Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: ALIUD PHARMA GMBH & CO.KG., LAICHINGEN
Kód výrobku: 13573
Kód EAN: 4024773033115
Kód SÚKL: 11067
Držitel rozhodnutí: ALIUD PHARMA GMBH & CO.KG., LAICHINGEN
- Akutní záněty kloubů (artritidy) včetně dny. - Chronické záněty kloubů (artritidy), zvláště chronicky probíhající záněty několika kloubů (revmatoidní artritida, chronická polyartritida). - Chronická zánětlivá onemocnění obratlů se ztuhlostí (omezenou pohyblivostí) kloubů (ankylozující spondylartritida, morbus Bechtěrev) a jiná zánětlivá revmatická onemocnění páteře. - Stavy podráždění u degenerativních onemocnění kloubů a páteře (artrózy a spondylartrózy). - Revmatismus měkkých tkání (vazivového a svalového aparátu).

Příbalový leták


PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE
Piroxicam AL 10
Tablety
(piroxicamum)
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat
Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
V příbalové informaci naleznete:
1. Co je přípravek PIROXICAM AL 10 a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek PIROXICAM AL 10 užívat
3. Jak se přípravek PIROXICAM AL 10 užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5 Jak přípravek PIROXICAM AL 10 uchovávat
6. Další informace
1. CO JE PŘÍPRAVEK PIROXICAM AL 10 A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
Indikační skupina
Piroxikam je nesteroidní antiflogistikum/analgetikum.
Charakteristika
Piroxikam ruší v těle tvorbu i účinek chemických přenašečů, významných pro rozvoj zánětu, bolesti a horečky, v důsledku toho zeslabuje zánětlivé bolesti, otoky a tlumí horečku.
Dříve, než vám bude předepsán piroxikam, lékař zváží přínos, který vám lék může přinést, oproti riziku vzniku nežádoucích účinků. Je možné, že lékař vás bude muset vyšetřit a oznámí vám, jak často bude nutné kvůli užívání piroxikamu provádět další vyšetření.
Indikace
Piroxicam AL 10 se užívá k léčbě příznaků způsobených osteoartrózou (degenerativní kloubní onemocnění), revmatoidní artritidou (zánětlivé kloubní onemocnění) a ankylozující spondylitidou (zánětlivé onemocnění postihující zejména páteř), jako je otok, ztuhlost a bolest kloubů. Neléčí zánět kloubů a pomůže pouze po dobu užívání léku. Lékař vám předepíše piroxikam pouze, pokud jiná nesteroidní antirevmatika nemají dostatečný účinek.
Při užívání doporučených denních dávek je dosaženo konstatní hladiny v séru po 5-10 dnech, takže Piroxicam není vhodný pro léčbu stavů, kde je požadován rychlý nástup účinku.
2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK PIROXICAM AL 10 UŽÍVAT
Neužívejte Piroxicam AL 10:
Pokud jste měl/a v minulosti žaludeční nebo dvanáctníkový vřed, krvácení nebo perforaci.
Pokud máte nyní žaludeční nebo dvanáctníkový vřed, krvácení nebo perforaci.
Pokud máte nebo jste někdy v minulosti měl/a onemocnění zažívacího traktu (zánět žaludku nebo střeva), které může způsobit krvácení do zažívacího ústrojí, jako je ulcerózní kolitida, Crohnova choroba, rakovina zažívacího traktu, divertikulitida (zánět nebo infekce střevní výchlipky).
Pokud užíváte jiná nesteroidní antirevmatika, včetně selektivních COX-2, a kyselinu acetylosalicylovou (látku, která je obsažena v mnohých léčivých přípravcích pro potlačení bolesti a snížení horečky).
Pokud užíváte antikoagulancia, jako je warfarin, k prevenci krevních sraženin.
Pokud jste v minulosti měl/a závažné lékové alergické reakce na piroxikam, ostatní nesteroidní antirevmatika, zvláště závažné kožní reakce (bez ohledu na rozsah obtíží), jako je exfoliativní dermatitida (intenzivní zčervenání kůže s olupující se kůží ve vrstvách nebo šupinách), vezikulo­bulózní reakce (Stevens-Johnsonův syndrom, stav s červenými puchýři, narušenou, krvavou a krustózní kůží), toxická epidermální nekrolýza (onemocnění s puchýři a olupující se kůží
Pokud trpíte středně závažným nebo závažným srdečním selháním.
Při známé přecitlivělosti na piroxikam nebo na jakoukoli pomocnou látku přípravku.
Pokud trpíte závažnou poruchou jater nebo ledvin
V případě neobjasněných poruch krvetvorby
Pokud trpíte krvácením do mozku nebo jiným typem krvácení
V poslední třetině těhotenství.
Pokud se Vás týká některý z výše uvedených bodů, přípravek nesmíte užívat. Sdělte to okamžitě lékaři.
Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Piroxicam AL 10 je zapotřebí
Při užívání přípravku Piroxicam AL 10 buďte opatrní a než začnete lék užívat, vždy sdělte lékaři, pokud se u vás objeví některé dále uvedené příznaky.
Piroxikam by se neměl užívat s jinými nesteroidními antirevmatiky, včetně selektivních inhibitorů cyklooxygenázy-2 (léky proti revmatickým chorobám a bolesti).
Nežádoucí účinky mohou být minimalizovány použitím minimální účinné dávky po co nejkratší dobu, která je třeba k léčbě příznaků.
Starší pacienti
U starších pacientů se mohou častěji vyskytnout nežádoucí účinky, zejména krvácení nebo proděravění trávicího traktu, které mohou být velmi závažné. Proto by měli být starší pacienti v průběhu léčby přípravkem Piroxicam AL 10 pečlivě sledováni a jakékoliv obtíže, které se během léčby vyskytnou, by měli ihned hlásit ošetřujícímu lékaři.
V případě výskytu alergické reakce, jako například kožní vyrážka, otok obličeje, dušnost či dýchací obtíže, okamžitě přestaňte lék užívat a ihned se obraťte na lékaře.
Piroxicam AL 10, jako jiná nesteroidní antirevmatika, může způsobovat závažné reakce v žaludku a střevech, jako je bolest, krvácení, vředy a proděravění. Okamžitě informujte lékaře a přerušte užívání piroxikamu, pokud máte bolesti v břiše, známky krvácení ze žaludku nebo střeva, jako je občasná černá barva stolice, stopy krve ve stolici, zvracení krve. Pokud je vám víc než 70 let, lékař možná zkrátí dobu léčení na minimum a bude vás v průběhu léčby piroxikamem častěji vyšetřovat. Pokud je vám více než 70 let, nebo užíváte společně s piroxikamem další léky jako kortikosteroidy nebo některé léky na depresi nazývané selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu (SSRI) nebo kyselinu acetylosalicylovou pro snížení krevní srážlivosti, možná vám lékař předepíše společně s Piroxicamem AL 10 lék na ochranu žaludku nebo střeva. Pokud je vám více než 80 let, neměl/a byste lék užívat.
Pokud máte nebo jste měl/a alergii nebo pokud si nejste jistý/á, že můžete piroxikam užívat, poraďte se nejprve s lékařem.
Velmi zřídka byly ve vztahu k užívání nesteroidních antirevmatik hlášeny závažné kožní reakce se zarudnutím a puchýřky, některé z nich fatální, včetně exfoliativní dermatitidy, Stevens-Johnsonova syndromu a toxické epidermální nekrolýzy / Lyellova syndromu (viz bod 4). Zdá se, že nejvyšší riziko je v počátečních fázích terapie, většina těchto nežádoucích účinků se objevuje v prvním měsíci léčby. Pokud se objeví kožní vyrážka, slizniční léze nebo jiné známky přecitlivělosti, je třeba léčbu piroxikamem okamžitě přerušit a kontaktovat neprodleně lékaře.
Ujistěte se, že jste lékaři řekl/a o všech lécích, které užíváte včetně léků, které jste koupil/a bez lékařského předpisu.
O vhodnosti užívání přípravku se prosím poraďte se svým lékařem také u následujících stavů. Vztahuje se to i na stavy, které se u Vás objevily již dříve.
- u některých vrozených poruch krvetvorby (indukované porfyrie),
- při zvýšeném krevním tlaku a srdeční nedostatečnosti,
- po předchozím postižení ledvin,
- při poruchách funkce jater,
- bezprostředně po větším chirurgickém zákroku,
- v první a druhé třetině těhotenství,
- v době kojení
Léky jako je Piroxicam AL 10 mohou působit mírné zvýšení rizika srdečních nebo mozkových cévních příhod. Riziko je více pravděpodobné, pokud jsou používány vysoké dávky a dlouhá doba léčby. Proto nepřekračujte doporučenou dávku ani dobu léčby.
Pokud máte srdeční obtíže, prodělali jste v minulosti cévní mozkovou příhodu nebo máte rizikové faktory pro rozvoj cévních příhod (např. vysoký krevní tlak, cukrovku, vysoký cholesterol nebo kouříte), měli byste se o vhodnosti léčby poradit s lékařem.
Pokud musíte podstoupit chirurgický výkon, upozorněte svého lékaře, že užíváte piroxikam.
Dlouhodobé podávání vysokých dávek analgetik (léků proti bolesti) může v rozporu s jejich zamýšleným použitím způsobit bolest hlavy, kterou nesmíte léčit zvýšením dávek těchto léčivých přípravků.
Piroxicam AL 10 může přechodně snížit shlukování krevních destiček, které je důležité pro zástavu krvácení. Pokud trpíte poruchou srážlivosti krve bude Vás lékař během léčby zvlášť pečlivě sledovat.
Pravidelné používání léků proti bolesti, zejména pokud jsou používány v kombinaci s jinými analgetiky, může způsobit poškození ledvin, někdy až selhání ledvin (analgetická nefropatie).
Piroxikam může způsobovat problémy s otěhotněním. Po přerušení užívání dojde k úpravě. Musíte informovat lékaře, jestliže chcete otěhotnět nebo máte problémy s otěhotněním.
Piroxicam AL 10 nesmí být podáván dětem a mladistvým, protože bezpečnost podávání piroxikamu u těchto věkových skupin pacientů není dostatečně známa.
Děti a dospívající
Užívání piroxikamu u dětí a dospívajících mladších než 15 let není doporučeno z důvodu
nedostatečných zkušeností.
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.Léky se mohou někdy vzájemně ovlivňovat. Lékař možná sníží dávku piroxikamu nebo dalších léků, nebo vám předepíše jiný lék. Zvláště je důležité sdělit lékaři:
- pokud užíváte kyselinu acetylosalicylovou nebo jiná nesteroidní antirevmatika proti bolesti nebo pokud užíváte kortikosteroidy, což jsou léky používané na celou řadu onemocnění jako je alergie a hormonální nerovnováha zvyšuje se riziko nežádoucích účinků na žaludek a střevní trakt (viz. "Nežádoucí účinky").
- pokud užíváte antikoagulancia jako je warfarin proti zvýšené krevní srážlivosti
pokud užíváte léky na depresi nazývané inhibitory zpětného vychytávání serotoninu (SSRI)
pokud užíváte léky, jako je kyselina acetylosalicylová, na snížení shlukování krevních
destiček
Pokud užíváte některý z výše uvedených léků, oznamte to, prosím, ihned lékaři.
Občasné užití fenobarbitalu (je přítomen v lécích na spaní a protikřečových lécích) snižuje koncentraci piroxikamu v krevním séru a tak snižuje jeho účinek.
Současné používání probenicidu (lék proti dně) nebo cimetidinu (lék užívaný při léčbě vředové choroby žaludku a střev) může zvýšit koncentraci piroxicamu v organizmu a tím zvýšit jeho účinek a jeho nežádoucí účinky.
Piroxicam může zeslabovat účinek ACE inhibitorů (léky k léčbě srdeční slabosti a ke snížení krevního tlaku). Při jejich současném použití může dále zvyšovat riziko výskytu poruch ledvinných funkcí.
Nesteroidní antiflogistika (jako Piroxicam) mohou zvyšovat ledviny poškozující účinek cyklosporinů.
Současné používání Piroxicamu AL 10 a fenytoinu (lék proti křečím) nebo lithia (přípravek na léčbu psychických onemocnění) může zvýšit hladinu těchto léčiv v krvi.. Je nezbytné kontrolovat hladinu lithia. Je doporučené kontrolovat hladinu fenytoinu v krvi.
Piroxicam AL 10 může snížit účinek diuretik (léčivých přípravků zvyšujících tvorbu a vylučování moči) a léčivých přípravků snížujících krevní tlak.
Současné podávání Piroxicam AL 10 a kalium šetřících diuretik může zvýšit hladinu draslíku v krvi.
Léky snižující srážlivost krve, jako například aspirin/kyselina acetylosalicylová či některá antidepresiva (selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu SSRI) mohou zvyšovat riziko krvácení do trávicího traktu.
Podání Piroxicam AL 10 během 24 hodin před anebo po podání methotrexatu může zvýšit hladinu methoretrexatu v krvi a tím i jeho nežádoucí účinky.
Piroxikam může zvýšit účinek léků proti srážení krve jako je warfarin. Proto by piroxikam a léky proti srážení krve, jako je warfarin, neměly být podávány současně.
Některá nesteroidní antirevmatika a ústně podávané přípravky na léčbu cukrovky (léčivé přípravky obsahující sulfonylureu) mohou spolu vzájemně reagovat. Mezi piroxikamem a sulfonylureou tyto reakce nebyly zatím zaznamenány, přesto ale pokud jsou tyto léčivé přípravky užívány v kombinaci, musí se kontrolovat hladina cukru v krvi, aby se předešlo případným komplikacím.
Užívání přípravku Piroxicamem AL 10 s jídlem a pitím
Při užívání Piroxicamu AL 10 nesmíte pít alkohol.
Konzumace alkoholu v průběhu léčby nesteroidními antirevmatiky (NSAID) zvyšuje riziko výskytu nežádoucích účinků, zejména v trávicím traktu a centrální nervové soustavě.
Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
Pokud otěhotníte během léčby Piroxicamem AL 10, prosím informujte o tom svého lékaře. Během prvních dvou třetin těhotenství smíte Piroxicam AL 10 užívat jen s výslovným souhlasem lékaře.
Piroxicam AL 10 nesmíte  užívat v poslední třetině těhotenství kvůli zvýšenému riziku jak pro matku tak pro plod.
Na co musíte dbát v době kojení?
Piroxicam AL 10 se nemá užívat v době kojení, protože léčivá látka prochází v malém množství do mateřského mléka.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Při podávání Piroxicamu AL 10 se u některých pacientů mohou objevit nežádoucí účinky jako je únava a závratě. Pokud se u Vás tyto  nežádoucí reakce objeví, neřiďte motorová vozidla a neobsluhujte stroje. Toto platí ve zvýšené míře při současném působení alkoholu.
Důležité informace o některých složkách Piroxicamu AL 10
Přípravek obsahuje laktózu. Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se s ním, než začnete tento léčivý přípravek užívat.
3. JAK SE PŘÍPRAVEK PIROXICAM AL 10 UŽÍVÁ POUŽÍVÁ
Piroxikam vždy užívejte přesně dle pokynů lékaře. Pokud si nejste jistý/á, zeptejte se lékaře nebo lékárníka.
Lékař si bude pravidelně ověřovat, zda užíváte optimální dávku piroxikamu. Bude se snažit Vám předepsat takovou dávku, která je co nejnižší, ale ještě plně léčí vaše příznaky. Za žádných okolností sami neměňte dávkování, aniž byste se poradili s lékařem.
Dospělí a starší pacienti: Maximální denní dávka je 20 miligramů piroxikamu v jedné denní dávce. Pokud je vám více než 70 let, možná vám lékař předepíše nižší denní dávku a zkrátí dobu léčení.
Lékař vám může předepsat kromě piroxikamu ještě další lék, který chrání žaludek a střevo před nežádoucími účinky.
Nezvyšujte si sami dávku. Pokud máte pocit, že léčba není dostatečně účinná, vždy to řekněte svému lékaři.
Doporučená denní dávka pro dospělého je 1-2 tablety přípravku Piroxicam AL 10, podaná v  jedné dávce nebo rozdělená do dvou jednotlivých dávek (ekvivalent 10 - 20mg piroxicamum).
Dávku si nesmíte zvyšovat. Pokud se domníváte, že piroxicam není účinný, kontaktujte svého lékaře.
Kdy a jak brát Piroxicam AL 10?
Tablety se polykají nerozkousané s dostatečným množstvím tekutiny (např. sklenice vody) při a nebo
po jídle.
Tablety lze také předem rozpustit ve vodě (nejméně 50 ml vody).
Jak dlouho máte Piroxicam AL 10 užívat?
Ošetřující lékař rozhodne dle vašeho zdravotního stavu, jak dlouho má být lék užíván.
Jestliže jste užil(a) více přípravku Piroxicam AL 10, než jste měl(a)
Předávkování může vyvolat bolesti břicha, nevolnost, zvracení, krvácení, bolesti hlavy, závrať, schvácenost, křeče až ztrátu vědomí. Dalšími příznaky mohou být poruchy funkce ledvin (hematurie, bílkovina v moči, akutní selhání ledvin) a poruchy jaterních funkcí.
Specifický lék (antidotum) není znám.
Plazmatickou hladinu lze snížit podáváním antacid a aktivního uhlí.
O podezření z předávkování musíte informovat svého lékaře. Ten odpovědně posoudí závažnost intoxikace a rozhodne, jaká opatření jsou nutná.
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Piroxicam AL 10
Pokud zapomenete užít piroxikam, vezměte si zapomenutou dávku co nejdříve. Pokud je již téměř
doba pro užití další dávky, neberte si zapomenutou dávku, ale užijte další dávku ve správný čas.
Nezdvojujte dávky.
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, může mít i Piroxicam AL 10 nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
Nežádoucí účinky se vyskytly v následující frekvenci:
velmi často: více než 1 z 10 pacientů, léčených tímto přípravkem
často: méně než 1 z 10, ale více než 1 ze 100 pacientů, léčených tímto přípravkem
méně často: méně než 1 ze 100, ale více než 1 z 1000 pacientů, léčených tímto přípravkem
vzácně: méně než 1 z 1000, ale více než 1 z 10 000 pacientů, léčených tímto přípravkem velmi vzácně: méně než 1 z 10 000 pacientů léčených tímto přípravkem, není známo (z dostupných údajů nelze určit)
Následující nežádoucí účinky jsou závislé na dávce a velmi individuální. Zejména riziko gastrointestinálního krvácení (vředy, poškození sliznice, zánětlivá onemocnění žaludeční sliznice) závisí na velikosti dávky a délce léčby.
Velmi často dochází k těmto vedlejším účinkům:
- žaludeční a střevní potíže jako nevolnost, zvracení, průjem, zácpa, plynatost, pálení žáhy, bolest v podbřišku a nepozorovatelné ztráty krve v trávicí trubici, které výjimečně mohou způsobit anémii.
Četnost těchto poruch stoupá se zvyšováním denní dávky.
Často se mohou vyskytnout tyto nežádoucí účinky:
- bolesti hlavy, závrať a únava, , tinnitus (hučení nebo pískání v uších)
- kožní vyrážka,
- odchylky v hodnotách jaterních testů (vzestup transamináz a alkalické fosfatázy), žloutenka (cholestatický ikterus),zánět jater (hepatitida), zánět břišní slinivky,
- zvýšené množství zbytkového dusíku v krvi, zvýšení hladiny močoviny v krvi
- žaludeční nebo dvanáctníkové vředy s možností krvácení až proděravění trávicího traktu
- ulcerózní stomatitida (zánět ústní sliznice), zhoršení Crohnovy choroby nebo ulcerózní kolitida (zánětlivá onemocnění střev)
Méně často se vyskytující nežádoucí účinky:
- vředová choroba trávicí trubice, někdy s krvácení a narušením střevní stěny, gastritida (zánět žaludeční sliznice)
- edém (otok), zejména u pacientů s vysokým krevním tlakem a zhoršenou funkcí ledvin
Při větších bolestech v nadbřišku, zvracení krve a/nebo černém zbarvení stolice musí být piroxikam vysazen a ihned musíte informovat lékaře.
- přecitlivělost kůže na světlo se svěděním. Zarudnutí a skvrnité až puchýřovité vyrážky na kůži,
- otok v obličeji a na rukou (alergický edém).
Objeví-li se tyto příznaky, a když jich přibývá, je nutno piroxikam ihned vysadit a informovat lékaře.
- porucha zraku.
V tomto případě okamžitě přestaňte užívat Piroxicam AL 10 a ihned kontaktujte svého lékaře.
- poruchy krvetvorby (anémie, leukopenie, trombocytopenie, pancytopenie, agranulocytóza).
Prvními příznaky zde může být: horečka, bolesti v krku, povrchní ranky na sliznici úst, potíže připomínající chřipku, těžká celková slabost, krvácení z nosu a do kůže.
V průběhu dlouhodobé léčby by měl být pravidelně kontrolován krevní obraz.
Pokud máte tyto potíže, okamžitě vysaďte Piroxicam AL 10 a kontaktujte svého lékaře. Neužívejte ani jiné volně dostupné léky proti bolesti či na snížení teploty.
Vzácně se může vyskytnout
- cholestatický syndrom (porucha vylučování žluči), hepatitida (zánět jater)
Velmi vzácně se může vyskytnout:
- snížené vylučování moči, hromadění vody v tělesných tkáních (otoky), převážně na bércích, které nezabírají na léčbu diuretiky, celková skleslost, malátnost. Tyto chorobné projevy mohou prozradit postižení ledvin až jejich selhání,
Funkce ledvin by měla být pravidelně kontrolována.
- krvácení do moči (hematurie),
- závažné kožní reakce s nebezpečnými celkovými a život ohrožujícími reakcemi (Steven-Johnsonův syndrom, Lyellův syndrom) vypadávání vlasů, poruchy růstu nehtů, krvácení na sliznicích,
- zvýšení krevního tlaku a přetížení krevního oběhu,
- krvácení do kůže (purpura Hennoch-Shoenlein).
Pokud se objeví nebo zhorší tyto příznaky, vysaďte Piroxicamem AL 10 a kontaktujte ihned lékaře.
- závažné reakce přecitlivělosti se mohou projevit otokem v obličeji, otokem jazyka a hrtanu, dušností, bušením srdce, (tachykardie), závažnými poruchami krevního oběhu až po život ohrožující šok. Při těchto příznacích je nutná okamžitá lékařská pomoc,
- poškození ledvinné tkáně (intersticiální nefritida, nekróza papily), které mohou být doprovázeny akutními poruchami ledvinných funkcí (ledvinná nedostatečnost), bílkovinou v moči (proteinurie) a/nebo krví v moči (hematurie).
- křeče,
- zánět žil (vaskulitida),
- bolesti v podbřišku (např. nespecifické krvácení, občas také ulcerózní kolitida nebo zhoršení Morbus Crohn/colitis ulcerosa),
zhoršení infekčního zánětu.
- zánět jícnu, zánět slinivky břišní
Obraťte se neodkladně na lékaře, objeví-li se při léčbě piroxikamem příznaky infekce: např. zarudnutí, zduření, místní přehřátí, bolest, horečka.
Může se také vyskytnout zúžení střev.
Piroxikam může prodloužit a zesílit krvácení.
Bylo hlášeno několik úmrtí při léčbě piroxikamem, vedlo k nim převážně toxické poškození jater nebo krvácení do zažívacího traktu.
Léky jako je Piroxicamu AL 10 mohou působit mírné zvýšení rizika srdečních nebo mozkových cévních příhod.
Srdeční poruchy jako palpitace (bušení srdce), edém, srdeční nedostatečnost, infarkt
Při výše uvedených nežádoucích účincích je nutno se řídit doporučenými pokyny.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
5. JAK PŘÍPRAVEK PIROXICAM AL 10 UCHOVÁVAT
Uchovávejte při teplotě do 25 °C
Varování
Přípravek nesmí být používán po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu. Přípravek musí být
uchováván mimo dosah a dohled dětí.
6. DALŠÍ INFORMACE
Co přípravek Piroxicam AL 10 obsahuje
Léčivá látka:
Piroxicamum 10 mg v 1 tabletě.
Pomocné látky:
Mikrokrystalická celulosa, monohydrát laktosy, magnesium-stearát, krospovidon, natrium-laurylsulfát.
Jak přípravek Piroxicam AL 10 vypadá a co obsahuje toto balení
bílé až nažloutlé, kulaté, bikonvexní tablety
20 a 50 tablet
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Aliud Pharma GmbH & Co. KG,
Gottlieb-Daimler-Strasse 19,
D-89150 Laichingen, Německo
Tato příbalová informace byla naposledy schválena
31.3.2010

Recenze

Recenze produktu PIROXICAM AL 10 TBL 50X10MG

Diskuze

Diskuze k produktu PIROXICAM AL 10 TBL 50X10MG

Přidat nový příspěvek do diskuze