Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: IVAX - CR A.S., OPAVA - KOMÁROV
Kód výrobku: 15919
Kód EAN: 8594737043611
Kód SÚKL: 725
Držitel rozhodnutí: IVAX - CR A.S., OPAVA - KOMÁROV
Pomocný lék při suchém, dráždivém kašli, zánětech hltanu, hrtanu, průdušnice a při akutních a chronických zánětech průdušek. Přípravek mohou užívat dospělí, mladiství a děti od 1 roku.

Příbalový leták

Strana 1 (celkem 3)
Příloha č. 1 ke sdělení sp.zn.sukls11920/2011
PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE
PLEUMOLYSIN
Perorální kapky, roztok (kapky k vnitřnímu užití, roztok)
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat Ponechte
si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i
tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to
svému lékaři nebo lékárníkovi.
V příbalové informaci naleznete:
1. Co je PLEUMOLYSIN a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete PLEUMOLYSIN užívat
3. Jak se PLEUMOLYSIN užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5 Jak PLEUMOLYSIN uchovávat
6. Další informace
1. CO JE PLEUMOLYSIN A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
PLEUMOLYSIN obsahuje léčiva rostlinného původu působící uvolnění sekretu z dýchacích cest a
kodein, který tlumí dráždění ke kašli.
Používá se jako pomocný lék při suchém, dráždivém kašli, zánětech hltanu, hrtanu, průdušnice a při
akutních a chronických zánětech průdušek.
Přípravek mohou užívat dospělí, mladiství a děti od 1 roku.
2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PLEUMOLYSIN UŽÍVAT
Neužívejte PLEUMOLYSIN
- jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na léčivé látky nebo na kteroukoli další složku přípravku
PLEUMOLYSIN.
- jestliže trpíte útlumem dýchaní
- jestliže trpíte křečemi
- jestliže máte poranění hlavy
- jestliže máte zvýšený nitrolební (intrakraniální) tlak.
Nepodávejte dětem do 1 roku věku.
Zvláštní opatrnosti při použití přípravku PLEUMOLYSIN je zapotřebí
- jestliže trpíte chronickým onemocněním dýchacího systému
- jestliže máte astma
- jestliže trpíte poruchami srdečního rytmu
Strana 2 (celkem 3)
- jestliže máte zánětlivé onemocnění střev nebo sníženou průchodnost střev
- jestliže trpíte poškozením jater
- jestliže máte sníženou funkci štítné žlázy
- jestliže trpíte zbytněním (hypertrofie) prostaty
- jestliže trpíte zúžením močové trubice
- jestliže máte sníženou funkci ledvin
- u starších těžce nemocných pacientů
- u těhotných a kojících žen.
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
PLEUMOLYSIN zvyšuje účinek léků tlumících bolest a rovněž zvyšuje tlumivý účinek léků
ovlivňujících centrální nervový systém (anestetika, hypnotika, sedativa, tricyklická antidepresiva).
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a)
v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
Těhotenství a kojení
Těhotné a kojící ženy mohou tento přípravek užívat jen na doporučení lékaře a jen jsou-li pro to zvlášť
závažné důvody.
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
PLEUMOLYSIN v doporučeném dávkování neovlivňuje schopnost řídit a obsluhovat stroje.
Důležité informace o některých složkách přípravku PLEUMOLYSIN
Tento přípravek obsahuje malé množství alkoholu, méně než 100 mg v jedné dávce.
3. JAK SE PLEUMOLYSIN UŽÍVÁ
Vždy užívejte PLEUMOLYSIN přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se
se svým lékařem nebo lékárníkem.
Dospělí užívají obvykle každé 2-3 hodiny 13 kapek, děti od 1 do 6 let 7 kapek, od 6 do 15 let 16 kapek
2-3krát denně.
Přípravek užívejte po jídle, nakapejte na lžičku nebo do menšího množství tekutiny a zapijte.
Před upotřebením je nutno přípravek protřepat.
Přípravek neužívejte déle než po dobu l týdne.
Jestliže jste užil(a) více přípravku PLEUMOLYSIN, než jste měl(a)
Při předávkování se může vyskytnout ospalost, deprese, porucha koordinace pohybů, zúžení zornic,
nevolnost, zvracení, svědění a otoky kůže, poruchy srdečního rytmu, zástava močení, zácpa, pokles
krevního tlaku a tělesné teploty, útlum dýchání. Po opakovaném podání velmi vysokých dávek se může
snížit účinnost přípravku a může dojít ke vzniku závislosti na přípravek.
Obecné zásady první pomoci v případě akutní otravy:
V případě předávkování, které se projevuje především ospalostí, nucením na zvracení a depresemi je
nutno okamžitě přivolat lékaře.
Při požití většího množství přípravku (děti, sebevražedné pokusy) je v prvé řadě nutné vyvolat zvracení
buď vypitím teplé slané vody nebo drážděním hltanu. Dále se doporučuje postiženým opakovaně
podávat živočišné uhlí a ihned přivolat lékaře.
Strana 3 (celkem 3)
Jestliže jste zapomněl(a) užít PLEUMOLYSIN
Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka.
4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Nežádoucí účinky při doporučeném dávkování nejsou známy.
Pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
5. JAK PLEUMOLYSIN UCHOVÁVAT
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Uchovávejte při teplotě do 25°C v původním vnitřním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.
Časem může vzniknout jemná roztřepatelná usazenina, která není účinku přípravku na závadu.
Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje
k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Po prvním otevření může být přípravek používán po dobu 6 měsíců
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní
prostředí.
6. DALŠÍ INFORMACE
Co PLEUMOLYSIN obsahuje
- Léčivými látkami jsou Saponinum 5 mg, Codeini phosphas hemihydricus 3,06 mg, Aconiti tinctura
40 mg, Aurantii tinctura 150 mg, Thymi extractum fluidum 30 mg v 1 ml (= 33 kapek).
- Pomocnými látkami jsou ethanol 96%, čištěná voda, glycerol 85%.
Jak PLEUMOLYSIN vypadá a co obsahuje toto balení
Čirá, žlutohnědá kapalina. Časem může vzniknout zákal nebo jemná roztřepatelná usazenina, která není
účinku přípravku na závadu.
Velikost balení: 10 ml
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
TEVA Czech Industries s.r.o., Ostravská 29, 747 70 Opava-Komárov, Česká republika
Tato příbalová informace byla naposledy schválena:
16.3.2011

Recenze

Recenze produktu PLEUMOLYSIN 1X10ML Kapky, roztok

Diskuze

Diskuze k produktu PLEUMOLYSIN 1X10ML Kapky, roztok

Přidat nový příspěvek do diskuze