Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: N.V.ORGANON, OSS
Kód výrobku: 19402
Kód EAN: 8595145700769
Kód SÚKL: 98183
Držitel rozhodnutí: N.V.ORGANON, OSS
Co je přípravek Ovestin vaginální krém a k čemu se používá Ovestin patří do skupiny léčivých přípravků zvaných estrogeny. Ovestin obsahuje estriol. Estriol je jeden z ženských hormonů- estrogenů, který se tvoří ve Vašem těle. V období klimakteria (přechodu) a po něm tvorba estrogenů v těle klesá. U žen se pak mohou vyskytnout potíže jako je podráždění pochvy, opakované infekce močových cest, inkontinence moči (neschopnost udržet moč) nebo návaly. K léčbě uvedených potíží je možno předepsat Ovestin. Kromě toho může být Ovestin užíván i z některých jiných důvodů. Více informací o přípravku Ovestin a o tom, k čemu se používá, naleznete na zadní straně této příbalové informace.

Příbalový leták

1


Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls54116/2011


PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Ovestin
vaginální krém
(estriolum)

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i
tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte
to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:
1. Co je přípravek Ovestin a k čemu se používá
2. Co musíte vědět, než začnete přípravek Ovestin používat
3. Jak používat přípravek Ovestin
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek Ovestin uchovávat
6. Další informace


1. CO JE PŘÍPRAVEK OVESTIN A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Ovestin patří do skupiny léčivých přípravků zvaných estrogeny.

Ovestin obsahuje estriol. Estriol je jeden z ženských hormonů - estrogenů, který se tvoří ve Vašem
těle. V období menopauzy a po něm, tvorba estrogenů v těle klesá. U žen se pak v důsledku toho
mohou vyskytnout potíže jako je podráždění pochvy, opakované infekce močových cest, inkontinence
moči (neschopnost udržet moč) nebo návaly. K léčbě uvedených potíží je možno předepsat přípravek
Ovestin, kromě toho může být Ovestin užíván i z některých jiných důvodů.

Další informace o přípravku Ovestin a o tom, k čemu se používá, naleznete v bodě 6. Další
informace.


2. CO MUSÍTE VĚDĚT, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK OVESTIN POUŽÍVAT

Nepoužívejte přípravek Ovestin, jestliže
máte nebo jste měla rakovinu prsu, nebo pokud je na ni podezření
máte, nebo je podezření, že máte nádor závislý na estrogenech jako je například rakovina výstelky
děložní (endometria)
máte abnormální vaginální krvácení, které nebylo dosud posouzeno lékařem
máte abnormální růst výstelky dělohy (hyperplazie endometria)
máte nebo jste měla poruchu krevního oběhu, jako je tvorba krevních sraženin (v žilách nohou
nebo v plicích)
máte poruchu srážlivosti krve (trombofilní porucha, jako je nedostatek proteinu C, proteinu S,
nebo antitrombinu)
2
máte nebo jste měla onemocnění způsobené krevními sraženinami v tepnách, jako je angina
pectoris, mozková mrtvice nebo srdeční infarkt
máte nebo jste měla onemocnění jater, pokud nedošlo k normalizaci jaterních testů
pokud jste alergická na estriol nebo na jinou složku přípravku Ovestin
máte porfýrii (dědičné nebo získané onemocnění tvorby krevního barviva)

Zvláštní pozornost při používání přípravku Ovestin
Vedle výhod má hormonální substituční léčba (HRT) některá rizika, která je nutno vzít v úvahu při
rozhodování, zda léčbu zahájit nebo v ní pokračovat.

Lékařské kontroly
Dříve než začnete používat hormonální substituční léčbu (HRT), měl by se Vás lékař zeptat na Vaši
osobní a rodinnou anamnézu. Lékař se může rozhodnout vyšetřit prsy a/nebo břicho a může provést
vnitřní vyšetření. Budete mít také pravidelné kontroly, zejména vyšetření prsů. Váš lékař Vám řekne,
jak často se mají tato vyšetření provádět.

Po zahájení hormonální substituční léčby byste měla mít pravidelné lékařské kontroly (nejméně
jednou ročně). Při těchto kontrolách s Vámi může lékař prodiskutovat výhody a rizika pokračování
hormonální substituční léčby (HRT).

Pokud se Vás některé stavy týkají, budete pečlivě sledována Vaším lékařem. Pokud máte nebo jste
měla některé z níže uvedených onemocnění, nebo pokud se některý z následujících stavů u Vás objevil
v těhotenství nebo při předchozím užívání hormonů, upozorněte svého lékaře:
děložní myomy
endometrióza
sraženiny v krevních cévách (trombóza, hluboká žilní trombóza, plicní embolie) nebo zvýšené
riziko jejich výskytu
jestliže někdo ve Vaší rodině měl rakovinu závislou na estrogenech (jako je rakovina prsu u blízké
příbuzné)
vysoký krevní tlak
onemocnění srdce
onemocnění jater
poruchy ledvin
cukrovka
žlučníkové kameny
migréna nebo (silné) bolesti hlavy
systémový lupus erythematodes
hyperplazie endometria
epilepsie
astma
otoskleróza (vrozená hluchota)
Sdělte svému lékaři, pokud si povšimnete nějakých změn Vašeho stavu během používání přípravku
Ovestin.

Důvody pro okamžité ukončení používání přípravku Ovestin
žloutenka (zežloutnutí kůže) nebo zhoršená funkce jater
náhlé zvýšení krevního tlaku
pokud poprvé dostanete migrénu nebo silné bolesti hlavy
těhotenství

Faktory, které ovlivňují riziko vzniku rakoviny

Rakovina endometria
U každé ženy je nepatrné riziko vzniku rakoviny endometria (rakovina výstelky děložní), ať užívá
hormonální substituční léčbu (HRT) nebo ne. Jedna epidemiologická studie uvádí, že dlouhodobá
3
léčba nízkými dávkami tablet s estriolem, ale ne krému nebo vaginálních kuliček, může zvyšovat
riziko vzniku rakoviny endometria. Riziko se zvyšuje s délkou léčby a mizí během jednoho roku po
ukončení léčby. Výskyt rakoviny u žen, které užívaly estriol byl méně pravděpodobný než její
rozšíření u žen, které estriol neužívaly.

K prevenci endometriální stimulace by se neměla překročit maximální dávka ani by se maximální
dávka neměla používat déle než několik týdnů.

Krvácení z průniku nebo špinění se může objevit během několika prvních měsíců užívání hormonální
substituční léčby (HRT).

Jestliže krvácení nebo špinění:
přetrvává déle než několik málo prvních měsíců
začalo za nějakou dobu po začátku hormonální substituční léčby (HRT)
přetrvává, i když jste ukončila hormonální substituční léčbu (HRT)
Domluvte si vyšetření u svého lékaře, může se jednat o příznaky, které vyžaduji další vyšetření.

Rakovina prsu
Ženy, které mají nebo v minulosti měly rakovinu prsu, by neměly hormonální substituční léčbu užívat.

Užívání hormonální substituční léčby (HRT) s estrogeny nebo kombinované léčby s estrogeny a
gestageny po několik let mírně zvyšuje riziko vzniku rakoviny prsu. Riziko se zvyšuje s dobou užívání
hormonální substituční léčby (HRT) a vrací se k normálu během přibližně pěti let po jejím vysazení.
Ženy užívající kombinovanou hormonální substituční léčbu (HRT) mají mírně zvýšené riziko vzniku
rakoviny prsu ve srovnání se ženami, které užívaly hormonální substituční léčbu (HRT) obsahující
pouze estrogeny.

Není známo, zda užívání přípravku Ovestin je také spojeno s vyšším rizikem rakoviny prsu jako je
tomu u ostatní hormonální substituční léčby (HRT). Přesto, pokud máte pochyby o riziku vzniku
rakoviny prsu, prodiskutujte otázku porovnání prospěchu a rizika s Vaším lékařem.

Dbejte na to, abyste si pravidelně kontrolovala Vaše prsy na jakékoli změny, jako jsou ďolíčky na
kůži, změny prsní bradavky nebo jakékoli bulky, které můžete vidět nebo nahmatat.

Rakovina vaječníků
Rakovina vaječníků (rakovina ovaria) je velmi vzácné, ale závažné onemocnění. Diagnóza může být
obtížná, protože onemocnění nemá často žádné zjevné příznaky. Rakovina vaječníků je mnohem
vzácnější než rakovina prsu.

Domníváme se, že dlouhodobé (minimálně 5 10 let) používání hormonální substituční léčby
přípravky obsahujícími pouze estrogen vede k mírně zvýšenému riziku rakoviny vaječníků. Některé
studie naznačují, že dlouhodobé používání kombinované hormonální substituční léčby může mít
podobné nebo nepatrně menší riziko. Není dosud známo, zda Ovestin zvyšuje toto riziko stejným
způsobem.

U žen, které používají hormonální substituční léčbu déle než 5 let se vyskytne 1 případ rakoviny
vaječníků navíc na 2500 léčených žen.

Vliv na srdce a krevní oběh

Ischemická choroba srdeční
Hormonální substituční léčba (HRT) se nedoporučuje pro ženy, které mají nebo nedávno prodělaly
onemocnění srdce. Pokud jste někdy měla onemocnění srdce, poraďte se se svým lékařem, zda můžete
hormonální substituční léčbu (HRT) užívat.

Hormonální substituční léčba (HRT) nechrání před srdečním onemocněním.
4

Ženy používající hormonální substituční léčbu s estrogenem a gestagenem jsou o něco náchylnější
k srdečnímu onemocnění v prvním roce užívání léčby než ženy neužívající žádnou HRT. Pro jiné typy
hormonální substituční léčby (HRT) je pravděpodobné, že je riziko podobné, ačkoliv to zatím není
jisté. Jelikož riziko srdečních onemocnění je silně závislé na věku, počet případů navíc u srdečních
onemocnění způsobených užíváním kombinované estrogen-gestagenní léčbou je velmi nízké u
zdravých žen kolem menopauzy, toto riziko ale bude růst spolu s věkem.

Pokud se u Vás vyskytnou příznaky, které mohou naznačovat, že máte onemocnění srdce (jako je
bolest na hrudi, která se šíří do ruky nebo do krku), vyhledejte co nejdříve lékaře. Neužívejte žádnou
další hormonální substituční léčbu (HRT), jejíž užití lékař neschválí.

Cévní mozková příhoda (mrtvice)
Kombinovaná hormonální substituční léčba estrogenem a gestagenem a hormonální substituční léčba
pouze estrogenem zvyšují riziko mozkové mrtvice až 1,5x. Porovnatelné riziko pro léčené nebo
neléčené ženy se nemění s věkem nebo dobou od menopauzy.

Protože riziko mozkové mrtvice je výrazně závislé na věku, celkové obecné riziko mozkové mrtvice u
žen užívajících hormonální substituční léčbu roste s věkem.

U žen ve věku kolem 50 let, které neužívají hormonální substituční léčbu (HRT), se očekává výskyt
mrtvice během 5 let průměrně u 8 žen z 1000. U 1000 žen ve věku kolem 50 let užívajících
hormonální substituční léčbu (HRT) se během 5 let vyskytne o 3 případy mozkové mrtvice více .

Pokud se u Vás vyskytnou příznaky, které mohou naznačovat, že máte mrtvici (jako jsou nečekané
bolesti hlavy migrenózního typu s poruchou zraku nebo bez ní) vyhledejte lékaře co nejdříve.
Neužívejte žádnou další hormonální substituční léčbu (HRT), dokud její použití Váš lékař neschválí.

Krevní sraženiny
Hormonální substituční léčba s estrogeny nebo kombinovaná léčba s estrogeny a gestageny zvyšuje
riziko tvorby krevních sraženin v cévách (též označovaných jako hluboká žilní trombóza) 1,3 3x,
zvláště během prvního roku užívání. Není známo, zda Ovestin zvyšuje riziko stejným způsobem.
Tyto krevní sraženiny nejsou vždy vážné, ale pokud sraženina putuje do plic, může způsobit bolesti na
hrudi, dušnost, kolaps a dokonce i smrt. Tento stav se označuje jako plicní embolie.

Hluboká žilní trombóza a plicní embolie jsou příklady stavu označovaného jako žilní tromboembolie.
Vznik krevní sraženiny je u Vás pravděpodobnější, pokud:
jste starší
jste těhotná nebo se Vám nedávno narodilo dítě
jste jednou nebo vícekrát potratila
užíváte estrogeny
máte výraznou nadváhu
jste již v minulosti měla krevní sraženinu v dolních končetinách, plicích nebo jiných orgánech
pokud měl některý z Vašich blízkých příbuzných krevní sraženiny
pokud máte problém s krevní srážlivostí, který vyžaduje podávání léků, jako je například warfarin
pokud jste dlouhodobě imobilizována z důvodu větší operace, zranění nebo nemoci
pokud máte vzácné onemocnění, které se jmenuje systémový lupus erythematodes
pokud máte rakovinu

Pokud se Vás týká některý z výše uvedených bodů, poraďte se se svým lékařem, zda můžete
hormonální substituční léčbu (HRT) užívat.

U žen ve věku kolem 50 let, které neužívají hormonální substituční léčbu (HRT), se očekává výskyt
krevní sraženiny v žilách během 5 let průměrně u 4 žen z 1 000. U žen věku kolem 50 let ,které
používají hormonální substituční léčbu déle než 5 let, bude tato hodnota případů navíc 5 na 1000 žen.

5
Pokud se u Vás vyskytnou příznaky, které mohou naznačovat, že se Vám vytvořily krevní sraženiny
(jako je bolestivý otok nohy, náhlá bolest na hrudi a/nebo potíže s dýcháním) vyhledejte lékaře co
nejdříve. Neužívejte žádnou další hormonální substituční léčbu (HRT), jejíž užití Váš lékař neschválí.

Pokud je u Vás plánována operace, dbejte na to, aby o tom byl informován Váš lékař. Může být nutné,
abyste ukončila hormonální substituční léčbu (HRT) přibližně 4-6 týdnů před operací, aby se snížilo
riziko vzniku krevní sraženiny. Váš lékař Vám řekne, kdy můžete hormonální substituční léčbu (HRT)
opět zahájit.

Další účinky
Hormonální substituční léčba nezabrání ztrátě paměti. Riziko ztráty paměti může být o něco vyšší u
žen, které zahájily používání hormonální substituční léčby po 65. roce věku.

Vzájemné působení s jinými léčivými přípravky
Jiné léky mohou účinky přípravku Ovestin ovlivnit, nebo může přípravek Ovestin ovlivnit účinky
jiných léků. Musíte informovat svého lékaře nebo lékárníka, pokud užíváte (nebo máte v úmyslu
užívat) jiné léky, jako jsou například:
léky pro léčbu epilepsie (jako jsou barbituráty, hydantoináty a karbamazepin)
léky pro léčbu infekcí (jako jsou griseofulvin, rifamyciny)
léky pro léčbu virových infekcí (jako jsou nevirapin, efavirenz, ritonavir, nelfinavir)
rostlinné přípravky obsahující třezalku tečkovanou (Hypericum perforatum)
některé z uvedených léků: kortikosteroidy, sukcinylcholin, teofyliny nebo troleandomycin

Používání přípravku Ovestin s jídlem a pitím
Při používání přípravku Ovestin můžete jíst i pít normálně.

Těhotenství a kojení
Zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka na radu před užíváním jakéhokoliv přípravku.

Pokud jste těhotná nebo myslíte, že můžete být těhotná, nepoužívejte Ovestin.
Pokud kojíte, nepoužívejte přípravek Ovestin bez předchozího schválení lékařem.

Řízení motorových vozidel a obsluha strojů
Ovestin neovlivňuje schopnost řídit motorová vozidla a obsluhovat stroje, nebo je jeho vliv
zanedbatelný.

Důležité informace o některých složkách přípravku Ovestin
Ovestin, vaginální krém obsahuje cetylalkohol a stearylalkohol. Ty mohou způsobit místní kožní
reakce (např. kontaktní dermatitidu).


3. JAK POUŽÍVAT PŘÍPRAVEK OVESTIN

Při vaginálních potížích je obvyklá denní dávka 1 aplikace denně během prvních týdnů; později se
dávka snižuje např. na 1 aplikaci dvakrát týdně. U ostatních případů je možno předepsat odlišné
dávkování.

K aplikaci krému do pochvy používejte aplikátor. Nejvhodnější doba pro aplikaci je večer před
ulehnutím ke spánku.

Jedna aplikace (naplnění aplikátoru po vyznačený kroužek) představuje 0,5 g Ovestin, vaginálního
krému, což odpovídá 0,5 mg estriolu.

1. Sejměte z tuby uzávěr, obraťte ho a ostrý hrot použijte na otevření tuby.
2. Na tubu našroubujte konec aplikátoru.
6


3. Zmáčkněte tubu tak, aby se aplikátor plnil krémem, dokud se píst nezastaví.


4. Odšroubujte aplikátor z tuby a nasaďte na ni opět uzávěr.
5. Před aplikací krému si lehněte, konec aplikátoru zasuňte hluboko do pochvy.
6. Pomalu stlačujte píst až na doraz, dokud nedojde k vyprázdnění aplikátoru.


Po použití vytáhněte píst z válce a obě části aplikátoru omyjte v teplé mýdlové vodě.
Nepoužívejte detergenty. Po omytí důkladně opláchněte.
NEDÁVEJTE APLIKÁTOR DO HORKÉ NEBO VAŘÍCÍ VODY.

Máte-li dojem, že účinek přípravku Ovestin je příliš silný nebo slabý, sdělte to ihned svému lékaři.

Jestliže jste použila více přípravku Ovestin, než je jste měla
Jestliže použijete více přípravku Ovestin, než jste měla, ihned to sdělte svému lékaři nebo lékárníkovi.

Pokud někdo spolkl určité množství krému, není třeba se příliš znepokojovat. Avšak i tak byste to měli
sdělit lékaři. Příznaky, které se mohou dostavit, jsou nevolnost (nauzea) a zvracení; u žen se může po
několika dnech objevit krvácení z pochvy.

Jestliže jste zapomněla použít přípravek Ovestin
Nepoužívejte dvojnásobnou dávku, tak abyste nahradila zapomenutou jednotlivou dávku.

Pokud na dávku zapomenete, aplikujte ji ihned, jakmile si vzpomenete. Pokud si však na vynechanou
dávku vzpomenete až v den, kdy máte aplikovat další dávku, vynechanou dávku neaplikujte a
pokračujte další dávkou jako obvykle.
7

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léčivé přípravky, může mít i Ovestin nežádoucí účinky.

V závislosti na dávkování a citlivosti pacientky, může Ovestin někdy způsobit nežádoucí účinky jako
je:
lokální dráždění a svědění
otoky a zvýšená citlivost prsů

U většiny pacientek tyto nežádoucí účinky zmizí po prvních týdnech léčby. Kontaktujte svého lékaře,
jestliže se u Vás objeví krvácení z pochvy nebo Vás bude některý nežádoucí účinek obtěžovat nebo
pokud přetrvává.

Další nežádoucí účinky, které se mohou objevit při hormonální substituční léčbě (HRT):
nezhoubné nebo zhoubné nádory závislé na hormonech jako je rakovina prsu a rakovina děložní
výstelky
srdeční infarkt a mrtvice
onemocnění žlučníku
kožní nebo podkožní poruchy jako je hnědavá pigmentace kůže (chloasma) různé kožní choroby
s puchýři a uzlíky nebo krvácení do kůže (erythema multiforme, erythema nodosum, vaskulární
purpura)
Žilní tromboembolie, t.j. hluboká žilní nebo pánevní trombóza a plicní embolie objevující se
častěji u uživatelek hormonální substituční terapie, než u žen, které léčbu neužívají. Další
informace viz bod 2 Neužívejte Ovestin a Krevní sraženiny.
Užívání HRT po několik let nepatrně zvyšuje riziko rakoviny prsu.
Z 1000 žen ve věku 50 65 let, které neužívají HRT, se průměrně u 9 12 diagnostikuje rakovina
prsu během 5 let. Z 1000 žen ve věku 50 65 let, které užívají HRT s estrogenem a gestagenem
po dobu 5 let se vyskytne rakovina prsu v 6 případech navíc.
Z 1000 žen ve věku 50 79 let, které neužívají HRT, se průměrně u 14 diagnostikuje rakovina
prsu během 5 let. Z 1000 žen ve věku 50 79 let, které užívají HRT s estrogenem a gestagenem
po dobu 5 let se vyskytne rakovina prsu ve 4 případech navíc.
Počet dalších případů rakoviny prsu není závislý na věku, kdy byla léčba s HRT zahájena (když
začínáte užívat HRT mezi 45-65 rokem). Další informace viz bod 2 Neužívejte Ovestin a
Rakovina prsu.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři
nebo lékárníkovi.


5. JAK PŘÍPRAVEK OVESTIN UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Uchovávejte při teplotě 2-25°C v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí. Chraňte
před mrazem.

Nepoužívejte přípravek Ovestin po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu za Použitelné
do: nebo EXP.


6. DALŠÍ INFORMACE

Léčivou látkou přípravku Ovestin je estriol, jeden z přirozených estrogenů, který se tvoří v těle
(ženské pohlavní hormony). Estrogeny se převážně tvoří ve vaječnících. Jsou nezbytné pro normální
8
pohlavní vývoj žen a pro regulaci menstruačního cyklu v období plodnosti ženy. Během stárnutí žen
tvoří vaječníky stále méně estrogenu. Období, kdy k tomu dochází (obvykle kolem 50 let věku), se
nazývá menopauza. Jsou-li vaječníky chirurgicky odstraněny (ovariektomie) před obdobím
menopauzy, je pokles tvorby estrogenů velmi prudký.

Nedostatek estrogenů během menopauzy může způsobit ztenčení a suchost poševní stěny. Výsledkem
je, že pohlavní styk se stává bolestivým a můžou se objevit svědění pochvy a infekce. Nedostatek
estrogenu může také vést k příznakům jako je inkontinence moči a opakující se záněty močového
měchýře. Užívání léků obsahujících estrogeny může tyto potíže zmírnit. Může trvat několik dnů nebo
dokonce týdnů než zaznamenáte zlepšení.

K doplnění již zmíněných použití může být Ovestin předepisován také:
ke zlepšení hojení rány u žen po přechodu, které podstupují operaci pochvy
jako pomoc při nejednoznačném atrofickém cervikálním stěru u postmenopauzálních žen

Co Ovestin obsahuje
Léčivou látkou přípravku Ovestin, vaginální krém je: estriolum.
Pomocné látky jsou: oktyldodekanol, umělá vorvaňovina, glycerol 85 %, cetylalkohol, stearylalkohol,
polysorbát 60, sorbitan-stearát, kyselina mléčná, hydroxid sodný k úpravě pH, čištěná voda

Jak přípravek Ovestin vypadá a co balení obsahuje
Bílý nebo téměř bílý, jemný, homogenní krém.
Ovestin, vaginální krém je plněn do hliníkových tub. Každá tuba je balena v krabičce společně
s aplikátorem.

Velikost balení:
15 g + aplikátor
50 g + aplikátor
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci:
N.V. Organon, Kloosterstraat 6, Postbus 20, 5340 BH Oss, Nizozemsko

Výrobce:
Organon (IRELAND) Ltd., Dublin, Irsko

Tato příbalová informace byla naposledy schválena
21.3.2012

Recenze

Recenze produktu OVESTIN 1X50GM+APL. Poševní krém

Diskuze

Diskuze k produktu OVESTIN 1X50GM+APL. Poševní krém

Přidat nový příspěvek do diskuze