Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: FERRING-LÉČIVA A.S., JESENICE U PRAHY
Kód výrobku: 28020
Kód EAN: 8595029602042
Kód SÚKL: 17998
Držitel rozhodnutí: FERRING-LÉČIVA A.S., JESENICE U PRAHY
Přípravek se užívá k léčbě ulcerózní kolitidy v oblasti konečníku a esovité kličky tlustého střeva v dospělém věku.

Příbalový leták

1/5
sp.zn.sukls104044/2013

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

PENTASA 1 g
rektální suspenze
(mesalazinum)


Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit,
a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si
všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové
informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:

1. Co je přípravek PENTASA 1g a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek PENTASA 1g užívat
3. Jak se přípravek PENTASA 1g užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5 Jak přípravek PENTASA 1g uchovávat
6. Další informace

1. CO JE PŘÍPRAVEK PENTASA 1g A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
PENTASA 1g je přípravek určený k léčbě zánětlivých střevních onemocnění. Léčivou látkou
je mesalazin, který má specifický protizánětlivý účinek na sliznici střeva v oblasti konečníku.
PENTASA 1g se užívá k léčbě ulcerózní kolitidy v oblasti konečníku a esovité kličky tlustého střeva
v dospělém věku.
Dostupná dokumentace a zkušenosti s podáváním přípravku dětem a mladistvým jsou omezené.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK
PENTASA 1g UŽÍVAT
Neužívejte přípravek PENTASA 1g
- jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na mesalazin, salicyláty nebo na kteroukoli další složku
přípravku PENTASA
- jestliže trpíte těžkou poruchou funkce ledvin nebo jater

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku PENTASA 1g je zapotřebí
jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na sulfasalazin, protože se mohou u Vás objevit
alergické reakce i na mesalazin
jestliže máte zhoršenou funkci ledvin nebo jater
2/5
jestliže jste náchylný/á ke krvácení
jestliže užíváte léky s rizikem poškození ledvin, jako jsou nesteroidní antirevmatika (léky
proti bolesti a zánětu)
jestliže máte onemocnění plic především astma
jestliže užíváte léky obsahující azathioprin ( imunosupresivní látka, užívaná např. u některých
autoimunitních chorob)
jestliže užíváte léky obsahující 6-merkaptopurin nebo thioguanin ( chemoterapie používaná
k léčbě leukémie)
jestliže se u Vás vyskytnou křeče, bolest v břiše, horečka, silná bolest hlavy, kožní vyrážka je
třeba léčbu okamžitě přerušit

Krevní testy (krevní obraz, jaterní testy, především aminotransferázy, dále sérový kreatinin),
vyšetření moči (testovací proužky/sediment) musí být provedeny před zahájením léčby a dále v
jejím průběhu na základě posouzení lékaře.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Účinky přípravku a jiných současně podávaných léků se mohou navzájem ovlivňovat.
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky je podrobněji uvedeno v kapitole Zvláštní
opatrnosti při použití přípravku Pentasa.
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a)
v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoli lék.
Pro použití v těhotenství nebo během kojení musí být zvlášť závažné důvody.
O vhodnosti užívání přípravku u těhotných a kojících žen rozhoduje lékař podle závažnosti
onemocnění.
Údaje o podávání mesalazinu těhotným a kojícím ženám jsou omezené.U novorozenců léčených
matek byly hlášeny poruchy krve. U kojených novorozenců se mohou vyskytnou alergické reakce jako
je např. průjem.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Užívání přípravku PENTASA nemá vliv na schopnost řídit motorová vozidla nebo obsluhovat stroje.


3. JAK SE PŘÍPRAVEK PENTASA UŽÍVÁ

Vždy užívejte přípravek PENTASA 1g přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á),
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Dospělí:
Obvykle 1g ( 1 lahvička) denně večer před spaním.

Lékař může předepsat i jiné použití a dávkování, než je zde uvedeno. V takovém případě je nutno
dodržet nařízení lékaře.

Děti:
Dostupná dokumentace a zkušenosti s podáváním přípravku dětem a mladistvým jsou omezené.


3/5
Způsob použití
Přípravek je určen k zavedení do konečníku.

1. Bezprostředně před použitím
vyjměte přípravek z aluminiové
folie a obsah dobře protřepejte.

2. Pro uvolnění pojistky
otočte uzávěrem ve směru
hodinových ručiček o
jednu celou otáčku ( ryska
na uzávěru by měla být ve
stejné poloze jako před
otáčením)


3. Vložte ruku do jednoho z
přiložených umělohmotných
sáčků.

4. Uchopte nádobku
tak, jak je uvedeno
na obrázku.


5. Pro aplikaci přípravku ulehněte na
levý bok a levou nohu nechte
nataženou, pro udržení rovnováhy
ohněte pravou nohu vpřed. Opatrně
zasuňte horní část aplikátoru do
konečníku. Vytlačování obsahu
nádobku provádějte dostatečně silným
rovnoměrným tlakem ruky. Obsah
nádobky by se měl aplikovat max. 30
40 vteřin.
6.Jakmile je nádobka
prázdná vyjměte aplikátor
se stále stisknutou
nádobkou.

7. Suspenze by měla zůstat
ve střevech. Zůstaňte ležet
ještě 5-10 minut nebo dokud
nezmizí nucení k vypuzení
suspenze.

8. Přetáhněte
umělohmotný sáček
přes prázdnou
lahvičku. Vyhoďte
jej a umyjte si ruce.


Doporučujeme chránit prostěradlo a ložní prádlo před potřísněním, neboť rektální suspenze Pentasa 1g
může změnit barvu tkaniny. Pokud dojde k potřísnění, postižené prádlo okamžitě namočte.

Jestliže jste užil(a) více přípravku PENTASA, než jste měl(a)
Pokud máte podezření na předávkování, poraďte se se svým lékařem.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek PENTASA
V případě vynechání použití dávky přípravku se má v léčbě pokračovat v předepsaném dávkování.
Nikdy neužívejte dvě nebo více dávek najednou. Při vynechání několika dávek je třeba v léčbě
pokračovat a co nejdříve vyhledat lékaře.
4/5

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek PENTASA 1g nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.
Časté nežádoucí účinky (postihují 1 až 10 pacientů ze 100):
- průjem
- nevolnost
- bolesti břicha
- bolesti hlavy
- zvracení
- kožní vyrážka (včetně kopřivky nebo ekzému).

Vzácné nežádoucí účinky (postihují 1 až 10 pacientů z 10 000):
- závrať
- zánět srdečního svalu a osrdečníku ( myokarditida a perikarditida)
- zvýšení hladiny enzymu amyláza
- zánět slinivky břišní

Velmi vzácné nežádoucí účinky (postihují méně než 1 pacienta z 10 000):
- změny v krevním obraze eosinofilie (jako součást alergické reakce), anémie ( pokles počtu
červených krvinek) , aplastická anémie ( chudokrevnost z útlumu kostní dřeně), leukopenie -
pokles počtu bílých krvinek (včetně granulocytopenie a neutropenie), trombocytopenie,
agranulocytóza, pancytopenie
- pankolitida (zánět tlustého střeva).
- poruchy nervového systému - periferní neuropatie
- alergické plicní reakce (včetně dušnosti, kašle, alergické alveolitidy, plicní eosinofilie,
intersticiálního plicního onemocnění, plicní infiltrace, pneumonitidy)
- porucha funkce jater (zvýšení hladiny bilirubinu a jaterních enzymů cholestatických hodnot,
zánět jater, cirhóza, jaterní selhání,)
- přechodná ztráta vlasů,
- bolesti ve svalech a kloubech, onemocnění podobné systémovému lupus erythematodes (červené
zabarvení kůže v obličeji motýlovitého tvaru)
- zhoršení funkce ledvin (včetně intersticiální nefritidy, nefrotického syndromu, změna barvy moči)
- dočasná oligospemie (snížená tvorba spermií)

Některé z těchto nepříznivých reakcí mohou být projevem samotné choroby.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři
nebo lékárníkovi.
Při výskytu jakékoli nepříznivé nebo neobvyklé reakce se neprodleně poraďte se se svým lékařem.
Okamžitě přerušte léčbu a kontaktujte svého lékaře, pokud se u Vás vyskytnou příznaky jako je
krvácení, modřiny, bolest v krku a zvýšená teplota nebo bolest na hrudi doprovázená dušností. Může
se jednat o zánět srdečního svalu nebo osrdečníku.
.


5/5
5. JAK PŘÍPRAVEK PENTASA UCHOVÁVAT

Uchovávejte při teplotě do 25 °C, v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem a
vlhkostí. Chraňte před mrazem.

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí!

Přípravek nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu za zkratkou EXP. Doba
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.


Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit
životní prostředí.


6. DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek PENTASA 1g obsahuje

- Léčivou látkou je mesalazinum 1g ve 100 ml rektální suspenze (odpovídá 1 lahvičce)
- Pomocnými látkami jsou dihydrát dinatrium-edetátu, disiřičitan sodný (E 223), trihydrát octanu
sodného, kyselina chlorovodíková k úpravě pH, čištěná voda


Jak přípravek PENTASA 1g vypadá a co obsahuje toto balení

PENTASA 1g je bílá až světle žluté suspenze.

Velikost balení:
7 lahviček + 7 PE sáčků


Držitel rozhodnutí o registraci:
Ferring Léčiva,a.s., Jesenice u Prahy, Česká republika

Výrobce:
Ferring Léčiva, a.s., K Rybníku 475, 252 42 Jesenice u Prahy, Česká republika

Tato příbalová informace byla naposledy schválena

17.7.2013


Recenze

Recenze produktu PENTASA 1 G 7X1GM Suspenze

Diskuze

Diskuze k produktu PENTASA 1 G 7X1GM Suspenze

Přidat nový příspěvek do diskuze