Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: FERRING A/S, VANLOSE
Kód výrobku: 11675
Kód EAN:
Kód SÚKL: 83676
Držitel rozhodnutí: FERRING A/S, VANLOSE
Přípravek se používá pro léčbu nespecifického vředovitého zánětu stěny konečníku (idiopatická proktitis) a nespecifického ložiskovitého zánětu (Crohnova choroba) lokalizovaného v konečníku. Přípravek je určen k léčbě dospělých a dětí od 2 let věku.

Příbalový leták

Příloha č.1 ke sdělení sp.zn.sukls247395/2012

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Pentasa


čípky
(mesalazinum)Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i
tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte
to svému lékaři nebo lékárníkovi.


V příbalové informaci naleznete:
1. Co je přípravek PENTASA a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek PENTASA užívat
3. Jak se přípravek PENTASA užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5 Jak přípravek PENTASA uchovávat
6. Další informace


1. CO JE PŘÍPRAVEK PENTASA A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

PENTASA je střevní protizánětlivý léčivý přípravek obsahující mesalazin. Mesalazin má specifický
protizánětlivý účinek na sliznici střeva v oblasti konečníku.
Přípravek se používá k léčbě ulcerózní kolitidy (chronického zánětlivého onemocnění tlustého střeva)
v oblasti konečníku u dospělých.
Dostupná dokumentace a zkušenosti s podáváním přípravku dětem a mladistvým jsou omezené.


2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK PENTASA
UŽÍVAT

Neužívejte přípravek PENTASA
- jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na mesalazin, salicyláty nebo na kteroukoli další složku
přípravku PENTASA
- jestliže trpíte těžkou poruchou funkce ledvin nebo jater

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku PENTASA je zapotřebí
jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na sulfasalazin, protože se mohou u Vás objevit
alergické reakce i na mesalazin
jestliže máte zhoršenou funkci ledvin nebo jater
jestliže jste náchylný/á ke krvácení
jestliže užíváte léky s rizikem poškození ledvin, jako jsou nesteroidní antirevmatika ( léky
proti bolesti a zánětu)
jestliže máte onemocnění plic především astma
jestliže užíváte léky obsahující azathioprin ( imunosupresivní látka, užívaná např. u některých
autoimunitních chorob)
jestliže užíváte léky obsahující 6-merkaptopurin nebo thioguanin ( chemoterapie používaná
k léčbě leukémie)
jestliže se u Vás vyskytnou křeče, bolest v břiše, horečka, silná bolest hlavy, kožní vyrážka je
třeba léčbu okamžitě přerušit

Krevní testy (krevní obraz, jaterní testy, především aminotransferázy, dále sérový kreatinin),
vyšetření moči (testovací proužky/sediment) musí být provedeny před zahájením léčby a dále v
jejím průběhu na základě posouzení lékaře.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Účinky přípravku a jiných současně podávaných léků se mohou navzájem ovlivňovat.
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky je podrobněji uvedeno v kapitole Zvláštní opatrnosti
při použití přípravku Pentasa.

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a)
v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoli lék.
Pro použití u dětí, v těhotenství nebo během kojení musí být zvlášť závažné důvody.

O vhodnosti užívání přípravku u dětí a těhotných a kojících žen rozhoduje lékař podle závažnosti
onemocnění.

Údaje o podávání mesalazinu těhotným a kojícím ženám jsou omezené.U novorozenců léčených
matek byly hlášeny poruchy krve. U kojených novorozenců se mohou vyskytnou alergické reakce jako
je např. průjem.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Užívání přípravku PENTASA nemá vliv na schopnost řídit motorová vozidla nebo obsluhovat stroje.3. JAK SE PŘÍPRAVEK PENTASA UŽÍVÁ

Vždy užívejte přípravek PENTASA přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á),
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Dávku stanovuje vždy lékař individuálně.

Dospělí
Akutní fáze onemocnění a prevence relapsu: do konečníku zavést 1 čípek jednou denně.

Děti:
Dostupná dokumentace a zkušenosti s podáváním přípravku dětem a mladistvým jsou omezené.

Způsob použití:
Před zavedením čípku do konečníku se doporučuje jít na stolici a vyprázdnit se.
Čípek vyjměte z obalu roztržením folie v místě značky.
Z hygienických důvodů použijte ochranný gumový prst. Čípek zaveďte do konečníku nad
svěrač, až ucítíte, že neklade odpor.
Jestliže čípek vyklouzne během prvních 10 minut, zaveďte další.

Jestliže jste užil(a) více přípravku PENTASA, než jste měl(a)
Při předávkování nebo náhodném požití přípravku dítětem se poraďte s lékařem.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek PENTASA
Jestliže si zapomenete vzít jednu dávku nebo ji z nějakého důvodu vynecháte, užijte přípravek, jakmile
to zjistíte a pokračujte v předepsaném dávkování.
Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek PENTASA nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.

Po užití čípku PENTASA může dojít k mírným projevům podráždění, jako je svědění, nepříjemný
pocit v konečníku a pocit nucení na stolici.
Příležitostně se mohou vyskytnout reakce z přecitlivělosti.

Časté nežádoucí účinky (postihují 1 až 10 pacientů ze 100):
- průjem
- nevolnost
- bolesti břicha
- bolesti hlavy
- zvracení
- kožní vyrážka (včetně kopřivky nebo ekzému).


Vzácné nežádoucí účinky (postihují 1 až 10 pacientů z 10 000):
- závrať
- zánět srdečního svalu a osrdečníku ( myokarditida a perikarditida)
- zvýšení hladiny enzymu amyláza
- zánět slinivky břišní

Velmi vzácné nežádoucí účinky (postihují méně než 1 pacienta z 10 000):
- změny v krevním obraze eosinofilie (jako součást alergické reakce), anémie ( pokles počtu
červených krvinek) , aplastická anémie ( chudokrevnost z útlumu kostní dřeně), leukopenie -
pokles počtu bílých krvinek (včetně granulocytopenie a neutropenie), trombocytopenie,
agranulocytóza, pancytopenie
- pankolitida (zánět tlustého střeva).
- poruchy nervového systému - periferní neuropatie
- alergické plicní reakce (včetně dušnosti, kašle, alergické alveolitidy, plicní eosinofilie,
intersticiálního onemocnění, plicní infiltrace, pneumonitidy)
- porucha funkce jater (zvýšení hladiny bilirubinu a jaterních enzymů cholestatických hodnot,
zánět jater, cirhóza, jaterní selhání,)
- přechodná ztráta vlasů,
- bolesti ve svalech a kloubech, onemocnění podobné systémovému lupus erythematodes (červené
zabarvení kůže v obličeji motýlovitého tvaru)
- zhoršení funkce ledvin (včetně intersticiální nefritidy, nefrotického syndromu, změna barvy moči)
- dočasná oligospemie (snížená tvorba spermií)

Některé z těchto nepříznivých reakcí mohou být projevem samotné choroby.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři
nebo lékárníkovi.
Okamžitě přerušte léčbu a kontaktujte svého lékaře, pokud se u Vás vyskytnou příznaky jako je
krvácení, modřiny, bolest v krku a zvýšená teplota nebo bolest na hrudi doprovázená dušností. Může
se jednat o zánět srdečního svalu nebo osrdečníku.


5. JAK PŘÍPRAVEK PENTASA UCHOVÁVAT

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní teplotní podmínky uchovávání. Uchovávejte
v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí!
Přípravek nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu. Doba použitelnosti se
vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit
životní prostředí.


6. DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek PENTASA obsahuje
- Léčivou látkou je mesalazinum 1g v 1 čípku
- Pomocnými látkami jsou povidon, magnesium-stearát, mastek, makrogol 6000

Jak přípravek PENTASA vypadá a co obsahuje toto balení
PENTASA jsou bílé až světlehnědé podlouhlé bikonvexní čípky s mramorovitou strukturou.

Velikost balení:
28 čípků
4x28 čípků


Držitel rozhodnutí o registraci:
Ferring Léčiva,a.s., Jesenice u Prahy, Česká republika


Výrobce:
Ferring GmbH, Kiel, Německo

Tato příbalová informace byla naposledy schválena:
9.1.2013


Překlad cizojazyčných zkratek na malém vnitřním obalu:
Batch No. : číslo šarže
Expiry date: použitelné do
Suppositories: čípky

Recenze

Recenze produktu PENTASA (4X28)X1GM Čípek

Diskuze

Diskuze k produktu PENTASA (4X28)X1GM Čípek

Přidat nový příspěvek do diskuze