Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na dutinu ústní a trávicí trakt » Léky na předpis na žaludek a střeva

PENTASA 1 G 7X1GM Suspenze

Kód výrobku: 28020

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Podrobné informace - PENTASA 1 G 7X1GM Suspenze

sp. zn. sukls334629/2017 Příbalová informace: informace pro uživatele

PENTASA 1 g rektální suspenze

mesalazinum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje .

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
 • Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci Viz bod 4. Co naleznete v této příbalové informaci :
 1. Co je přípravek Pentasa1g a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Pentasa 1g užívat
 3. Jak se přípravek Pentasa 1g užívá
 4. Možné nežádoucí účinky 5 Jak přípravek Pentasa 1g uchovávat
 5. Obsah balení a další informace

1. Co je přípravek Pentasa 1g a k čemu se používá

Pentasa 1g je přípravek určený k léčbě zánětlivých střevních onemocnění. Léčivou látkou je mesalazin, který má specifický protizánětlivý účinek na sliznici střeva v oblasti konečníku. Pentasa 1g se užívá k léčbě ulcerózní kolitidy v oblasti konečníku a esovité kličky tlustého střeva v dospělém věku. Dostupná dokumentace a zkušenosti s podáváním přípravku dětem a dospívajícím jsou omezené.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Pentasa 1g užívat Neužívejte přípravek Pentasa 1g

 • jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na mesalazin, salicyláty nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6)
 • jestliže trpíte těžkou poruchou funkce ledvin nebo jater

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Pentasa 1 g se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem:

 • jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na sulfasalazin, protože se mohou u Vás objevit alergické reakce i na mesalazin
 • jestliže máte zhoršenou funkci ledvin nebo jater
 • jestliže jste náchylný/á ke krvácení
 • jestliže užíváte léky s rizikem poškození ledvin, jako jsou nesteroidní antirevmatika (léky proti bolesti a zánětu)
 • jestliže máte onemocnění plic především astma
 • jestliže užíváte léky obsahující azathioprin (imunosupresivní látka, užívaná např. u některých autoimunitních chorob)
 • jestliže užíváte léky obsahující 6-merkaptopurin nebo thioguanin (chemoterapie používaná k léčbě leukémie)

Jestliže se u Vás vyskytnou křeče, bolest v břiše, horečka, silná bolest hlavy, kožní vyrážka je třeba léčbu okamžitě přerušit.

Krevní testy (krevní obraz, jaterní testy, především aminotransferázy, dále sérový kreatinin), vyšetření moči (testovací proužky/sediment) musí být provedeny před zahájením léčby a dále v jejím průběhu na základě posouzení lékaře.

Další léčivé přípravky a přípravek Pentasa 1g

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat. Účinky přípravku a jiných současně podávaných léků se mohou navzájem ovlivňovat. Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky je podrobněji uvedeno v části Upozornění a opatření.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. Pro použití v těhotenství nebo během kojení musí být zvlášť závažné důvody. O vhodnosti užívání přípravku u těhotných a kojících žen rozhoduje lékař podle závažnosti onemocnění. Údaje o podávání mesalazinu těhotným a kojícím ženám jsou omezené. U novorozenců léčených matek byly hlášeny poruchy krve. U kojených novorozenců se mohou vyskytnout alergické reakce jako je např. průjem. Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Užívání přípravku PENTASA nemá vliv na schopnost řídit motorová vozidla nebo obsluhovat stroje.

3. Jak se přípravek Pentasa 1g užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Dospělí:

Obvykle 1g (1 lahvička) denně večer před spaním.

Lékař může předepsat i jiné použití a dávkování, než je zde uvedeno. V takovém případě je nutno dodržet nařízení lékaře.

Pediatrická populace:

Dostupná dokumentace a zkušenosti s podáváním přípravku dětem a dospívajícím jsou omezené.

Způsob použití

Přípravek je určen k zavedení do konečníku.

 1. Bezprostředně před použitím vyjměte přípravek z aluminiové folie a obsah dobře protřepejte.

2. Pro uvolnění pojistky

otočte uzávěrem ve směru hodinových ručiček o jednu celou otáčku (ryska na uzávěru by měla být ve stejné poloze jako před otáčením)

3. Vložte ruku do jednoho z

přiložených umělohmotných sáčků.

4. Uchopte nádobku

tak, jak je uvedeno na obrázku.

5. Pro aplikaci přípravku ulehněte na

levý bok a levou nohu nechte nataženou, pro udržení rovnováhy ohněte pravou nohu vpřed. Opatrně zasuňte horní část aplikátoru do konečníku. Vytlačování obsahu nádobku provádějte dostatečně silným rovnoměrným tlakem ruky. Obsah nádobky by se měl aplikovat max. 30 - 40 vteřin.

 1. Jakmile je nádobka prázdná vyjměte aplikátor se stále stisknutou nádobkou.

7. Suspenze by měla zůstat

ve střevech. Zůstaňte ležet ještě 5-10 minut nebo dokud nezmizí nucení k vypuzení suspenze.

8. Přetáhněte

umělohmotný sáček přes prázdnou lahvičku. Vyhoďte jej a umyjte si ruce.

Doporučujeme chránit prostěradlo a ložní prádlo před potřísněním, neboť rektální suspenze Pentasa 1g může změnit barvu tkaniny. Pokud dojde k potřísnění, postižené prádlo okamžitě namočte.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Pentasa 1g, než jste měl(a)

Pokud máte podezření na předávkování, poraďte se se svým lékařem. Jestliže jste zapomněl(a) užít příprave

k Pentasa 1g

Jestliže si zapomenete vzít jednu dávku nebo ji z nějakého důvodu vynecháte, pokračujte v léčbě dle předepsaného dávkování. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil (a) vynechanou dávku. Při vynechání několika dávek je třeba v léčbě pokračovat a co nejdříve vyhledat lékaře.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Pentasa 1g nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Příležitostně se mohou vyskytnout reakce z přecitlivělosti.

Časté nežádoucí účinky (postihují 1 až 10 pacientů ze 100):

 • průjem
 • nevolnost
 • bolesti břicha
 • bolesti hlavy
 • zvracení
 • kožní vyrážka (včetně kopřivky nebo ekzému)
 • svědění

Méně časté nežádoucí účinky (postihují 1 až 10 pacientů z 1000):

 • diskomfort v oblasti konečníku
 • podráždění v místě aplikace
 • pocit neúplného vyprázdnění stolice

Vzácné nežádoucí účinky (postihují 1 až 10 pacientů z 10 000):

 • závrať
 • zánět srdečního svalu a osrdečníku (myokarditida a perikarditida)
 • zvýšení hladiny enzymu amyláza
 • zánět slinivky břišní
 • plynatost
 • zvýšená citlivost kůže na sluneční záření a ultrafialové světlo (fotosenzitivita)

Velmi vzácné nežádoucí účinky (postihují méně než 1 pacienta z 10 000):

 • poruchy krve - eosinofilie (jako součást alergické reakce), anémie (pokles počtu červených krvinek), aplastická anémie (chudokrevnost z útlumu kostní dřeně), leukopenie - pokles počtu bílých krvinek (včetně granulocytopenie a neutropenie), trombocytopenie, agranulocytóza, pancytopenie
 • reakce přecitlivělosti včetně alergické vyrážky, syndrom přecitlivělosti (DRESS syndrom), ,horečka
 • pankolitida (zánět tlustého střeva)
 • poruchy nervového systému - periferní neuropatie
 • alergické plicní reakce (včetně dušnosti, kašle, alergické alveolitidy, plicní eosinofilie, intersticiálního plicního onemocnění, plicní infiltrace, pneumonitidy)
 • porucha funkce jater (zvýšení hladiny bilirubinu a jaterních enzymů cholestatických hodnot, zánět jater, cirhóza, jaterní selhání)
 • přechodná ztráta vlasů
 • bolesti ve svalech a kloubech, onemocnění podobné systémovému lupus erythematodes (červené zabarvení kůže v obličeji motýlovitého tvaru)
 • zhoršení funkce ledvin (včetně intersticiální nefritidy, nefrotického syndromu, změna barvy moči)
 • dočasná oligospemie (snížená tvorba spermií) Některé z těchto nepříznivých reakcí mohou být projevem samotné choroby.

V případě nežádoucích účinků jako je krvácení, vznik modřin, bolest v krku a zvýšená teplota, nebo bolest na hrudi doprovázená dušností je nutno léčbu okamžitě přerušit a neprodleně informovat lékaře. Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak přípravek

Pentasa uchovávat

Uchovávejte při teplotě do 25 °C, v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem. Chraňte před chladem nebo mrazem.

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí!

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu za zkratkou EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Pentasa 1g obsahuje

 • Léčivou látkou je mesalazinum 1g ve 100 ml rektální suspenze (odpovídá 1 lahvičce)
 • Pomocnými látkami jsou dihydrát dinatrium-edetátu, disiřičitan sodný (E 223), trihydrát octanu sodného, kyselina chlorovodíková k úpravě pH, čištěná voda

Jak přípravek Pentasa 1g vypadá a co obsahuje toto balení

Pentasa 1g je bílá až světle žlutá suspenze.

Velikost balení: 7 lahviček + 7 PE sáčků Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce:

Ferring - Léčiva,a.s., K Rybníku 475, 252 42 Jesenice u Prahy, Česká republika

Tato příbalová informace byla naposledy revidována

  1. 2017

Informace o produktu

Výrobce: FERRING-LÉČIVA A.S., JESENICE U PRAHY
Kód výrobku: 28020
Kód EAN: 8595029602042
Kód SÚKL: 17998
Držitel rozhodnutí: FERRING-LÉČIVA A.S., JESENICE U PRAHY

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

Přípravek se užívá k léčbě ulcerózní kolitidy v oblasti konečníku a esovité kličky tlustého střeva v dospělém věku.

Registrovaný léčivý přípravek s výdejem vázaným na lékařský předpis je hrazen z Veřejného pojištění.

Příbalový leták

PENTASA 1 G 7X1GM Suspenze – příbalový leták

Příbalovou informaci k produktu PENTASA 1 G 7X1GM Suspenze zobrazíte nebo stáhnete zde: PENTASA 1 G 7X1GM Suspenze.pdf

Recenze

Recenze produktu PENTASA 1 G 7X1GM Suspenze

Diskuze

Diskuze k produktu PENTASA 1 G 7X1GM Suspenze

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám