Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na smyslové orgány » Léky na předpis na uši

OTIPAX 1X16GM Ušní kapky, roztok - diskuze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 70368

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

 

Doporučené alternativní produkty

Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Kód výrobku: 70368
Kód EAN: 3583313279068
Kód SÚKL: 107143
Co je přípravek Otipax a k čemu se používá Otipax, ušní kapky se používá k místní léčbě bolestí středního ucha s neporušeným bubínkem v počátečním stádiu u následujících jednotek: - zánět středního ucha virového nebo bakteriálního původu, hlavně v počátečním stádiu; - zánět ušního bubínku; - barotraumatická otitis (zánět ucha způsobený přetlakem). Přípravek je určen pro dospělé a děti od 8 let věku.

Příbalový leták

 

1/4 

 
 

sp.zn. sukls145805/2017 

 

PŘÍBALOVÁ INFORMACE - INFORMACE PRO PACIENTA 

 

OTIPAX 

ušní kapky, roztok 

phenazonum, lidocaini hydrochloridum monohydricum 

 

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře. 

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí 
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři. Stejně 
postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Viz bod 4. 

 
Co naleznete v této příbalové informaci:  
1. 

Co je přípravek OTIPAX a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek OTIPAX používat  

3. 

Jak se OTIPAX používá  

4. 

Možné nežádoucí účinky 

Jak OTIPAX uchovávat  

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1. 

CO JE PŘÍPRAVEK OTIPAX A K ČEMU SE POUŽÍVÁ 

 
OTIPAX, ušní kapky se používá k místní léčbě příznaků bolestivých onemocnění středního ucha 
s neporušeným bubínkem: 

•  akutní zánět středního ucha virového nebo bakteriálního původu, hlavně v počátečním 

stádiu 

•  zánět ušního bubínku 

•  barotraumatická otitida (zánět ucha způsobený přetlakem) 

 
Fenazon má výrazný protizánětlivý účinek a působí zmírnění bolestí ucha. 
Monohydrát lidokain-hydrochloridu posiluje analgetický účinek (tlumení bolesti) fenazonu a působí 
jako lokální anestetikum (místně znecitlivující látka).  
 
Přípravek je určen pro dospělé, dospívající a děti od 1 měsíce věku. 
 
 
2. 

ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE OTIPAX POUŽÍVAT  

 
Nepoužívejte OTIPAX 

jestliže jste alergický(á) na fenazon, monohydrát lidokain-hydrochloridu nebo na kteroukoli 
další složku tohoto přípravku 

v případě porušeného bubínku 

Pokud se stavy uvedené v tomto odstavci u Vás vyskytnou teprve během používání přípravku, 
informujte o tom svého ošetřujícího lékaře. 
Přípravek není určen pro novorozence (do 1 měsíce věku). 
MÁTE-LI JAKÉKOLI POCHYBNOSTI, OBRAŤTE SE NA LÉKAŘE. 
 

 

2/4 

Upozornění a opatření 
Před zahájením léčby je nutné provést vyšetření ucha k vyloučení perforace (proděravění) 
bubínku. U nemocných s proděravělým nebo se zničeným ušním bubínkem, nebo s poškozením 
stěny středního ucha, se přípravek může dostat do prostředí ve vnitřním uchu, kde může způsobit 
škody.  
Při náhodném požití přípravku (vypití) dítětem nebo dospělým se okamžitě obraťte na svého 
lékaře! 
MÁTE-LI JAKÉKOLI POCHYBNOSTI, OBRAŤTE SE NA LÉKAŘE. 
 
Další léčivé přípravky a přípravek OTIPAX 
Informujte svého lékaře o všech lécích, které používáte, které jste používal(a) v nedávné době 
nebo které možná začnete používat. 
Účinky přípravku OTIPAX a účinky jiných současně užívaných léků se mohou navzájem 
ovlivňovat. 
 
U přípravku OTIPAX nejsou interakce dosud známy. 
 
Těhotenství a kojení 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, 
poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete tento přípravek používat. 
O vhodnosti použití přípravku u těhotných nebo kojících žen rozhodne lékař. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Tento přípravek nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. 
 
 
3. 

JAK SE PŘÍPRAVEK OTIPAX POUŽÍVÁ 

 
Vždy používejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), 
poraďte se se svým lékařem.  
 
Obvyklá dávka přípravku je 4 kapky 2 až 3krát denně do zvukovodu nemocného ucha. Před 
použitím ohřejte ušní kapky na 37 

o

C (přibližně tělesná teplota). Toto ohřátí lze provést v dlaních. 

Maximální denní dávka nemá přesáhnout 12 kapek/bolestivé ucho a den. 
 
Doporučená doba léčení nemá přesáhnout 5 dní. Jestliže se po výše uvedené léčbě příznaky 
onemocnění nezlepší, pokud dojde k jejich zhoršení nebo pokud se vyskytnou nežádoucí účinky, 
poraďte se o dalším používání přípravku s lékařem. 
 
Jak používat kapací lahvičku: 

-  Odšroubujte uzávěr lahvičky 
-  Našroubujte kapátko na lahvičku 
-  Odejměte čepičku kapátka 
-  Obraťte lahvičku dnem vzhůru, potom jemně zatlačte na kapátko, až získáte 1 kapku 
-  Stiskněte znovu, až takto získáte celkem 4 kapky 
-  Našroubujte zpátky čepičku kapátka 

 

 

 

3/4 

 
 
Jestliže jste použil(a) více přípravku OTIPAX, než jste měl(a)
 
Informujte svého lékaře. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek OTIPAX 
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. 
 
Máte-li jakékoli další otázky týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře. 
 
 
4. 

MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY 

 
Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
V ojedinělých případech existuje riziko místní reakce ve formě alergie, podráždění nebo překrvení 
zvukovodu.  
 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv, 
Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, webové stránky: 

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

. 

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku. 
 
 
5. 

JAK PŘÍPRAVEK OTIPAX UCHOVÁVAT  

 
Uchovávejte při teplotě do 25 

o

C. 

Chemická a fyzikální stabilita po otevření před použitím byla doložena na dobu 14 dní při 25 

o

C. 

Z mikrobiologického hlediska může být přípravek po otevření uchováván maximálně po dobu 
14 dní při teplotě 25 

o

C. Jiná doba a podmínky uchovávání přípravku po otevření před použitím 

jsou v odpovědnosti uživatele 
 
Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. 
 
Přípravek OTIPAX nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a lahvičce za 
„Použitelné do:“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 
prostředí. 
 
 
6. 

OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE 

 
Co přípravek OTIPAX obsahuje 
 
Léčivými látkami jsou v jednom gramu ušních kapek, roztoku:  
-  phenazonum ……................... 40 mg 
-  lidocaini hydrochloridum monohydricum ......... 10 mg 
 
Pomocnými látkami jsou : 
Thiosíran sodný, bezvodý ethanol, glycerol, čištěná voda. 
 

 

4/4 

Přípravek obsahuje 222 mg alkoholu v jednom gramu ušních kapek, roztoku.  
Jeden gram ušních kapek, roztoku odpovídá 40 kapkám. 
 
Jak přípravek OTIPAX vypadá a co obsahuje toto balení 
Přípravek OTIPAX je čirý, bezbarvý až světle žlutý roztok se zápachem po ethanolu. 
Druh obalu:  
Kapací lahvička z hnědého skla, bílý šroubovací HDPE uzávěr garantující neporušenost obalu 
s LDPE vložkou, aplikační (PE/vinylacetát) nástavec s bílým šroubovacím LDPE uzávěrem 
v blistru (papír/PE), krabička. 
 
Obsah balení: Kapací lahvička s obsahem 16 g ušních kapek, roztoku. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
Držitel rozhodnutí o registraci :  
BIOCODEX, 7 avenue Gallieni, 94250 GENTILLY, Francie 
 
Výrobce: 
BIOCODEX, 1 avenue Blaise Pascal, 60000 BEAUVAIS, Francie 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována 28. 6. 2017 

Recenze

Recenze produktu OTIPAX 1X16GM Ušní kapky, roztok

Diskuze

Diskuze k produktu OTIPAX 1X16GM Ušní kapky, roztok

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám