Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na srdce a cévy » Léky na předpis na srdeční nemoce

PREDUCTAL MR 120X35MG Tabl. s řízeným uvol. - recenze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 17438

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: SERVIER (IRELAND) INDUSTRIES LTD., ARKLOW, CO.WICK
Kód výrobku: 17438
Kód EAN: 3594455800188
Kód SÚKL: 32920
Držitel rozhodnutí: SERVIER (IRELAND) INDUSTRIES LTD., ARKLOW, CO.WICK
Preductal MR se užívá pro dlouhodobou profylaktickou léčbu anginy pectoris (tj. k předcházení záchvatů anginy pectoris) u dospělých. Užívá se samostatně nebo v kombinaci s jinými přípravky.

Příbalový leták

 

 

1/4 

sp.zn. sukls187407/2017 

 

Příbalová informace: informace pro pacienty 

 

PREDUCTAL MR 

tablety s řízeným uvolňováním 

trimetazidini dihydrochloridum  

 
 
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože 
obsahuje pro Vás důležité údaje. 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, 
a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

 
Co naleznete v této příbalové informaci 
1.  Co je Preductal MR a k čemu se používá 
2.  Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Preductal MR užívat 
3.  Jak se Preductal MR užívá 
4.  Možné nežádoucí účinky 

5.  Jak Preductal MR uchovávat 
6.  Obsah balení a další informace 

 
 
1.  Co je Preductal MR a k čemu se používá 
 
Preductal  MR  obsahuje  léčivou  látku  trimetazidin-dihydrochlorid.  Preductal  MR  zlepšuje  látkovou 
přeměnu  a  strukturu  buněk  srdečního  svalu  a  snižuje  spotřebu  kyslíku  srdcem.  Po  podání  ústy  se 
přípravek rychle vstřebává. Vylučuje se hlavně močí v nezměněné formě. 
 
Tento přípravek je určen pro použití u dospělých pacientů v kombinaci s dalšími přípravky k léčbě 
anginy pectoris (bolest na hrudi způsobená onemocněním srdce).  
 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Preductal MR užívat  

 
Neužívejte Preductal MR 

jestliže jste alergický(á) na trimetazidin nebo na kteroukoli další složku přípravku (uvedenou 
v bodě 6), 

jestliže máte Parkinsonovu chorobu: onemocnění mozku ovlivňující pohyb (třes, strnulý postoj, 
pomalý pohyb a „šoupavou“, nesouměrnou chůzi),  

jestliže máte závažné problémy s ledvinami. 
 

Upozornění a opatření 
Před užitím přípravku Preductal MR se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. 
Tento léčivý přípravek se nepoužívá k léčbě záchvatů anginy pectoris, ani k počáteční léčbě nestabilní 
anginy pectoris. Preductal MR není určen k léčbě infarktu myokardu.  
Informujte svého lékaře, dojde-li u Vás v průběhu léčby přípravkem Preductal MR k záchvatu anginy 
pectoris. Může být nutné Vaši léčbu upravit.  
 

 

 

2/4 

Tento  přípravek  může  vyvolat  nebo  zhoršit  příznaky  jako  třes,  strnulý  postoj,  pomalé  pohyby  a 
„šoupavou“, nesouměrnou chůzi, především u starších pacientů. Příznaky je třeba vyšetřit a na základě 
výsledků může Váš lékař přehodnotit léčbu.  
 
Děti a dospívající 
Preductal MR není určen pro podávání u dětí a dospívajících mladších než 18 let. 
 
Další léčivé přípravky a Preductal MR 
 Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době 
užíval(a) nebo které možná budete užívat. 
Vzájemné ovlivnění přípravku Preductal MR s jinými přípravky není dosud známo. 
 
Těhotenství a kojení 
Preductal MR se nedoporučuje užívat během těhotenství. Pokud otěhotníte v průběhu léčby přípravkem 
Preductal MR nebo pokud máte jakékoli pochybnosti, informujte o tom svého ošetřujícího lékaře. 
Vzhledem  k  nedostatku  informací  o  tom,  zda  léčivý  přípravek  prostupuje  do  mateřského  mléka,  se 
nedoporučuje během léčby kojit. 
 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
  
Tento  přípravek  může  způsobit  závrať  a  ospalost,  které  mohou  mít  vliv  na  schopnost  řídit  nebo 
obsluhovat stroje. 
 
 
3. 

Jak se Preductal MR užívá 

 
Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře.  Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se 
svým lékařem nebo lékárníkem. 
  
Doporučená dávka přípravku Preductal MR je jedna tableta užitá dvakrát denně během jídla, ráno a 
večer.  
Tablety se polykají celé v průběhu jídla a zapíjejí se vodou.  
Jestliže  máte  problémy  s ledvinami  nebo  jste  starší  než  75  let,  Váš  lékař  by  Vám  měl  upravit 
doporučenou dávku. 
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Preductal MR, než jste měl(a) 
Při  předávkování  nebo  náhodném  požití  přípravku  dítětem  se  poraďte  s  lékařem.  Dosud  nebyl 
zaznamenán žádný případ předávkování; očekávané projevy jsou snížení krevního tlaku a návaly tepla. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít Preductal MR 
Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.  
 
Jestliže jste přestal(a) užívat Preductal MR 
Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 
lékárníka.  
 
 
4.  Možné nežádoucí účinky
 
 
Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
Časté (vyskytují se u 1 - 10 ze 100 pacientů): 

 

 

3/4 

Závrať, bolest hlavy, bolest břicha, průjem, porucha trávení, pocit nevolnosti, zvracení, vyrážka, 
svědění, kopřivka a pocit slabosti. 
 
Vzácné (vyskytují se u 1 -10 z 10 000 pacientů): 
Rychlý nebo nepravidelný srdeční tep (tzv. palpitace), srdeční tep mimo pravidelný rytmus, zrychlený 
srdeční tep, pokles krevního tlaku při postavení, který způsobuje závrať, pocit omámení nebo mdloby, 
malátnost (celkový pocit nevolnosti), závrať, pád, zčervenání (v obličeji).  
 
Není známo (z dostupných údajů nelze určit): 
Extrapyramidové příznaky (neobvyklé pohyby včetně třesu a chvění rukou a prstů, kroutivé pohyby 
těla, šoupavá chůze a ztuhlost rukou a nohou), obvykle vratné (příznaky odeznějí) po ukončení léčby. 
 
Poruchy spánku (obtíže se spaním, ospalost), zácpa, závažná celková červená kožní vyrážka s výskytem 
puchýřků,  otok  obličeje,  rtů,  úst,  jazyka  nebo  hrdla,  který  může  způsobit  obtíže  s  polykáním  nebo 
dýcháním. 
 
Závažné snížení počtu bílých krvinek, které zvyšuje pravděpodobnost vzniku infekce, snížení počtu 
krevních destiček, které zvyšuje riziko krvácení a podlitin.  
Postižení jater (pocit na zvracení, zvracení, ztráta chuti k jídlu, celkový pocit nemoci, horečka, 
svědění, zažloutnutí kůže a očí, světle zbarvená stolice, tmavě zbarvená moč). 
 
 
Hlášení nežádoucích účinků  
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo 
zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v 
této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:  
 
Státní ústav pro kontrolu léčiv  
Šrobárova 48  
100 41 Praha 10  
webové stránky: 

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

 

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku. 

 
5. 

Jak Preductal MR uchovávat  

 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled  a dosah dětí. 
 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu. Doba použitelnosti 
se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. 
 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 
prostředí.  
 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co Preductal MR obsahuje: 
Léčivou látkou je trimetazidin-dihydrochlorid. Jedna tableta s řízeným uvolňováním obsahuje 35,0 mg 
trimetazidin-dihydrochloridu. 

 

 

4/4 

 
Pomocnými látkami jsou:  
Dihydrát hydrogenfosforečnanu vápenatého, hypromelosa 2208/4000, povidon, koloidní bezvodý oxid 
křemičitý, magnesium-stearát. 
Potahová vrstva: oxid titaničitý (E171), glycerol, hypromelosa, červený oxid železitý (E172), 
makrogol 6000, magnesium-stearát. 
 
Jak Preductal MR vypadá a co obsahuje toto balení: 
Preductal MR jsou růžové, bikonvexní potahované tablety. 
Tablety jsou dostupné v PVC/Al blistrech po 10, 20, 28, 30, 56, 60, 90, 100, 120 nebo 180 tabletách s 
řízeným uvolňováním balených v krabičce.  
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
 
Držitel rozhodnutí o registraci: 
 
Les Laboratoires Servier 
50, rue Carnot 
92284 Suresnes cedex 
Francie 
 
Výrobce: 
Les Laboratoires Servier Industrie 
905, Route de Saran 
45520 Gidy, Francie 
 
Servier (Ireland) Industries Limited 
Moneylands 
Gorey Road, Arklow, Co. Wicklow, Irsko 
 
Anpharm 
Przedsiebiorstwo Farmaceutyczne  
S.A. 03-236 Warszawa, ul. Annopol 6B, Polsko 
 
 
Další informace o tomto přípravku získáte u Servier s.r.o., tel.: + 420 222 118 111. 
 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 5. 10. 2017.
 
 
 

Recenze

Recenze produktu PREDUCTAL MR 120X35MG Tabl. s řízeným uvol.

Diskuze

Diskuze k produktu PREDUCTAL MR 120X35MG Tabl. s řízeným uvol.

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám