Může nastat kdykoliv v průběhu léčby. Pokud se u Vás rozvinou tyto příznaky, ukončete užívání 
přípravku Prestarium Neo a okamžitě vyhledejte svého lékaře. Viz také bod 4. 
 
Musíte informovat svého lékaře, jestliže si myslíte, že jste (nebo můžete být) těhotná. Přípravek 
Prestarium Neo není doporučen v časných stádiích těhotenství a nesmí být užíván, jestliže jste déle než 
3 měsíce těhotná, protože může způsobit závažné poškození Vašeho dítěte, pokud se užívá během 
tohoto stádia (viz bod těhotenství). 
 
Děti a dospívající 
Použití perindoprilu u dětí a dospívajících ve věku do 18 let se nedoporučuje. 
 
Další léčivé přípravky a přípravek Prestarium Neo 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době 
užíval(a) nebo které možná budete užívat. 
Léčbu přípravkem Prestarium Neo mohou ovlivnit jiné léčivé přípravky. Možná bude nutné, aby Váš 
lékař změnil Vaši dávku a/nebo udělal jiná opatření. Patří mezi ně: 
-  jiné léky proti vysokému krevnímu tlaku včetně blokátoru receptoru pro angiotenzin II, aliskirenu 

(viz také informace v bodě „Neužívejte Prestarium Neo” a „Upozornění a opatření“) nebo diuretik 
(léky, které zvyšují tvorbu moči v ledvinách),  

-  draslík šetřící léky (např. triamteren, amilorid), doplňky draslíku nebo doplňky solí obsahující 

draslík, 

-  draslík šetřící léky používané k léčbě srdečního selhání: eplerenon a spironolakton v dávkách mezi 

12,5 mg až 50 mg denně, 

-  lithium k léčbě mánie nebo deprese,  
-  nesteroidní protizánětlivé léky (např. ibuprofen) ke zmírnění bolesti nebo vysoké dávky 

acylpyrinu,  

-  léky k léčbě cukrovky (např. inzulín nebo metformin), 
-  baklofen (užívaný k léčbě svalové ztuhlosti při onemocněních jako roztroušená skleróza), 
-  léky k léčbě duševních poruch jako deprese, úzkost, schizofrenie atd. (např. tricyklická 

antidepresiva, antipsychotika),  

-  imunosupresiva (léky, které snižují obranné mechanismy těla) používané k léčbě autoimunitních 

chorob nebo po transplantacích (např. cyklosporin, takrolimus),  

-  trimetoprim (k léčbě infekcí), 
-  estramustin (používaný k léčbě rakoviny), 
-  léky,  které  se  nejčastěji  používají  k  léčbě  průjmu  (racekadotril)  nebo  k  zabránění  odmítnutí 

transplantovaného orgánu tělem (sirolimus, everolimus, temsirolimus a další léky ze skupiny tzv. 
inhibitorů mTor). Viz bod „Upozornění a opatření”, 

-  alopurinol (k léčbě dny), 
-  prokainamid (k léčbě nepravidelného srdečního tepu), 
-  vazodilatancia včetně nitrátů (přípravky rozšiřující cévy), 
-  heparin (lék k ředění krve), 
-  léky používané k léčbě nízkého krevního tlaku, šoku nebo astmatu (např. efedrin, noradrenalin 

nebo adrenalin), 

-  soli zlata, především k nitrožilnímu podání (používané k léčbě příznaků revmatické artritidy).  
 
Prestarium Neo s jídlem a pitím 
Přípravek Prestarium Neo by měl být užíván před jídlem. 
 
Těhotenství a kojení 
 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 
 
Těhotenství
 
Musíte informovat svého lékaře, jestliže si myslíte, že jste (nebo můžete být) těhotná. Váš doktor Vám 
normálně doporučí ukončení léčby přípravkem Prestarium Neo než otěhotníte nebo jakmile zjistíte, že 
jste těhotná a doporučí Vám jiný přípravek místo přípravku Prestarium Neo. Přípravek Prestarium Neo 
není doporučen v časných stádiích těhotenství a nesmí být užíván, jestliže jste déle než 3 měsíce 
těhotná, protože může způsobit závažné poškození Vašeho dítěte, pokud je užíván po 3. měsíci 
těhotenství. 
 
Kojení 
Informujte svého lékaře, jestliže kojíte nebo chcete začít kojit. Prestarium Neo je kontraindikován u 
kojících matek a Váš lékař Vám zvolí jinou léčbu, pokud si přejete kojit, zvláště, je-li Vaše dítě 
novorozeně nebo předčasně narozené. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Prestarium Neo obvykle neovlivňuje pozornost, ale u některých pacientů se může vyskytnout závrať 
nebo slabost vyvolaná nízkým krevním tlakem. Jestliže jste takto ovlivněn(a), Vaše schopnost řídit a 
obsluhovat stroje může být narušena.  
 
Prestarium Neo obsahuje laktosu 
Jestliže Vám lékař řekl, že trpíte nesnášenlivostí vůči některým cukrům, kontaktujte svého lékaře, 
dříve než začnete užívat tento lék. 
  
 
 
 

3. 

Jak se Prestarium Neo užívá  

 
Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste 
jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.  
Tablety spolkněte a zapijte sklenicí vody, nejlépe ve stejnou denní dobu ráno před jídlem. Dávku, 
která je pro vás vhodná, určí lékař. 
 
Doporučené dávky jsou: 
Vysoký krevní tlak: obvyklá úvodní a udržovací dávka je 5 mg jednou denně. Za měsíc může být tato 
dávka v případě potřeby zvýšena na 10 mg jednou denně. 10 mg denně je maximální doporučená 
dávka u vysokého krevního tlaku.  
Jestliže Vám je 65 nebo více let, obvyklá úvodní dávka je 2,5 mg jednou denně. Za měsíc může být 
tato dávka zvýšena na 5 mg jednou denně, a poté, je-li to nutné, až na 10 mg jednou denně. 
Srdeční selhání: obvyklá úvodní dávka je 2,5 mg jednou denně. Po dvou týdnech může být tato dávka 
zvýšena na 5 mg jednou denně, což je maximální doporučená dávka u srdečního selhání. 
Stabilní onemocnění věnčitých tepen: obvyklá úvodní dávka je 5 mg jednou denně. Po dvou týdnech 
může být tato dávka zvýšena na 10 mg jednou denně, což je maximální doporučená dávka u této 
indikace.  
Jestliže Vám je 65 nebo více let, obvyklá úvodní dávka je 2,5 mg jednou denně. Za týden může být 
tato dávka zvýšena na 5 mg jednou denně, a za další týden na 10 mg jednou denně. 
 
Použití u dětí a dospívajících 
Užívání u dětí a dospívajících není doporučeno. 
 
Jestliže jste užil(a) více Prestarium Neo, než jste měl(a) 
Jestliže jste užil(a) nadměrné množství tablet, kontaktujte nejbližší pohotovost nebo o tom okamžitě 
řekněte svému lékaři. Nejpravděpodobnějším účinkem při předávkování je nízký krevní tlak, kvůli 
kterému se Vám může točit hlava, nebo můžete omdlít. Pokud k tomu dojde, může Vám pomoci 
ulehnutí a zdvižení nohou.  
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít Prestarium Neo 
Je důležité užívat tento lék každý den, jelikož pravidelná léčba je nejúčinnější. Pokud si však 
zapomenete vzít svou dávku přípravku Prestarium Neo, vezměte si další dávku v obvyklém čase. 
Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. 
 
Jestliže jste přestal(a) užívat Prestarium Neo 
Jelikož léčba přípravkem Prestarium Neo je obvykle celoživotní, měl(a) byste vysazení tohoto 
přípravku předem probrat se svým lékařem. 
 
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře, lékárníka 
nebo zdravotní sestry. 
 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky 

 
Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 
Přestaňte užívat tento léčivý přípravek a ihned vyhledejte svého lékaře, pokud zaznamenáte 
jakýkoli z následujících nežádoucích účinků, které mohou být závažné:
 
-  otok obličeje, rtů, úst, jazyka nebo krku, obtíže při dýchání (angioedém) (viz bod „Upozornění a 

opatření“) (méně časté - mohou postihnout až 1 ze 100 pacientů), 

-  silné závratě nebo mdloby následkem nízkého krevního tlaku (časté - mohou postihnout až 1 z 10 

pacientů), 

-  neobvykle rychlý nebo nepravidelný srdeční tep, bolest na hrudi (angina) nebo infarkt myokardu 

(velmi vzácné - mohou postihnout až 1 z 10000 pacientů), 

-  slabost  rukou  nebo  nohou,  nebo  problémy  s  řečí,  které  mohou  být  příznakem  možné  cévní 

mozkové příhody (velmi vzácné - mohou postihnout až 1 z 10000 pacientů), 

-  náhlá  dýchavičnost,  bolest  na  hrudi,  nedostatečnost  při  dýchání  nebo  obtíže  při  dýchání  (zúžení 

dýchacích cest) (méně časté - mohou postihnout až 1 ze 100 pacientů), 

-  zánět slinivky břišní, který může vyvolávat silné bolesti břicha a bolest v zádech spojené se silným 

pocitem nevolnosti (velmi vzácné - mohou postihnout až 1 z 10000 pacientů), 

-  zežloutnutí kůže nebo očí (žloutenka), které mohou být příznakem zánětu jater (hepatitidy) (velmi 

vzácné - mohou postihnout až 1 z 10000 pacientů), 

-  kožní vyrážka, která často začíná červenými skvrnami na obličeji, pažích nebo nohou (erythema 

multiforme) (velmi vzácné - mohou postihnout až 1 z 10000 pacientů). 

 
Kontaktujte svého lékaře, pokud zaznamenáte jakýkoli z následujících nežádoucích účinků: 
 
Časté (mohou postihnout až 1 z 10 pacientů):   

-  bolest hlavy,  
-  závrať,  
-  mravenčení,  
-  poruchy zraku,  
-  tinitus (hučení v uších),  
-  kašel,  
-  dušnost (dyspnoe),  
-  trávící obtíže (nevolnost, zvracení, bolest břicha, poruchy chuti, zažívací obtíže, průjem, zácpa),  
-  alergické reakce (např. vyrážka, svědění),  
-  svalové křeče,  
-  únava. 

 
Méně časté (mohou postihnout až 1 ze 100 pacientů):   

-  změny nálady,  
-  poruchy spánku,  
-  sucho v ústech,  
-  silné svědění nebo závažné kožní vyrážky,  
-  tvorba puchýřků na kůži,  
-  ledvinové obtíže,  
-  impotence,  
-  pocení,  
-  zvýšený počet eozinofilů (typ bílých krvinek),  
-  spavost,  
-  mdloba,  
-  bušení srdce (palpitace),  
-  zrychlení srdečního tepu (tachykardie),  
-  vaskulitida (zánět cév v kůži),  
-  reakce fotosenzitivity (zvýšená citlivost kůže na slunce),  
-  artralgie (bolest kloubů),  
-  myalgie (bolest svalů),  
-  bolest na hrudi,  
-  nevolnost,  
-  periferní otok,  
-  horečka,  
-  pád,  
-  změna v laboratorních hodnotách: vysoká hladina draslíku v krvi, vratná po přerušení léčby, nízká 

hladina sodíku, hypoglykémie (velmi nízká hladina cukru v krvi) u diabetiků, zvýšená hladina 
močoviny v krvi a zvýšená hladina kreatininu v krvi. 
 

Vzácné (mohou postihnout až 1 z 1000 pacientů): 

-  zhoršení lupénky, 
-  změny v laboratorních hodnotách: Zvýšené hladiny jaterních enzymů, vysoká hladina sérového 

bilirubinu. 

 
 

Velmi vzácné (mohou postihnout až 1 z 10000 pacientů):  

-  zmatenost,  
-  eozinofilní pneumonie (vzácný druh zápalu plic),  
-  rýma (ucpaný nos nebo vodnatý výtok z nosu),  
-  akutní renální selhání,  
-  změny hodnot v krevním obraze jako je nízký počet bílých a červených krvinek, nízký 

hemoglobin, nízký počet krevních destiček. 

 

 

 
Hlášení nežádoucích účinků  
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo 
zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v 
této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:  

 

Státní ústav pro kontrolu léčiv  
Šrobárova 48  
100 41 Praha 10  
webové stránky: 

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

 

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku. 
 
 
5. 

Jak Prestarium Neo uchovávat  

 
Uchovávejte tento léčivý přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
 
Nepoužívejte tento léčivý přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce a tubě. Doba 
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.  
Uchovávejte v dobře uzavřené tubě, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.  
 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 
prostředí. 
 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co Prestarium Neo obsahuje 

Léčivou látkou je perindoprilum argininum. Jedna potahovaná tableta obsahuje 3,395 mg 
perindoprilu (což odpovídá 5 mg perindoprilum argininum). 

-       Pomocnými látkami v jádru tablety jsou: monohydrát laktosy, magnesium-stearát, maltodextrin, 

methylovaný oxid křemičitý, sodná sůl karboxymethylškrobu (typ A), a v potahové vrstvě: 
glycerol, hypromelosa, měďnatý komplex chlorofylinu, makrogol 6000, magnesium-stearát, 
oxid titaničitý. 

 
Jak Prestarium Neo vypadá a co obsahuje toto balení 
Prestarium Neo jsou světle zelené, podlouhlé, potahované tablety s vyraženým  

 na jedné straně a 

s dělící rýhou po obou stranách. 
Tablety jsou dostupné v krabičce o obsahu 5, 10, 14, 20, 30, 50, 60 (60 nebo 2 tuby o obsahu 30), 90 
(90 nebo 3 tuby o obsahu 30), 100 (100 nebo 2 tuby o obsahu 50), 120 (120 nebo 4 tuby o obsahu 30) 
nebo 500 tablet (500 nebo 10 tub o obsahu 50).  
Na trhu  nemusí být všechny velikosti balení. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
 
Držitel rozhodnutí o registraci  

 
Les Laboratoires Servier 
50, rue Carnot 
92284 Suresnes cedex – Francie 
 
Výrobce 
Les Laboratoires Servier Industrie 
905 route de Saran 
45520 Gidy - Francie 
 

 
Servier (Ireland) Industries Ltd 
Gorey Road 
Arklow - Co. Wicklow - Irsko 
 

 
Anpharm Przedsiêbiorstwo Farmaceutyczne S.A. 
03-236 Warszawa 
ul. Annopol 6B - Polsko 
 
 
 
Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy: 
 
Rakousko 

Coversum-Arginin 5 mg-Filmtabletten 

Belgie 

COVERSYL 5 mg 

Kypr 

COVERSYL 5 mg 

Česká republika 

Prestarium Neo 

Dánsko 

COVERSYL NOVUM 5 mg 

Estonsko 

Prestarium Arginine 5 mg 

Finsko 

COVERSYL NOVUM 5 mg 

Francie 

COVERSYL 5 mg comprimé pelliculé sécable 

Německo 

COVERSUM Arginin 5 mg 

Řecko 

COVERSYL 5 mg 

Maďarsko 

ARMIX Arginin 5 mg 

Island 

COVERSYL NOVUM 5 mg 

Irsko 

COVERSYL Arginine 5 mg film-coated tablets 

Itálie 

COVERSYL 5 mg  

Lotyšsko 

PRESTARIUM 5 mg 

Litva 

PRESTARIUM 5 mg 

Lucembursko 

COVERSYL 5 mg 

Malta 

COVERSYL 5 mg 

Nizozemsko 

COVERSYL arg 5 mg 

Norsko 

PERINDOPRILARGININ SERVIER 5 mg 

Polsko 

PRESTARIUM 5 mg 

Portugalsko 

COVERSYL 5 mg 

Slovenská republika 

PRESTARIUM A 5 mg  

Slovinsko 

BIOPREXANIL 5 mg flimsko obložene tablete 

Švédsko 

COVERSYL NOVUM 5 mg 

Velká Británie 

COVERSYL Arginine 5 mg 

 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 10/2016 

 

 

Recenze

Recenze produktu PRESTARIUM NEO 20X5MG Potahované tablety

Diskuze

Diskuze k produktu PRESTARIUM NEO 20X5MG Potahované tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám