Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na kůži » Protiplísňové léky na předpis

PEVARYL 1X30GM 1% Krém

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 12495

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: JANSSEN PHARMACEUTICA N.V., BEERSE
Kód výrobku: 12495
Kód EAN: 8595006790359
Kód SÚKL: 59074
Držitel rozhodnutí: JANSSEN PHARMACEUTICA N.V., BEERSE
Pevaryl se používá při místní léčbě onemocnění vyvolaných dermatofyty, kvasinkami nebo plísněmi, případně i některými mikroby při léčbě smíšených mikrobiálních infekcí.

Příbalový leták

1/3 

 

sp.zn.sukls122370/2014 

  

Příbalová informace: informace pro pacienta 

 

PEVARYL 

krém 

econazoli nitras 

 

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry. 

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí 
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, 
lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích 
účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

 
Co naleznete v této příbalové informaci  
1. 

Co je Pevaryl a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Pevaryl používat 

3. 

Jak se Pevaryl používá 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak Pevaryl uchovávat  

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1. 

Co je Pevaryl a k čemu se používá 

 
Pevaryl se používá při místní léčbě onemocnění vyvolaných dermatofyty, kvasinkami nebo 
plísněmi, případně i některými mikroby při léčbě smíšených mikrobiálních infekcí. 
Léčivá látka ekonazol-nitrát ničí původce mykotických infekcí, jako jsou dermatofyty, kvasinky a 
plísně, a zastavuje růst dermatofytů, kvasinek, plísní i většiny grampozitivních bakterií. 
 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Pevaryl používat 

 
Nepoužívejte Pevaryl 

jestliže jste alergický(á) na léčivou látku nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku 
(uvedenou v bodě 6). 

 
Upozornění a opatření 
Před použitím přípravku Pevaryl se pořaďte se se svým lékařem, lékárníkem nebo zdravotní 
sestrou. 
 
Jestliže jste těhotná nebo kojíte, poraďte se o použití přípravku Pevaryl s lékařem. 
Pokud se objeví reakce přecitlivělosti nebo chemického podráždění, má být léčba přerušena. 
 
Další léčivé přípravky a přípravek Pevaryl 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době 
užíval(a) nebo které možná budete užívat.  

2/3 

 

 
Pokud užíváte přípravky snižující krevní srážlivost jako je warfarin nebo acenokumarol, oznamte 
to svému lékaři, je třeba zvýšeného sledování jejich účinku. 
Vzájemné působení přípravku Pevaryl s dalšími léčivými přípravky nejsou známy. 
 
Těhotenství, kojení a plodnost 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, 
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat. 
 
Používání přípravku Pevaryl během prvních tří měsíců těhotenství se nedoporučuje, pro 
používání během zbývajících měsíců těhotenství a období kojení musí být zvlášť závažné 
důvody. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Pevaryl neovlivňuje schopnost řídit dopravní prostředky nebo obsluhovat stroje. 
 
Důležitá informace o některých složkách 
Pevaryl obsahuje butylhydroxyanisol, kyselinu benzoovou. Tyto pomocné látky mohou způsobit 
místní podráždění kůže (např. kontaktní dermatitidu). 
 
3. 

Jak se Pevaryl používá 

 
Vždy používejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si 
nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Obvykle potírejte postižená místa (včetně přibližně 5 mm lemu okolní zdravé kůže) dvakrát 
denně po dostatečně dlouhou dobu, přesně dle pokynů ošetřujícího lékaře. 
Po ošetření je rovněž vhodné vložit mezi postižené kožní záhyby proužek suché hydrofilní gázy. 
Trvalých léčebných výsledků lze dosáhnout pouze za předpokladu pravidelného používání 
přípravku a dodržování základních hygienických návyků. 
 
Pevaryl není určen k léčbě očních onemocnění. Dbejte proto, prosím, aby se nedostal do očí.  
Pevaryl není učen k užívání ústy (perorálnímu podání). 
 
Jestliže jste použil(a) více přípravku Pevaryl, než jste měl(a) 
Přípravek Pevaryl je určen pouze ke kožnímu podání. Pokud se přípravek nedopatřením dostane 
do očí je třeba je vypláchnout čistou vodou, pokud příznaky podráždění přetrvávají, vyhledejte 
lékařskou pomoc. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek Pevaryl 
Pokud zapomenete použít přípravek Pevaryl, naneste ho na postižené místo, jakmile si 
vzpomenete. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. 
 
Jestliže jste přestal(a) používat přípravek Pevaryl 
Po předčasném přerušení léčby se může Váš stav opět zhoršit. 
 
Máte-li jakékoli další otázky týkající se požívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 
lékárníka nebo zdravotní sestry. 
 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky 

3/3 

 

 
Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
Krém Pevaryl je dobře snášen i citlivou pletí, jen výjimečně se můžete setkat s některým z těchto 
projevů: 
-  Místní podráždění kůže – velmi vzácně k němu dochází např. na plochách postižených 

současně ekzémem; v těchto případech by několik dní před zahájením vlastní léčby měla 
předcházet léčba ekzému. 
V případě, že trpíte ekzémem, poraďte se před zahájením léčby s lékařem. 

-  Pocit bolesti v místě aplikace, otok, vyrážka, kopřivka, odlupování kůže, puchýře. 
-  Pocity svědění, pálení, podráždění a zarudnutí pokožky; v těchto případech léčbu ukončete a 

poraďte se s lékařem. 

-  Otok vznikající na různých místech organismu, podkoží obličeje, sliznice dýchacího a 

trávicího ústrojí, otok hrtanu. Jde o otok hlubších vrstev kůže a podkoží, popřípadě sliznice 
střev či dýchacího traktu. Může se vyskytovat spolu s kopřivkou nebo bez ní. Na rozdíl od 
kopřivky kůže nečervená a nesvědí. V těchto případech ukončete léčbu a neprodleně 
vyhledejte lékaře.  

 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi 
nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou 
uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:  
Státní ústav pro kontrolu léčiv  
Šrobárova 48  
100 41 Praha 10  
webové stránky: 

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

  

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku.   
 
 
5. 

Jak Pevaryl uchovávat 

 
Uchovávejte při teplotě do 25 °C. 
Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce nebo tubě za 
„Použitelné do“ nebo „EXP“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného 
měsíce. 
Nepoužívejte tento přípravek, pokud si všimnete viditelných známek snížené jakosti. 
 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 
prostředí. 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co Pevaryl obsahuje 
-  Léčivou látkou je econazoli nitras 1 g ve 100 g krému. 
-  Pomocnými látkami jsou makrogol-350-stearát, glyceromakrogol-oleát, tekutý parafín, 

butylhydroxyanisol, kyselina benzoová, parfém, čištěná voda. 

 

4/3 

 

Jak Pevaryl vypadá a co obsahuje toto balení 
Pevaryl je měkký, bílý, vodou omyvatelný krém, příjemné vůně, který se dodává v hliníkové tubě 
s PE uzávěrem s propichovacím hrotem o velikosti balení 30 g. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci 
Janssen-Cilag s.r.o., Praha, Česká republika 
 
Výrobce 
Janssen Pharmaceutica N.V.,Beerse, Belgie 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována 3.4.2015 
 

Recenze

Recenze produktu PEVARYL 1X30GM 1% Krém

Diskuze

Diskuze k produktu PEVARYL 1X30GM 1% Krém

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám