Podrobné informace

Informace o produktu

Kód výrobku: 12500
Kód EAN: 8594052050110
Kód SÚKL: 88420
Přípravek Pimafucin krém je určen k místní léčbě kvasinkových a ostatních plísňových zánětů postihujících kůži a oblasti, kde kůže přechází ve sliznici, např. ústní koutky (cheilitis angularis) nebo zevní pohlavní ústrojí. Při tzv. kandidóze pochvy se krém používá k ošetření zevního pohlavního ústrojí jako doplněk současné léčby vaginálními globulemi. Přípravek mohou užívat pacienti všech věkových skupin, včetně těhotných a kojících žen.

Příbalový leták

1/3
Příloha č. 1 ke sdělení sp. zn. sukls3098/2013

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Pimafucin
krém
natamycin

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento
přípravek používat.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst
znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by
ji ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo
pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této
příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:
1. Co je Pimafucin krém a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Pimafucin krém používat
3. Jak se Pimafucin krém používá
4. Možné nežádoucí účinky
5 Jak Pimafucin krém uchovávat
6. Další informace


1. CO JE PIMAFUCIN KRÉM A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
Léčivá látka natamycin (synonymum pimaricin), obsažená v přípravku Pimafucin
krém je širokospektré polyenové antibiotikum působící proti houbám. Používá se
v léčbě kožních infekcí způsobených houbami, zvláště kvasinkami (např. rod
Candida).
Pimafucin krém je určen k místní léčbě kvasinkových a ostatních plísňových zánětů
postihujících kůži a oblasti, kde kůže přechází ve sliznici, např. ústní koutky (cheilitis
angularis) nebo zevní pohlavní ústrojí.
Při tzv. kandidóze pochvy se krém používá k ošetření zevního pohlavního ústrojí jako
doplněk současné léčby vaginálními globulemi.
Přípravek mohou používat pacienti všech věkových skupin.


2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE
PIMAFUCIN KRÉM POUŽÍVAT

Nepoužívejte Pimafucin krém
Jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na natamycin nebo na kteroukoli další složku
přípravku Pimafucin krém (úplné složení viz bod 6).
Přípravek nesmí vniknout do očí.


2/3


Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Informujte, prosím, svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo
jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského
předpisu.

Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
Pimafucin krém můžete používat, pokud jste těhotná nebo kojíte.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Nejsou k dispozici žádné informace naznačující, že Pimafucin krém může ovlivnit
vaši schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

Důležité informace o některých složkách přípravku Pimafucin krém
Pimafucin krém obsahuje cetystearylalkohol, který může způsobit místní kožní reakce
(např. kontaktní dermatitidu). Dále obsahuje methylparaben a propylparaben, které
mohou způsobit alergické reakce (pravděpodobně zpožděné) a propylenglykol, který
může dráždit kůži.


3. JAK SE PIMAFUCIN KRÉM POUŽÍVÁ

Vždy používejte Pimafucin krém řesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste
jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Krém nanášejte 1 4 x denně v tenké vrstvě na postiženou kůži. Léčba obvykle trvá 2
3 týdny.
Léčba tímto přípravkem vyžaduje pravidelné návštěvy u lékaře za účelem kontroly
ústupu onemocnění.


4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i Pinafucin krém nežádoucí účinky, které se ale
nemusí vyskytnout u každého.

Při používání přípravku Pimafucin krém se mohou vzácně (postihují více než 1
z 10 000 pacientů a méně než 1 z 1000 pacientů) vyskytnout:

- alergické reakce
- pocity pálení a podráždění kůže

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si
všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové
informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

5. JAK PIMAFUCIN KRÉM UCHOVÁVAT

Uchovávejte při teplotě do 25 C.
3/3
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Pimafucin krém nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na tubě a
krabičce. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu.
Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete.
Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.


6. DALŠÍ INFORMACE

Co Pimafucin krém obsahuje

Léčivou látkou je natamycinum v množství 20 mg v 1 g krému.
Pomocnými látkami jsou: decyl-oleát, vorvaňovina, cetylstearylalkohol, natrium-
lauryl-sulfát, methylparaben, propylparaben, propylenglykol, čištěná voda.

Jak Pimafucin krém vypadá a co obsahuje toto balení
Pimafucin krém je bílý až téměř bílý krém. Dodává se v hliníkových tubách
s polyetylénovým šroubovacím uzávěrem obsahujících 5 g nebo 30 g krému. Na trhu
nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci
Astellas Pharma s.r.o.
Sokolovská 100/94
186 00 Praha 8
Česká republika

Výrobce
Astellas Pharma Europe B.V.
Sylviusweg 62
2333 BE Leiden
Nizozemsko

Temmler Italia S.r.l.
Via delle Industrie 2
20061 Carugate (MI)
Itálie

Tato příbalová informace byla naposledy schválena
10.1.2013

Recenze

Recenze produktu PIMAFUCIN 1X5GM/100MG Krém

Diskuze

Diskuze k produktu PIMAFUCIN 1X5GM/100MG Krém

Přidat nový příspěvek do diskuze