Podrobné informace

Informace o produktu

Kód výrobku: 12239
Kód EAN: 4031083001123
Kód SÚKL: 98168
Přípravek Pamba se používá k předcházení a léčení krvácení nebo sklonu ke krvácení podmíněných poruchou srážení krve se zvýšeným rozpouštěním fibrinu (lokalizovaná nebo generalizovaná hyperfibrinolýza), která není možno dostatečně vyléčit jinými léčebnými opatřeními, například: - při podání desmopresinu (desamino-D-arginin vasopressin, DDAVP) z hemostazeologické indikace při von Willebrandově syndromu nebo hemofilii A; - jako antidotum (protilék při krváceních při léčbě rozpouštění krevní sraženiny (trombolýze)); - při hyperfibrinolýze doprovázející zhoubné nádory prostaty a určité formy leukemie. Lék by měl být užíván pod kontrolou lékaře se zkušenostmi v léčbě poruch krevní srážlivosti, nebo po domluvě s ním.

Příbalový leták

1/5
sp.zn. sukls98224/2013


Příbalová informace: informace pro uživatele

PAMBA
tablety
(acidum aminomethylbenzoicum)

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě.
Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si
všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové in-
formaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.


V příbalové informaci naznete:

1. Co je přípravek Pamba a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Pamba užívat
3: Jak se přípravek Pamba užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek Pamba uchovávat
6. Další informace1. Co je přípravek Pamba a k čemu se používá

Přípravek Pamba je léčivý přípravek podporující zastavení krvácení.

Přípravek Pamba se používá
k předcházení a léčení krvácení nebo sklonu ke krvácení podmíněných poruchou srážení
krve se zvýšeným rozpouštěním fibrinu (lokalizovaná nebo generalizovaná hyperfibrino-
lýza), která není možno dostatečně vyléčit jinými léčebnými opatřeními, například:
při podání desmopresinu (desamino-D-arginin vasopressin, DDAVP)
z hemostazeologické indikace při von Willebrandově syndromu nebo hemofilii A,
jako antidotum (protilék při krváceních při léčbě rozpouštění krevní sraženiny (trombo-
lýze)),
při hyperfibrinolýze doprovázející zhoubné nádory prostaty a určité formy leukemie.
Lék by měl být užíván pod kontrolou lékaře se zkušenostmi v léčbě poruch krevní srážlivosti,
nebo po domluvě s ním.


2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Pamba užívat

Neužívejte přípravek Pamba:

- jestliže jste alergický/á na kyselinu aminomethylbenzoovou nebo na kteroukoli další
složku přípravku Pamba,
- při těžké poruše funkce ledvin (nedostatečnosti ledvin),
2/5
- při krváceních uvnitř oka (krvácení do sklivce),
- máte-li trombózu nebo tromboembolické onemocnění, s výjimkou použití jako antidotum při
život ohrožujícím krvácení při léčbě antikoagulancii.

Zvláštní opatrnosti při užívání přípravku Pamba je zapotřebí:

Jestliže máte sklon k onemocnění trombózou, nebo pokud se ve Vaší rodině častěji vyskytují
trombózy, bude Vás váš lékař velmi pečlivě sledovat/ kontrolovat.

Upozornění:
Vzhledem k základní poruše krevní srážlivosti je třeba se zásadně vyhnout všem injekcím
přípravku do svalu, aby se zamezilo vzniku rozsáhlých krevních výronů.

Poruchy funkce ledvin

Nejsou k dispozici dostatečné zkušenosti s použitím u pacientů s poruchami funkce ledvin.
Vzhledem k tomu, že kyselina aminomethylbenzoová se vylučuje ledvinami, měla by být při
déletrvající léčbě prováděna pravidelná vyšetření funkce ledvin.
Při snížené funkci ledvin může Váš lékař případně použít jiný léčivý přípravek z této skupiny
léčivých látek (např. kyselinu tranexamovou).

Děti

Nejsou k dispozici dostatečné zkušenosti s použitím u dětí.

Starší osoby

Nejsou k dispozici dostatečné zkušenosti s použitím u starších osob.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů (a práce bez dostatečné opory)

Při dodržení předepsaného dávkování se neočekává, že by došlo k nepříznivému ovlivnění
schopnosti účastnit se veřejné dopravy, obsluhovat stroje nebo pracovat bez dostatečné opo-
ry.
V důsledku vzácného výskytu nežádoucích účinků jako je kolísání krevního tlaku a závrati
však může dojít k nepříznivému ovlivnění reakční schopnosti.

Těhotenství

Nejsou k dispozici žádné zkušenosti s užíváním přípravku Pamba v těhotenství. Přípravek
Pamba nesmíte v těhotenství užívat, s výjimkou život ohrožujících situací. Před užíváním se
proto bezpodmínečně poraďte se svým lékařem.

Kojení

Nejsou k dispozici žádné zkušenosti s užíváním přípravku Pamba v průběhu kojení. Není
známo, zda léčivá látka přípravku Pamba p ř e cház í do mateřského mléka. V případě, že
kojíte, neměla byste proto přípravek Pamba užívat, s výjimkou případů, kdy to Váš lékař po-
važuje za bezpodmínečně nezbytné.

Důležité informace o některých složkách přípravku Pamba

Tento léčivý přípravek obsahuje monohydrát laktosu.
Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem,
3/5
než začnete tento léčivý přípravek užívat.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste uží-
val(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Užíváte-li navíc jiné léčivé přípravky, které zrychlují srážení krve (např. koncentráty koagu-
lačních faktorů), může dojít k zesílení účinku, což může za určitých okolností zvýšit riziko
vzniku trombóz nebo embolií.

Léčivé přípravky, které tlumí srážení krve, mohou na základě svého účinku oslabit účinek
přípravku Pamba spočívající v zastavení krvácení.

Uvědomte si, prosím, že toto sdělení může platit také pro nedávno užívané/použité léčivé
přípravky.


3. Jak se přípravek Pamba užívá

Vždy užívejte přípravek Pamba přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á),
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Způsob užívání
K perorálnímu podání.

Kolik přípravku Pamba tablety a jak často byste měl(a) užívat?

Pokud nebylo lékařem předepsáno jinak, užívá se obvykle dávka:

2-3 krát denně 1 tableta (což odpovídá 500 mg - 750 mg kyseliny aminomethylbenzoové den-
ně).
Další dávkování se provádí podle účinku a výsledku vyšetření krevní srážlivosti.
Neměla by být překročena maximální dávka 4 tablety (což odpovídá 1 000 mg kyseliny ami-
nomethylbenzoové denně).

Zeptejte se, prosím, svého lékaře, pokud máte dojem, že je účinek přípravku Pamba tablety
příliš silný nebo příliš slabý.

Jak a kdy byste měl(a) přípravek Pamba užívat?

Tablety se užívají po jídle, nežvýkají se, a zapijí se tekutinou (např. 1 sklenicí vody).
Délku léčení stanoví lékař.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Pamba, než jste měl(a):

Jestliže jste užil(a) více přípravku Pamba, než Vám bylo předepsáno, informujte o tom, pro-
sím, svého lékaře.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Pamba:

Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku přípravku Pamba, ale
pokračujte v jeho užívání tak, jak bylo předepsáno.

4/5
Jestliže jste přestal(a) přípravek Pamba užívat :

Jestliže chcete přípravek Pamba přestat užívat nebo jeho užívání ukončit, poraďte se, prosím,
předem se svým lékařem .


4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Pamba nežádoucí účinky.

Při hodnocení nežádoucích účinků se vychází z následujících údajů o četnosti výskytu:Poruchy nervového systému
Méně časté:
Závrať.

Gastrointestinální poruchy
Méně časté:
Nevolnost, zvracení, průjem.

Poruchy ledvin a močových cest
Vzácné:
Léčení krvácení z močových cest (hematurie) pomocí přípravku Pamba může přispívat
k tvorbě krevních sraženin v močových cestách, které mohou případně vést k uzávěru močo-
vodů (obturaci) a poškodit ledviny. To se často projevuje kolikovitými bolestmi. Je proto třeba
dbát na přívod dostatečného množství tekutin a kontrolovat vylučování moče.

Srdeční a cévní poruchy
Méně časté:
Kolísání krevního tlaku, zesílený/rychlejší tep, nadměrný pokles krevního tlaku a/nebo potíže
podmíněné poklesem krevního tlaku při změně polohy těla z polohy vleže nebo sedu do stoje
(ortostatické regulační poruchy) .

Protiopatření
Pokud u sebe budete pozorovat projevy některého z výše uvedených nežádoucích účinků, po-
raďte se, prosím, se svým lékařem o dalších opatřeních.

Pokud si všimnete nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci,
sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.


5. Jak přípravek Pamba uchovávat

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Uchovávejte při teplotě do 25°C.
Přípravek Pamba nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu. Doba po-
užitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Velmi časté: u více než 1 z 10 léčených osob časté: méně než u 1 z 10, ale více než u 1 ze 100
léčených osob
méně časté: méně než 1 ze 100, ale více než 1
z 1 000 léčených osob
vzácné: méně než 1 z 1 000, ale více než 1 z 10
000 léčených osob
velmi vzácné: méně než 1 z 10 000 léčených osob, včetně sporadických případů
5/5
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo do domácího odpadu. Zeptej-
te se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření
pomáhají chránit životní prostředí.


6. Další informace

Co přípravek Pamba obsahuje

Léčivou látkou je kyselina aminomethylbenzoová

1 tableta obsahuje 250 mg kyseliny aminomethylbenzoové.

Pomocnými látkami jsou monohydrát laktosy, bramborový škrob, mastek, magnesium-
stearát, povidon, sodná sůl karboxymethylškrobu.

Jak přípravek Pamba vypadá a co obsahuje toto balení

Bílé, kulaté, ploché, hladké tablety se zkosenými hranami, s dělícím křížem na jedné straně.
Tabletu lze dělit na čtyři stejné části.

Velikost balení: 10, 20 tablet.


Držitel rozhodnutí o registraci :
Takeda GmbH
78467 Konstanz
Německo

Výrobce:
Takeda GmbH
Oranienburg
Německo

Tato příbalová informace byla naposledy schválena
3.6.2013

Recenze

Recenze produktu PAMBA 20X250MG Tablety

Diskuze

Diskuze k produktu PAMBA 20X250MG Tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze