Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na dýchací cesty

PAXIRASOL INJ 5X2ML/4MG

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 15915

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

 

Doporučené alternativní produkty

Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Kód výrobku: 15915
Kód EAN: 5995327247205
Kód SÚKL: 31131
Obvykle se používají tyto látky u astmatiků a při zánětech dýchacích cest.

Příbalový leták

Stránka 1 (celkem 5) 

sp.zn.sukls51709/2016 
 

Příbalová informace: informace pro uživatele 

 
 

PAXIRASOL 

4 mg/2 ml 

injekční roztok 

bromhexini hydrochloridum 

 

Přečtěte  si  pozorně  celou  příbalovou  informaci  dříve,  než  začnete  tento  přípravek  používat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

Tento  přípravek  byl  předepsán  výhradně  Vám.  Nedávejte  jej  žádné  další  osobě.  Mohl  by  jí 
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

 
Co naleznete v této příbalové informaci  
1. 

Co je přípravek PAXIRASOL a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek PAXIRASOL používat 

3. 

Jak se přípravek PAXIRASOL používá  

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak přípravek PAXIRASOL uchovávat 

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1. 

Co je přípravek PAXIRASOL a k čemu se používá 

 
Léčivá látka přípravku PAXIRASOL (bromhexin-hydrochlorid) patří do skupiny tzv. mukolytik, které 
zkapalňují hustý hlen v průduškách a tak pomáhají jeho uvolnění. 
Obvykle se tyto látky používají u astmatiků a při zánětech dýchacích cest. 
 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek PAXIRASOL užívat 

 
Neužívejte přípravek PAXIRASOL  

 

jestliže  jste  alergický(á)  na  bromhexin-hydrochlorid  nebo  na  kteroukoli  další  složku  tohoto 
přípravku (uvedenou v bodě 6) 

 

pokud trpíte vředovou chorobou žaludku nebo dvanáctníku;  

 

pokud jste těhotná nebo kojíte. 

 
Upozornění a opatření  
Před použitím přípravku PAXIRASOL se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem: 

 

jestliže  trpíte  onemocněním  jater  nebo  ledvin.  Oznamte  svému  lékaři,  pokud  trpíte 
onemocněním  jater  nebo  ledvin.  Před  zahájením  léčby  Vám  lékař  zkontroluje  funkce  jater  a 
ledvin a případně upraví dávkování přípravku Paxirasol. Při dlouhodobém podávání přípravku 
Vám lékař bude pravidelně kontrolovat jaterní funkce. 

 

jestliže trpíte poruchou motoriky bronchů (hybnost průdušek) 

 

při tvorbě velkého objemu sekretu (hlenu) 

 
V souvislosti s podáváním bromhexin-hydrochloridu byla zaznamenána hlášení závažných kožních 
reakcí. Jestliže se u Vás vyskytne kožní vyrážka (včetně poškození na sliznici úst, hrdla, nosu, očí nebo 
pohlavních orgánů), přestaňte přípravek PAXIRASOL užívat a ihned kontaktujte svého lékaře. 
 

Stránka 2 (celkem 5) 

Přípravek  PAXIRASOL  je  určen  pro  podání  do  svalu,  do  žíly  nebo  pod  kůži  pouze  školeným 
zdravotnickým pracovníkem. Pokud se po první injekci objeví zarudnutí kůže nebo vyrážka, oznamte 
to svému lékaři. 
 
Další léčivé přípravky a přípravek PAXIRASOL  
Informujte  svého  lékaře  nebo  lékárníka  o  všech  lécích,  které  užíváte,  které  jste  v nedávné  době 
užíval(a), nebo které možná budete užívat. 
Účinky léků se mohou navzájem ovlivňovat.  
Užíváte-li léky tlumící kašel (např. kodein), nedoporučuje se přípravek PAXIRASOL dostat současně 
ve stejnou dobu.  
Přípravek  PAXIRASOL  podporuje  pronikání  některých  antibiotik  (ampicilin,  amoxicilin,  cefalexin, 
erythromycin, oxytetracyklin) do průdušek. 
 
Těhotenství a kojení 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 
Tento lék nesmíte používat, pokud jste těhotná nebo kojíte. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
V případě  nežádoucích  účinků  jako  je  např.  závrať,  nevolnost  nebo  bolest  v horní  části  břicha 
motorová vozidla neřiďte ani neobsluhujte stroje. 
 
 
3. 

Jak se přípravek PAXIRASOL používá 

 

Přípravek  PAXIRASOL  Vám  bude  aplikován  vyškoleným  zdravotnickým  pracovníkem.  Pokud  si 
nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Doporučená dávka přípravku je: 
Dospělí: 4 ampule 2-3krát denně.  
U bronchiektázií a v kombinaci s antibiotiky se doporučují vyšší dávky. 
Maximální denní dávka pro dospělé pacienty je 48 mg bromhexin-hydrochloridu. 
 
Použití u dětí a dospívajících
 
Děti do 6 let: 1 ampule 1-2krát denně.  
Děti od 6 do 14 let: 2 ampule 2-3krát denně. 
 
Starším pacientům mohou být podávány stejné dávky, které jsou uvedeny výše pro dospělé. 
 
Injekce se podávají do svalu, pod kůži nebo do žíly. Do žíly musí být podáván velmi pomalu, nejméně 
po dobu 2-3 minut. 
 
Pro  podání  v infuzi  lze  přípravek  PAXIRASOL  ředit  infuzním  roztokem  glukosy,  fruktosy  nebo 
Ringerovým  infuzním  roztokem,  nebo  isotonickým  infuzním  roztokem  chloridu  sodného.  Z důvodu 
chemické inkompatibility nelze přípravek mísit s jinými než výše uvedenými roztoky elektrolytů. 
Infuze může být podána pouze hospitalizovaným pacientům. 
 
Biologický  poločas  bromhexin-hydrochloridu  je  prodloužen  v případě  závažného  poškození  funkce 
ledvin  nebo jater.  Proto  by  měly  být  pacientům  s těmito  onemocněními  podávány  buď  nižší  dávky, 
nebo doporučené dávky v delších časových intervalech. 
 
Postup otevírání (pro praváky):   
Držte ampulku v levé ruce mezi palcem a ohnutým ukazováčkem. Ampulku držte barevnou značkou 
směrem nahoru (obr. 1)! Uchopte vrchní část ampulky mezi palcem a ohnutým ukazováčkem druhé 
(pravé)  ruky.  Palec  musí  zakrývat  značku  na  ampulce  (obrázek  2).  Zatlačte  pravým  palcem  proti 
levému ukazováčku a středně silným stálým tlakem odlomte ohnutím bez pohybu rukou od sebe nebo 
k sobě (obr. 3). Hrdlo ampulky může prasknout kdykoliv po počátečním tlaku a nemusíte cítit, kdy je 

Stránka 3 (celkem 5) 

ampule odlomená (obr. 4). 

 

 
Jestliže Vám bylo podáno více přípravku PAXIRASOL, než mělo 
Jelikož  vám  bude  přípravek  PAXIRASOL  aplikován  školeným  zdravotnickým  pracovníkem,  je 
nepravděpodobné, že Vám bude podána příliš vysoká dávka.  
 
Jestliže jste přestal(a) používat přípravek PAXIRASOL 
Jelikož  vám  bude  přípravek  PAXIRASOL  aplikován  školeným  zdravotnickým  pracovníkem,  je 
nepravděpodobné, že Vám bude vysazen nekontrolovaně. 
 
Máte-li  jakékoli  další  otázky  týkající  se  užívání  tohoto  přípravku,  zeptejte  se  svého  lékaře  nebo 
lékárníka. 
 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky 

 
Podobně  jako  všechny  léky  může  mít  i  tento  přípravek  nežádoucí  účinky,  které  se  ale  nemusí 
vyskytnout u každého.  
 
Vzácné (mohou postihovat až 1 osobu z 1000) 

 

reakce z přecitlivělosti 

 

vyrážka, kopřivka 

 
Není známo (z dostupných udajů nelze určit) 

 

anafylaktické  reakce  včetně  anafylaktickeho  šoku  (život  ohrožující  alergická  reakce), 
angioedému  (rychle  se  šířící  otok  kůže,  podkožních,  slizničních  a  podslizničních  tkání)  a 
svědění 

 

závažné  nežádoucí  kožní  reakce  (včetně  erythemy  multiforme,  Stevens-Johnsonova 
syndromu/toxické epidermální nekrolýzy a akutní generalizované exantematózní pustulózy). 
 

Stránka 4 (celkem 5) 

Během léčby se může objevit pocit na zvracení, bolest v horní části břicha, zvracení, průjem, závratě, 
bolesti hlavy, nepříjemné chuti nebo pachy, pocit pálení žáhy, vyrážka na kůži nebo otok v obličeji. 
Během léčby může dojít k přechodnému zvýšení hodnot jaterních enzymů. 
 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo  lékárníkovi 
nebo  zdravotní  sestře.  Stejně  postupujte  v případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou 
uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: 
 
Státní ústav pro kontrolu léčiv 
Šrobárova 48 
100 41 Praha 10 
webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek  
 
Nahlášením  nežádoucích  účinků  můžete  přispět  k získání  více  informací  o  bezpečnosti  tohoto 
přípravku. 
 
 
5. 

Jak přípravek PAXIRASOL uchovávat 

 
Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.  
 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za ”Použitelné do:” 
a ampulce za „EXP“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.  
 
Nevyhazujte  žádné  léčivé  přípravky  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se  svého 
lékárníka,  jak  naložit  s přípravky,  které  již  nepoužíváte.  Tato  opatření  pomáhají  chránit  životní 
prostředí. 
 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co přípravek PAXIRASOL obsahuje  
Léčivou látkou je bromhexini hydrochloridum 4 mg ve 2 ml injekčního roztoku. 
Pomocnými látkami jsou dihydrát citronanu sodného, kyselina citronová, monohydrát glukosy a voda 
na injekci. 
 
Jak přípravek PAXIRASOL vypadá a co obsahuje toto balení 
 
Čirý, bezbarvý nebo téměř bezbarvý, sterilní roztok 
Druh obalu: ampule z bezbarvého skla typ B (sklo třídy I) s bílou značkou pro odlamování a se dvěma 
rozlišovacími kroužky (královská modrá a zelená), tvarovaná folie, krabička. 
 
Velikost balení: 5 ampulek po 2 ml 
 
Držitel rozhodnutí o registraci 
EGIS Pharmaceuticals PLC 
1106 Budapešť 
Keresztúri út 30-38. 
Maďarsko 
 
Výrobce 
EGIS Pharmaceuticals PLC 
1165 Budapešť 
Bökényföldi út 118-120. 

Stránka 5 (celkem 5) 

Maďarsko 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována 9.6.2016 

Recenze

Recenze produktu PAXIRASOL INJ 5X2ML/4MG

Diskuze

Diskuze k produktu PAXIRASOL INJ 5X2ML/4MG

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám