Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: DESITIN ARZNEIMITTEL GMBH, HAMBURG
Kód výrobku: 21754
Kód EAN: 4031649001369
Kód SÚKL: 68578
Držitel rozhodnutí: DESITIN ARZNEIMITTEL GMBH, HAMBURG
Phenaemaletten se používá k léčbě různých druhů epileptických) záchvatů u dospělých, mladistvých i dětí všech věkových kategorií.

Příbalový leták

1
Příloha č.1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls98784/2012

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Phenaemaletten
tablety
phenobarbitalum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek
používat.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit,
a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si
všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové
informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:
1. Co je Phenaemaletten a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Phenaemaletten používat
3. Jak se Phenaemaletten používá
4. Možné nežádoucí účinky
5 Jak Phenaemaletten uchovávat
6. Další informace

1. CO JE PHENAEMALETTEN A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
Léčivou látkou přípravku Phenaemaletten je fenobarbital. Vedle účinků proti některým
epileptickým záchvatům má fenobarbital i terapeutické účinky uspávací a zklidňující.
Phenaemaletten se používá při léčbě epilepsie a stavů psychomotorického neklidu.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE
PHENAEMALETTEN POUŽÍVAT
Nepoužívejte Phenaemaletten
jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na léčivou látku nebo na kteroukoli další složku
přípravku Phenaemaletten nebo na jiné barbituráty.

Dále se Phenaemaletten nesmí používat při akutních otravách alkoholem, hypnotiky (prášky
na spaní) a analgetiky (prášky proti bolesti), při otravách budivými prostředky a centrálně
tlumivými psychotropními léčivy (léčiva duševních onemocnění).

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Phenaemaletten je zapotřebí
- trpíte-li akutní hepatickou porfyrií (neobvyklý stav s narušeným metabolismem červeného
krevního pigmentu)
- trpíte-li vážným srdečním onemocněním
- trpíte-li závažným onemocněním jater či ledvin
- trpíte-li onemocněním dýchacích cest, zejména spojeným s dušností a neprůchodností
dýchacích cest
- trpíte-li poruchami vědomí
- trpíte-li nebo jste trpěli závislostí
- trpíte-li Vy nebo příslušník Vaší rodiny poruchami nálady (např. deprese, mánie)

2
Fenobarbital má potenciál pro vznik závislosti. Riziko vzniku závislosti existuje již po
několika týdnech každodenního používání. Toto se týká nejen zneužívání zvlášť vysokých
dávek léku, ale též používání v rámci normálního léčebného dávkování.
Fenobarbital doporučujeme vysadit postupným snižováním dávky, vždy však po poradě s
lékařem. V průběhu vysazování se mohou vyskytnout přechodné abstinenční příznaky.
Z důvodu možné fotosenzitizace je třeba vyhnout se silnému slunečnímu záření.

Někteří z pacientů léčených antiepileptiky jako je fenobarbital trpěli představami, že si ublíží
či vezmou život. Jestliže kdykoli pocítíte stejné myšlenky, okamžitě kontaktujte svého lékaře.

Po použití přípravku Phenaemaletten byly hlášeny potenciálně život ohrožující kožní vyrážky
(Stevens-Johnsonův syndrom a toxická epidermální nekrolýza), projevující se zpočátku jako
červené terčovité skvrny nebo kruhovité fleky na kůži trupu často s puchýřem ve svém středu.
Další příznaky, po kterých je třeba pátrat, zahrnují vředy v ústech, v krku, v nose, na
genitáliích (zevních pohlavních orgánech) a zánět spojivek (červené a oteklé oči). Tyto
potencionálně život ohrožující kožní vyrážky jsou často doprovázeny příznaky podobnými
chřipkovému onemocnění. Vyrážka může přejít v rozsáhlé puchýře nebo olupování kůže.
Největší riziko rozvoje závažných kožních reakcí je v prvním týdnu léčby.

Pokud se u Vás po použití přípravku Phenaemaletten vyskytne Stevens-Johnsonův syndrom
nebo toxická epidermální nekrolýza , nesmíte léčbu přípravkem Phenaemaletten nikdy znovu
zahájit. Pokud se u Vás objeví vyrážka nebo tyto kožní příznaky, vyhledejte okamžitě
lékařskou pomoc a informujte lékaře, že užíváte tento léčivý přípravek.
Poraďte se prosím s lékařem i v případě, že jste kterýmkoli z uvedených stavů trpěl(a)
kdykoliv v minulosti.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné
době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. To je zvláště důležité u
následujících léčiv, protože mohou s fenobarbitalem spolu působit:

antihistaminika (léky na alergii)
psychotropní léčiva (léky na duševní onemocnění)
anestetika
analgetika (prášky proti bolesti, např. paracetamol)
hypnotika (prášky na spaní)
antidepresiva (léčba depresí, např. bupropion, mianserin, tricyklická antidepresiva)
beta blokátory (léky používané k léčbě vysokého krevního tlaku nebo jiných srdečních
onemocnění, např. metoprolol, propranolol)
antagonisté kalcia (léky používané k léčbě vysokého krevního tlaku nebo jiných
srdečních onemocnění, např. verapamil, nimodipin, nifedipin)
teofylin (léky pro léčbu astmatu)
teniposid (léky proti určitým typům nádorových onemocnění)
methotrexát (léky proti určitým typům nádorových onemocnění a poruchám
imunitního systému)
léky na ředění krve (např. warfarin)
cimetidin (lék na žaludeční vředy, pálení žáhy a reflux žaludeční kyseliny)
kortikosteroidy
3
antiepileptika (léky na epilepsii, např. karbamazepin, topiramát, ethosuximid,
lamotrigin, felbamát, kyselina valproová, fenytoin, zonisamid, tiagabin). Jestliže
užíváte antiepileptika společně s fenobarbitalem, lékař bude možná muset upravit
dávku Vašeho antiepileptika. Kyselina valproová a jiné valproáty zesilují účinky
barbiturátů. V případě stížností se obraťte na svého lékaře.
hormony štítné žlázy (používat k léčbě poruch štítné žlázy)
doplňky vitamínu D
určitá antibiotika (doxycyklin, chloramfenikol)
léky proti plísňovým infekcím (např. itrakonazol, ketokonazol, flukonazol,
griseofulvin)
cyklosporin (léčivo používané při chirurgické transplantaci orgánů)
léky obsahující třezalku tečkovanou rovněž známou jako hypericum perforatum (léčba
deprese herbálními přípravky)
aktivní medicínské uhlí (léčivo používané k léčbě průjmu). Absorpce fenobarbitalu
může být ovlivněna současným používáním aktivního medicínského uhlí.
hormonální antikoncepce. Jestliže užívání perorální antikoncepci, oznamte to svému
lékaři, protože možná budete potřebovat při užívání fenobarbitalu jinou metodu
antikoncepce.

Jiné interakce:
Fenobarbital může zesilovat účinek alkoholu.

Používání přípravku Phenaemaletten s jídlem a pitím
Stejně jako ostatní psychoaktivní látky může i fenobarbital snížit pacientovu toleranci vůči
alkoholu. Pacienti by tedy v průběhu léčby neměli pít alkoholické nápoje.

Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
Phenaemaletten může negativně působit na plod. Během těhotenství tedy Phenaemaletten
používejte jen tehdy, pokud to výslovně určil Váš lékař. Okamžitě informujte svého lékaře,
pokud jste těhotná nebo těhotenství plánujete.
Fenobarbital přechází do mateřského mléka. Fenobarbital může mít negativní vliv na
novorozence. Poraďte se s lékařem, pokud budete Phenaemaletten používat v období kojení.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Fenobarbital může i při správném dávkování natolik změnit reakční schopnosti, že tím může
být ovlivněna schopnost aktivní účasti v dopravě a při obsluze strojů. To platí ve zvýšené
míře při současném požití alkoholu. O případném vykonávání těchto činností rozhodne lékař.


Důležité informace o některých složkách přípravku Phenaemaletten
Tento přípravek obsahuje monohydrát laktosy. Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte
některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

3. JAK SE PHENAEMALETTEN POUŽÍVÁ
Vždy používejte Phenaemaletten přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý/á,
poraďte se se svým lékařem. Režim dávkování není možné libovolně měnit, jelikož by toto
vedlo k selhání léčby.

Při léčbě epilepsie je u dospělých doporučovaná denní dávka u dospělých 60 až 250 mg denně
(1-3 mg fenobarbitalu na 1 kg tělesné hmotnosti denně).

4
U dětí je celková výchozí dávka 3-4 mg/kg tělesné hmotnosti/den. Ošetřující lékař může
dávku v průběhu léčby upravit. U kojenců ve věku od 6 týdnů do 1 roku může být výchozí
dávka 3-4 mg/kg tělesné hmotnosti/den zvýšena lékařem na udržovací dávku až 8 mg/kg
tělesné hmotnosti/den kvůli vyšší rychlosti metabolismu.
Novorozenci a kojenci do 6 týdnů potřebují vyšší tzv. zaváděcí dávku, která se obvykle
podává jako pomalá intravenózní infuze. Udržovací dávky 3-4 mg/kg tělesné hmotnosti/den
budou dostačující.

Dávkování se řídí podle druhu a závažnosti onemocnění. Denní dávka může být podána
jednorázově nejlépe před spaním, nebo dělena do 2 jednotlivých dávek.

U stavů psychomotorického neklidu je dávkování u dospělých 30-120 mg denně. U dětí 2-3
mg na 1 kg tělesné hmotnosti. Denní dávka se dělí do 2-3 jednotlivých dávek.

Způsob podání a délka léčby
Tablety se zapíjejí dostatečným množstvím tekutiny (1 sklenkou vody). Tablety je možné
dělit na dvě stejné poloviny.
O celkovém trvání léčby fenobarbitalem rozhoduje ošetřující lékař. Řídí se závažností
onemocnění a jeho průběhem. Proto musí lékař občas zvážit, zda nadále trvá indikace k léčbě
fenobarbitalem. Při delším podávání fenobarbitalu vzniká, jako u všech barbiturátových
přípravků, nebezpečí rozvoje závislosti. Je nutno dále mít na paměti, že při trvalém podávání
působí fenobarbital jako symptomatický prostředek a že při jeho vysazení se mohou
vyskytnout příznaky kvůli náhlému přerušení léčby. Je proto nutné vysazovat jej pozvolným
snižováním dávky, vždy ale po poradě s lékařem.
Pokud máte pocit, že účinek přípravku Phenaemaletten je příliš silný či slabý, poraďte se s
lékařem.

Jestliže jste použil(a) více přípravku Phenaemaletten, než jste měl(a)
Pokud jste použil(a) příliš mnoho léku, ihned kontaktujte lékaře nebo nemocnici.

Jestliže jste zapomněl(a) použít Phenaemaletten
Pokud zapomenete použít pravidelnou dávku, použijte ji hned, jakmile si vzpomenete.
Použijte původní dávku a pokračujte podle původního režimu dávkování. Nezdvojujte
následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. Pokud neúmyslně vynecháte několik
dávek přípravku Phenaemaletten, kontaktujte svého lékaře.

Jestliže jste přestal(a) používat Phenaemaletten
Bez porady s lékařem neměňte způsob dávkování. Nepřerušujte používání léku, aniž byste se
předtím poradil(a) s lékařem, mohl(a) byste tím ohrozit úspěšnost léčby.
Při náhlém vysazení léčby se záchvaty mohou vrátit se zvýšenou závažnosti a může dokonce
nastat status epilepticus. Jiné příznaky z vysazení mohou zahrnovat nervozitu, bolesti hlavy,
slabost, závratě, třes, nevolnost či pocit nevolnosti, nespavost, svalové křeče, rychlý srdeční
tep, náhlý pokles krevního tlaku kvůli rychlému zaujetí polohy ve stoje, halucinace a
zmatenost.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře
nebo lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, může mít i Phenaemaletten nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.

Byly hlášeny následující nežádoucí účinky:

5
Velmi časté nežádoucí účinky (objevují se u více než 1 pacienta z 10):
sedace, únava, spavost, slabost, ospalost, zpomalení reakcí
závrať, bolest hlavy, kognitivní poruchy (poruchy poznávání, orientace, paměti),
zmatenost
obtíže při ovládání pohybů
sexuální poruchy (snížení libida, impotence)

Časté nežádoucí účinky (objevují se u méně než 1 pacienta z 10 ale u více než 1 ze 100
pacientů):
paradoxní stavy vzrušenosti u dětí a starších osob
úzkost, podrážděnost, nervozita

Méně časté nežádoucí účinky (objevují se u méně než 1 pacienta ze 100 ale u více než 1 z
1000 pacientů):
reakce z nesnášenlivosti (horečka, poruchy funkce jater, zánět jater, otoky mízních
uzlin, zvýšené množství určitých bílých krvinek [leukocytóza, lymfocytóza], zvýšená
citlivost kůže na sluneční světlo, kožní vyrážky). Mohou též nastat závažné kožní
reakce s tvorbou puchýřů a/nebo loupání kůže, např. exfoliativní dermatitida,
erythema multiforme, Stevensův-Johnsonův syndrom, Lyellův syndrom. Jestliže se
objeví kterýkoliv z těchto příznaků, ihned se obraťte na svého lékaře,
poškození kostní dřeně, které může způsobovat zhoršenou krvetvorbu. Jestliže
zaznamenáte příznaky, jako jsou únava, bledost, zvýšená krvácivost nebo jakékoliv
příznaky naznačující na infekci (např. horečka, bolest v krku, kašel) ihned se obraťte
na lékaře,
megaloblastická anémie (porucha tvorby červených krvinek s příznaky, jako jsou
slabost, bledost a únava),
depresivní poruchy,
oběhové obtíže s nízkým krevním tlakem až šokem,
poškození jater. Jestliže se objeví příznaky jako nevolnost, zvracení, bolest břicha,
průjem a žloutenka, ihned se obraťte na svého lékaře,
poškození ledvin. Jestliže u Vás nastanou příznaky jako snížený výdej moči nebo
otoky nohou, kotníků či chodidel, ihned se obraťte na svého lékaře,
pocit nevolnosti, nevolnost, zácpa, nepříjemné pocity v nadbřišku.

Vzácné nežádoucí účinky (objevují se u méně než 1 pacienta z 1000 ale u více než 1 z 10000
pacientů):
snížení kostní hmoty (osteopenie), křivice, zánět žil

Velmi vzácné nežádoucí účinky (objevují se u méně než 1 pacienta z 10000):
úbytek hormonů štítné žlázy (zejména při kombinované léčbě jinými antikonvulzivy),
pemphigus vulgaris (puchýřovité onemocnění kůže a sliznic),
Dupuytrenova kontraktura (onemocnění postihující dlaň ruky a prsty),
zmrzlé rameno (bolestivá ztuhlost ramene)
Byly hlášeny potenciálně život ohrožující kožní vyrážky (Stevens-Johnsonův syndrom a
toxická epidermální nekrolýza) (viz bod 2).


Fenobarbital může způsobovat útlum dechu (pomalé nebo mělké dýchání). Pokud k tomu
dojde, ihned se obraťte na svého lékaře.
6
Dále byl zaznamenán pokles hladiny kyseliny listové v krvi, což se může projevit jako
megaloblastická anémie (porucha tvorby červených krvinek- viz výše Méně časté nežádoucí
účinky).
Po večerním podání může být následující ráno narušena reakční schopnost z důvodu snížené
koncentrace a únavy.
V literatuře existují informace o možném výskytu změn při vyšetření krve, jako jsou zvýšený
(leukocytóza, lymfocytóza) a snížený (leukopenie, agranulocytóza) počet určitých bílých
krvinek nebo snížený počet krevních destiček (trombocytopenie).
U dětí se mohou vyskytnout poruchy chování, zejména hyperaktivita.
Byly hlášeny případy kostních poruch včetně osteopenie (prořídnutí kostní tkáně),
osteoporózy (řídnutí kostí) a zlomenin. Pokud jste dlouhodobě léčen(a) antiepileptiky, nebo
pokud vám v minulosti byla diagnostikována osteoporóza, nebo pokud užíváte steroidy,
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Z důvodu možného působení na kostní metabolismus jsou třeba pravidelné kontroly minerálů.
Diskutuje se též o možném vztahu mezi léčbou barbituráty a vzácným výskytem
polyfibromatózy(porucha pojivové tkáně).
Náhlé vysazení medikace fenobarbitalem (při dlouhodobějším podávání) může vést až k
abstinenčním příznakům (viz bod 3).

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím,
sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

5. JAK PHENAEMALETTEN UCHOVÁVAT
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.
Phenaemaletten nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na obalu. Doba
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se
svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření
pomáhají chránit životní prostředí.

6. DALŠÍ INFORMACE
Co Phenaemaletten obsahuje
- Léčivou látkou je fenobarbital. Jedna tableta obsahuje phenobarbitalum 15mg.
- Pomocnými látkami jsou mikrokrystalická celulosa, želatina, monohydrát laktosy,
kukuřičný škrob, kyselina stearová.

Jak Phenaemaletten vypadá a co obsahuje toto balení
Tablety Phenaemaletten jsou bílé, mírně vypouklé tablety o průměru 5,7 mm, na jedné straně
vyraženo TC, na druhé straně půlicí rýha.
Balení obsahuje 50 tablet v lahvičce z hnědého skla s dětským bezpečnostním uzávěrem.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
DESITIN ARZNEIMITTEL GMBH
Weg beim Jäger 214
D-22335 Hamburg
Německo

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o
registraci.
Desitin Pharma s.r.o., Opletalova 25, 11121 Praha 1, Česká republika, tel. +420 222 245 375

7
Tato příbalová informace byla naposledy schválena
16.5.2012

Recenze

Recenze produktu PHENAEMALETTEN TBL 50X15MG

Diskuze

Diskuze k produktu PHENAEMALETTEN TBL 50X15MG

Přidat nový příspěvek do diskuze