Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na nervový systém » Léky na předpis na bolest a zvýšenou teplotu

PARAMAX RAPID 500 MG 100X500MG Tablety - recenze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 42119

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Podrobné informace - PARAMAX RAPID 500 MG 100X500MG Tablety

sp. zn. sukls55414/2015

Příbalová informace: informace pro pacienta

PARAMAX Rapid 500 mg

Paracetamolum tablety

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek

používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. - Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4. Co naleznete v této příbalové informaci
 1. Co je PARAMAX Rapid 500 mg a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete PARAMAX Rapid 500 mg užívat
 3. Jak se PARAMAX Rapid 500 mg používá
 4. Možné nežádoucí účinky 5 Jak PARAMAX Rapid 500 mg uchovávat
 5. Obsah balení a další informace

1. Co je PARAMAX Rapid 500 mg a k čemu se používá

Přípravek PARAMAX Rapid 500 mg patří mezi léky nazývané analgetika, antipyretika.

Léčivá látka přípravku PARAMAX Rapid 500 mg je paracetamol. PARAMAX Rapid 500 mg tlumí bolest a snižuje horečku. PARAMAX Rapid 500 mg nedráždí žaludek a nevyvolává krvácení, mohou jej tedy užít i nemocní s žaludečními a dvanáctníkovými vředy.

PARAMAX Rapid 500 mg se užívá k rychlé úlevě při bolestech hlavy včetně migrény, bolestech zad, zubů, pohybového ústrojí, při bolestivé menstruaci a ke snížení horečky. PARAMAX Rapid 500 mg též přináší úlevu při bolesti svalů a kloubů a bolesti v krku doprovázející chřipku a nachlazení. PARAMAX Rapid 500 g se rovněž užívá k potlačení bolesti provázející osteoartrózu a při neuralgii.

Vzhledem k obsahu léčivé látky není přípravek vhodný pro děti do 6 let.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete PARAMAX Rapid 500 mg užívat

Neužívejte PARAMAX Rapid 500 mg:

 • jestliže jste alergický(á) na léčivou látku nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).
 • pokud trpíte závažným jaterním onemocněním, žloutenkou

Upozornění a opatření

Před použitím PARAMAX Rapid 500 mg se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

 • pokud trpíte onemocněním jater (při dlouhodobém podávání vyšších dávek paracetamolu u pacientů se změnami jaterních funkcí a, při kterém se doporučuje pravidelná kontrola jaterních testů);
 • jestliže máte sníženou funkci ledvin (v těchto případech musí pacienti užívat nižší dávky přípravku, které určí lékař);
 • pokud užíváte perorálními antikoagulancia (léky zabraňující srážení krve), protože při současném podávání vyšších dávek paracetamolu a těchto léků je nutná kontrola krevní srážlivosti;
 • pokud máte deficit enzymu glukózo-6-fosfátdehydrogenázy
 • jestliže trpíte hemolytickou anémií (druh chudokrevnosti způsobený zvýšeným rozpadem červených krvinek).

Neužívejte tento přípravek bez doporučení lékaře, pokud máte problémy s požíváním alkoholu a/nebo užíváte jakákoli léčiva obsahující paracetamol. Při pití nadměrného množství kávy nebo čaje spolu s užíváním tablet může způsobit pocit napětí a podrážděnosti.

Další léčivé přípravky a PARAMAX Rapid 500 mg

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat. Předepíše-li Vám lékař nějaký jiný lék, upozorněte ho, že již užíváte PARAMAX Rapid 500 mg.

Účinky přípravku PARAMAX Rapid 500 mg a jiných současně používaných přípravků se mohou vzájemně ovlivňovat. Současné užívání PARAMAX Rapid 500 mg a léků na spaní, léků proti epilepsii (fenobarbital) nebo některých antibiotik (rifampicin) může způsobit poškození jater.

Dále může dojít ke vzájemnému působení při současném užívání chloramfenikolu, metoklopramidu, domperidonu a probenecidu. Pokud chcete současně s přípravkem PARAMAX Rapid 500 gm užívat jiné léky proti bolesti a nachlazení, poraďte se s lékařem. Současné dlouhodobé užívání přípravku PARAMAX Rapid 500 mg s kyselinou acetylsalicylovou nebo dalšími nesteroidními protizánětlivými léky může vést k poškození ledvin. Užívat PARAMAX Rapid 500 mg současně s antikoagulancii (léky proti srážení krve) lze pouze pod lékařským dohledem. O současném užívání přípravku PARAMAX Rapid 500 mg a cholestyraminu se poraďte s lékařem.

Pokud Vy nebo Vaše dítě trpíte onemocněním ledvin, je nutné se o užívání přípravku PARAMAX Rapid 500 mg poradit s lékařem, který Vám upraví dávkování.

PARAMAX Rapid 500 mg s jídlem a pitím

Během užívání přípravku PARAMAX Rapid 500 g nesmíte konzumovat alkoholické nápoje. Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. Těhotné ženy mohou přípravek užívat po předchozí poradě s lékařem. V období kojení je podávání přípravku možné pouze 1 den, dále pouze po poradě s lékařem.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

U přípravku PARAMAX Rapid 500 mg je ovlivnění pozornosti při řízení a obsluze strojů nepravděpodobné.

3. Jak se PARAMAX Rapid 500 mg užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Dávkování pro dospívající od 15 let a dospělé

Užívájí se 1-2 tablety (tj. 500 mg - 1000 mg ) 1-4 krát denně. Jednotlivou dávku 1000 mg mohou užívat osoby s hmotností vyšší než 60 kg. Pro osoby s hmotností do 60 kg je vhodná dávka 1 tableta tj. 500 mg paracetamolu. Časový odstup mezi jednotlivými dávkami je nejméně 4 hodiny u dospělých a 4-6 hodin u dospívajících. Maximální denní dávka

paracetamolu u dospívajících od 15 let a dospělých je 4 g, tj. 8 tablet přípravku PARAMAX Rapid 500 mg.

Dospívající ve věku 12-15 let

Užívají 1 tabletu (500 mg) až 3x denně v časovém odstupu nejméně 4-6 hodin. Maximální denní dávka je 6 tablet (3 g).

Dávkování u dětí

U dětí se dávkování přípravku určuje podle tělesné hmotnosti: Jednotlivá dávka paracetamolu je 10-15 mg/kg tělesné hmotnosti. Děti s hmotností 17 - 32 kg: užívá se 1/2 tablety (tj. 250 mg) po 4 - 6 hodinách. Děti s hmotností 33 - 40 kg: užívá se 1 tableta (tj. 500 mg) po 4 - 6 hodinách.

Maximální denní dávka

paracetamolu u dětí je 60 mg/kg/den rozdělená do 4 až 6 denních dávek, tj. užívá se přibližně 15 mg/kg po 6 hodinách nebo 10 mg/kg po 4 hodinách.

Přípravek není určen pro děti mladší než 6 let. Dětem může být tableta rozdrcena a rozpuštěna.

Nepřekračujte doporučené dávkování

Užívání vyšších než doporučených dávek může vést k riziku závažného poškození jater.

Pokud Vy nebo Vaše dítě trpíte onemocněním ledvin, je nutné se o užívání přípravku PARAMAX Rapid 500 mg poradit s lékařem, který Vám upraví dávkování.

Během užívání přípravku nesmíte konzumovat alkoholické nápoje.

Jestliže jste užil(a) více přípravku PARAMAX Rapid 500 mg, než jste měl(a)

Při předávkování nebo při náhodném požití přípravku dítětem vyhledejte neprodleně svého lékaře nebo nejbližší zdravotnické zařízení. Tento leták, případně zbylé tablety vezměte s sebou, aby lékař věděl, co jste užil(a).

Jestliže jste zapomněl(a) užít PARAMAX Rapid 500 mg

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. Užijte obvyklou dávku přípravku, jakmile si vzpomenete, a pak pokračujte v obvyklém dávkování v časových odstupech uvedených výše.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Při dodržování doporučeného dávkování vyvolává paracetamol nežádoucí účinky jen velmi ojediněle. Následující nežádoucí účinky byly pozorovány s následující četnosti výskytu: Vzácně (až u 1 pacienta z 1000) se mohou vyskytnout mírné nežádoucí účinky postihující trávicí trakt (pocit na zvracení, zvracení). Velmi vzácně (až u 1 pacienta z 10000) může dojít k výskytu alergické reakce ve formě kožního exantému (zánětlivá kožní reakce) nebo bronchospazmu (zúžení průdušek a dýchací obtíže) nebo anafylaktického šoku (vystupňovaná život ohrožující alergická reakce). Velmi vzácně byly hlášeny případy závažných kožních reakcí. Velmi vzácně se mohou vyskytnout poruchy krvetvorby (thrombocytopénie - snížení počtu krevních destiček, leukopénie - chorobné snížení počtu bílých krvinek, pancytopénie - současný pokles počtu všech typů krevních buněk /červených a bílých krvi-nek, krevních destiček/, neutropénie - abnormální snížení počtu neutrofilů (druh bílých krvinek) v krvi, agranulocytóza - nedostatek bílých krvinek (granulocytů) v krvi a kostní dřeni), které jsou však obvykle reverzibilního (vratného) charakteru. Vzácně byly zaznamenány případy snížení počtu červených krvinek v důsledku jejich předčasného rozpadu (hemolytická anémie) při léčbě paracetamolem. Vzácně se mohou objevit zvýšené hodnoty jaterních enzymů. Velmi vzácně může dojít k poškození jater již při užití terapeutických dávek paracetamolu.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak přípravek PARAMAX Rapid 500 mg uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za označením Použitelné do. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek PARAMAX Rapid 500 mg obsahuje

 • Léčivou látkou je paracetamolum 500 mg v jedné tabletě
 • dalšími složkami pomocnými látkami jsou povidon, mikrokrystalická celulosa, sodná sůl karboxymethylškrobu, kyselina stearová 50%, magnesium-stearát.

PARAMAX Rapid 500 mg tablety neobsahují laktózu ani cukr.

Jak přípravek PARAMAX Rapid 500 mg vypadá a co obsahuje toto balení

PARAMAX Rapid 500 mg jsou bílé podlouhlé bikonvexní tablety, z jedné strany s půlicí rýhou. Tabletu lze rozdělit na stejné dávky.

Velikost balení 100 tablet

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Vitabalans Oy, Hämeenlinna, Finsko

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci. Vitabalans CZ, s.r.o., Na Sádce 446/2, 149 00 Praha 4, Česká republika.

Tato příbalová informace byla naposledy revidována

17.6.2015

Informace o produktu

Výrobce: VITABALANS
Kód výrobku: 42119
Kód EAN: 6410530083970
Kód SÚKL: 13623
Držitel rozhodnutí: VITABALANS

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

Paramax Rapid se užívá k rychlé a účinné úlevě při bolestech hlavy, migréně, bolestech zad, zubů, pohybového ústrojí, při bolestivé menstruaci a ke snížení zvýšené tělesné teploty. Paramax Rapid též přináší úlevu při nachlazení a bolesti v krku.

Registrovaný léčivý přípravek s výdejem vázaným na lékařský předpis není hrazen z Veřejného pojištění.

Příbalový leták

PARAMAX RAPID 500 MG 100X500MG Tablety – příbalový leták

Příbalovou informaci k produktu PARAMAX RAPID 500 MG 100X500MG Tablety zobrazíte nebo stáhnete zde: PARAMAX RAPID 500 MG 100X500MG Tablety.pdf

Recenze

Recenze produktu PARAMAX RAPID 500 MG 100X500MG Tablety

Diskuze

Diskuze k produktu PARAMAX RAPID 500 MG 100X500MG Tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám