Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na srdce a cévy » Léky na předpis na cévy

PENTOMER RETARD 600 MG 100X600MG Tabl. s prodl. uvol.

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 18779

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: LUDWIG MERCKLE GMBH, VÍDEŇ
Kód výrobku: 18779
Kód EAN: 4030096845311
Kód SÚKL: 59718
Držitel rozhodnutí: LUDWIG MERCKLE GMBH, VÍDEŇ
Přípravek užívají dospělí a mladiství s tělesnou hmotností nad 50 kg při léčbě ischemické choroby dolních končetin, tj. jejich nedostatečného prokrvení vzniklého na podkladě obliterující aterosklerózy (kornatění tepen s ucpáváním jejich průsvitu), cukrovky nebo zánětu cév, a to ve stadiu klaudikací (kulhání) i poškození tkání z nedostatku jejich výživy. Dále se přípravek užívá k léčbě angioneuropatií (funkčně podmíněných onemocnění cév se zúžením jejich průsvitu) jako jsou Raynaudova choroba a akrocyanóza (modravé zbarvení končetin) a při léčbě poruch prokrvení mozku.

Příbalový leták

1/5 

sp.zn.sukls188553/2014 

 

Příbalová informace: informace pro uživatele 

 

PENTOMER RETARD 400 mg 
PENTOMER RETARD 600 mg 

tablety s prodlouženým uvolňováním 

(Pentoxifyllinum) 

 
 

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože

 

obsahuje pro Vás důležité údaje. 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, 
a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Viz bod 4. 

 
Co naleznete v této příbalové informaci  
1. 

Co je přípravek PENTOMER RETARD a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek PENTOMER RETARD užívat  

3. 

Jak se přípravek PENTOMER RETARD užívá  

4. 

Možné nežádoucí účinky 

Jak přípravek PENTOMER RETARD uchovávat 

6. 

Obsah balení a další informace 

 
1. 

Co je přípravek PENTOMER RETARD a k čemu se používá 

 
Pentoxifylin,  léčivá  látka  přípravku,  zlepšuje  průtokové  vlastnosti  krve  tím,  že  zvyšuje  deformabilitu 
(schopnost měnit tvar) červených krvinek, potlačuje shlukování červených krvinek a krevních destiček a 
snižuje vazkost krve. Tím se zlepší krevní oběh a vyživování tkání v místech zhoršeného průtoku krve. 
Při léčbě poruch prokrvení dolních končetin se zmírňují klidové bolesti a noční křeče v lýtkách, při chůzi 
pak ujde pacient bez bolesti delší vzdálenost. 
 
Přípravek  užívají  dospělí  a  dospívající  s  tělesnou  hmotností  nad  50  kg  při  léčbě  ischemické  choroby 
dolních  končetin,  t.j. jejich  nedostatečného  prokrvení  vzniklého  na  podkladě  obliterující  aterosklerózy 
(kornatění  tepen  s  ucpáváním  jejich  průsvitu),  cukrovky  nebo  zánětu  cév,  a  to  ve  stadiu  klaudikací 
(kulhání) i poškození tkání z nedostatku jejich výživy. Dále se přípravek užívá k léčbě angioneuropatií 
(funkčně  podmíněných  onemocnění  cév  se  zúžením  jejich  průsvitu)  jako  jsou  Raynaudova  choroba  a 
akrocyanóza (modravé zbarvení končetin) a při léčbě poruch prokrvení mozku. 
 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek PENTOMER RETARD užívat 

 
Neužívejte přípravek PENTOMER RETARD, jestliže jste alergický(á) na pentoxifylin, nebo na jiné 
metylxantiny (např. kofein, teofylín) nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 
6). 
 
Přípravek  rovněž  nesmějí  užívat  nemocní  s  čerstvým  srdečním  infarktem  a  s  výraznými  krvácivými 
stavy.  
 
Upozornění a opatření 
Před užitím přípravku PENTOMER RETARD se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. 

 

 

2/5 

Zvláštní  opatrnosti  při  použití  přípravku  PENTOMER  RETARD  je  zapotřebí,  jestliže  trpíte  těžkou 
sklerózou  koronárních  (srdečních)  nebo  mozkových  tepen  nebo  sníženou  funkcí  ledvin.  V takových 
případech můžete přípravek užívat pouze ze zvlášť závažných důvodů, které posoudí lékař.  
 
Další léčivé přípravky a přípravek PENTOMER RETARD 

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době 
užíval(a) nebo které možná budete užívat. 
 

Pentoxifylin  může  zesílit  účinky  léčiv  snižujících  srážlivost  krve  a  léčiv  snižujících  krevní  tlak.  U 
diabetiků  léčených  inzulínem  nebo  perorálními  antidiabetiky  může  dojít  ke  zvýšení  jejich 
hypoglykemizujícího účinku (schopnosti snižovat hladinu cukru v krvi). 
 
Přípravek PENTOMER RETARD s jídlem a pitím 
Tablety se polykají nerozkousané po jídle a zapíjejí se sklenicí vody. 
 
Těhotenství a kojení 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 
 
Těhotenství 
Během těhotenství se smí přípravek užívat pouze, pokud je to nezbytně nutné a pokud jeho přínos pro 
matku převáží nad případným rizikem pro plod.     
 
Kojení 
V období kojení lze přípravek užívat pouze, pokud je to nezbytně nutné, protože léčivá látka přípravku 
přechází do mateřského mléka.  
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Přípravek nemá žádný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. 
 
Důležité informace o některých složkách přípravku PENTOMER RETARD: 
Po vstřebání léčivé látky může dojít k vyloučení potahu tablety stolicí. Uvolňování léčivé látky tím není 
ovlivněno. 
 
Přípravek PENTOMER RETARD obsahuje laktosu. 
Přípravek PENTOMER RETARD 600 mg obsahuje monohydrát laktosy. Pokud Vám Váš lékař řekl, že 
nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat. 
 
 
3. 

Jak se přípravek PENTOMER RETARD užívá 

 
Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se 
svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Neurčí-li lékař jinak, užívají dospělí a dospívající s tělesnou hmotností vyšší než 50 kg obvykle 1 tabletu 
přípravku PENTOMER RETARD 400 mg 3krát denně nebo 1 tabletu přípravku PENTOMER RETARD 
600 mg 2krát denně. Pokud trpíte výrazně sníženou funkcí ledvin nebo nízkým  či kolísavým  krevním 
tlakem, lékař Vám upraví dávkování podle potřeby.   
Půlicí rýha není určena k rozlomení tablety. 
 
Jestliže máte pocit, že účinek přípravku  PENTOMER RETARD je příliš silný nebo příliš slabý, řekněte 
to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
 
Jestliže jste užil(a) více tablet přípravku PENTOMER RETARD, než jste měl(a),  
nebo při náhodném požití tablet dítětem se poraďte s lékařem. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek PENTOMER RETARD  

 

 

3/5 

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. 
 
Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 
lékárníka.  
 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky 

 
Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout 
u každého.  
 
Níže jsou nežádoucí účinky rozděleny podle toho, který orgánový systém postihují. 
 
Gastrointestinální poruchy: 
Při léčbě pentoxifylinem se mohou často vyskytnout nežádoucí účinky v oblasti trávicího traktu (např. 
nevolnost, zvracení, pocit plnosti, tlak v žaludku, průjem). 
 
Poruchy nervového systému: 
Příležitostně se mohou vyskytnout závratě a bolesti hlavy. 
 
Srdeční poruchy: 
Zřídka dochází k poklesu krevního tlaku, angině pectoris, srdečním arytmiím a návalům 
 
Poruchy imunitního systému: 
Zřídka dochází k alergickým reakcím, jako je svědění, zarudnutí kůže a kopřivka. 
Ojediněle  byly  pozorovány  velmi  těžké  alergické  reakce  vyskytující  se  několik  minut  po  podání 
(angioneurotický edém, spazmus bronchů, anafylaktický šok). 
 
Poruchy jater a žlučových cest: 
Ojediněle  může  dojít  k  městnání  žluči  (intrahepatální  cholestáza)  a  k  vzestupu  jaterních  enzymů 
(transamináz a alkalických fosfatáz). 
 
Poruchy krve a lymfatického systému: 
Ojediněle byl pozorován výskyt krvácení (kůže, sliznice, žaludek, střevo). 
Ojediněle  byla  také  pozorována  trombocytopénie  (snížení  počtu  krevních  destiček,  které  jsou 
zodpovědné  za  srážení  krve)  a  aplastická  anémie  (snížení  počtu  červených  krvinek  z útlumu  kostní 
dřeně). Proto by měl být pravidelně kontrolován krevní obraz. 
 
Jestliže se u vás projeví některý z následujících nežádoucích účinků: otok obličeje, rtů, víček, výrazné 
dýchací  obtíže,  mdloby  nebo  poruchy  vidění,  přerušte  užívání  přípravku  a  okamžitě  kontaktujte 
lékaře
.   
 
Hlášení nežádoucích účinků  

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně 
postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. 
Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:  

Státní ústav pro kontrolu léčiv  

Šrobárova 48  

100 41 Praha 10  

Webové stránky: 

http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

  

  

 

 

4/5 

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.  
 
 
5. 

Jak přípravek PENTOMER RETARD uchovávat 

 
Pentomer retard 400 mg: 
Uchovávejte při teplotě do 30°C.  
 
Pentomer retard 600 mg:  
Uchovávejte při teplotě do 30°C.  
 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu. Doba použitelnosti se 
vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.  
 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co přípravek PENTOMER RETARD obsahuje 
 
Léčivou látkou je pentoxifyllinum. Jedna tableta s prodlouženým uvolňováním obsahuje pentoxifyllinum 
400 mg nebo 600 mg. 
 
Pomocnými látkami jsou 
PENTOMER RETARD 400 mg: 
Povidon  360,  granulovaný  methakrylátový  kopolymer  RS,  mikrokrystalická  celulosa,  mastek, 
magnesium-stearát,  koloidní  bezvodý  oxid  křemičitý,  hypromelosa,  makrogol  6000,  polyakrylátová 
disperze 30%, oxid titaničitý (E171). 
 
PENTOMER RETARD 600 mg: 
Mikrokrystalická  celulosa,  hypromelosa,  monohydrát  laktosy,  magnesium-stearát,  koloidní  bezvodý 
oxid křemičitý, makrogol 6000, polyakrylátová disperze 30% ftalát hypromelosy, oxid titaničitý (E171). 
 
Jak přípravek PENTOMER RETARD vypadá a co obsahuje toto balení 
 
PENTOMER RETARD 400 mg 
Bílé,  oválné,  podlouhlé,  potahované  tablety  s rýhou  na  obou  stranách,  délka  18,4  mm,  šířka  7,8  mm, 
uvnitř bílé jádro. Půlicí rýha není určena k rozlomení tablety. 
 
PENTOMER RETARD 600 mg 
Bílé, oválné, podlouhlé, potahované tablety s rýhou na obou stranách, délka 20 mm, šířka 9,5 mm, uvnitř 
bílé jádro. Půlicí rýha není určena k rozlomení tablety. 
 
Velikost balení: 
20, 50 nebo 100 tablet.  
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení 

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
Držitel 
ratiopharm GmbH, Ulm, Německo. 
 
Výrobce 
Merckle GmbH, Blaubeuren, Německo. 
 

 

 

5/5 

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 16.12.2014 
 
 
 

Recenze

Recenze produktu PENTOMER RETARD 600 MG 100X600MG Tabl. s prodl. uvol.

Diskuze

Diskuze k produktu PENTOMER RETARD 600 MG 100X600MG Tabl. s prodl. uvol.

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám