Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Protiinfekční léky na předpis » Léky na předpis na bakteriální infekce

PENBENE 1 500 000 30 Potahované tablety

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 20317

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: LUDWIG MERCKLE GMBH, VÍDEŇ
Kód výrobku: 20317
Kód EAN: 4030096845281
Kód SÚKL: 57779
Držitel rozhodnutí: LUDWIG MERCKLE GMBH, VÍDEŇ
Přípravek se užívá k léčbě následujících onemocnění: Infekce ušní, krční a nosní oblasti: Zánět mandlí a hltanu způsobený streptokoky, spála, hnisavý zánět nosní sliznice a hltanu, akutní zánět středního ucha. Infekce dýchacích cest: Bakteriální zánět průdušek, zánět plic, zejména k dokončení injekční léčby penicilinem. Infekce kůže: Hnisavá onemocnění kůže a podkoží. Další infekce: Lymská borelióza u dětí. Penbene se dále používá k předcházení opakovaného návratu streptokokových infekcí a jejich pozdních komplikací, jako revmatická horečka, současný zánět více kloubů, zánět srdeční nitroblány, zánět ledvin.

Příbalový leták

1/5
Příloha č. 1 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn.: sukls156973/2009
a příloha k sp.zn.: sukls79320/2012

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.: sukls79328/2012PŘÍBALOVÁ INFORMACE - INFORMACE PRO PACIENTA
PENBENE 1 000 000
PENBENE 1 500 000
potahované tablety
Phenoxymethylpenicillinum kalicum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože
obsahuje pro Vás důležité údaje.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li nějaké další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka nebo zdravotní sestry.
- Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i
tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi nebo
zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této
příbalové informaci.


Co naleznete v této příbalové informaci:
1. Co je Penbene a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Penbene užívat
3. Jak se přípravek Penbene užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek Penbene uchovávat
6. Obsah balení a další informace


1. CO JE PŘÍPRAVEK Penbene A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Léčivou látkou přípravku Penbene je fenoxymetylpenicilin, což je penicilinové antibiotikum. Penbene užívají
dospělí, mladiství a děti od 6 let při léčbě a profylaxi (předcházení) lehkých až středně těžkých infekcí
vyvolaných citlivými bakteriemi.

Přípravek se užívá:
- k léčbě zánětu mandlí a hltanu způsobeného streptokoky
- k léčbě infekce v oblasti dutiny ústní a stomatologických infekcí
- k léčbě Lymské boreliózy (erythema chronicum migrans) u dětí
- k dokončení parenterální (injekční) aplikace benzylpenicilinu, případně prokain benzylpenicilinu
- jako alternativa prokainpenicilinu u profylaxe revmatické horečky a středně těžkých streptokokových
infekcí měkkých tkání


2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK Penbene UŽÍVAT

Neužívejte přípravek Penbene :
- jestliže jste alergický(á) na penicilin nebo na kteroukoliv další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6)
- jestliže jste alergický(á) na cefalosporiny (skupina antibiotik)
2/5

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Penbene je zapotřebí
- jestliže trpíte alergickým onemocněním, např. sennou rýmou nebo průduškovým astmatem (když Vám bude
lékař předepisovat tento přípravek, upozorněte jej, že trpíte alergickým onemocněním)
- při infekční mononukleóze
- jestliže trpíte těžkou poruchou trávicího ústrojí se zvracením a průjmy, protože není zaručeno dostatečné
vstřebávání

Další léčivé přípravky a přípravek Penbene
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo
které možná budete užívat.
Účinky přípravku Penbene a účinky jiných současně užívaných léků se mohou navzájem ovlivňovat.
Fenoxymethylpenicilin se nesmí užívat současně s bakteriostatickými (tlumícími růst bakterií) antibiotiky a
chemoterapeutiky (tlumícími růst či množení bakterií) jako jsou chloramfenikol, erythromycin, tetracykliny a
sulfonamidy a s jinými antibiotiky se může současně užívat pouze tehdy, jestliže lze očekávat vzájemné
posílení účinnosti.

Neomycin může snižovat absorpci fenoxymethylpenicilinu.
Fenoxymethylpenicilin může snížit účinnost perorálních (užívaných ústy) antikoncepčních přípravků.
Při současném užívání s protizánětlivými, protirevmatickými a antipyretickými léky (tlumícími horečku) a
probenecidem může být účinek fenoxymethylpenicilinu zvýšen a prodloužen.

Přípravek Penbene s jídlem a pitím
Potahované tablety je vhodné užívat vždy asi 1 hodinu před jídlem, aby se zaručilo co nejvyšší vstřebávání.
Tablety se polykají nerozkousané a zapijí se dostatkem tekutiny (např. sklenice vody).

Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
Penicilin nemá nepříznivé účinky na matku ani dítě. Nejste-li alergická na penicilin, můžete jej užívat během
těhotenství i během kojení.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Přípravek neovlivňuje pozornost.

Přípravek Penbene obsahuje draslík.
Jedna tableta přípravku Penbene 1 000 000 obsahuje 1,7 mmol (66 mg) draslíku. Toto množství by mělo být
vzato v úvahu u pacientů s poruchou renálních funkcí a u pacientů na dietě s kontrolovaným množstvím
draslíku.
Jedna tableta přípravku Penbene 1 500 000 obsahuje 2,5 mmol (99 mg) draslíku. Toto množství by mělo být
vzato v úvahu u pacientů s poruchou renálních funkcí a u pacientů na dietě s kontrolovaným množstvím
draslíku.


3. JAK SE PŘÍPRAVEK Penbene UŽÍVÁ

Vždy užívejte přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se
se svým lékařem nebo lékárníkem.

Dávkování a délku léčby vždy určí lékař. Neurčí-li jinak, je dávkování následující:

Dospělí

Obvyklá dávka je 0,8 MIU každých 6 hodin nebo 1,2-1,5 MIU každých 8 hodin.

3/5

Indikace Dávkování Délka léčby
Streptokoková
faryngitida
2,4 MIU denně ve 4 dílčích dávkách po 6
hodinách nebo 3,6-4,5 MIU denně ve 3 dílčích
dávkách po 8 hodinách
10 dnů
Dokončení parenterální
léčby aktinomykózy
0,8 MIU každých 6 hodin 6-12 měsíců
Profylaxe revmatické
horečky
0,4 MIU každých 12 hodin dlouhodobě


Děti a dospívající

Obvyklá dávka je 20 kIU/kg tělesné hmotnosti každých 6 hodin nebo 25-30 kIU/kg tělesné hmotnosti každých 8
hodin.

Indikace Dávkování Délka léčby
Streptokoková faryngitida 20 kIU/kg tělesné hmotnosti každých 6 hodin
nebo 25-30 kIU/kg tělesné hmotnosti každých 8
hodin
10 dnů
Lymská borelióza
(erythema migrans)
25-30 kIU/kg tělesné hmotnosti každých 8 hodin 3 týdny
Profylaxe revmatické
horečky
0,4 MIU každých 12 hodin dlouhodobě


Pro kojence a malé děti jsou dostupné tekuté lékové formy.

1 tableta přípravku Penbene 1 000 000 = 1 MIU
1 tableta přípravku Penbene 1 500 000 = 1,5 MIU

Délka léčby
Délka léčby je závislá na odpovědi původce onemocnění, případně na klinickém obrazu. Není-li uvedeno jinak,
přípravek se podává ještě 48-72 hodin po poklesu teploty a ústupu známek infekce.


Při zástavě tvorby a vylučování moči lékař sníží velikost dávek nebo prodlouží intervaly mezi jednotlivými
dávkami.

Jestliže jste užil(a) více tablet přípravku Penbene, než jste měl(a), nebo pokud dojde k náhodnému požití
přípravku dítětem, poraďte se s lékařem.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Penbene, užijte lék ihned, jakmile si vzpomenete. Jestliže nastala
doba pro užití další dávky, je třeba vzít obě dávky najednou. Dávkování předepsané lékařem přesně dodržujte i
v noci.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Penbene (následky přerušení léčby přípravkem Penbene)
Nepřerušujte léčbu bez souhlasu lékaře, i když se již cítíte lépe. Onemocnění by se mohlo vrátit, nebo by mohlo
dojít ke komplikacím.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání přípravku Penbene, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka
nebo zdravotní sestry.
4/5


4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u
každého.
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi nebo
zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této
příbalové informaci.

Nejčastěji se vyskytují poruchy trávicího ústrojí. Patří k nim nevolnost, zvracení, ztráta chuti k jídlu, tlak
v nadbřišku, bolesti břicha, plynatost, měkká stolice a průjmy. Tyto poruchy jsou většinou lehké a často
odeznívají během léčby nebo po jejím ukončení.
Při užívání fenoxymethylpenicilinu může také dojít k přechodné suchosti úst a ke změnám chuti. Zřídka je
možné i zbarvení zubů, které po ukončení léčby vymizí.

Příležitostně mohou vznikat kožní vyrážky a záněty sliznic zejména v oblasti úst (zánět jazyka, zánět sliznice
dutiny ústní). Velmi zřídka může dojít k vytvoření lingua villosa nigra (černý chlupatý jazyk).
Ojediněle se mohou vyskytnout změny krevního obrazu, jako snížení počtu bílých krvinek, krevních destiček,
chudokrevnost, útlum kostní dřeně. Tyto nežádoucí účinky odezní po ukončení léčby.
Vzácně byl popsán zánět ledvin.
Dlouhodobé a opakované užívání může vést k přerůstání odolných bakterií nebo choroboplodných hub.

Při výskytu těžkých a dlouhotrvajících průjmů během léčby a po ní, které mohou být provázeny
horečkou a bolestmi břicha, je třeba se neprodleně poradit s lékařem, protože může jít o závažný zánět
tlustého střeva, který musí být okamžitě léčen.

Jestliže se u vás vyskytne alergická reakce, popsána dále, přerušte užívání přípravku a poraďte se
neprodleně s lékařem. Jedná se zejména o kožní reakce (např. vyrážky, svědění), kopřivku nebo těžké
alergické reakce (např. horečka, křečovité stahy průdušek, rýma, bolesti kloubů, angioneurotický edém
(otok očních víček, obličeje), otok hrtanu, šokový stav (mdloby)).


5. JAK PŘÍPRAVEK Penbene UCHOVÁVAT

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.
Uchovávejte při teplotě do 25 C, v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnost, uvedené na krabičce. Doba použitelnosti se
vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Nepoužívejte přípravek, pokud si všimnete viditelných známek snížené jakosti.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak
naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.


6. OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Penbene obsahuje

Léčivou látkou je phenoxymethylpenicillinum kalicum 1 000 000 nebo 1 500 000 m.j. v jedné potahované
tabletě.


5/5

Pomocnými látkami jsou:

Penbene 1000 000:
magnesium-stearát, makrogol 6 000, mastek, maltodextrin, povidon, sodná sůl sacharinu, silice máty peprné,
oxid titaničitý, hypromelosa.

Penbene 1500 000:
magnesium-stearát, makrogol 6 000, mastek, maltodextrin, povidon, sodná sůl sacharinu, silice máty peprné,
oxid titaničitý, hypromelosa.

Jak přípravek Penbene vypadá a co obsahuje toto balení

Penbene 1 000 000: bílé až slabě smetanově zbarvené, podlouhlé, bikonvexní potahované tablety slabě
peprmintové vůně, s půlící rýhou na obou stranách.

Penbene 1 500 000: bílé až slabě smetanově zbarvené, podlouhlé, bikonvexní potahované tablety slabě
peprmintové vůně, s půlící rýhou na obou stranách.

Půlicí rýha má pouze usnadnit dělení tablety pro snazší polykání, nikoliv za účelem dělení dávky.

Balení:
Penbene 1 000 000:
12, 21 a 30 potahovaných tablet.

Penbene 1 500 000:
10, 12, 21 a 30 potahovaných tablet.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci
ratiopharm GmbH, Graf-Arco-Strasse 3, 89079 Ulm, Německo

Výrobce
Merckle GmbH, Blaubeuren, Německo


Tato příbalová informace byla naposledy schválena:
30.1.2013

Recenze

Recenze produktu PENBENE 1 500 000 30 Potahované tablety

Diskuze

Diskuze k produktu PENBENE 1 500 000 30 Potahované tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám