Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na nervový systém » Léky na předpis na bolest a zvýšenou teplotu

OXYCODON SANDOZ RETARD 20 MG 20X20MG Tabl. s prodl. uvol.

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 101097

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: SALUTAS PHARMA
Kód výrobku: 101097
Kód EAN:
Kód SÚKL: 112292
Držitel rozhodnutí: SALUTAS PHARMA
Přípravek Oxycodon Sandoz Retard 20 mg, 40 mg, 80 mg, tablety s prodlouženým uvolňováním se používá k léčbě silných bolestí, které lze odpovídajícím způsobem zvládat pouze pomocí opiátových analgetik.

Příbalový leták

1Příloha č. 1 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls16386/2012, sukls16421/2012,
sukls16440/2012 a příloha k sp. zn. sukls122742/2011, sukls137275/2009, sukls137286/2009
PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE
Oxycodon Sandoz Retard 20 mg
Oxycodon Sandoz Retard 40 mg
Oxycodon Sandoz Retard 80 mg
oxycodoni hydrochloridum
tablety s prodlouženým uvolňováním
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože
obsahuje pro Vás důležité údaje.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a
to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové
informaci.
Co naleznete v této příbalové informaci:
1. Co je přípravek Oxycodon Sandoz Retard a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Oxycodon Sandoz Retard užívat
3. Jak se přípravek Oxycodon Sandoz Retard užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek Oxycodon Sandoz Retard uchovávat
6. Obsah balení a další informace
1. CO JE PŘÍPRAVEK OXYCODON SANDOZ RETARD A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
Přípravek Oxycodon Sandoz Retard 20 mg, 40 mg, 80 mg je centrálně působící, silné analgetikum ze
skupiny opiátů.
Přípravek Oxycodon Sandoz Retard 20 mg, 40 mg, 80 mg se používá k léčbě silných bolestí, které lze
odpovídajícím způsobem zvládat pouze pomocí opiátových analgetik.
2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK OXYCODON
SANDOZ RETARD UŽÍVAT
Neužívejte přípravek Oxycodon Sandoz Retard 20 mg, 40 mg, 80 mg
- jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na oxykodon-hydrochlorid nebo na kteroukoli další složku
tohoto přípravku,
- jestliže trpíte silným útlumem dechu (respirační depresí) s příliš nízkým obsahem kyslíku v krvi
(hypoxie) a/nebo příliš velkým množstvím oxidu uhličitého v krvi (hyperkapnie),
- jestliže trpíte těžkou chronickou obstrukční plicní nemocí, cor pulmonale (srdeční změny
v důsledku chronického přetížení plicního oběhu) nebo akutním, těžkým bronchiálním astmatem,
- jestliže trpíte zastavením pohybu a vyprazdňování střev (paralytický ileus),
- při akutní břišní příhodě (bolest, teplota, nutnost návštěvy lékaře), nebo pokud trpíte zpomaleným
vyprazdňováním žaludku,
- během těhotenství a kojení.
2Upozornění a opatření
- při Vašem vyšším věku nebo při oslabení organizmu,
- jestliže jsou Vaše plicní, jaterní nebo ledvinové funkce silně poškozeny,
- jestliže si léčíte myxedém (choroba štítné žlázy), zhoršenou funkci štítné žlázy,
- jestliže trpíte nedostatečností nadledvinek (Addisonova choroba),
- jestliže máte zvětšení prostaty (hypertrofii prostaty),
- při onemocnění alkoholismem, nebo při protialkoholní léčbě,
- jestliže máte prokázanou závislost na opiátech,
- máte-li zánět slinivky břišní (pankreatitida),
- při stavech se zvýšeným nitrolebním tlakem,
- při poruše oběhové regulace,
- pokud míváte koliku (náhlé bolestivé stavy) žlučovodu a močovodu,
- pokud máte epilepsii nebo máte sklon k záchvatům,
- užíváte inhibitory MAO (k léčbě deprese).
Obraťte se, prosím, na svého lékaře pokud se některý z výše uvedených stavů Vás týká nebo pokud se Vás
týkal v minulosti.
Přípravek Oxycodon Sandoz Retard 20 mg, 40 mg, 80 mg má předpoklad ke vzniku závislosti. Pokud se
používá delší dobu, objevuje se zvýšená snášenlivost k množství přípravku na potlačení bolesti a k udržení
kontroly nad bolestí.
Dlouhodobé používání přípravku Oxycodon Sandoz Retard 20 mg, 40 mg, 80 mg může vést k tělesné
závislosti, přičemž při náhlém vysazení se mohou vyskytnout příznaky z náhlého vysazení. Pokud již
pacient léčbu hydrochloridem oxykodonu nevyžaduje, doporučuje se snižovat dávku postupně, aby se
zabránilo vzniku příznaků z náhlého vysazení.
Pokud se přípravek u pacientů s chronickou bolestí používá podle předpisu, je riziko vzniku tělesné nebo
psychické závislosti výrazně sníženo a musí být zváženo proti potenciálním přínosům. Proberte to,
prosím, se svým lékařem.
Požívání alkoholu v průběhu užívání přípravku Oxycodon Sandoz Retard u Vás může zvýšit pocit
ospalosti nebo zvýšit riziko závažných nežádoucích účinků, například mělkého dýchání s rizikem dechové
zástavy a ztráty vědomí. V průběhu užívání přípravku Oxycodon Sandoz Retard se nedoporučuje pít
alkohol.
Je třeba se vyvarovat užívání oxykodon-hydrochloridu u pacientů zneužívajících alkohol a/nebo léky nebo
u pacientů s takovým zneužíváním v anamnéze.
- Děti.
Vliv oxykodon-hydrochloridu nebyl u dětí a mladistvých do 18 let věku studován. Bezpečnost a účinnost
nebyla stanovena, použití u dětí a mladistvých do 18 let věku se nedoporučuje.
- Starší pacienti.
U starších pacientů bez poruchy funkce ledvin a/nebo jater není obvykle úprava dávky nutná.
Další léčivé přípravky a přípravek Oxycodon Sandoz Retard
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a)
nebo které možná budete užívat.
- Léky, které tlumí aktivitu centrálního nervového systému např. prášky na spaní (hypnotika) nebo
sedativa (léčiva na uklidnění) a další léky, které působí na nervový systém, fenothiaziny, neuroleptika
(léky ovlivňující náladu), léky používané k léčbě alergií nebo zvracení (antihistaminika, antiemetika),
3stejně jako jiné opiáty (léčiva tlumící bolest), nebo alkohol mohou vedlejší účinky oxykodonu
zesilovat, zejména útlum dechu (respirační depresi).
- Léky s anticholinergním účinkem (např. další léčiva, která působí proti parasympatickým a
cholinergním nervovým vláknům centrálního nervového systému (psychotropní léky), léky používané
k léčbě alergií (antihistaminika) nebo zvracení (antiemetika), léky používané k léčbě Parkinsonovy
choroby) mohou některé nežádoucí účinky oxykodonu zesilovat (např. zácpu, sucho v ústech nebo
poruchy močení).
- Cimetidin může potlačovat metabolismus oxykodonu. Vliv jiných léčiv, které by mohly metabolismus
oxykodonu výrazně ovlivňovat nebyl studován .
- Inhibitory monoaminooxidázy (IMAO) mohou nežádoucí účinky oxykodonu zesilovat (např. pokles
vzrušivosti nebo vzestup krevního tlaku).
- U jednotlivců bylo pozorováno klinicky významné snížení nebo zvýšení srážlivosti krve, pokud byla
spolu s přípravkem Oxycodon Sandoz Retard 20 mg, 40 mg, 80 mg podávána antikoagulancia
kumarinového typu (léky proti srážení krve).
Přípravek Oxycodon Sandoz Retard a alkohol
Požívání alkoholu v průběhu užívání přípravku Oxycodon Sandoz Retard u Vás může zvýšit pocit
ospalosti nebo zvýšit riziko závažných nežádoucích účinků, například mělkého dýchání s rizikem dechové
zástavy a ztráty vědomí.
Těhotenství a kojení
Těhotenství
Neužívejte přípravek Oxycodon Sandoz Retard v těhotenství. Nejsou k dispozici odpovídající údaje o
používání oxykodonu u těhotných žen.
Oxykodon prostupuje placentou do krevního oběhu plodu.
Dlouhodobé užívání oxykodonu během těhotenství může u novorozence vést k příznakům z vysazení.
Používání oxykodonu během porodu může způsobit útlum dechu novorozence.
Kojení
Neužívejte přípravek Oxycodon Sandoz Retard během kojení, protože oxykodon prostupuje do
mateřského mléka.
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se
se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Oxykodon může snížit pozornost a schopnost reagovat do takové míry, že schopnost řídit a obsluhovat
stroje je ovlivněna nebo zcela zaniká. Možné nežádoucí účinky ovlivňující řidičské schopnosti a
koncentraci jsou uvedeny v bodu 4 (Možné nežádoucí účinky).
Při stabilní léčbě nemusí být obecný zákaz řízení vozidel nezbytný. Ošetřující lékař musí vyhodnotit
situaci individuálně. Proberte, prosím, se svým lékařem zda nebo za jakých podmínek můžete řídit
dopravní prostředky.
Přípravek Oxycodon Sandoz Retard 20, mg 40 mg, 80 mg obsahuje sacharózu.
Jestliže Vám lékař řekl, že trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, obraťte se předtím, než začnete užívat
tento přípravek, na svého lékaře.
43. JAK SE PŘÍPRAVEK OXYCODON SANDOZ RETARD UŽÍVÁ
Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý/á, poraďte se se
svým lékařem nebo lékárníkem.
Přípravek Oxycodon Sandoz Retard 20 mg:
Doporučená dávka je:
- Dospělí (starší 18 let)
Obvyklá zahajovací dávka je 10 mg oxykodon-hydrochloridu ve 12hodinových intervalech. K tomuto
účelu lze nízkodávkové tablety přípravku Oxycodon Sandoz Retard 20 mg dělit, což podávání 10 mg
oxykodon-hydrochloridu umožňuje. Váš lékař Vám předepíše dávku potřebnou k léčbě bolesti.
Další stanovení denní dávky, její rozdělení do jednotlivých dávek a jakoukoli úpravu dávky v průběhu
léčby provede ošetřující lékař v závislosti na předchozí dávce.
Pacienti, kteří již opiáty užívali, mohou vzhledem ke své zkušenosti s opiáty zahájit léčbu s vyššími
dávkami.
Někteří pacienti, kteří užívají přípravek Oxycodon Sandoz Retard 20 mg podle pevného schématu
potřebují rychle působící analgetika jako záchranné léky ke zvládání průnikové bolesti. Přípravek
Oxycodon Sandoz Retard 20 mg, tablety s prodlouženým uvolňováním není určen k léčbě průnikové
bolesti.
K léčbě nerakovinné bolesti je obvykle postačující denní dávka 2 tablet s prodlouženým uvolňováním
(dvakrát denně 20 mg oxykodon-hydrochloridu), ale mohou být nezbytné i dávky vyšší. Pacienti s bolestí
vyvolanou rakovinou mohou vyžadovat dávky 80 až 120 mg oxykodon-hydrochloridu, které lze v
individuálních případech zvýšit až na 400 mg. Pro léčbu těmito dávkami jsou k dispozici přípravky
Oxycodon Sandoz Retard 40 mg a Oxycodon Sandoz Retard 80 mg.
Léčba vyžaduje pravidelnou kontrolu pokud jde o úlevu od bolesti a jiné účinky, aby se dosáhlo nejlepší
možné léčby bolesti, stejně jako aby bylo možno léčit objevující se nežádoucí účinky ve správný čas a
rozhodnout o tom, zda v léčbě pokračovat.
Přípravek Oxycodon Sandoz Retard 40 mg:
Doporučená dávka je:
- Dospělí (starší 18 let)
Obvyklá zahajovací dávka je 10 mg oxykodon-hydrochloridu ve 12hodinových intervalech. Váš lékař
Vám předepíše dávku potřebnou k léčbě bolesti.
Další stanovení denní dávky, její rozdělení do jednotlivých dávek a jakoukoli úpravu dávky v průběhu
léčby provede ošetřující lékař v závislosti na předchozí dávce.
Pacienti, kteří již opiáty užívali, mohou vzhledem ke své zkušenosti s opiáty zahájit léčbu s vyššími
dávkami.
Někteří pacienti, kteří užívají přípravek Oxycodon Sandoz Retard 40 mg podle pevného schématu
potřebují rychle působící analgetika jako záchranné léky ke zvládání průnikové bolesti. Přípravek
Oxycodon Sandoz Retard 40 mg, tablety s prodlouženým uvolňováním není určen k léčbě průnikové
bolesti.
5K léčbě nerakovinné bolesti je obvykle postačující denní dávka 1/2 tablety s prodlouženým uvolňováním
(dvakrát denně 20 mg oxykodon-hydrochloridu), nicméně mohou být nezbytné i dávky vyšší. Pacienti s
bolestí vyvolanou rakovinou mohou vyžadovat dávky od dvakrát denně 1 tableta s prodlouženým
uvolňováním (dvakrát denně 40 mg oxykodon-hydrochloridu) až dvakrát denně 1 1/2 tablety s
prodlouženým uvolňováním (dvakrát denně 60 mg oxykodon-hydrochloridu), které lze v individuálních
případech zvýšit až na 400 mg. Pro léčbu vyššími nebo nižšími dávkami jsou k dispozici přípravky
Oxycodon Sandoz Retard 20 mg a Oxycodon Sandoz Retard 80 mg.
Léčba vyžaduje pravidelnou kontrolu pokud jde o úlevu od bolesti a jiné účinky, aby se dosáhlo nejlepší
možné léčby bolesti, stejně jako aby bylo možno léčit objevující se nežádoucí účinky ve správný čas a
rozhodnout o tom, zda v léčbě pokračovat.
Pro dávky, které nelze provést/které nejsou praktické za použití této síly, lze použít jiných sil.
Přípravek Oxycodon Sandoz Retard 80 mg:
Doporučená dávka je:
- Dospělí (starší 18 let)
Obvyklá zahajovací dávka je 10 mg oxykodon-hydrochloridu ve 12hodinových intervalech. Váš lékař
Vám předepíše dávku potřebnou k léčbě bolesti.
Další stanovení denní dávky, její rozdělení do jednotlivých dávek a jakoukoli úpravu dávky v průběhu
léčby provede ošetřující lékař v závislosti na předchozí dávce.
Pacienti, kteří již opiáty užívali, mohou vzhledem ke své zkušenosti s opiáty zahájit léčbu s vyššími
dávkami.
Někteří pacienti, kteří užívají přípravek Oxycodon Sandoz Retard 80 mg podle pevného schématu
potřebují rychle působící analgetika jako záchranné léky ke zvládání průnikové bolesti. Přípravek
Oxycodon Sandoz Retard 80 mg, tablety s prodlouženým uvolňováním není určen k léčbě průnikové
bolesti.
K léčbě nerakovinné bolesti je obvykle postačující denní dávka 40 mg oxykodon-hydrochloridu, nicméně
mohou být nezbytné i dávky vyšší. Pacienti s bolestí vyvolanou rakovinou mohou vyžadovat dávky od
dvakrát denně 1/2 tablety s prodlouženým uvolňováním (dvakrát denně 40 mg oxykodon-hydrochloridu)
až 120 mg oxykodon-hydrochloridu (dvakrát denně 1 1/2 tablety přípravku Oxycodon Sandoz Retard 40
mg), které lze v individuálních případech zvýšit až na dvakrát denně 2 tablety s prodlouženým
uvolňováním (dvakrát denně 200 mg oxykodon-hydrochloridu).
Pro léčbu nižšími dávkami jsou k dispozici přípravky Oxycodon Sandoz Retard 20 mg a Oxycodon
Sandoz Retard 40 mg.
Léčba vyžaduje pravidelnou kontrolu pokud jde o úlevu od bolesti a jiné účinky, k tomu aby se dosáhlo
nejlepší možné léčby bolesti, stejně tak, aby bylo možno léčit objevující se nežádoucí účinky ve správný
čas a rozhodnout o tom, zda v léčbě pokračovat.
Rizikoví pacienti
Pokud máte poruchu funkcí ledvin a/nebo jater nebo pokud máte nízkou tělesnou hmotnost, může Vám
lékař předepsat nižší zahajovací dávku.
6Způsob a doba podání
Tablety s prodlouženým uvolňováním polykejte (celé nebo rozpůlené) s dostatečným množstvím tekutiny
( sklenice vody) s jídlem nebo bez jídla ráno a večer podle pevného schématu (např. v 8 ráno a v 8
večer).
Tablety se nesmí drtit ani žvýkat, protože to vede k rychlému uvolňování oxykodonu. Podávání
rozžvýkaného nebo rozdrceného přípravku Oxycodon Sandoz Retard vede k rychlému uvolnění a
vstřebání potenciálně smrtelné dávky oxykodonu (viz bod Jestliže jste užil/a více přípravku Oxycodon
Sandoz Retard, než jste měl/a). Přípravek Oxycodon Sandoz Retard 20 mg, 40 mg, 80 mg je určen
pouze k užití ústy (perorální podání). V případě zneužívání a použití tablet do injekcí (injekce do žíly)
mohou vést pomocné látky v tabletě (zvláště mastek) k rozrušení (nekróze) místní tkáně, změnám tkáně
plic (granulomy plic) nebo k jiným závažným, potenciálně smrtícím příhodám.
Váš lékař Vám dávku upraví v závislosti na intenzitě bolesti a na tom, jak reagujete na léčbu. Užívejte
Vaším lékařem stanovený počet tablet s prodlouženým uvolňováním dvakrát denně.
Jestliže jste užil/a více přípravku Oxycodon Sandoz Retard, než jste měl/a
Jestliže jste užil/a více přípravku Oxycodon Sandoz Retard 20 mg, 40 mg, 80 mg, než jste měl/a,
informujte o tom ihned svého lékaře nebo místní toxikologické středisko. Mohou se vyskytnout
následující symptomy: zúžené zorničky (mióza), útlum dechu (respirační deprese), ochablost kosterního
svalstva a pokles krevního tlaku. V závažných případech oběhové selhání, duševní a pohybová inaktivita
(strnulost), bezvědomí (kóma), může se vyskytnout zpomalení srdečního tepu a hromadění vody v plicích
(nekardiogenní plicní edém); zneužívání vysokých dávek silných opiátů jako je oxykodon může být
smrtelné. V žádném případě byste se neměl/a vystavovat situacím vyžadujícím zvýšené soustředění, např.
řízení automobilu.
Jestliže jste zapomněl/a užít přípravek Oxycodon Sandoz Retard
Jestliže používáte nižší dávky přípravku Oxycodon Sandoz Retard 20 mg, 40 mg, 80 mg, než je
předepsáno nebo pokud budete užívání tablet vynechávat, úleva od bolesti v důsledku toho nebude
dostačující nebo zcela vymizí.
Můžete doplnit zapomenutou tabletu pokud příští pravidelná dávka nemá být užita po dobu dalších
alespoň 8 hodin. Poté můžete v užívání tablet pokračovat podle předpisu.
Rovněž můžete užít tablety s prodlouženým uvolňováním, pokud je doba do další pravidelné dávky kratší,
ale příjem další dávky odložte o 8 hodin. V zásadě nesmíte přípravek Oxycodon Sandoz Retard 20 mg, 40
mg, 80 mg užívat více než jednou za 8 hodin.
Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil/a vynechanou tabletu.
Jestliže jste přestal/a užívat přípravek Oxycodon Sandoz Retard
Léčbu bez porady s lékařem neukončujte.
Pokud pacient již léčbu přípravkem Oxycodon Sandoz Retard 20 mg, 40 mg, 80 mg nepotřebuje,
doporučuje se dávku snižovat postupně, aby se zabránilo vzniku příznaků z vysazení.
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Oxycodon Sandoz Retard nežádoucí účinky, které se ale
nemusí vyskytnout u každého.
7Významné nežádoucí účinky nebo projevy, o kterých je nutno uvažovat a opatření, která je nutno
přijmout, pokud se tyto nežádoucí účinky nebo projevy objeví:
Jestliže se u Vás vyskytne kterýkoli z následujících nežádoucích účinků, přestaňte přípravek Oxycodon
Sandoz Retard 20 mg, 40 mg, 80 mg užívat a ihned se obraťte na svého lékaře.
Útlum dechu je nejvýznamnějším rizikem navozeným opiáty a je nejpravděpodobnější u starších nebo
oslabených pacientů. V důsledku toho mohou u predisponovaných pacientů opiáty způsobit závažné
poklesy krevního tlaku.
Kromě toho oxykodon může způsobit zúžení zorniček, spasmus bronchů a spasmus hladké svaloviny a
potlačit kašlací reflex.
Další možné nežádoucí účinky
Velmi časté (mohou postihnout více než 1 z 10 léčených pacientů):
Útlum (únava až ospalost); bolesti hlavy; zácpa; nevolnost; zvracení, svědění.
Časté (mohou postihnout až 1 z 10 léčených pacientů):
Pocit slabosti (asténie); několik nežádoucích účinků duševního rázu, jako jsou změny nálady (např.
úzkost, deprese, euforie), změny aktivity (převážně útlum, někdy doprovázený letargií (nezájmem o
okolní dění), někdy naopak zvýšení aktivity s neklidem, nervozitou a poruchami spánku) a změny
výkonnosti (poruchy myšlenkového procesu - zmatenost, amnézie - ztráta paměti, ojedinělé případy
poruchy řeči); mravenčení (parestézie), pokles krevního tlaku, vzácně doprovázený příznaky jako je
zrychlený tep srdce; mdloby, útlum dechu (dušnost), bronchospasmus (potíže s dechem nebo sípání),
sucho v ústech, vzácně doprovázené žízní a potížemi s polykáním; gastrointestinální poruchy jako je
bolest břicha; průjem; říhání; podrážděný žaludek (dyspepsie); ztráta chuti k jídlu, kožní poruchy jako je
vyrážka, vzácně zvýšená citlivost na světlo (fotosenzitivita), v ojedinělých případech svědící (kopřivka)
nebo olupující se vyrážka (exfoliativní dermatitida), poruchy močení (zadržování moči, ale rovněž časté
močení), pocení a pocit chladu.
Méně časté (mohou postihnout až 1 ze 100 léčených pacientů):
Změny vnímání, jako je deperzonalizace (odosobnění), halucinace, změny vnímání chuti, poruchy vidění,
abnormálně silné vnímání zvuku (hyperakuze); zvýšené i snížené napětí svalů; třes (tremor), tiky; snížený
pocit čití (hypestézie); poruchy koordinace pohybů; pocit nevolnosti, zrychlený tep; rozšíření cév
(vazodilatace), zesílený kašel; faryngitida; výtok z nosu; změny hlasu, žlučníkové koliky (záchvaty);
vředy v ústech; zánět dásní, zánět v ústech (stomatitida); plynatost, poruchy sexuálních funkcí, úrazy
v důsledku nehod; bolest (např. bolest na hrudi); nadměrné množství tekutin v tkáních (otok); migréna;
tělesná závislost s příznaky z náhlého vysazení; alergické reakce, změny v tvorbě slz (suchost oka), zúžení
zorniček (mioza).
Vzácné (mohou postihnout až 1 z 1000 léčených pacientů):
Nemoc mízních uzlin (lymfadenopatie), nedostatek vody v těle (dehydratace), záchvaty křečí, zejména u
pacientů trpících epilepsií nebo se sklonem ke křečím, svalové spasmy (mimovolní stahy svalu), krvácení
z dásní; zvýšená chuť k jídlu; tmavá stolice; zbarvení a poškození zubů, suchá kůže; herpes simplex
(opar), krev v moči (hematurie), nepřítomnost menstruačního krvácení (amenorhea), změny tělesné
hmotnosti (pokles nebo vzestup); celulitida.
Velmi vzácné (mohou postihnout až 1 z 10 000 léčených pacientů):
Těžké hypersenzitivní reakce (anafylaktické reakce).
Může se vyvinout tolerance a závislost.
8Protiopatření
Jestliže zpozorujete kterýkoli z výše uvedených nežádoucích účinků, přijme Váš lékař obvykle příslušná
opatření.
Vedlejšímu účinku zácpě lze zabránit dietou obohacenou o vlákninu a zvýšeným příjmem tekutin.
Trpíte-li pocitem nevolnosti nebo zvracením, předepíše Vám lékař vhodný lék.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo
lékárníkovi.
5. JAK PŘÍPRAVEK OXYCODON SANDOZ RETARD UCHOVÁVAT
Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na blistru a krabičce za Použitelné
do:/EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.
6. OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE
Co přípravek Oxycodon Sandoz Retard 20 mg obsahuje
- Léčivou látkou je oxycodoni hydrochloridum. Jedna tableta s prodlouženým uvolňováním
obsahuje oxycodoni hydrochloridum 20 mg, což odpovídá oxycodonum 17,9 mg.
- Pomocnými látkami jsou:
Jádro tablety: zrněný cukr (sacharosa, kukuřičný škrob), hypromelosa, makrogol 6000, mastek,
ethylcelulosa, hyprolosa, propylenglykol, magnesium-stearát, mikrokrystalická celulosa, koloidní bezvodý
oxid křemičitý.
Potahová vrstva tablety: hypromelosa, mastek, makrogol 6000, oxid titaničitý (E 171), červený oxid
železitý (E 172).
Co přípravek Oxycodon Sandoz Retard 40 mg obsahuje
- Léčivou látkou je oxycodoni hydrochloridum. Jedna tableta s prodlouženým uvolňováním
obsahuje oxycodoni hydrochloridum 40 mg, což odpovídá oxycodonum 35,9 mg.
- Pomocnými látkami jsou:
Jádro tablety: zrněný cukr (sacharosa, kukuřičný škrob), hypromelosa, makrogol 6000, mastek,
ethylcelulosa, hyprolosa, propylenglykol, magnesium-stearát, mikrokrystalická celulosa, koloidní bezvodý
oxid křemičitý.
Potah tablety: hypromelosa, mastek, makrogol 6000, oxid titaničitý (E 171), žlutý oxid železitý (E 172),
červený oxid železitý (E 172).
Co přípravek Oxycodon Sandoz Retard 80 mg obsahuje:
- Léčivou látkou je oxycodoni hydrochloridum. Jedna tableta s prodlouženým uvolňováním
obsahuje oxycodoni hydrochloridum 80 mg, což odpovídá oxycodonum 71,7 mg.
- Pomocnými látkami jsou:
Jádro tablety: zrněný cukr (sacharosa, kukuřičný škrob), hypromelosa, makrogol 6000, mastek,
ethylcelulosa, hyprolosa, propylenglykol, magnesium-stearát, mikrokrystalická celulosa, koloidní bezvodý
oxid křemičitý.
9Potah tablety: hypromelosa, mastek, makrogol 6000, oxid titaničitý (E 171), žlutý oxid železitý (E 172).
Jak přípravek Oxycodon Sandoz Retard 20 mg vypadá a co obsahuje toto balení
Přípravek Oxycodon Sandoz Retard 20 mg jsou podlouhlé bikonvexní tablety růžové barvy s půlicí rýhou
na obou stranách. Tablety lze dělit na dvě stejné poloviny.
Přípravek Oxycodon Sandoz Retard 20 mg je k dispozici v blistrových baleních po 10, 20, 28, 30, 40, 50,
56, 60, 100 a 112 tabletách a v HDPE lékovkách se šroubovacím uzávěrem z PP s 50, 100 a 250 tabletami.
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.
Jak přípravek Oxycodon Sandoz Retard 40 mg vypadá a co obsahuje toto balení
Přípravek Oxycodon Sandoz Retard 40 mg jsou podlouhlé bikonvexní tablety oranžové barvy s půlicí
rýhou na obou stranách. Tablety lze dělit na dvě stejné poloviny.
Přípravek Oxycodon Sandoz Retard 40 mg je k dispozici v blistrových baleních po 10, 20, 28, 30, 40, 50,
56, 60, 100 a 112 tabletách a v HDPE lékovkách se šroubovacím uzávěrem z PP s 50, 100 a 250 tabletami.
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.
Jak přípravek Oxycodon Sandoz Retard 80 mg vypadá a co obsahuje toto balení
Přípravek Oxycodon Sandoz Retard 80 mg jsou podlouhlé bikonvexní tablety žluté barvy s půlicí rýhou na
obou stranách.
Přípravek Oxycodon Sandoz Retard 80 mg, tablety s prodlouženým uvolňováním je k dispozici
v blistrových baleních po 10, 20, 28, 30, 40, 50, 56, 60, 100 a 112 tabletách a v HDPE lékovkách se
šroubovacím uzávěrem z PP s 50, 100 a 250 tabletami.
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.
Držitel rozhodnutí o registraci
Sandoz s.r.o., Praha, Česká republika
Výrobce
Salutas Pharma GmbH, Barleben, Německo
Tento léčivý přípravek je registrován v členských státech EHP pod následujícími názvy:
Česká republika: Oxycodon Sandoz Retard 20 mg, 40 mg, 80 mg
Dánsko: Oxycodonhydrochlorid Hexal
Finsko: Oxacodone Hexal
Německo: Oxycodon-HCL Sandoz 20 mg, 40 mg, 80 mg Retardtabletten
Irsko: Oxacodon 20 mg, 40 mg, 80 mg Prolongen Release Tablets
Nizozemí: Oxycodon HCl Sandoz 20 mg, 40 mg, 80 mg tabletten met verlengde afgifte
Norsko: Oxycodon Hexal
Slovenská republika: Oxykodon Sandoz 20 mg, 40 mg, 80 mg tablety s predĺženým uvoĺňovaním
Slovinsko: Oksikodon Lek 20 mg, 40 mg, 80 mg tablete s podaljšanim sproščanjem
Španělsko: Oxicodona Hexal 20 mg, 40 mg, 80 mg comprimidos de liberación prolongada
EFG
Švédsko: Oxycodone Hexal
10
Velká Británie: Contiroxin 20 mg, 40 mg, 80 mg prolonged-release tablets
Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 15.8.2012

Recenze

Recenze produktu OXYCODON SANDOZ RETARD 20 MG 20X20MG Tabl. s prodl. uvol.

Diskuze

Diskuze k produktu OXYCODON SANDOZ RETARD 20 MG 20X20MG Tabl. s prodl. uvol.

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Akční nabídka do vaší schránky

Výhodné nabídky nemusíte hledat, pošleme vám je e-mailem.

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.

Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám