Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: JANSSEN PHARMACEUTICA N.V., BEERSE
Kód výrobku: 12495
Kód EAN: 8595006790359
Kód SÚKL: 59074
Držitel rozhodnutí: JANSSEN PHARMACEUTICA N.V., BEERSE
Pevaryl se používá při místní léčbě onemocnění vyvolaných dermatofyty, kvasinkami nebo plísněmi, případně i některými mikroby při léčbě smíšených mikrobiálních infekcí.

Příbalový leták

1/3
Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp. zn.:sukls28357/2007
PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE
PEVARYL
krém
econazoli nitras
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek
používat.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst
znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si
všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové
informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
V příbalové informaci naleznete:
1. Co je Pevaryl a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Pevaryl používat
3. Jak se Pevaryl používá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak Pevaryl uchovávat
6. Další informace
1. CO JE PEVARYL A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
Pevaryl se používá při místní léčbě onemocnění vyvolaných dermatofyty, kvasinkami
nebo plísněmi, případně i některými mikroby při léčbě smíšených mikrobiálních infekcí.
Léčivá látka ekonazol-nitrát ničí původce mykotických infekcí, jako jsou dermatofyty,
kvasinky a plísně, a zastavuje růst dermatofytů, kvasinek, plísní i většiny grampozitivních
bakterií.
2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PEVARYL
POUŽÍVAT
Nepoužívejte Pevaryl
- jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na ekonazol-nitrát nebo na kteroukoli další
složku přípravku Pevaryl.
2/3
Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Pevaryl je zapotřebí
- jestliže jste těhotná nebo kojíte; v tomto případě se o použití přípravku Pevaryl
poraďte s lékařem.
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste
užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
Pokud užíváte přípravky snižující krevní srážlivost jako je warfarin nebo acoenkumarol,
oznamte to svému lékaři, je třeba zvýšeného sledování jejich účinku.
Interakce přípravku Pevaryl s dalšími léčivými přípravky nejsou známy.
Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
Užívání přípravku Pevaryl během prvních tří měsíců těhotenství se nedoporučuje, pro
používání během zbývajících měsíců těhotenství a období kojení musejí být zvlášť
závažné důvody.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Pevaryl neovlivňuje schopnost řídit dopravní prostředky nebo obsluhovat stroje.
Důležitá informace o některých složkách
Pevaryl obsahuje butylhydroxyanisol, kyselinu benzoovou. Tyto pomocné látky mohou
způsobit místní podráždění kůže (např. kontaktní dermatitidu).
3. JAK SE PEVARYL POUŽÍVÁ
Vždy používejte Pevaryl přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á),
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Obvykle potírejte postižená místa (včetně přibližně 5 mm lemu okolní zdravé kůže)
dvakrát denně po dostatečně dlouhou dobu, přesně dle pokynů ošetřujícího lékaře.
Po ošetření je rovněž vhodné vložit mezi postižené kožní záhyby proužek suché
hydrofilní gázy.
Trvalých léčebných výsledků lze dosáhnout pouze za předpokladu pravidelného
používání přípravku a dodržování základních hygienických návyků.
Pevaryl není určen k léčbě očních onemocnění. Dbejte proto, prosím, aby se nedostal do
očí.
Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře
nebo lékárníka.
4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, může mít i Pevaryl nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.
3/3
Krém Pevaryl je dobře snášen i citlivou pletí, jen výjimečně se můžete setkat s některým
z těchto projevů:
- Místní podráždění kůže velmi vzácně k němu dochází např. na plochách
postižených současně ekzémem; v těchto případech by několik dní před zahájením
vlastní léčby měla předcházet léčba ekzému.
V případě, že trpíte ekzémem, poraďte se před zahájením léčby s lékařem.
- Pocit bolesti v místě aplikace, otok, vyrážka, kopřivka, odlupování kůže, puchýře.
- Pocity svědění, pálení, podráždění a zarudnutí pokožky; v těchto případech léčbu
ukončete a poraďte se s lékařem.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si
všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové
informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
5. JAK PEVARYL UCHOVÁVAT
Uchovávejte při teplotě do 25°C
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Pevaryl nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce. Doba
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Nepoužívejte Pevaryl, pokud si všimnete viditelných známek snížené jakosti.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte
se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření
pomáhají chránit životní prostředí.
6. DALŠÍ INFORMACE
Co Pevaryl obsahuje
- Léčivou látkou je econazoli nitras 1 g ve 100 g krému.
- Pomocnými látkami jsou makrogol-350-stearát, glyceromakrogol-oleát, tekutý
parafín, butylhydroxyanisol, kyselina benzoová, parfém, čištěná voda.
Jak Pevaryl vypadá a co obsahuje toto balení
Pevaryl je měkký, bílý, vodou omyvatelný krém, příjemné vůně, který se dodává v
hliníkové tubě o velikosti balení 30 g.
Držitel rozhodnutí o registraci
Janssen-Cilag s.r.o., Praha, Česká republika
Výrobce
Janssen Pharmaceutica N.V.,Beerse, Belgie
Tato příbalová informace byla naposledy schválena:
21.4. 2010

Recenze

Recenze produktu PEVARYL 1X30GM 1% Krém

Diskuze

Diskuze k produktu PEVARYL 1X30GM 1% Krém

Přidat nový příspěvek do diskuze