Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na nervový systém » Léky na předpis používané v psychiatrii

PK-MERZ 90X100MG Potahované tablety

Kód výrobku: 21904

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Podrobné informace - PK-MERZ 90X100MG Potahované tablety

sp.zn. sukls72692/2015

Příbalová informace: informace pro uživatele

PK-Merz

100 mg, potahované tablety

Amantadini sulfas

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože

obsahuje pro Vás důležité údaje.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se na svého lékaře nebo lékárníka.
 • Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte je žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci:

 1. Co je PK-Merz a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete PK-Merz užívat
 3. Jak se PK-Merz užívá
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Jak přípravek PK-Merz uchovávat
 6. Obsah balení a další informace

1.

Co je PK-Merz a k čemu se používá

PK-Merz je léčivý přípravek, který snižuje příznaky Parkinsonovy nemoci.

PK-Merz se používá k léčbě příznaků Parkinsonovy nemoci, jako je ztuhlost (rigor), třes (tremor), snížená pohyblivost až nepohyblivost (hypokinéze až akinéze) a rovněž u poruch pohyblivosti podobných Parkinsonově nemoci způsobených jinými léky.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete PK-Merz užívat

Neužívejte přípravek PK-Merz, jestliže:

 • jste alergický(á) amantadin-sulfát nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6)
 • máte závažné srdeční selhání nebo jiné poruchy srdce
 • máte pomalou srdeční frekvenci (pod 55/min)
 • máte Vy nebo někdo z Vaší rodiny vrozené prodloužení QT intervalu (onemocnění srdce zjistitelné na EKG)
 • máte Vy nebo někdo z Vaší rodiny závažné poruchy srdečního rytmu (komorové arytmie, včetně torsade de pointes )
 • máte snížené hladiny draslíku nebo hořčíku v krvi
 • užíváte budipin (jiný lék k léčbě Parkinsonovy nemoci) nebo jiné léky, které prodlužují QT interval (viz “Další léčivé přípravky a přípravek PK-Merz”)
 • máte těžkou poruchu funkce ledvin.

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku PK-Merz se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Informujte svého lékaře, pokud máte:

 • zvětšenou prostatu,
 • glaukom (zvýšený nitrooční tlak),
 • poruchu funkce ledvin,
 • stavy podrážděnosti a zmatenosti,
 • jakékoliv duševní onemocnění nebo duševní onemocnění v rodině,
 • užíváte memantin (k léčbě Alzheimerovy choroby) (viz bod Další léčivé přípravky a přípravek PK-Merz.

Je také důležité, abyste informoval(a) svého lékaře, pokud

 • máte neobvyklé bušení srdce, závratě nebo mdloby. Kontaktujte ihned svého lékaře.
 • pokud užíváte diuretika (tablety na odvodnění), zvracíte a/nebo máte průjem nebo Vám byl z naléhavého důvodu podán inzulín, nebo máte problémy s příjmem jídla, bude Vás lékař pečlivě kontrolovat, protože může být nutné doplnit některé soli (zejména draslík a hořčík),
 • pokud máte kardiostimulátor,
 • pokud máte onemocnění mozku nebo záchvaty (epilepsii),
 • pokud máte onemocnění srdce,
 • pokud máte potíže s močením,
 • pokud si všimnete příznaků, jako jsou ztráta zrakové ostrosti nebo rozmazané vidění,

Pokud se u Vás objeví některé z výše uvedených stavů, informujte svého lékaře nebo lékárníka.

Děti a dospívající

O použití přípravku u dětí a dospívajících nejsou k dispozici dostatečné zkušenosti.

Další léčivé přípravky a přípravek PK-Merz

Informujte svého lékaře nebo lékárníka, o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Následující léky mohou vzájemně reagovat s přípravkem PK-Merz, proto se při léčbě přípravkem PK-Merz nesmí užívat:

 • léky, které ovlivňují srdeční rytmus - patří sem některé přípravky k léčbě duševních onemocnění, deprese, alergie, některá antibiotika a přípravky k léčbě plísňových onemocnění,
 • halofantrin (k léčbě malárie),
 • pentamidin (k léčbě zánětu plic),
 • cisaprid (k léčbě poruchy trávení),
 • bepridil (k léčbě vysokého krevního tlaku).

Dále jsou uvedeny další přípravky, které také mohou vzájemně reagovat s přípravkem PK-Merz:

 • další přípravky užívané k léčbě Parkinsonovy nemoci (může být nutná úprava dávkování),
 • anticholinergní léky (používané k léčbě poruch, jako jsou žaludeční křeče, problémy s močovým měchýřem, astma, porucha pohyblivosti a svalové křeče),
 • přípravky obsahující alkohol,
 • některá diuretika (tablety na odvodnění).

Během léčby tímto přípravkem neužívejte amantadin k léčbě nebo předcházení chřipky, protože hrozí nebezpečí předávkování.

Stále může být pro Vás léčba přípravkem PK-Merz vhodná. Váš lékař se bude moci rozhodnout, co je pro Vás vhodné.

Užívání přípravku PK-Merz s jídlem a pitím

Při užívání přípravku PK-Merz nepijte alkohol , protože nemusíte alkohol snášet tak, jak jste byl(a) zvyklý(á).

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Těhotenství

S užíváním přípravku PK-Merz nejsou dostatečné zkušenosti u těhotných žen. Existují zprávy o porodech zdravých dětí, ale také o potížích a vrozených poruchách souvisejících s těhotenstvím. Ve studiích na zvířatech bylo prokázáno, že amantadin, léčivá látka přípravku PK-Merz, poškozuje nenarozené dítě. Možné riziko pro člověka není známo. Přípravek PK-Merz může být proto předepsán během těhotenství, pokud to Váš lékař posoudí jako absolutně nezbytné. Pokud bude léčba provedena v prvních třech měsících těhotenství, měl by Vám lékař nabídnout možnost vyšetření ultrazvukem.

Kojení

Amantadin prochází do mateřského mléka. Pokud Váš lékař rozhodne, že je užívání přípravku PK-Merz nezbytně nutné během kojení, bude Vaše dítě pečlivě sledováno vzhledem k riziku možných nežádoucích účinků souvisejících s přípravkem (kožní vyrážka, zadržování moči, zvracení). Váš lékař může v případě potřeby doporučit ukončení kojení Vašeho dítěte.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

PK-Merz může ovlivňovat bdělost a zrak. Může se proto při zahájení léčby objevit další zhoršení schopnosti řídit a obsluhovat stroje, které může být větší než ovlivnění těchto schopností samotným onemocněním.

Nebudete dále schopný(á) rychle a přesně reagovat na neočekávané a náhlé události. Z tohoto důvodu neřiďte vozidlo nebo neobsluhujte stroje a nepoužívejte žádné elektrické nástroje nebo stroje bez

konzultace s lékařem. Zvláště si prosím uvědomte, že Vaše schopnost řídit vozidla bude dále zhoršena alkoholem. Váš lékař Vás bude informovat, zda můžete řídit či obsluhovat stroje.

Přípravek PK-Merz obsahuje laktosu a oranžovou žluť.

Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat. Přípravek PK-Merz obsahuje oranžovou žluť (E110), která může způsobit alergické reakce.

3.

Jak se PK-Merz užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Před zahájením léčby a 1 a 3 týdny po zahájení léčby Vám lékař může provést vyšetření EKG.

Dávkování

Dospělí: Obvyklá úvodní dávka je 1 tableta (100 mg) jednou denně po dobu prvních 4 až 7 dnů. Obvyklá účinná dávka je jedna až tři tablety dvakrát denně (200 - 600 mg denně). Maximální denní dávka je 6 tablet.

Starší pacienti: Léčba by měla být zahájena pomaleji.

Pacienti s poruchou funkce ledvin: Pokud máte poruchu funkce ledvin, lékař upraví dávkování podle rozsahu Vašeho onemocnění.

Děti a dospívající Přípravek není určen k léčbě dětí a dospívajících.

Tablety užívejte s malým množstvím tekutiny ráno a odpoledne. Poslední dávka by neměla být užita po 16:00 hodině.

Jestliže jste užil(a) více přípravku PK-Merz, než jste měl(a)

Navštivte nejbližší nemocnici nebo kontaktujte ihned svého lékaře. Vezměte si s sebou balení léku. Příznaky předávkování zahrnují pocit na zvracení, zvracení, neklid, třes, problémy s koordinací, rozmazané vidění, únavu, depresi, poruchy řeči, zrakové halucinace a epileptické záchvaty.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek PK-Merz

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. Pokud jste zapomněl(a) užít několik dávek, informujte svého lékaře.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek PK-Merz

Neukončujte užívání tablet nebo nesnižujte dávkovaní bez předchozí porady se svým lékařem. Pokud náhodně ukončíte užívání tablet, mohou se u Vás vyskytnout příznaky z vysazení, jako je závažná ztuhlost nebo delirium.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Následující nežádoucí účinky jsou seřazeny podle četnosti jejich výskytu následovně:

Velmi časté (mohou se vyskytnout u více než 1 z 10 pacientů) Časté (mohou se vyskytnout až u 1 z 10 pacientů) Méně časté (mohou se vyskytnout až u 1 ze 100 pacientů) Vzácné (mohou se vyskytnout až u 1 z 1000 pacientů) Velmi vzácné (mohou se vyskytnout až u 1 z 10000 pacientů) Není známo (z dostupných údajů nelze určit).

Časté

 • poruchy spánku
 • pohybový a duševní neklid,
 • zadržování moči v souvislosti se zvětšením prostaty (hypertrofie prostaty),
 • poruchy vnímání a chování se zrakovými halucinacemi. Tento nežádoucí účinek je častější při podávání přípravku PK-Merz v kombinaci s dalšími léky k léčbě Parkinsonovy nemoci (např. levodopa, bromokriptin) nebo s memantinem.
 • livedo reticularis (mramorová kůže), což je kožní reakce na podání amantadinu, která se objevuje příležitostně a je doprovázena otoky kotníku a dolní končetiny
 • pocit na zvracení,
 • závratě
 • sucho v ústech
 • oběhové poruchy při změně polohy těla (ortostatická dysregulace). Vzácné
  • rozmazané vidění

Velmi vzácné

 • snížení počtu bílých krvinek nebo snížení počtu krevních destiček,
 • poruchy srdečního rytmu
 • dočasná ztráta zraku,
 • zvýšená citlivost zraku na světlo,
 • epileptické záchvaty, obvykle po dávkách, které přesahovaly doporučené dávkování,
 • svalové křeče a poruchy citlivosti v končetinách. Není známo
 • otok rohovky, který odezní po ukončení léčby

Poruchy zraku nebo rozmazané vidění mohou být příznakem otoku rohovky. Kontaktujte ihned očního lékaře, pokud se u Vás tyto nežádoucí účinky objeví.

Hlášení nežádoucích účinků Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5.

Jak přípravek PK-Merz uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Neužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na blistru a krabičce za Použitelné do. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte při teplotě nad 25°C.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení s další informace

Co přípravek PK-Merz obsahuje

Léčivou látkou je amantadini sulfas. Jedna potahovaná tableta obsahuje amantadini sulfas 100 mg.

Dalšími složkami jsou monohydrát laktosy, mikrokrystalická celulosa, bramborový škrob, želatina, mastek, povidon 25, koloidní bezvodý oxid křemičitý, magnesium-stearát, sodná sůl karmelózy, methakrylátový kopolymer typ E, oranžová žluť (E110), oxid titaničitý (E171)

Jak přípravek PK-Merz vypadá a co obsahuje toto balení

Kulaté, oranžové, bikonvexní, potahované tablety s půlicí rýhou na jedné straně. Půlicí rýha není určena k rozlomení tablety. Přípravek PK-Merz je dodáván v blistrech balených v krabičkách obsahujících 30 nebo 90 tablet. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci

Merz Pharmaceuticals GmbH, Eckenheimer Landstrasse 100 60318 Frankfurt/Main, Německo

Výrobce

Merz Pharma GmbH & Co. KGaA Eckenheimer Landstraße 100, 60318 Frankfurt/Main Německo

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 25.1.2016

Informace o produktu

Kód výrobku: 21904
Kód EAN: 4008491750240
Kód SÚKL: 30073

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

Přípravek je určen k léčbě všech příznaků Parkinsonovy choroby u dospělých, jako je ztuhlost, třes, snížená pohyblivost až nepohyblivost.

Registrovaný léčivý přípravek s výdejem vázaným na lékařský předpis je hrazen z Veřejného pojištění.

Příbalový leták

PK-MERZ 90X100MG Potahované tablety – příbalový leták

Příbalovou informaci k produktu PK-MERZ 90X100MG Potahované tablety zobrazíte nebo stáhnete zde: PK-MERZ 90X100MG Potahované tablety.pdf

Recenze

Recenze produktu PK-MERZ 90X100MG Potahované tablety

Diskuze

Diskuze k produktu PK-MERZ 90X100MG Potahované tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám